Page 69

OGREVANJE

69

Zanimiva alternativa vse dra`jemu kurilnemu olju

C

ene naftnih derivatov, in s tem tudi kurilnega olja, {e kar naprej rastejo in ni izgledov, da bi se kaj kmalu ustalile, kaj {ele spustile na ravni izpred leta ali dveh. Cene so `e tako visoke, da `e presegajo finan~ne zmo`nosti mnogih gospodinjstev po Sloveniji. Uporabniki i{~ejo alternativne vire ogrevanja in najve~krat je to biomasa. Predvsem lesni peleti so zanimivi, ker ohranjajo precej{njo raven avtomatike, ki so jo uporabniki navajeni pri kurilnem olju (za razliko od kurjenja drv), obenem pa v ve~ini primerov pravzaprav niti ni potrebe po zamenjavi obstoje~ega kotla. Potrebno je le dodatno namestiti sistem za kurjenje pelet, katerega glavni del predstavlja gorilnik na pelete.

Izberite ustrezen gorilnik V grobem lo~imo gorilnike na pelete v dve skupini: take s hlajeno gorilno komoro in tiste z nehlajeno komoro. Nehlajeni gorilniki so enostavnej{e konstrukcijske izdelave (in zato praviloma tudi cenej{i), vendar so primerni le za kotle v ve~jimi kuri{~i, kot so kotli za kurjenje trdih goriv, medtem ko pri specialnih kotlih za kurilno olje njihova namestitev ne pride v po{tev. Po drugi strani pa se gorilnike z hlajeno gorilno komoro dr`i vtis, da so zahtevni za monta`o. Med hlajenimi gorilniki izstopa gorilnik Fenix, katerega konkuren~na prednost pred ostalimi je ravno v enostavnosti vgradnje na obstoje~e kotle (tudi specialne kotle na kurilno olje). To omogo~a inovativno zasnovana gorilna komora, ki je zra~no hlajena, tako da se ob namestitvi ne posega v vratca kotla, saj se gorilnik enostavno prisloni/pritrdi na vratca (odprtina v vratcih mora biti 110 mm). Za hlajenje gorilne komore se

sicer uporabi zrak, ki se ga v gorilno komoro vpihava zaradi samega gorenja. S tem, ko ta je isti zrak speljan po zunanjem obodu gorilne komore, se segreje (in obenem tako hladi komoro), kar {e izbolj{a kvaliteta gorenja lesnih plinov v sami gorilni komori, obenem pa ne prihaja do toplotnih izgub. Gorilnik odlikuje tudi napreden v`igni sistem, ki zagotavlja izredno hiter v`ig pelet (v eni sami minuti) ob minimalni porabi elektri~ne energije. Gorilnik Fenix ima vgrajen elektronski krmilni sistem, ki omogo~a enostavno in u~inkovito uravnavanje delovanja gorilnika (vklapljanje in izklapljanje gorilnika po potrebi ter prehod med razli~nimi re`imi delovanja) in natan~no nastavitev delovanja, saj ima uporabnik mo`nost spreminjanja okoli 15 razli~nih parametrov, da gorilnik prilagodi delovanju lastnim potrebam.

Primer monta`e gorilnika na pelete Fenix na specialni kotel za kurilno olje

Zahteve za monta`o Obstajajo sicer dolo~ene omejitve glede monta`e gorilnika Fenix na obstoje~e kotle. Na~eloma so vsi kotli na drva ali kombiniranih kotlov drva/olje primerni za monta`o gorilnika, je pa potrebno zagotoviti 60 cm prostora od vratc (tudi v smeri njihovega odpiranja). Pri kotlih namenjenim izklju~no za kurilno olje, pa so omejitve ve~je. Poleg zagotovitve potrebnega prostora od kotla (60 cm), mora biti globina kuri{~a minimalno 35 cm, izpu{na cev kotla za dimne pline pa premera vsaj 130 mm. Priporo~ljivo je, da ima kotel neke vrste vratca, ki se odpirajo na te~aje, ker bo ~i{~enje pepela s tem precej la`je (uporabnik mora ra~unati na ~i{~enje

vsaj enkrat tedensko, ob najbolj mrzlih tednih tudi pogosteje), obenem pa je priporo~ljivo, da je kotel po mo~i nekoliko ve~ji od dejanskih potreb gospodinjstva, ker bodo s tem izkoristki vi{ji. Za grobo oceno potrebne nazivne mo~i v kW lahko vzamemo povpre~no letno porabo kurilne olja v litrih, to {tevilko delimo z 100 in pri{tejemo 10. Gorilnik se dobavi skupaj s transporterjem za pelete (pol`em), ki skrbi za doziranje pelet v gorilnik. Uporabnik tako potrebuje le {e primerno posodo, ki bi slu`ila kot zalogovnik za pelete, in seveda nabavo ustrezne koli~ine in kvalitete pelet pri enem od {tevilnih ponudnikov v Sloveniji in `e je pripravljen na precej cenej{i na~in ogrevanja. • Damjan Nemec

Enostaven priklop gorilnika Fenix na obstoje~e kotle (kombinirane ali na kurilno olje) brez posebnih posegov. Napreden v`igni sistem, ki zagotavlja najhitrej{i v`ig ob minimalni porabi energije. Invativno zasnovana gorilna komora, ki zagotavlja dalj{o `ivljensko dobo tako gorilnika kot samega kotla.

RAZVOJ OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN PROIZVODOV Inovateh d.o.o., Martinjak 81, 1380 Cerknica Tel.: 051 683 699, del. ~as: vsak delavnik od 13:00 do 16:00

Ve~ informacij na:

www.inovateh.si info@inovateh.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement