Page 41

PROGRAMSKA PODPORA SELCONTROL OMOGO^A PREDVSEM SLEDE^E FUNKCIONALNOSTI: • prikaz izbranega na~ina delovanja za posamezne ogrevalne kroge, • spreminjanje na~ina delovanja in `elene temperature za posamezne ogrevalne kroge, • vklop Party, Eco in po~itni{kega na~ina delovanja, • pregled vseh izmerjenih, izra~unanih in `elenih temperatur, • prikaz stanja vseh izhodov, • prikaz izbrane hidravli~ne sheme, • prikaz in shranjevanje vseh temperatur in stanja krmilnih relejev v interaktivnem grafu, • vsi podatki o delovanju regulacije se lahko shranjujejo v datoteko, • mogo~a je simulacija temperature na vseh temperaturnih tipalih, • mogo~e je shraniti vse nastavitve regulatorja v setup datoteko in jih kopirati v drugi regulator, • mogo~e je pregledovati in spreminjati vse ~asovne programe, • mogo~e je pregledovati in spreminjati vse parametre regulatorja in {e druge mo`nosti.

Paket Selcontrol vsebuje: • priklju~itveni kabel z vmesnikom, • program za PC, • kratka navodila za instalacijo, zagon programa in priklju~itev na regulatorje.

Programska podpora je narejena za regulatorje Promatic: • WDC10B, WDC10, WDC20, • SGC14, SGC26, SGC36 in SGC67 z verzijo programa V3.1 ali vi{jo. Nove regulacije, ki so v prodaji od januarja 2012 naprej, `e imajo serijsko vgrajeno potrebno programsko podporo za SELCONTROL. Vsi obstoje~i lastniki navedenih regulatorjev bodo prav tako lahko uporabili paket SELCONTROL, s tem, da bodo morali pred zagonom programa regulator dostaviti na servis za posodobitev programske verzije. Sistem SELCONTROL deluje na osebnih ra~unalnikih z name{~enim operacijskim sistemom Win XP, Vista ali Win 7 in je na voljo vsaj en USB priklju~ek. Program za tablice z iOS in Android OS je v pripravi. Cena kompleta z DDV je 94,00 EUR. • Jo`e Herti{, u. d. i. e., tehni~ni direktor

OGREVANJE

41

Udobno in energetsko var~no

O

grevanje z radiatorji je najbolj raz{irjeno, vendar ga v novej{ih zgradbah ~edalje bolj izpodriva talno ogrevanje. Talno ogrevanje ima ve~ prednosti, glavne so ugodnej{a razporeditev toplote po vi{ini, kompenzacija hladnej{ih povr{in z veliko ogrevano povr{ino tal in ve~ja mo`nost uporabe nizko-temperaturnih virov energije. Zaradi prvih dveh vplivov se isto ugodje v prostoru dose`e z ni`jo temperaturo prostora in to se neposredno odra`a v manj{ih toplotnih izgubah ter ni`ji porabi energije za ogrevanje. Danfossovi celoviti sistemi elektri~nega talnega ogrevanja imajo {e ve~ prednosti; fleksibilnost vgradnje z grelnimi preprogami razli~nih toplotnih mo~i, natan~ni termostati, ki z natan~nim vzdr`evanjem temperature prostora omogo~ajo najve~je mo`no udobje. Inteligentno krmiljenje zagotavlja

ogrevanje natanko v obdobjih, ko ga potrebujete in tako skrbi za energetsko var~nost. Integriran brez`i~ni sistem skrbi tako za ogrevanje prostorov kot tudi za sen~enje prostorov in s tem za udobje tudi v poletnem ~asu. Elektri~no talno ogrevanje je idealno tudi za komfortno dogrevanje tal, ki lahko prepre~uje ob~utek mrzlih tal tudi v hladnej{ih poletnih no~eh in jutrih. Zaradi svoje majhne vgradne debeline je idealno pri prenovah, kjer je vi{ina talne konstrukcije omejena. • Milan Poga~ar, Danfoss d.o.o.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Prihranite do 20% energije pri ogrevanju. Danfoss sistemi celovitega električnega talnega ogrevanja z inteligentnim krmiljenjem so učinkoviti, zanesljivi ter energetsko varčni. Hkrati uporabniku ponujajo udobje in ugodje toplih tal.

Idealno za prenove – Danfossove električne grelne preproge lahko vgradimo pod vse vrste talnih oblog – od keramičnih ploščic do lesenega parketa.

10 letna

razširjena garancija.

250.000 zadovoljnih uporabnikov

v EU vsako leto.

www.ogrevanje.danfoss.com

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement