Page 93

Toplotna izolacija pod temeljno plo{~o

K

valiteten neprekinjen toplotni ovoj stavb je eno od osnovnih pravil pasivne gradnje. Najbolj kriti~en del stavbe je v zemlji, do katerega kasneje nimamo dostopa. Ko smo v Sloveniji pri~eli s pasivno gradnjo, smo seveda kopirali dolgoletne izku{nje na{ih severnih sosedov. Postopoma smo se izobrazili o izvedbah brez toplotnih propustov na strehah in fasadnih povr{inah, pomislek pa je nastopil pri temeljenju. Stavbe, ki so zasnovane v tako imenovanem pasivnem standardu in tudi vsi nizkoenergijski objekti, ki morda povsem {e ne zadostijo pravilu »skoraj ni~-energijskih objektov«, se postavljajo na toplotno izolirano temeljno plo{~o. S tem se izognemo izgubi energije skozi masivne pasovne temelje. Pomisleka v Sloveniji sta bila dva - prvi je prav gotovo ustaljena gradbeni{ka praksa tako pri projektantih kot pri izvajalcih ter z njo povezani protiargumenti, drugi pomislek pa je bil bolj varnostne narave - potresna varnost. Temu vpra{anju je podjetje FIBRAN NORD, proizvajalec toplotne izolacije za pod temeljne plo{~e, namenilo precej{njo pozornost. Z raziskavami, ki so bile podprte s prakti~nimi eksperimenti, je bilo dokazano, da temeljenje na toplotno izolacijskih podlagah ni nikakr{en problem, nasprotno, pri ni`jih objektih predstavlja celo doprinos k varnosti objekta grajenega na potresno ogro`enih podro~jih.

Toplotna izolacija pod temeljno plo{~o Pod temeljno plo{~o enostanovanjskih, dvostanovanjskih hi{ na potresno ogro`enem

obmo~ju, kot je ve~inski del Slovenije, ve~ ali manj uporabljamo toplotno izolacijske plo{~e s tla~no trdnostjo 400 kPa, kar po doma~e povedano pomeni, da se plo{~e pri 40 tonah obremenitve na kvadratni meter posedejo za maksimalno 10%. Takih posedkov pri gradnji seveda ne dovoljujemo, nimamo pa tudi tako velikih obremenitev na kvadratni meter, razen zaradi morebitnih potresnih sil. Nasveta pa ni za posplo{evati in se je priporo~ljivo posvetovati s projektanti oz. strokovnjaki za potresno gradnjo, ki imajo tovrstne izku{nje. Pod temeljnimi plo{~ami se pri nas in v svetu uporablja izolacija iz ekstrudiranega polistirena (XPS). FIBRANxps 400-L je namensko izdelana izolacija s tla~no trdnostjo CS(y\10)400, z minimalno vodovpojnostjo pri dolgotrajni potopitvi WL(T) 0,7, z minimalno dolgotrajno difuzijsko vodovpojnostjo okoli 0,3 volumskega procenta in spada v najzahtevnej{o grupo WD(V)3. Dolge, gladke plo{~e, z robom na preklop so dobrodo{le za hitro in natan~no izvedbo povr{insko velike toplotno izolacijske podlage. Izolacija se lahko polaga enoslojno ali ve~slojno, odvisno od `elene energijske u~inkovitosti stavbe. Debelina 12 cm zado{~a za stavbe izvedene po minimalnih zahtevah Pravilnika o u~inkoviti rabi energije v stavbah. Za dobro-nizkoenergijske hi{e pa se debelina

1 Toplotna izolacija temeljne plo{~e nizkoenergijske hi{e s FIBRANxps 400-L.

2 Namestitev hidroizolacije na podlo`ni beton.

3 Namestitev hidroizolacije med dva sloja toplotne izolacije FIBRANxps 400-L.

izolacije pod temeljno plo{~o giblje med 20 in 36 cm.

Za{~ita proti vlagi Hidroizolacija se namesti ali direktno na podlo`ni beton (fotografija 2), med dva sloja toplotne izolacije (fototografija 3), nad toplotno izolacijo ali pa na temeljno plo{~o. Ve~ si lahko preberete v bro{uri »Konstrukcije v stiku z zemljo – napotki ob uporabi FIBRANxps« in na internetni strani www.fibran.si. Najpogosteje se uporablja samolepilna hidroizolacija (fotografija 3) med dvema slojema toplotne izolacije, z dodatnim varjenim slojem, ~e je teren izpostavljen vodi. V primeru suhega in dreniranega terena zadosti en sloj

kvalitetne elastomerne samolepilne bitumenske hidroizolacije, katere spoj se {e dodatno ogreje in zatesni. Kljub temu, da XPS toplotna izolacija skorajda ne vpija vode, pa je v primeru visoke podtalnice primernej{a varianta s hidroizolacijo na podlo`nem betonu (fotografija 1) s ~imer dose`emo, da je tudi toplotna izolacija povsem na suhem. Izvedba hidroizolacije na temeljni plo{~i je sicer izvajalcem najbli`ja, je pa iz energijskega vidika hkrati najneugodnej{a, saj konstantno vla`na temeljna plo{~a pove~a toplotne izgube. • Marjeta Lutman Vide Dodatne informacije: nasvet@fibran.si tel. 07 39 39 525, www.fibran.si

E N E R G I J S K I Š Č I T.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement