Page 56

56

Energetska prenova PREJ - POTEM

Zaupajte nam svoj problem – poi{~emo vam optimalno re{itev

N

a trgu najdemo veliko razli~nih re{itev izvajanja energetskih prenov. Veliko jih je dobrih, niso pa vse primerne za vsako situacijo. Da se pravilno odlo~imo, je potrebno upo{tevati danosti stavbe, stopnjo `elenega udobja ter finan~ne zmo`nosti.

POTEM Son~ni kolektorji Lentherm SL 2001

Re{itve ob energetski prenovi hi{e ne moremo vpeljati brez tehtnega na~rtovanja. Slednje nas je vodilo v predstavitev prakti~nih primerov energetskih prenov, ki so tovrstno zahtevno nalogo `e izpeljali, s predstavitvijo pa `elijo pomagati tudi vam, ~e ste ugotovili, da vas je leto{nja zima preve~ finan~no iz~rpala. Razli~ne primere konkretnih energetskih prenov bomo sproti objavljali v naslednjih {tevilkah revije Var~ujem z energijo in na spletnem portalu revije, ter na straneh podjetja Merkur, s katerim izvajamo leto{njo akcijo »Dobre re{itve ~akajo na vas«.

Osebna izkaznica energetske prenove - Primer 1: Obnova sistema ogrevanja Objekt: Dvostanovanjska hi{a

Ogrevanje pred prenovo, lastnosti:

Re{itev energetske prenove prenova kurilnice:

Lokacija: Dolenjska

Ogrevalna povr{ina: 200 m2

Opustitev kurilnega olja

Leto izgradnje: 2008, zidana

Kombinacija predimenzionirane kombinirane pe~i na drva (20 m3) in na kurilno olje (700 l)

Namestitev sodobne pe~i na drva z visokim izkoristkom

Toplotna za{~ita oboda stavbe: 8 cm Toplotna za{~ita proti tlem: 8 cm Toplotna za{~ita proti strehi: 30 cm Servisni prostori proti severu in bivalni (topli) prostori proti jugu, brez naravnih ovir Okna: dvoslojno izolacijsko steklo - 1,1 W/ m2K, za{~ita pred pregrevanjem in ohlajevanjem z roletami Brez ve~jih toplotnih mostov Brez pribitkov toplote skozi okna proti jugu

Nizkotemp. radiatorsko ogrevanje + delno talno ogrevanje, termostatski ventili na radiatorjih

Ogrevanje sanitarne vode s son~nimi kolektorji Lentherm SL 2001 (9 m2) in 300 l zalogovnikom; mo`nost dogrevanja z elektri~nim grelcem

Enostavna centralna regulacija ogrevanja glede na temperaturo dnevnega prostora,

Namestitev sodobnej{e regulacije na pe~i in solarnem sistemu

Uporaba kurilnega olja v prehodnem in poletnem obdobju

Znesek investicije (izvedba z zagonom): cca. 10.000 EUR

Letni stro{ek ogrevanja prostorov in sanitarne vode je zna{al cca. 2.100 EUR

Vloga za pridobitev subvencije Eko sklada (do 25 %) – 2.000 EUR

Dileme/problem investitorja:

Nakup in strokovna izvedba v okviru storitve Gradimo z Merkurjem (nakup z graditeljskim popustom in ni`jim DDV-jem, skupaj v vi{ini cca. 20 %)

Brez virov lokalnega ogrevanja: kamin, {tedilnik na trda goriva Brez prisilne izmenjave zraka

Gro`nja nara{~ajo~ih cen energentov

Uporabniki: Število ~lanov gospodinjstva: 4 odrasle osebe in 2 otroka Povpre~na temperatura v bivalnih prostorih: 20 °C Povpre~na temperatura v spalnih prostorih: 17 °C Povpre~na dnevna poraba tople sanitarne vode (kuhinja, kopalnica, sanitarije): 200 l Dobra strokovna usposobljenost investitorja

@elja po prepolovitvi stro{kov ogrevanja Izogib ve~jih posegov v arhitekturo Uporaba obstoje~ega dimni{kega sistema Uporaba lastnega vira energenta – les Zagotovitev udobja (enostavnost rokovanja in vzdr`evanja)

Naj{ibkej{i ~len: predimenzionirana kombinirana pe~ na les in kurilno olje

Pri~akovana poraba energentov po prenovi: 9 m3 drv, minimalna dodatna poraba elektri~ne energije za obratovanje son~nih kolektorjev in elektri~no dogrevanje v slabem vremenu Pri~akovana doba povra~ila investicije pri trenutnih cenah energentov: 6 let V primeru vi{anja cen naftnih derivatov, se bo investicija povrnila {e hitreje

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement