Page 73

Su{a po~asi prihaja v de`elo

P

redvidevanja, da bodo podnebne spremembe prihajale neopazno, bo potrebno ~im prej pozabiti. Koli~ine padavin in nivo podtalnice v preteklih 50 letih po~asi a vztrajno padajo. Strokovnjaki agencije RS za okolje poudarjajo, da imamo opravka s tremi vrstami su{e, meteorolo{ko, hidrolo{ko in kmetijsko. Sedanja su{a se vle~e `e od lanske jeseni, zaradi tega se zaloge niso napolnile in {estmese~na su{a traja naprej.

Nov plo{~at podzemni rezervoar olaj{a transport in vkopavanje

Edina re{itev – zbiranje de`evnice Kljub opozorilom klimatologov, ki so bila zlasti pogosta ob katastrofalni su{i 2003, se nih~e od odgovornih ni zganil. Zgradili nismo nobenih zajetij ali vodnih zadr`evalnikov, zato tudi sedaj nimamo nobenih rezerv. Prebivalci nimamo druge mo`nosti zajemanja vode, kot s prestrezanjem de`evnice. Pred leti smo poudarjali, da je to koristno zaradi manj{ih stro{kov ob pla~evanju porabe vode, saj se v {tevilkah na polo`nici skrivajo tudi pristojbine za kanalizacijo in ~i{~enje odplak. Danes je motiv druga~en, saj zajemanje de`evnice priporo~amo zaradi mo`nega pomanjkanja vode, ne glede na njeno ceno. Zbiranje in uporaba de`evnice ima vrsto ugodnih u~inkov, med njimi varovanje nivoja in ~istosti podtalnice pa tudi prehranske neodvisnosti. Na osebnem nivoju je to voda za zalivanje vrta, na kmetijskem pa gradnja velikih, ve~stokubi~nih zalogovnikov in napeljevanje namakalnih sistemov.

Dva `lebna in podzemni filter za odstranjevanje umazanije iz de`evnice

Podzemni za neopore~no vodo Samo~i{~enje v doma~em rezervoarju Prva stopnja ~i{~enja se dogaja ob pretakanju de`evnice iz `leba. Voda pri tem te~e preko filtrirnega sistema v rezervoar, umazanija in majhna koli~ina vode pa v kanal. Drugo stopnjo omogo~a vstopna cev v rezervoar, z du{ilnim doto~nim nastavkom na spodnjem delu. Ta prepre~i nepotrebno vrtin~enje, dodatno dovede kisik in omogo~a, da se majhni delci umazanije usedejo na dno, zaradi ~esar voda ostane ~ista in sve`a. Tretjo stopnjo omogo~a preto~ni sifon. Iztekanje zgornjega sloja vode odstrani delce, ki so la`ji in plavajo na povr{ini. Redni pretok iz rezervoarja je zelo pomemben za dobro kakovost vode, to pa dose`emo z izbiro prave velikosti. ^etrto stopnjo omogo~a odvzem vode s plovcem 10 cm pod gladino, kjer je kakovost vode najbolj{a.

Nadzemne zbiralnike de`evnice vedno postavimo v senco, stene pa naj bodo ~im bolj neprepustne za svetlobo. Namenjeni so prestrezanju kratkotrajnih zalog vode za zalivanje. Za resno zbiranje in shranjevanje de`evnice pa so primerni samo podzemni zbiralniki. Plast zemlje jih {~iti pred svetlobo in pregrevanjem, voda v njih pa bo vse leto imela od 8 do 12°C. S tem zavremo rast alg in mikroorganizmov, zato bo voda primerna za ~i{~enje, izpiranje strani{~ in pranje perila. Mehka voda se odli~no obnese v pralnem stroju, perilo bo z manj pra{ka bolje oprano in mehkej{e. Tudi pomisleki glede bakterij so neosnovani, saj slednje lahko zaidejo v stroj samo z umazanim perilom in ne z de`evnico.

Enostaven in pregleden sistem Za namakanje vrtov zadostuje `e enostavna in cenovno ugodna re{itev. Vodo odvzemamo s ~rpalko, ki stoji poleg rezervoarja, in ima start-stop avtomatiko v rezervoarju ali v hi{i (sistem Carat). ^e bomo vodo uporabljali tudi v stavbi, potrebujemo hi{no ~rpali{~e, ki porabnike preko dvojnih cevovodov oskrbuje z de`evnico. ^e se rezervoar izprazni, hi{no avtomatsko ~rpali{~e s preklopom na vodovodno omre`je samodejno oskrbi sistem s pitno vodo. Najbolj{o kakovost vode dose`emo {e z vgradnjo mikrofiltra s povratnim izpiranjem. Cenej{a izvedba nima avtomatskega preklopa med de`evnico in pitno vodo, saj ob praznem rezervoarju ro~no preklopimo ventile v hi{i. Pomemben je {e pravilen izra~un velikosti rezervoarja, ki je odvisen od koli~ine padavin, velikosti strehe in potreb uporabnika, program in podatki o vseh proizvodiuh se nahajajo na www.cistilnenaprave-dezevnica.si •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement