Page 36

36

PRIPRAVA VODE

Biolo{ke ~istilne naprave za ~i{~enje odpadnih vod in sistemi za rabo de`evnice Kaj je pomembno vedeti ob nakupu BIOLOĹ KE ^ISTILNE NAPRAVE? Najprej se prepri~ajte, ali nizki investicijski stro{ki pomenijo obenem tudi nizke teko~e stro{ke delovanja naprave. Analize v praksi ka`ejo, da pri ~istilnih napravah nizkega cenovnega razreda v 20 letnem delovanju teko~i stro{ki (poraba elektri~ne energije, odvoz in ~i{~enja odve~nega mulja ter popravila) bistveno presegajo stro{ke investicije.

Ker zemljina nikoli ne po~iva in se v njej dogajajo dinami~ni hidravli~ni procesi, je zelo pomembno, da ima naprava vsaj 20 let jamstva na konstrukcijsko stabilnost. Izkop gradbene jame za ~istilno napravo naj bo ~im bolj enostaven, saj je nekatere naprave zelo enostavno spustiti v gradbeno jamo. Kdor se odlo~a za nakup ~istilne naprave iz lite umetne mase, naj preveri, ali je le-ta sestavljena iz dveh polovic ali je vlita v monolitnem kosu. Vsako lepljenje, sestavljanje ali dodajanje ohi{ja lahko povzro~i

med obratovanjem netesnosti. Tudi debelina sten je bistvenega pomena. Dobro se je odlo~iti za napravo, ki ima za 1 liter svojega volumna kar najve~jo maso, vsaj 100 gramov/lit. Ob dobavi naj bo naprava `e zmontirana, tako, da se v njen `e nahajajo vsi vitalni deli, kar bo omogo~ilo hitro umestitev v teren in priklop. Delovanje naprave naj od uporabnika ne zahteva njegov pogostih posegov. Zato naj napravo krmili mikroprocesor, ki obenem vpisuje podatke o delovanju v svoj elektronski dnevnik. Poskrbite za varnost svoje nalo`be. Izbirajte pri prodajalcih z dalj{o ve~letno prisotnostjo na trgu in stabilnim poslovanjem, saj le ti lahko izpolnjujejo svoje garancijske obljube, skrbijo za stalno zalogo nadomestnih delov in imajo urejeno servisno slu`bo.

Kaj je pomembno vedeti ob nakupu SISTEMA ZA RABO DE@EVNICE? Sistem za rabo de`evnice prina{a konkretne ekonomske u~inke, saj je in bo voda vedno dra`ja, doba vra~anja investicije v de`evnico pa se bo le {e skraj{evala. Zbrano de`evnico lahko uporabimo za zalivanje ali za rabo v hi{i, lahko pa tudi kar za oboje hkrati. Pri hi{nih sistemih lahko privar~ujemo do 50% pitne vode, ki se sicer porabi za splakovanje strani{~, pranje perila in avtomobila ter zalivanje vrta in trat. Kvalitetne plasti~ne posode, ki so namenjene za ~istilne naprave, so uporabne tudi za zbiranje de`evnice. Enako kot ~istilne naprave, se vkopajo v teren, le da je v njih namesto ~istilne tehnike name{~ena oprema za filtriranje vode in pogonska ~rpalka. Tudi pri teh rezervoarjih je pomembno, da niso lepljeni, da so izdelani v enem kosu in da je debelina stene ~im ve~ja (16 mm). ^e potrebujete rezervoar na povoznem podro~ju, izberite tak{nega, ki je testiran na 30 tonske obremenitve. Pomembno je tudi , da so za vkop v problemati~ne terene, kjer je mo`na le ni`ja globina izkopa, na voljo tudi rezervoarji v plo{~ati izvedbi. Prepri~ajte se, da ima sistem za rabo de`evnice vgrajene robustne in vzdr`ljive sisteme. • Miha Trontel, Eklogit d.o.o.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement