Page 74

auroSTEP plus 2.250

ve. Z nakupom toplotne ~rpalke Vaillant tako res dobite moderno ogrevalno napravo, ki prehiteva celo trenutne zahteve Evropske zakonodaje in v celoti izpolnjuje slogan podjetja - Vaillant misli vnaprej.

Podalj{ana garancijska doba za paketni nakup

Vaillant skrbi za okolje in razvija nove sisteme Vaillant, eden vodilnih Evropskih proizvajalcev ogrevalne tehnike, s sede`em podjetja v Remscheidu v Nem~iji, je v zadnjih letih svoj razvoj usmeril v obnovljive vire ogrevanja. V eni od svojih tovarn, v Gelsenkirchnu, ima postavljeni moderni proizvodni liniji za toplotne ~rpalke in son~ne kolektorje ter testni laboratorij z namenom vpogleda in pregleda nad kakovostjo svojih izdelkov in mo`nosti dodatnih izbolj{av svojih naprav. Ker si Vaillant `eli ostati na ~elu proizvajalcev naprav, ki izkori{~ajo obnovljive vire, je dodatne izbolj{ave naprav mo~ pri~akovati v kratkem ~asu.

V svojem prodajnem programu vam nudimo toplotne ~rpalke za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, ki so po svojih karakteristikah med vodilnimi na svetu. V zadnjih letih je Vaillant nadgradil toplotne ~rpalke z visoko u~inkovitimi ~rpalkami, tako za ogrevalni krog kot tudi za krog glikola pri toplotnih ~rpalkah zemlja-voda in zrak-voda in s tem pove~al grelno {tevilo pri toplotnih ~rpalkah za pribli`no 0,5. Tako je Vaillant `e sedaj pripravjen na uveljavitev direktive ErP, ki za leto 2013 predpisuje obvezno vgradnjo energijsko var~nih in u~inkovitih komponent v elektronske napra-

Ker pri Vaillantu mislimo na svoje uporabnike in ker spo{tujemo zaupanje svojih strank, jim to izkazujemo s podalj{anjem garancijske dobe ob nakupu toplotne ~rpalke geoTHERM skupaj z zalogovnikom ogrevalne vode allSTOR ter vsebnika tople sanitarne vode geoSTOR. Ob t.i. paketnem nakupu se splo{na garancijska doba iz dveh let samodejno podalj{a na pet let, medtem ko se garancija na kompresor podalj{a iz pet na deset let. O kakovosti naprav Vaillant se lahko prepri~ate tudi na podlagi subvencij Eko Sklada, saj ste z nakupom na{e toplotne ~rpalke upravi~eni do najvi{jih subvencij za toplotne ~rpalke – 2.500 € za zemljavoda in voda-voda ter 1.500 € za toplotno ~rpalko zrak-voda.

Solarni sistem, z za{~ito pred pregrevanjem Bli`ajo se son~ni dnevi in ker vam sonce svoje energije ne zara~unava, vam pri Vaillant ponujamo sistem za pripravo tople sanitarne

Zakaj Vaillant? Ker vemo, kako se prihrani.

Vaillant, vodilni evropski proizvajalec ogrevalne tehnike, vam kot kot prvi na slovenskem tržišču nudi toplotne črpalke geoTHERM /3 z vgrajenimi visoko učinkovitimi črpalkami za ogrevanje in krog slanice. Zaradi tega je izboljšan izkoristek toplotne črpalke za 0,5. Vse nove modele toplotnih črpalk Vaillant geoTHERM najdete tudi na spletni strani Eko Sklad j.s. in ste ob vgradnji naprave upravičeni do subvencije države. Za več podatkov o novih toplotnih črpalkah serije /3 in tudi drugih napravah Vaillant, smo vam na voljo na info@vaillant.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement