Page 58

58

OGREVANJE

Garancija za kompletne sisteme talnega ogrevanja:

Vogel & Noot zagotavlja absolutno varnost

K

ompletni sistemi talnega ogrevanja FLOORTEC proizvajalca Vogel & Noot z izjemno dobro medsebojno usklajenimi komponentami bistveno preka{ajo kateri koli sistem, ki ga sestavite sami. Nov znak kakovosti za na~rtovalce, in{talaterje in uporabnike, je pridobitev na podro~ju enostavne monta`e, najbolj{ih servisnih storitev in dolgoletnega zanesljivega delovanja. Pri sistemih talnega ogrevanja, sestavljenih iz komponent razli~nih blagovnih znamk, za in{talaterje obstaja za tveganje, da bodo morali v primeru {kode sami odgovarjati za (visoke) stro{ke, saj posamezni proizvajalci ne odgovarjajo za nastalo {kodo. V nasprotju s tem Vogel Noot zagotavlja absolutno varnost in nudi kot garancijo za kompletne sisteme talnega ogrevanja FLOORTEC s {tevilnimi prednostmi proizvodov in servisnih storitev absolutno varnost.

10 let garancije z najvi{jo varnostjo Z garancijo za kompletni sistem in{talaterji sistemov talnega ogrevanja FLOORTEC proizvajalca Vogel & Noot pridobijo 10 let pravic iz garancije. V praksi, sicer zelo redkih te`av s sistemom FLOORTEC, tako in{talatersko podjetje ne krije nobene {kode vse do zavarovalne vrednosti 1 milijona evrov.

Enostavna monta`a, optimalna dokumentacija in vrhunske servisne storitve Poleg tega, da je sistem enostaven za monta`o, prepri~ajo o kakovosti tudi popolna tehni~na dokumentacija in prakti~na orodja za na~rtovanje. Sestavni deli so v vsaki fazi izgradnje sistema na voljo v pravi koli~ini in pravi izvedbi, kar

Armature TWINTEC omogo~ajo neproblemati~no obratovanje talnega gretja in grelnih teles v le enem ogrevalnem krogu.

Upravljanje grelnih teles in talnega gretja s pomo~jo TWINTEC

Z znakom kakovosti „garancija za kompleten sistem“ Vogel & Noot na~rtovalcem in in{talaterjem jam~i najvi{jo zanesljivost pri sistemih talnega ogrevanja.

prepre~uje nastanek napak in zagotavlja u~inkovito monta`o. Razen tega so na voljo tudi servisne storitve, kot so iz~rpno svetovanje, redno {olanje na mestu uporabe, podpora ob pravem ~asu.

Sistemi talnega ogrevanja FLOORTEC lahko po zaslugi armatur TWINTEC proizvajalca Vogel & Noot obratujejo skupaj z visoko temperaturnimi sistemi, kar omogo~a prihranek drage predelave, saj te armature zagotavljajo neproblemati~no regulacijo. TWINTEC uporabniku prostora zagotavlja enostavno uporabo in udobje. S pomo~jo serijskega preklopa je talno gretje za grelnimi telesi oskrbovano z optimalno prilagojeno temperaturo. Ve~ informacij o sistemih talnega ogrevanja z garancijo za kompleten sistem in o inovativnih komponentah na www.vogelundnoot.com • Dr. Norbert Adam

Dnevno nas spremlja 900 obiskovalcev portala BODITE OBVEŠČENI TUDI VI IN S KORISTNIMI INFORMACIJAMI PRIHRANITE ČAS IN DENAR Na internetnem portalu www.varcevanje-energije.si se prijavite kot brezplačen uporabnik in mesečno vas informiramo o vseh aktualnih vsebinah vseh naših revij. Napovednik - V junijski številki revije VARČUJEM Z ENERGIJO, št.30 pripravljamo nove eksluzivne tematske priloge: BIVANJE V ZATESNJENIH ZGRADBAH; prezračevanje, klimatizacija, ter novo serijo prispevkov NOVODOBNE HIŠE ZA 1 EURO NA DAN. Revija Varčujem z energijo

www.varcevanje-energije.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement