Page 42

42

OGREVANJE

Solarni sistemi De Dietrich

T

oplota son~nih `arkov je neiz~rpen vir ~iste energije, ki je poleg tega {e zastonj. Zato je proizvajalec De Dietrich razvil serijo vrhunskih izdelkov, od kolektorjev do akumulatorjev toplote, s katerimi lahko toploto sonca prestre`emo in koristno uporabimo. Izjemna energija zastonj

Sonce samo v eni uri na Zemljo odda toliko energije, kot je celotno svetovno prebivalstvo porabi v enem letu. Toplotno energijo son~nega sevanja znamo u~inkovito prestre~i ter jo uporabiti za ogrevanje sanitarne vode in delno tudi prostorov. Koli~ina toplote se spreminja z vremenom in letnimi ~asi, kljub temu pa je energetska korist tako velika, da se sistem zagotovo spla~a vgraditi. Na ta na~in bo sonce zagotovilo od 60 do 90% energije, ki bi jo preko vsega leta morali vlo`iti v ogrevanje sanitarne vode in uporabniku za ta odstotek tudi zmanj{alo stro{ke. Sistem bo samostojno in u~inkovito deloval od zgodnje pomladi do pozne jeseni.

Zalogovnik tople sanitarne vode Dietrisol TRIO

Akumulator Dietrisol Trio zagotovi zadostno koli~ino tople sanitarne vode

grejemo {e vodo za ogrevanje hi{e. Je multienergijski kombinirani hranilnik, ki omogo~a preto~no ogrevanje sanitarne vode. Notranjost je razdeljena na {tiri neodvisne toplotne cone, vgrajeni cilindri in pregrade pa prepre~ujejo notranjo cirkulacijo ogrete vode in s tem izgubo energije. Zaradi tega ima izdelek do 20% bolj{i izkoristek kot primerljivi hranilniki toplote. Quadro ima dva solarna izmenjevalnika, ki sta name{~ena v hladnej{em spodnjem ter toplej{em zgornjem delu zalogovnika in {e dva za priklop dveh

dodatnih virov toplote, kotlov na plin, olje ali biomaso. Na razpolago sta izvedbi s prostornino 500 ali 750 litrov, ima vgrajeno krmilno avtomatiko, kompaktna oblika in enostavna uporaba pa dodatno potrjujeta vrhunsko kvaliteto izdelka. Son~na energija je vsakomur dostopna in okolju prijazna. Izbor prave velikosti sistema glede na `elje in porabo pa brezpla~no omogo~ajo strokovnjaki podjetja VETO, tel 01 – 580 9100, www. veto.si •

Ima vgrajene tri izmenjevalne spirale, dve solarni, eno za kotel in {e rezervni elektri~ni grelnik. Zalogovnik deluje na na~in stratifikacije, kar pomeni, da vodo ogreva v plasteh, ki se med seboj ne me{ajo, temperatura pa je najvi{ja na vrhu. Izkoristek te naprave je za 15% vi{ji kot ga imajo obi~ajni zalogovniki z dvema izmenjevalcema. Zato bo uporabnik imel vedno na razpolago dovolj tople sanitarne vode in napravo natan~no prilagodil svojim potrebam. Zalogovnik izdelujejo s prostornino 250 ali 350 litrov, v povezavi z De Dietrichovimi vrhunskimi s son~nimi kolektorji pa bo odli~na re{itev za vsak dom. Kolektorji so tako izdelani, da jih lahko vgradimo v streho ali nad njo.

Dietrisol QUADRO tudi za ogrevanje S tem zalogovnikom lahko s soncem ogrejemo sanitarno vodo in predDietrisol Quadro skupaj z zmogljivimim kolektorji zagotovi toplo vodo in podporo ogrevanja stavbe

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement