Page 10

Fotovoltaika bo v bodo~e zagotovo prevzela {e ve~ji dele` oskrbe s ~isto elektriko

10

S

olarni moduli so okolju prijazni, proizvajajo zeleno elektriko, ki je sicer dra`ja od tiste iz omre`ja, vendar jo dr`ave trenutno {e subvencionirajo. Vedno ni`ja cena modulov in opreme pa bo povzro~ila zmanj{anje in nazadnje prekinitev subvencioniranja, kar se bo v kratkem tudi zgodilo. Kljub temu ima solarna elektrika svetlo bodo~nost, saj je trenutno edini na~in, s katerim lahko enostavno, tiho in brez posebnega vzdr`evanja naprave pridobimo elektri~no energijo.

Ga{enje stavb pod fotovoltaiko Z moduli prekrita streha v son~nem dnevu je pod napetostjo in je za gasilce razmeroma nevarna. Zato se bodo ga{enja stavbe lotili bolj previdno in bodo na tem delu po`ar v resnici bolj omejevali in manj gasili. Trenutno ne obstaja uradna statistika o po`arih povezanih s fotovoltaiko, ki je sicer zelo redko vzrok po`ara v stavbi. S staranjem instalacij pa lahko ta pojav postane bolj pogost, zato bo potrebno ~im prej izdelati predpise o dodatni opremi solarne napeljave, da bi lahko v primeru izjemnih dogodkov ukrepali hitro in varno ter {kodo ~im bolj zmanj{ali.

Po`ari solarnih modulov Izbruh v nekaj sekundah Delujo~e fotovoltai~no polje se je v opazovanem primeru v nekaj sekundah spremenilo v gore~o baklo. Po`ar je opazil sosed, poklical gasilce in opozoril stanovalce ter fotografiral dogajanje. Najprej se je sredi polja modulov pojavil dim, nato je izbruhnil plamen, ki je v nekaj minutah po`gal vso napravo. Gasilci so se ga{enja lotili previdno in v poro~ilu po ogledu in iskanju vzrokov, omenili lome v napeljavi, ki bi lahko bili tudi posledica grizenja kun. Zanimiv je tudi odgovor na vpra{anje, kako lahko moduli zagorijo sami od sebe in kaj je vzrok. Na mestu, kjer je pri{lo do prekinitve ali loma vodnika bo enosmerni tok tekel naprej, posledica pa je nastanek obloka, podobno kot pri varjenju. Slednji ima izjemno temperaturo, do 5000째C, pojav pa lahko traja lahko ve~ ur, zato lahko ob tem zagori karkoli.

Plameni so v nekaj minutah zajeli vse module in o`gali ostre{je

Pojav oblo~nega plamena v solarni napeljavi je enak kot pri elektro varjenju

Poskusi v laboratoriju V ve~jih poljih lahko nastane enosmerna napetost do 1000 V. Module bi sicer lahko povezali v manj{e enote in zni`ali napetost, kar pa bi podra`ilo vgradnjo in mo~no zmanj{alo izkoristek sistema. V laboratoriju so izvedli simulacijo po{kodbe instalacije med moduli in primerjali obna{anje vodnikov iz aluminija in bakra. Opazili so, da prekinitve aluminijastih kablov trajajo manj ~asa, saj konci prej odgo-

rijo, ~eprav aluminij vro~e delce brizga na ve~jo razdaljo. Poskusi z razli~nimi kabli so {e pokazali, da ne glede na material vodnika in izolacije, kabli povezani v {op izjemno hitro zagorijo, plamen pa nato dobesedno preskakuje naprej. Re{itev problema lahko dose`emo z avtomatiko, ki opazuje delovanje instalacije in prepoznava nenadni nastanek elektri~nih oblokov ter izklju~i celotno napravo. Ta problem je strokovnjakom in politikom `e dolgo znan, vendar se do sedaj

Gasilci so v po`arih kjer je v bli`ini fotovoltaika v veliki nevarnosti

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 29  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement