Page 16

16

VZDR@EVANJE

Pomen tehni~nega vzdr`evanja v industriji je teoreti~no, kot tudi prakti~no pokazati na~in uporabe in zanesljivost izdelkov. Pri predstavitvah se uporablja tudi demonstracijsko orodje, ki je izdelano posebej za tovrstne namene. V kolikor je distributer `e seznanjen z podjetjem, lahko kontaktira predstavnika, mu pojasni stanje v podjetju, ter se nato skupaj (podjetje, distributer in predstavnik) dogovorijo za predstavitev. Ciljna skupina podjetij za predstavitve, so tako ve~ji industrijski objekti, ko so: Termo in hidro-elektrarne, tovarne kjer se izvajajo razli~ni transporti teko~in ali prahov, `ivilska industrija, premogovniki, proizvodnja vozil,‌.

Avtor: mag. Marjan Poto~an

S

amo vzdr`evanje je zelo pomemben dejavnik na podro~ju industrije. Namen tovrstnih aktivnosti v industriji, je pove~ati zanesljivost delovanja strojev, naprav kot tudi izbolj{ati rezultat stro{kov v vseh industrijskih panogah. Za izvajanje aktivnosti, je obi~ajno zadol`ena posebna skupina ljudi v podjetju, lahko pa so prisotni tudi zunanji izvajalci. Pri vseh tehnolo{kih procesih prihaja do loma sestavnih delov strojev ali orodja, izrabe materialov in s tem zastojev. Zastoji pri delu pa povzro~ijo veliko materialno in s tem tudi finan~no {kodo. Treba je hitro ukrepati, kar pa vselej ni mogo~e, ~e ne razpolagamo z znanjem in ustreznimi sredstvi. Henkel Slovenija ima za tak{ne namene izobra`evanja posebej zadol`ene osebepredstavnike, ki koordinirajo delo ter kon-

takt z odgovornimi osebami v podjetjih. Prav tako, je vzpostavljena prodajna mre`a izdelkov, ki se vr{i preko distributerjev, ki so prav tako vklju~eni v projektne aktivnosti. Vloga distributerjev je predvsem v vzpostavitvi prvih kontaktov (kot tudi kasnej{e delo) med podjetjem (oddelkom vzdr`evanja) in predstavnikom Henkel Tehnologij. Zaradi la`jega delovanja in sledlivosti aktivnosti, je delovanje v projektu dokaj jasno za~rtano. Ob skupnem obisku distributerja ter predstavnika Henkel Tehnologij, se ugotovijo potrebe in zahteve po uporabnosti izdelkov. Bistven pomen v pravilni uporabi izdelkov, imajo predstavitve. Namen predstavitev,

Z tovrstne namene izvajanja predstavitev, je bilo v Henkel Tehnologijah, nabavljeno predstavitveno orodje. Pomen orodja je tudi v mo`nosti la`jih izvedb prakti~nih predstavitev v podjetjih in hitrih prikazov uporabe izdelkov. Za namen la`jih predstavitev in uporabe izdelkov, je Henkel – Loctite izdal vsestransko uporaben vodnik, s katerim si lahko pomagate pri re{evanju te`av. V njem je predstavljeno re{evanje posami~nih problemov, skupine izdelkov, ki omogo~ajo odpravljanje te`av in katalo{ka {tevilka Loctite izdelka. Na spletni strani www.henkel.si, boste na{li {e podrobnej{e predstavitve in obrazlo`itve. Za izhodi{~e predstavitev izdelkov, za vsak posami~en primer, lahko slu`i prav omenjen katalog. •

Priznanje inovativnemu dose`ku Na lanskem obrtnem sejmu v Celju, je mestna ob~ina Celje podelila priznanje za inovativen dose`ek pri razvoju ogrevalnih naprav, Valtis ogrevanju, d.o.o, iz Maribora, za kotel na pelete Pellson X3. V obrazlo`itvi priznanja so zapisali, da spada omenjeni izdelek med novej{o generacijo teh produktov, ki kot gorivo uporablja pelete iz lesne biomase. Namenjen je za ogrevanje zasebnih stanovanjskih hi{ in manj{ih poslovnih objektov. Delovanje kotla je povsem samodejno. Z dobro konstrukcijsko zasnovo in u~inkovitim elektronskim krmiljenjem dosega ve~ kot 91 odstotkov izkoristka, kar se odra`a v zelo majhnih koli~inah

pepela in nizkih emisijah okolju in zdravju {kodljivih primesi v dimnih plinih. Razpoznaven je po svojstveni obliki in manj{ih dimenzijah, zaradi ~esar ga je mogo~e namestiti v zelo majhne kurilnice. Izdelek, ki je plod doma~ega znanja, so testirali tudi na Fakulteti za strojni{tvo v Mariboru in ustreza standardom za pridobitev subvencij v Sloveniji. Zanimivo je tudi dejstvo, da s kotlom takoreko~ nimamo dela. Nad njim je name{~en tedenski zalogovnik pelet,za okoli 180 kg lesne biomase, ki zadostujejo tudi za

desetdnevno porabo. Doziranje energenta v izgorevalno komoro poteka avtomatsko. Tudi za ~i{~enje gorilnika in odvajanje pepela ni potrebno skrbeti, saj poteka samodejno. Pepel, ki se odlaga v posebno posodo je potrebno odstraniti le dva do trikrat mese~no, odvisno pa~ od kakovosti pelet. ^e ste torej pred odlo~itvijo kaj namestiti v kurilnico namesto kotla na kurilno olje (zaradi vrtoglavih cen), dobro premislite za kaj se boste odlo~ili. Ali za preverjeno kakovost z neko-

liko vi{jo za~etno ceno ali za izdelek z ni`jo ceno in morebitnimi te`avami pri obratovanju in servisiranju. Ve~ o izdelku, ki je dobil priznanje na www. ogrevanje-kotli.si • F. Mithans

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement