Page 8

SPO[TLJIVO Z ELEKTRIKO - gospodinjski aparati

8

Plemenita energija vredna spo{tovanja

E

lektri~no energijo upravi~eno razumemo kot najplemenitej{o energijo, ki jo najla`je transportiramo. Noben energent ni bolj vsestransko uporaben. Var~evanje z elektri~no energijo je zato nujno potrebno. Izpad elektri~ne energije lahko povzro~ijo vremenske ujme, neurja, veter in nabiranje ledu na `icah daljnovoda. Vrednost elektri~ne energije je opazna {ele, ko svet obstane in pride do ve~jih elektri~nih mrkov. Nobena stvar ne prizadene civilizirano dru`bo bolj kot dalj{i izpad elektri~ne energije. Elektri~na energija je spremenila svet, ga z akusti~nimi aparati, televizijo in internetom sicer pribli`ala ljudem, isto~asno pa nas je naredila odvisne bolj kot si predstavljamo. Nespo{tljiv odnos in neustrezno razumevanje elektri~ne energije je nevarno po~etje modernega ~loveka.

Slovenci in var~evanje z elektri~no energijo Slovenska gospodinjstva porabijo letno tretjino proizvedene elektri~ne energije. Skoraj 45 % odstotkov elektri~ne energije se porabi za razsvetljavo in delovanje gospodinjskih aparatov, pri katerih lahko sami konkretno vplivamo na zmanj{anje porabe. Med temi zelo hitro nara{~a {tevilo ra~unalnikov in TV LCD aparatov. Med gospodinjskimi aparati so najbolj potratni hladilniki in zamrzovalniki. Slovenskih gospodinjskih odjemalcev je po statistiki pribli`no 762 000. Slovenska gospodinjstva porabijo skupaj okoli 2,8 milijona MWh letno. Ve~ kot polovica prebivalcev Slovenije elektri~ne naprave

V poletnem ~asu lahko za kuhanje uporabimo solarno pe~ico, ki omogo~a kuhanje na prostem brez elektri~ne energije

STRUKTURA PORABE ELEKTRI^NE ENERGIJE V SLOVENSKIH GOSPODINJSTVIH Razli~ne elektri~ne naprave in aparati v gospodinjstvih porabijo slede~i dele` elektri~ne energije. Zamrzovalniki

pu{~a vklopljene tudi kadar jih ne uporablja. Samo tretjina elektri~ne naprave po uporabi tudi stalno izklopi. Skupna poraba vseh posameznih naprav, aparatov in razsvetljave zna{a eno tretjino proizvedene elektri~ne energije v Sloveniji. Var~evati je smiselno pri najve~ji porabi elektri~ne energije, to je pri zamrzovalnikih, hladilnikih in pri razsvetljavi.

Zlata rezerva s plinom Za kuhanje, brez katerega v gospodinjstvu ne moremo, je smiselno v rezervi imeti in{taliranih ve~ virov energije, recimo kombinirani elektri~no – plinski {tedilnik. Plinski {tedilnik z uporabo rezervne plinske jeklenke deluje cel mesec dni kot samostojni energetski vir, za zgorevanje pa potrebuje le zrak.

Var~evanje s pralnimi in su{ilnimi stroji Smiselno je pri~eti var~evati pri najve~jih porabnikih elektri~ne energije - hladilnikih, zamrzovalnikih, pralnih strojih, su{ilnih strojih in razsvetljavi. Tehnolo{ki razvoj, novi materiali, avtomatika, elektronika in regulacija so omogo~ili izdelavo var~nih gospodinjskih aparatov.

Hibridna klimatska naprava z dodanimi son~nimi celicami prihrani do 15 odstotkov energije

21,3 %

Razsvetljava

16,2 %

Hladilniki

19,3 %

Su{ilni stroji

9,3 %

Pralni stroji

8,7 %

Elektri~ni {tedilniki

7,5 %

Pomivalni stroji

4,4 %

TV aparati

6,3 %

Razsvetljava

16,2 %

Klimatske naprave

0,2 %

Ostali aparati v gospodinjstvu

3,7 %

Druga poraba elektrike

6,6 %

Pranje in su{enje Za delovanje pralnih in su{ilnih strojev porabimo v gospodinjstvu pribli`no 18 % elektri~ne energije, od tega 8,7 % za pralne in 9,3 % za su{ilne stroje. Zato izberimo stroj, ki ima vsaj energijski razred A+, A+++ razred pa nam bo zagotavljal najbolj{o mo~ pranja in o`emanja. ^e bomo perilo kasneje su{ili v su{ilcu, je dobro o`emanje {e toliko bolj pomembno. Za su{enje perila namre~ porabimo dva do trikrat ve~ energije kot za pranje enake koli~ine perila. ^e je na{e gospodinjstvo manj{e, izberimo stroje z manj{o zmogljivostjo pranja in su{enja (za dve do tri osebe zado{~a `e zmogljivost do 3 kg). Najve~ energije se pri pranju porabi za segrevanje vode. Namesto pri 90˚C, perimo pri 60˚C, ob~utljivej{e tkanine najbolje pri 40˚C ali na {e ni`ji temperaturi, oziroma po navodilih proizvajalca obla~il. Z dalj{im ~asom pranja ob ni`ji temperaturi dose`emo enake rezultate pranja kot

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement