Page 60

60

INSTALACIJE

Caleffi za lesno biomaso

S

erije izdelkov za ogrevanje z lesno biomaso, CALEFFI Hidrotermike iz Izole, ki je sestavni del italijanskega koncerna CALEFFI, so namenoma prilagojene ogrevalnim napravam pri katerih nastaja visoka temperatura. Materiali za te izdelke upo{tevajo vse zahteve po u~inkovitem in varnem delovanju kotlov na lesno biomaso.

kotla na trdo gorivo z napravo in nadzoruje povratno temperaturo in prepre~uje kondenz.

Enote za povezovanje in upravljanje z energijo

Varnostne naprave Za varnost delovanja teh kotlov je Caleffi skonstruiral ve~ novih tehni~nih re{itev med katerimi je ventil za termi~no praznjenje, ki ga v primeru blokade gorilnika na kotlu ali vklju~itve alarma resetiramo ro~no. Druga zanimiva novost je varnostni termi~ni ventil za kotle na trda goriva s posebnim tipalom za dvojno za{~ito, ki omeji temperaturo vode v kotlu ali jo takoj ohladi. Lastnost varnostnega termi~nega ventila z avtomatskim dopolnjevanjem je, da izprazni vodo iz kotla, ko ta dose`e zahtevano temperaturo in jo isto~asno nadomesti s hladno vodo in tako zagotovi zni`anje temperature v sistemu. Caleffijev ventil za toplotni izpust opravlja funkcijo tako, da ob dose`eni nastavitveni temperaturi vklopi signalno lu~ za izpust

odve~ne toplote in hkrati aktivira povrnitev pretoka vode v napravi, regulator vleka pa za popolno zgorevanje kotla z dvojno za{~ito avtomatsko regulira dotok zgorevalnega zraka.

Protikondezacijski ventil in cirkulacijska enota Protikondezacijski ventil samodejno uravnava temperaturo vode na povratku v kotel, kar prepre~i nastajanje kondenza v kotlu. Protikondenzacijska cirkulacijska enota povezuje kotel z distribucijskim kolektorjem in prav tako prepre~uje nastajanje kondenza, hkrati pa ta omogo~a tudi povezovanje kotla z inercijskim zbirnikom ali neposredno z napravo. Enota za protikondenzacijsko in distribucijsko recirkulacijo slu`i kot povezava-

So vnaprej sestavljene v omaricah. Enota za povezovanje in upravljanje z energijo za ogrevanje omogo~a povezavo kotlov na trdo gorivo s kotli drugih vrst. To omogo~ata tudi enoti za povezovanje in upravljanje z energijo, ki slu`i za ogrevanje prostorov in gretje sanitarne vode z zbiralnikom in zadnja, ki je namenjena tako ogrevanju kot takoj{njemu gretju sanitarne vode, ter proizvaja toplo vodo preko izmenjevalnika toplote.

Digitalni regulator Kot zadnji v omenjeni seriji izdelkov za ogrevanje na lesno biomaso je digitalni regulator, ki zagotavlja nadzor in upravljanje naprav za ogrevanje. Ve~ informacij in podrobnosti o delovanju omenjenih izdelkov pod rubriko Caleffi biomasa najdete na www.caleffi.si. • F. Mithans

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement