Revija Varčujem z energijo - št. 44

Page 1

Letnik 9, {t. 44/ maj - junij 2015 30.000 brezpla~nih izvodov


www.herz.si

Uplinjevalni & peletni kombinirani kotel pelletfire 20-40 kW

• Kombinacija ogrevanja s polenskim »uplinjevalnim« kotlom ter peletnim gorilnikom • Kurjenje s polmetrskimi poleni • Po pogoretju polen kotel samodejno preklopi na kurjenje s peleti • Kompaktna zasnova kombiniranega kotla • Uporabniku prijazna regulacija T-Control z zaslonom na dotik

Herz d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji, biomasa@herz.si, tel.: 01/ 89 62 165, www.herz.si4

UVODNIK

Klima, klobasa in vesolje

Z

adnja ledena doba je nastala v {est mesecih. Samo toliko ~asa je bilo potrebPi{e: Simon Tihec no, da so ogromne ledene mase prekrile centralno Evropo in nato skoraj vso severno polovico planeta. Tako hitre so lahko spremembe, ko dose`emo klimatsko prelomno to~ko, ne glede na to, v katero smer se bo nagnilo klimatsko ravnote`je. Danes vsi ki kaj veljajo na klimatskem podro~ju govorijo v en glas, razen nekaj osamelih in pla~anih znanstvenikov, ki {e vedno trdijo, da se ne dogaja ni~ posebnega. Naloga, pred katero stoji ~love{tvo je izjemno zahtevna, vendar poti, kako bi se ji lahko izognili ni. Usmerjanje in re{evanja problema pa je naloga politikov, ~eprav je slednji nekako ne prepoznajo. Vpra{anje se torej glasi, ~esa torej niste razumeli v poro~ilih in opozorilih, ki jih klimatologi `e ve~ kot ~etrt stoletja urgentno naslavljajo na vse prebivalce planeta ? Dana{nje prebivalstvo planeta prehranjuje samo {e deset vrst rastlin in pet vrst `ivali, ki jih vzgajamo na farmah, {e pred nekaj desetletji pa je bil izbor stokrat ve~ji. Zato je poleg klimatskih ukrepov potrebno ohraniti tudi sedanjo raznovrstnost `ivali in rastlin, saj so enako pomembne za na{e pre`ivetje, kot ugodne bivalne razmere. To nam ne gre preve~ od rok, saj nam dnevno uspe nepovratno uni~iti 100 `ivalskih in rastlinskih vrst. Danes so pu{~ave narasle za 30.000 hektarjev in danes smo spet izgubili 86 milijonov ton rodovitne zemlje. Danes nam je spet uspelo, da smo v ozra~je dodali novih 100 milijonov ton toplogrednih plinov. Danes ! Narava potrebuje okrog 24.000 let, da ustvari novo vrsto, dana{nji tempo izumiranja pa je tiso~krat vi{ji kot pred dvesto leti. Takoj za zrakom je pitna voda `ivljenjsko potrebna dobrina, ki ji grozijo onesna`evalci, veliki porabniki, kemi~ni odpadki in trgovci, ki posku{ajo zakupiti in privatizirati vodne vire. V tej sliki je industrijska prireja mesa ena od ve~jih nevarnosti, saj vklju~uje porabo ton antibiotikov in celo pomirjeval, v ozra~je oddaja ve~ toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet, z odplakami pa ogro`a vodne vire in obremenjuje prst. V povpre~nem govejem zrezku pa se skriva kar 6.800 litrov vode, pri tem je

v{teta voda za rast krme, napajanje `ivine, ~i{~enje in predelavo. V Evropi prireja mesa za 10% prehiteva porabo, dr`ave pa {e vedno kreditirajo gradnjo novih farm. Povpre~en Evropejec na dan porabi za 125 kWh energije in to {tevilko bi bilo potrebno zmanj{ati, saj bi s tem vsak posameznik lahko neposredno za~el re{evati planet. David McCay v svoji knjigi predlaga osem ukrepov in izra~una, za koliko bi lahko zmanj{ali svojo povpre~no dnevno porabo. Izklju~iti ogrevanje, kadar ni nikogar v prostorih, 20 kWh/dan. Pozorno spremljanje porabe elektrike in drugih energentov ter izklju~evanje nepotrebnih aparatov 4 kWh/dan. Odstopiti od potovanj z letali, 35 kWh/dan. Voziti manj in po~asneje, uporabljati javni prevoz, hoditi pe{ 20 kWh/dan. ^im dalje uporabljati komunikacijske naprave telefon, TV, ra~unalnik in ne takoj kupiti najnovej{ih igra~, 4 kWh/dan. Zamenjati vsa svetila z var~nimi, 4 kWh/ dan. Prenehati s kupo-

vanjem nepotrebne navlake ter se izogibati embala`i, 20 kWh/dan, [est dni na teden jesti vegetarijansko, 10 kWh/dan. Trenutno lahko samo z novimi navadami in zavestnim spreminjanjem na~ina `ivljenja iz jet-set stila prestopimo v planetu primerno obna{anje. Dr`ave in velika podjetja trenutno {e ne ka`ejo nobenih znakov, da `elijo kaj spremeniti. Dober primer je Kjotski dogovor, ki edini velja. Dopu{~a razvitim dr`avam, Kitajski in Indiji, da kurijo energente brez omejitev, pri tem se ZDA niso pridru`ile dogovoru, Kanada pa izstopila. Torej vsaka dr`ava sama odlo~a, koliko bo naredila za okolje, trgovanje z emisijami pa je kaplja na vro~i kamen. In ker ne znamo o`iviti niti ene rastline ali `ivali, ter ozeleniti niti metra pu{~ave, sanjamo o tem, kako se bomo preselili na drug planet, ko bomo pokurili tega, na katerem sedimo. Pri tem pa pozabljamo, da na{a dnevna soba lebdi sredi vesolja. •


5

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 - krat letno. Naslednja, 45. {tevilka revije izide julija 2015. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Suzana Vuruni, Mateja Mauser, Bojko Jerman, Gregor Deu, Mitja Herti{, Bogdan Kronov{ek, Vili Zabret, Jurij Hrovat, Nu{a Marn Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. - Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom in MOS.

V 44. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Seltron str. 2 Herz str. 3 Ream str. 6 Ecoterm str. 7 Internorm str. 8 Edicom str. 11 E-netsi str. 12 Lunos str. 13 Caleffi str. 14 Cugelj PVC okna str. 16 Jub

str. 17 GIZ DPZ str. 18 Plinarna Maribor str. 21 Biomasa str. 23 M Tehnika str. 27 Henkel str. 29 Daikin str. 30 Dulc str. 31 Koop str. 32 Ekosen str. 33 AMZS str. 35 Dines

str. 37 Atlas trading str. 38 Sora Jaritz str. 39 Tersus str. 41 Titan str. 34 Nix str. 45 Vitanest str. 46 e2e str. 47 Mavi str. 49 Orca str. 51 Airabela str. 52 Ekoenergija

str. 53 Viessmann str. 56 Veto str. 57 Termotehnika str. 59 Dines str. 60 Teraflam str. 62 Veto str. 63 KWB str. 65 Goldi str. 66 Tilia str. 67 Klemenc str. 69 Zago`en

str. 70 Armex armature str. 71 Konik str. 73 Pelegor str. 74 Pe~arstvo Hrovat str. 75 Inovateh str. 77 Kalcer str. 78 Fibran str. 79 Energija plus str. 80 Knut


AKTUALNI JAVNI EKO RAZPISI - NOVO

6

Kriteriji za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada letos ostrej{i Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad je 24. aprila objavil nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev ob~anom in javna poziva za kreditiranje okoljskih nalo`b ob~in in drugih pravnih oseb v letu 2015. Nadzorni svet Eko sklada je potrdil javna poziva, na podlagi katerih bo Eko sklad ponudil skupaj 22 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Razpisanih je 2,5 milijona evrov za elektri~na vozila in dodatnih 22 milijonov evrov za nove nalo`be v ukrepe u~inkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah.

V letu 2015 so kriteriji za pridobitev nepovratnih sredstev ostrej{i Spodbude bodo namenjene za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, vgradnjo toplotne ~rpalke, priklju~itev starej{e stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo energijsko u~inkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohi{tva, toplotno izolacijo fasade in strehe, vgradnjo prezra~evanja z vra~anjem

toplote odpadnega zraka, gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj ni~ energijske stanovanjske stavbe in celovito obnovo starej{e stanovanjske stavbe, nakup stanovanja v tri in ve~stanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj ni~ energijskem razredu. Vi{ina spodbude je pri ve~ini ukrepov, za katere je mogo~e dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 25 % priznanih stro{kov nalo`be, hkrati pa je dolo~ena omejitev v nominalnem znesku. Z namenom doseganja ve~jih prihrankov energije so pri nekaterih ukrepih, ki so predmet nepovratnih finan~nih spodbud, nekoliko ostrej{i kriteriji za pridobitev nepovratnih sredstev v primerjavi z lanskim letom.

V letu 2015 Eko sklad spodbude namenja za slede~e namene: Ogrevanje Pri kurilnih napravah na lesno biomaso so predpisane ni`je emisije ogljikovega monoksida (prej 500 mg/m3, sedaj 400 mg/m3), pri toplotnih ~rpalkah je spremenjena zahteva po najni`jem grelnem {tevilu za toplotno ~rpalko tipa zrak-voda (prej 3,4, sedaj 3,5). Poleg tega letos ne bodo predmet nepovratnih finan~nih

Za ob~ine in druge pravne osebe po dalj{i prekinitvi zopet ugodni krediti Nepovratna sredstva za nove nalo`be v stanovanjskih stavbah tudi letos Za okoljske nalo`be ob~anov ve~ ugodnih kreditnih sredstev

db d toplotne l ~ lk samo za pripravo i spodbud ~rpalke sanitarne tople vode.

Zamenjava oken, vrat Pri zamenjavi starega z lesenim energijsko u~inkovitim zunanjim stavbnim pohi{tvom je predpisana ni`ja toplotna prehodnost (prej 1,2 W/m2K, sedaj 1,1 W/m2K), trojna zasteklitev in energijsko u~inkovit distan~nik.

Energetska sanacija fasade Pri izvedbi toplotne izolacije fasade je predpisana debelina izolacijskega materiala najmanj 18 cm s toplotno prevodnostjo λ  0,045 W/mK ali ustrezno debelino druge toplotne izolacije (d), da bo razmerje λ/d manj{e od 0,250 W/ m2K, pri toplotni izolaciji strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru, pa je zahtevanega najmanj 30 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ  0,045 W/mK ali ustrezno debelino

ecoterm toplotna 㶜rpalka

PREPROSTA. U㶏INKOVITA. ZANESLJIVA.

NO VO !

ecoterm

COP do 4.1 (zrak-voda) oz. 4.6 (zemja-voda) • primerna za radiatorsko ali talno gretje • minimalno število odtaljevalnih ciklov • u㶜inkovita hibridna tehnologija • skoraj neslišna zunanja enota • diskreten dizajn • • ssanitarna toplotna 㶜rpalka Ecoterm 302 Akcijska cena: 1.440 EUR+DDV

SLOVENSKI PROIZVOD

Povprašajte pri svojem inštalaterju!

Ekovit d.o.o., Križ 59B, 1218 Komenda www.ekovit.si ¦ info@ekovit.si ¦ 041 460 380


V letu 2015 Eko sklad nudi subvencije za 25% priznanih stro{kov nalo`be za: • solarni sistem, • kotel na lesno biomaso, • toplotno ~rpalko za ogrevanje, • priklju~itev starej{e stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, • vgradnjo energijsko u~inkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohi{tva, • toplotno izolacijo fasade in strehe, • vgradnjo prezra~evanja z vra~anjem toplote odpadnega zraka, • gradnjo ali nakup pasivne oz. skoraj ni~ energijske stanovanjske stavbe in celovito obnovo starej{e stanovanjske stavbe, • nakup stanovanja v tri in ve~stanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj ni~ energijskem razredu.

drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d manj{e od 0,150 W/m2K.

Nakup stanovanja, hi{e Pri nakupu stanovanjskih enot v pasivnih oziroma skoraj ni~ energijskih ve~stanovanjskih stavbah bo predmet nepovratnih finan~nih spodbud le nakup stanovanjske enote v obnovljeni pasivni oziroma skoraj ni~ energijski ve~stanovanjski stavbi.

Hkratna pridobitev ugodnega kredita in nepovratnih sredstev Dodatna ugodnost, ki jo bo Eko sklad ponudil investitorjem ob~anom tudi v leto{njem letu, je mo`nost najema ugodne-

AKTUALNI JAVNI EKO RAZPISI - NOVO ga kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za nalo`be, ki lahko zdru`ujejo enega ali ve~ razli~nih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Obrestna mera kreditov je trimese~ni EURIBOR + 1,5 %, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu javnega poziva 51OB14, ki bo veljal {e do 15. septembra, razpisana sredstva pa so povi{ana za 6 milijonov evrov. Vsi javni pozivi so/bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je/bo na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

Obvestilo o objavi javnih pozivov za dodeljevanje vi{jih nepovratnih finan~nih spodbud iz Sklada za podnebne spremembe Glede na to, da Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016 na vladi {e ni sprejet (predvidoma v prvi polovici maja) bodo vi{je nepovratne finan~ne spodbude za nalo`be ob~anov na t. i. degradiranem obmo~ju na voljo predvidoma v juniju za investitorje iz 9 ob~in: Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Celje, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik. ^e bi investitorji iz teh 9 ob~in radi pri~eli z deli takoj, seveda lahko kandidirajo na javna pozi-

7

va, objavljena 24. 4. 2015, vendar ne bodo upravi~eni do vi{je nepovratne finan~ne spodbude. Kasnej{e kandidiranje na javni poziv za dodeljevanje vi{jih nepovratnih finan~nih spodbud iz Sklada za podnebne spremembe ne bo mo`no, ~e bodo dela `e v teku. Pomembno je torej, da se lahko z deli pri~ne {ele po oddaji vloge na Eko sklad.

Ugodni krediti za ob~ine in druge pravne osebe na podlagi dveh novih javnih pozivov Za razli~ne okoljske nalo`be ob~in na podro~ju varstva zraka in podnebja, varstva voda in u~inkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki bo na voljo 8 milijonov evrov kreditnih sredstev po obrestni meri trimese~ni EURIBOR + 1,8 % in odpla~ilno dobo do 15 let z vklju~enim enoletnim moratorijem na odpla~ilo glavnice, za druge pravne osebe, samostojne podjetnike in zasebnike pa bo prav tako za vse nalo`be, ki izkazujejo okoljske u~inke, na `e omenjenih podro~jih varstva okolja, na voljo 10 milijonov evrov kreditnih sredstev po obrestni meri trimese~ni EURIBOR + 1,5 % in odpla~ilno dobo do 15 let z vklju~enim enoletnim moratorijem na odpla~ilo glavnice. • Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad


V @ARI[^U

8

Ena Zemlja ne zmore pre`ivljati toliko razsipnih ljudi

K

ak{ne te`ave bodo s pitno vodo, energijo in hrano imele naslednje generacije, je odvisno predvsem od tega, kako ravnamo danes.

Kaj bo ostalo za potomce? Dozdeva se, da je razpolo`ljivost vode sedaj in za naslednje generacije povsem dovolj{nja, da ni bojazni za pomanjkanje elektri~ne energije. Hrane je v razvitem svetu na pretek, zaenkrat je {e sprejemljivo kakovostna. Vendar je ob dana{njem na~inu izrabe planeta razpolo`ljivost dejansko lahko kratkotrajna. ^e bi bilo mo`no pokukati v prihodnost in videti posledice na{e dosedanje brezbri`nosti do rabe dobrin surovin, bi danes v marsikateri vsakodnevni situaciji porabljanja teh virov, ravnali veliko bolj preudarno.

Tehnolo{ko vse naprednej{a dru`ba zaradi »lakote« po ugodju izgublja bitko sama s seboj Zavoljo napredka in gospodarske rasti civilizacija proizvaja poceni izdelke, ob tem pa brezobzirno izkori{~a vse bolj skromne

naravne vire planeta. Medtem, ko se tretjina prebivalstva zaradi brezmejne potro{ni{ke mrzlice izgublja v morju nepotrebnih re~i, tretjina svetovnega prebivalstva nima osnovnih pogojev za `ivljenje: vode, hrane in strehe.

Ne bomo mogli re~i »nismo vedeli« Informiranje o tem, na katerih podro~jih lahko sami prispevamo k izbolj{anju stanja na Zemlji je bistveno. Gre za strategijo majhnih korakov, ki dolgoro~no prina{ajo velike rezultate. Za~eti je potrebno v svojem gospodinjstvu in na delovnem mestu. Ve~ina ukrepov, s katerimi lahko prepre~imo in zmanj{amo vpliv na okolje, ima izredno blagodejne u~inke na po~utje in zdravje nas samih, zelo konkretno pa vpliva tudi na prora~un na{ega gospodinjstva. Gospodinjstva, ki se zavedajo odgovorno-

- 20 % svetovnega prebivalstva porabi 75 % naravnih virov. [tevilo vseh prebivalcev nenehno raste; po predvidevanjih nas bo leta 2050 `e okrog 10 milijard. - Sporo~ilo ekstremnih vremenskih pojavov je jasno: ~e ho~e ~love{tvo pre`iveti, se mora prilagoditi. - Gospodinjstva, ki se zavedajo vpliva na okolje, so skupnosti zrelih ljudi, ki morajo raz{iriti obzorje na druge. - Mno`ica majhnih svetlih praks, raztresenih po vsem svetu, dokazuje, da je za ravnovesje na{ega planeta {e mogo~e popraviti.

sti do okolja, vedno znova razmi{ljajo o posledicah lastnega ravnanja, pospe{ujejo pozitivne spremembe in sku{ajo skozi vsakodnevna opravila zmanj{evati nepotreben pritisk nanj.

Potraten na~in `ivljenja zahteva eno Zemljo ve~ Dobra novica je, da lahko z vrsto malenkosti vplivamo na prihodnost na{ega planeta, ne da bi `iveli v pomanjkanju. Dovolj bo, ~e se odpovemo vsemu odve~nemu: stvarem in snovem, ki nam {kodijo, ter kopi~enju, ki nas ovira pri tem, da bi `iveli polno `ivljenje. • Jo`ica Ekart


^i{~enje prezra~evalnih razvodov

V

hi{ah z urejenim prezra~evanjem smo sli{ali ve~ zna~ilnih stavkov. Prvi: takoj vem, da ima hi{a prezra~evalni sistem, saj ima zato tisti poseben vonj. Drugi: Mi na{ega prezra~evanja raje ve~ ne vklju~imo, saj potem ~udno zaudarja, v kopalnici pa je kljub odsesavanju vse vla`no in lepljivo. Tretji: bivanja brez prezra~evalnega sistema si sploh ve~ ne predstavljamo, saj je kvaliteta bivanja sedaj izjemna. Kako je mo`no, da imajo tehni~no podobni sistemi tako razli~en vpliv na uporabnike. Prvi pogoj – dober na~rt Sestavni deli prezra~evalnega sistema morajo biti med seboj tako usklajeni, da izpolnjujejo zahteve glede u~inkovitosti, varnosti in var~nega delovanja. Naprava mora ostati enako u~inkovita v vseh vremenskih pogojih, tudi v mrazu in mo~nem vetru, ~emur veliko tipov vstopnih re{etk ni kos. Dimenzioniranje preko palca odpade, saj mora razvod dovesti dovolj zraka do posameznega prostora, imeti ~im manj uporov, da lahko gospodarno deluje. ^e razvod predimenzioniramo, bo deloval brez te`av, ~e pa so razmere slab{e in kanali ozki ter z mnogimi zavoji, narastejo upori in poraba energije. Napaka je lahko `e obi~ajna vstopna odprtina, z re{etko proti pti~em in insektom, ki lahko zelo pove~a upor zraka zato izku{eni na~rtovalci vgradijo za dve dimenziji ve~jo. Z na~rtom v roki lahko tudi opazimo, da se prezra~evalni ventil nahaja tik nad radiatorjem v kopalnici in bo odsesal topel zrak, preden jo bo ta ogrel.

jo prenos drugih zvokov med prostori, saj v kuhinjo ne `elimo sli{ati {umov iz strani{~a. Prenos po togih deli razvoda zraka pa onemogo~ijo mehki vmesni komadi in elasti~no vpetje ventilatorjev.

Za{~ita pred hrupom Ventilatorji delujejo izjemno tiho, kljub temu je bolje, da se ne nahajajo blizu prezra~evanih prostorov. Prenos zvoka po kanalih onemogo~ijo du{ilci, ki zadu{ijo {um ventilatorjev in prekineUvrtavanje vijakov v cev pove~uje upore in ote`uje ~i{~enje


10

ZDRAVA HI[A

Samo dobro vzdr`evano prezra~evanje uporabnikom omogo~a vrhunsko ugodje

Skrbna izvedba Dovodni kanali za sve` zrak so ve~inoma `e postavljeni, ko so druga dela na gradbi{~u {e v polnem teku. ^e ne `elimo, da bodo pred prvim pogonom polni prahu od rezanja, bru{enja in vrtanja je potrebno vse odprtine skrbno za{~ititi pred vdorom, saj so lahko stro{ki ~i{~enja zelo visoki. Najve~ji problem so rebrasti odseki cevi, ki jih je naknadno skoraj nemogo~e popolnoma o~istiti. Problem lahko odpravimo s skrbnim na~rtovanjem vrstnega reda del v stavbi ter s tako namestitvijo elementov, da bo morebitno ~i{~enje la`je ali sploh izvedljivo. ^e na~rtujemo in na pravih mestih izvedemo {e izvrtine za merjenje pretokov zraka med uravnavanjem sistema, smo naredili vse kar je potrebno.

Zgoraj nedostopen odsek spodaj cevna solata, ki je ni mo`no ~istiti

katerem so vsi izmerjeni podatki o pretokih, pritiskih, koli~inah zraka, porabi elektrike in uporabljenih merilnih napravah. Preveriti je potrebno tudi vpliv prezra~evanja na morebitne porabnike zraka, ki se nahajajo v hi{i, na primer plinski kotel ali sobni kamin.

Vzdr`evanje

Na osnovi projektno predvidenih koli~in zraka za prezra~evanje, ki so navedene v na~rtu, je potrebno izvesti meritve, nastavitve in uravnote`enje sistema. O tem je potrebno izdelati zapisnik, v

Sistem prezra~evanja naj bi imel enako `ivljenjsko dobo kot stavba, zato pa ga je potrebno skrbno vzdr`evati. Uporabnik mora dobiti navodila za uporabo in vzdr`evanje, v katerih so opisani potrebni postopki in njihova pogostnost, zlasti vsakoletna menjava filtrov. Ta to~ka je bolj pomembna kot izgleda na prvi pogled, saj je uporabnik po letu ali dveh prepu{~en samemu sebi, ~e pa bo sistem nepravilno vzdr`eval, je lahko celo krivec za njegovo slabo delovanje. Vsi pokrovi za nadzor in poseganje v sistem morajo biti dostopni in se dati popolnoma odpreti. Zato je pridobitev na~rtov in navodil ob prevzemu sistema tako

Redna menjava filtrov je veliko cenej{a kot ~i{~enje

Sistem Rotobrush je kombinacija vrte~e krta~e in sesalca

Prvi zagon


ZDRAVA HI[A

11

Upori v cevnem razvodu in regulacija prezra~evalnega sistema z vra~anjem toplote

Komprimiran zrak in odsesovalni filter za obloge cevi ki se la`je odlu{~ijo

Najprej je potrebno lo~iti rekuperatorje na dve vrste aparatov: tiste ki imajo vgrajeno regulacijo za zagotavljanje konstantnega volumna (CVCconstant volume control) in tiste, ki tega nimajo. Ta funkcija je zelo pomembna in bo kmalu obvezna za vse ventilatorje, ki se prodajajo v EU. Aparati s funkcijo »constant volume« ali CVC: zagotavljajo volumen, ki je nastavljen, tako da ~e se pove~a upor v instalaciji, denimo zaradi umazanije na filtrih ali ~e se zama{i dovodna re{etka za zrak, pove~ajo mo~ delovanja, ventilator se zato vrti hitreje da bi zagotovil projektiran volumen.

Z vrte~o krta~o lahko dose`emo tudi razvode manj{ih premerov

pomembna, pravilno vzdr`evanje pa bo dolgoro~no zagotovilo var~no delovanje prezra~evanja.

Zakaj je potrebno ~i{~enje V zunanjem zraku se nahaja visoko {tevilo pra{nih delcev, cvetnega prahu in klic, ki se zaustavijo na vstopnem filtru in manj{i del pa {e v cevi za njim. V ~asu visoke zra~ne vlage in megle lahko vlaga prodre v sistem in aktivira mikrobe na stenah cevi. V sesalne linije v notranjosti se vsesava ma{~oba in pra{ni delci iz kuhinje ter vlaga in delci bomba`nega prahu iz kopalnice. Obloge, ki so posledica odsesavanja iz teh dveh prostorov spadajo tudi v skupino po`arno obremenilnih. Onesna`enost cevi pa se lahko pojavi `e med transportom ali skladi{~enjem pred monta`o, zato je zatesnitev odprtin vedno na mestu. ^ez ~as se lahko pojavi {e sli{en zvok ventilatorjev, ki so glasni, kljub temu, da smo filter zamenjali. Vzrok je ve~ji zra~ni upor, ki je povi{an zaradi oblog v ceveh, ~emur lahko sledi {e prenos vonjav med prostori. Zato uporabnikom priporo~ajo lastno kontrolo enkrat letno ob menjavi filtrov, na vsakih 5 let pa naj bi si notranjost cevi ogledal strokovnjak in dolo~il, ali je ~i{~enja

Rekuperatorja brez funkcije avtomatskega zagotavljanja konstantnega volumna ne priporo~am, kajti ni pomembno da aparat le deluje in »ropota«, ampak je bistveno da dovaja projektiran in dolo~en volumen zraka, kar je tudi pomemben zdravstveni element zagotavljanja kakovosti. Za ~im manj{i upor v instalaciji naj bodo kon~ni elementi

zato ~im bolj odprti, da ima pretok zraka ~im manj{o hitrost in je obenem upor manj{i. Priprti ventili povzro~ajo ve~ji upor instalacije in delajo temen obro~ umazanije okoli difuzorja. Glede upora v cevnem razvodu je ve~krat investitorjem te`ko pojasniti, da {tevilo fleksibilnih cevi prav ni~ ne vpliva na upor celotnega sistema! Upor instalacije je enak uporu najbolj dolge cevi ali vodnika, ki ima najve~ji upor in od ni~esar drugega. • Mag. Bojko Jerman, E-NETSI d.o.o. Ve~ na: www.prezra~evanje.si


12

ZDRAVA HI[A

Na regulacijskih loputah se ne~isto~e odlagajo {e bolj intenzivno

Zapra{en in nato o~i{~en kanal zagotavlja zrak brez vonja in bakterij

potrebno. Izku{nje ka`ejo, da ni pravila, saj so cevi lahko tudi po desetletju ~iste, lahko pa v kraj{em ~asu umazane.

^istilci so med svojim delom naleteli `e na vse, tudi na zavozlane cevi, zato naj projektanti in izvajalci mislijo vsaj dva koraka naprej. ^i{~enje zavojev v obliki ~rke ÂťomegaÂŤ, ali pravokotni priklopi cevi na cev, onemogo~ajo vstop krta~i in ~i{~enje onemogo~ijo. Zato priporo~ajo, da v notranjost cevi tudi ne uvijamo vijakov ali vstavljamo drugih ovir, spoji pa naj bodo izvedeni ~isto in zategnjeni z objemko s tesnilom. Zato so sodobne razdelilne komore opremljene z velikimi vrati, ki omogo~ajo dostop do vseh vej sistema.

^istilni postopki ^i{~enja se lotimo ob delujo~em sistemu, najprej o~istimo vse odcepe in nato {e glavni vod. Ve~inoma je ~istilna naprava sestavljena iz vrte~e krta~e, lete~e delce pa zajame dodaten sesalni ventilator s filtri, nekateri ~istilci pa imajo sesalni kos name{~en ob ~istilni krta~i. Drugi pristop je ~i{~enje s komprimiranim zrakom, namenjeno oblogam, ki se z lahkoto odlu{~ijo in primerno za razvode manj{ih premerov.

Pa brez preklinjanja Med poskusom ~i{~enja se bo {ele pokazalo, ali je razvod polo`en tako, da sta pristop in ~i{~enje sploh mo`na.

^ist sistem bo omogo~il nemoteno in varno delovanje, uporabnik pa se mora dr`ati napotkov proizvajalca, zlasti v zvezi z menjavo filtrov. Pri tem vsako var~evanje odpade, saj bodo v nasprotnem primeru stro{ki ~i{~enja ve~kratno presegli ceno filtrov. • Tihec


6RODUQD UHJXODFLMD

&LUNXODFLMVNH HQRWH ]D SULPDUQL WRNRNURJ VRODUQLK VLVWHPRY Serija 278 - 279 Cirkulacijske enote za solarne sisteme ſ 7FS[JKF T QPWF[BWP OB EPWPE JO QPWSBUFL BMJ TBNP T QSJLMKVËLPN QPWSBULB

ſ %WF PCNPËKJ OBTUBWJUWF QSFUPLB 1÷13 in 8÷30 l/min

=DĞÏLWD QDUDYH ] XSRUDER REQRYOMLYLK YLURY

Obnovljivi viri www.caleffi.si

ſ /B WPMKP [ WJTPLP[NPHMKJWP DJSLVMBDJKTLP ËSQBMLP 61. LBS [BEPWPMKVKF [BIUFWBN %JSFLUJWF &V1


14

TEHNOLO[KA NOVOST

Nova linija oken

MYSTIC

N

e spreglejte zanimive tehnolo{ke novosti na slovenskem trgu! Predstavljamo Vam novo, nadstandardno linijo oken MYSTIC, slovenskega proizvajalca, dru`be Cugelj, ki presene~a z mo~jo aluminija in s toplino lesa.

Odli~nost v inovaciji oken ni vsakodneven pojav na trgu. Naprednih tehni~nih, estetskih in arhitekturnih izvedb okenskih profilov ne najdete na vsakem koraku. Kombinacijo aluminija in lesa zdru`uje nova linija MYSTIC. Dru`ba CUGELJ je v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki kljub krizi ponudila inovativen profil okna.

Zaradi ve~je povr{ine stekla (okna) je mo`en ve~ji vpad svetlobe

Zakaj okna iz aluminija in lesa?

Optimalna toplotna izolacija v zatesnjenem predelu stekla

Proizvajalec se je odlo~il lansirati posebno okno, ki daje ob~utek prijetne doma~nosti in je zna~ilen za tradicionalne hi{e v Sloveniji. Prizadevanja dru`be so v zadnjem letu preusmerili v razvoj oken v kombinaciji aluminija in lesa. Na tr`i{~u so uspeli ponuditi inovativen izdelek in sicer aluminijasto okno, katero ima na notranji strani leseni masivni dekorativni okvir, ki ni izpostavljen zunanjim vplivom. Znano je, da je potrebno lesena okna redno vzdr`evati, saj les s svojim delovanjem sledi zra~ni vlagi, pri tem pa se kr~i in razteza. Les smo zato uporabili kot notranji dekorativni element ter mu s tem zagotovili obstojnost brez rednega vzdr`evanja, aluminijasti okenski


TEHNOLO[KA NOVOST

15

V gradbeni{tvu se uveljavlja pojem toplotne prehodnosti, ki jo merimo v vatih na m2 po stopinji Kelvina (W/ m2K). Toplotno prehodnost U = 1 W/ m2K imajo materiali, skozi katere na m2 povr{ine pri temperaturni razliki 1°C prehaja 1 vat (W) toplote. Dobre izvedbe zasteklitve oken in vrat omogo~ajo toplotno prehodnost U = 1,1 W/m2K in manj, v skupno toplotno prehodnost (Uw) pa pripomore tudi okvir okna ali vrat. S profilom aluminij - les sistema Starwood in trojno zasteklitvijo, so uspeli dose~i toplotno prehodnost Uw 0,9. Tako so izdelki iz linije MYSTIC povsem primerni za gradnjo pasivnih hi{. Okna MYSTIC se odra`ajo v nadstandardnih lastnostih z odli~no toplotno in zvo~no izolacijo

Proizvajalec omogo~a izbiro razli~nih lesenih okvirjev, idealno za stavbe z nizko porabo energije

S profilom okna aluminij - les in trojno zasteklitvijo je dose`ena toplotna prehodnost okna Uw 0,9.

okvir pa daje potrebno trdnost in dolgo `ivljenjsko dobo. Prepri~ani so, da se ~lovek ponovno vra~a h koreninam, ko je bila gradnja na{ih domov {e tesno povezana z lesom

tehnologijo. Okna linije MYSTIC, glede na pestrost lesenih okvirjev, tvorijo krasno dopolnilo k va{i notranjo opremi. Z vgradnjo oken linije MYSTIC, lahko ustvarite poseben dialog z prav vsakim ambientom, kar omogo~a raznovrstna uporaba lesa; od klasi~nega hrasta, javorja, belega hrasta, ~e{nje do tikovega lesa. Danes je izbira pohi{tva zelo pomembna, saj kon~ni uporabnik `eli sli{ati besedo »unikaten« in da je imel mo`nost izbirati kombinacije sam.

Linija oken Mystic za bolj ali manj zahtevne kupce Linija oken MYSTIC (sistem profilov Starwood) je tehnolo{ka novost okna, ki ustreza najnovej{im standardom, ekolo{kim zahtevam in arhitekturnim trendom. Zunanji okvir je iz aluminija, povsem odporen na vremenske vplive, ter enostaven za vzdr`evanje. Za notranji okvir je proizvajalec izbral masivni les, ki omogo~a dolgo `ivljenjsko dobo okna, nizko toplotno prehodnost in minimalni vzdr`evanje.

Izberite svoj masiven les za notranjost okna, ki ga imate radi Ve~ vrst notranjega masivnega lesenega dela lahko kombinirate z razli~nimi obdelavami in barvami aluminijastega zunanjega dela okna. Linija oken MYSTIC so aluminijasta okna z lesenim okvirjem, ki ohranjajo tradicionalen slog, nadgrajen s sodobnimi materiali in

Okna MYSTIC pridajo toplino va{emu domu, les odli~no polep{a ambient.

Starwood okenski okvir – tehnolo{ka novost visokih standardov Z lesenim okvirjem Starwood okna Mystic zdru`ujejo dvoje: nizko toplotno prehodnost okna in hkrati estetiko z mo`nostjo povsem individualne prilagoditve. Lahko zatrdimo, da so okna v izvedbi tega proizvajalca bogato dopolnilo k prijaznemu izgledu va{ega doma. Linija MYSTIC zdru`uje posebno estetiko, strukturno trdnost, dolgo `ivljenjsko dobo, odpornost proti atmosferskim vplivom in izolacijo visoke zmogljivosti. • Jo`ica Ekart

Dru`ba Cugelj vlaga v razvoj sodobnega stavbnega pohi{tva `e 15 let


JUBIZOL toplotnoizolacijski sistemi so plod slovenskega znanja Toplotnoizolacijski sistem Toplotna za{~ita ali izolacija, ki v bivalnih objektih zagotavlja bolj ekonomi~no porabo energije, je ena najpomembnej{ih

Prihranite pri energiji do 40 % Prihranke energije v hi{ah merimo skozi vse leto, pozimi pri ogrevanju in poleti pri hlajenju stavb. Z vgradnjo toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL boste ob zadostni debelini izolacijskega materiala porabo energije za ogrevanje tako lahko zni`ali kar do 40 odstotkov!

zahtev trga, na katero moramo proizvajalci gradbenih materialov odgovoriti z razvojem najpopolnej{ih in najkakovostnej{ih sistemskih re{itev. V leto{njem letu smo v JUB-u v

celoti prenovili ponudbo toplotnoizolacijskih sistemov JUBIZOL, s katerimi uporabnikom zagotavljamo dolgoro~ne prihranke na podro~ju var~evanja z energijo. Prav toplotnoizolacijski sistemi nudijo pravo re{itev za zmanj{anje porabe primarne energije na minimum, obenem pa se zmanj{ujejo tudi emisije ogljikovega dioksida, s ~imer kupci privar~ujete denar in varujete okolje. Glede na to, da imajo fasade za{~itno, izolacijsko in estetsko funkcijo, smo v podjetju JUB razvili sistemske re{itve, ki bodo zadovoljile vse navedene kriterije, usklajene z arhitekturnimi, podnebnimi in energetskimi zahtevami. Poleg zunanjega videza fasade, ki ga dolo~ajo barve, struktura, oblika in materiali, sta pomembni tudi njena funkcionalnost in trajnost. V toplotnoizolacijskih sistemih JUBIZOL smo uskladili obe percepciji in na ta na~in zagotovili zaupanje tiso~ih kon~nih uporabnikov. •

predhodno pripravimo kreativne kombinacije `elenih barvnih odtenkov in izbranih materialov. Pokli~ite nas na 080 15 56 ali nam pi{ite na info@jub.si.

pla{~a in pravilna vgradnja sistema zato zagotavljata tudi njegovo zanesljivost in trajnost.

JUBIZOL izdelano v Sloveniji Privo{~ite domu trajno za{~ito Vgradnja toplotnoizolacijskega sistema JUBIZOL je nalo`ba, ki vam zagotavlja u~inkovito in dolgotrajno za{~ito va{ega objekta. Prava debelina zunanjega

JUBIZOL, energijsko u~inkovit toplotnoizolacijski sistem vrhunske kakovosti, je v celoti izdelan v Sloveniji. Z vsemi na{imi fasadnimi sistemi zagotavljamo tudi visoko raven ekolo{ke osve{~enosti.

Ustvarite zdrave in ugodne bivalne pogoje Za zagotavljanje odli~nih bivalnih pogojev va{a hi{a potrebuje idealno izolirane zidne povr{ine. Fasadni toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL izpolnjuje zahteve po zadostni in u~inkoviti toplotni izolaciji in zagotavlja odli~ne bivalne pogoje z optimalnimi temperaturami med 19 in 22 °C ob vlagi med 40 in 60 %.

Fasadni sistemi JUBIZOL. Večja prepustnost za boljšo klimo.

Pove~ajte vrednost va{ega objekta

25 LET GARANCIJE

Objekt, ki je kakovostno toplotno izoliran, ima tudi ve~jo tr`no vrednost, kar izkazuje tudi njegova energetska izkaznica.

VISOKA PAROPREPUSTNOSTT DOLGOTRAJNA ODPORNOSTT PRED OKUŽBO Z ALGAMI IN PLESNIMI

Zagotovite kakovost in trajnost objekta z garancijo do 25 let JUB zagotavlja do 25-letno garancijo ter dolgoro~no in premi{ljeno nalo`bo v toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL.

Pove~ajte estetsko vrednost objekta JUBIZOL sistemi z zaklju~nimi ometi in prijetnimi barvnimi odtenki poskrbijo tudi za estetski videz va{e hi{e. Na zunanjem pla{~u fasade, ki je lahko zaribane ali glajene strukture, bodo tudi barve izjemno obstojne. Da bi vam olaj{ali izbiro, vam v JUB Design Studiu

EKO SUBVENCIJA

JUBIZOL Micro Air, fasadni sistem, ki diha. JUBIZOL Micro Air ustvarja prijetne in zdrave mikroklimatske pogoje, ki so osnova dobrega počutja. Preverite naše produkte in prednosti JUBIZOL fasadnih sistemov v naših katalogih in na www.jub.si.

JUBIZOL-ov svetovalec: 080 15 56 in info@jub.euPovezujemo energije narave.

PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DODATNE PRIHRANKE VAŠEGA DOMA 4 QBLFUJ FOFSHFUTLJI SFÝJUFW JO OBEHSBEOKP PCTUPKFāFHB FOFSHFUTLFHB TJTUFNB boste dosegli prihranke pri stroških ogrevanja do 50 %. ; [BNFOKBWP QMJOTLF QFĂJ CPTUF TMFEJMJ [BIUFWBN [BLPOPEBKF 6SFECB P FNJTJKJ TOPWJ W [SBL J[ NBMJI JO TSFEOKJI LVSJMOJI OBQSBW 6- 34 PCTUPKFĂB NBMB LVSJMOB OBQSBWB OB QMJOBTUP HPSJWP LJ KF CJMB J[EFMBOB EP MFUB TF NPSB EP 31. decembra 2015 QSJMBHPEJUJ NFKOJN WSFEOPTUJN FNJTJKF TOPWJ W [SBL ĂMFO 6SFECF

PAKET

" ,0/%&/;" "$*+4 4," 1&þ 1-*/4,"

ZA OGREVANJE

PAKET

1-*/4," " ,0/%&/;"$*+4 4," 1&þ /" þ31"-, ," 501-05/

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

+PAKET

05/" þ þ31" "-," 501-0

ZA PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET

1-*/4," , ,0/%&/;"$**+4," 1&þ &/*. 13&50þ þ/*. # #0+-&3+&. ; 7(3"+&

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET

1-*/4," " ,0/%&/;" "$*+4, ," 1&þ 0+-&3+&. ; -0þ&/*. ;6/"/+*. #0

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET

" ,0/%&/;" "$*+4, ," 1&þ 1-*/4," 0+-&3+&. ; -0þ&/**. ;6/"/+**. #0

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET

1-*/4," " ,0/%&/;" "$*+4, ," 1&þ R SOLARNII KOLEKTOR

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

+PAKET

KAMIIN NA PELLETE

ZA DOGREVANJE V 13&)0%/&. þ"46

0%-*þ/" 10/6%#" IN FINANCIRANJE OPREME akcijske cene opreme NPäOPTU QMBāJMB OB PCSPLF CSF[PCSFTUOJ LSFEJU

02 22 843 43

JOGP!QMJOBSOB NBSJCPS TJ

Ponudba velja do 1. 7. 2015

www.plinarna-maribor.si


RABA PLINA

19

Primerjava stro{kov zemeljski plin: uteko~injen naftni plin S prehodom iz uteko~injenega naftnega plina na zemeljski plin do ve~ kot 2.000 evrov prihranka

V

javnosti pogosto prihaja do zamenjave med zemeljskim plinom in uteko~injenim naftnim plinom (UNP). Obema energentoma je skupna sestava iz ogljikovodikov, vendar pa se bistveno razlikujeta po fizikalno-kemijskih lastnostih, energijski vrednosti in ceni. Uporabniki pogosto UNP uporabljajo kot prehodni energent za ~as, dokler ni zgrajeno distribucijsko omre`je za dobavo zemeljskega plina, saj je ta {e vedno cenovno konkuren~en ekstra lahkemu kurilnemu olju. Uporabnikom uteko~injenega naftnega plina se prehod na zemeljski plin izpla~a, saj so prihranki visoki. Vi{ina prihrankov je odvisna od tega, ali se ob prehodu na zemeljski plin odlo~ijo tudi za zamenjavo obstoje~ega kotla. ne v dveh do treh letih in jo lahko financirate iz prihrankov pri stro{kih za energent.

Koliko lahko prihranite?* I. Ve~ kot 2.000 EUR letno z zamenjavo obstoje~ega nizkotemperaturnega kotla in s prehodom na zemeljski plin ^e bi v individualni hi{i nizkotemperaturni kotel na UNP (uteko~injeni naftni plin) zamenjali z novim kondenzacijskim kotlom na ZP (zemeljski plin), bi po preklopu na zemeljski plin letni prihranek pri stro{ku za energent v hi{i energijskega razreda C zna{al 1.129,03 EUR v energijsko manj u~inkoviti stavbi, razreda E, pa 2.186,98 EUR. Stro{ek investicije v zamenjavo kotla je v izra~unu ocenjen na 3.181 EUR. Ob gotovinskem financiranju se vam investicija povrne v dveh do {tirih letih in jo lahko financirate iz prihrankov pri stro{kih za energent. Vra~ilna doba investicije in prihranek v dobi obratovanja novega kotla na zemeljski plin Energijski razred E

Energijski razred C

Na~in financiranja

gotovinsko financiranje

kreditno financiranje

gotovinsko financiranje

kreditno financiranje

Vra~ilna doba v letih

2

/

/

4

32.301,483

31.970,67

15.138,67

14.804,51

Dobi~ek v EUR (z DDV) (20 let)

II. Do 2.400 EUR letnega prihranka pri energentu ob zamenjavi starej{ega kotla in prehodu na zemeljski plin Ob zamenjavi starej{ega kotla z novim kondenzacijskim kotlom na ZP in zamenjavi energenta bo prihranek pri stro{kih energenta zna{al do 1.320,01 EUR letno v hi{i energijskega razreda C in do 2.498,28 EUR letno pri energijsko manj u~inkoviti stavbi razreda E. Stro{ek investicije zamenjave kotla je v izra~unu ocenjen na 3.181 EUR. Ob gotovinskem financiranju se vam investicija povr-

Vra~ilna doba investicije in prihranek v dobi obratovanja novega kotla na zemeljski plin Energijski razred E

Energijski razred C

Na~in financiranja

gotovinsko financiranje

kreditno financiranje

gotovinsko financiranje

kreditno financiranje

Vra~ilna doba v letih

2

/

3

/

37.355,91

37.021,75

18.237,46

17.903,31

Dobi~ek v EUR (z DDV) (20 let)

III. Ve~ kot 800 EUR letno pri prehodu na zemeljski plin (brez menjave kotla) ^e se odjemalec ne odlo~i za zamenjavo plinskega kotla, lahko usposobljen serviser le prilagodi uporabo kotla za zemeljski plin. Zaradi zamenjave energenta bo gospodinjstvo v enodru`inski hi{i z ogrevalno povr{ino 180 m2 v skladu s trenutnimi cenami energentov prihranilo 811 EUR na leto. • Tip objekta: enodru`inska stavba, 180 m2 ogrevalne povr{ine, energijski razred C; namen uporabe plina: ogrevanje in priprava tople sanitarne vode: Letni stro{ek energetske oskrbe z UNP:

1.828 EUR

Letni stro{ek energetske oskrbe z zemeljskim plinom:

1.017 EUR

Letni prihranek pri preklopu na zemeljski plin:

811 EUR

* Izra~uni so pripravljeni za primer ogrevanja stavbe in tople sanitarne vode (TSV) v enodru`inski hi{i s talno ogrevalno povr{ino 180 m2. Avtorja sta v analizi primerjala stro{ke ob zamenjavi generatorja toplote z osnovno monta`o ter letne stro{ke porabljenega energenta in elektri~ne energije. V primerjavo sta vklju~ila enaki stavbi z razli~no rabo energije: energijsko manj u~inkovito stavbo razreda E in energijsko u~inkovitej{o stavbo razreda C.

Vir: http://www.zemeljski-plin.si Avtor analiz in primerjav: MEDVED, Sa{o, VIDRIH, Boris, Laboratorij za okoljske tehnologije v stavbah (LOTZ), Fakulteta za strojni{tvo, Univerza v Ljubljani.


ZELENA MOBILNOST

20

Vozila na CNG dosegajo najvi{je okoljske standarde

N

a spletni strani ecotest. eu so objavljeni rezultati zadnjih testov okoljske ustreznosti osebnih vozil, ki jih izvajata nem{ko avtomobilisti~no zdru`enje ADAC in mednarodna nevladna organizacija FIA. V rezultatih testa so prikazani podatki o testiranjih do decembra 2014. Med desetimi okolju najbolj prijaznimi vozili je kar sedem vozil na stisnjen zemeljski plin (CNG). Prvo mesto si na EcoTestu delita Mercedes E 200 s pogonom na CNG in elektri~ni Volkswagen e-Up!. Po podatkih zadnjega testa si je najvi{jo okoljsko oceno (pet zvezdic) prislu`ilo 27 modelov vozil osebnih vozil, med katerimi jih je 11 s pogonom na CNG, sedem elektri~nih, pet dizelskih, {tiri pa so hibridna.

Na slovenskih cestah le pe{~ica vozil na CNG: okoljske prednosti in cenovna konkuren~nost CNG {e niso prepri~ali voznikov in lastnikov avtomobilskih flot V Sloveniji so spremembe na podro~ju mobilnosti nujne, ~e bomo v prihodnjih letih `eleli dose~i zastavljene cilje na podro~ju varovanja okolja in energetske u~inkovitosti. S pove~anjem uporabe vozil na CNG v urbanih okoljih ob hkratnem zmanj{anju uporabe vozil na tradicional-

Po podatkih raziskave EcoTest je med desetimi okolju najbolj prijaznimi vozili sedem vozil s pogonom na zemeljski plin

na pogonska goriva lahko hitro ob~utno izbolj{amo kakovost zraka. Prehod na vozila s pogonom na CNG je pametna ekonomska odlo~itev za javne in zasebne organizacije, ki upravljajo ve~je vozne parke osebnih in gospodarskih vozil, ker je CNG kot gorivo precej cenej{e od dizelskega in bencinskega goriva. Prednosti vozil na CNG v primerjavi z drugimi okolju prijaznimi pogonskimi gorivi so ve~ji doseg vozila, ve~ja izbira modelov in preizku{enost tehnologij. Najve~je {tevilo vozil s pogonom na CNG ali metan je trenutno v Ljubljani. Poleg 36 avtobusov mestnega potni{kega prometa je v floti vozil Mestne ob~ine Ljubljana {e 43 vozil na stisnjen zemeljski plin. Mestne avtobuse na CNG je lani za~ela uvajati tudi Mestna ob~ina Maribor. V prihodnje bo klju~na pospe{itev izgra-

Model vozila

dnje mre`e polnilnih mest, ki bo zagotavljala mobilnost z vozili na CNG po celotni Sloveniji.

EcoTest: neodvisni okoljski test osebnih vozil EcoTest sta razvila nem{ko avtomobilisti~no zdru`enje ADAC in mednarodna nevladna organizacija FIA, ki deluje na podro~ju prometne varnosti, okolja in trajnostne mobilnosti. Organizaciji dvakrat letno, od leta 2003, objavljata poro~ila o rezultatih testa. V okviru EcoTesta so izvedeni testi za osebna vozila z razli~nimi tipi motorjev in pogonskih goriv. EcoTest presega pravne zahteve in zagotavlja neodvisne rezultate. Ve~ zvezdic testirano vozilo osvoji, bolj je njegova uporaba prijazna okolju. Najve~je {tevilo zvezdic je pet. • Vir: http://www.zemeljski-plin.si/novice

Emisijski standard

Motor

[tevilo to~k

[t. zvezdic na EcoTestu (1–5)

Elektri~no vozilo

elektri~ni

101

5

1

VW e-up!

2

Mercedes E 200 Natural Gas Drive Avantgarde 7G-TRONIC PLUS (zemeljski plin)

Euro6

plinski

101

5

3

VW Golf 1.4 TGI BlueMotion Comfortline (zemeljski plin)

Euro6

plinski

100

5

4

VW Golf 1.4 TGI BlueMotion Comfortline (zemeljski plin)

Euro6

plinski

100

5

5

Audi A3 Sportback g-tron Ambition (zemeljski plin)

6

VW e-Golf

7

SEAT Leon 1.4 TGI Start&Stop I-TECH (zemeljski plin)

8

BMW i3

9

VW up! 1.0 EcoFuel BMT high up! (zemeljski plin)

10

SEAT Mii 1.0 Ecofuel Ecomotive Style (zemeljski plin)

11

Tesla Model S P85

12

Skoda Citigo 1.0 G-TEC Elegance (zemeljski plin)

13

Nissan Leaf tekna

14 15

Euro6

plinski

100

5

Elektri~no vozilo

elektri~ni

99

5

Euro6

plinski

99

5

Elektri~no vozilo

elektri~ni

98

5

Euro5

plinski

98

5

Euro5

plinski

98

5

Elektri~no vozilo

elektri~ni

98

5

Euro5

plinski

98

5

Elektri~no vozilo

elektri~ni

96

5

Mercedes S 300 BlueTEC HYBRID 7G-TRONIC PLUS

Euro6

hibridni

94

5

Mercedes C 220 BlueTEC Avantgarde

Euro6

dizelski

92

5


Nakup

24

do obrokov brez obresti

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana

VSE ZA GRADNJO IN OBNOVO VAŠEGA DOMA Centri tehnike in gradnje: • Ajdovščina - Center tehnike in gradnje, Vipavska cesta 6, 05 364 48 00 • Brežice – Center tehnike in gradnje, Cesta svobode 31, 07 495 39 52, 07 495 39 50 • Gornja Radgona - Center tehnike in gradnje, Ljutomerska cesta 6, 02 564 24 18 • Koper - Center tehnike in gradnje, Kolodvorska cesta 4, 05 662 69 10 • Krško – Center tehnike in gradnje, C. Krških žrtev 132 a, 07 488 06 72 • Ljubljana - Center Tehnike in gradnje BTC , Šmartinska 152, 01 547 44 44 - Center tehnike in gradnje, Pot k sejmišču 32, 01 560 61 00 • Ljutomer - Center tehnike in gradnje, Babinska 1, 02 585 80 10 • Maribor - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 14, 02 333 50 88 • Murska Sobota - Center tehnike in gradnje, Plese 1, 02 521 46 08 • Nova Gorica – Center tehnike in gradnje, Industrijska cesta 6, 05 334 33 26 • Postojna - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 59, 05 721 47 26 • Ptuj - Center tehnike in gradnje, Ormoška cesta 30, 02 749 53 40 • Sevnica - Center tehnike in gradnje, Savska cesta 20b, 07 816 32 10 • Slovenska Bistrica - Center tehnike in gradnje, Ljubljanska cesta 72, 02 805 59 58 • Slovenske Konjice - Center tehnike in gradnje, Delavska cesta 12, 03 757 48 73 • Velenje - Center tehnike in gradnje, Kidričeva cesta 53, 03 898 87 10 • Žalec - Center tehnike in gradnje, Celjska cesta 7, 03 713 66 00 • in še ostale tehnične prodajalne s tovrstno ponudbo po Sloveniji.


Del biomase so tudi lesni peleti. Ali kupce skrbi stabilnost cene pelet in zanesljiva oskrba? ^e se odlo~amo med poleni in peleti, ali ni logi~no, da izberemo polena, navsezadnje jih lahko pripravimo sami?

Ali je les lahko slovenska nafta?

F

rĂśling spada med vodilne proizvajalce kotlov na lesno biomaso s sede`em v mestu Grieskirchen v Avstriji. Z 600 zaposlenimi in ve~ kot 50 letno tradicijo razvijajo najsodobnej{e sisteme ogrevanja. V Sloveniji FrĂśling zastopa podjetje Biomasa iz Lu~, ki skrbi za svetovanje, vgradnjo in servis sodobnih ogrevalnih sistemov na lesno biomaso. Podjetju Biomasa je razvoj z leti doprinesel {e druge, z lesom povezane storitve - 50.000 m2 velik biomasni center Nazarje, kjer proizvajajo sekance in pelete. S tehnologijo kogeneracije dodatno proizvajajo toplotno in elektri~no energijo iz lesne biomase ter uspe{no nastopajo na podro~ju daljinskih sistemov na lesno biomaso in energetskih sanacij objektov. O potencialih in koristih lesne biomase v Sloveniji smo se pogovarjali z g. ^re{nik iz podjetja Biomasa d.o.o..

Razpolagamo z velikimi neizkori{~enimi potenciali odpadnega lesa, zakaj lesna surovina ni slovenska nafta?

Les je gotovo strate{ka surovina v Sloveniji. Pogosto predstavlja edino stro{kovno sprejemljivo mo`nost ogrevanja za ogromno gospodinjstev. Raba lesne biomase za ogrevanje vse bolj raste tudi v ve~stanovanjskih, javnih in industrijskih objektih ter daljinskih sistemih ogrevanja. V preteklih stoletjih je lesna biomasa predstavljala glavni energetski vir, dokler niso prevzela vlogo premog, nafta

Biomasin biomasni center Nazarje

in zemeljski plin. Danes v strukturi svetovne oskrbe z energijo, s skoraj 15% dele`em, les {e vedno ostaja najpomembnej{i nefosilni vir energije, med drugim pa tudi v nekaterih razvitih in z gozdom bogatih dr`avah ostaja zelo pomemben vir v primarni oskrbi z energijo. Recimo, v sosednji Avstriji so zastavili strategijo - 45% energije pridobivati iz obnovljivih virov (v nekaterih regijah celo do 100%), v pomembnem dele`u tudi iz lesne biomase, kar bi glede na gozdnatost bilo dosegljivo tudi v Sloveniji. Vendar pa ob tem o lesni biomasi, kot slovenski nafti, lahko govorimo le, ko za energetske potrebe ne posegamo v kr~enje zdrave biomase. Namre~ povr{ina gozdov se v Sloveniji v absolutnem pove~uje `e ve~ kot 120 let. Odmaknjena in za kmetijsko proizvodnjo manj primerna zemlji{~a se, kljub vedno ve~jim pritiskom na gozd, {e vedno zara{~ajo. Ob tem ne smemo zanemariti tudi tehnologije za pretvorbo lesne biomase v energijo. ^e govorimo o eti~ni in ekolo{ki uporabi lesne biomase, to lahko po~nemo le v primeru uporabe sodobnih ogrevalnih kotlov z visokimi izkoristki, popolnim izgorevanjem, ter nizkimi emisijami.

Na izbiro na~ina ogrevanja in vrsto kuriva zagotovo vpliva ve~ dejavnikov, v prvi vrsti dostopnost energenta. Za ljudi, ki so lastniki gozdov, so polena jasno bolj zanimiva. V primeru, ko `elite avtomatski sistem delovanja ogrevanja brez nalaganja kuriva ali ro~nega ~i{~enja pepela, pa so primernej{i peleti ali sekanci. Sicer pa je preskrbljenost trga s peleti dobra. Tudi pri nas se je trg `e dodobra izoblikoval. Imamo ve~je {tevilo doma~ih proizvajalcev na eni strani in ~edalje ve~je {tevilo uporabnikov na drugi. Na ta na~in se ÂťpritiskÂŤ na ceno na nek na~in uravnote`i. Cena pelet se do neke mere spreminja tudi sorazmerno s ceno fosilnih goriv, ob tem pa so peleti v primerjavi s kurilnim oljem za cca. polovico cenej{i. Je mo`no pri~akovati, da se bo trg s peleti znatno pove~al?

Trg pelet je v Sloveniji relativno razvit, zanesljivost dobave pelet ni vpra{ljiva. Precej pomembnej{e vpra{anje je kvaliteta pelet, njihova sestava, mehanska obstojnost in vsebnost pepela, predvsem pa konstantnost kvalitete. Proizvajalci, ki dosegajo konstantnost kvalitete pelet, tudi ob nekaj vi{ji ceni, so zagotovo najbolj{a izbira. So leto{nje finan~ne spodbude Eko sklada za kotle na polena ali pelete dovolj stimulativne in kaj stimulira kupce, da se odlo~ijo za ogrevanje z lesnimi gorivi?

Eko sklad ob nakupu sodobnega kotla na polena, sekance in pelete prispeva subvencijo v vi{ini 25% vrednosti investicije ali do najve~ 2.000 EUR. Do subvencije so upravi~ene fizi~ne osebe, ki se odlo~ijo za investicijo v tehnologijo ogrevanja na biomaso z natan~no opredeljenimi karakteristikami. Preko Eko sklada je na voljo

Sistem 10 kogeneracij v BBC Nazarje


OSREDNJI INTERVJU hkrati tudi kreditiranje ogrevalnih sistemov na lesno biomaso z ugodno obrestno mero. A ne glede na subvencijo je najpomembnej{i dejavnik za zamenjavo zastarelega kotla zagotovo cena energenta, udobje uporabe, izkoristek kotla in ne nazadnje ekolo{ki aspekt. Ob tem je potrebno ob za~etni investiciji upo{tevati tudi `ivljenjsko dobo sistema in s tem dolgoro~ne prihranke. Tehnolo{ki razvoj kotlov Fröling sodi v sam vrh med kotli na lesno biomaso. Katere va{e novosti bi izpostavili, ter kako ste prilagojeni z man{jimi dimenzijami kotlov na pelete ali polena za vgradnjo v manj{e kotlovnice?

Pri ogrevanju na pelete se Fröling prilagaja novim smernicam nizkoenergijske gradnje in relativni omejenosti prostora ob vgradnji. Nov tip kotla na pelete Fröling P1 potrebuje le {e 0,38 m2 prostora, ter se odli~no vklaplja tudi v nizkoenergijski koncept ogrevanja. Ob izjemno nizki porabi elektri~ne energije, nizkih emisijah in u~inkovitem izkoristku lahko deluje tudi v nizkotemperaturnem re`imu in popolnoma neodvisno od zraka v prostoru. Doziranje pelet in ~i{~enje pepela potekata popolnoma samodejno. Kotel na pelete Fröling P1 ima lahko opcijsko vgrajeno hidravli~no enoto z obto~nimi ~rpalkami in ventili, ter vgrajeni bojler za sanitarno vodo. Na ta na~in se potreben prostor za vgradnjo dejansko zmanj{a na minimum in se lahko primerja s potrebnim prostorom za vgradnjo toplotne ~rpalke. Za udobno ogrevanje s poleni pa zanimivo mo`nost predstavlja Frölingov kotel na polena kompaktnih mer - Fröling S1 Turbo. Tudi ta je prilagojen za postavitev v manj{e kotlov-

23

Fröling P4 – nova generacija kotlov na pelete Nova generacija kotlov na pelete Fröling P4 in P1 postavlja mednarodne standarde na podro~ju ogrevalne tehnike. Posebno dvojno dno omogo~a delovanje kotla tudi pri nizkih temperaturah in ne zahteva dviga temperature povratnega voda. Kotli se odli~no vklapljajo v koncept nizkoenergijske hi{e, hkrati pa s {irokim razponom mo~i z lahkoto zadovoljijo tudi hi{am z velikimi toplotnimi potrebami. Novost je mo`nost povezave ve~ kotlov na pelete P4 v kaskado. Mo`nost povezave kotla z ve~jim skladi{~em za pelete omogo~a sesalni sistem ali dozirni pol`, druga opcija pa je prigrajeni Prvi nizkotemperaturni kotel na pelete z mo`nostjo prigraditve konve~ji tedenski zalogovnik za pelete. denzacijske komore, nazivne mo~i od 15 - 100 kW

Novost - prigrajena kondenzacijska komora Novost na trgu je prigrajena kondenzacijska komora. Izberete jo lahko po `elji, ta pa `e tako visoke izkoristke kotla dvigne na povsem novo raven – 104% glede na standardno kurilno vrednost pelet. Froling P4 in {e posebej P1 ne zahtevata veliko prostora za postavitev v va{o kotlovnico in sta enostavna za vnos v prostor. Delujeta neodvisno od zraka v prostoru, Lambda regulacija in s {tevilom vrtljajev reguliran ventilator prisilnega vleka skrbita za maksimalno udobje pri delovanju in trajno optimizacijo izgorevanja pelet.

^e `elite optimalne stro{ke ogrevanja in ~isto izgorevanje brez te`av Toplotni izmenjevalec s 3-prekatnim vlekom omogo~i maksimalni izkoristek, zaradi ~esar se pove~a prihranek pri stro{kih energenta in podalj{a `ivljensko dobo kotla. Uporabniki, ki ste ve~ino dneva od doma boste navdu{eni nad samo~istilno napravo kotla na pelete z izredno ~istim izgorevanjem, avtomatskim odpepeljevanjem, ter minimalnimi emisijami. ^i{~enje posode za pepel je potrebno le na pol leta.

Slab{a kakovost pelet ni problemati~na Peletni kotel Fröling P4 ima integriran obse`en varnostni koncept, ki omogo~i maksimalno varnost in zanesljivost delovanja kotla. Proizvajalec je poskrbel tudi za odpravo te`av v primeru slab{e kvalitete pelet in ve~je razdrobljenosti materiala, saj posebni ciklon poskrbi za lo~evanje prahu. Odpra{evalni ciklon je mo`no naro~iti opcijsko.

Posebna izbira za bolj zahtevne uporabnike Regulacija Lambdatronic P 3200 na kotlu na pelete Fröling P4 in P1 omogo~a natan~no regulacijo izgorevanja s pomo~jo serijske Lambda regulacije. Pregledna enota za upravljanje na dotik je velika in z nastavljivim kotom gledanja. Zahtevnej{i uporabniki boste lahko ta sistem ogrevanja s peleti upravljali preko spleta ali kotel krmilili s Froling SMS-Box-om za sporo~anje napak preko SMS sporo~il.

nice in potrebuje manj{i akumulator toplote, hkrati pa vseeno zdru`uje vse prednosti velikih kotlov na polena. Za zahtevnej{e uporabnike, ki `elite maksimalno mo`no udobje ogrevanja s poleni pa je na voljo kotel na polena Fröling GSM: 041

S4 Turbo, ki ga odlikuje tudi avtomatski v`ig in opcijsko prigrajena peletna enota z lo~enim kuri{~em za optimalno kombinirano ogrevanje s poleni in peleti. • Jo`ica Ekart

383 383

www.biomasa.si

V SLOVENIJI VARČNO IN UDOBNO O OGREVAMO ŽE VEČ KOT 2500 OBJEKTOV Novo v ponudbi SEKANCI in PELETI

POLENA in PELEETTII ZLATO PRIZNANJE 012 SEJMA ENERGETIKA 2012

CII C NC AN SEKA

POLENA AVTOMATSKI VŽIG PRI KOTLU NA POLENA

Kotli Kot tli na lesno l bi biomaso (7 – 1000 kW)

PELETI

Kogeneracija na

lesni plin


24

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Odpiranje brez no`a

Umivalnik Advocate

Olfa no` je danes eno od orodij, ki ga pogosto uporabljamo v slu`bi in doma. Z njim la`je opravimo delo lahko pa tudi po{kodujemo sebe ali vsebino paketov, saj z njim prere`emo lepilne trakove. Nova ideja se imenuje Ripcord, med odvijanjem lepilnega traku s koluta se isto~asno odvija tudi vrvica, ki se po lepljenju nahaja pod trakom. ^e sedaj konec vrvice potegnemo, bomo lepilni trak prerezali od znotraj navzven, brez da bi pri tem uporabili kak{no pomo`no orodje. Sistem lahko dodamo na ve~ino obstoje~ih orodij za enoro~no lepljene trakov, saj je sestavljen samo iz dodatnega dr`ala za zvitek vrvice in vodilnega kolesca. Ameri~ani o izra~unali, da s tem sistemom lahko zaradi po{kodb ljudi in vsebine letno prihranijo 5 milijonov dolarjev, www.itape.com •

Izdelek v eni umivalni enoti zdru`uje vse funkcije, zmanj{a porabo mila, vode in elektri~ne energije. Rok med umivanjem sploh ne umaknemo iz notranjega obmo~ja umivalnika, zato tudi okolica ostane ~ista. Levo je avtomatski dodajalnik mila, pipa se spro`i in samodejno, nato roke pomaknemo pod su{ilnik, ki s curkom toplega zraka osu{i roke. Odporen proti grobim udarcem, pokrov su{ilca pa je odlagalna povr{ina, prenese obremenitev do 70 kg), rob umivalnika pa 150 kg, zato torb ali drugih predmetov ni potrebno odlo`iti na tla. Vse napeljave so skrite, dolivanje mila ali servis su{ilca pa enostaven. Vsi deli so iz `ilave stekloplastike, zamenjava je poceni, oblika pa tak{na, da umivalnik brez te`av lahko uporablja tudi invalid na vozi~ku, izdelek Advocate AV, www.bradleycorp.com •

Kombinacijske plo{~ice Oblikovalec Robert Dawson je o~e vzorca na novih kerami~nih plo{~icah, ki imajo nenavadne lastnosti. Ideja temelji na gr{kih labirintih, vendar je popolnoma na novo oblikovana. Izdelal je serijo 12 plo{~ic, od katerih ima vsaka druga~en ~rtni vzorec. Kakorkoli obrnemo dve ali ve~ sosednjih plo{~ic, ~rte in vzorec se bodo na naslednji vedno nadaljevale, kar omogo~a kupcu izdelavo svojih kombinacij. Komplet izdelujejo v dveh izvedbah, zlata ~rta na beli lakirani ali mat podlagi, ter zlata ~rta na ~rni lakirani podlagi, format pa je 20 x 20 cm. Mo`no je dose~i ponavljajo~e ali nenavadne vzorce, v skladu z `eljami in fantazijo kupca. Kerami~ne plo{~ice so predvidene za monta`o na steno, so dvakrat `gane, izdelek pod imenom Arianna Platine, prodaja www.bardelli.com •

Varovalni Tricone vijak Za{~ita pred vandali ali pred odvijanjem vijakov s strani nepoobla{~enih oseb, je vedno pomembnej{a, zlasti na aparatih, ki se nahajajo na javnih krajih. Proizvajalec je predstavil in patentiral novo glavo vijaka, ki ga bomo brez specialnega klju~a zelo te`ko odvili. V glavi vijaka se nahajajo tri vdolbine z notranjimi sto`ci, proizvajalec pa je `elel {e, da izgled glave vijaka ne bo opti~no neugodno vplival na izdelek, kjer bo montiran. Vijake M6, M8 in M10 izdelujejo iz `ilavega nerjave~ega jekla do dol`ine 100 mm. Orodja za odvijanje lahko kupi samo poobla{~en monta`er, ki ga vpi{ejo v bazo podatkov o uporabnikih, s tem, da orodja ne sme prodati naprej. Naklonski koti in tolerance specialnega klju~a so tako izbrane, da je kopiranje kar komplicirano. •


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

25

Orca trio je nesli{na

Pokrov proti prepihu

Toplotne ~rpalke zrak - voda imajo eno pomembno pomanjkljivost. Zvoki ventilatorja zunanje enote v gosto naseljenih okoljih povzro~ajo vse ve~ sosedskih sporov, zato je dobra re{itev Orca Trio. Naprava stoji v stavbi, zrak zajema skozi re{etko v steni in je za sosede nesli{na. Je monoblok izvedbe, kar pomeni, da se pod pokrovom nahaja vse, izmenjevalec z ventilatorjem, grelnik sanitarne vode in sistem za ogrevanje stavbe s krmilno avtomatiko vred, primerna za talno, stensko ali stropno ogrevanje. Postavimo jo v primeren prostor, pove`emo z odprtinama za vstop ter izpih zraka, nato {e z grelnim sistemom in razvodom tople sanitarne vode, monta`a je zaklju~ena. Deluje do -20°C, ima 200 l zalogovnik sanitarne vode, se samodejno prilagaja vremenskim razmeram, prostore pa lahko tudi hladimo. [tevilo COP 4,0 (A7/W35) zagotavlja var~no delovanje, grelna mo~ do 8,4 kW, mere (Vx[xG) 1820 x 650x 930 mm, ogreje izolirane stavbe (potreba 40 W/m2) do 120 m2, pasivne pa do 200 m2. Dodatne informacije Orca Energija d.o.o, tel. 080 35 10. •

Pasivne hi{e nimajo povezave s podstreho ali kletjo, saj je ti dve odprtini skoraj nemogo~e uspe{no zatesniti. V obi~ajnih stavbah pa lahko zlo`ljive podstre{ne stopnice dodatno toplotno in zra~no zatesnimo s pokrovom iz 50 mm polistirena. Pozimi prepre~uje vdor hladnega, poleti pa vro~ega zraka v notranjost, doma~i mojstri pa nekaj podobnega lahko izdelajo sami. Potrebujemo samo polistiren, `ago in poliuretansko peno za lepljenje. Pokrov koritaste oblike, okrog 150 x 80 cm, la`je natan~no namestimo kot na primer plo{~atega, bolje kontroliramo lego in prileganje morebitnega tesnila na robu, pa {e trdnost bo vi{ja. Draft Cap izdeluje Atticap Corporation ZDA, cena 105 USD, www.draftcap.com •

Premi~ni grelnik sodov

Robot za podiranje

Potreben za odvzemanje razli~nih snovi iz sodov, ki so pri obi~ajni temperaturi pregoste za obdelavo, med njimi razli~ne paste, maziva ali naftni proizvodi. Vsebino lahko z grelnikom za{~itimo tudi pred zmrzovanjem v zimskem ~asu. Na grelnik lahko postavimo skoraj vse kovinske ali plasti~ne, 200 litrske sode. Podstavek je izdelan iz kombinacije jekla in aluminija ter opremljen z grelnikom nastavljive mo~i, ki vsebino ogreje do 100°C, lahko deluje tudi na prostem. [tiri poliamidna kolesa premera 10 cm imajo nosilnost 450 kg. Izdelek z oznako HBR 10, notranji premer grelnega podstavka 610 mm, vi{ina 175 mm, priklju~na mo~ 1200 W, napetost 230 V, dodatno tipalo za notranjost soda, proizvajalec Hillesheim, www.hillesheim-gmbh.de. •

Je mo~no in razmeroma majhno robotsko orodje mo~i 22 kW, na~in delovanja pa je podoben bagerju. Opremljeno z gosenicami za premikanje in opornimi nogami, ki pove~ajo stabilnost med delovanjem. Delavec ga upravlja brez`i~no, zato lahko stoji do 100 m oddaljen. Zaradi tega je manj obremenjen s hrupom in prahom, ter upravlja vse dele stroja. Ker je samo 78 cm {irok, se lahko premika skozi obi~ajne vratne odprtine in lahko dela zunaj ali v nadstropju stavbe. Na delovno roko lahko pritrdimo vse, od zajemalke do pnevmatskih orodij in {karij za armaturo in beton. Pogana ga elektrika, poganja pa transportne verige in elektromotor hidravli~ne ~rpalke. Je zelo ekonomi~en, uporaben, zmogljiv in hiter, proizvajalec Husqvarna, tip DXR 300. •


Eden od razpoznavnih znakov Zagreba: modri tramvaj Kon~ar

Kon~ar in LOCTITE Zvezda javnega prevoza Ni veliko tramvajev, ki se pojavljajo na spletnih straneh obo`evalcev. Eden od teh sre~ne`ev je nizkopodni tramvaj TKM2200, ki ga proizvaja hrva{ko podjetje Kon~ar. Zvesti obo`evalci tramvaja na YouTubu trdijo, da je TMK2200 “najbolj{i in najlep{i tramvaj na svetu.”

Ni pomemben samo izgled

samo nekatere “neprecenljive kapljice”, ki se uporabljajo na nekaterih najpomembnej{ih delih tramvaja.

Partnerstvo dveh uspe{nih podjetij, katerih proizvodi in znamke so postale ve~ kot le dobrine na trgu, je obrodilo sadove. Tako kot je TMK2200 postal spletna zvezda in za{~itni znak Zagreba, tako je znamka LOCTITE postala sinonim za zanesljivost in simbol za napredek v tehnologiji lepil.

Moderen izgled tramvaja ni edini pomemben kazalec uspe{nosti podjetja. @ivljenjska doba Kon~ar tramvajev je ob rednem servisiranju do 35 let. Vsakemu tramvaju je namenjeno samo 5% vsega ~asa, ki je predviden za popravila in vzdr`evanje. Gre za visoko stopnjo zanesljivosti. Da jo dose`ejo, v proizvodnji tramvajev uporabljajo LOCTITE izdelke. Kolesa tramvaja morajo vzdr`ati obremenitev do 60 ton, zato mora biti vsaka komponenta kolesa trdno name{~ena in ustrezno varovana. Eden izmed korakov pritrjevanja kolesa je varovanje pritrdilnih vijakov ozemljitvene `ice. Vsako kolo je sestavljeno iz treh delov. Prvi je notranji del, ki je narejen iz gume in slu`i kot elektri~ni izolator, zato je pomembno, da je odvod narejen iz `ice, da slu`i kot ozemljitev tramvaja. To je izredno pomembna tehni~na in varnostna postavka. Visoko trdnostno varovalo LOCTITE® 2701, nudi maksimalno odpornost na vibracije za nerjave~e jeklene vijake. To so

^lan upravnega odbora podjetja Kon~ar elektri~na vozila Igor Jagodi} je pojasnil: “Podjetje Kon~ar ima dolgo tradicijo proizvodnje lokomotiv, tramvajev in kasneje tudi vlakov. Kon~ar potrebuje partnerje in Henkel LOCTITE je pomemben partner. Sodelovanje z LOCTITE® in`enirji se je poglobilo v zadnjih petih letih, torej v ~asu razvoja najnovej{ega proizvoda v programu tramvajev - TMK2200. Razvojni postopki so dokazali, da je LOCTITE® pravilna izbira. Odkar uporabljamo LOCTITE® izdelke nismo imeli nobenih te`av, zato lahko trdim, da se bo na{e sodelovanje v prihodnosti {e poglobilo, {e posebej pri razvoju na{ega najnovej{ega proizvoda, nizkopodnega vlaka. Verjamem, da bomo skupaj z LOCTITE izdelki nadaljevali razvoj inovacij,” je dodal Jagodi}. •

Dvanajst vijakov je varovanih s sredstvom Loctite® 243

Varovanje pritrdilnih vijakov s sredstvom Loctite® 2701


Uspeh zagotovljen tudi v sili 7RYRUQMDNL ]D SUHYR] OHVD VH SUHELMDMR VNR]L WHรงHN teren. Proizvajalci se zanesejo na izdelke znamke LOCTITE namenjene varovanju, tesnjenju in spajanju, ki so alternativa tradicionalnim metodam varovanja in tesnjenja. LOCTITE zagotavlja zanesljivost, varnost LQ VWRULOQRVW =D XVSHK Y WHรงNLK VLWXDFLMDK

Preverite, kako vam lahko pomagamo zagotoviti uspeh, na: loctite-uspeh.si

([FHSW DV RWKHUZLVH QRWHG DOO PDUNV XVHG DERYH LQ WKLV SULQWHG PDWHULDO DUH WUDGHPDUNV DQG RU UHJLVWHUHG WUDGHPDUNV RI +HQNHO DQG RU LWV DIร OLDWHV LQ WKH 86 *HUPDQ\ DQG HOVHZKHUH ย +HQNHO $* &R .*D$


28

ZAKONODAJA - DIREKTIVE

Nalepka energijske u~inkovitosti za izdelke ogrevalne tehnike in ogrevalnike sanitarne vode S septembrom 2015 postaja ozna~itev obvezna Nalepko z ozna~enim energijskim razredom izdelka `e nekaj let nosijo hladilniki, pralni stroji in drugi gospodinjski aparati, ki porabljajo vodo in energijo. Od leto{njega 26. septembra bodo tak{ne oznake obvezne tudi za izdelke s podro~ja ogrevalne tehnike. Izdelki bodo imeli energijsko nalepko, dodaten podatkovni list, v oglasih in prospektih pa bo potrebno navesti tudi energijski razred posamezne naprave. Izvajalci in projektanti, ki te proizvode prodajajo svojim strankam, bodo morali te oznake prav tako navajati v ponudbah, reklamah in oglasih. Najprej bodo energijske nalepke dobili plinski in oljni ogrevalni kotli, toplotne ~rpalke in naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike. Kotli na polena, pelete in prezra~evalne naprave za bivalne prostore bodo sledili v nekaj naslednjih letih. Ker komisija EU {e ni predlo`ila ustreznih metod izra~una energijskega razreda, bodo brez oznake ostali tudi sistemi, ki delujejo na gorivne celice.

Smernica ErP za enotno ozna~evanje v Evropi Osnova za ozna~evanje so smernice in uredbe Evropske unije, predvsem Direktiva o ozna~itvi porabe energije 2010/30/EU. Namen te regulative, imenovane tudi “ErP direktiva” (Energy Related Products) je, da enotno, v celotni Evropi, ozna~i in poudari posebno u~inkovite proizvode na tr`i{~u in ustvari preglednost glede pri~akovane porabe energije.

Primerjalna osnova za izbiro proizvajalca toplote Nalepka energijske u~inkovitosti za proizvode ogrevalne tehnike bo investitorjem in tistim, ki prenavljajo ogrevalne sisteme, podala osnovo za primerjavo pri izbiri razli~nih proizvajalcev in re{itev. Na osnovi izra~unov, dolo~enih s strani komisije EU, ugotovijo energijsko u~inkovitost proizvajalca toplote, in ga uvrstijo v razrede od G do A++ , od leta 2019 dalje pa od D do A+++. Za ogrevalnike sanitarne vode sega ta razpredelnica od G do A. Kombinirane naprave, namenjene ogrevanju prostorov in sanitarne vode, bodo ozna~ene z energijsko nalepko, na kateri bo u~inkovitost za oba namena uporabe ozna~ena lo~eno. Uvrstitev v dolo~en razred energetske

Kompleten sistem dobi skupno nalepko, sestavljajo ga stenski plinski kondenzacijski kotel Vitodens 200-W, bivalentni ogrevalnik sanitarne vode Vitocell 100-W in vakuumski cevni kolektor Vitosol 300-T.*

u~inkovitosti zajema tudi podatke o mo~i, zmogljivosti ter o hrupu, ki ga izdelek povzro~a med obratovanjem. Naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote bodo dodatno ozna~ene s simbolom, ki ozna~uje, da proizvajajo elektri~no energijo. Toplotne ~rpalke bodo ozna~ene z dvema vrednostima, z izmerjeno u~inkovitostjo in nazivno mo~jo ki ju naprava oddaja, kadar temperatura vtoka v ogrevalni sistem zna{a 55°C in 35°C.

Pomemben je celoten sistem Energijska nalepka posamezne naprave za proizvodnjo toplote pa ne bo povedala ni~ o u~inkovitosti celotnega sistema ogrevanja. V primerjavi s hladilnikom ali pralnim strojem, ki sta zaklju~eni energetski enoti, je ogrevalni sistem sestavljen iz ve~ razli~nih energetskih sestavnih delov. Zato bo potrebno energijske nalepke posameznih delov sistema, po zaklju~eni izvedbi nadomestiti z eno kombinirano nalepko, na kateri bo navedena u~inkovitost celotnega sistema. Pri tem je mo`no, da bo skupna u~inkovitost sistema vi{ja od u~inkovitosti njegovega posameznega dela. S kombinirano energijsko nalepko poudarimo tudi pomembnost energijske u~inkovitosti celotnega sistema. ^e ogrevanje na plin ali olje nadgradimo s termosolarnim sistemom za ogrevanje sanitarne vode ali s toplotno ~rpalko zrak/ voda, bo celoten sklop zaradi tega prestopil v vi{ji razred energijske u~inkovitosti. Zato imajo sistemi enega proizvajalca, v katerih so sestavni deli med seboj usklajeni, prednosti pred drugimi, v katerih se nahajajo napra-

ve razli~nih proizvajalcev. Zato zaklju~ena ponudba podjetja Viessmann vsebuje vse potrebne sistemske komponente, s katerimi z lahkoto sestavimo naju~inkovitej{e ogrevalne sestave, ki se uvr{~ajo v visoko u~inkovite razrede z oznako A+++ .

Servis za strokovnjake V kateri energijski razred bo uvr{~en ogrevalni sistem, mora strokovnjak ogrevalne tehnike svoji stranki predstaviti `e v ponudbi. Zato bo Viessmann za svoje pripravljene sistemske pakete izdelal energijsko nalepko, s katero bo instalater ogrevalne tehnike lahko kupcu `e v ponudbi zagotovil delovanje dokon~anega sistema v dolo~enem energijskem razredu. Viessmann bo tudi ob nakupu razli~nih kombinacij svojih komponent, ki ne bodo tovarni{ko ozna~ene kot energijski paket, ponudil izdelavo kombinirane energijske nalepke, ki bo ozna~evala dose`en energijski razred sistema.

Medsebojni vpliv zgradbe in grelnega sistema je pomemben Energijski razred sistema ogrevanja pa ob odlo~itvi za nakup ni najpomembnej{i. Pomembnej{a je usklajenost med stavbo in izbranim ogrevalnim sistemom. Zato ga moramo izbrati neodvisno od energijske nalepke, ter med drugim upo{tevati {e termi~no maso zidov, toplotne izgube in toplotno izolacijo ovoja stavbe. Samo na ta na~in lahko dose`emo najvi{jo u~inkovitost sistema. Zato lahko primeren sistem izberemo le s pomo~jo strokovnjaka, ki bo dolo~il najprimernej{o re{itev za vsak primer posebej. • Viessmann


29 Popoln nadzor

Daikinov brez`i~en na~in upravljanja sedaj brezpla~no omogo~en preko aplikacij Inovacije, ki jemljejo dih in omogo~ajo razvoj pri uvajanju R-32 zraka v toplotne ~rpalke zrak/zrak na trgu EU. Kot vodilni ponudnik na tr`i{~u sku{a Daikin razvijati in ponujati notranje enote, ki kupcem zagotavljajo udobje, z majhnimi vplivi na okolje, energetsko u~inkovitostjo in pravo izbiro hladilnih sredstev. Izbira hladilnega sredstva je tako klju~ni dejavnik k prispevanju zmanj{anja globalnega segrevanja. Tako je Daikin prepoznal R-32 hladilno sredstvo kot najbolj obetavno

hladilno sredstvo prihodnosti, za stanovanjske in komercialne klimatske naprave. Njegov vpliv na okolje je namre~ kar 77 % manj{i kot vpliv ostalih hladilnih sredstev. V primerjavi z najbolj pogosto uporabljenimi hladilnimi sistemi za zra~ne klimatske naprave ima R-32 le tretjino vpliva na globalno segrevanje, zahteva manj{o prostornino in omogo~a ve~jo energetsko u~inkovitost. Kot enostopenjska komponenta je R-32 tudi la`je reciklirati in ponovno uporabiti, kar je vnovi~ {e ena prednost za okolje.

AKCIJA 13 . 4.–31. 5 .

Spremljanje stanja va{e enote, nadziranje na~ina delovanja, temperature, hitrosti pretoka zraka in smeri ter urnika temperature in delovanja z do 4 ukrepi / dan, 7 dni v tednu, so operacije, ki so sedaj na voljo za Android in Apple naprave. Uporabnik se lahko odlo~i za vodenje svoje Daikin klimatske naprave tudi preko aplikacije, ki zagotavlja popoln nadzor. Uporaba Daikin spletnega Controllerja v kombinaciji s t.i. “plug-and-play” brez`i~no LAN napravo vam daje popoln nadzor nad va{o klimatsko napravo, kjerkoli in kadarkoli. Daikin spletni Controller je sedaj na voljo za ve~ino inverter Daikin enot. Mobilni nadzor preko aplikacije pa je sedaj na voljo za ve~ino inverter notranjih enot celo brezpla~no. Ni va`no, ~e ste ljubitelj visoke tehnolo{ke dovr{enosti ali potrebujete le osnovno udobje v va{em domu, vse Daikin enote bodo va{ dom spremenile v popoln prostor za sprostitev in udobje. • Za dodatne informacije o DAIKINU obi{~ite www.daikin-ce.com ali nas kontaktirajte na na{i FB strani - Daikin v Sloveniji.

Ob nakupu Daikin Altherma toplotne črpalke med 13. 4. in 31. 5. 2015 izkoristite ugodnost in se odločite za nakup katerekoli inverter klimatske naprave Daikin do 300 EUR ugodneje.

klimatska naprava že od 399* EUR

Primer klimatskega modela, ki vas pričakuje med pomladnimi ugodnostmi: FTXB-C V vaš dom prinese takojšnje prijetno udobje. Ploska in elegantna notranja enota s številnimi funkcijami zagotavlja izvrstno vzdušje za dostopno ceno. › Izvrsten izkoristek celotne serije tako pri ogrevanju kot hlajenju. › Funkcija samodejnega navpičnega nagiba izhodnih lopatic zagotavlja učinkovito porazdelitev zraka in temperature po celotnem prostoru. › Kot šepet tiho delovanje za popolno počutje in udobje. › 24-urni časovnik omogoča večjo prilagodljivost skozi dan. * brez DDV-ja, popust je v prodajni akciji že odštet

do 2,6 kW

do 3,5 kW

Daikin v Sloveniji


30

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Solarni toplozra~ni kolektor SolarVenti® za brezpla~no prezra~evanje ter dogrevanje prostora Sedaj ne boste ve~ imeli te`av ugodno prezra~evati ali dogrevati hi{e, po~itni{ke hi{e, zidanice, gara`e, kleti, avtodoma ali plovila. SolarVenti je odli~na re{itev za ta namen, povrhu pa za delovanje prestreza son~no energijo. Letos so le-ti uvr{~eni na seznam Eko sklada za subvencije.

Komu je namenjen? SolarVenti toplozra~ni solarni kolektor je odli~na re{itev za objekte, ki so nezasedeni v zimskem ~asu, in imajo na voljo veliko sonca, hkrati pa je idealen za prezra~evanje in dogrevanje hi{. Ob tem izberemo nekoliko ve~ji kolektor, da zagotovimo vi{jo temperaturo vpiha zraka tudi v zimskem obdobju. V prete`nem delu Slovenije se namre~ {tevilo son~nih ur oktobra do maja giblje med 500 in 900 ur. Ko je sonce nizko moramo zagotoviti, da je le-ta vgrajen na son~ni legi. SolarVenti toplozra~ni solarni kolektor je narejen na Danskem in certificiran v Nem~iji, z odli~nimi ocenami med podobnimi izdelki. Delovanje solarnega kolektorja je preizku{eno v skandinavskih de`elah.

Na~in delovanja - brez priklopa na elektri~no omre`je Toplozra~ni kolektor za obratovanje prestreza energijo sonca, zato priklop na elektri~no omre`je ni potreben. V kolektor je name{~ena PV celica, ki proizvaja elektriko (12V). Zunanji zrak vstopa v kolektor skozi perforirano aluminijasto plo{~o na hrbtni

Brezpla~no ogrevanje in prezra~evanje

• • • • • • • • •

enostavna monta`a na steno ali streho brez priklopa na elektri~no omre`je brez obratovalnih in vzdr`evalnih stro{kov odporen na vse vremenske vplive zvi{a bivalno udobje, prezra~i in izsu{i prostor `ivljenjska doba najmanj 15 - 25 let prihranek pri ogrevanju, vra~ilna doba 3-7let garancija 5 let subvencija Eko sklada v vi{ini 25% celotne nalo`be

strani kolektorja, v notranjosti kolektorja se segreje in ventilator pa segreti zrak vpiha v notranjost skozi cev v steni. V kolektorju se temperatura zraka dvigne za 15°C do 40°C (odvisno od velikosti kolektorja). Poleg zagotavljanja sve`ega zraka, se s tem v prehodnih obdobjih dogreva. SolarVenti, poleg prezra~evanja prostora in zagotavljanja primernega bivalnega ugodja, ustvarja prihranke pri ogrevanju prostora. Vpihani ogreti zrak ima majhno relativno vlago, kar pomeni, da lahko sprejme vlago in jo »transportira« izven prostora, kar je idealno za razvla`evanje

zaprtih prostorov. Okvir se sestoji iz aluminija odpornega na sol, pritrditev iz nerjave~ega jekla, ventilator iz PVC materiala, prednja plo{~a pa iz leksana.

Monta`a Kolektor namestimo na ju`no steno. V primeru stre{ne monta`e je dol`ina cevi, ki dovaja topel zrak od kolektorja do mesta vpiha na stropu ali steni, omejena na najve~ 2 m. Idealna izbira je, ~e lahko kolektor namestimo na steno. Monta`a se lahko izvede po sistemu »naredi sam«. @ivljenjska doba je odvisna od `ivljenjske dobe PV celice, ki zna{a najmanj 15-25 let. Kolektor odpravi te`ave z vlago in zvi{a bivalno ugodje v zatesnjenih zaprtih prostorih, s pomo~jo ustvarjenih prihrankov pa se nalo`ba hitro odpla~a. •

SUBVENCIJA EKO SKLADA V VIŠINI 25% CELOTNE NALOŽBE NAČIN DELOVANJA: Ventilator Predgreti sveži zrak e se vpihuje v prostor Posebna perforirana a alum. plošča PV celica

Pokrov

Proizvedeno v SolarVenti A/S, Denmark ; www.solarventi.com SolarVenti kolektor je zaščiten z evropskim patentom št. PR 14448937 Dulc d.o.o., Stranje pri Škocjanu 7 8275 Škocjan I tel: 07 33 747 20 I info@dulc.si

Filter zraka sprejemnik a Vstop hladnega zraka po celi zadnji strani kolektorja

3 komponente: SV14

Solarni zračni kolektor

Solarna PV celica Ventilator

www.dulc.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

31

Izbira sistemov elektri~nega ogrevanja {e nikoli ni bila tako {iroka Ne obstaja samo en in najbolj{i sistem, zato se dobro pozanimajte, katera vrsta ogrevanja je za vas najbolj primerna IR paneli Paneli s sevanjem ogrevajo tla in povr{ino predmetov pod sabo, tako ogrete povr{ine pa potem ogrevajo zrak. Name{~eni morajo biti visoko na steni in/ali na stropu. To pomeni, da moramo namestiti panele v zadostnem {tevilu in jih pravilno razporediti, da bodo s sevanjem zajeli ves prostor pod sabo, sicer bodo ostali deli bivalnega prostora neogreti. Pogosto je to nemogo~e dose~i, recimo povr{ina tal pod mizo, ostane neogreta in hladna, kar je zelo neprijetno, ko sedite za mizo. Jakost panelov je potrebno pravilno izbirati, potrebno je namestiti ve~ panelov z manj{o mo~jo, da osebe pod njimi ne ~utijo sevanja v glavo. Ve~je {tevilo panelov pomeni vi{jo investicijo. Drugo vpra{anje je, kako skriti dovodne kable do panelov, name{~enih pod stropom ali na stropu? Ali boste zadovoljni z nadometnimi kanali?

Grelne mre`e in folije za talno ogrevanje Spomnite se izreka, mraz najprej ob~utimo v nogah. V spomin si prikli~ite hojo z bosimi nogami po hladni keramiki v kopalnici. Nasprotno temu, kak{no razko{je je stopiti na keramiko, ki je ogreta na 23 °C. Zaradi ogretih tal je lahko temperatura zraka v prostoru za 2-3 stopinje ni`ja, ne da bi se zmanj{al ob~utek ugodja, rezultat tega je ob~utno zmanj{anje stro{kov za ogrevanje. Pri novogradnji ali pri obnovi kopalnice, ne zamudite namestiti talno ogrevanje. Z vzdr`evanjem temperature tal 22-23°C, se zmerno in zelo enakomerno ogreva tudi zrak v prostoru; v kolikor je to premalo za ~as tu{iranja (v zelo hladnih dnevih), imejte v kopalnici name{~en tudi zidni konvertor, ki bo zelo hitro po vklopu ogrel zrak na `eleno temperaturo. Elektri~no talno ogrevanje je najve~krat edina izbira

ELEKTRIČNI VARČNI RADIATORJI

pri adaptacijah, saj potrebujete za namestitev najve~ 10 mm vi{ine.

Zidni konvektorji Velik u~inek, hitra odzivnost, enostavna monta`a - samo dva vijaka v zid in priklop v vti~nico. Z njimi se ogreva `e na tiso~e slovenskih gospodinjstev. Neupravi~eno se jih uvr{~a med manj primerne. Res je, da je v ~asu delovanja njihova poraba nekoliko ve~ja (vi{ja temperatura grelnega telesa), vendar pa so zelo odzivni, hitro ogrejejo zrak v prostoru in zato veliko manj ~asa obratujejo, kot grelna telesa z ni`jim temperaturnim gretjem. Vsekakor velja pravilo, kjer je mo`no, namestite sistem, ki ogreva z nizko temperaturo, zato pa mora imeti ve~jo grelno povr{ino. Idealni primer tega je talno ogrevanje, kot tudi IR paneli, pravilno razporejenih po steni in/ali stropu. • Vir: KOOP TRGOVINA d.o.o.


32

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

IR ogrevanje – ve~ toplote za manj denarja S sodobnim IR-ogrevanjem dose`ete topel dom za optimalne stro{ke

V

podjetju EKOSEN z IR-tehnologijami oskrbujemo doma~e in poslovne uporabnike, ter usposabljamo monterje s podro~ja IR-tehnologij. S sodobnim IR-ogrevanjem dose`ete topel dom za optimalne stro{ke. Govorimo o naravni, zdravju prijazni in u~inkoviti obliki segrevanja prostorov. S infrarde~im sistemom ogrevanja segrevamo predmete, zidove ter ljudi v prostoru, zraka ob tem neposredno ne segrevamo, kar ima prednosti, ki jih konvekcijski sistemi ne morejo dose~i zaradi druga~nih fizikalnih lastnosti delovanja. Uporabniki ob~utek toplote opisujejo kot

druga~no izku{njo v primerjavi s konvekcijskimi sistemi. IR panele se preprosto montira, izbor grelnih elementov je velik, monta`a panelov pa ne zahteva velikih posegov v pro-

stor. Na izbiro lahko s termokerami~nim premazem THERMOSUN dodatno pove~amo u~inkovitost IR panelov, kar {e pove~a prihranke. Ta sistem ogrevanja se priporo~a tudi za zmanj{evanje vlage v prostoru in odpravljanje plesni.

Do 65% prihranka z nizko investicijo Odpravlja plesen in vlago "rez vzdrĂževanja let Ăživljenjske doBe 10 let garancije

www.ekosen.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

33

Marjan in Maja (@iri) Leta 2011 sva se preselila v ve~je najemni{ko stanovanje. Ogrevanje je bilo urejeno s centralno kurjavo. V celotni ogrevalni sezoni smo za kurjavo porabili pribli`no 1.200 evrov, ~eprav sva imela radiatorje dopoldne zaprte. V najbolj mrzlih mesecih sva za kurjavo od{tela 330 evrov na mesec. Ker se nama je stro{ek zdel ogromen, s tem da smo morali paziti na porabo, sva `elela spremembo. Po dalj{em premisleku sva se odlo~ila za IR-ogrevanje. Med ve~ ponudniki na spletu sva izbrala podjetje Ekosen iz Maribora, saj ponujajo brezpla~no predstavitev in svetovanje. Obiskal naju je njihov predstavnik in nama opisal panele in njihovo delovanje. Ker nama je bila toplota IR-panelov v{e~, sva se odlo~ila za monta`o. Njihov svetovalec je uredil dokumentacijo, pri{el je monter in v osmih urah izvedel celotno monta`o 6 panelov. S paneli sva zadovoljna, saj se je letni stro{ek za kurjavo zni`al za 600 evrov, stanovanje pa je prijetno toplo 24 ur na dan.

Zaradi prevelike porabe energije za ogrevanje stanovanja, velikega 120 m2, sva se z `eno odlo~ila, da se bova namesto na plin ogrevala z IR-paneli. Za nama je prva sezona ogrevanja in sva ve~ kot zadovoljna. V stanovanju je bilo ves ~as od 23 do 25 °C, mese~ni znesek za elektriko pa je v kurilni sezoni zna{al najve~ 120 EUR, z vso preostalo porabljeno energijo vred. Z ogrevanjem na plin sva med ogrevalno sezono mese~no pla~evala 250 EUR, poleg tega pa je bilo v stanovanju hladno. Izkazalo se je, da je bila investicija odli~na, poleg tega pa je pri ogrevanju z IR-paneli u~inek odli~en, temperatura zraka v vsem prostoru konstantno enaka.IR-panele priporo~ava vsem, ki se odlo~ajo za spremembo pri ogrevanju. V Sloveniji IR-ogrevanje uporablja `e ve~ kot 4.000 dru`in.Izku{nje uporabnikov IR-ogrevanja najdete na www.ekosen.si. Na IR panele nudimo 10 let garancije.

Članom AMZS nudimo takojšen popust v višini 50 % na izbrano motorno olje in 20 % popust na delo. Če si želite brezskrbne vožnje, izberite kakovostno motorno olje in strokovno menjavo. Akcija traja od 1. 4. do 15. 5. 2015. Vabljeni v servisne delavnice z dolgoletno tradicijo servisiranja vseh znamk avtomobilov. www.amzs.si amzs.si

Varni voznik št: 0123456789 Avto-moto društvo Velja do: 12-16 A I T

Članska kartica Membership Card

*Klic po ceni vašega operaterja.

AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, www.amzs.si

Reference: ENGRO TU[, d. d., ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje, REMAX nepremi~nine, d. o. o., Zdravstveni dom LENART, HOTEL KRAS (Postojna), Telekom Slovenije d. d., Komunala @alec, HIT Gorica, Cerkev Morav~e, Vargalant, d. o. o., Nogometni klub Maribor, Ob~ina Kranj, Gimnazija Jurija Vege, Hostel Primo` Kozmus, Hotyoga center, Dru`ba Domex, d. o. o.

Primo` in Vesna Daj~man iz Dupleka

Promocijsko sporo~ilo

^e vas zanimajo prednosti na{ega sistema ogrevanja ter prihranki stro{kov nas pokli~ite na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 30 10 ali pi{ite na elektronski naslov info@ekosen.si. Lahko nas obi{~ete tudi v salonu v Mariboru od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure ali v svetovalni pisarni v Ljubljani, BTC, City Park, ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 16. ure. Ve~ o na{i ponudbi si lahko ogledate na www.ekosen.si.


34

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

@e imate klimatsko napravo Mitsubishi Electric?

I

zdelki za hlajenje in ogrevanje Mitsubishi Electric segajo v svetovni vrh pri zagotavljanju var~nega udobja v stanovanjskih in poslovnih prostorih. Razvoj stremi k razumevanju po~utja in ustvarjanju udobnega in zdravega `ivljenjskega okolja.

Odlikujejo jih nizka poraba energije, tiho delovanje in dovr{ena filtracija za zagotavljanje ~istega zraka prostorov v katerih se zadr`ujemo. Izbirate lahko med razli~nimi oblikami notranjih enot klimatske naprave, ki so oblikovane za razli~ne namestitve (stenske, talne, stropne, kanalske enote). Poleg enojnih split klimatskih naprav (1× notranja enota + 1× zunanja enota), lahko izbirate tudi med ’’multi’’ sistemi, ki omogo~ajo priklop od 2 do 8 notranjih enot na eno zunanjo enoto. Posebnost znamke Mitsubishi Electric je tudi pestra kombinatorika razli~nih tipov in mo~i notranjih enot, ki se lahko ve`ejo na isti sistem. Nakup klimatske naprave vi{jega kakovostnega razreda, kamor so uvr{~ene klimatske naprave Mitsubishi Electric, je modra odlo~itev, saj gre pri vrhunski klima napravi za dolgoro~no investicijo.

KLIMATSKE NAPRAVE IN SISTEMI

Zagotovljena kakovost na dolgi rok. KIRIGAMINE – MSZ FH_VE(HZ) – DELUXE stenski model Klimatska naprava KIRIGAMINE MSZ-FH postavlja Enostavni upravljalnik nov mejnik kvalitete, udobja in doseganja najvi{jih energetskih izkoristkov na podro~ju hlajenja in ogrevanja bivalnih prostorov (A+++). Naprava zdru`uje napredke s podro~ij minimalne porabe elektri~ne energije, ~i{~enja zraka (Plasma Quad poseben filter u~inkovito odstranjuje bakterije, viruse, alergene in prah iz zraka), izjemno tihega delovanja, zaznavanja gibanja ljudi v prostoru, tehnologij nemote~ega izpiha zraka in ustvarjanja zdravega bivalnega okolja.

KIRIGAMINE ZEN MSZ-EF_VE2(H)- DESIGN stenski model

Var~no hlajenje in ogrevanje! Pri odlo~itvi je pomembno tudi to, da klimatska naprava ni ve~ le »modna muha« ampak nepogre{ljivi del v va{em domu, ki vam omogo~a prijetno bivanje ob vam `elenih temperaturah. Ne smemo pozabiti, da lahko Mitsubishi Electric klimatske naprave poleg hlajenja zagotavljajo tudi u~inkovito in var~no ogrevanje v hladnem obdobju leta (delovanje tudi do -25°C), zato klimatske naprave ne kupujemo le za nekaj mesecev uporabe poleti, ampak jo lahko uporabljamo preko celega leta.

Naj izpostavimo tudi DESIGN stensko enoto Mitsubishi Electric imenovano Kirigamine ZEN, ki je na voljo v beli, srebrni ali ~rni barvi. Odli~no se poda v prostore moderne arhitekture ali povsod tam, kjer si `elimo druga~nosti. Poleg tega pa zagotavlja var~no uporabo z odli~no filtracijo in nemotenim delovanjem. •

Brez`i~no upravljanje – wifi MELCloud Klimatske naprave Mitsubishi Electric lahko enostavno upravljate na daljavo preko wifi vmesnika. Dostopanje in nadzor hlajenja in ogrevanja va{e naprave lahko upravljate in nadzirate z ve~ino osebnih ra~unalnikov, tabli~nih ra~unalnikov in pametnih telefonov. Upravljanje klime s pametnim telefonom wifi MELCloud

MFZ-KJ talna enota

Mateja Mauser, REAM d.o.o.

@elite pomo~ pri izbiri? Oglejte si na{o ponudbo na www.ream.si, ki poleg klimatskih naprav zajema tudi izjemno var~ne toplotne ~rpalke Ecodan in ostale naprave za hlajenje, gretje in prezra~evanje. Pi{ite nam na info@ream.si, ali pa nas pokli~ite na brezpla~no {tevilko 080 98 98, klimo pros´m! Z veseljem vam bomo svetovali ali vam posredovali naslov na{ega poobla{~enega monterja.


Klima s tremi plusi Poletna sezona je pred vrati in sonce `e ka`e svojo mo~. [kodljivost prevelike izpostavljenosti soncu so dokazane, zato je pomembno, da si {e pred prihodom vro~ine uredimo svoje bivalne in delovne prostore tako, da nam bo v vro~ih poletnih mesecih udobno in prijetno. LG Electronics ima v svoji paleti odli~nih izdelkov tudi kvalitetne klimatske naprave za doma~o in poslovno rabo. Na udobnost v prostoru vpliva ve~ dejavnikov, ki so tesno povezani s klimatsko napravo. Klima napravo najprej vidimo, zato je pomemben za oko prijeten izgled. LG je tu pravi mojster, saj so vse naprave vrhunske oblike, ki prav pritegnejo poglede. Na voljo niso samo klasi~ne pravokotne {katle, temve~ tudi posebne oblike z vgrajeno motivacijsko LED razsvetljavo, kot na primer model STYLIST. Seveda se tu ne kon~a revija oblik, ki se nadaljuje s ~rno obarvano in s steklenim ogledalom dopolnjeno ArtCool Mirror. V bolj zadr`ani beli barvi pa se bohoti kot carbon prepletena povr{ina pri modelih Athena in Delux. Seveda ni vse v obliki. Za dobro po~utje imamo radi, da naprave ne ropotajo. LG-jeve klima naprave so tudi tehni~no oblikova-

ne tako, da motorji in ventilatorji ne povzro~ajo hrupa. Najti{ji modeli lahko delujejo tudi s samo 17dB hrupa, to je najni`ja vrednost med konkuren~nimi izdelki. Bolj ob~utljivi uporabniki bodo znali ceniti tudi vgrajen elektronski ionizator, ki skrbi, da se najmanj{i delci v zraku hitro izlo~ijo. Tu predvsem govorimo o cvetnem prahu, cigaretnem dimu, neprijetnih vonjavah idr. Podporo k {e bolj{emu zraku v prostoru, dajejo vgrajeni razli~ni filtri zraka 3M, kot npr. pra{ni filter ali pa vsestranski za{~itni filter. Da se iz klima naprave ne {iri neprijeten vonj zagotovo vpliva tudi funkcija AUTO CLEANING (samodejno ~i{~enje)

Ne nazadnje pa je v dana{njem ~asu, kjer je ekologija `e vpletena v vse pore na{ega `ivljenja zelo pomembna tudi u~inkovitost naprave. Pri u~inkovitosti govorimo o ~im manj{i porabi energije in ~im bolj{em rezultatu hlajenja oz. gretja. Razpon energetske u~inkovitosti je velik in se za~ne pri A+ in gre celo do A+++ energijskega razreda. LG dr`i rekord v u~inkovitosti z modelom ATHENA, kjer je bil izmerjen SEER (sezonska u~inkovitost pri hlajenju) kar 9,1. LG klima naprave so konstruirane tako, da lahko na porabo energije zelo vpliva tudi sam uporabnik. Na daljinskem upravljalcu je tipka z imenom ACTIVE ENERGY CONTROL, kar pomeni aktivno upravljanje energije. Upravljanje poteka na na~in izbire `elene kapacitete klima naprave. (npr. 100%, 80% ali 60%). • Gregor Deu univ. dipl. in`.


36

ZAKONODAJA - DIREKTIVE

Smo zreli za nizkooglji~no dru`bo?

Z

nani so dolgo pri~akovani okvirni cilji, ki bodo zapisani v energetskem konceptu Slovenije. Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta in Energetska zbornica Slovenije sta nedavno organizirala 3. mednarodno konferenco o aktualnih energetskih vpra{anjih. Energetika je v letu 2013 ustvarila 14,6 odstotka vseh prihodkov slovenskega gospodarstva, dodana vrednost na zaposlenega zna{a 107 tiso~ evrov, kar je skoraj trikrat ve~ od povpre~ja, pri ~emer se je {tevilo zaposlenih v panogi v zadnjih letih zmanj{alo iz 12.600 na 11.100. Zasledujemo cilj, je na konferenci sklenil Peter Ga{per{i~, postopnega prehoda v nizkooglji~no dru`bo, pri ~emer naj bi do leta 2035 emisije toplogrednih plinov zmanj{ali vsaj za 40 odstotkov, oziroma do leta 2050 za najmanj 80 odstotkov, glede na izhodi{~no leto 1990. Gostitelj konference, dr. Franc @lahti~, je izpostavil, da se evropsko gospodarstvo vse bolj zliva s svetovnim in soo~a z globalno konkurenco, pri ~emer ima zanesljiva oskrba z energijo pomembno vlogo. Pod te`o podnebnih sprememb so vse glasnej{e zahteve po spremembah in prilagoditvi nacionalnih energetskih politik. Slovenija je v pripravah novega energetskega koncepta, s katerim naj bi opredelili dolgoro~ne nacionalne cilje na podro~ju energetike. Energetika mora do leta 2050 prehoditi pot velikih sprememb z zmanj{anjem oglji~nega odtisa, je mnenja tudi predsednik Energetske zbornice Marjan Eberlinc, ki je dejal, da smo v Evropi na podro~ju izvajanja energetskih politik, {e vedno preve~ razdrobljeni, kar vpliva na konkuren~nost evropskega gospodarstva. V Sloveniji znamo uspe{no voditi energetske dru`be, razvijati energetske projekte. Vse to, je dejal Marjan Eberlinc, je pomembno sporo~ilo, ki ka`e, da se slovenska energetika uspe{no prilagaja novim izzivom in zahtevam in skriva velik potencial, pri ~emer pa je treba prepre~iti sedanje stanje negoto-

vosti, neaktivnosti in neodlo~nosti. Odgovor na vpra{anje, kako najti slovensko pot v energetsko prihodnost naj bi re{il novi energetski koncept.

Poglaviten cilj je prehod v nizkooglji~no dru`bo Slovenija naj bi po besedah ministra za infrastrukturo Petra Ga{per{i~a imela veliko mo`nosti za izbolj{ave na podro~ju URE in v prometu, uvo`ena goriva lahko nadomestimo z doma~imi. Za uvoz goriv, ki jih porabimo v prometu, namenjamo 2 milijardi EUR. Na{ cilj je postopen prehod v nizkooglji~no dru`bo, spodbujanje zelenih investicij, dodeljevanje nepovratnih sredstev za ekolo{ke in sanacijske ukrepe in ozave{~anje javnosti. Do leta 2035 naj bi emisije toplogrednih plinov zmanj{ali vsaj za 40% oz. do leta 2050 za najmanj 80% glede na izhodi{~no leto 1990.

Znane klju~ne smernice energetskega koncepta Direktor direktorata za energijo Danijel Levi~ar je izpostavil smernice energetskega koncepta, ki naj bi obsegal najve~ 10 strani in naj bi ga v kratkem posredovali v {ir{o javno obravnavo. Gre za politi~en dokument, ki bo opredeljeval poglavitne nacionalne energetske cilje do leta 2030; z napovedjo do leta 2055. Energetika postavlja temelj dru`be in njene blaginje. ^e nam bo uspelo zagotoviti njeno konkuren~nost, bo konkuren~no tudi slovensko gospodarstvo. Prihodnje zahteve po pove~anju u~inkovitosti in zmanj{anju emisij bodo za energetiko v prihodnje {e ostrej{e,

ker imajo druge panoge omejene mo`nosti za ukrepanje. Omenjenih 2 milijardi evrov za uvoz energentov pomeni 7 % slovenskega BDP-ja, pri ~emer se 40 % energije porabi v prometu. Zato bo v prihodnje poleg ve~je energetske u~inkovitosti, pomembno vlogo imela tudi zamenjava klasi~nih z alternativnimi gorivi.

Katere cilje zasledujemo? U~inkovito rabo energije naj bi do leta 2035 izbolj{ali vsaj za 35 odstotkov, do leta 2055 pa bi morali zagotoviti 100-odstotno nizkooglji~no proizvodnjo elektri~ne energije. Poleg tega naj bi do leta 2035 za 35 odstotkov zmanj{ali izpuste in do leta 2055 to {tevilko {e najmanj podvojili. Do leta 2035 naj bi se pove~al tudi dele` obnovljivih virov energije na najmanj 30 odstotkov kon~ne rabe energije, pri ~imer naj bi sku{ali izrabiti vse potenciale za tovrstno proizvodnjo energije. Fosilno energijo, katere uporaba naj bi po letu 2055 bila (z izjemo uporabe zemeljskega plina v industrijskih procesih), povsem odpravljena, pa naj bi nadomestili z uporabo jedrske energije in obnovljivih virov. Povezava med energetiko, gospodarstvom in dru`beno blaginjo je nujna, saj brez te, ostane energetika sama sebi namen. Zato `elimo v novem konceptu, je sklenil Danijel Levi~ar, vzporedno postavljati gospodarsko razvojne projekte in poiskati sinergijske u~inke. • UR, Povzeto po Na{ stik, avtor Brane Janji~


TOPLOTNA ČRPALKA za ogrevanje prostorov

Izdelana na Švedskem

klada s o k E e j i c n ubve s R U E 0 0 ia 0 . m 1 r e h T e j i c n ubve s R U E 0 0 0 . +1

A J I C N E V B VOJNA SU

Izkoristite DVOJNO SUBVENCIJO!

toplotna črpalka zrak/voda

Thermia Atec

=D

Naročite toplotno črpalko Thermia Atec med 1.5. in 31.5. 2015 in si zagotovite:

1.000 EUR subvencije Eko sklada + 1.000 EUR subvencije Thermia

5

let

garancije

Prihrani Zanesljiva in učinkovita toplotna črpalka

Primerna za ogrevanje z radiatorji

75%

do energije

Kako? Pokličite: Pišite: Obiščite:

080 20 65 ali 03 425 54 00 info@thermia.si www.thermia.si

In mi ... ... vam bomo z veseljem svetovali, kako zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati udobje vašega doma. Če boste želeli, bomo prišli na ogled, konfigurirali rešitev po meri in pripravili finančni izračun.

Specialisti za varčno ogrevanje

Pripravili bomo vso dokumentacijo in poskrbeli, da boste uspešno pridobili nepovratna sredstva, ki so vam na voljo

Zastopnik in distributer toplotnih črpalk Thermia: Atlas trading d.o.o. | Celjska cesta 45, 3212 Vojnik | tel.: 03 425 54 00 | e-pošta: info@atlas-trading.si


38

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Talno v samorazlivnem estrihu

S

odobne stavbe lahko var~no in u~inkovito ogrejemo samo z nizkotemperaturnim ogrevanjem. Talno ogrevanje je najbli`je idealnemu temperaturnemu profilu med tlemi in stropom, zato je najprimernej{e. Govorimo o sistemu izdelanem iz polimernih cevi, v katerih kro`i na povpre~no 28°C ogreta voda. Debelina estriha nad temenom cevi je manj{a

Priprava tal in robov Pristop je enak, kot ~e bi `eleli vgraditi obi~ajen betoinki estrih. Na trdno podlago polo`imo plast vodoravne toplotne izolacije, ob stene pa 10 mm debel in primerno visok trak stisljive toplotne izolacije, ki bo prevzemal raztezke estriha. Preko vsega razgrnemo {e gradbeno PVC folijo, da tvori nepropusten bazen, ki prepre~uje vdor teko~ega estriha v re`e med izolacijo. Sledi polaganje cevi za talno ogrevanje, ki so lahko pritrjene na podlo`eno armaturno mre`o ali pa jih s posebnimi sponkami pritrdimo skozi folijo v podlo`ene plo{~e. Med polaganjem so cevi pod pritiskom, da lahko opazimo slu~ajno po{kodbo med delom.

Osnovni material je mavec Pra{kasti material, ki ga pred polaganjem zme{amo z vodo, je izdelan iz kalcijevih sulfatov (anhidritni mavec), iz veziv, drobljenega gramoza in peska. Po me{anju z vodo, ga po cevi potisnejo v prostor, kjer se samodejno razlije, povr{ina pa postane popolnoma vodoravna. Estrih je po 24 urah `e pohoden, po 7 dneh pa lahko za~nemo s previdnim ogrevanjem. Samostojno se posu{i v treh do {tirih tednih. Je odli~na podlaga za vse vrste talnih oblog, ima enakomerno gostoto ter visoko tla~no in upogibno trdnost, zaradi ~esar je lahko tanj{i in zelo primeren tudi za adaptacije starih objektov.

SORA Jaritz

Polaganje samorazlivnega estriha je hitro in enostavno

Idealen za talno ogrevanje Estrih se razlije po povr{ini in ustvari enakomeren ter tesen stik z vso povr{ino cevi talnega ogrevanja, zato je prestop toplote najbolj{i med vsemi primerljivimi sistemi. Izvedba je nekoliko dra`ja, okrog 15 €/ m2, vgradnja pa hitra in enostavna. Zaradi elasti~nosti je plast estriha lahko za 20% tanj{a kot pri betonskem, debelina nad temenom cevi pa zna{a okrog 40 mm, najmanj pa 30 mm, kar je odvisno od tipa uporabljenega materiala. Teko~i estrih je tudi okoljsko neopore~en, lahko ga recikliramo, za izdelavo in vgradnjo pa je potrebno vlo`iti manj energije kot za obi~ajen cementni estrih. • Tihec

Ko hi{a z nami zaživi.

SORA Jaritz d.o.o., Gustinčičeva 58, 1211 Ljubljana I T: 01 519 30 55 I M: 041 68 38 08 I info@sorajaritz.si I www.sorajaritz.si

ZAKLJUČNA IN SPLOŠNA GRADBENA DELA izgradnja objektov izdelava ali obnova fasad notranja ureditev prostorov adaptacija stanovanjskih objektov hidroizolacije sanacije objektov sanacije vlažnih sten konstrukcijska sanacija dograjevanja armature z dolepljenjem jeklenih ali karbonskih lamel vgradnja protipotresnih vezi


PASICA

39

MADE IN SWEDEN

9UKXQVNH รฅYHGVNH WRSORWQH ฤ USDONH ,97 $LU; MH WUHQXWQR QDMXฤ LQNRYLWHMรฅD WRSORWQD ฤ USDOND QD WUรงLรฅฤ X ,QYHUWHUVND UHJXODFLMD GYRMQL URWDFLMVNL NRPSUHVRU WHPSHUDWXUD YWRND GR ย & ย ย ย ย ย ย ย ย

Glede QD RSUDYOMHQR WHVWLUDQMH HQD RG QDMXฤ LQNRYLWHMรฅLK LQ QDMWLรฅMLK WRSORWQLK ฤ USDON QD WUJX 0RGHOL JOHGH QD PRฤ RJUHYDQMD .: )XQNFLMD RJUHYDQMD LQ KODMHQMD 3ULPHUQD ]D VWUQMHQD VWDQRYDQMVND QDVHOMD =D RJUHYDQMH LQ SULSUDYR VDQLWDUQH YRGH LQWHJULUDQD L]YHGED vse v eni enoti 0RรงQRVW SULNORSD VRQฤ QLK NROHNWRUMHY 3ULPHUQD WDNR ]D WDOQR NRW UDGLDWRUVNR RJUHYDQMH OHW JDUDQFLMH

Smart regulacija Regulacija Rego 2000ยฎ RPRJRฤ D RSWLPDOQR QDVWDYLWHY GHORYDQMD WRSORWQH ฤ USDONH 3ULODJRGLWHY QDVWDYLWYH ]D SRVDPLฤ HQ REMHNW MH HQRVWDYQD LQ YRGHQD SUHNR PHQLMD Y RVQRYQLK QDVWDYLWYDK 7RSORWQH ฤ USDONH ,97 $LU; VR รงH VHULMVNR RSUHPOMHQH WXGL ] PRGXORP ]D GDOMLQVNL QDG]RU GHORYDQMD WRSORWQH ฤ USDONH SUHNR DSOLNDFLMH ,97 $Q\ZKHUH QD YDรฅHP SDPHWQHP WHOHIRQX DOL WDEOLFL

8YR] LQ GLVWULEXFLMD 7HUVXV G R R 8OLFD ,YDQD 6HODQD %UH]RYLFD SUL /MXEOMDQL , , , , LQIR#WHUVXV VL , ZZZ WHUVXV VL


40

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Sistem za talno ogrevanje Uponor Tacker Vsestranski sistem za talno ogrevanje zahvaljujo~ fleksibilnemu polaganju cevi

U

ponor nudi re{itve talnega ogrevanja za novogradnje ali za obstoje~e stavbe, ki se prenavljajo. Predstavljamo sistem za talno ogrevanje primeren za vse vrste mokrih estrihov za hitro vgradnjo zahvaljujo~ trdni povezavi teksturne folije in izolacije ter enostavnemu polaganju cevi z ergonomi~no dizajniranimi cevnimi pritrdilci Uponor Tacker. Prednosti sistema za talno ogrevanje Najprej je potrebno povedati, da je talno ogrevanje popolnoma zdravju ne{kodljivo. Nevidna instalacija v tleh vam prihrani ~i{~enje povr{in za radiatorji in cevmi. Ker se prah skorajda ne dviguje, je tak{en ogrevalni sistem kot nala{~ za ljudi, ki trpijo za alergijami. Prijetna sevalna toplota, ki jo oddaja Uponorjev ploskovni sistem ogrevanja deluje na telo direktno, brez vmesne faze segrevanja zraka v prostoru. Rezultat tega je, da je dose`eno enako udobje, vendar pri ni`ji temperaturi v prostoru (za cca 2°C). To predstavlja korist za va{e zdravje, kajti tople noge in hladna glava sta to~no to, kar zahteva ~love{ko telo. Za talno ogrevanje, ki vam segreva prostor in vam nudi zdravo bivalno okolje se lahko uporabi prav vsak kvadratni meter va{ega doma.

Uponor Taker sistem za talno ogrevanje Uponor Tacker je visoko funkcionalen sistem za talno ogrevanje. Ob prekritju z estrihom zagotavlja odli~no prileganje komponent ena drugi. Glavne komponente sistema za talno ogrevanje Uponor Tacker je toplotno in zvo~no izolirana izolacijska rola iz teksturne folije (popolnoma odporna na pretrge) na kateri je natisnjena orientacijska mre`a za la`je polaganje cevi. Fleksibilna, difuzijsko tesna sistemska ve~plastna cev (MLC) ali plasti~na cev (PE-Xa) izdelana iz opla{~enega, zamre`enega materiala, ter mo~ni pritrdilci zagotavljajo, da je cev zanesljivo pritrjena na izolacijsko rolo. Dodatno k temu sistemu talnega ogrevanja spadajo tudi drugi elementi, ki so namenjeni za pove~anje funkcionalnosti in varnosti sistema. Fleksibilna cev se lahko prilagodi vsem tlorisom prostora in zagotavlja prijetno porazdelitev toplote.

Na voljo sta dve vrsti cevi v ve~ razli~nih dimenzijah

Enoten in jasen vzorec polaganja cevi zahvaljujo~ natiskani mre`i in ~vrstimi pritrdilci.

Sistem za talno ogrevanje Uponor Tacker za tla nudi izolacijo udarnega zvoka v skladu z sodobnimi standardi in se lahko prekrije z ~rpanim estrihom ali z armirano betonsko plo{~o. Razmak med cevmi je odvisen od potreb po ogrevanju oz. hlajenju.

Va{e prednosti: • na voljo sta dve vrsti izolacijskih rol, • samolepilni trak za vodotesno povezovanje polo`enih plo{~ (preko teksturne folije), • fleksibilno polaganje cevi,


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Samolepilni trak vzdol` plo{~e za hitro vodotesno povezovanje stikov plo{~ – samo odlepite varnostni trak in pritisnite teksturno folijo na podlago.

Uponor Tacker Stroškovno učinkovita rešitev talnega ogrevanja

Hitra vgradnja cevi s pomo~jo cevnih pritrdilcev Uponor Tacker

• talno ogrevanje primerno za vse vrste mokrih estrihov, • hitra vgradnja zahvaljujo~ trdni povezavi teksturne folije in izolacije, • enostavno polaganje cevi za talno ogrevanje z ergonomi~no dizajniranimi cevnimi pritrdilci Uponor Tacker.

Tehni~ne zna~ilnosti sistema za talno ogrevanje Uponor Tacker: • cevni pritrdilci Uponor Tacker zagotavljajo varno pozicioniranje v sistemski teksturni foliji, • univerzalni cevni pritrdilec Uponor Tacker za cevi dimenzije od 14-20 mm, • poseben, dalj{i cevni pritrdilec Uponor Tacker, omogo~a trdno in pravilno pritrditev cevi ve~jih dimenzij (17, 20 mm), • izolacijske role so na voljo s toplotno izolacijo in slojem udarno-zvo~ne izolacije, • cevi so na voljo tudi v kolutih dol`ine do 640 m, za minimalni odpadek. Ve~ o ostalih proizvodih in sistemih za talno ogrevanje UPONOR si lahko ogledate na prenovljeni spletni strani www.uponor.si . • Vili Zabret, TITAN d.d.

Pritrjevanje cevi talnega ogrevanja s pritrdilci na izolacijsko rolo Izolacijska rola omogoča hitro in enostavno polaganje izolacije. Ker je opremljena z, na pretrge odporno teksturno folijo, se s pritrdilci zagotovi zanesljivo pritrditev cevi talnega ogrevanja. Poleg teh osnovnih komponent nudi Uponor tudi ostale elemente, kot so razdelilci, razdelilne omarice, sobni termostati, termopogoni, regulacija, ... Za več informacij:

TITAN d.d. T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 168 tehnična služba F (01) 8309 171

E pc5@titan.si W www.titan.si www.uponor.si

41


42

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Aplikacija Clausius in Kelvin

Z

amisli o pametnih hi{ah in {tevilnih drugih tehnolo{kih novostih smo {e pred leti imeli za nekaj nedosegljivega in oddaljenega, a dejansko vse to postaja realnost dana{njega ~asa. Mnoge stvari v na{em vsakdanjem `ivljenju `e lahko urejamo s pomo~jo mobilnih naprav in razli~nih aplikacij. Tudi sodobno ogrevanje va{ega doma ne bo izjema in postaja eden od stebrov pametne hi{e. @e pred nekaj leti smo se v Seltronu lotili razvoja sodobne re{itve za oddaljeno upravljanje ogrevanja, ki jo imenujemo SeltronHome. Re{itev SeltronHome temelji na internetnem dostopu v tako imenovani ra~unalni{ki oblak, kjer se izvaja koordinacija in pretok podatkov med regulatorji in aplikacijami na mobilnih napravah uporabnikov. Aplikacija Clausius je namenjena kon~nim uporabnikom. Deluje na vseh mobilnih napravah in omogo~a naslednje funkcionalnosti: - enostaven nadzor in upravljanje ogrevalnega sistema od kjerkoli in kadarkoli, - neomejene mo`nosti prilagajanja osebnemu `ivljenjskemu slogu, - takoj{nje obve{~anje o morebitnih

Enostaven oddaljen nadzor in upravljanje ogrevalnega sistema Kjerkoli, kadarkoli in od koderkoli lahko s pomo~jo aplikacije Clausius na pametnem telefonu ali mobilni napravi, na enostaven in pregleden na~in, nastavite `eleno sobno temperaturo, izberete na~in delovanja ogrevanja, pregledate in spremenite ~asovne programe itd.

Poimenovanje ogrevalnih podro~ij in povezovanje z ogrevalnimi krogi ^e je va{ ogrevalni sistem sestavljen iz ve~ ogrevalnih krogov, vam aplikacija omogo~a, da jih poimenujete glede na bivalni prostor ali podro~je, ki ga ta ogrevalni krog ogreva. Na ta na~in vedno

odstopanjih ali napakah v delovanju ogrevalnega sistema, - servisno podporo. Aplikacija Kelvin je namenjena monterjem in serviserjem. Deluje na vseh mobilnih napravah in osebnih ra~unalnikih in omogo~a oddaljeno podporo in pomo~ kon~nim uporabnikom. Uporabniki si lahko v aplikaciji Clausisus izberejo svojega poobla{~enega

natan~no veste za katere prostore boste spremenili temperature, ~asovni program ali druge nastavitve. Aplikacija pa nudi {e ve~. V eno ogrevalno podro~je lahko vklju~ite ve~ ogrevalnih krogov in jih uravnavate kot celoto z eno nastavitvijo.

Neomejene mo`nosti prilagajanja osebnemu `ivljenjskemu slogu V sodobnem hitrem tempu `ivljenja so na{i urniki fleksibilni in se nenehno spreminjajo. Temu sledijo tudi spremembe terminov, v katerih potrebujemo komfortno temperaturo ogrevanja ali sanitarne vode. Prilagajanje ~asovnih programov ogrevanja {e nikoli ni bilo tako preprosto in hitro, kot lahko to naredimo s pomo~jo aplikacije Clausius. S tem si pove~amo udobje in zmanj{amo stro{ke.

serviserja za ogrevalni sistem. Na ta na~in bo serviser s pomo~jo aplikacije Kelvin povezan s svojimi strankami in njihovimi napravami in bo sproti obve{~en o posebnostih ali napakah ogrevalnega sistema. Serviser bo imel tudi mo`nost daljinskega vpogleda in nastavitev regulatorjev ogrevanja. Na osnovi analize in prepoznave napak se bo lahko serviser ustrezno pripravil in okvaro odpravil `e pri prvem obisku na objektu.

Takoj{nje obve{~anje o morebitnih odstopanjih Aplikacija vas v vsakem trenutku opozori, ~e je nastala kakr{na koli okvara ali motnja pri delovanju ogrevalnega sistema.

Servisna podpora Ni~ ve~ ~akanja na mrzlem. Aplikacija omogo~a mo`nost izbire oddaljenega dostopa poobla{~enega serviserja, ki bo lahko preko mobilne naprave pregledal nastavitev parametrov, od~ital podatke o delovanju ogrevalnega sistema ter ugotovil v ~em je te`ava in kako lahko pomaga. • Prodaja: SELTRON d.o.o., Tr`a{ka cesta 85 A, 2000 Maribor tel.: 080 13 55, e-mail: info@seltron.si, www.seltron.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

43

Obto~ne ~rpalke menjavamo poleti

V

sak razvod ogrevanja ali hlajenja ima vgrajeno obto~no ~rpalko. V napeljavah sodobnih stavb z njimi izbolj{amo u~inkovitost, poenostavljamo krmiljenje ter izbolj{ujemo preglednost sistemov.

novalcev in delovanje tako prilagaja, da je poraba elektrike na najni`ji mo`ni ravni. Obi~ajno so ve~stopenjske, zato uporabniku omogo~ajo fino prilagajanje njegovim razmeram, saj je merjenje resni~nih uporov v vsakem tokokrogu predrago in nepotrebno. Samodejno se prilagajajo spreminjajo~im tlakom in pretokom, omogo~ajo od~itavanje stanja in izbiro na~ina delovanja. Vgrajujemo samo ~rpalke, ki so izdelane to~no za dolo~ene naloge, za ogrevanje, solarni krog ali cirkulacijo pitne vode, zato bo poraba {e manj{a, delovanje pa brez okvar.

Stare obto~ne ~rpalke so obi~ajno prevelike Povpre~na enostanovanjska hi{a ima lahko lo~ene tokokroge za radiatorsko, talno in solarno ogrevanje, poleg pa {e cirkulacijo tople vode in morebiti ogrevanje bazena ali jacuzzija, torej od tri do osem ~rpalk. ^e je v stavbi ve~ lo~enih bivalnih enot se {tevilo lahko skokovito pove~a. Ker ~rpalke obi~ajno delujejo stalno ali v ve~urnih intervalih, so tihi, vendar veliki porabniki elektrike. To velja zlasti za stare ~rpalke, ki so jih projektanti, zaradi mirnega spanca, obi~ajno predimenzionirali, zato je njihovo delovanje drago, izkoristek pa slab. Obi~ajno jih opazimo {ele, ko se

Nalo`ba v novo obto~no je bolj{a kot v delnice na borzi

pokvarijo, torej {ele potem, ko so lastniku dolga leta povi{evale ra~un za elektriko.

Sodobne obto~ne ~rpalke so vrhunske Dana{nje obto~ne ~rpalke so tehni~no dovr{eni izdelki, saj nove tehnologije omogo~ajo, da za manj elektrike dobimo ve~ji u~inek. Delujejo samo ko je nujno potrebno, so izjemno tihe in zanesljive, nekatere pa opremljene {e z dovr{eno elektroniko. Slednja sama bele`i navade sta-

Zavr`emo tudi delujo~e Povpre~no lahko porabo elektrike z zamenjavo obto~ne ~rpalke zmanj{amo za neverjetnih 70% in ve~, zato brez premisleka odstranimo staro in vgradimo novo. Izbiramo samo med vrhunskimi izdelki, saj je razlika v ceni med odli~nimi in dobrimi ~rpalkami zanemarljiva. Z zamenjavo ene ali ve~ obto~nih ~rpalk bomo svoj denar odli~no nalo`ili, zagotovo desetkrat bolje, kot ~e bi ga pustili le`ati v banki. • Tihec


44

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Tehnologija toplotnih ~rpalk zrak-voda Mitsubishi Electric Sistem s toplotno ~rpalko zrak-voda MITSUBISHI ELECTRIC v deljeni izvedbi (split sistem) je ekolo{ko naravnan, gospodarni ogrevalni sistem nove generacije z invertersko tehnologijo. Je prijazen do okolja, energetsko var~en in u~inkovit. Inverterska tehnologija omogo~a prilagajanje mo~i delovanja skozi vso sezono ogrevanja, kar zagotavlja var~no ogrevanje in visoke prihranke. Ne le energetska var~nost, tudi izjemno toplotno udobje in enostavna instalacija so lastnosti, zaradi katerih je ogrevalni sistem Ecodan v sredi{~u pozornosti. Zunanje enote sistema s toplotno ~rpalko zrak-voda Ecodan imajo klju~no vlogo pri ustvarjanju toplote. Izbira se lahko med dvema razli~nima tehnologijama kompresorja glede na individualne potrebe objekta in njegovih uporabnikov. S patentirano Zubadan invertersko tehnologijo je celotna zmogljivost sistema na voljo do -15 °C zunanje temperature, obseg uporabe pa se je z leto{njimi novimi modeli raz{iril do -28 °C zunanje temperature. Notranje hidro enote sistema Ecodan so na voljo v dveh variantah: brez ali z 200 litrskim rezervoarjem sanitarne vode. Vse dosegajo temperaturo izhodne ogrevalne

Notranje hidro enote sistema Ecodan sanitarno vodo segrejejo do 60 °C, s programom za preventivno toplotno dezinfekcijo sanitarne vode (proti legioneli) do 70 °C.

vode 60 °C. So majhnih dimenzij in estetsko oblikovane, zato se jih lahko namesti kamorkoli v prostoru, ne le v prostor namenjen strojnici. Vsi klju~ni sestavni deli so vgrajeni v enoti, pomembni deli pa so spredaj zaradi la`jega servisnega dostopa. V primeru ogrevalnega sistema z dvema razli~nima vrstama oddajnikov toplote (talno gretje + radiatorji) sistem Ecodan

omogo~a nastavitev dveh razli~nih ogrevalnih krogov. Urnik delovanja za vsako obmo~je je mo`no nastaviti lo~eno s pomo~jo daljinskega upravljalnika. Za ve~je objekte je sistem Ecodan mogo~e povezati v sistem z najve~ {estimi enotami in tako dose~i do 84 kilovatov ogrevalne mo~i. • Vitanest d.o.o, www.vitanest.si


Nova toplotna èrpalka zrak-voda Ecodan s pomoèjo tehnologije »Flash injection« uèinkovito proizvaja toploto za ogrevanje prostora in sanitarne vode s èrpanjem toplote iz zunanjega okolja, poleti pa toploto odvzema iz notranjih prostorov in tako ustvarja prijetno klimo za bivanje in delo. Visoki energijski izkoristki in udobje so kljuène prednosti sistema v vseh vremenskih razmerah, sistem namreè pri gretju deluje do -28°C zunanje temperature, ogrevalno nazivno moè pa ohranja vse do -15°C zunanje temperature.

0ROiZveDeÒ KRatnOÒKOLiāinOÒvLOÞeneÒeneRGiJe

www.vitanest.si Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih èrpalk VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

Opisane naprave vsebujejo ¹uorirani toplogredni plin (FC410A.

Ecodan: ogrevanje s pogledom v prihodnost


46

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Daikin Altherma HT 80°C pravilna re{itev za ogrevanje z radiatorji

P

rvi kupci toplotnih ~rpalk DAIKIN ALTHERMA HT 80°C so v {tirih sezonah z obstoje~imi radiatorji prihranili tudi do 12.000 EUR in se jim je investicija v toplotno ~rpalko `e povrnila. Tudi v prihodnje bodo vsako leto prihranili dodatnih 3.000 EUR. Kako je to mogo~e in zakaj ne bi prihranili tudi vi? DAIKIN in kaskadna tehnologija dveh kompresorjev DAIKIN je za radiatorje razvil posebno tehnologijo dveh kaskadnih kompresorjev. Kljub mrzlim zimam s temperaturami do -25°C in {e manj, je tak{na toplotna ~rpalka sposobna ogreti radiatorsko vodo do 80°C in to brez pomo~i elektri~nih grelcev. Dva kompresorja sta pri tako mrzlih zimah primorana premagovati kar 105°C temperaturne razlike, in sicer vsak po polovico temperaturne razlike. Seveda celotno delovanje s pomo~jo ve~ temperaturnih in tla~nih senzorjev nadzira odli~na elektronika, ki omogo~a izjemne izkoristke. ~e je va{a letna poraba olja okoli 2.500 litrov oziroma okoli 2.500 EUR, boste z DAIKIN Altherma HT odslej za elektri~no energijo letno pla~evali od 750 do 800 EUR, letni prihranek bo torej 1.700 EUR. V kolikor porabite 4.500 litrov olja, lahko ra~unate na porabo okoli 1.500 EUR, letni prihranek bo torej celo 3.000 EUR. Hkrati boste za 3- do 4-krat zni`ali izpust CO2 in tako prispevali k ~istej{emu okolju. Poleg tega vam sedaj ob nakupu DAIKIN ALTHERMA HT nudimo 1.000 EUR SUBVENCIJE DAIKIN SKLADA.

Zakaj izbrati DAIKIN? DAIKIN je japonsko podjetje, ki toplotne ~rpalke proizvaja `e ve~ kot 50 let. V Evropi ima DAIKIN najve~ji tr`ni dele`, saj je prodal `e 170.000 toplotnih ~rpalk. Znan je po izjemni vzdr`ljivosti in minimalnem {tevilu okvar. DAIKINOVI kompresorji, vgrajeni le v toplotne ~rpalke DAIKIN, so plod dolgoletnega razvoja in slovijo po izjemni u~inkovitosti in vzdr`ljivosti. Poleg tega pa je DAIKIN eden redkih proizvajalcev, ki se aktivno vklju~uje tudi v ekologijo in skrbi za ~im manj{i vpliv na okolje.

Prepustite varčevanje vaši toplotni črpalki

Kako lahko prihranite tudi vi? Najve~ji prihranek lahko dose`ete tako, da v va{o hi{o postavite toplotno ~rpalko ustrezne mo~i. Prevelika toplotna ~rpalka ima kraj{o `ivljenjsko dobo in porabi ve~ energije. Za brezpla~en izra~un se obrnite na uvoznika toplotnih ~rpalk DAIKIN, podjetje E2E d.o.o., kjer vam bomo z veseljem izra~unali letno porabo energije in va{ prihranek. Po izvedenem izra~unu vas bo na domu obiskal {e usposobljen monter z va{e bli`nje okolice. • E2E d.o.o., 02 620 98 05, info@e2e.si, www.e2e.si

Sami pa si zato privoščite več. Izberite visokotemperaturno toplotno črpalko Daikin Altherma HT in prihranite do 70 % pri ogrevanju z radiatorji. Zamenjajte vašo peč na olje, plin, drva ali pelete s toplotno črpalko s kaskadno tehnologijo dveh kompresorjev, ki je sposobna pri -20 °C zunanjega zraka vaše radiatorje ogreti na 80 °C in to celo z največjim izkoristkom na trgu. Ob nakupu Daikin Altherma HT nudimo 1000 EUR Daikin sklad subvencije. Za več informacij se obrnite na zastopnika Daikin, podjetje E2E d.o.o., ki sodeluje z več kot 100 monterji po celotni Sloveniji.

www.e2e.si

02 620 98 05


DEFRO TOUR %ĹåƴĜ ŅÚŞųƋĜĘ ƴų±Ƌ ƴ ae Fěģƚ× ŎŎţĂţ È {) aƚųŸĩ± ŅÆŅƋ± ŎƖţĂţ È {) a±ųĜÆŅų %k:eIecI) 8.00

ŎƐţĂţ È {) åĬģå

- 17.00

ŎĉţĂţ È {) XģƚÆĬģ±Ĺ± ŎĂţĂţ È {) cŅƴŅ ĵåŸƋŅ

IRSAP

EMIL CERAMICA GROUP

GROHE

VISOFT PREMIUM 3D 8k k )eXF F cF F¬ F F

VILLEROY&BOCH

UŅޱĬĹĜÏŅ ŸåŸƋ±ƴĬģ± ƴåÒ ĩŅƋ ƖĂLj ÚåĬŅƴţ FĹ Şų±ƴ ƴŸå űģÚåƋå ƴ Ÿ±ĬŅĹĜĘ ae Fţ

LINEABETA

HANSGROHE

GEBERIT

KOLPA SAN


48

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Re{itve Orca energije uspe{ne tudi na zahtevnem trgu Avstrije S toplotno ~rpalko Coolwex by Orca je zahtevni avstrijski lastnik Josef Lepold iz Eggersdorfa zni`al stro{ke ogrevanja iz 4.500 EUR na 1.700 EUR letno Stanovanjska hi{a, katere lastnik je pred prenovo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode porabil 4.500 EUR na leto

Kako prenoviti ogrevalni sistem v starej{i zgradbi? Se odlo~iti za obnovljive vire energije in za katere? Pri katerem dobavitelju? Komu zaupati? Kak{ne prihranke bomo dosegli s prenovo? Kaj prepri~a investitorje na zahtevnem trgu Avstrije? Vpra{anja, ki si jih zastavljajo {tevilni lastniki starej{ih stanovanjskih zgradb. Odgovore nanje smo poiskali pri investitorju, Josefu Lepoldu iz Eggersdorfa v Avstriji. Odlo~il se je za slovenskega proizvajalca vrhunskih toplotnih ~rpalk, ki svojo kakovost dokazuje tudi s certifikati priznanih in{titutov v EU. Orca energija svojo kakovost potrjuje tudi s pridobljenim EHPA (European Quality Label for Heat Pumps) certifikatom.

Uporaba toplotne ~rpalke Coolwex by Orca kupcu iz Avstrije prina{a 2.800 EUR letnega prihranka Preverjena in certificirana kakovost je jamstvo, ki ga prina{a odlo~itev za toplotno ~rpalko Coolwex by Orca in je navdu{ila tudi Josefa Lepolda iz Eggersdorfa v Avstriji. Odlo~il se je za model Coolwex by Orca Exclusive 300 Duo z zunanjo enoto Mitsubishi Zubadan. Preverjena naveza, ki se dokazuje z izjemno u~inkovitostjo in visokim COP - jem. Josef Lepold sedaj letno prihrani 2800 €. Svoje izku{nje je zaupal tudi nam.

Brezhibno delovanje in var~nost sta jamstvo za zadovoljstvo lastnika Josefa Lepolda

Ogrevamo 240 m2, ki smo jih do lani ogrevali s kurilnim oljem. V lanskem letu smo se odlo~ili, da ogrevalni sistem zamenjamo s toplotno ~rpalko in dodatno s 7 kilovatno fotovoltai~no elektrarno. Pred prenovo smo za ogrevanje na kurilno olje porabili 4.500 € na leto. Sedaj na{ letni stro{ek zna{a 1.700 €, kar pomeni 2.800 € letnega prihranka. Z majhno spremembo smo pri{li do velikih prihrankov« Zakaj ste izbrali T^ Coolwex by Orca?

»Ob zamenjavi smo razmi{ljali tudi o ogrevanju na pelete, vendar se cene pelet vedno gibajo v skladu s cenami kurilnega olja. Prednost dajemo produktom narejenim v EU, ki svojo kakovost dokazujejo tudi s certifikati. Prepri~ale so nas izku{nje izvajalca, lasten razvoj, nadzor kakovosti in razvejana servisna mre`a. Izkusili smo tudi enostavno in hitro monta`o. Pomembno nam je tudi tiho delovanje in var~no ogrevanje pri izjemno nizkih zunanjih temperaturah, vse do - 28°C. Zato smo se odlo~ili za toplotno ~rpalko Orca energije.« Zahteva nov sistem tudi kak{no posebno vzdr`evanje ali nastavitve? Kako ste zadovoljni z delovanjem sistema?

»Po enem letu delovanja vam lahko zagotovim, da vse deluje brezhibno. Celoten sistem Coolwex by Orca je v na{i hi{i vzpostavil

Iz ogrevanja na kurilno olje ste pre{li na toplotno ~rpalko. Kak{ni so bili stro{ki ogrevanja pred prenovo in kak{ni so sedaj?

»Na{a stanovanjska hi{a je bila zgrajena leta 1988. V hi{i imamo dve nadstropji in mansardo. Grajena je z ope~natimi zidaki in izolirana z zgolj 5 cm zunanjo izolacijo.

poobla{~eni monter Orca energije, gospod Hauptman. Z napravo, monta`o in delovanjem celotnega sistema sem zelo zadovoljen. [e posebej me navdu{ujejo prihranki, ki jih zagotavlja toplotna ~rpalka Orca. Z oceno odli~no ocenjujem tudi storitev, vse od monta`e, zagona, pa do nastavitev u~inkovitega delovanja in svetovanja pred, med in po zagonu sistema. Gospod Hauptman je bil ves ~as tu za nas.« Kaj torej priporo~ate drugim investitorjem, ki se za prenovo sistema ogrevanja in za izvajalca {e odlo~ajo?

»Vsakemu, ki se odlo~a za zamenjavo ogrevalnega sistema, absolutno priporo~am toplotno ~rpalko Coolwex by Orca. Lasten razvoj, proizvodnja, kontrola kakovosti, monta`a, servisna mre`a po celotni EU ter jamstvo cetrifikata EHPA prepri~ajo tudi najbolj zahtevne kupce na trgu Avstrije. Vsakega pa prepri~ajo tudi podatki o stro{kih ogrevanja, ki sedaj zna{ajo zgolj 1.700 € na letni ravni. To pomeni 2.800 € manj kot pred prenovo.« Prenova ogrevalnega sistema je zahteven proces, ki ga velja zaupati strokovnjakom z lastnim razvojem, proizvodnjo, kontrolo kakovosti, monta`o, servisno mre`o in celovito skrbjo za kupce po celotni EU. Vse na{teto, podkrepljeno tudi s certifikatom kot je EHPA, prepri~a kakovostnih standardov vajene kupce v zahodni Evropi. Toplotna ~rpalka Coolwex by Orca Duo 300 se je izkazala za odli~no izbiro tudi za zahtevne uporabnike sosednje Avstrije. •

Dodatne informacije in strokovno svetovanje tudi na 080 35 10, www.coolwex.com, E: info@orcaenergy.eu. Josef Lepold pred svojo novo toplotno ~rpalko Coolwex by Orca


Koliko

denarja ste pokurili letos?

4CLG UG QFNQČŹKVG \C XCTČŹPGLÉśG QITGXCPLG XCPLG KP \ 1TEQ RTKJTCPKVG Ę“G VQ RQONCFĐ‘ OGREVALNE TOPLOTNE ČŤ42#.-' Ĺ° ORCA INOVACIJA: regulacija preko mobilnega VGNGHQPC TCČŹWPCNPKMC Ĺ° NajviĹĄji COP (4,83) Ĺ° 0CLXKÉśLK 'XTQRUMK EGTVKĆ’MCV za kakovost st EHPA

24'<4#ČŤ'8#.0+ SISTEMI Z 4'-72'4#%+,1

TOPLOTNE OPLOTNE ČŤ42#.-' <# ČŤ4 42#.-' <# <# SANITARNO SA ANITARNO VODO

Ĺ° Decentralizirano RTG\TCČŹGXCPLG \C UCPCEKLG G in novogradnje. Ĺ° 1PGOQIQČŹC PCUVCPGM pogojev p g j za razvoj plesni. pogoje

Ű Štirikratni prihranki Ű ŰŰ Celo leto topla voda FQ ž% DTG\ elektrogrelca ŰŰ visoki v COP do 2.5 'MQ ( ) (4.5) U 0

1 7)1&0 + +0

M ugo 0 â‚Ź s NCF dni ubv kre enc diti ije,

-#/+0 'ČŤ+ +4#0' 2 +0 $ / 1 VA ETE/DR NA PEL +\MQTKUVKVG Ć’PCPČŹPG UWDXGPEKLG KP 1TEC FCTKNC 0CÉśK UVTQMQXPLCMK XCO DQFQ RTKRTCXKNK PCLDQNLÉśQ TGÉśKVGX KP XNQIG \C UWDXGPEKLQ XNQIG \C UWDXGPEKLQ

5

080 35 100 YYY EQQNYGZ EQO YYY EQQNYGZ EQ QO O

DARILNI D ARIL LN BON N

LE T RTQ NG K\ VPC ICT XCLCNČŹ CPE GXC KLC

%5(=3/$ĂŽ1$ /(71$ *$5$1&,-$ % %5(=3/$ĂŽ1$ 5(=3/$ 5(=3/$ĂŽ1$ =3/$ĂŽ1$ 3/$ĂŽ1$ /$ĂŽ1$ $ĂŽ1$ $ĂŽ1$ 1$ $ /(71$ *$5 *$5$1&, *$5$1& *$5$1&,*$5$1&,-$ *$5$1 *$5$ *$5$1&, $ *$

14%# (+0#0ČŤ0' 521&$7&'

549 â‚Ź ] ]D RJUHYDOQH Ă?USDONH

8'ČŤ 0# 999 %11.9': %1/

8'ČŤ 0# 999 %11.9': %1/

YDUĂ?QHJD RJUHYDQMD

1.434â‚Ź

do


50

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotne ~rpalke

^

love{tvo je skozi zgodovino stalno stremelo k napredku. V ospredju pa so vedno posamezniki ali podjetja, ki si tehnolo{ko odli~nost ter inovativnost zastavijo kot eno svojih klju~nih vrednot. Preverite, zakaj to velja tudi za podjetje Daikin in njihove izdelke. Industrijska revolucija je ~love{tvu prinesla kar nekaj izdelkov, ki so bili klju~ni pri oblikovanju dru`be. Leta 1756 je Willam Cullen, ugleden zdravnik ter kemik, prvi~ javno demonstriral umetno hlajenje. Z vakuumsko ~rpalko je ni`al tlak posodi z dietil-etrom, kar je povzro~alo njegovo uparjanje. Na posodi se je nabralo malce ledu, kar je dokazovalo da se okolica posode umetno podhlajuje. Proces so takrat ozna~ili za komercialno neuporabnega. [ele leta 1854 je novinar James Harrison izdelal prvi komercialno zanimiv stroj za proizvodnjo ledu, leta 1855 pa je Peter von Rittinger med raziskovanjem pridobivanja soli iz slanice kamene soli, pri{el do odkritja, zaradi katerega ga smatramo za izumitelja toplotne ~rpalke. Toplotna ~rpalka je torej naprava, ki toploto ~rpa iz enega mesta in jo dovaja drugam.

Kaj je inverter?

Zakaj Evropa ukinja ON/OFF toplotne ~rpalke? Prednosti inverterja smo razlo`ili `e v prej{njem odstavku. Utemeljili smo tudi, da je Daikin na ~elu razvoja. Vsem proizva-

jalcem pa se ne mudi biti v koraku z razvojem, saj je implementacija napredne tehnologije vedno povezana z ve~jimi investicijskimi stro{ki. Zato pa se moramo v~asih zanesti na zakonodajo (kot npr. EcoDesign), ki proizvajalce prisili k napredku in uporabi modernej{ih tehnologij, kot je npr. inverterska regulacija ali nova vrsta hladiva. Daikin, kot vedno, prednja~i in skrbi za ve~ kot le doseganje norm in direktiv. Prvi sistem z novim hladivom R-32, ki bo nadomestilo hladivo R410A, je na evropsko tr`i{~e poslal prav Daikin. Prav tako so bili med prvimi, ki so `e pred leti povsem opustili vklop/izklop sisteme pri klimatskih napravah in toplotnih ~rpalkah ter se polno posvetili inverterskim. V {ali bi lahko torej celo dejali, da evropske direktive sledijo Daikin razvojnemu oddelku, ne pa da Daikin sledi direktivam…

Zakaj Airabela? Razlogi so preprosti. V na{em razstavnem salonu, ki je lociran v osr~ju Slovenije, vsem na dosegu, si lahko ogledate aktualne modele toplotnih ~rpalk in klimatskih naprav Daikin ter se s strokovno usposobljenim osebjem posvetujete o pravilni izbiri za va{ dom ali poslovni prostor. @elimo si dobrih odnosov, zato so na{i nasveti vedno transparentni in iskreni. Vabimo vas, da nas v na{em razstavnem salonu na [martinski ulici v Ljubljani obi{~ete in se v `ivo prepri~ate, zakaj sta ravno Daikin in Airabela pravi odgovor za vas. •

Promocijsko sporo~ilo

Eden od najve~jih korakov k vi{ji u~inkovitosti je bila integracija inverterske regulacije kompresorjev. Vendar kaj sploh je inverter? ^e zadeve malce poenostavimo, logiki toplotne ~rpalke ta tehnologija omogo~a spreminjanje {tevila obratov kompresorja in posledi~no mo~i toplotne ~rpalke. Dokazano je, da so invertersko regulirani kompresorji bistveno bolj u~inkoviti od klasi~nih vklop/izklop (t.i. on/off) kompresorjev. Torej “inverter” deluje podobno kot motor avtomobila. Ko potrebujemo ve~jo mo~ (pri pospe{evanju) pritisnemo stopalko za plin in se tako ~imhitreje hitro pribli`amo `eleni hitrosti. Kadar moramo hitrost malce zmanj{ati, odjenjamo s pritiskom. Idealno bi pospe{evali do `elene hitrosti in tam poiskali ustrezen pritisk stopalke, da bi to hitrost lahko enakomerno ohranjali. Po enakem na~elu deluje regulacija inverter kompresorja – vzdr`uje enakomeren tek. V vsakem trenutku dr`i pravo mo~, da lahko ogrevalni sistem karseda natan~no vzdr`uje temperaturo v prostoru, brez ne`elenega nihanja. Sistemi starej{e zasnove so bili podvr`eni nihanju, posledici delovanja samo v na~inu vklop/izklop. Si lahko zamislite vo`njo z avtomobilom, kjer bi lahko le divje pospe{evali, nato pa bi motor ugasnili in ~akali, da avtomobil dovolj upo~asni, da lahko spet za~nete s pospe{evanjem? Pri podjetju Airabela d.o.o. si tega ne znamo zami{ljati. Zato smo se odlo~ili sodelovati s svetovno znanim proizvajalcem toplotnih ~rpalk in klimatskih naprav Daikin. Daikin `e od svoje ustanovitve slavi po inovatorstvu; dejstvo je, da so klju~ni igralci, ki se vedno trudijo ostati na ~elu bran`e. Veliko funkcij, ki jih dandanes uporabljajo vsi proizvajalci izvira ravno iz razvojnih centrov vrhunske razvojne ekipe Daikin.


ZRAK JE NEIZÄŒRPEN VIR ENERGIJE. ,]NRULVWLWH JD V WRSORWQLPL ĂžUSDONDPL Daikin Altherma.

POZOratuRrn!o Ä?rpalko

Na visokotempe Daikin Altherma lahko

PRIDOBITE D10B0U0Dâ‚ŹE! DAIKIN SPO iloĹžnost! emno pr Pohitite in izkoristite izj

7RSORWQH ĂžUSDONH 'DLNLQ $OWKHUPD QXGLMR SRSROQR WRSORWQR XGREMH ]D VWDQRYDQMVNH LQ SRVORYQH REMHNWH 6R WUDMQRVWQD HQHUJLMVND UHĂŁLWHY ]D RJUHYDQMH SULSUDYR JRVSRGLQMVNH WRSOH YRGH LQ KODMHQMH RGOLNXMHWD SD MLK WXGL L]MHPQD HQHUJLMVND XĂžLQNRYLWRVW LQ QL]ND UDYHQ L]SXVWRY &2 2ELĂŁĂžLWH QDV Y QDĂŁHP UD]VWDYQHP VDORQX QD Ĺ martinski cesti 58a Y /MXEOMDQL LQ SUHYHULWH SRQXGER QDMEROM SURGDMDQLK WRSORWQLK ĂžUSDON Y (YURSL

Sledite nam na

Facebooku

www.airabela.si / info@airabela.si T: 08 20 53 025 / Ĺ martinska cesta 58A, Ljubljana

Lepota je v zraku


52

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI


DOGODKI URE - OVE

53

Podeljene nagrade za energetsko u~inkovitost 2015 17. dnevi energetikov Na konferenci »17. dnevi energetikov« v Portoro`u so 21. aprila 2015 podelili nagrade ~asnika Finance za energetsko u~inkovitost. Nagrade so prejeli Steklarna Hrastnik za energetsko u~inkovit projekt (URE), mala vetrna elektrarna Razdrto v kategoriji uporabe obnovljivih virov energije (OVE), Gori{ka lokalna energetska agencija GOLEA v kategoriji promocijski projekt URE/OVE in Zasavska dru`ba Xela porobeton SI za najbolj{e energetsko u~inkovito podjetje. Letos so bile nagrade razpisane v 4 kategorijah: za energetsko u~inkovit projekt (URE), projekt uporabe obnovljivih virov energije (OVE), promocijski projekt s podro~ja URE/OVE in energetsko u~inkovito podjetje. Na razpis ~asnika Finance je 21 prijaviteljev poslalo 23 projektov, od katerih je strokovna komisija izbrala finaliste. Nagrado

za

najbolj{i

energetsko

u~inkovit projekt (URE) je prejela Steklarna Hrastnik za rekonstrukcijo B pe~i z okolico, ter rekonstrukcijo vro~ega in hladnega dela proizvodnje v poslovni enoti Special. V kategoriji najbolj{i projekt uporabe obnovljivih virov energije (OVE) je zmagala Mala vetrna elektrarna (MVE) Razdrto. Vetrna elektrarna izkori{~a mo~ vetra, ki ga je na Razdrtem ob avtocesti veliko. Od za~etka oktobra 2014 je proizvedla 1 GWh elektri~ne energije. Predvideno je, da naj bi vetrnica na leto proizvedla okoli 1,86 GWh ure elektri~ne energije.

Za najbolj{e energetsko u~inkovito podjetje je bila izbrana dru`ba Xela porobeton SI. Zasavska dru`ba je `e leta 2010 vzpostavila sistem za upravljanje energije. Visoka energetska u~inkovitost sodi tudi med glavna merila pri nakupu novih tehnologij. Do zdaj so v ukrepe za u~inkovito rabo in var~evanje z energijo vlo`ili 130 tiso~ evrov, vsako leto pa so pri tem prihranili 3,3 GWh elektri~ne energije, vrednostno so prihranki zna{ali dobrih 189 tiso~ evrov. Od leta 2012 so izpuste ogljikovega dioksida zmanj{ali za dobro tretjino.

Nagrado za najbolj{i promocijski projekt OVE/URE je prejela Gori{ka lokalna energetska agencija (GOLEA) za izvajanje promocijskega projekta u~inkovite rabe do okolja prijazne energije, pa tudi projekte URE. Na Gori{kem `e tretje leto te~e izobra`evalni program o obnovljivih virih in u~inkoviti rabi energije. Z njim so navzo~i v vrtcih, osnovnih in srednjih {olah pa tudi med tamkaj{njim prebivalstvom. Izvajajo ga v sodelovanju z 9 gori{kimi ob~inami in Triglavskim narodnim parkom.

Za energetske zmagovalce spletnega glasovanja leto{njega razpisa so bralci izbrali: Splo{no bolni{nico Celje za najbolj{i energetsko u~inkovit projekt, Melamin Ko~evje za najbolj{i projekt uporabe obnovljivih virov energije, Focus, dru{tvo za sonaraven razvoj za najbolj{i promocijski projekt in Mestno ob~ino Kranj za najbolj{o energetsko u~inkovito ustanovo. • VIR: NA[ STIK, revija slovenskega elektrogospodarstva Avtor: VH

Z učinkovitimi ogrevalnimi sistemi podjetja Viessmann prihranite do 50 % stroškov energije.

Plinski kondenzacijski kotel z ogrevalnikom sanitarne vode Vitodens 222-F

Toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 200-S za ogrevanje prostorov in sanitarne vode

Viessmann je eden internacionalno vodilnih proizvajalcev učinkovitih ogrevalnih, industrijskih in hladilnih sistemov. Naši proizvodi so energetsko varčni in okolju prijazni. Če želite ponudbo, se povežite z nami na naši spletni strani www.viessmann.si/ponudba

Viessmannovi ogrevalni sistemi in uspešen zimski šport: visoka učinkovitost in vrhunska tehnika zagotavljajo najboljše uspehe.

Viessmann d.o.o. C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 E-mail: viessmann@viessmann.si


Dru`ina Er`en je za hlajenje, prezra~evanje in ogrevanje prostorov ter tople sanitarne vode, v 250 kvadratnih metrov veliki hi{i lani porabila vsega 412 evrov.

Dru`ina Er`en se ogreva udobno in izredno poceni Hi{o, veliko 250 kvadratnih metrov je mogo~e ogrevati, hladiti in prezra~evati `e za dobrih 400 evrov na leto. V to ceno je v{teto tudi ogrevanje sanitarne vode, ki jo porabi {tiri~lanska dru`ina Er`en. Omenjeno trditev v podjetju Veto zagovarjajo na podlagi izra~una njihovega konkretnega projekta vgradnje vrhunske kompaktne toplotne ~rpalke zrak/voda s centralnim prezra~evalnim sistemom LWZ 404 SOL Set, nem{kega proizvajalca Stiebel Eltron. Izvedba kompaktnega multitalenta navdu{uje z visokimi izkoristki delovanja vseh {tirih funkcij: prezra~evanjem, ogrevanjem, hlajenjem ter pripravo tople sanitarne vode.

Vrhunska kompaktna naprava – 4 funkcije v eni:

 prezra~evanje,  ogrevanje,  hlajenje,  priprava tople sanitarne vode.

Var~nost, funkcionalnost in kompaktnost Dru`ina je za vse omenjeno, lani pla~ala 412 evrov, pri ~emer so pozimi temperaturo zraka v prostorih nastavili na 21,5, poleti pa na 24 °C. Razlogov, da se je dru`ina odlo~ila za omenjeno napravo je bilo ve~. Njihovo odlo~itev pojasnjujejo takole: »Med gradnjo monta`ne nizkoenergijske hi{e so nam vsi svetovali vgradnjo toplotne ~rpalke ter prezra~evalnega sistema. Po premisleku smo se odlo~il za oboje. Hi{a je postavljena na majhni parceli in ko smo preko zadovoljnih uporabnikov sli{ali za sistem Stiebel Eltron LWZ 404 SOL Set, je bila re{itev na dlani. Ta naprava je namre~ v celoti postavljena v hi{i, obenem pa v enem ohi{ju zdru`uje vse funkcije, ki omogo~ajo pripravo tople vode, ogrevanje, hlajenje in {e prezra~evanje hi{e.«

Udobje ter brezhibno delovanje Gospod Er`en dodaja: »Po treh letih bivanja v hi{i ocenjujem, da je bila odlo~itev o vgradnji sistema LWZ 404 SOL Set ve~

Sistem LWZ 404 SOL Set, nem{kega proizvajalca Stiebel Eltron, sestavlja kompaktna toplotna ~rpalka zrak/voda, centralni prezra~evalni sistem ter 2 son~na kolektorja povr{ine 5m².

 Visoka stopnja izkoristka delovanja vseh funkcij

 Mo`nost nadgradnje s pomo~jo solarnega sistema

 Izredno tiho delovanje naprave  Pridobljen certifikat in{tituta Passivhaus

kot odli~na! V zadnjem enoletnem obdobju smo namre~ za pripravo tople vode ter ogrevanje, hlajenje, prezra~evanje hi{e pla~ali vsega 412,00 EUR, bivanje v hi{i pa je resni~no prijetno. Delovanje na{e naprave bi lahko primerjal tudi s sodniki pri {portu. Najbolj{i sodniki so tisti, ki jih na tekmi sploh ne opazimo. Glede na natrpan urnik na{ega vsakdana, je zame {e toliko bolj pomembno, da se z ogrevalnoprezra~evalnim sistemom ni potrebno ukvarjati ter da deluje brezhibno skozi vse leto.«

Visoki izkoristki Naprava LWZ 304/404, ki ima izreden uspeh tudi v Nem~iji in Avstriji, je name{~ena v notranjosti hi{e in je primerna predvsem za nizkoenergijske in pasivne objekte do 250 kvadratnih metrov ter za toplotne potrebe do 12,9 kW (pri -15 °C zunanje temperature - po DIN EN 12831). V podjetju Veto ob tem izpostavljajo, da mora objekt imeti vgrajeno nizkotemperaturno ogrevanje do 35 stopinj Celzija. Pri teh pogojih toplotna ~rpalka zrak/voda v kombinaciji s prezra~evanjem dosega izkoristke COP 4,2 pri zunanji temperaturi zraka 2°C in celo COP 4,15 pri -7°C (EN 14511). Kompaktna naprava LWZ 304/404 z inovativnim protito~nim kri`nim toplotnim izmenjevalcem odvzame iz izrabljenega notranjega zraka do 90 odstotkov toplote, ki jo nato prek centralnega prezra~evalnega sistema dovaja nazaj v stanovanjske prostore. S tem hi{a ob prezra~evanju ne izgubi skoraj ni~ energije. Kot kompletna naprava je LWZ 304/404 opremljena {e z 235 litrskim emajliranim grelnikom za pripravo tople sanitarne vode. Ko je zunaj zelo hladno in so toplotne potrebe stavbe najvi{je, se bo samodejno vklju~il dodaten elektri~ni grelec, ki je vgrajen v napravo in bo z mo~jo 8,8 kW zagotovil ugodno bivalno klimo v vseh prostorih stavbe. Naprava ima tudi tovarni{ko vgrajen priklju~ek za nadgradnjo s solarnim sistemom (SOL izvedba LWZ naprave), s ~imer omogo~a tudi zajemanje toplote sonca za pripravo tople sanitarne vode ter podporo ogrevanju objekta. ^e se bo lastnik odlo~il za vgradnjo, bo s tem letne stro{ke ogrevanja hi{e in sanitarne vode {e dodatno zni`al. •

Ve~ informacij o toplotnih ~rpalkah in napravah Stiebel Eltron pridobite na www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali po telefonu 040 744 436.


www.veto.si

ogrevanje vodovod OreYraĺevanje kopalnice keramika -ͱHEͱLG>ÁƴJH:ED>Á ÁABƈGBÁHJ>RJ:ƴ>N:EGBÁKBKL>FBÁ ÁDͱLEBÁG:ÁE>KGͱÁ;BͱF:KͱÁ ÁHEBGKDBÁBGÁͱECGBÁDͱLEBÁ ÁKͱE:JGBÁKBKL>FBÁ ÁAJ:GBEGBDBÁBGÁ@J>EGBDBÁNͱ=>Á ÁJ:=B:LͱJCBÁ ÁJ>@ME:<BCKD:ÁL>AGBD:Á Á<>NGBÁBGÁR:LBKDͱN:EGBÁKBKL>FBÁ ÁBGƈL:E:<BCKDBÁF:L>JB:EÁ ÁABƈG:ÁD:G:EBR:<BC:Á Á@ͱJBEGBDBÁ Á=BFGBDBÁ ÁƴJH:ED>Á ÁͱF:JB<>ÁBGÁJ:R=>EBE<BÁ ÁL:EGͱÁͱ@J>N:GC>Á ÁJ>@ME:<BC>ÁBGÁL>JFͱKL:LBÁ ÁJ:RL>RG>ÁHͱKͱ=>Á Á?BELJBÁBGÁG:HJ:N>ÁR:ÁF>Aƴ:GC>ÁNͱ=>Á ÁͱJͱ=C:ÁBGÁHJB;ͱJÁR:ÁFͱGL>JC>Á Á=JM@BÁ=Jͱ;GBÁF:L>JB:EÁ $>J:FBƴG>ÁHEͱƈƴB<>Á ÁK:GBL:JG:ÁD>J:FBD:Á ÁDͱH:EGBƈDͱÁHͱABƈLNͱÁ ÁLMƈÁD:;BG>Á ÁDͱH:EGBƈD>ÁBGÁDMABGCKD>Á:JF:LMJ>Á ÁDͱH:EGBƈDBÁ=ͱ=:LDB ą,!.) VETO 3+50).E 02O$!*.! -E3T!

LJUBLJANA www.veto.si

KRANJ www.eltron.si

RADOMLJE www.vodoterm.si

R

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si

R

CELJE www.slada.si

RADOVLJICA www.ȯver.si

®

VETO Veletrgovina d.o.o. | !QMĴHĴDU@© © ©+ITAKI@M@ | t. © © © ©| e.©HMEN UDSN RH©| www.veto.si | .&1$5 -)$ ©5.#.5.# ©/1$91 ij$5 -)$ *./ +-("$ ©*$1 ,(*


56

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Vgradnja toplotne ~rpalke Kronoterm »zrak-voda« v obstoje~e sisteme radiatorskega ogrevanja

T

udi pri obnovi starej{ih visokotemperaturnih ogrevalnih sistemov, lahko vgradimo toplotne ~rpalke, ki so prav tako zelo u~inkovite in dosegajo visoka grelna {tevila, pri vi{jih temp. kot je 55°C. V javnosti se vsake toliko ~asa pojavi mnenje, da je za uporabo toplotne ~rpalke nujno potrebno prej izolirati objekt in zamenjati okna. To je popolnoma zgre{eno in zavajajo~e, saj bolj kot je objekt toplotno potraten, prej se povrne investicija v sistem s toplotno ~rpalko in bistveno ve~je prihranke naredimo s samo enim ukrepom (ob predpostavki, da je za obstoje~a grelna telesa dovolj temp. vtoka do 60°C). Seveda pa se kasneje u~inkovitost T^ {e pove~a z bolj{o izolativnostjo objekta. Prav tako se lahko obdr`i obstoje~i temp. re`im radiatorjev 60°C, ~e se samo zamenja trenutni ogrevalni vir (oljni kotel, plinski, na drva,…) s toplotno ~rpalko, brez posega v toplotni ovoj stavbe!

Za vgradnjo toplotne ~rpalke za ogrevanje objekta, ni nujno poprej hi{o toplotno izolirati, da dose`emo u~inkovitost. S samo zamenjavo obstoje~ega ogrevalnega sistema (npr. ogrevanja na zemeljski plin, UNP, ELKO, elektrika,..) dosegamo ni`je letne stro{ke od 40% in celo do 70% (odvisno od optimizacije obstoje~ega ogrevalnega sistema), prav tako se drasti~no zmanj{ajo emisije CO2, kar je bistvenega pomena! V grafu 1 so navedene primerjave prihrankov, ter koli~ine emisij CO2, pri razli~nih ogrevalnih sistemih! ^e za kritje toplotnih izgub potrebujemo temperaturo ogrevane vode sistema do 55°C, kar je tudi upo{tevanje smernice (PURES 2010, TSG-1-004, kjer je tudi

Graf 1: Letna emisija CO2 za ogrevanje in sanitarno vodo za razli~ne sisteme

Znana so tudi povpre~na letna grelna {tevila pri dveh najpogosteje v praksi uporabljenih ogr. sistemih: • TALNO OGR. temp. sistema do 35°C……SCOP= 3,5 - 3,8 • RADIATORSKO OGR. temp. sistema do 55°C……SCOP= 2,8 - 3,2 Na primer, ~e je cena elektrike (koristne energije) 0,11 €/kWh, je stro{ek te energije s T^ zrak - voda: • TALNO OGR. temp. sistema do 35°C…… 0,03 €/kWh • RADIATORSKO OGR. temp. sistema do 55°C……0,037 €/kWh Iz ekonomi~nega vidika je razvidno takole (kjer se lahko primerja cena energentov €/kWh)na dan 31.12.2013: • PELETI…… 0,06-0,065 €/kWh • KURILNO OLJE - ELKO…… 0,11-0,12 €/kWh • UNP…… 0,14-0,15 €/kWh • ZEMELJSKI PLIN…… 0,07-0,085 €/kWh • DALJINSKA TOPLOTA…… 0,085 €/kWh LINK: http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html

jasno napisano, da se za ogrevalni sistem lahko uporablja temp. sistema do 55°C, za sanitarno vodo pa do 70°C), lahko vgradimo visokotemperaturne toplotne ~rpalke s temperaturo ogrevne vode do 65°C, katere temperaturo pa izkoristimo za pregrevanje sanitarne vode (antilegionelna za{~ita). Omejitev temperature na max 35°C, je dolo~eno le za cevni kopalni{ki radiator (kjer ostale toplotne izgube pokriva talno, stensko ali stropno ogrevanje). Vse te omejitve temperatur na max. 55°C ne veljajo v primerih, ~e se zamenja obstoje~i ogrevalni vir (oljni kotel, plinski, na drva, …) s toplotno ~rpalko, brez posega v toplotni ovoj stavbe! Te toplotne ~rpalke se uporabljajo z namenom, da lahko dose`ejo v ogrevalnem sistemu 55°C tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, ki segajo tudi do -25°C, vendar morajo biti povr{ine grelnih teles dovolj velike, da so prostori pri maksimalni temperaturi dovoda ogrevne vode 55°C in najni`ji projektni zunanji temperaturi primerno ogreti. Moramo omeniti, da ima velik pomen


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

57

pri ogrevalnih temperaturnih sistemih, vremensko vodena regulacija temperature ogrevalnega voda. To pomeni, da v sistemu z radiatorji, pri zunanji temp. 0°C, zado{~a ogrevalni sistem temp. 40-45°C Samo pri ekstremno nizkih zunanjih temp. se uporablja 55°C. Vremensko vodena regulacija nudi ve~je udobje bivanja, ker se temperature po~asi dvigajo in spu{~ajo po krivulji (spodaj primeri krivulj).

Na~in obratovanja toplotne ~rpalke Toplotna ~rpalka je lahko edini vir ogrevanja. Na~in obratovanja je monovalenten, kar pomeni da toplotna ~rpalka pokrije vse potrebe po toploti. V primeru, da toplotna ~rpalka pokriva toplotne izgube le do dolo~ene zunanje temperature, pri ni`ji temperaturi pa se vklju~i drugi vir toplote, je tak{no obratovanje bivalentno alternativno. V primeru bivalentno vzporednega obratovanja toplotne ~rpalke deluje neprekinjeno, pri ni`jih zunanjih temperaturah, ko ne pokriva vseh toplotnih potreb zgradbe, se vklju~i dodatni viri toplote. Mo`en na~in obratovanja je tudi bivalentno delno vzporedno obratovanje,

kjer lahko s pomo~jo regulacije izberemo poljubno obratovanje pri dolo~enih zunanjih temperaturah, kar pomeni da deluje v odvisnosti od zunanje temperature. V primeru, da potrebujemo pri zunanji temperaturi - 15 °C temperaturo predto-

ka 55°C, koristimo za ogrevanje prostorov toplotno ~rpalko EVT (65°C). Kot hladivo se uporablja R 410A ali R 407 C z dodatnim toplotnim prenosnikom (EVI - Cycle). • Avtor: uni.dipl.in`.dir. Bogdan Kronov{ek

VAŠ PARTNER PRI VARČEVANJU Z ENERGIJO ŽE 24 LET !

TOPLOTNE ČRPALKE IN HLADILNI SISTEMI ZA STANOVANJSKO, POSLOVNO IN INDUSTRIJSKO RABO.

ZAKAJ TOPLOTNE ČRPALKE KRONOTERM ? razvite in izdelane v Sloveniji - z odločitvijo za domač izdelek podpirate rast slovenskih delovnih mest odlična tehnična podpora in odziven servis 24 let izkušenj pri izdelavi toplotnih črpalk in hladilnih sistemov

TOPLOTNE ČRPALKE ZA SANITARNO VODO Sanitarna voda za vso družino - že za 95€/leto, pa še hladno klet ali shrambo dobite zraven

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA

TOPLOTNE ČRPALKE VODA/VODA IN ZEMLJA/VODA

Za vas izkoristimo toploto zraka, da vam bo tudi v najhladnejših dneh prijetno toplo

Če imate na voljo podtalnico ali prosto zemeljsko površino, potem vam lahko zagotovimo najcenejše ogrevanje

WWW.KRONOTERM.COM Termo-tehnika d. o. o., Orla vas 27, 3314 Braslovče, T: 03 703 16 20, F: 03 703 16 33, info@kronoterm.com


58

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Nove inverterske toplotne ~rpalke zemlja - voda NIBE F 1255

P

o dalj{em upadajo~em trendu povpra{evanja po toplotnih ~rpalkah zemlja - voda se je trend ponovno za~el obra~ati. Inverterske tolpotne ~rpalke zemlja - voda so ponovno postale najbolj{a mo`na izbira, ~emur pritrjuje tudi EKO SKLAD j.s. s subvencijo v vi{ini do 2.500 â‚Ź. Izjemno letno grelno {tevilo Zaradi izjemno visokega SCOP (letnega grelnega {tevila), 5,76, novogradnje ali adaptirane hi{e vlo`ijo v ogrevanje le 1 kW el. energije za pogon invertersko krmiljenega kompresorja in frekven~no vodenih obto~nih ~rpalk, s toplotno ~rpalko zemlja - voda pa prestre`ejo neverjetnih 5,76 KW toplotne energije in za to pla~ajo le 0,14 â‚Ź/h.

Toplotne ~rpalke NIBE serije FIGHTER 1155 in 1255 Najve~ji {vedski proizvajalec toplotnih ~rpalk NIBE A. B. vam, kot edini na slovenskem tr`i{~u, nudi invertersko krmiljene toplotne ~rpalke serije FIGHTER 1155 in 1255. F 1255 je inteligentna toplotna ~rpalka z vgrajenim invertersko krmiljenim kompresorjem, s katerim prilagaja mo~ od 1,5-6 kW , 3-12 kW, ter 4-16 kW, odvisno od potrebne maksimalne mo~i ogrevanja.

Toplotna ~rpalka za vse tipe ogrevalnih sistemov Toplotna ~rpalka popolnoma sama prilagaja mo~ glede na potrebe in tako nudi najve~je mo`ne prihranke pri ogrevanju va{e hi{e, poslovnega prostora ali sanitarne vode skozi celo leto. Primerna je za vse tipe ogrevalnih sistemov, radiatorskega, talnega ali konvektorskega, najve~je prihranke pa omogo~a pri talnem ogrevanju. Serijsko ima vgrajen modul za krmiljenje preko interneta (Nibe Uplink), kar omogo~a komfortno upravljanje preko interneta ali pametenga telefona. Paleta dodatne opreme omogo~a ogrevanje bazena, hlajenje (pasivno ali aktivno), ter krmiljenje ve~ temperaturnih re`imov.

Zahteva rekordno malo prostora - 0,4 m2 Vgradnja tak{nega sistema je cenovno zelo ugodna in enostavna. Za postavitev potrebujete v kotlovnici le 0,4 m2 prostora, kot vir brezpla~ne energije iz okolice pa lahko izkori{~ate bli`nji vrt ali podtalno vodo. Sistem ne potrebuje elementov v kotlovnici (bojlerjev in zalogovnikov). Razen varnostne opreme, je vse potrebno, `e vgrajeno v toplotni ~rpalki F1255. Jamstvo za toplotno ~rpalko NIBE serije FIGHTER 1155 in 1255 zna{a 5 let. Uradni zastopnik za toplotne ~rpalke NIBE za Slovenijo je KNUT d.o.o.. Na spletni strani www.knut.si ali www.nibe.si si lahko ogledate celoten asortiman toplotnih ~rpalk NIBE zrak voda, voda - voda ali zemlja - voda. •

Pokli~te strokovnjake za zasnovo sistema, pripravo ponudbe ali zgolj brezpla~no svetovanje na tel. 01 788 99 16 ali jih kontaktirajte preko elektronske po{te na info@knut.si. Enostavna regulacija v slovenskem jeziku60

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Slovenski razvoj peletnih gorilcev

T

rend ogrevanja se upravi~eno nagiba v korist obnovljivih virov energije, posebno lesne biomase. Vemo, da sodobni ogrevalni sistemi iz ostankov lesne biomase omogo~ajo prepolovljene stro{ke ogrevanja, izbolj{ano udobje, ter kar je najpomembnej{e; investicija se iz prihrankov hitro popla~a. Eden od zelo priro~nih na~inov posodobitve starega oljnega kotla je namestitev peletnega gorilca. V Sloveniji imamo kar nekaj podjetij, ki sama razvijajo nove re{itve na podro~ju sodobnih ogrevalnih sistemov in se po kakovosti lahko postavijo ob bok ve~jim, uveljavljenim podjetjem. Tokrat predstavljamo podjetje Teraflam d.o.o. iz Lo~ice ob Savinji, katerega vizijo nam je podal Jo`e Ko~evar, ml. Va{e podjetje, TeraFlam d.o.o., je razvojno naravnano podjetje in izhaja iz dru`inske dru`be “KO^EVAR VARILNA TEHNIKA” z dolgo tradicijo na podro~ju strojegradnje. Desetletja razvijate razli~ne specifi~ne stroje, zadnja leta pa uspe{no razvijate in hkrati izva`ate gorilce na pelete.

Podjetje “KO^EVAR VARILNA TEHNIKA” je leta 1969 usta-

novil moj o~e “Jo`e Ko~evar” in od takrat razvijamo ter proizvajamo uporovne varilne stroje. Podjetje Teraflam d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom razvoja ogrevanja na lesne pelete in tr`enje pri nas ter v tujini. Ta program ni va{ edini proizvodni program, kaj vas je vodilo k razvoju novih re{itev na podro~ju izgorevanja lesnih goriv in od kdaj razvijate peletne gorilce?

Za razvoj ogrevanja na pelete so nas prisilile razmere na trgu, saj so se leta 2008 na podro~ju varjenja zelo zaostrile. Zato smo se odlo~ili, da raz{irimo dejavnost na ve~ panog, meddrugim


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

61

Va{ peletni gorilnik omogo~a kurjenje lesnih peletov brez potrebnega nastavljanja regulacije?

Ali si predstavljate avtomobil, katerega bi vsaki~ po dolivanju goriva morali peljati {e na servis z namenom nastavljanja parametrov? Ravno to je bila na{a vizija razvoja, torej ne glede na ~igave pelete kurite, sistem vas mora ogrevati brez nepotrebnih posegov. Investitorji poznajo avtomatsko mehansko ~i{~enje zgorevalne komore, kako bi opisali ta proces, kaj je glavna prednost ob tem? Ter kako pogosto je potrebno ~istiti neizgorele ostanke?

Ker se zgorevalna komora gorilnika samodejno ~isti, oz. ostrga na vsaki dve minuti je glavna prednost ~isto izgorevanje ter zanesljiv v`ig. Poseg stranke je potreben samo {e na mesec ali dva, seveda pod pogojem, da kotel mogo~a tolik{no nalaganje pepela. V katerem primeru pride v po{tev izmenjevanje zgorevalne komore gorilnika z mo`nostjo izbire 3 razli~nih dol`in komor?

Gorilnik prilagodimo glede na strankin kotel `e pred monta`o. Torej se odlo~imo za dol`ino zgorevalne komore gorilnika ter dol`ino distan~nika. Na voljo imamo devet razli~nih konfiguracij. Kako dolga je odpla~ilna doba?

tudi na ogravanje na biomaso. Ne `elimo biti proizvajalec znan po koli~inah, temve~ po inovativnosti, kvaliteti in zadovoljnem kupcu. Izpostavil bi to, da lahko na{ gorilnik vgradimo na skoraj vsak kotel, oljni ali na drva. Kako ocenjujete razvoj ogrevalne tehnike na lesno biomaso in pelete globalno ter doma v Sloveniji?

Ob dvigu cen elektri~ne energije v prihodnosti, bodo sistemi na pelete postali {e bolj zanimivi za stranke. Centralna Evropa (tudi Slovenija) ponuja najbolj sofisticirane sisteme na pelete, oz. biomaso. Kako konkuren~ni so va{i gorilci in v kolik{nem ~asu se povrne investicija?

Konkuriramo predvsem s kvaliteto in inovativnostjo, cenovno pa je to proizvod vi{jega cenovnega razreda, kljub vsemu se investicija v na{ gorilnik na pelete povrne v eni do dveh kurilnih sezonah. Proizvajamo gorilnike, ki so edinstveni v Evropi. Lahko izpostavim patentirano vgrajeno mehansko strgalo `lindre, kar omogo~a kurjenje peletov ne glede na kakovost pelet. Stranke, ki se obra~ajo na nas i{~ejo sistem ogrevanja s peleti z visokim izkoristkom, zanesljivostjo, ter enostavnostjo rokovanja. Finan~ni prihranki ogrevanja s peleti, se glede na kurilno olje gibljejo od 50% do 60%, oz. so odvisni tudi od iznajdljivosti stranke pri nabavi peletov. Je kakovost lesnih pelet pomembna, da ogrevalni sistem z va{im peletnim gorilcem deluje optimalno in ni izpadov ogrevanja?

Ne, ker je bil na{ gorilnik zasnovan ravno z namenom, da stranki omogo~a ogrevanje s slab{imi in posledi~no cenej{imi peleti.

Izpla~ilna doba sistema je odvisna od koli~ine porabe goriva, cene lesnih peletov in cene kurilnega olja, v povpre~ju se nakup izpla~a v eni do dveh sezonah. Kaj lahko lastnik kotla sam opravi pri nastavitvah in vzdr`evanju peletnega gorilca in kak{en servis je potreben z va{e strani – imate hitro odzivno in razvejano servisno slu`bo po Sloveniji?

Lastnik kotla lahko nastavlja vse potrebno za nemoteno delovanje, novi modeli gorilnika omogo~ajo tudi nastavljanje preko pametnega telefona. Vzdr`evanje peletnega gorilca lahko opravlja stranka sama, enkrat do dvakrat na kurilno sezono, v primeru morebitnih te`av servisna slu`ba trudi odzvati v roku 24 ur. • Jo`ica Ekart, urednica revije Var~ujem z energijo

• Edini gorilnik v Evropi s patentiranim mehanskim strgalom `lindre, kar omogo~a kurjenje peletov ne glede na kakovost pelet • Ponovni v`ig gorilnika iz `erjavice brez porabe elektrike, ~e v`ig iz `erjavice ni mogo~ dejno v`ge elektri~no • Hitroizmenljiva zgorevalna komora gorilnika (tri razli~ne dol`ine komore, ter trije distan~niki) • Zaradi vpihavanja vro~ega zraka pod pelete je izkoristek gorilnika 99%, izkoristek na kotlu med 92% in 96% • Zanemarljiva poraba elektri~ne energije med delovanjem (45W) • Hlajen z zra~no blazino med plameni in zgorevalno komoro (s tem tudi ni nevarnosti zavretja hladilne vode) • Gorilnik omogo~a kurjenje lesnih peletov ali agro peletov brez potrebnega nastavljanja regulacije • Vgradnja mo`na na vsak kombinirani kotel za trda-teko~a goriva ali oljni kotel.


62

ÂŽ Kako resno dojemamo

energetsko pismenost?

LASTNA BLAGOVNA ZNAMKA .#+(Äš-.ÂŤ1 9,$1)$ÂŤ "$- *5 +(3$3

RAZDELILCI ZA TALNO IN RADIATORSKO OGREVANJE

RAZDELILNE OMARICE

Ä´R/ALÄ´NI SETI ZA TALNO IN RADIATORSKO OGREVANJE

RAZDELILCI IN 'IDRAVLIÄ´NA KRETNICA

5$̍- 666 5$3. 2(

VETO Veletrgovina d.o.o. !QMĴHĴDU@ , LITAKI@M@ | HMEN UDSN RH | VVV UDSN RH .&1$5 -)$ Š5.#.5.# Š/1$91 ij$5 -)$ ŠKOPALNICE, KERAMIKA

N

a Elesu je v januarju 2015 potekal strokovni posvet o pomenu energetske pismenosti in mo`nostih za njeno krepitev.

V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE, ki ga med drugim podpirata tudi dru`bi GEN energija in ELES, je ob koncu leta 2014 iz{el priro~nik Energetska pismenost: Osrednja na~ela in temeljne usmeritve za izobra`evanje o energiji, ki ponuja multidisciplinarno osvetlitev pomena energetske pismenosti. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo s formalnim in neformalnim izobra`evanjem, raziskovanjem, poro~anjem in odlo~anjem o energiji in energetiki ali pa le z dr`avljansko aktivnim razmi{ljanjem o pomenu energije za na{e vsakdanje `ivljenje in oblikovanje odlo~itev v zvezi s prihodnjo oskrbo z energijo. Gre za prevod ameri{kega priro~nika, ki je rezultat partnerskega sodelovanja 13 ameri{kih vladnih ter {tevilnih znanstvenoraziskovalnih in izobra`evalnih organizacij. Njegov prevod in priredbo za slovenski prostor so pripravili prof. dr. Marko Marhl z Univerze v Mariboru, doc. dr. Toma` @ agar z ARAO in mag. Mojca Dreven{ek iz Consensusa. Priro~nik skladno z izvirnikom obsega sedem osrednjih na~el ter po {est do osem temeljnih usmeritev za vsako od osrednjih na~el. Pri tem pa izhaja iz osnov fizike, biologije in kemije, osnov energetskih sistemov in elektrotehnike, okoljskih ved, ekonomije, politi~nih ved, sociologije in komunikologije.

Vse te usmeritve pa so na v~eraj{njem posvetu osvetlili tudi prispevki naravoslovnih in dru`boslovnih strokovnjakov, predstavnikov {olstva, odlo~evalcev na podro~ju energetike in izobra`evanja. Kot je v nagovoru poudaril generalni direktor Direktorata za energijo Danijel Levi~ar priro~nik prihaja ravno v ~asu, ko se bodo sprejemale klju~ne odlo~itve v energetiki na razli~nih nivojih. In, ker je energetska pismenost klju~na za sprejemanje dobrih in preudarnih odlo~itev, se morajo odlo~evalci stalno izobra`evati. Zato ministrstvo mo~no podpira izdajo priro~nika in projekte kot je EN-LITE nasploh. Vinko Logaj z Ministrstva za izobra`evanje, znanost in {port je poudaril, da ministrstvo kljub temu, da je v Sloveniji {olski sistem oblikovan disciplinarno, spodbuja multidisciplinarnost, kamor sodi tudi energetska pismenost. Novonastali priro~nik tako predstavlja temelj za u~enje in pou~evanje o energetiki za razli~ne ravni znanja. Razprava je pokazala, da pojem energetske pismenosti pomeni ve~ kot le vedeti in razumeti. Vklju~uje namre~ tudi zmo`nost uporabe tega znanja in razumevanja za oblikovanje odgovorov na razli~na vsakdanja vpra{anja ter za uspe{no soo~anje z izzivi glede izbire in izkori{~anja virov energije za zadovoljevanje ~lovekovih potreb danes in jutri. • Vir: Na{ stik, Avtor: pb


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Pri KWB Slovenija predstavili nov kotel na polena – Classicfire 2

Celostna re{itev in prilagodljivost Nakup novega ogrevalnega sistema je vedno dolgoro~en proces, ki mora biti sestavljen iz prepleta spremenljivk, ki upo{tevajo individualne kup~eve zahteve. Cena sistema je zagotovo pomemben ~len ena~be, vendar lahko pri neupo{tevanju drugih, na prvi pogled nepomembnih dejavnikov, hitro naletimo na neprijetna presene~enja. Ob ceni samega ogrevalnega sistema je cena energenta tista, ki lahko dolgoro~no najmo~neje vpliva na stro{ke ogrevanja. Stabilnost cene energenta je torej poglavitni dejavnik in pomemben temelj nakupa. Optimalna re{itev mora, ob ceni, upo{tevati tudi prilagodljivost sistema, kakovost servisne slu`be, kompetentnost izvajalcev in navsezadnje kakovost vgrajenega kotla.

Preprosto – lesna biomasa V preteklem desetletju je tehni~ni napredek narekoval hiter razvoj celotne lesne industrije. Sistemi avtomatizacije ter razvoj re{itev za dolgoro~no samooskrbo z lesno biomaso so izbolj{ali preprosto pridelavo, predelavo in uporabo goriva, ki ga lahko uvrstimo v skupino energentov prihodnosti. Lesna biomasa pa se razvija v primarni strate{ki energent v Sloveniji. Razvoj podporne infrastrukture danes omogo`a, da popolnoma preprosto oskrbo in avtomatizirano polnjenje zalogovnikov, ki se ne razlikuje od klasi~nih oblik polnjenja, ki jih poznamo iz preteklosti. Lesno biomaso lahko danes naro~imo preko telefona ali spleta ter zalogovnik napolnimo povsem avtomatizirano, napredni kotli pa ob tem omogo~ajo avtomatiziran sistem izgorevanja. Sistemi KWB, zaradi izjemnega izkoristka energenta, ki je ve~ji od 95 %, omogo~ajo praznjenje posode za pepel na vsakih dve leti.

Vodilno ogrevanje na biomaso

Dru`ina izdelkov KWB – ogrevanje na biomaso Dru`ina izdelkov KWB obsega sodobne kotle na pelete KWB Easyfire 2,4 -35kW ter KWB Pelletfire+ 45-135kW, sekance in pelete KWB Multifire 20-120kW, ve~je mo~i KWB Powerfire 130-300 kW, polena KWB Classicfire 20-50kW ter solarne sisteme KWB EasySun in KWB MultiSun za toplotno oskrbo vse od individualnih hi{, ve~jih zgradb, do manj{ih daljinskih omre`ij.

Toplotna ~rpalka peleti – voda V hitrem utripu vsakdana je torej udobje tista lastnost, ki velikokrat narekuje impulz nakupa. Kotli na biomaso se tukaj postavljajo ob bok toplotnim ~rpalkam, ki so {e vedno zelo priljubljena alternativna re{itev. V primerjavi s kotli na biomaso je poraba elektri~ne energije pri toplotnih ~rpalkah nekajkrat vi{ja, kar pa lahko ob nestabilnih cenah fosilnih energentov in dotrajane transportne infrastrukture na dalj{e obdobje povzro~a nepri~akovane stro{ke.

Ogrevalni sistemi na biomaso KWB in lansiranje novega kotla na polena S {iroko paleto pe~i, tako za gospodarsko kot tudi za osebno rabo ter preverjenim sistemom svetovanja, pri podjetju KWB za celoten proces nakupa, in{talacije in servisiranja skrbijo strokovno izobra`eni in{talaterji. Lasten izobra`evalni program KWB akademija je tako osnova za sodelovanje z vodilnim proizvajalcem pe~i na lesno biomaso v tem delu Evrope. Nov kotel na polena KWB Classicfire 2 deluje v razponu mo~i med 18 / 28 kW in ima s 185 litri, najve~ji nakladalni prostor v bran`i. Zavestna poteza enega vodilnih proizvajalcev kotlov in ogrevalnih sistemov na lesno biomaso, uporabnikom zagotavlja izjemno dolge intervale polnjenja ter povi{ano udobje obratovanja. Mo`nost preproste nadgradnje kotla z modulom za pelete pa vi{a prilagodljivost delovanja in omogo~a sprotno prilagajanje potrebam stranke. •

Za ve~ informacij so vam pri KWB seveda z veseljem na voljo. KWB, mo~ in toplota iz biomase d. o. o., Vre~erjeva 14, SI-3310 @alec Telefon: +386 (0)3 839 3080, E-Mail: info@kwb.si

VRHUNSKI

OGREVALNI SISTEMI NA SEKANCE, PELETE IN POLENA.

*Slika je simbolična.

Trend po iskanju trajnostnih ogrevalnih re{itev, ki izkori{~ajo naravne vire pridobivanja toplote se nadaljuje in ~edalje bolj stopnjuje. Tehnolo{ka dovr{enost ogrevalnih sistemov ter celostna strokovna in tehni~na podpora kupca pa sta dejavnika, ki stopata vedno bolj v ospredje.

63

NOVO

CLASSICFIRE II

Sedaj že od

170 € /mesec

www.kwb.si


Kaj je net-metering? Novi sistem samopreskrbe gospodinjstev in podjetij

N

et-metering oziroma neto meritev in obra~un elektri~ne energije je alternativa sedanjemu sistemu podpor proizvajalcem elektri~ne energije iz malih son~nih elektrarn. Gre za sistem samopreskrbe gospodinjstev (lahko tudi podjetij) z elektri~no energijo, s katerim razbremenimo podporno shemo in kljub temu omogo~imo postavljanje novih, predvsem majhnih son~nih elektrarn na stanovanjskih objektih.

Kako deluje net-metering? V praksi net-metering deluje na osnovi {tevca elektri~ne energije, ki se vrti v obe smeri. Tako je objekt, na katerem je son~na elektrarna ~ez dan proizvajalec elektri~ne energije (ve~ kot je sposoben sam porabiti), zato vi{ke oddaja v omre`je in tako zni`uje prejeto koli~ino elektri~ne energije, ki je navedena na {tevcu. Pono~i pa, tako kot vsi ostali objekti, tro{i elektri~no energijo iz omre`ja. Zadeva je ugodna tudi za elektrodistributerje na katere so priklju~eni stanovanjski objekti oz. son~ne elektrarne, ki delujejo na osnovi net-meteringa. Podnevi, ko so tako imenovane {pice porabe elektri~ne

energije, ti objekti iz omre`ja ne porabljajo ni~ elektri~ne energije, {e ve~, njihove son~ne elektrarne jo v omre`je celo izdatno dovajajo. Pono~i, ko je poraba elektri~ne energije minimalna in je zaradi nezmo`nosti ustavitve energetskih virov na fosilne in nuklearne vire potrebno zagotoviti vsaj minimalno porabo, pa poraba objektov z malimi son~nimi elektrarnami ostaja nespremenjena, enaka kot sedaj.

Elektri~na energija se porablja na mestu nastanka Prav tako se razbremenjuje omre`je, saj se elektri~na energija porablja na mestu nastanka oz. v neposredni bli`ini. Poudariti je potrebno tudi finan~no spodbudo za elektrodistributerje, saj ~ez dan, ko je cena elektri~ne energije najvi{ja, od objektov s son~nimi elektrarnami, ki so vklju~ene v net-metering, prejemajo elektriko po no~ni tarifi – v bistvu je sploh ne pla~ujejo, ampak jim jo samo vrnejo z no~no elektriko, ki je bistveno cenej{a. Ker je koli~ina elektri~ne energije proizvedene v son~nih elektrarnah v poletnih mesecih o~itno ve~ja kot pozimi, mora obra~unsko obdobje neto meritev in obra~una elektri~ne energije oz. netmeteringa zajemati celotno koledarsko leto. Na ta na~in je tudi zagotovljeno, da bodo na objektih postavljene son~ne elektrarne, katerih zmogljivost bo optimizirana glede na porabo objekta.

Net-metering je oblika zagotavljanja {iritve fotovoltaike tudi na lastni hi{i Net-metering je oblika zagotavljanja {iritve fotovoltaike, ne da bi za to obremenjevali prora~un, oz. kateri koli drugi javni finan~ni vir. Prav tako omogo~a fizi~nim osebam postavitev son~ne elektrarne na lastni hi{i, ne da bi bili siljeni ustanavljati d.o.o. ali registrirati status samostojnega podjetnika. Investicija v postavitev son~ne elektrarne se tako povrne s prihrankom pri pla~ilu porabljene elektri~ne energije gospodinjstva. V kolikor je son~na elektrarna na stanovanjskem objektu optimizirana glede na porabo objekta se lahko njen lastnik tudi odpove prejemu pla~ila morebitnega prese`ka proizvodnje oz. oddane elektri~ne energije v obdobju neto meritve – torej v letu dni ve~ proizvedene kot porabljene elektri~ne energije. S tem odpadejo vsi mo`ni problemi, ki nastanejo s finan~nimi transakcijami – obra~unavanje in pla~evanje DDV-ja, ki si ga fizi~ne osebe tako in tako ne morejo pora~unati, vplivanje na socialni status gospodinjstva (izra~un skupnih prejemkov gospodinjstva) oz. vplivanje na vi{ino pla~evanja vrtca, prejemanja {tipendij itd, in ne nazadnje na morebitne odvzeme pokojnin imetnikom son~nih elektrarn kot se je dogajalo ob veljavni podporni shemi proizvajalcev elektri~ne energije iz son~nih elektrarn. • Jo`ica EKART Vir: http://www.zsfv.si/novice/211-net-metering66

AKTUALNO

Potrebna ve~ja podpora eko-inovativnim re{itvam

S

trokovnjaki so pred nedavnim izobra`evalnim dogodkom v sredini marca na In{titutu Jo`ef Stefan pri obravnavi razli~nih vidikov obnovljivih virov energije namenili pozornost zlasti naprednim solarnim tehnologijam. Osrednja tema dogodka je bila namenjena podro~ju son~ne energije in razvoju s tem povezanih inovativnih re{itev. Pod okriljem treh evropskih projektov - Emilie, Ecofunding in Transparense je In{titut Jo`ef Stefan zdru`il podjetnike na izobra`evalnem dogodku Podpora malim in srednje velikim podjetjem pri razvoju ekoinovativnih re{itev ter financiranju ukrepov u~inkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Strokovnjaki so v lu~i prizadevanj za ve~jo rabo OVE v Sloveniji predstavili izku{nje in prihodnost OVE. Dotaknili so se finan~nih virov ter energetskega pogodbeni{tva, ter primerov dobrih praks iz omenjenih podro~ij. Ob koncu so si ogledali pilotni objekt InfraSUN, ki temelji na integraciji najsodobnej{ih son~nih termalnih tehno-

logij v enovit sistem ogrevanja in hlajenja prostorov z energijo sonca. Slednji bo kot raziskovalni poligon zagotovo soodlo~al na tehtnici uporabe inovativnih tehnologij pri ogrevanju in hlajenju stavb v prihodnosti.

InfraSUN in potencial naprednih solarnih tehnologij Osrednja tema dogodka je bila namenjena podro~ju son~ne energije in razvoju s tem povezanih inovativnih re{itev. Ena od tak{nih je energijski poligon na strehi IJS, ki jo je predstavil vodja projekta mag. Jure ^i`man. Projekt InfraSUN, ki je za`ivel sredi leta 2014, je namenjen prikazu uporabe Âťsonca kot infrastruktureÂŤ. Klju~ni sklopi pilotnega objekta so inovativni vakuumski cevni sprejemniki son~ne toplotne energije (kolektorji) s hranilnikom toplote, adsorpcijska hladilna naprava s hibridnim hladilnim stolpom, rekuperator toplotne energije

in centralni nadzorno-krmilni sistem. Na pilotnem sistemu spremljajo obratovalne parametre, ki nudijo osnovo za analizo zmogljivosti sistema, izra~une energetske u~inkovitosti, vplivov na okolje in ekonomskih vidikov vgradnje posameznih sklopov ter na~ina upravljanja. Objekt, ki bo v prihodnosti ravno zaradi teh analiz lahko soodlo~al pri izbiri inovativnih tehnologij ogrevanja in hlajenja stavb, so si udele`enci ob koncu dogodka tudi ogledali.

Stanje na podro~ju OVE in energetskega pogodbeni{tva Franko Nemac, Agencija za prestrukturiranje energetike, je povedal, da je letna poraba elektri~ne energije v Sloveniji 13.000 GWh. Konec leta 2014 je bilo skupno 3.350 son~nih elektrarn s proizvodnjo 250 MW. Dodal je, da je bilo od leta 2007 do 2013 v okviru kohezijskega sklada odobrenih okrog


AKTUALNO 150 milijonov evrov nepovratnih subvencij za URE in OVE, vgrajena oprema pa je bila v veliki ve~ini dobavljena iz tujine. ^e bomo `eleli od tak{nih ukrepov v Sloveniji imeti gospodarske koristi, bomo pri nas morali ustvarjati proizvodnjo za tovrstne ukrepe, saj je v preteklem obdobju bilo za to dovolj finan~nih sredstev. V lu~i prizadevanj za ve~jo rabo OVE v Sloveniji je Andra` Raku{~ek, ZRMK, dodal, da so toplotne ~rpalke najbolj u~inkovit na~in zajemanja energije sonca in da v Sloveniji imamo podjetja, ki tovrstno tehnologijo proizvajajo. Levin Pal, IJS CTT, je ob podpornih aktivnostih Centra za prenos tehnologij in inovacij IJS udele`ence opomnil, da je samo prodan patent nekaj vreden, sicer je vse skupaj velik stro{ek, ravno zato v centru nudijo podjetnikom podporno okolje z razvejano mednarodno mre`o institucij. Mag. Damir Stani~i , IJS CEU, je spregovoril o modelu inovativnega energetskega podjetni{tva, ki deluje na na~in, da ponudnik energetskega pogodbeni{tva ponudi podjetju ukrep URE, vanj investira in ga

nadzoruje ter preko u~inkov popla~a svojo investicijo. Energetsko pogodbeni{tvo se sicer ne izpla~a za manj{e projekte od vrednosti 50 tiso~ evrov, saj tovrstne ukrepe navadno spremljajo visoki stro{ki. V Sloveniji smo na tem podro~ju pri~eli v letu 2001 s prvim projektom, leta 2009 smo pre{li na koncesije in v tistem letu imeli prvo eksplozijo tovrstnih projektov. Leta 2012 so vstopili veliki igralci, s ~imer smo pridobili dodatne finan~ne vire in izvedli okrog 50 projektov, lani pa smo vpeljali tudi zasebne finan~ne vire. Po besedah govornika nam trenutno v Sloveniji manjka vitko (ÂťlahkoÂŤ) energetsko pogodbeni{tvo, torej tisto brez konkretnih ukrepov, ampak skozi uvajanje energetskega managementa v objekte. Bla`a Pospi{ Perpar, Eltec Petrol, je predstavila primere dobrih praks tovrstnega pogodbeni{tva na javnih objektih. Pri enem od njih so, na primer, v nekaj letih postopoma dosegli 52-odstotno zni`anje rabe energije na 8-ih objektih, kjer so bile investicije izvedene. Pri tem je {lo bodisi za spremembo rabe energentov, klimatizacije, razsvetljave, ovoja in stavbnega pohi{tva, dodatne prihranke pa je prinesla uvedba energetskega upravljanja.

67

Energetika je v Sloveniji premalo izkori{~eno podro~je Projekt EcoFunding, ki slovenske inovatorje s prodro~ja URE in OVE povezuje z investitorji, izpostavlja pomen energetskega sektorja za Slovenijo. Projekt, namenjen malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri iskanju finan~nih virov in re{itev financiranja razvoja eko-inovativnih re{itev, je tako pozitivna spodbuda in korak k morebitni uresni~itvi poslovnih idej s podro~ja OVE in URE. Sicer pa je po podatkih EU od leta 2003 do 2008 kreditiranje MSP-jev zraslo za 133 odstotkov, med leti 2009 in 2012 pa upadlo za 6,5 odstotkov. V splo{nem prihaja okrog 80 odstotkov kreditov za zagon novih podjetni{kih idej s strani bank, za t. i. zeleni sektor pa je stanje precej druga~no. Ker gre ve~inoma za inovativne podjetni{ke ideje so zahteve po tveganem in lastni{kem kapitalu ve~je. Tako je potrebno spodbuditi sodelovanje na strate{kih energetskih podro~jih URE in OVE, ga dvigniti tudi na medregijsko raven, odpreti meje in omogo~iti naprednim poslovnim idejam preboj v svet. (mj) VIR: NA[ STIK, Povzeto po sporo~ilu za javnost IJS


68

VODA KOT VIR

Kako cenimo pitno vodo? Zdrava voda je strate{ka dobrina. Te`je pogre{amo vodo kot hrano, pa vendar se ne zavedamo njene dejanske vrednosti. ^e ob pranju in umivanju zapremo pipo vsaki~, ko vode ne potrebujemo, prihranimo neverjetnih 80.000 litrov vode na leto, kar je ekvivalentno polnemu plavalnemu bazenu.

Ogromne prihranke omogo~ajo gospodinjstva Skoraj vso pitno vodo v Sloveniji dobimo iz podzemnih voda. Naravnost presenetljivo je, kako slabo ravnamo z virom, brez katerega ni `ivljenja. Vztrajno onesna`evanje in nepremi{ljena poraba mo~no zmanj{ujeta mo`nosti Slovenije, da bi bila trajno preskrbljena s pitno vodo. ^e zapremo pipo vsaki~, ko vode ne potrebujemo, prihranimo 80.000 litrov vode na leto. ^e bi vsak Slovenec zmanj{al dnevno porabo vode samo za en liter, bi prihranek zna{al okrog milijon kubi~nih metrov v letu dni. V svetu zaradi pomanjkanje vode, sanitarij in higiene vsak dan umre 6.000 otrok.

Preverite kak{ne so va{e navade z vsakodnevno rabo vode Preverimo ali nam voda morebiti uhaja. Vode ne pu{~amo te~i v prazno. Ponavadi ste~e iz pipe od 11 do 20 litrov vode na minuto. ^eprav je na{e stanovanje v bloku, imamo {tevec za porabo vode. Ko si umivamo zobe, najprej zmo~imo {~etko in zapremo pipo - {ele ko si zobe zdrgnemo, spet odpremo vodo in splaknemo {~etko in usta, ob tem prihranimo 20 litrov vode. Ko pripravljamo kopalno kad, najprej zama{imo odtok, {ele za tem odpremo pipo. Ko kupujemo nov splakovalnik za strani{~e, smo pozorni na tiste z manj{o porabo vode oziroma na tiste z dvojnim sistemom splakovanja. Uporabljamo kotli~ek, ki ima dve stopnji splakovanja. Tako porabo vode zmanj{amo do 30 %. ^e imamo obi~ajen kotli~ek, vanj previdno namestimo plastenko. Tako pri splakovanju prihranimo skoraj polovico vode. Redno preverjamo, ali na{ kotli~ek pu{~a. V strani{~no {koljko ne me~emo stvari, ki bi lahko zama{ile odtok ali zastrupile vodo. Raje se prhamo, kot kopamo. V prho, oziroma pipo smo namestili zra~nik za nizek pretok, ki vodi prime{a zrak, tako da vsaki~ porabimo polovico manj vode, oprhamo pa se prav tako dobro. Posodo pomivamo v skledi, pod teko~o vodo pa jo samo splakujemo. Tako prihranimo 100 litrov vode. Vodo, ki smo jo uporabili za splakovanje posode ali pranje zelenjave, porabimo za zalivanje vrta ali sobnih rastlin. Pazimo na to, da uporabimo ~im manj pra{kov. Uporabljamo okolju prijazne pra{ke in ~istila in jih pustimo u~inkovati dlje. Pri pranju avtomobila porabimo ~im manj detergentov. Za pranje avtomobila ve~inoma uporabljamo de`evnico ali pa ga odpeljemo v avtopralnico. Vrt in trato zalivamo z de`evnico, ki jo prestre`emo v veliko posodo. Zalivamo samo zgodaj zjutraj ali proti ve~eru, ko je izhlapevanje manj{e in u~inek zalivanja ve~ji, in nikoli ne v vetru, ki odna{a vlago. UR, iz zbirke Namigi za zdravo in var~no `ivljenje

Hidrokineti~ni tu{ Izdelek ima dve lastnosti, je integriran in hidrokineti~en. Intergriran pomeni, da se ro~ka za ro~no tu{iranje nahaja v stenskem pr{ilnem kosu, ki tudi slu`i kot tu{. Z enim gibom jo snamemo, se tu{iramo ro~no, dotok vode v stenki izliv pa se prekine. Hidrokineti~no pa pomeni, da se za vsako {obo skriva posebna votla komora. V njej se voda zvrtin~i, da izstopa v svedrastem curku. Proizvajalec trdi, da je tu{iranje bolj u~inkovito, poraba vode pa ostane enaka. Izto~ne odprtine so samo~istilne, s tipko pa spreminjamo na~in iztekanja med polnim delovanjem, hidrokineti~nim vrtenjem, masa`nim curkom, stop tipko in masa`o na polno. Oba dela sta s pipo povezana z mehko cevjo Ve~o izdeleku H2Okinetic 58480 lahko najdete na spletni strani www.deltafaucet.com • Tihec


OKOLJSKE TEHNOLOGIJE

69

@iveti z naravo pomeni tudi skrbeti zanjo

S

te vedeli, da z uporabo pitne vode za zalivanje pla~ate tudi kanal{~ino ter, da ste z vgradnjo zbiralnika za de`evnico in ponikovalnice opro{~eni takse za ~i{~enje padavinskih vod?

ODLI^NOST SISTEMA JE PREDNOST NA[E PONUDBE Biološke čistilne nap naprave prave Zag Zagožen gožen V podjetju Zagožen smo našli rešitev kako narediti male čistilne naprave znova preproste in zanesljive. Skupaj z nemškim partnerjem ATB, ki deluje na področju čistilnih sistemov za biološke čistilne naprave, smo združili najboljše lastnosti preizkušenih čistilnih naprav. Razvili smo dva različna produkta bioloških čistilnih naprav Zagožen, tip PUROO® ELEMENTS in tip AQUAmax®.

Var~no in preudarno ravnanje z vodnimi viri je postalo ne samo ekolo{ka, pa~ pa tudi `ivljenjska nuja. Glavna te`nja gospodarstva mora postati u~inkovita raba vode, zemlje, ~istega zraka, kot tudi energije. Gospodarska rast in rast svetovne populacije pomeni, da je poraba virov preve~ hitra, dejstvo je, da nam grozi pomanjkanje, posebno vode. V podjetju Zago`en `e ve~ kot 35 let skrbijo za razvoj in izdelavo okoljskih tehnologij za u~inkovito rabo vodnih virov. Osnovna usmeritev so izdelki za ureditev podzemne infrastrukture. Za stanovanjske objekte in hi{no tehniko je njihova ponudba okoljskih tehnologij zbrana pod blagovno znamko AQUAcare. Zagotavljajo brezpla~no svetovanje pri izboru, namestitvi in vzdr`evanju biolo{kih ~istilnih naprav Zago`en, ter vseh ostalih izdelkov iz ponudbe programa AQUAcare, ki zajema cevi in revizijske ja{ke, peskolove, lito`elezne in plasti~ne pokrove, zbiralnike za de`evnico, pitno vodo in odpadno vodo, ponikovalna polja za meteorne vode, ter oljne lovilce. Z AQUAstay zbiralniki lahko `e danes poskrbite za svoj nevtralen okoljski odtis. Z vodo iz zbiralnikov lahko v stanovanju ali hi{i ustrezno nadomestite

Biološke čistilne naprave Zagožen delujejo po SBR postopku čiščenja na način regulirane aeracije. Tako lahko na popolnoma biološki način očistijo tudi več kot 150 l odpadnih voda iz gospodinjstev na osebo v samo enem dnevu, in sicer do takšne stopnje, da so lahko parametri očiščene vode na izpustu tudi za polovico boljši od zakonsko zahtevanih. V biološki čistilni napravi Zagožen, tip PUROO® ELEMENTS so vgrajeni elementi, ki nadomeščajo elektromagnetne ventile. Tako v ohišju čistilne naprave ni električnih komponent. Čistilna naprava ima že vgrajeno posodo za vzorčenje ter je krmiljena s pomočjo enostavnega krmilnika, kjer lahko nastavimo poljubno število uporabnikov (do 8PE). Biološka čistilna naprava Zagožen, tip AQUAmax®, deluje s pomočjo čistilnega modula in je krmiljena preko elektronskega krmilnika, v katerem lahko nastavljamo poljubno število uporabnikov (od 2 do 32PE in več). Čistilna naprava se ob vaši odsotnosti samodejno preklopi na varčevalni način delovanja in se ob povečanem dotoku avtomatsko vrne nazaj v normalno delovanje. Na vplivnem območju, kjer uredba predpisuje dodatno stopnjo čiščenja odpadne vode, lahko postopek denitrifikacije enostavno vklopimo v krmilniku brez kakršnikoli investicij v dodatno opremo.

pitno vodo za splakovanje strani{~, pranje avtomobilov in perila, ter zalivanje vrta. Na poplavno ogro`enih obmo~jih izku{nje iz preteklosti ka`ejo, da je treba pri izgradnji stanovanjskih objektov poskrbeti za primerno odvajanje oziroma drena`o meteornih voda. Ponikovalna polja AQUAway podjetja Zago`en lahko uporabljate samostojno ali kot preliv v kombinaciji biolo{kini napravami Zago`en, ter zbiralniki za vodo in de`evnico AQUAstay. •

Za svetovanje o proizvodih podjetja Zago`en pokli~ite na 03 713 14 20 ali kontaktirajte na e mail: zagozen@siol.net

Biološke čistilne naprave Zagožen delujejo neslišno, zanesljivo ter povsem avtomatizirano brez dodatnega praznjenja prekatov, nastavljanja ventilov ali dodajanja bioloških in kemičnih preparatov. Zaradi velike prostornine sedimentnega prekata bo črpanje mulja iz bioloških čistilnih naprav Zagožen potrebno šele po dveh do treh letih od njenega zagona (odvisno od velikosti števila uporabnikov). Med rednim servisiranjem praznjenje rezervoarja ni potrebno. Zajamčena je kakovost in varnost nakupa, ima 2 leti garancije na vse tehnične dele. Biološke čistilne naprave Zagožen so uvrščena na seznam Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije ter imajo vso potrebno dokumentacijo. Za svetovanje o proizvodih podjetja Zagožen pokličite na 03 713 14 20 ali kontaktirajte na e-mail: cistilne.naprave@zagozen.si

Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec

03 713 1420 zagozen@siol.net

www.zagozen.si


70

VODA

Nadzemno zbiranje de`evnice Sodobni nadzemni zbiralniki de`evnice so koristni in dekorativni hkrati, zato jih ni ve~ potrebno skrivati za hi{o. Postavimo jih na utrjeno podlago, obi~ajno ob steno stavbe, nato pove`emo z odto~nim `lebom in monta`a je zaklju~ena.

Veliko oblik in velikosti V Armexovem katalogu najdemo ve~ kot 60 razli~nih vrst rezervoarjev, razli~nih barv, oblik in prostornin. V njih lahko shranimo od 300 do 2000 litrov de`evnice, izdelani pa so iz UV obstojnih materialov, odpornih na vse vremenske razmere. Stene so nepropustne za vodo in son~no svetlobo, zato je rast alg zavrta, voda pa bo ostala v dobrem stanju, kljub visokim poletnim temperaturam. Topla de`evnica je zagotovo najbolj{a in {e brezpla~na teko~ina za zalivanje cvetja in vrtnin. V primerjavi z njo je hladna in klorirana voda iz vodovoda veliko slab{a izbira. Izbor oblik, barv in struktur povr{ine posod pa je tako ob{iren, da bo zagotovo zadovoljil vse, od sodobnih estetov, ki `elijo, da posoda postane ena

od osrednjih to~k vrta do tistih, ki jo `elijo narediti ~im bolj nevidno.

Bliskovit priklop na `leb Rezervoar obi~ajno postavimo ~im bli`je odto~nemu `lebu, po mo`nosti v polo`aj, na katerem ne bo ves dan izpostavljen soncu. Nato med dodatno opremo izberemo {e eno od izto~nih pip in priklop na `leb. Priklop lahko izvedemo sami, z vrtanjem in vstavljanjem priklju~nega kosa, kar opravimo v nekaj minutah ali pa z izrezom dela odto~nega `leba in vstavljanjem vertikalnega samo~istilnega filtra. S posodo ga pove`emo z vodoravno cevjo, ki slu`i kot povratni odtok, ko je posoda polna. Vsi priklju~ki so opremljeni s filtrom in imajo zimsko – letno nastavitev, da pozimi voda odteka mimo rezervoarja. Pred zimo ga izpraznimo, nato pa bo brez {kode po~akal na pomlad. Kompleti za priklop na `leb vsebujejo vse, celo kronski sveder za vrtanje, izbor tipa priklopa pa je odvisen tudi od velikosti strehe. Na internetni strani www.cistilnenapravedezevnica.si najdemo vso potrebno opremo,

Izbira barv, velikosti, oblik in povr{in je res raznolika

Gumijasti del za zajemanje stisnemo in vstavimo v cev

v zavihku Armex-Graf TV pa je predstavljen postopek priklopa rezervoarja na `leb. Med ob~udovanjem svojega novega rezervoarja pa ne smemo pozabiti, da se izteka 10 letni rok za vgradnjo biolo{kih ~istilnih naprav na obmo~jih brez javne kanalizacije, s ~imer lahko svoj hi{ni vodni krog ekolo{ko neopore~no zaklju~imo. • Tihec


VODA

71

Hydroflow prekristalizator za ~isto vodo Trajna za{~ita pred umazanijo in vodnim kamnom v ceveh Signal Hydropath spodbuja kalcijeve karbonatne ione da se zdru`ujejo v skupke, pri ~emer gre za proces kristalizacije. Skupki se spremenijo v kristale in se la`je ve`ejo med seboj.

HydroFlow - trajna za{~ita pred umazanijo v vodi Naprava za ~i{~enje vode HYDROFLOW je za okolje in ~loveka povsem naravna oblika ~i{~enja vode, odli~na za vgradnjo v va{em domu ali v ve~jih objektih, kjer se v sistemih za ogrevanje ali cevnih in{talacijah v ve~jih obratih v industriji, kopali{~ih, javnih ustanovah, bolni{nicah mora zagotoviti ~isto in neopore~no vodo.

Korak do ~iste pitne vode brez kemikalij Tehnologija HYDROFLOW deluje popolnoma brez kemikalij, na principu signala HYDROPATH. Uni~i 99,99% bakterij in alg in ne deluje na principu dezinfekcijskih sredstev. Ker se v cevnih razvodih v zgradbah nabirajo bakterije in umazanija s t.i. osmozo sile vode povzro~imo, da se bakterije povsem uni~ijo. HYDROFLOW sistem ~i{~enja vode je plod razvoja angle{kega podjetja Hydropath Technology Ltd. Predstavljamo vam delovanje sistema za doma~o, hi{no uporabo za{~ite cevnih in{talacij Hydroflow HS38: https://youtu.be/lSXaHdoZgnc .

HydroFlow - trajna za{~ita pred vodnim kamnom Trda voda ima visoko vsebnost mineralov - visoke koncentracije (Ca2, Mg2 + ionov). U~inek kamna ima v ceveh ve~, te`ko popravljivih neugodnih vplivov. Vodni kamen v hi{ah zmanj{uje mo~ ogrevanja ogrevalnega

sistema in pretok vode ter s tem pove~uje stro{ke ogrevanja, povzro~a blokade ter pu{~anje in okvare na ceveh in armaturah, v ve~jih industrijskih in proizvodnih obratih pa ogro`a delovni proces. Klasi~ni postopki ~i{~enja cevi zahtevajo uporabo dragih in nevarnih kemikalij. Z uporabo t.i. hydroflow tehnologije prepre~imo te`ave in nimamo potrebe po velikih posegih v cevno in{talacijo. HydroFlow sistem nevtralizatorja vodnega kamna je primeren za doma~o uporabo v gospodinjstvu, hkrati pa dopu{~a re{evanje te`av z vodo v ve~jih industrijskih, kopali{kih in drugih obratih. Kakovost sistema je potrjena s {tevilnimi referen~nimi primeri vgradnje tudi v bolni{nicah, {olah, kopali{~ih. HydroFLOW za{~ita pred vodnim kamnom in umazanijami hkrati prepre~uje nastajanje vodnega kamna brez kemikalij in brez spreminjanja strukture vode. Naprava raztopi obstoje~ vodni kamen s t.i. kristalizacijo. Ob tem se ustvarijo kristali, ki postopoma raztapljajo vodni kamen.

Mesto monta`e: v hi{nih aplikacijah se montira pred ogrevanjem sanitarne vode, v industriji pa po ogledu objekta. Garancija 3 leta. Garancija na u~inkovitost 6 mesecev

Hydropath signal kako ga po{ljemo po cevi? Razlika med Hydropath tehnologijo in ostalimi podobnimi tehnologijami ~i{~enja vode je v induciranju elektri~nega signala v vodi. V praksi se je ta tehnologija potrdila za veliko bolj u~inkovito kot magnetni signal. Tehnologija oddaja signal s povpre~no frekvenco ¹ 150 kHz, ob tem da lahko mo~ impulzov reguliramo za dolo~en delovni proces, elektri~ni tok pa potuje po celotni cevi (20W). V Podjetju Konik d.o.o. se `e dobro desetletje ukvarjamo s pripravo sanitarnih in pitnih voda v gospodinjstvih, {olah, javnih ustanovah in podjetjih. Na{i strokovnjaki vas bodo obiskali in na{li pravo re{itev za vas. • Pokli~ite nas na Konik d.o.o. PE Dile, tel.: (02) 88 27 450 ali nam pi{ite na: info@dile.si


72

NASVETI

Prihaja poletno pregrevanje

P

oletno pregrevanje hi{ in stanovanj lahko prepre~imo z zasen~evanjem in pametnim zra~enjem, nakup klime naj bo vedno zadnja mo`nost. Tema poletnega pregrevanja bo vedno bolj zanimiva, saj smo zimske probleme `e re{ili s toplotno izolacijo sten. Notranji viri toplote Vpliv slednjih je potrebno ~im bolj zmanj{ati. Najve~ toplote odda veliko {tevilo oseb na majhnem prostoru, razsvetljava ter razli~ne naprave, ki jih poganja elektrika. To kar nam je pozimi pomagalo pri vzdr`evanju temperature, nam poleti pregreva prostore.

Re{evalna folija na zunanji strani okna je odli~na toplotna pregrada

Vklju~imo samo svetila, ki so nujno potrebna, lestence in okrasne lu~i pa ugasnemo. Prilagodimo se ritmu dneva in ~im ve~ dela opravimo ob dnevni svetlobi. Med velike a prikrite vire toplote spadajo TV in HiFi naprave ter ra~unalniki, saj so obi~ajno vklju~eni po ve~ ur, ~e ne celo neprekinjeno. Var~ni aparati porabijo manj elektrike, oddajajo pa polovico manj toplote. Pralne in pomivalne stroje ter grelnik vode vklju~ujemo pono~i, saj oddajajo veliko toplote. Pripravo hrane pa prilagodimo poletnemu ~asu, manj kuhamo in jemo presno hrano. Starodavne lesene naoknice so odli~na za{~ita pred pregrevanjem

No~no hlajenje Poleti ~ez dan prezra~ujemo samo toliko, kolikor je iz higienskih razlogov nujno potrebno in hladen no~ni zrak ~im dlje obdr`imo v stanovanju. Podnevi prezra~ujemo enako kot pozimi, kratko in sunkovito skozi {iroko odprta okna in vrata. No~no hlajenje pa bo uspe{no le, ~e bo temperatura zraka padla pod 21°C za najmanj 5 ur. Problem so nova klimatska dejstva, saj se {tevilo hladnih poletnih no~i skokovito zmanj{uje v vsej Evropi.

okna na nasprotnih stenah stavbe, delno pomaga tudi ventilator. Tisti z vgrajenim prezra~evanjem so tukaj v prednosti, saj bodo brez prepihov in vstajanja uspe{no ohladili stanovanje. Ohlajevanje si lahko privo{~ijo tudi lastniki hi{, ki zrak zajemajo skozi cev, vkopano v zemljo. Hi{o bodo uspe{no ohladili, ~eprav ta postopek ne spada v hladilno tehniko.

No~no zra~enje pa ni tako enostavno, saj mora biti stanovalec kar discipliniran. U~inkovito bo zra~enje s prepihom, skozi

Dobro izolirane stene stavbe so koristna za{~ita, pri tem imajo prednost masivni zidovi in debeli estrihi, saj izravnavajo

Dnevno prepre~evanje pregrevanja

temperaturne skoke. Nujno potrebno je prepre~iti direkten dostop son~nih `arkov skozi okna, saj bodo tla in predmete tako ogreli, da jih preko no~i ne bo mo`no ohladiti. Za{~ita pred toplotnim sevanjem mora biti vedno na zunanji strani, z belo ali srebrno svetle~o povr{ino, rolete do konca spu{~ene, okna pa zaprta. V sili okna z zunanje strani prekrijemo s srebrno folijo, ki jo uporabljajo re{evalci. Njen u~inek je skoraj neverjeten, zato se spla~a poskusiti. • TihecSistemske pe~i Hrovat – SPH Masivne pe~i nove generacije

N

OVOST - Idealne ogrevalne naprave za moderne objekte z majhnimi toplotnimi potrebami!

Investitorji se vedno pogosteje odlo~ajo za izgradnjo nizkoenergijskih ali celo pasivnih hi{, ki so pri nas v zadnjih letih izjemno priljubljene. Zaradi majhnih toplotnih potreb se pogosto poraja vpra{anje, kak{no ogrevalno napravo je sploh primerno vgraditi v tak{ne objekte. V Pe~arstvu Hrovat iz Meng{a poznamo odgovor zato smo na{im kupcem pripravili novost na trgu – linijo SISTEMSKIH PE^I HROVAT oz. SPH. Sistemske pe~i Hrovat Vam omogo~ajo hitro in enostavno izbiro vrhunske pe~i, ki bo Va{ vir toplote in okras Va{ega doma {e dolga leta.

Vrhunska ogrevalna naprava za moderen dom Sistemske pe~i Hrovat so idealna re{itev ogrevanja za nizkoenergijske in pasivne hi{e, saj zaradi majhnih toplotnih mo~i 1 – 5 kW ne povzro~ijo pregrevanja prostora. So rezultat natan~nega projektiranja in uporabe specialnih pe~arskih materialov, kar omogo~a izdelavo vrhunskih ogrevalnih naprav. Ne`no sevanje

toplote, ki je akumulirana v masi pe~i, ustvarja v Va{em domu prijetno bivalno ugodje. Sistemske pe~i Hrovat omogo~ajo ekonomi~nost in popolno energetsko neodvisnost, saj so polena cenovno ugodni in lokalno dostopni energenti. Poleg tega so masivne pe~i na drva najbolj zanesljiv vir ogrevanja, saj delujejo tudi ob izpadu elektri~ne energije.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Sistemske pe~i Hrovat omogo~ajo najmanj 8-12 h oddaje toplote z enim nalaganjem drv. To pomeni le dva do tri nalaganja drv dnevno. Inovativen dizajn SISTEMSKE PE^I HROVAT imajo inovativen izgled iz masivnih litih {amotnih plo{~ v sivkasti barvi z zna~ilno strukturo materiala, ki se idealno poda k moderni opremi stanovanja. Pe~ je lahko v celoti iz {amotnih plo{~, delno ometana ali pa tudi v celoti izdelana z zaklju~nim pe~arskim ometom. Sistemske pe~i Hrovat zdru`ujejo moderno tehnologijo in design z prijetnim sevanjem toplote, kot ga poznamo pri tradicionalnih lon~enih pe~eh.

Tehnologija za popolno udobje Sistemske pe~i Hrovat vsebujejo vrhunske tehni~ne re{itve, ki omogo~ajo optimalno ogrevanje prostorov in popolno udobje uporabnika. Kurilna vrata z dvojnim steklom omogo~ajo hiter toplotni efekt plamena, ki seva v prostor, hkrati pa {e vedno okoli 80 % toplote ostane v notranjosti in se akumulira v materialu. Kuri{~e in dimovodni kanali so izdelani iz masivnih {amotnih modulov, ki optimalno akumulirajo toploto in so odporni na mehanske in toplotne obremenitve. Pe~ ima zunanji dovod zgorevalnega zraka, ki je lahko ro~no ali avtomatsko krmiljen. • Jurij Hrovat, pe~arski mojster

75


76

GRADNJA

Moja zbirka toplotnih mostov

T

oplotni mostovi so oslabljena mesta stavbe, na katerih v omejenem obsegu izgubimo ve~ toplote kot na ostalih, dobro izoliranih mestih. Najve~krat je vzrok za ta pojav gradbena napaka, ki lahko pomeni, da na tem mestu ni izolacije, da je gradbena izvedba slaba, da so vzroki konstrukcijskega ali geometrijskega izvora in podobno. ^e ima stavba ~im bolj enostavno obliko in kompaktno izvedbo, bo s tem zmanj{ana tudi nevarnost pojava toplotnih mostov. Vzroki in posledice Toplotni most povzro~i pove~ano porabo energije, saj moramo za doseganje enakomerne temperature povr{ine dovajati ve~ toplote. Obse`ni toplotni mostovi poslab{ajo bivalno ugodje in povzro~ajo prepihe. Posledice so razvoj plesni, nekontrolirana izmenjava zraka ter hladne stene, na katerih kondenzira vlaga. Isto~asno bodo slabe posledice povzro~ile poslab{anje stanja gradbene substance, saj lahko zlasti kondenzirana vlaga povzro~i obse`ne gradbene po{kodbe.

Kriti~na mesta Danes veliko teh napak samodejno odpravimo z na~inom gradnje in uporabo izolacijskih plo{~ ter razli~nih folij, ki jih vgrajujemo med postavljanjem stavbe. (1) Stik kletnih stopnic s temeljno plo{~o v kleti povzro~i visok prehod toplote in ohlajevanje. (2) Stik kletne stopni{~ne stene in temeljne kletne plo{~e, spet je prehod toplote v tla ve~ji kot na drugih mestih. (3) Stranski priklju~ek klenih stopnic na steno kleti, poleg prenosa zvoka in toplote lahko ohlajene stopnice postanejo goji{~e plesni. (4) Stik stropa kleti in nosilne kletne stene je naslednja to~ka, kjer podhlajevanje lahko povzro~i neprijetnosti. (5) Stik kletne stene in stropa ter zemljine na zunanji strani je ohlajeno mesto, ki ga zlasti s termo kamero dobro vidimo. (6) Potrebno se je izogibati podalj{kom stropa kleti, ki velikokrat neizoliran le`i v nivoju okoli{ke zemljine in deluje kot hladilnik kletnega stropa in isto~asno poda v pritli~ju.

Nekaj toplotnih mostov ki se jim je potrebno med gradnjo izogniti

(7) Vstopni podest je obi~ajno privzdignjen, ~e pa je {e neizoliran to pomeni, da imamo spet novo kriti~no to~ko v stavbi. (8) Obod okna in okenske police je najpogostej{a slaba to~ka zgradbe, ki smo jo opremili z zunanjo toplotno izolacijo. (9) Balkoni in {trle~i podalj{ki plo{~e so zelo znani in u~inkoviti hladilniki stavbe, zato je potrebno uporabiti posebne vlo`ke, ki toplotno prekinejo stik plo{~e in balkona. (10) Stik zunanje podstre{ne stene in stre{nih tramov je to~ka, ki jo graditelji velikokrat spregledajo in je vzrok

ne`elenih prepihov in nenadzorovanega ohlajevanja. (11) Stik okvira stre{nega okna in stre{ne konstrukcije postane ob nepravilni monta`i hladilni in vla`ilni del stavbe. (12) Notranje predelne stene prebijajo strop proti podstre{ju in spet delujejo kot hladilna rebra za notranjost stavbe Termo kamera je odli~en pripomo~ek za odkrivanje gradbeni{kih napak, vendar vedno prepozen, zato je znanje projektantov in graditeljev tako pomembno. • Tihec


GRADNJA

77

Izbirate fasado?

^

e izbirate fasado za svojo hi{o, ste `e opazili, da je ponudbe veliko, tako za izolacije, kot za raznobarvne omete. Kako izbrati? La`je nam bo, ~e se najprej vpra{amo, kaj od prave fasade pri~akujemo? Naj bo u~inkovita! Hi{o izoliramo, da prihranimo pri stro{kih za ogrevanje in obenem izbolj{amo po~utje v hi{i. Zato je prvo, na kar pomislimo, dobra izolacija. In kak{na naj bi bila dobra izolacija? Gotovo tehni~no ~im bolj u~inkovita, torej naj bi ob manj{ih debelinah nudila ~im bolj{o toplotno izolativnost. Naravna, zdrava, dostopna? Seveda.

Varna Pomembno je tudi, da je fasada negorljiva, saj si vsi `elimo ~im bolj varno hi{o. ^e zagori, je zelo pomembno, da se ogenj {iri ~im po~asneje, da bodo gasilci po`ar la`je in predvsem hitreje zaustavili, zato bo {koda manj{a. Ker je najpogostej{a nevarnost ob po`aru zastrupitev s plini, je zelo pomembno, da gradbeni materiali, ki jih vgrajujemo, ne gorijo in ne spro{~ajo strupenih plinov. Ker se po fasadi {iri

plemen iz nadstropja v nadstropje, je negorljiva izolacija dobra ovira pri {irjenju po`ara.

vodo, so zato idealna fasadna kombinacija.

Kaj pa to~a? Zvo~na izolacija ^e je na{a hi{a v bli`ini ceste, nam je pomembno, da je dobro zvo~no izolirana, saj nam le tako lahko zagotovi miren spanec pono~i in sprostitev ~ez dan. Toplotno izolacijski materiali imajo razli~ne vplive na zvo~no izolacijo sten. Lahko jo izbolj{ajo, lahko so brez vpliva na zvo~no izolativnost, lahko pa celo poslab{ajo stanje, kar je zadnje, kar bi si `eleli.

Bivalno ugodje Nova okna precej spremenijo bivalne razmere v hi{i. Ko se zatesnjenim oknom pridru`ijo {e vla`ni zidovi in nepravilno prezra~evanje, so izpolnjeni vsi pogoji za nezdrave bivalne razmere. Z izoliranjem fasade k temu ne smemo prispevati! Zato mora biti fasada difuzijsko odprta, saj s tem zagotovimo naraven proces su{enja. Kamena volna, lepila in zaklju~ni sloji, ki omogo~ajo prehod vlage, obenem pa {~itijo pred padavinsko

@elimo si, da bi bila fasada trajna , s trajnostjo pa je povezana tudi trdnost: to~a je najpogostej{i vzrok za po{kodbe fasade in ~e fasada zdr`i to~o, bo tudi {e kak{no `ogo, ki po nesre~i prileti v zid. Trdnost zagotavljata tako izolacija kot tudi trdne plasti lepil in zaklju~nega ometa. Tudi ob to~i, debeli kot jajce, lahko fasade ostajajo nepo{kodovane – ~e dobro narejene in iz kakovostnim materialov. Do po{kod na fasadi lahko pride tudi zaradi temperaturnih sprememb. Poletno segrevanje, ki mu sledi hitra ohladitev, lahko povzro~i razpoke. To je posebej pogost pojav pri temnej{ih barvah fasade. Z izbiro bolj »elasti~nega« ometa lahko to prepre~imo. Kaj je {e grdo? Alge in mahovi, ki kazijo videz, plesni pa {e negativno vplivajo na na{e zdravje. Pri pravi fasadi je omet tak, da prepre~uje ali vsaj zavira razvoj nezdravih mikroorganizmov na stenah. • Nu{ka Marn

Vse najbolj bistvene lastnosti dobre fasade so zdru`ene pod znamko PRAVA FASADA. Sistem PRAVA FASADA zdru`uje izvrstne materiale, kakovostno izvedbo in pomo~ uporabnikom v vseh fazah izbire. Kljub optimalnim lastnostim je PRAVA FASADA tudi cenovno dostopna. Ve~ informacij o pravi fasadi poi{~ite na spletni strani pravafasada.si ali v trgovinah KALCER.

Vrhunska kakovost vam je na voljo za razumno ceno.

je varna je varčna zagotavlja ugodje bivanja je trajna je naravna

TRZIN Kalcer d.o.o., Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin +386 (1) 724 67 70, info@pravafasada.si NOVO MESTO

Zakaj bi odlašali - naredite prvi korak že danes!

Kalcer d.o.o., PE Novo mesto, Livada 8, 8000 Novo mesto +386 (7) 371 90 90, info@pravafasada.si MARIBOR

www.pravafasada.si

Kalcer Maribor d.o.o., Tržaška cesta 89, 2000 Maribor +386 (2) 320 74 21, info@pravafasada.si


Temeljenje sodobnih hi{ Poleg pove~anja energijske u~inkovitosti obstoje~ih in novo grajenih stavb, je dol`nost vseh udele`encev gradnje, da temeljito razmislijo o spremenjenih pogojih gradnje in posledi~no morebitnih vplivih na stavbo. Temeljenje na izolacijski podlagi je prav gotovo eden izmed tovrstnih novih na~inov, kjer staro znanje in obstoje~a gradbena praksa nista ve~ ustrezna. Zaradi enostavne, mnogo hitrej{e, pa tudi cenej{e izvedbe temeljenja v primerjavi s klasi~nimi pasovnimi temelji, se je temeljna plo{~a tudi v Sloveniji zelo hitro uveljavila. Za razliko od dr`av severneje od nas ima Slovenija bolj ali manj potresno ogro`ena podro~ja in re{itve, ki veljajo v Avstriji ali Nem~iji, ni mogo~e le prekopirati. [iroke in poglobljene raziskave fakultet za arhitekturo in gradbeni{tvo ter gradbenih in{titutov o obna{anju podlizoliranih temeljev v primeru potresa, so kot najustreznej{o re{itev kontroliranega obna{anja nizkoenergijske stavbe potrdile FIBRANovo inovativno re{itev. SEISMIC temeljna blazina je tako postala za zdaj edini preverjeni sistem temeljenja na podizolirani temeljni plo{~i. TEMELJNA BLAZINA SEISMIC je nadgradnja dosedanjega na~ina izvedbe toplotno izolirane temeljne plo{~e. Temeljna blazina je kompozit (med seboj povezani, zlepljeni sloji) temeljne plo{~e, toplotne in hidro izolacije, ki ob potresnih sunkih deluje sovpre`no in zaradi njene delne pro`nosti tudi kot du{ilec potresnih sil. Temeljna blazina polo`ena na betonski podlagi ne dovoljuje nekontroliranega zdrsa, s ~imer se posredno {~itijo tudi in{talacijski vodi. Podrobnej{e informacije nadete na www. fibran.si, odgovor na konkretna vpra{anja pa pri na{i tehni~ni slu`bi. Za trajno u~inkovito toplotno izolativnost v zemlji, vlagi in vodi se uporabljajo toplotne izolacije z najni`jo vodovpojnostjo pod vplivom difuzije, npr. WD(V)1 in najni`jo

vodovpojnostjo pod vplivom dolgotrajne potopitve WL(T) 0,7, ~emur ustrezajo izolacije FIBRANxps. Inovacija temeljne blazine, ki temelji na varnosti energijsko u~inkovitih stavb na potresno ogro`enih obmo~jih, je nov pristop gra-

Najoptimalnej{e re{itev SEISMIC temeljne blazine

dnje na temeljni plo{~i v svetu, zato smo za pomo~ pri na~rtovanju in izvedbi na spletni strani pripravili podrobnej{a pojasnila in re{itve. Za investitorje, projektante smo ves ~as na razpolago, da tako pomemben element, kot so temelji stavbe, ne bi bil grajen napa~no. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6a. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

finalni sloj estrih penjena folija AB temeljna plošča FIBRANxps SEISMIC1) FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk2) FIBRANhydro T-3sk3) FIBRANxps1) podložni beton gramozni tampon zemlja FIBRANxps 300-L geotekstil FIBRANxps ETICS GF (“cokel”)

1) 400-L, 500-L ali 700-L 2) Hidroizolacija- obojestransko samolepilna 3) Hidroizolacija- enostransko samolepilna

Temeljna blazima SEISMIC z dvoslojno toplotno izolacijo in vmesnim samolepilnim hidroizolacijskim slojem predstavlja najoptimalnej{o re{itev. Pred name{~anjem podlo`nega betona in naprej prvega sloja toplotne izolacije FIBRANxps posebno pozornost namenimo in{talacijam. Na natan~no polo`eni prvi sloj toplotne izolacije FIBRANxps ustrezne debeline nalepimo samolepilno hidroizolacijo. Na nalepljeni sloj dvostransko samolepilne hidroizolacije postavimo opa` temeljne plo{~e. Postopoma odstranjujemo za{~itno folijo hidroizolacije in FIBRANxps SEISMIC polagamo na lepljivo hidroizolacijsko povr{ino previdno in natan~no, zaradi mo~ne lepljivosti je korekcija zelo te`ka. Pred monta`o armature morebitne {pranje zatesnimo s PU peno. Sledi polaganje armature z distan~niki in betoniranje. Opomba: Obvezen prera~un licenciranega statika (spisek statikov na www.fibran.si)


PAKET DVOJNI PLUS Združite ELEKTRIKO in PLIN v enem paketu ter ju do konca leta 2016 plačujte po NIŽJI CENI, na eni položnici. Preverite obstoječe cene električne energije in zemeljskega plina na vašem računu in jih primerjajte s cenami v paketu Dvojni plus.

PRIHR z izjem

ANITE

no pon

udbo

Cena brez DDV

Cena z DDV

VT (€/kWh)

0,05999

0,07319

MT (€/kWh)

0,03399

0,04147

Cena brez DDV

Cena z DDV

ET (€/kWh)

0,05299

0,06465

0,3190 (€/Sm3)

0,3892 (€/Sm3)

Račun za električno energijo in zemeljski plin prinesite na eno izmed prodajnih mest Energije plus ali pošljite na naslov Vetrinjska 2, 2000 Maribor. Pripravili vam bomo izračun prihranka in pogodbo za paket Dvojni plus. 3RQXGED YHOMD ]D YVH JRVSRGLQMVNH NXSFH GR .

01/2015

080 21 15 www.energijaplus.siIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.