Page 76

76

OGREVANJE

Notranji odprti kamini Kako jih spremeniti v kurilno napravo za ogrevanje

N

otranji odprti kamin je kurilna naprava, namenjena ustvarjanju ugodja neposrednega stika z ognjem. Njegove ogrevalne sposobnosti so zelo omejene, saj oddaja toploto s sevanjem samo skozi prosto kurilno odprtino, konvekcijskega oddajanja toplote pa prakti~no ni ali je tako majhno, da ni omembe vredno. Toplotni izkoristki so samo okoli 15 do 20 %, kar nam `e pove, da ta izvedba ni primerna za ogrevanje prostorov. Odprti kamini imajo poleg minimalnega izkoristka {e nekaj pomanjkljivosti, ki odlo~ilno vplivajo na uporabo. Odra`ajo se predvsem v tem, da odprtih kaminov ni mogo~e kuriti brez nenehne prisotnosti in nadzora (nevarnost po`ara), treba je uporabljati drva, ki pri izgorevanju ne prasketajo (breza), uporabljati je treba za{~itne

MODEL

634 -6 kW

644-7 kW

654-9 kW

H’

530 mm

600 mm

690 mm

H

500 mm

580 mm

670 mm

B’

650 mm

720 mm

720 mm

B

630 mm

700 mm

700 mm

T

415 mm

470 mm

470 mm

Dimenzije kaset SUPRA

stene ali mre`e in ni se mogo~e izogniti vonju po dimu tudi takrat, ko kamina ne uporabljamo. Ob neugodnih vremenskih razmerah ponavadi kadijo in se vonj po dimu raz{iri po celem stanovanju. Zaradi njegovih pomanjkljivosti ga zelo redko uporabljamo in ga imamo samo za okras. Seveda se nam ob vseh na{tetih pomanjkljivostih zastavlja vpra{anje, ali lahko odprti kamin brez velikih gradbenih posegov spremenimo v kurilno napravo, ki bo imela primerne ogrevalne sposobnosti, pri tem pa odpravila na{tete pomanjkljivosti? Obstajajo re{itve, s katerimi spremenimo odprto kuri{~e brez nadzorovanega gorenja z minimalnimi ogrevalnimi sposobnostmi v zaprto kuri{~e z nadzorovanim gorenjem z ogrevalno sposobnostjo in izkoristkom okoli 75 %, pri tem pa zunanjo oblogo in obliko pustimo nedotaknjeno. Naj opozorimo, da samo vgraditev vrat v odprtino kamina ne zagotavlja teh lastnosti.

Na~in delovanja kasete SUPRA SUPRA kaseta

Na slovenskem trgu je mo`no dobiti kuri{~a, ki so namenjena sanaciji odprtih kaminov, priznanega proizvajalca SUPRA iz Francije. Kuri{~a imajo vgrajeno regulacijo dotoka zgorevalnega zraka in ventilatorje s toplotnimi senzorji. SUPRA Francija izdeluje »kasete« s tremi razli~nimi merami in mo~mi: »Inserts Turbo« 634 mo~i kW, 644 mo~i 7 kW in 654 mo~i 9 kW. Podrobne dimenzije so v preglednici. Glede na dimenzijo odprtine na{ega odprtega kamina ({irina x vi{ina x globina) izberemo najprimernej{o kaseto in jo vgradimo po postopku, prikazanem na skicah od 1 do 4. Za delovanje ventilatorjev in toplotnih senzorjev je treba v oddaljenosti okoli metra od kuri{~a zagotoviti elektri~ni priklju~ek napetosti 220V. Med vgrajenim kuri{~em in obstoje~o oblogo je v ve~ini primerov treba vgraditi dodatno oblogo v izvedbi in z materiali, ki so lahko enaki uporabljenim materialom ali z druga~nimi. Za sanacijo odprtih kaminov je mo`no vgraditi po merah izdelane kaminske kase-

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement