Page 38

38

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Pi{e: Simon Tihec

Brez`i~no no`no stikalo

Tipalo vode v olju

Za brezro~no in brez`i~no vklju~evanje razli~nih naprav ali svetil. Primerno tudi za uporabo na mestih, kjer ni mo`no izvesti obi~ajnih `i~nih povezav. Namenjeno notranji uporabi, v halah ima doseg do 100 m, skozi lesene stene 30 m, v `elezobetonskih zgradbah do 10 m, dvigala, jeklena stopni{~a ali varnostne kovinske stene lahko delujejo kot ovire pri prenosu signala. Z enim sprejemnikom je lahko povezano do 30 no`nih stikal, programiranje s stikalom na tipki, mo`na je tudi prigradnja {~ita, ki prepre~i nehoteno pro`enje. Stikalo ne potrebuje baterije in vzdr`evanja, cena stikala in sprejemnika okrog 240 €, proizvajalec Herga, stikalo Navatis, www.variohm.de •

Hidravli~ni pogoni so povsod okrog nas, v liftih, gradbenih in gozdarskih strojih ali v osebnih vozilih, za delovanje zavor,ali servo volana. Vdor vode v olje je zelo neugoden pojav, ki povzro~i notranjo korozijo ter zmanj{a uporabno dobo stroja zaradi ve~jega trenja med pomi~nimi deli, bati in ventili. Olje hitreje oksidira in se spreminja v emulzijo, mo`en je vdor bakterij, ki ga razgrajujejo, najnevarnej{a pa je mo`nost zamrznitve olja v ventilih, kar lahko pomeni nevaren izpad stroja. Zato je tipalo vode v olju tako pomembno. Ko koli~ina vlage v olju prese`e dolo~eno mejo, med 500 in 1000 ppm, stikalo javi napako, ki jo nato odpravimo z menjavo olja. Primerno tudi za nadzor olj v vetrnih turbinah na morju, stikalo HTM2500B3C4OIL, http://www.meas-spec.com •

Delovne hodulje

Prihranek goriva 7,5 %

Spadajo med sodobne delovne pripomo~ke, ki olaj{ajo delo pleskarjev, elektroinstalaterjev, monterjev suhomonta`nih stenskih in stropnih oblog ali izolaterjev. Amaterjem ali profesionalcem prihranijo zamudno in naporno ponavljajo~e plezanje ter sestopanje z lestev in njihovo prestavljanje v najugodnej{i polo`aj. Hodilni mehanizem z vzvodjem in mehkimi podlogami pod stopalnim delom omogo~a udobno ve~urno gibanje in delo. Najprej izberemo `eleno vi{ino, nastavljiva vzmet pa prilagodi delovanje te`i uporabnika in omogo~a udobno gibanje, zelo podobno obi~ajni hoji. Zategovanje trakov za dr`anje obuvala je izvedeno z majhnimi ragljami, je hitro in zanesljivo. Proizvajalec Marshalltown, hodulje Skywalker, tri velikosti tip SW224, SW215, SW218, cena 220 €, www.all-wall.com •

Avtoprevozniki trdijo, da so zaradi rasto~ih cen bencina in nafte, v najte`jem polo`aju v zgodovini svoje obrti. Gorivo je postalo najve~ji stro{ek, naro~niki pa pri~akujejo, da bodo cene prevozov {e padle. Zato je vgradnja usmerjevalnika zraka, ki zaradi aerodinami~nih lastnosti lahko prihrani 7,5% goriva in se nahaja v medprostoru pred zadnjimi kolesi, zagotovo zelo zanimiva. Pritrjen je po{evno navzven in kot klin odriva zrak, ki bi se vrtin~il med zadnjimi kolesi. Spojler je izdelan iz DMP plastike, ki je trdna in hkrati upogljiva, da se ne zlomi, ~e s prikolico slu~ajno naletimo na oviro. Tudi notranje opore so elasti~ne, po dve na vsak del spojlerja, pritrditev in vzdr`evanje pa je enostavno. Enak spojler se nahaja tudi na drugi strani prikolice, izdelek AeroFlex, www.freightwing.com •

Sobni vplinjevalni kamin Vplinjevalni kotel na 35 cm dolga polena ima izkoristek 94% s ~imer ve~kratno preka{a obi~ajne sobne pe~i na drva. Skupna mo~ 19 kW zadostuje za ogrevanje povpre~ne enodru`inske hi{e, od ~esar odda 16 kW v sistem centralnega ogrevanja, 3 kW pa v prostor, kjer stoji. Delovanje nadzira krmilna elektronika, potreben vlek pa zagotavlja ventilator dimnih plinov. Kvaliteta zgorevanja ustreza predpisom do 2015. Ker med vplinjevanjem ne nastaja obi~ajen viden plamen, so vodenje dela zraka tako prilagodili, da v steklenem oknu vrat za nalaganje vidimo harmoni~en in miren plamen. Pravi zgorevalni plamen pa se zaradi zgorevanja navzdol vidi skozi steklena pepelna vratca. Prostornina za polena 59 l, lo~en krmilni panel, obto~na ~rpalka, priklop na centralno in na zalogovnik, samodejna zaustavitev ob koncu zgorevanja. Proizvajalec Künzel, kotel Premium HV-W, www.kuenzel.de •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement