Page 75

75

Nagrajeni design vsebnika se “zlije” z notranjo opremo

Vgrajena solarna avtomatika na vsebniku STV

Vsebnik tople sanitarne vode VIH SN

vode, ki samodejno prepre~uje pregrevanje sistema, zaradi ~esar pride do uni~evanja solarne in posledi~no slab{ega izkoristka celotnega solarnega sistema. Vaillant auroSTEP solarni sistem je opremljen z varovanjem pred pregrevanjem in deluje na principu »drainback« kar pomeni, da je v sistemu me{anica solarne teko~ine in zraka, zato sistem nikoli ne gre v stagnacijo oz. ne »zakuha«. Sistem je zasnovan na na~in, da se v trenutku, ko se dose`e `elena temperatura vode v vsebniku, kolektorsko polje izprazni in vsa solarna teko~ina izte~e v izmenjevalec v vsebniku. S tem varujemo teko~ino pred pregrevanjem in ne potrebujemo dodatnih hladilnikov, razteznih posod ali druga~nih re{itev, ki varujejo tla~ne sisteme pred »kuhanjem«, kar ima za posledico prihranek prostora kot tudi denarja. auroSTEP sistem je sestavljen iz treh osnovnih komponent: vsebnika sanitarne vode, cevne povezave in son~nih kolektorjev. Vsebnik je lahko monovalenten z `e vgrajenim elektri~nim grelcem ali bivalenten (dva izmenjevalca) in ima mo`nost povezave na obstoje~i ali novi ogrevalni sistem. Na sprednji strani ima avtomatiko, ki uravnava delovanje sistema po nastavljenih ~asovnih terminih, upravlja s ~rpalkami, ki so vgrajene v samem vsebniku, samodejno izra~unava solarni doprinos in ima diagnosti~ni menu. Velikost sistema je `e pred projektirana in se izbere v odvisnosti od {tevila stanovalcev oz. njihovih potreb. Na voljo sta dve velikosti vsebnikov 250 litrski z dvema kolektorjema oz. 350 litrski s tremi plo{~atimi kolektorji auroTHERM VFK 135 D/VD. Prednosti auroSTEP sistema so v enostavni in hitri vgradnji, sistem je ob dobavi `e napolnjen s solarno teko~ino, zmanj{anem {tevilu komponent, la`jem in predvsem cenej{em vzdr`evanju, oblikovalsko nagrajenem vsebniku in kar je najpomembneje, pri vgradnji auroSTEP solarnega sistema lahko brezskrbno u`ivate v brezpla~ni oskrbi s toplo sanitarno vodo, brez razmi{ljanja o pregrevanju sistema, tudi ko u`ivate na svojem zaslu`enem letnem dopustu. Edini pogoj za delovanje sistema je upo{tevanje padca pri in{talaciji solarnih cevi, kar pomeni, da je potrebno omogo~iti praznjenje kolektorskega polja. To pa dose`emo z minimalno 3% naklonom od kolektorjev, na strehi, proti vsebniku tople sanitarne vode. Tudi z auroSTEP sistemom ste upravi~eni do subvencij Eko Sklada in sicer 150 €/m2 povr{ine plo{~atega kolektorja auroTHERM VFK 135 D/VD. Za ve~ informacij o Vaillant geoTHERM toplotnih ~rpalkah, auroSTEP sistemu in o ostalih sistemih ter napravah obi{~ite www.vaillant.si oz. se obrnite na predstavni{tvo Vaillant d.o.o., preko elektronske po{te info@vaillant.si ali preko telefona na 01/280 93 40. Ve~ino naprav iz na{ega prodajnega programa si lahko ogledate tudi v na{em razstavnem salonu, zato vabljeni na predstavni{tvo Vaillant na Dolenjski cesti 242b v Ljubljani. • Mitja Jane`

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement