Page 4

4

UVODNIK

Butalska borba s finim prahom

M

ajhne delce, ki imajo premer pod 10 mikrometrov in lebdijo v zraku, pri{tevamo med fin prah, imenovan tudi delci PM10 (Particulate Matter). Primerjava mno`ine prahu pred vdihom in po izdihu je pokazala, da v plju~ih ostane okrog 60% delcev, kar pomeni, da smo ljudje neke vrste premi~ni mestni filtri, ki ~istimo zrak. Delci, ki so premera desetinke debeline lasu, so lahko sami po sebi {kodljivi, ali pa se nanje ve`ejo strupene rakotvorne snovi. Skozi dihalne poti in plju~a prestopijo v kri in nato v organe in srce. Dokazano povzro~ajo vnetja, posledice pa so ka{ljanje, dihalna stiska, bolezni dihal srca in o`ilja, plju~ni rak in pred~asne smrti. Zrak v zaprtih prostorih je praviloma veliko bolj obremenjen kot zunanji. Cigaretni dim, di{e~e pal~ke ali sve~e, kopirni stroj ali laserski tiskalnik so viri, ki notranji zrak obremenijo s finim prahom ~ez vse pametne meje. Od januarja 2005 pa v EU velja, da koli~ina delcev PM10 v zunanjem zraku ne sme presegati meje 50 mikrogramov na kubi~ni meter, to mejo pa lahko zrak v mestih prese`e najve~ 35 dni v letu. Nato so 2007 Nemci uvedli nalepke, ki avtomobile delijo v {tiri kategorije po {kodljivosti, hkrati pa v ve~ mestih dolo~ili okoljske cone, v katere lahko vstopajo samo vozila z ustrezno nalepko. Pri nas okoljske cone {e nimamo, prvo poskusno pa bomo dobili jeseni v Mariboru. Na~rt so pripravili na fakulteti za gradbeni{tvo in bo zajela strnjeno mestno jedro na levem bregu Drave. Vanjo bo prepovedan vstop avtomobilom, ki ne dosegajo emisijskega standarda 0 in 1, torej vozilom, prvi~ registriranim pred oktobrom 1996. Ukrep predvideva {e vrsto izjem, med drugim bomo iz prepovedi izvzeti lastniki neustreznih vozil s stalnim bivali{~em na tem obmo~ju in bomo smeli celo zaprositi za posebne dovolilnice. Vstop drugim neustreznim vozilom bo prepovedan med delavniki, pri ~emer strokovnjaki predvidevajo zmanj{anje emisij za 6%. Seveda bodo kr{itelji kaznovani, pa ne zaradi neustreznega vozila, saj so po zakonu vsa tehni~no pregledana in registrirana vozila ustrezna. Kazen, ki pa ne bo poskusna, bodo dobili zaradi neupo{tevanja znakov, za kar se kazni za~nejo pri 40 evrih, kar bodo dolo~ali mestni redarji. ^e idejo {e raz{irimo, skupina ljudi se torej lahko odlo~i, da prepove vstop vozilom rumene barve, postavi tak znak in vsi kr{itelji bodo kaznovani. Super. V sodobnej{e bencinske motorje pod tlakom 200 bar vbrizgujejo bencin neposredno v cilinder in s tem pri enaki prostornini pove~ajo mo~ in zmanj{ajo porabo za eno petino. Pri Mercedesu to imenujejo Blue Efficency, pri Fordu pa Smart Charge injection ali Eco Boost. Tehniki niti v sanjah ne nameravajo dati iz rok svojih kompliciranih igra~ z notranjim zgorevanjem, zato jih do onemoglosti pilijo in nadgrajujejo. Pojavil pa se je problem, ki ga ni nih~e pri~akoval

in so ga do sedaj pred javnostjo uspe{no Pi{e: Simon Tihec skrivali, znan pa je od septembra 2011. Strokovnjaki nem{kega avtokluba ADAC so izvedli meritve in primerjali koli~ino izpihanih delcev iz sodobnega dizel in sodobnega bencinskega izpuha. Koli~ina saj v izpuhih sodobnih bencincev je do 10.000 (z besedo desettiso~krat) ve~ja kot dizela{ev. Ti sodobni avtomobili pa imajo vsi zelene nalepke in dovoljenje za vo`njo v za{~itni coni, ki sedaj ne slu`i ni~emur, razen pove~anju posla za tiskarje nalepk ter mno`enju uradnikov in pobiralcev kazni. Vsi sodobni bencinci po {kodljivosti krepko presegajo zahteve norme Euro 5 za dizelska vozila. Novi VW Golf 1,2 TSI izpljune 3,5 krat preve~ saj, BMW 118 pa 7 krat presega dovoljene koli~ine. Pri drugih je slika podobna, pri tem noben sodoben avto ni nedol`en. EU zakonodajalci so posko~ili in hitro dovolili bencincem, da izpu{~ajo do 10 krat ve~ saj, in to velja za naslednja tri leta, saj je profit avtoindustrije pomembnej{i. Pri tem pa imamo `e nekaj let na razpolago serijsko izdelane filtre za bencince, s ceno od 20 do 80 ₏. Filter je premera 25 cm in prav tako dolg, ker pa za industrijo izpuhov to pomeni prilagoditve in stro{ke, ga ne boste na{li nikjer. Filter bo tudi pove~al upor, mo~ motorja bo padla, ves vbrizgovalni razvoj je bil torej zastonj. Pri tem Nemci {e ugotavljajo, da so avtomobili krivi samo za 5% finega prahu, ostalo prihaja od gospodinjstev, termoelektrarn in industrije. Od teh 5% bomo torej mi stanje izbolj{ali za 6%, se pravi za nekaj tiso~ink. Tudi ~e avto z ugasnjenim motorjem samo potiskamo, se za njim vije oblak delcev gume, zavornih oblog in odbruskov drsne obloge sklopk. Najzabavnej{a je torej ugotovitev, da so vse stare bencinske {katle, ki jim bodo prepovedali vstop v okoljsko cono, tiso~krat manj {kodljive kot sodobna vozila na bencin. Ukrepe so pred ~asom uvedli zato, da bi prebivalce mest za{~itili pred {kodljivimi sajami iz dizelskih izpuhov. Proizvajalci teh motorjev so nato prilagodili tehniko, vgradili filtre in o~istili izpu{ne pline. Njihovo mesto so sedaj zavzeli sodobni, ble{~e~i in saje bruhajo~i bencinci, ki bodo pravi vzrok za skokovito pove~anje {tevila obolenj ob prometnicah. Na~rtovalci mariborske okoljske cone bi te podatke morali poznati in upo{tevati, druga~e bo bolje da moje lepo mesto rahlo preimenujemo, mogo~e v Butalibor. Ka{ljajo~i in te`ko bolani me{~ani pa lahko svoje zdravje posku{ajo povrniti v novi okoljski coni, s polaganjem rok na ble{~e~e zelene nalepke sodobnih avtomobilov. •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement