Page 62

62

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Cene energentov rastejo, sonce pa ne izstavlja ra~unov

T

ako je. Rekordne cene energentov (olje, plin, les…) kar same opozarjajo, da so potrebne nujne spremembe pri na~inih na{ega ogrevanja. Vsekakor je danes najve~ govora o alternativnih virih energije in eden od njih je son~na energija, kjer se za~etna nalo`ba hitro povrne, saj se nam stro{ki investicije povrnejo `e v obdobju {tirih do {estih let.

Prihaja tudi pomladanska akcija popustov Glede na povpra{evanje so v podjetju Gomon solar pripravili pomladansko akcijo z 10 % popustom. Z njihovimi kolektorji lahko poleg sanitarne vode dogrevate tudi stanovanje, saj sprejemajo toploto v obla~nem vremenu, difuzni svetlobi in ekstremnih zimskih temperaturah do -25 stopinj Celzija. So zastopniki za: vakuumske kolektorje, bojlarje in hranilnike, solarne postaje, krmilnike… Za zastopane kolektorje imajo

TUV in Solar keymark certifikata, pridobljena na podlagi uspe{no opravljenih testov v ekstremih vremenskih pogojih kot so: to~a, veter in sneg. Pet letna garancija zagotavlja visoko kakovost izdelkov.

so uvr{~eni na seznam za pridobitev subvencij in pomladanski ~as je pravi termin za nakup, saj si tako zagotovite izkoristek sonca preko celega leta.

Brezpla~no svetovanje in ogledi Subvencije `e od za~etka leto{njega leta Pod okriljem Ekosklada j.s. je `e iz{el razpis za pridobitev nepovratnih sred¬stev za nakup in monta`o solarnih sistemov, ki vam omogo~ajo do 25 % povra~ila stro{kov. Kolektorji podjetja Gomon solar

Njihovi svetovalci po Sloveniji opravljajo brezpla~ne oglede, uredijo vam vse za pridobitev subvencij Ekosklada in ponujajo monta`o na klju~. Pokli~ite 051/330-444 ali pi{ite na prodaja@gomonsolar.com •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement