Page 44

44

DALJINSKO OGREVANJE

Daljinsko ogrevanje v Metliki

R

ast cen fosilnih goriv pove~uje zanimanje za okolju in denarnici prijazne vire toplote, med njimi tudi gradnjo kotlovnic na biomaso, namenjenih daljinskemu ogrevanju. Vir energije so lesni ostanki iz slovenskih gozdov, prednosti pa so {e avtomatizirano delovanje, dr`avne subvencije in nizki obratovalni stro{ki. Osnovno odlo~itev sprejmejo na ob~inski ravni, breme financiranja pa lahko prevzamejo tako imenovana ESCO podjetja (Energy Service COmpany). Ta omogo~ijo financiranje celotnega projekta in zagotovijo energetsko upravljanje. Daljinska ogrevanja na biomaso so zagotovo ena od bolj{ih re{itev za zmanj{evanja stro{kov ogrevanja in varovanje okolja.

Sodelovanje podjetij GIA in Petrol Izku{nje podjetja GIA izhajajo iz tipskih sistemov daljinskega ogrevanja, ki so si jih pridobili pri gradnji toplotnih postaj, sistemov in regulacij vseh ve~jih daljinskih sistemov v Sloveniji in drugje. Med drugim so sodelovali pri izgradnji 70 megavatne toplotne postaje ter z regulacijskimi sistemi

Pravilno izbrana avtomatika in krmilje omogo~a natan~no vodenje in obra~un porabljene toplote

Kotlovnica v Metliki daljinsko ogreva del stavb v kraju

opremili veliko manj{ih in velikih objektov ter tovarn. Svoje izku{nje so nato uporabili pri gradnji daljinskih ogrevanj v Gornjem Gradu, Logarski dolini, Vranskem, Lo~ah in Ribnici. S partnerjem Petrol d.d. so sodelovali pri izgradnji daljinskega sistema v Metliki, ki obsega popolnoma avtomatizirano kotlovnico, toplovod in toplotne postaje za predajo pogodbene toplotne energije. Dobavili so vse toplotne podpostaje z regulacijsko opremo. Projekt so za~eli v letu 2010,

ko sta 30-letno koncesijsko pogodbo podpisala Ob~ina Metlika in Petrol, ki je nato zgradil novo kotlovnico in sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, nanjo pa priklju~il ve~ stavb na tem podro~ju.

Kotlovnica Âťbrez posadkeÂŤ Kotlovnica deluje povsem samostojno in avtomatizirano, potrebno je le dova`ati kurivo in odva`ati pepel. Projekt omogo~a uporabnikom daljinske toplote, da bi se lahko

Krmilimo, upravljamo in nadziramo vse kar te~e Profesionalna regulacijska oprema in tehni~ne re{itve za podro~ja - energetike, - ogrevanja in prezra~evanja stavb, - daljinskega in centralnega ogrevanja, - tehnologije bencinskih servisov, industrijskih procesov, - strojegradnje.

Na{i proizvodi in z njimi povezane re{itve zadovoljijo razli~ne industrijske panoge, kot tudi zahtevne zasebne uporabnike. Merilnoregulacijska tehnika se pojavlja povsod, kjer se pretakajo mediji. Naj bo to industrijsko okolje, kjer se krmili proces agresivnih vnetljivih snovi ali v energetskem postroju tovarne pri pripravi in distribuciji pare. Reguliramo, krmilimo, upravljamo in nadziramo tudi Va{ hi{ni ogrevni sistem, ali pa velik stanovanjsko-poslovni kompleks. Proizvodi in re{itve GIAFLEX vklju~ujejo toplotne postaje, sisteme za prepre~evanje nastanka legionele, sisteme za pripravo sanitarne tople vode s pomo~jo obnovljivih virov, kot tudi indirektne sisteme za pripravo sanitarne vode.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement