Page 6

Ve~namenski objekt AB Pesnica

6

P

odjetje Menerga je na 14. Dnevih energetikov s projektom Ve~namenski objekt AB Pesnica (Mercator) zmagalo v kategoriji za najbolj{i projekt uporabe obnovljivih virov energije. Stavba je bila zasnovana na podlagi visokou~inkovite energetske tehnologije, ki v primerjavi s klasi~nim sistemom zmanj{a porabo energije za ogrevanje in prezra~evanje za 64 odstotkov, izpuste ogljikovega dioksida pa za okoli 74 ton na leto. Predsednik komisije mag. Boris Selan je v obrazlo`itvi za zmago pojasnil s ~im je Menerga prepri~ala komisijo: »S sodobnim konceptom so v primerjavi s klasi~nimi sistemi zmanj{ali porabo energije za ogrevanje in prezra~evanje za 64 odstot-

Menerga prejela nagrado

Ale{ Ga{pari~, vodja projekta Ve~namenski Objekt AB Pesnica in Danijel Mur{i~, direktor, Menerga

kov. Glede na klasi~ne sisteme so stro{ke za ogrevanje, prezra~evanje in hlajenje zni`ali za ve~ kot polovico«.

Po enem letu obratovanja zgradbe in merjenja dejanske potro{nje energije se zgradba lahko pohvali z odli~nimi energetskimi rezultati. Za ogrevanje, hlajenje in prezra~evanje porabi tako velika zgradba le med 0,4 do 0,6 EUR na m2, kar je manj kot povpre~na nizko-energijska stanovanjska hi{a. Poleg omenjenega pa projekt predstavlja neke vrste mejnik v stroki energetske u~inkovitosti zgradb. S to stavbo je bilo namre~ dokazano, da je investicija v energetsko u~inkovito gradnjo, s pravo optimizacijo, lahko prakti~no enaka klasi~ni energetsko neu~inkoviti gradnji.

S tem rezultatom je zadovoljen tudi predstavnik investitorja Komunaprojekt d.d., saj je na tem primeru potrdil svojo pravo odlo~itev, da nizka poraba energije, nizki stro{ki obratovanja ter nizek oglji~ni odtis zgradbe lahko hodijo z roko v roki. Direktor podjetja Menerga, Danijel Mur{i~, je ob prejetju nagrade izjavil: »Odgovornost za energetsko u~inkovito oz. neu~inkovito gradnjo ni ve~ odvisna od velikosti prora~una za zgradbo, ampak od odgovornosti investitorja ali bo le-ta poiskal pravo ekipo, ki mu bo za enak vlo`ek ustvarila neprimerno ve~.« •

Skriti kilometri v izdelkih Zaradi cenene delovne sile so firme svoje tovarne preselile v tretji svet, izdelki pa morajo nato romati tiso~e kilometrov nazaj do kupcev. To velja tudi za sadje ali cvetje, saj so razvajeni kupci severne poloble navajeni jesti sve`e jagode vso zimo, kar je prej bilo mo`no samo v pravljicah. Iz izpuhov letal, ladij in tovornjakov zato nenehno bruhajo strupeni plini, saj je cena transportnih kilometrov nizka, ~eprav je vpliv na planet uni~ujo~. V lovu na dobi~ek so danes dovoljena vsa sredstva, zato surovine in izdelki prepotujejo tiso~e kilometrov, preden se znajdejo v rokah evropskega kupca.

Sem in tja do onemoglosti Ker se to spla~a, prihajajo vrtnice iz Kenije, kakav pa iz pristani{~ Slonoko{~ene obale v Amsterdam. Vse malo dra`je izdelke zabavne elektronike, zlasti proizvode, ki imajo LCD ekrane, zaradi ob~utljivosti preva`ajo z letali, naravni kav~uk za kondome pa z ladjami iz Indonezije do proizvajalcev in nato kupcev. Skoraj vse ~evlje izdelujejo Kitajci, jabolka pa Nemci uva`ajo iz Nove Zelandije. Svin~niki so izdelani iz lesa kalifornijske cedre, zato imajo toliko skritih kilometrov, majica pa od bomba`a do krojenja nabere kilometre na poti od ZDA do Tur~ije, Tajvana in nazaj

v Evropo. Rekorder pa so obi~ajne hla~e, za katere bomba` pridelajo v Kazahstanu, nit predejo Poljaki, tkejo Švicarji, barvajo Italijani, {ivajo Kitajci, Francozi pa izvedejo zaklju~no »stonewash« pranje, ki izdelku daje videz pono{enosti. Na sre~o se `e ka`ejo prvi drobni znaki vra~anja proizvodnje iz tretjega sveta nazaj na severno poloblo. Vzrok je rasto~a cena nafte, ki ima tudi ugodne u~inke, saj bo posredno ugodno vplivala na podnebne razmere. • Tihec

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement