Page 37

PRIPRAVA VODE

37

Voda, na{e bogastvo Celovite re{itve za hi{no pripravo vode Voda iz pipe je „trda“ voda. Vsebuje velike koli~ine kalcijevih in magnezijevih soli, ki zlasti v topli vodi povzro~ajo mo~ne obloge vodnega kamna in s tem posredno vplivajo na te`ave pri delovanju bojlerjev, vla`ilcev zraka, kavnih avtomatov, sistemov centralnega ogrevanja in podobno. Zaradi mo~nega upada podtalnice, ki se z leti stopnjuje, je vpra{anje, kako dolgo nam bo mikrobiolo{ko neopore~na voda {e tekla iz na{ih pip. Zato je treba `e danes razmi{ljati o re{itvah, s katerimi bomo morali vodo pred uporabo ustrezno pripraviti, da bo {e pitna in ~im manj „trda“ obenem pa uporabiti tudi mo`nosti za izkori{~anje de`evnice.

Var~ujmo s pitno vodo! De`evnico in pre~i{~eno odpadno vodo lahko uporabljamo kot tako imenovano tehni~no vodo, za splakovanje WC, pranje avtomobilov, dvori{~, za namakanje zelenic in vrtov ter v druge podobne namene. S tem prihranimo pri porabi pitne vode, ki bo kmalu dragocenej{a od nafte. Nalo`ba v te namene se nam bo povrnila ve~kratno, saj ne bomo v tolik{ni meri odvisni od pitne vode, ki je za nas `ivljenjsko pomembna teko~ina.

Pijmo zdravo in ~isto vodo! Za zdravje je zagotovo pomembno kako ~isto vodo pijemo. Vse prepogosto segamo po ustekleni~eni pitni vodi ali vodi iz pitnih avtomatov, ~eprav nam voda {e vedno te~e iz pipe. Za varnej{e pitje vode iz vodovodne napeljave lahko vgradimo v vodovodni sistem cenovno sprejemljive naprave z uporabo ultra in nanotehnologije, ki jih med drugim sprojektira in dobavi tudi Tehnobiro iz Maribora. Iz pogojno pitne vode bomo s temi napravami odstranili karbonatno trdoto, vse trdnej{e delce manj{e od 1 NTU, vse bakterije in viruse ter druge nevarne snovi, ki jih bo zaradi pomanjkanja vode v pitni vodi vse ve~.

Vodo je dobro „zmeh~ati“! Meh~anje vode bo kljub morebitni souporabi de`evnice {e vedno aktualno. Iz vode bomo odstranili apnenec in druge raztopljene snovi, kar bo vplivalo na zni`evanje stro{kov za porabljeno vodo in tudi na dalj{o `ivljensko dobo nekaterih gospodinjskih aparatov. Meh~alne naprave enostavno namestimo na cevovod hi{ne instalacije za vodovodno uro ali pred posameznim porabnikom (bojlerjem, kavnim avtomatom, vla`ilcem zraka in

Naprava za meh~anje vode

podobno). Pred napravo za meh~anje vode je priporo~ljivo montirati {e mikrofilter, ki odstranjuje pesek in druge trde delce iz vode. V kolikor ste se odlo~ili za namestitev celovitega sistema za pripravo hi{ne vode (npr. TEHNO HPV), ta obi~ajno `e vsebuje vse potrebne elemente, kot so mikrofiltri, meh~alci, naprave za odstranjevanje `eleza, mangana, bakterij in drugo. Dru`ba Tehnobiro iz Maribora vam bo sprojektirala in dobavila celoten sistem za pripravo hi{ne vode in tako zagotovila vodo brez vodnega kamna, brez nitratov, skratka voda bo znova mikrobiolo{ko ~ista. Ve~ informacij o predelavi vode v zasebnih objektih, vrtcih, {olah, bolni{nicah ali kjerkoli drugje, lahko dobite po e po{ti info@tehnobiro.eu ali na spletni strani www.tehnobiro.si • F. Mithans

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement