Page 92

92

SOLARNI SISTEMI

Bramac Solar celostne re{itve stre{nih sistemov s solarnimi kolektorji V podjetju Bramac stre{ni sistemi d.o.o. se zavedajo, da je ohranjanje okolja pomembna zaveza za ~isto prihodnost. Zato so v prodajni program leta 2007 uvedli solarne kolektorje Bramac. Bili so novost na slovenskem tr`i{~u, saj se vgradijo v streho in s tem ohranjajo harmoni~nost in skladnost objekta. Integriran okvir omogo~a enostavno in hitro vgradnjo ter je primeren za vse tipe streh, kakor tudi za vse tipe stre{nih kritin.

Kvaliteta Bramac Solar ima za svoje izdelke pridobljen evropski znak kakovosti Solar Keymark, kar pomeni, da ustrezajo vsem evropskim standardom kakovosti. 10-letna garancija pa zagotavlja brezskrbne dni s solarnim sistemom, ki ima {tevilne konkuren~ne prednosti in ugodno razmerje med kakovostjo in ceno.

Monta`a Vse iz ene roke V letu 2009 so program raz{irili na celotne re{itve za pridobivanje tople sanitarne vode ter podporo ogrevanju. Sistem Bramac Solar omogo~a visoke izkoristke in s tem visoke prihranke pri letni porabi sredstev, namenjenih pridobivanju tople vode ter ogrevanju. Prodajni program zajema vgradne solarne kolektorje, Alu modulne kolektorje, ki omogo~ajo vgradnjo na streho, fasado itd., hranilnike tople vode, kombinirane hranilnike, zalogovnike, solarne postaje ter ves pripadajo~i drobni material, ki ga potrebujete za izdelavo kakovostnega sistema z visokim izkoristkom zbrane son~ne energije.

Bramac vgradni solarni kolektorji so lahko vgrajeni tudi v 1 uri ter na katero koli vrsto kritine. Pri vgradnji kolektorja je potrebna pomo~ dveh mojstrov in{talacij in upravljalca dvigala. Kvalitetno in hitro monta`o omogo~a integriran ALU okvir (lahko v `eljeni barvi RALa), tovarni{ko sestavljene dimenzije od 4 m2 do 10m2 in predpripravljena povezava cevnih in{talacij na sistem kotlovnice. Celoten sistem, ter delovanje sta opisana na spletni strani www.bramac-solar.si.

Brezpla~en izra~un za va{ solarni sistem Na spletni strani poleg informacij o komponentah solarnega sistema omogo~ajo

brezpla~en, neobvezujo~ izra~un optimalnega solarnega sistema glede na va{e individualne potrebe. V rezultatih vam detajlno predstavijo va{ prihranek v enem letu uporabe solarnega sistema.

Brezpla~na izobra`evanja Za dobro delovanje sistema je poleg kakovostnih komponent potrebna tudi kakovostna vgradnja, zato ekipa Bramac Solar vsako leto organizira brezpla~no izobra`evanje in{talaterjev, kjer jim predstavijo novosti v programu, na prakti~en na~in jim poka`ejo vgradnjo solarnih kolektorjev ter solarnih komponent sistema Bramac Solar. Prijava za {olanje je mo`na preko kontaktnega obrazca na spletni strani www.bramac-solar.si. •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement