Page 13

13 nosili tudi dodatno odgovornost za stabilno delovanje elektroenergetskega sistema. To ne nazadnje predvideva tudi predlog zimskega paketa Evropske komisije.

Kak{no vlogo igra Borzen na podro~ju informiranja in ozave{~anja o OVE in URE? Namen Borzena je spodbujati zavedanje o pomenu u~inkovite rabe energije, kar je tudi poslanstvo blagovne znamke Trajnostna energija, v okviru katere Borzen izvaja dejavnost informiranja, ozave{~anja in usposabljanja o OVE in URE, kot mu priti~e po 351. ~lenu Energetskega zakona EZ-1, s ~imer se bolj poglobljeno ukvarjamo tretje leto, aktivnosti na tem podro~ju pa smo izvajali `e prej. Predvsem tu lahko re~em, da se zavedamo odgovornosti, ki nam je na tem podro~ju zaupana in izvajamo aktivnosti, s katerimi `elim opolnomo~iti razli~ne skupine ljudi – otroke, mlade, ostale prebivalce, strokovno javnost, energetske upravljavce– jim torej dati orodje, s katerim lahko sami soustvarjajo na{o skupno, bolj u~inkovito energetsko prihodnost.

Kaj bi posebaj izpostavili? Aktivnosti, ki jih izvajamo pod blagovno znamko Trajnostna energija so zelo raznolike. Poleg spletnega portala www.trajnostnaenergija.si, ki predstavlja sti~i{~e informacij in aktivnosti, smo `e dvakrat zaporedoma pripravili konferenco z nazivom Trajnostna energija lokalno, ki je prioritetno namenjena

TRAJNOSTNA ENERGIJA = je tista energija, ki jo potrebujemo za zadovoljevanje na{ih dana{njih potreb, pri ~emer pa ne vplivamo na potrebe generacij, ki prihajajo za nami. Viri trajnostne energije vklju~ujejo vse vrste obnovljivih virov energije, obi~ajno pa tudi tehnologije izbolj{anja energetske u~inkovitosti. vsem energetskim upravljavcem. Izpeljali smo `e dva nate~aja za najbolj{o raziskovalno nalogo za {tudente s tematiko OVE in URE – oboje ponavljamo tudi letos jeseni. Ponosni smo na razli~ne video vsebine – skupaj z RTV SLO smo pripravili serijo 15 poljudnih dokumentarnih oddaj Eko utrinki, ki so namenjeni naj{ir{i javnosti, ter jih nato predvajali po televiziji, posnete na DVD-je pa smo poslali tudi po izobra`evalnih ustanovah; pred kratkim pa zaklju~ili tudi serijo okoljskih risank za otroke z naslovom Lep{i svet, ki jo spremlja nate~aj za najmlaj{e Lep{i svet. V leto{njem letu bodo risanke oplemenitene s pou~nim gradivom in poslane po {olah in vrtcih po dr`avi. Spodbujamo tudi energetske prenove stavb, izdali smo knjigo z naslovom Obnovljivi viri energije v Sloveniji in jo poslali knji`nicam v dr`avi. Nedavno pa smo zaklju~ili tudi z razpisom za povrnitev dela stro{kov za izvedbo izobra`evalnih projektov s podro~ja OVE in URE za mlade, v okviru katerega je bilo izpeljanih nekaj neverjetno zanimivih projektov. V tak{nih trenutkih sem

,1)250$&,-6.265(',ĎÌ( 28Ì,1.29,7,5$%,,12%129/-,9,+9,5,+(1(5*,-(

ponosen na na{o mladino, njihov zagon, ideje in sem vesel, da na Borzenu dajemo glas tudi mladim. Veseli nas, da so bile vse izvedene aktivnosti odli~no sprejete. Kaj napovedujete za prihodnost? Za prihodnost napovedujem, da bomo vztrajali na za~rtani poti, ki vodi v smer trajnostne energetike. V ospredje bomo {e naprej postavljali na{e uporabnike. Z blagovno znamko Trajnostna energija pa se `elimo zapisati v srca vseh, ki jim je mar za na{e okolje in na{e zanamce – {e naprej bomo prena{ali znanje, informacije, dobre prakse in spodbujali javnost k zavedanju o pomembnosti energetske u~inkovitosti in obnovljivih virov energije. [e ve~ji poudarek bo tako na ozave{~anju mladih, v leto{njem letu bomo ponovno sodelovali pri izvedbi vseslovenske raziskave na temo ravnanja z energijo, pripravljamo pa tudi nove vsebine za gospodinjstva, predvsem pa se povezujemo z razli~ni akterji na podro~ju trajnostne energije ter na ta na~in ustvarjamo sinergije. • JE

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Advertisement