Revija Varčujem z energijo - št. 45

Page 1

Letnik 9, {t. 45/ julij - avgust 2015 30.000 brezpla~nih izvodov


-.+/#65-' 0#24#8' 612.160' ȫ42#.-' 24'<4#ȫ'8#0,'

Najboljše rešitve za

hlajenje

in ogrevanje doma!

KLIMATSKE NAPRAVE Ű S klimo Coolwex se hladite za le 0,5 € na dan! Ű 8UG MNKOCVUMG PCRTCXG UQ WXTɶȬGPG X GPGTIGVUMK TC\TGF # # CNK # Ű +PXGTVGTUMG MNKOG JNCFKLQ \C Ż KP ITGLGLQ \C Ż PC FCP Ű ȫKUV KP \FTCX \TCM U RQOQȬLQ FQXTɶGPG VGJPQNQIKLG ȬKɶȬGPLC \TCMC Ű /WNVK URNKV OQFGNK QITGXCLQ XGȬ RTQUVQTQX JMTCVK \ NG GPQ \WPCPLQ GPQVQ Ű 6KJQ FGNQXCPLG

CGS 9I10 2TKRQTQȬNLKXQ \C RTQUVQTG FQ O2

499, € 00

\ &&8

Ż \ OQPVCʓQ KP &&8

24'<4#ȫ'8#.0+ SISTEMI Z REKUPERACIJO

TOPLOTNE TNE ȫ42#.-' -' Ű NGV RQNPG ICTCPEKLG NPG ICTCPEKLG Ű GMQUMNCF MTGFKV KP CF MTGFKV KP UWDXGPEKLC EKLC Ű DTG\RNCȬPK QINGF ȬPK QINGF KP UXGVQXCPLG QXCPLG

Ű 1FRTCXNLC VGʓCXG s plesnijo. Ű &GEGPVTCNK\KTCPQ RTG\TCȬGXCPLG \C UCPCEKLG KP PQXQITCFPLG XQITCFPLG

O UGOKEDNNAPRAVE

S M KLIMAT OPUSTO P M I N T S POLE

17%

5

LET

OQPVCʓC garancije v 4 dneh

+\MQTKUVKVG ƒPCPȬPG UWDXGPEKLG KP Orca darila. Naši strokovnjaki vam DQFQ RTKRTCXKNK PCLDQNLɶQ TGɶKVGX KP XNQIG \C UWDXGPEKLQ

080 35 10 www.coolwex.com


TOPLOTNA ČRPALKA na na ela

edskem Šv

Thermia ATEC

izd

za ogrevanje prostorov

Zakaj je Thermia Atec najboljša rešitev ogrevanja za vaš dom? Í Že 3 leta najbolje prodajana toplotna črpalka v svojem razredu v Sloveniji. Í Vedno topel dom in zelo visok izkoristek pri ogrevanju. Í Zanesljiva rešitev za starejše objekte - ogreva do 65°C. Í Najvišje letno grelno število na neodvisnem testu švedskega tehničnega inštituta SP. Í Med najbolj tihimi toplotnimi črpalkami na trgu. Í Zaupa nam veliko zadovoljnih uporabnikov.

Zanesljiva in učinkovita toplotna črpalka

Prihrani Primerna za ogrevanje z radiatorji

75%

do energije

Í Sistem je preizkušen v ekstremnih zimah v Skandinaviji in na številnih energetsko zahtevnih objektih v Sloveniji. Í 5 let garancije in zanesljiva servisna služba.

Kontaktirajte nas!

080 20 65

Z veseljem vam bomo svetovali, kako zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati udobje vašega doma.

Specialisti za varčno ogrevanje

Če boste želeli, bomo prišli na ogled, konfigurirali rešitev po meri in pripravili finančni izračun. Pripravili bomo vso dokumentacijo in poskrbeli, da boste uspešno pridobili nepovratna sredstva.

Zastopnik in distributer:

Atlas trading d.o.o. | Celjska cesta 45, 3212 Vojnik | 03 425 54 00 | info@thermia.si | www.thermia.si


4

UVODNIK

Spreminjanje hrane v bencin

N

a prvi pogled je ideja odli~na. Na bioetanol lahko gledamo kot gorivo bodo~nosti, saj so rastline CO2, ki izhaja iz izpuha vozila, pred tem porabile za svojo rast.

Pi{e: Simon Tihec

Polj{~ine za pridobivanje etanola zrasejo vsako leto znova, poleg tega lahko razne `itarice, koruzo in sladkorni trs sadimo na povr{inah, ki jih pred tem nismo namenili pridelavi hrane. S tak{nimi utemeljitvami prista{i biogoriv prve generacije delajo reklamo za svoje proizvode. Pri tem gre za goriva izdelana iz sladkorjev, {kroba, rastlinskih olj, `ivalskih ma{~ob in `itaric, torej iz hrane. Etanol je cenej{i kot bencin, ampak samo zaradi ni`jih davkov in ni`je energetske gostote na liter goriva. Zato je zanimiv, dober za posel in na prvi pogled tudi za okolje. Ker pa {tevilo vozil in njihova poraba stalno rasteta, se pojavlja vpra{anje, ali nam lahko avtomobili pojedo hrano. Biogoriva so dober posel, zato se pritisk razli~nih skupin na tem podro~ju pove~uje. Evropski parlament je pred ~asom sprejel odlo~itev, da bo proizvodnja biogoriv iz rastlin za prehrano v EU v bodo~e omejena. Kljub temu lobiji ne popu{~ajo in posku{ajo trg agrarnih goriv raz{iriti, da bi dobil industrijske razse`nosti in zato prina{al tudi vi{je dobi~ke. Pri tem trdijo, da z biogorivi izbolj{ujejo klimatsko bilanco dr`ave. V ozadju poteka {e tiha sprememba namena rabe kmetijskih zemlji{~. Na videz je vse po starem, saj s pogledom na polje cveto~e oljne repice ne moremo ugotoviti, ali je namenjena za hrano, ali za pogon avtomobilov. Pravi problem pa se skriva drugje. Kadar evropski kmet svoj pridelek nameni proizvodnji goriva, mora manjkajo~e zrnje dobiti drugje. Kar pomeni, da nekje v Afriki pridelujejo hrano za njegove `ivali na povr{inah, ki bi jih potrebovali za pridelavo hrane zase. To se imenuje indirektno kmetijstvo, v resnici pa povzro~a pove~evanje svetovne lakote. Biogoriva iz hrane so zato vpra{ljiv produkt, ~eprav veliko dr`av {e vedno investira v ta posel. Na sre~o se prvi zagon `e zmanj{uje, saj je hrana pomembnej{a. Po zadnjih ugotovitvah pa okoljske koristi ni, ampak planetu povzro~a dokazano {kodo. Trenutno lahko z biogorivi zmanj{amo koli~ino toplogrednih plinov, ki izhajajo iz izpuha avtomobila, za 30% do 60%. Vendar je to samo prvi u~inek, ko se{tejemo {e vse ostale postopke, ki jih izvajamo med predelavo in njihove posamezne obremenitve okolja, se izka`e, da je kon~na obremenitev veliko ve~ja kot pri fosilnih gorivih. [vicarski in{titut EMPA je izvedel raziskavo in ugotovil, kak{ne posledice na planet ima bencin v primerjavi z razli~nimi biogorivi. Prvi primer, bioetanol iz brazilskega sladkornega trsa zmanj{a izpuh toplogrednih plinov za 60%, skupna obremenitev okolja pa je za 30% vi{ja, kot ~e bi vozili na bencin. Dizel iz palmovega olja odda 40% manj toplogrednih plinov, okolje pa obremeni za 30% bolj kot bencin. Posebej slab je u~inek bioetanola iz ameri{ke koruze, saj odda samo 15% manj toplogrednih plinov, okolje pa obremeni za 150% bolj kot bencin. Pravo obremenitev okolja lahko ugotovimo {ele s pogledom na celotno sliko. Zato moramo upo{tevati tudi po`ig ogromnih

povr{in tropskih gozdov za nova polja, ki v zrak spusti na tone CO2, saj, aerosolov in dioksinov. Pri{teti je potrebno {e stroje in porabo nafte za obdelavo, pa uporabljena gnojila in pesticide. Koruza za etanol v ZDA neposredno povzro~i uvoz hrane in krmil od drugod, vse to spet na naftni pogon. Polja so osiroma{ena, pregnojena in zakisana, humus pa izginja. Najvi{jo obremenitev okolja med vsemi bioenergenti pa povzro~a v Evropi pridelan etanol iz r`i. Da o porabi vode za namakanje sploh ne govorimo, saj za liter biogoriva potrebujemo povpre~no 3500 litrov vode. Zato je bencin z dodatkom alkohola, na `alost, brca v temo. Torej, roke stran od biogoriv iz hrane. Malo bolje se bodo verjetno odrezala biogoriva druge generacije, ki niso izdelana iz hrane. Biodizel lahko izdelamo iz katerekoli biomase, `agovine, slame ali odpadkov, glavni pogoj je, da je snov zmleta in osu{ena. Material na hitro ogrejejo in ohladijo, pri tem nastaneta koks in plinasti del, ki ju nato spremenijo v brozgo, ki ima visoko energijsko vrednost. Pogoj je seveda cena, ki mora biti ni`ja od goriv iz nafte. Odpadno biomaso najdemo povsod, zato niso potrebne dolge transportne poti od vira do predelovalnice. Danes `e deluje nekaj pilotskih naprav, na pravo industrijsko proizvodnjo pa bo potrebno {e po~akati. Najpomembnej{e pa je, da so dana{nji avtomobili z motorjem na notranje zgorevanje naprave z izjemno slabim izkoristkom. Karkoli bomo nalivali v njihove rezervoarje bo ~ista zguba. Zaradi kemi~nih in toplotnih izgub, trenja, sevanja in porabe pomo`nih naprav, zna{a oddana mo~ na sklopki samo {e 22% od vsakega vlo`enega litra bencina. Izkoristek nato mo~no zmanj{ajo {e trenje v gumah in zra~ni upor. Zato prava re{itev okolju prijazne mobilnosti niso biogoriva ampak vozila na elektri~ni pogon. •


5

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 - krat letno. Naslednja, 46. {tevilka revije izide septembra 2015. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Gregor Globo~nik, Bojko Jerman, Ale{ Babi~, Yasin Jodeh, Karmen Kompara, Roman Toma`i~, Toma` Rifelj, Damjan Nemec, Matija [mid, Vili Zabret, Nu{ka Marn Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane.

V 45. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo:

- Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije.

str. 1 Dines str. 2 Orca str. 3 Atlas trading str. 6 Mikom str. 7 Seltron str. 9 E-netsi str. 11 Moskk str. 12 Ekom str. 13 Minergia str. 15 Brunles str. 17 Ekoenergija

- Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom in MOS.

str. 18 Solatube str. 21 Mavi str. 23 Prof.el str. 25 Tovarna meril Kovine str. 27 Henkel str. 28 Termoshop str. 29 Plinarna Maribor str. 30 Dulc str. 31 Koop str. 33 Ekosen str. 35 Ream

str. 38 AMZS str. 39 Tersus str. 41 Titan str. 43 Viessmann str. 38 Sora Jaritz str. 39 Tersus str. 41 Titan str. 45 Vitanest str. 49 Arhsol str. 51 Airabela str. 53 Knut

str. 55 Veto str. 57 Termotehnika str. 59 Daikin str. 60 Inovateh str. 61 Nix str. 62 M Tehnika str. 63 Kwb str. 65 Herz str. 67 Caleffi str. 69 Fasade Final str. 70 Henrik Hom{ak

str. 70 Elektro Ben~i~ str. 71 Zago`en str. 72 Armex armature str. 73 Konik str. 74 Teraflam str. 75 Tilia str. 77 Velux str. 78 Fibran str. 79 Kalcer str. 80 Energija plus


6

UPORABNO

Primerjalnik cen elektri~ne energije in zemeljskega plina Pomembni podatki za odjemalce elektrike in zemeljskega plina na enem mestu Primerjalnik cen elektri~ne energije in zemeljskega plina Svet Agencije za energijo je v letu 2014 sprejel Akt o na~inu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov elektrike in zemeljskega plina. Agencija za energijo na enem mestu v okviru skupne kontaktne to~ke gospodinjskim, oziroma malim poslovnim odjemalcem zagotovlja dostop do informacij glede pravic, veljavnih predpisov in splo{nih aktov za izvr{evanje javnih pooblastil ter metod za obravnavo prito`b. Znotraj skupne kontaktne to~ke www. agen-rs.si/primerjalnik je mo`no primerjati veljavne redne cenike ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce.

Pridobljen nadzor delovanja trga Z aktom Agencija za energijo uvaja obveznost poro~anja dobaviteljev elektri~ne energije in zemeljskega plina o podatkih, ki so potrebni za to, da se lahko elektronsko izvaja primerjava stro{kov

dobave na podlagi rednih cenikov, ki jo agencija zagotavlja v okviru obstoje~e spletne aplikacije. V procesu primerjave stro{kov dobave ponudnikov elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce agencija izvaja nujna preverjanja pravilnosti, kakovosti in celo-

vitosti posredovanih podatkov in pravilnosti opredelitve vrste cenikov. S tem smo pridobili ustrezen nadzor delovanja trga z elektri~no energijo in zemeljskim plinom za gospodinjski in mali poslovni odjem. • VIR: Na{ stik, avtor: Polona Bahun


Toplotna črpalka OPTIMA SAN 300, morate jo imeti! NAJVEČ ELEKTRIČNE ENERGIJE V GOSPODINJSTVIH PORABIMO ZA OGREVANJE SANITARNE VODE COP 3,14 testiran po najnovejšem standardu, uvršča toplotno črpalko OPTIMA SAN med najučinkovitejše toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode, na Evropskem trgu.

Inovativni sistem razslojevanja in možnost dodatnega vira ogrevanja.

Vgrajene vrhunske komponente. Sodoben dizajn.

®

Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor, e-mail: info@seltron.si, www.seltron.si.

Za dodatno svetovanje se obrnite na Seltronove strokovnjake v Centru varčnega ogrevanja ali pokličite na:


ZDRAVA HI[A

8

Prezra~evanje – naknadna vgradnja

K

ljub temu, da so stene bloka izolirane s 16 cm debelo izolacijo, je mo`no, da se v najhladnej{em kotu pojavi podhlajeni del stene in s tem kondenzacija vlage ter plesen. To se lahko zgodi kljub skrbnemu prezra~evanju z odpiranjem oken. Da bi lahko zmanj{ali porabo energije v hi{i ali stanovanju, pri tem pa odvedli vi{ek vlage in vonjav, bo potrebno vgraditi prezra~evalni sistem. Ko stavba `e dolgo stoji Dana{nje centralne prezra~evalne naprave so majhne in tihe, zato jih lahko vgradimo na steno stranskega prostora ali v eno od kuhinjskih omaric. Ta polo`aj je skoraj najbolj{i, saj se v kuhinji pojavi najve~ pare, ki jo je potrebno odvesti na prosto. Ker bomo prezra~evanje vgradili naknadno, ko so vsi estrihi `e polo`eni, preostane samo izvedba s plo{~atim cevmi, vodenimi pod stropom. Vgradnja razvoda je enostavna, saj so aluminijaste rebraste cevi visoke samo 25

Slabo zra~eno stanovanje ima enak vpliv kot zaprta steklenica

mm, enako velja tudi za vse priklju~ke. Razen prezra~evalne re{etke na stropu, se v vidnem polju stanovalcev ne bo spremenilo ni~ drugega. Razvod je skrit pod malo spu{~enim stropom, ki je pritrjen na lesene letve, te pa smo pred tem pritrdili na strop. Vsi deli sistema so zelo lahki, zato je za pritrjevanje potrebno malo vrtanja

Cevi sistema Slimflex so pritrjene na strop ter vodene med nosilci za strop

in razbijanja.

Filtriran in ogret zrak Naprava zajema zunanji zrak in ga preko filtra po{lje najprej skozi toplotni izmenjevalec. V njem se hladen sve` zrak ogreje s pomo~jo notranjega izrabljenega zraka, ki ga ventilator transportira na pro-


ZDRAVA HI[A

9

Temperatura in vlaga zraka

Rekuperator, dodatna oprema in re{etka, ki je edni vidni del instalacije

sto. Filtriranje pomaga zlasti alergikom, ki jih je danes vse ve~, pove~uje pa se tudi {tevilo rastlin, ki alergije povzro~ajo. Na~in gibanja zraka je enak kot v vseh podobnih sistemih. Zrak odsesavamo v obremenjenih prostorih,( kuhinja, kopalnica, WC ) s ~imer odvajamo vonje in vlago ter prepre~imo pojav plesni. V ostale prostore pa sve` in ogret zrak dovajamo. Ta se nato pretaka v obremenjene prostore od koder ga spet odsesamo, zato se vonj iz strani{~a ne more nikoli pojaviti v dnevni sobi. Naprava, ki je vgrajena samo v posamezno stanovanje ima pred centralnim odsesavanjem, ki prezra~uje ve~ stanovanj v bloku, {e eno odlo~ilno prednost. Zagotavlja, da se zvoki ne bodo {irili k sosedom, saj ni bilo potrebno izvesti nobenih prebojev. Na trgu najdemo razli~ne ponudnike, na~ine izvedbe cevi k so tudi izdelane iz razli~nih materialov. Internetni pregled ponudbe bo bodo~emu kupcu omogo~il izbiro sistema in pomagal najti stik s primernim izvajalcem. • Tihec

Razvod prezra~evanja ni viden ker ga prekrije okrasni strop

Temperatura zraka iz sistema z rekuperacijo je v primerjavi s temperaturo zunanjega zraka zelo ugodna, pozimi veliko vi{ja in poleti ni`ja kot je zunanja temperatura. Koliko mora ta temperatura biti je te`ko dolo~iti, saj na to ne vpliva le kakovost rekuperatorja, ampak tudi drugi pogoji, predvsem zunanja in notranja vla`nost zraka, pa seveda obe temperaturi in volumenski pretok. Lahko bi rekli, da mora biti temperatura vpihovanega zraka v bivalne prostore nad 15 stopinj Celzija, ~e ima zunanji zrak temperaturo okoli ni~ stopinj, a imamo tudi podatek, da je bila vpihovana temperatura v prostore nad 17 stopinjami pri temperaturi zunanjega zraka minus 10 stopinj (novus F300) – v vseh primerih ni bilo predgrevanja zunanjega zraka!

Pri relativni vla`nosti zraka je raz{irjeno mnenje, da sistem z rekuperacijo »su{i« zrak. Fizika govori o tem, da se s povi{ano temperaturo zraka njegova relativna vla`nost zmanj{a in ~e je pozimi zunanji zrak velikokrat suh, bo potem, ko ga segrejemo in pripeljemo v bivalne prostore {e bolj suh, enako se dogaja tudi pri odpiranju oken. Entalpijski prenosniki toplote imajo prednost, da okoli 60 % vlage, ki jo pozimi izgubljamo z odpadnim zrakom, vra~ajo nazaj v prostore. Prezra~evanje z rekuperacijo ne pomeni popolno klimatizacijo zraka, zagotavlja pa zelo visok komfort uporabnikov in zelo u~inkovito rabo energije, oboje sicer najbolj ob~utimo, a je manj pomembno kot zagotavljanje zdrave notranje klime. • Mag. Bojko Jerman, E-NETSI d.o.o. Ve~ na: www.prezra~evanje.si


Razvla`evanje zidov

Z

idovi se lahko navla`ijo iz stalnih in ob~asnih virov vlage, ki so nad in pod povr{ino terena. ^e je zid suh, to pomeni, da smo ga z gradbenimi prijemi pravilno za{~itili pred vdorom vlage, ter da se nahaja v stanju ravnote`ja glede na vlago. Sposoben je oddati ve~ vlage, kot se zaradi razli~nih vzrokov nabere v ali na njem, kar pomeni, da je suh.

Vla`en zid lahko popravimo na dva na~ina, lahko prepre~imo dovod vode vanj ali pa pove~amo izparevanje vlage, najbolje pa je, da dose`emo oboje. ^e je zid vla`en in se niti v poletnem ~asu ne osu{i to pomeni, da so tak{ni prostori v stavbi samo pogojno vseljivi in da je nujno potrebno problem odpraviti.

Glavni vzrok navla`evanja Vzrokov je lahko ve~, med najpogostej{e pa spada kapilarni. Voda iz zemlji{~a pod pritiskom prodre do stene in se najprej vpije v okrog 1 mm velike pore. Sedaj se zaradi kapilarnega sesanja pri~ne kljub gravitaciji pomikati po zidu navzgor. ^im drobnej{i so medprostori in kapilarne razpoke v zidu, tem vi{je se lahko dvigne. Ta vi{ina bi teoreti~no lahko bila neomejena, vendar se zaustavi na vi{ini, kjer je hlapenje ve~je od dotoka vode. Polaganje toplotne izolacije na zid, ki je na pogled dobra re{itev, bo stanje samo poslab{alo, saj se bo zaradi zmanj{anja izparevanja stolpec vlage v zidu dvignil {e vi{je.

Spremenjen namen kleti Za vse stare stavbe pa ne moremo trditi, da so zgrajene slabo. Pred ~asom so kleti namenoma pu{~ali vla`ne, saj so slu`ile za skladi{~enje ozimnice, jabolk, krompirja, poleti so delovale kot hladilniki, pozimi pa prepre~evale zamrznjenje hrane. Tudi `lahtna plesen na stenah vinske kleti je bila za`elena, saj so njene spore sodelovale v fermentaciji pija~e. V kleteh so brez te`av shranjevali {e premog za ogrevanje, zato vla`na klet ni nikogar motila. S spreminjanjem na~ina bivanja in namena kleti, pa jih je po novem obi~ajno osu{imo.

Popravilo je vedno drago Vlaga je v glavnem problem starih stavb, ki nimajo vertikalne ali horizontalne izolacijske plasti, ki prepre~uje vdor vlage, ali pa so te plasti z leti izgubile svojo funkcijo. Na~in popravila strokovnjaki dolo~ijo za vsak primer posebej. Najdra`ji pristop je izkop do spodnjega roba temeljev, name{~anje nove vodoravne in navpi~ne izolacije na zunanji strani zidu, polaganje drena`e in ponoven zasip. S tem pa je re{en le pritisk vode s strani, problem vla`enja kletnih zidov in podov od spodaj pa ne. Zato velikokrat pod kleti poglobijo do spodnjega roba temeljev, s ~imer se odpre povr{ina vla`nega zidu, ki se sedaj lahko pri~ne su{iti. Na podro~jih z visoko podtalnico je problem re{ljiv samo z izkopom globokega vodnjaka ob stavbi, v katerega se pri~nejo stekati podzemne vode, ki jih nato s stalno delujo~o ~rpalko odvajamo ~im dalje stran. Zato je za gradnjo na neznanem zemlji{~u nujno potrebno najprej ugotoviti, kaj se dogaja pod zemljo in se {ele nato odlo~iti za na~in in izvedbo gradnje.

Kako deluje kemija Kemi~na re{itev je najcenej{a, vendar ni primerna za zidove z velikimi votlimi medprostori ali kamnite zidove iz drob-

BSH postopek z vtiskovanjem kremaste emulzije v izvrtine je zelo enostaven

Priprava vrtin za vlivanje emulzije v kamnito steno

nih kamnov. Snovi bodo zmanj{ale premer kapilar in jih zama{ile ali v njih pove~ale povr{insko napetost, posledica pa je vodoodbojni efekt. Uporabljajo akrilate, parafine, silane, silikate, emulzijske me{anice in podobno. Snovi bodo najbolje delovale do 60% vla`nosti zidu, ~e je vi{ja, je zid prej


ZDRAVA HI[A

11

Dva dobra vendar draga primera popravila stare vla`ne stene

Na~in vrtanja in priprava za vlivanje emulzije v izvrtine

potrebno osu{iti. Tudi visoka vla`nost zraka, preko 90% ote`uje su{enje snovi ali jo celo onemogo~i, zato lahko uspe{no delamo samo do 70% vlage v zraku. Postopek ne vpliva na statiko zidu, zato ga lahko neomejeno uporabljamo. Zanimiv je {e postopek s parafini. Pri tem v izvrtine vtikamo elektri~ne grelnike s temperaturo do 180째C, ko je zid pregret in popolnoma osu{en pa izvrtine zalijemo z vrelim parafinom. Injektiranje epoksidnih smol pod visokim pritiskom je dra`ji postopek, za njega potrebujemo posebna orodja in znanja zato je manj zanimiv.

Tuji BHS postopek Pri tem vrtamo v ope~ni zid vodoravne luknje premera 12 mm v razdalji najve~ 120 mm. Luknje se morajo nahajati v plasti malte med zidaki. Pri tem v odprtino vtiskujemo me{anico silana in siloxana, izdelano v kremasti obliki in brez topil, ki bo kemi~no spremenila plast malte ter delno prodrla tudi v zidake (BHS Horizontalsperre). Izvrtino je potrebno najprej izpihati ter nato maso iztiskati enakomerno od dna do konca izvrtine, da enakomerno napolni vrtino. Prednost tega postopka je enostavnost,

Vsak vkopan zid je obremenjen z vlago, zato je hidroizolacija tako pomembna

saj niso potrebna dodatna dela, tudi premer izvrtine je majhen zato delo lahko hitreje napreduje. Protikapilarna bariera bo aktivna od 10 do 20 let, nato pa bo potrebno postopek ponoviti ali uporabiti drugega.


12

ZDRAVA HI[A

Najcenej{a samoizvedbena varianta Lahko pa uporabimo doma~o mikroemulzijo za blokado kapilarne vlage, ki jo vlivamo v po{evne izvrtine v zidu. Potek je malo bolj zamotan, vendar ga lahko povpre~no spreten uporabnik opravi sam, saj so vrtalni stroji in svedri poceni, prihranek pa bo visok. Postopek izvajamo na ope~nih, kamnitih in me{anih ter poro-

znih betonskih zidovih. Koncentrat ne vsebuje topil, zid pa je lahko zelo vla`en. Vrtamo pod kotom 30 do 40°, sveder pa zaustavimo 5 – 7 cm pred izstopom iz zidu na drugi strani. Zidove debelej{e od 50 cm vrtamo z obeh strani. Sveder pri tem ve~krat prevrta plasti malte, ker je {e posebej ugodno za {irjenje emulzije. Po vrtanju izpihamo prah, v vrtine pa s pomo~jo hitrovezne malte Hidrozat namestimo cevke in

Kapilarna prepreka prekine vstop vlage v zid ki se bo osu{il z izhlapevanjem

lijake, izdelane kar iz plasti~nih steklenic. Za oporo uporabimo desko, nalivamo dokler zid vpija, vendar samo en dan. Podroben postopek je opisan v tehni~nem listu Kema Puconci, mikroemulzija pa je Kemasol Micro. Nato izberemo primeren omet (na primer Hydroment), ki bo dodatno osu{il nakopi~eno vlago in hi{ka bo kot nova. •

Vlivanje emulzije lahko poteka so~asno z vrtanjem lukenj

Tihec


ZDRAVA HI[A

13

Prednosti prezra~evalnih naprav Zehnder Kaj pridobite s centralnim ali lokalnim prezra~evanjem Zehnder? Podjetje Zehnder Gmbh za razli~ne potrebe uporabnikov razvija inovativne naprave za centralno prezra~evanje z rekuperacijo in vse potrebne cevne, ter distribucijske elemente. Obenem tudi naprave za lokalno prezra~evanje, pri katerih cevovodi za razvod zraka niso potrebni ali pa so zelo kratki, zato je tudi monta`a enostavna in poceni. Cevni razvodi imajo vse najsodobnej{e higienske in kakovostne certifikate.

@elite ravno prav{njo sve`ino v stanovanju? Zehnder prezra~evalni sistem vam omogo~a, da delovanje va{ega sistema regulirate iz dnevne sobe ali na daljavo, nastavite tedenski ~asovnik ali pa krmiljenje prepustite posebnim senzorjem (opcijsko CO2 senzor, senzor vlage). Ve~stopenjsko prilagajanje kapacitete prezra~evanja je mo`no povsem prilagoditi va{emu udobju.

Poleti bo va{a hi{a nepregreta Poleti bo va{a hi{a nepregreta in brez nadle`nega mr~esa in hrupa. 100% obvod zraka bo poleti poskrbel, da vam tudi

Je v va{i kuhinji, kopalnici ali wc-ju pogosto slab zrak? Ob intenzivnej{i uporabi kuhinje kopalnice ali WC-ja lahko s posebnimi povezavami za~asno vklopimo intenzivnej{e delovanje in s tem prepre~imo slab{i zrak v dolo~enih prostorih.

pono~i ne bo potrebno odpirati oken, da bi shladili hi{o. Podnevi za to lahko poskrbi dodatno - opcijsko dograjena klimatska naprava, ki v vseh prostorih u~inkuje enakomerno.

Vas motijo alergeni v zraku? Z Zehnder prezra~evalnim sistemom boste povsem za{~iteni pred alergeni in smradom iz okolice. Sistem omogo~a vgradnjo razli~nih opcij filtracije vstopnega zraka, tudi proti alergenom, pra{nim delcem in vonjavam.

Je va{ objekt preve~ vla`en? S sistemom Zehnder zagotovite, da bo zrak v hi{i optimalno vla`en, nivo CO2 pod stalno kontrolo. Ohranjanje optimalnega nivoja vlage poteka z opcijskim pralnim entalpijskim izmenjevalcem, ter senzorjem vlage.

Ste vedeli, da je prezra~evanje mo`no ob hkratni uporabi kamina? Zehnder prezra~evalni sistem omogo~a funkcijo za usklajeno delovanje s kaminom in zagotovi, da v prostoru ni ustvarjenega podtlaka.

I{~ete za vas optimalen sistem prezra~evanja, hlajenja in grevanja Ta sistem prezra~evanja omogo~a opcijski priklop na zemeljski kolektor ali drug vir vode za pasivno pohlajevanje in pogrevanje sve`ega zraka. Za re{itve na podro~jih prezra~evanja, ogrevanja in hlajenja smo vam na voljo v podjetju Minergia, ki je slovenski zastopnik za znamke Zehnder, Mitsubishi Heavy Industries, Airwell in mnoge druge. • MINERGIA


14

@IVIMO Z LESOM 100 m visok Nebesni vijak lesen razgledni stolp ob Vetrinjskem jezeru v Avstriji

Najnovej{e o gradnji z lesom

N

ekateri so mnenja, da je les najbolj slabo razumljen material dana{njega ~asa. Trditev je na prvi pogled presenetljiva, saj je les ~loveka spremlja `e od davnine, omogo~il mu je prena{anje ognja, kar je po trditvi nekaterih osnovna razlika med ~lovekom in ostalimi bitji na planetu. Poleg tega `ivi polovica prebivalcev ZDA ali Japonske v hi{ah iz lesa, pa tudi pri nas je `e okrog 40% vseh stavb v glavnem lesenih. Ali je nevarno `iveti v stavbi iz kuriva je vpra{anje, na katerega v ZDA zamahnejo z roko, saj so hi{e v glavnem enonadstropne. Ali bo Evropejec v devetem nadstropju lesenega bloka varen ? Odgovor na to poznavalci `e imajo, saj je lesena stavba v po`aru bolj varna kot betonska.

Res izjemne lastnosti Ko primerjamo jeklo in les se izka`e, da je les res nenavaden. Primerjava dveh vise~ih palic enakega preseka, ena iz jekla, druga iz lesa jesena poka`e, da se bo jeklena palica zaradi lastne te`e pretrgala, ko bo dolga 6,6 km, palica iz jesena pa {ele, ko bo dolga 26 km. Les je zelo obstojen, saj {e danes na Finskem stojijo cerkve, ki so stare okrog 1000 let, ~esar ni mo`no enostavno razlo`iti. Potrebno je uporabiti znanje iz kemije, biologije in anatomije lesa. Deluje tudi antibakterijsko, saj je po najnovej{ih ugotovitvah lesena deska za rezanje higiensko bolj neopore~na kot enaka iz plastike, ~eprav so lesene v gostinstvu prepovedane. Pri tem se vedno znova ~udimo novo odkritim mo`nostim, ki jih ponuja les. Iz lesa lahko z hidrolizo, uteko~injenjem,

Lodonska Crossrail Station je razen krovnih plo{~ izdelana iz lesenih nosilcev


@IVIMO Z LESOM

Lesena gradnja je sonaravna in odpira tudi veliko novih delovnih mest

Londonska baptisti~na cerkev je nekaj posebnega za vernike in arhitekte

pirolizo, uplinjanjem ali ekstrakcijo pridobimo vrsto novih kemikalij in materialov. Zlepimo lahko 100 metrov dolg nosilec, s katerim premostimo reko ali halo. Les je snov, je gradbeni material, kemi~na surovina in nosilec energije. K temu lahko pri{tejemo {e mo`nost obdelave in oblikovanja, lepljenja, in kombiniranja z drugimi materiali, kovino ali steklom. Zaradi te vsestranskosti, ki nima primerjave na planetu, lahko ponovimo trditev, da je les res najbolj slabo razumljen material na{ega ~asa, saj je izjemno raznolik in kompleksen.

Hoteli, visoko regalna skladi{~a BMV je zgradil Alpenhotel v Ammerwaldu, 100 sob velikosti po 25 m2, vsako sobo so dokon~no sestavili v tovarni in jo samo polo`ili na njeno mesto. Taka gradnja je danes nekaj obi~ajnega, velike lesene plo{~e, iz katerih so izdelane stene in stropi pa so izdelane iz kri`no lepljenih desk, plo{~ imenovanih CLT. Bolj nenavadna je gradnja najve~jega visokoregalnega skladi{~a na svetu v nem{kem Lorschu, kjer je les spet pokazal svoje prednosti. V tem objektu so samo kotalne povr{ine za dvigalne module kovinske, vse ostalo je les. Tako postrojenje mora delovati z visoko natan~nostjo, pri tem pa les preka{a kovino, saj raztezkov ob spremembi tem-

15


16

@IVIMO Z LESOM

perature ni, vzdr`evanje zaradi korozije odpade, ognjeodpornost pa je vi{ja, kot ~e bi bilo skladi{~e kovinsko. Korozijska odpornost je {e posebej pomembna, saj v takih skladi{~ih shranjujejo tudi kisline, soli in luge.

Londonska nizkooglji~nost London je hitreje rasto~a metropola kot New York, [anghaj ali San Jose v Silikonski dolini. Napovedi ka`ejo, da bo London s svojimi 14 milijoni prebivalcev leta 2025 prehitel New York in postal nov svetovni poslovni center. Zato so se `upan Boris Johnson in njegov prvi finan~nik odlo~ila, da bodo za~eli graditi 400.000 novih stanovanj, pospe{evali gradnjo z lesom ter jo pripeljali prav v sredi{~e Londona. Lesena je baptisti~na cerkev Frampton Park, kjer se sre~ujejo ljudje vseh barv, socialnih slojev in starosti. V stavbi so tudi prostori za sre~evanje in majhna kavarna. Popolnoma lesena zgradba je nekaj posebnega, enako za vernike in arhitekte, ki lahko spoznajo mo`nosti lesene gradnje. Zgradba Kingsgate Park ima dvanajst nadstropij, ve~ deset stanovanj in je zgrajena iz 1345 kubi~nih metrov lesenih CLT plo{~. Nov ponos centra Londona je izjemno estetska in sodobno zasnovana postaja podzemne `eleznice Crossrail Station. Razen temeljev in oplat je vsa ostala konstrukcija izdelana iz lepljenih lesenih nosilcev in BBS plo{~, na~rtoval

Kingsgate House je dvanajstnadstropnica postavljena na betonsko pritli~je

pa jo je biro sira Normana Fosterja. Od zasnove do postavitve je preteklo pet let, ves ~as pa so vedeli, da ho~ejo uporabiti ~im ve~ lesa. To linijo bodo zasledovali {e naprej saj gradnja z lesom prina{a mnoge prednosti, poleg okoljskih {e nizko te`o delov stavb, hitro izvedbo in mo`nost

Sobe BMW alpskega hotela imajo 25 m2 in so izdelane v enem kosu

gradnje na zelo utesnjenih londonskih gradbi{~ih. Gradnja z lesom omogo~a skoraj neverjetne izvedbe in je skoraj brez omejitev, zato je les zagotovo gradivo prihodnosti. •

Najve~je visokoregalno skladi{~e na svetu ima leseno konstrukcijo

Tihec


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

17


18

OSVETLJEVANJE

Enostavno do prijetno svetle hi{e, pisarne, delavnice‌ Zakaj bi imeli temne prostore brez dnevne svetlobe?

U

poraba svetlobnika Solatube je primerna za vse manj svetle prostore v bivanjskih objektih, kjer klasi~nih oken ni mogo~e ali ni smiselno vgraditi. To so gotovo hodniki ali stopni{~a, kleti, pa tudi kopalnice in toaletni prostori, ter v vsi tisti prostori, kjer ~ez dan naravne svetlobe, kljub vgrajenim oknom, ni dovolj. Svetlobniki imajo mnoge prednosti pred stre{nimi okni Sistem Solatube je namensko razvit cevasti sistem osvetljevanja za vgradnjo povsod tam, kjer je ob normalni zunanji dnevni svetlobi v prostoru potrebno uporabljati umetno razsvetljavo. Pravzaprav je idealen povsod; v dnevnih sobah, kuhinjah, otro{kih sobah, kabinetih, spalnicah, pomo`nih prostorih, v gara`ah, hodnikih, temnih shrambah, ... Obi~ajno so svetlobniki vgrajeni na strehe, ne glede na vrsto kritine in naklon, lahko ga vgradimo na zunanjo steno fasade. Vgradnja svetlobnika ni priporo~ljiva le na neoson~enih delih fasad. Sistem vklju~uje razli~ne stre{ne obrobe, monta`a je izvedljiva na vseh vrstah stre{nih kritin. Delo izvedemo s t.i. kronskim vrtanjem, ob pravilni za{~iti lahko to izvajamo tudi v opremljenih prostorih.

Zakaj je Solatube svetlobnik nekaj zelo posebnega: - Inovativna Raybender tehnologija omogo~a, da kupola svetlobnika usmerja v cev son~ne `arke z nizkim vpadnim kotom preko celega dne, - Cevi svetlobnika so lahko dolge tudi do 16 m,

Primeri osvetlitve s Solatube sistemom, prej - potem

- Vgrajeni filtri prepre~ujejo vdor IR `arkov in nepotrebno segrevanje prostorov poleti, - Vgradnja svetlobnika je nezahtevna in dovr{ena in jo opravimo v nekaj urah, - Svetlobnik je konstruiran tako, da ni mo`nosti pojava kondenza, - Svetlobnik nam dopu{~a zatemnjevanje s stikalom na steni, - Vanj lahko vgradimo tudi klasi~no ali var~no sijalko, - stre{na kupola je z okroglino na strehi dvignjena nad nivo kritine - ne predstavlja te`av pozimi - sneg sprotno zdrsne in ne prepre~i osvetljevanja.


OSVETLJEVANJE

19

Območje PRESTREZANJA Kupola prestreže sončno svetlobo in jo usmeri navzdol v cev.

Območje PRENOSA Sončna svetloba je usmerjena navzdol skozi podstrešje.

➍ Območje RAZPRŠEVANJA Sončna svetloba se razprši po prostoru.

Cevi svetlobnika so lahko dolge tudi do 16 m Cevasti svetlobnik Solatube je nadvse primeren za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo. Inovativna tehnologija kupole omogo~a enakomerno osvetlitev prostorov preko celega dne. Sistem ne potrebuje vzdr`evanja in je odporen na vremenske vplive. Toplotne izgube osvetljevanja so zanemarljive. Sistem ima v kupolo vgrajen filter, ki prepre~uje vdor IR `arkov, ki povzro~ajo ne`eleno dodatno segrevanje prostora, medtem ko moramo klasi~na okna za prepre~evanje segrevanja sen~iti, s tem pa prostore tudi preve~ zatemnimo. V prostorih, osvetljenih s Solatube sistemi, ne prihaja do bledenja barv, saj filter v

kupoli hkrati prepre~uje vdor UV `arkov. Vgradnja je hitra in enostavna, opravimo jo v nekaj urah. Cevasti sistemi svetlobnikov SOLATUBE se pona{a z najvi{jo spektralno odbojnostjo na svetu, ki zna{a kar 99,7 %. Cevi lahko s strehe v globino objekta podalj{ujemo do 16 m, pri tem pa ne »ogrozimo« rezultatov svetilnosti.

Kako koristen je svetlobnik Solatube pono~i? Sistem osvetljevanja Solatube lahko uporabljamo tudi v no~nem ~asu, saj vanj vgradimo klasi~no ali var~no sijalko, tako da imamo v eni enoti re{itev za dnevni in no~ni ~as. Za prostore, ki bi jih `eleli zatemniti ~ez dan, kot so na primer spalnice, je omogo~ena re{itev z vgradnjo zatemnjevalnika, ki ga enostavno reguliramo s stikalom, vgrajenim na steni.

Kako to deluje v ~asu, ko je manj dnevne svetlobe (recimo pozimi)? Sistem cevastih svetlobnikov Solatube deluje preko celega leta. Funkcija stre{ne kupole Solatube z inovativno Raybender tehnologijo je v tem, da kupola usmerja v cev son~ne `arke z nizkim vpadnim kotom, torej preko celega dne. Stre{na kupola je s svojo okroglino dvignjena nad nivo kritine, zato sneg s kupole hitro zdrsne in dodatno ~i{~enje snega sploh ni potrebno. • www.solatube.si


20

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

S toplotno ~rpalko Coolwex by Orca stanovalci 50 let stare hi{e z 220 m2 letno prihranijo 2.000 EUR En sistem var~no ogreva dvoje stanovanj z lo~enim nadzorom porabe

K

ako se lotiti prenove ogrevalnega sistema v 50 let stari zgradbi? Ohraniti radiatorski sistem ogrevanja? Kak{ne prihranke bomo dosegli s prenovo? Ali ogrevalni sistemi, ki vklju~ujejo toplotno ~rpalko, u~inkovito delujejo tudi v dolgih in hladnih zimskih okoli{~inah? Je mo`no z eno toplotno ~rpalko v enem stanovanjskem objektu vzpostaviti dva lo~ena ogrevalna sistema, za dve samostojni stanovanjski enoti oziroma gospodinjstvi? Odgovore na vsa ta vpra{anja smo poiskali pri gospodu Zvonetu [treklju iz Gornje Radgone, zadovoljnem uporabniku var~ne toplotne ~rpalke Coolwex by Orca Exclusive Mono z mo~jo 11,2 kW.

Celovito ste prenovili sistem ogrevanja v stari hi{i in ohranili radiatorski sistem ogrevanja. Kak{ni so bili stro{ki ogrevanja pred prenovo in kak{ni so sedaj? »Dvostanovanjska hi{a, v kateri `ivimo, ima 220 m2. V zgornjem stanovanju velikosti 120 m2 `ivimo mi, v drugem, velikosti 100 m2, pa stari star{i. Ogrevamo se z radiatorji. Hi{a je bila zgrajena leta 1965 in bo kmalu napolnila 50 let. Objekt je dokaj dobro izoliran, izolirali smo ga pred dobrimi desetimi leti. Pred prenovo smo se ogrevali s kurilnim oljem. Letno smo potro{ili med 3.600 in 3.800 litri. Sedaj za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v celotnem objektu potro{imo pribli`no 1.600 EUR letno. To pomeni, da smo kljub zadnji dolgi zimi prihranili 2.000 EUR.«

Zvone [trekelj pred toplotno ~rpalko Coolwex by Orca Exclusive Mono

Zakaj ste izbrali toplotno ~rpalko Coolwex by Orca? »@eleli smo var~en produkt, lepega dizanja, ki se bo skladala z na{o hi{o, tako zunaj kakor tudi v kleti. Nikakor nisem `elel tiste velike ma{ine, ki jo niti skriti ne more{. Lahko bi rekel, da me je prepri~al Coolwex by Orca dizajn. Poleg tega tudi velika svoboda postavitve notranje in zunanje enote, sistem delovanja, prilagodljivost sistema na{im `eljam, mo`nost subvencije Eko sklada in pa seveda obljubljena var~nost in s tem povezani prihranki pri ogrevanju. Na odlo~itev so vplivale {e zahteve uporabnikov. Moja `ena zahteva, da so prostori ogreti na 22°C, stari star{i pa {e 2 stopinji ve~. Na odlo~itev pa je vplival tudi monter, g. Milan Hauptman, ki mi je vse skupaj strokovno predstavil ter si s tem pridobil na{e zaupanje v zanesljivo in varno uporabo sistema. Opozoriti velja tudi na dejstvo, da so mojstri vse potrebno opravili v 2 dneh. ^e temu pri{tejemo prihranke, ki so nad na{imi pri~akovanji in ocenami izvajalca, lahko re~em, da je na{e zadovoljstvo s celotno re{itvijo popolno.«

Velja za va{ objekt kak{na posebnost? »Posebnost na{ega objekta je, da sta v njem dve lo~eni gospodinjstvi. Dva lo~ena ogrevalna sistema smo tako povezali z eno toplotno ~rpalko. Ogrevalna sistema sta kljub zdru`itvi ostala samostojna sistema z lo~enimi merilnimi napravami. Vsako gospodinjstvo lahko sedaj natan~no spremlja le svojo porabo v kWh za ogrevanje s toplotno ~rpalko. Posebej zadovoljni so stari star{i, saj je tudi na{i stari mami, ki jih ima `e 84 let, pri 24 °C vedno dovolj toplo. ^isti ra~uni, dobri prijatelji!« •

Dodatne informacije in strokovno svetovanje tudi na 080 35 10 I www.coolwex.com I info@coolwex.com Zgradba, katere lastniki sedaj za ogrevanje prostorov in sanitarne vode na leto prihranijo kar 2.000 EUR


VRHUNSKI KOMBINIRANI KOTLI NA DRVA IN DRVA / PELETE

K > / E IN PREVERJENA KAKOVOST www.defro.si info@defro.si tel: 02/2350-336 Zastopstvo podjetje MAVI d.o.o.

VSE ZA A KOPALNICO | VODOV VOD | OGREVANJE | Įİ İģĪ ĨĪĩįĜŜĪ D s/ DĂƌŝďŽƌ Ě Ě͘Ž͘Ž͘ Novakova ulica 8 2000 - Maribor tel. 02/ 23 50 300 0

P >ũƵďůũĂŶĂͲsŝē >ũ ďůũĂŶ sŝē Cesta v Mestni log 86 1000 - Lju ubljana tel. 01/ 6 62 08 418

P ĞůũĞ ůũ Podjavorškova ulica 2 3000 - Celje 30 tel. 03/ 4 49 07 602

P >ũƵďůũĂŶĂͲ ĞǎŝŐƌĂĚ >ũ ďůũ ǎŝ Ě ^ůŽǀĞŶēĞǀĂ ƵůŝĐĂ ϵϳ 1000 - Ljubljana tel. 01/ 62 08 412

P EŽǀĂ 'ŽƌŝĐĂ E ' ŝĐĂ Industrijska cesta 5 5000 - Nova Gorica v tel. 05/ 33 03 420

P EŽǀŽ ŵĞƐƚŽ E DĞĚŝēĞǀĂ ƵůŝĐĂ ϭϱ Ă ϭϱ 8000 - Novov mesto tel. 07/ 30 23 680

P DƵƌƐŬĂ ^ŽďŽƚĂ D Ŭ ^ ď ƚ Obrtna ulica 11 9000 - Murska Sobota v tel. 02/ 53 00 582

^ K K E / / :E/ NAJBOLJ PRODAJANI ARTIKLI WK a K>:a/

CENI

NOVOST 2015

serija Lara

MAVI Maribor | www.mavi.si | info@mavi.si


Ali je delovanje va{ega ogrevalno/hladilnega sistema optimalno? S profesionalno regulacijo, ki omogo~a nadzor na daljavo, se lahko o tem vsak hip prepri~ate. In to lahko storite od koderkoli in kdajkoli, saj vam regulator Dialog EQ s pomo~jo tehnologije povezovanja v »oblak« omogo~a, da z njim komunicirate kar s pomo~jo svojega telefona, tablice ali ra~unalnika. Dialog EQ je nau~en, da namesto vas samostojno nadzira in upravlja z va{im sistemom. Zagotavlja vam udobje, brezskrbnost, nizke stro{ke in dolgo `ivljenjsko dobo sistema.

Varovanje zasebnosti Ste pomislili, da se lahko z vro~ih po~itnic vrnete v prijetno ohlajen dom?

Je ogrevanje ali hlajenje va{ega objekta optimalno? REGULATOR DIALOG EQ – perfektna re{itev Zakaj prepustiti nadzor za ogrevanje in hlajenje profesionalcem? Profesionalne regulacije vam lahko prihranijo vsaj 10% pri stro{kih ogrevanja-hlajenja, podalj{ajo `ivljenjsko dobo va{ega sistema za 20% in vi ste brezskrbni, saj imate vse pod nadzorom. Regulator bo vsak hip skrbel za var~no in varno delovanje va{ega sistema, ob tem pa vsako minuto po{iljal informacije v »oblak«, kjer se bodo pripravljali grafikoni delovanja.

ga prilagodili za popolnoma avtomatiziran daljinski nadzor ogrevalno/hladilnih sistemov. Namenjen je za uporabo v hi{ah, blokih, poslovnih zgradbah, industrijskih objektih, manj{ih in ve~jih toplotnih postajah, kotlovnicah na biomaso ter sistemih prezra~evanja.

Ob nakupu regulatorja uporabnik prejme geslo, s pomo~jo katerega vstopi v »oblak« DEQ.si, kjer si lahko ogleda tudi celotno zgodovino delovanja sistema. Brez skrbi, za varnost je poskrbljeno, saj poteka komunikacija z »oblakom« le po varni (kriptirani) povezavi.

»Daljinska« podpora in optimizacija regulacije sistema ogrevanja in hlajenja Odzivi dosedanjih kupcev regulatorja Dialog EQ so navdu{ujo~i, saj kadarkoli z lahkoto nastavijo ali preverijo delovanje svojega sistema. Nekateri med njimi so izkoristili tudi mo`nost in prosili za

Zakaj potrebujemo dober regulator? ^e ste vgradili optimalno delujo~ kotel, toplotno ~rpalko ali prezra~evalni sistem, {e ne pomeni, da imate optimalno delujo~ ogrevalni sistem. Za optimalno delujo~ sistem ogrevanja ali hlajenja, glede na va{e specifi~ne potrebe, je nujno potreben dober in enostavno delujo~ sistem nadzora in upravljanja. Va{ ogrevalni sistem je namre~ kot dober avto. ^e `elite, da poka`e res vse kar zmore, rabite profesionalnega voznika. Regulator Dialog EQ JE pravi »voznik« za va{ ogrevalni sistem.

Regulator Dialog EQ ni povpre~en regulator Razvili so ga slovenski raziskovalci s podro~ja ogrevanja in avtomatizacije, v praksi preverili njegovo u~inkovitost in

Uporabni{ki vmesnik za enostavne objekte. Nazorno, pregledno, za vas!


REGULACIJE - SRCE OGREVALNEGA SISTEMA

23

STE VEDELI, da regulator DIALOG EQ omogo~a • DALJINSKI NADZOR IN UPRAVLJANJE VA[EGA OGREVALNEGA, PREZRA^EVALNEGA ALI HLADILNEGA SISTEMA • UDOBJE IN BREZSKRBNOST Z NAJSODOBNEJ[O TEHNOLOGIJO »V OBLAKU« • PREPROSTO ROKOVANJE V PETIH EVROPSKIH JEZIKIH • MAKSIMALNO PRILAGODLJIVOST IN [IROK SPEKTER UPORABE • ZANESLJIVOST IN DALJINSKO PODPORO • MERJENJE POTRO[ENE IN PROIZVEDENE ENERGIJE • UGODNO CENO TER ZA SLOVENSKE KUPCE BREZPLA^NO STORITEV OBLAKA »DEQ.si« Pamet, ujeta v regulatorju - Dialog EQ!

pomo~ pri optimizaciji delovanja njihovih sistemov. Na{i strokovnjaki so »daljinsko« spremljali delovanje sistem in v nekaj dneh skupaj s stranko na{li najbolj var~no in hkrati udobno nastavitev njihovega sistema.

^e poleti ali pozimi pozabite ponastaviti regulacije – brez skrbi! Regulator Dialog EQ vam bo v pomo~, ko se boste v naglici odpravili na morje, smu~anje, celodnevno potepanje in pozabili pove~ati ali zmanj{ati mo~ hlajenja oziroma ogrevanja v svojem domu. Ali

pa ko se boste vra~ali ob neobi~ajnem ~asu domov in boste potrebni vro~e prhe. Ogrevanje in hlajenje se spla~a imeti pod nadzorom. V takih situacijah s pomo~jo daljinskega nadzora z regulatorjem Dialog EQ z lahkoto uredite zadevo. Zato ne odla{ajte, Dialog EQ je vedno pripravljen, da vam pomaga do optimalnega sistema ogrevanja ter enostavnega upravljanja.

POMEMBNO: Vas zanima letni izkoristek va{e toplotne ~rpalke? Regulator Dialog EQ vas informira o porabljeni ali proizvedeni energiji va{ega

ogrevalnega sistema. Seznanjeni boste o dejanskem izkoristku toplotne ~rpalke, vsakodnevno, mese~no ali letno, spremljali boste lahko {tevilo vklopov in delovnih ur le-te. Vse te, izredno pomembne informacije vam regulator posreduje na va{ telefon. V kolikor vas zanima kak{na podrobnost, ki jo {e nismo uvrstili na seznam informacij, smo v PROF.EL–u zmeraj pripravljeni prisluhniti in realizirati dobre predloge. Regulator Dialog EQ je namre~ zasnovan tako, da se posku{a prilagoditi raznovrstnim `eljam in potrebam kupcev. •

[e vedno je aktiven TEST »V @IVO«, ki ga najdete na spletni strani www.profel.si, kjer si lahko ogledate tako hi{no, kot tudi ve~jo poslovno varianto uporabe.


24

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Nov solarni stre{nik

Hibrid - plin in toplotna ~rpalka

Obnova strehe ni poceni, zato je potrebno izbrati trajno kritino. Eden najbolj odpornih sistemov na veter, to~o in druge vplive je prekritje iz vija~enih plo{~, izdelanih iz keramike, v razli~nih barvah, ki so odporne na razbarvanje in oksidacijo. Proizvajalec ponuja {e fotovoltai~ne stre{nike, ki so enakih dimenzij in se tudi pritrjujejo na enak na~in kot stre{niki. Opremljeni so s priklopom in vti~nico, zato za polaganje in spajanje ne potrebujemo posebnih orodij, nosilcev ali kvalificiranih izvajalcev. Plo{~a 40 x 40 cm ima mo~ 15 W, je monokristalna in za{~itena s 3,3 m debelo stekleno prevleko. Tehta 3,9 kg, za 1 kW mo~i pa potrebujemo 65 kosov. Tak{na streha je normalno pohodna, www.ardogres.com •

Izdelek je kombinacija toplotne ~rpalke zrak/ voda in plinskega kotla. Toplotna ~rpalka se nahaja v zunanji enoti, v notranjo pa je vgrajen plinski kotel mo~i 18 kW, 200 litrski zalogovnik tople sanitarne vode, prenosnik toplote in krmilna elektronika. Na EU podro~ju je to prva tak{na naprava z intergiranim bojlerjem. Prihranki so vi{ji kot pri drugih proizvajalcih ker sanitarno vodo skoraj vedno ogreva toplotna ~rpalka. Napravo priklju~imo neposredno na radiatorski sistem, saj temperatura predtoka zna{a do 65°C. Ko se zunaj mo~no ohladi, ogrevanje prevzame plinski kotel, v prehodnih pogojih oba delujeta so~asno, krmilje pa izbira katera kombinacija je energetsko trenutno najugodnej{a. S tem smo pridobili dva vira toplote, okoljsko prijaznost in vi{jo obratovalno varnost. Izdelek pod nazivom DUO/DOUBLE 200 HYBRID, notranja enota 1,4 x 0,6 x 0,7 m. V zunanji enoti se nahaja toplotna ~rpalka, COP 4,8 do 4,5, z nazivno grelno mo~jo od 8 do 23 kW, kar je dodatna novost in pomeni, da z njo lahko ogrevamo tudi ve~je objekte. Dodatne informacije Orca Energija d.o.o, tel. 080 35 10. •

Za~asne plo{~ice Pred kratkim je italijanski proizvajalec keramike predstavil novo idejo, posebej obdelane kerami~ne plo{~ice. Namenjene so za~asnemu polaganju na vse vrste talnih oblog, od keramike do lesa, za razstavne prostore, trgovine ali prostore z ob~utljivim podom, v katerih pri~akujemo veliko {tevilo ljudi, in bi tla `eleli za~asno za{~ititi. Spodnja stran je opremljena s pluto, ki kompenzira neravnine ter du{i zvoke, robovi pa s plasti~nim trakom, ki prepre~uje krhanje in omogo~a dobro prileganje. Pred polaganjem tla skrbno posesamo, plo{~ice polagamo prosto na tla in po potrebi prilagajamo z rezanjem, kot obi~ajno keramiko. ^e tla polijemo, posamezne plo{~ice dvignemo z vakuumskim prijemalom, obri{emo tla pod njimi in jih vrnemo nazaj. Talni sistem Exacta, v ve~ formatih, barvah in izgledih, www.caesar.it •

Sponka~ za izolacijo Je trenutno edini tak izdelek, ki omogo~a hitro in u~inkovito pritrjevanje do 160 mm debele toplotne izolacije iz lesnih vlaken ali polistirola na leseno podlago. Do sedaj so to izvajali z vijaki, kar je bilo drago in zamudno. Novi sistem omogo~a trikrat hitrej{e delo, saj je sponka~ sposoben, u~inkovito zabiti {iroko sponko, ki j dolga do 200 mm ter izdelana iz jeklene `ice premera 3 mm. Sponke so patentirane, konice pa so posebej oblikovane, v obliki diamanta, s ~imer omogo~ajo prodiranje skozi plast izolacije v ravni liniji. Sponka~ je opremljen z dvojnim varovalom, saj je taka sponka smrtno nevarno oro`je. Orodje, tip BeA 346/200, te`a 9 kg in sponke iz nerjave~e `ice izdeluje isti proizvajalec, magazin sprejme do 280 sponk dol`ine 200 mm, www.bea-group.com •


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

25

Potresnovarni nosilci

Vakuumsko dr`alo

Na trg prihaja lepljeni lesen nosilec, oja~en s poliamidnimi vlakni. Na tem podro~ju so vodilni Japonci, saj je les njihov tradicionalni gradbeni material. Novi gradbeni predpisi omogo~ajo gradnjo ve~nadstropnih lesenih stavb, ki pa morajo zdr`ati ve~kratne potrese, pri ~emer mora skelet ostati neoslabljen vso `ivljenjsko dobo stavbe. Z dodatkom dveh plasti vlaken dose`ejo dvig odpornosti na upogib za 200%. Aramidna vlakna spadajo med najodpornej{e izdelke, saj jih uporabljajo za izdelavo neprebojnih jopi~ev. Novi izdelek ima {e povi{ano trdnost, visoko odpornost proti lomu, dobro du{i tresljaje in je odporen proti vro~ini in ognju, ter med gradbenimi materiali nima konkurence. Oznaka AFRW (Advanced Fiber Reinforced Wood), www.teijin.com •

Veliko te`kih izdelkov nima primernih ro~ajev za prena{anje, zato potrebujemo uporaben pripomo~ek. Dr`alo je podobno tistim, ki jih najdemo pri nas, razlika je v varnostnih dodatkih. Ima mo~an ro~aj v katerem se nahaja bat z oznako podtlaka ali celo z zvo~nim alarmom. ^e med prena{anjem za~ne podtlak padati, se bat premakne iz le`i{~a, rde~a linija pa postane vidna. Zato lahko kar med hojo s pritiskanjem na bat dodatno iz~rpamo zrak, tovor pa ne bo zdrsnil na tla. Drugi izdelki imajo vgrajeno elektroniko ki s piskanjem opozarja, da bo dr`alo popustilo. Ko s pritiskanjem bata spet dose`emo varen podtlak, bo alarm utihnil. Sesalni kro`niki imajo razli~ne nosilnosti, odvisno od velikosti. Povpre~en izdelek ima premer 20 cm, nosilnost 57 kg, 70 dB glasen alarm, izdelek Powr-Grip, www.wpg.com •


26

VZDR@EVANJE

Novost iz Henkla: hibridno lepilo Loctite 4090

L

epila imajo pozitiven u~inek pri vseh vrstah konvencionalnih izvedb spojev, ker omogo~ajo prenos ve~jih obremenitev. Zelo u~inkovita je uporaba polimernih materialov pri razli~nih konstrukcijah ali popravilih, ki se izvajajo v razli~nih tehnologijah. Lepila so nelo~ljivo povezana s konstrukcijo tak{nih spojev, kar pa posledi~no pomeni, da se lepila oziroma polimerni materiali sre~ujejo z vedno ve~jimi zahtevami in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati. Le zelo kvalitetna lepila lahko pove~ajo zanesljivost prenosa obremenitve in pri~akovano `ivljensko dobo sestavljenega sklopa.

Novo lepilo na hibridni osnovi Za omenjene zahtevne pogoje obratovanja je Henkel razvil popolnoma novo lepilo na »hibridni osnovi«. Dvokomponentno lepilo LOCTITE 4090 je inovativno hibridno lepilo, ki zdru`uje klju~ne prednosti strukturnih (trdnost) in trenutnih lepil (hitrost). Poleg tega zagotavlja hitro fiksiranje pri nizkih temperaturah (5°C), nizko stopnjo meglenja, dobro odpornost na UV svetlobo ter dalj{i odprti ~as izdelka za lepljenje ve~jih povr{in. Je torej kombinacija epoksi in cianoakrilata.

Re{uje razli~ne izzive Hibrid zagotavlja kvalitetno in vsestransko lepljenje ter re{evanje razli~nih izzivov, ki se pojavijo pri oblikovanju, konstruiranju in sestavljanju. Ima tudi zelo dobro odpornost na udarce in vibracije, saj je dovolj `ilavo, da se zoperstavlja visokim obremenitvam. Lepilo se lahko uporablja do temperature 150°C, in to celo v zra~nostih do 5 mm. Lahko je izpostavljeno okoljskim dejavnikom, saj ima dobro odpornost na vlago. Ob omenjenih prednostih pa ima tudi sposobnost lepljenja razli~nih materialov kot so les, plastika, kovine, steklo...

Spoj lahko obremenimo `e po 10 minutah Lepilo strjuje po dvokomponentnem sistemu in se me{a v me{alni konici, ki so prilo`ene pakiranju. Tako je lepilo vedno ustrezno zme{ano med obema komponentama, kar omogo~a strjevanje `e po 2-3 minutah. Lepilo kot tako je primerno za zelo hitro lepljenje ali popravila, saj se zlepni spoj lahko obremeni `e po cca. 10 minutah. • Gregor Globo~nik


Uspeh zagotovljen pri 190 km/h S hitrostjo tudi do 190 km/h, vlakci smrti zahtevajo najviลกje VWDQGDUGH LQรงHQLULQJD 3URL]YDMDOFL LQ Y]GUรงHYDOFL ]D ]DJRWDYOMDQMH zanesljivosti in odpornosti na vibracije zaupajo izdelkom znamke LOCTITE, namenjenim varovanju in spajanju, ki so alternativa PHKDQVNLP YDURYDORP =D XVSHK QD YVHK RYLQNLK LQ REUDWLK

Preverite, kako vam lahko pomagamo zagotoviti uspeh, na: loctite-uspeh.si

([FHSW DV RWKHUZLVH QRWHG DOO PDUNV XVHG DERYH LQ WKLV SULQWHG PDWHULDO DUH WUDGHPDUNV DQG RU UHJLVWHUHG WUDGHPDUNV RI +HQNHO DQG RU LWV DIร OLDWHV LQ WKH 86 *HUPDQ\ DQG HOVHZKHUH ย +HQNHO $* &R .*D$


28

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Nova, premium toplotna ~rpalka za ogrevanje sanitarne vode in subvencije zanje Toplotna ~rpalka je ekolo{ko najprijaznej{i in energetsko najcenej{i na~in ogrevanja prostorov in/ali sanitarne vode. Toploto odvzema okoli{kemu zraku, vodi ali zemlji in z njo ter z dodano elektri~no energijo segreva vodo. V podjetju Termo Shop smo {e posebej ponosni na izdelek, ki smo ga lansirali to pomlad. Gre za tako imenovano Termo+ novo premium toplotno ~rpalko za sanitarno vodo, zasnovano pod sloganom “^e le`i v kleti, {e to ne pomeni, da ni potreben lep videz”. ^rpalko smo premierno predstavili na sejmu ISH v Nem~iji, kjer so jo lepo sprejeli tudi {tevilni italijanski oblikovalci. Sodoben design, s snemljivim zgornjim pokrovom, zagotavlja enostaven in hiter dostop za vzdr`evanje in servisiranje. Trikotna tekstura zagotavlja tiho delovanje pri vi{jem pretoku zraka, kar omogo~a maksimalno u~inkovitost.

Termo Shop podarja kar 300 EUR za nalo`bo v prihodnost Konec meseca aprila letos je Eko sklad razpisal kar 22 milijonov evrov nepovra-

Termo+ PRO toplotna ~rpalka za sanitarno vodo se pona{a z najnovej{o in naju~inkovitej{o tehnologijo, ki zagotavlja do 80-% prihranek. Proizvedeni in razviti v Sloveniji, z nadzorom kakovosti v okviru standardov ISO 9001, Termo+ izdelki zagotavljajo vse`ivljenjsko uspe{nost in energetsko u~inkovitost.

tnih sredstev, kar velja tudi za toplotne ~rpalke. Tako boste vsi, ki `elite dom energetsko prenoviti, lahko prejeli tudi do 2.500 evrov nepovratnih sredstev. Na tak{en na~in se bo investicija v sistem ogrevanja povrnila {e prej. Sicer pa je pomembna leto{nja novost ta, da subvencije ne zajemajo toplotnih ~rpalk za ogrevanje sanitarne vode. Le-te dandanes

veljajo za enega najbolj ekonomi~nih na~inov segrevanja sanitarne vode, saj mese~ni stro{ek za toplo vodo zna{a le nekaj evrov. Zato smo se pri podjetju Termo Shop odlo~ili, da bomo vsem, ki bodo v naslednjih mesecih pri nas kupili sanitarno toplotno ~rpalko (na razpolago so {tevilni modeli) ob nakupu podarili nepovratna finan~na sredstva v vi{ini 300 evrov. Tako bosta nakup in investicija v bolj{o prihodnost {e ugodnej{a. •

Z VAMI OD 1992.

Termo Shop podarja Term

300 €

subvencije ]D VDQLWDUQH WRSORWQH ÏUSDONH ]D V www.termoshop.si www

info@termoshop.si

080 88 33


Povezujemo energije narave.

PAKETI ENERGETSKIH REŠITEV ZA DODATNE PRIHRANKE VAŠEGA DOMA 4 QBLFUJ FOFSHFUTLJI SFÝJUFW JO OBEHSBEOKP PCTUPKFāFHB FOFSHFUTLFHB TJTUFNB boste dosegli prihranke pri stroških ogrevanja do 50 %. ; [BNFOKBWP QMJOTLF QFĂJ CPTUF TMFEJMJ [BIUFWBN [BLPOPEBKF 6SFECB P FNJTJKJ TOPWJ W [SBL J[ NBMJI JO TSFEOKJI LVSJMOJI OBQSBW 6- 34 PCTUPKFĂB NBMB LVSJMOB OBQSBWB OB QMJOBTUP HPSJWP LJ KF CJMB J[EFMBOB EP MFUB TF NPSB EP 31. decembra 2015 QSJMBHPEJUJ NFKOJN WSFEOPTUJN FNJTJKF TOPWJ W [SBL ĂMFO 6SFECF

PAKET

" ,0/%&/;" "$*+4 4," 1&þ 1-*/4,"

ZA OGREVANJE

PAKET

1-*/4," " ,0/%&/;;"$*+4 4," 1&þ /" þ31"-, ," 501-05/

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

+PAKET

05/" þ þ31" "-," 501-0

ZA PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET

1-*/4," , ,0/%&/;"$**+4," 1&þ &/*. 13&50þ þ/*. # #0+-&3+&. ; 7(3"+&

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET

1-*/4," " ,0/%&/;" "$*+4, ," 1&þ 0+-&3+&. ; -0þ&/*. ;6/"/+*. #0

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET

1-*/4," " ,0/%&/;" "$*+4, ," 1&þ 0+-&3+&. ; -0þ&/**. ;6/"/+**. #0

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

PAKET

1-*/4," " ,0/%&/;" "$*+4, ," 1&þ R SOLARNII KOLEKTOR

ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE

+PAKET

KAMIIN NA PELLETE

ZA DOGREVANJE V 13&)0%/&. þ"46

0%-*þ/" 10/6%#" IN FINANCIRANJE OPREME akcijske cene opreme NPäOPTU QMBāJMB OB PCSPLF CSF[PCSFTUOJ LSFEJU

02 22 843 43

JOGP!QMJOBSOB NBSJCPS TJ

Ponudba velja do 1. 7. 2015

www.plinarna-maribor.si


30

PRIMER IZ PRAKSE

Sistem Solinterra Energetski sistem v vrhu Evrope Sonce in zemlja, ni bolj{e kombinacije za najcenej{i vir ogrevanja in hlajenja Sistem Solinterra je bil nedavno prepoznan kot energetsko naju~inkovitej{i sistem v Evropi. Ta ogrevalni sistem prodornega in inovativnega dolenjskega podjetja Dulc se je odli~no izkazal z vgradnjo v Medpodjetni{kem izobra`evalnem centru MIC v Novi Gorici. Na javnem razpisu so kandidirali z novo ogrevalno tehnologijo in bili uspe{no izbrani. V centru MIC so poskrbeli za strojne instalacije na stavbi, ki so jih kasneje dali v najem. Center v Novi Gorici deluje od februarja 2014, uradno pa so ga namenu predali pred kratkim. Zadovoljni so tako investitor kot uporabnik, saj so opazni veliki prihranki energije, kar je bil glavni namen vgradnje Solinterra sistema ogrevanja.

Uporabnost sistema Solinterra Podjetje DULC d.o.o. se `e vrsto let ukvarja s strojnimi instalacijami in razvojem energetsko u~inkovitih ogrevalno-hladilnih sistemov. Razvili so sistem ogrevanja, hlajenja in prezra~evanja, ki izkori{~a son~no in zemeljsko toploto. S sistemom Solinterra so opremili `e nekaj samozadostnih, ni~ energijskih stanovanjskih hi{ po Sloveniji. MIC v Novi Gorici je prvi ve~ji objekt, kjer je izkoristek {e ve~ji. Kot pravi direktor podjetja, g. Matej Dulc, je u~inkovitost Solinterra sistema v tem primeru ve~ja zato, ker stavba potrebuje zelo veliko energije, sistem Solinterra pa omogo~a zelo velike energetske prihranke, saj v najve~ji meri izkori{~a energijo sonca in zemlje. V sistemu Solinterra je vklju~eno tudi ogrevanje sanitarne vode ter hlajenje in prezra~evanje objekta. Kot pravi g. Matej Dulc, je bila investicija okrog 40 odstotkov vi{ja od obi~ajne, vendar smo z najbolj{imi vgrajenimi instalacijami in napravami poskrbeli za nizke obratovalne stro{ke.

Ogrevanje 5.200 m2 velikega objekta pokrivamo le s soncem, razlika potrebne dodatne energije se pokrije z vgrajeno toplotno ~rpalko voda/voda.

Sistem Solinterra je prekosil pri~akovanja s prihranki ogrevanja in hlajenja V novogori{kem primeru se je investicija s sistemom Solinterra zvi{ala za {tiristo tiso~ evrov, a prihranki energije v primerjavi s klasi~no izvedbo so {e vi{ji, kot smo jih predvideli, to je ve~ kot 80.000 evrov letno (za ogrevanje, hlajenje, prezra~evanje ter segrevanje sanitarne tople vode). Potrebno je dodatno upo{tevati, da leto 2014 ni bilo najbolj son~no. Skupna poraba energije za ogrevanje, hlajenje, prezra~evanje in pripravo sanitarne vode v {oli zna{a le 5,6 kWh/m2 na leto!

Ogrevanje ve~inoma pokriva energija sonca Ogrevanje 5.200 m2 velikega objekta pokrivamo le s soncem, razlika potrebne dodatne energije se pokrije z vgrajeno toplotno ~rpalko voda - voda, pravi g. Matej Dulc in pove, da se bo investicija namesto v predvidenih 7 letih povrnila v 5 letih. Za hlajenje se izkori{~a energija podtalne vode in celotni objekt se hladi samo s pomo~jo energije podtalnice (free cooling). To je najcenej{i vir hlajenja. Prednosti sistema Solinterra je torej veliko: energija iz sonca in zemlje je brezpla~na, ekolo{ko neopore~na in brez emisij CO2, sistem omogo~a energetsko neodvisnost, kar danes ni nepomembno, tudi vzdr`evanje je poceni. Odlo~itev je seveda na strani posameznika. Kot ugotavlja g. Matej Dulc, je veliko ljudi {e skepti~nih do takih novosti, a tudi Slovenija na tem podro~ju zelo zaostaja za tujino. V podjetju Dulc v sistemu Solinterra vidijo zanesljivo prihodnost. Stremimo k razvoju sistema naprej, s to tehnologijo `elimo prodreti tudi v tujino pravi direktor podjetja. •


KOOP TRGOVINA d.o.o. KOOP TRGOVINA d.o.o. Tel.: 07/47-78-820 El. pošta: info@koop.si Zg. Pohanca 6 Fax: 07/47-78-821 Splet: www.koop.si 8272 Zdole

Od leta 1990

ELEKTRIČNO OGREVANJE ELEKTRIČNI VARČNI RADIATORJI

INFRARDEČI SEVALNI PANELI Učinkovito, zdravo in ekonomično ogrevanje brez vzdrževanja

Keramični nanos brez ALU okvirja V prodajnem programu imamo tudi radiatorje z obešali za sušenje brisač, električne lojtrice, radiatorje z dvojnim grelcem, ki izjemno hitro ogrejejo kopalnico in steklene radiatorje videza ogledala.

Praškast plastičen nanos z ALU okvirjem

Steklena izvedba z ALU okvirjem

ELEKTRIČNO TALNO OGREVANJE Grelne folije za ogrevanje tal, če je položen laminat

Grelni kabli za ogrevanje tal, če imamo položeno keramiko, granit, PVC oblogo ali parket.

LEPILA - LEPILNI TRAKOVI - TESNILNE MASE EHB LEPILNI TRAKOVI za najbolj zahtevna lepljenja (obojestranski; transferni; na PE peni; PU-peni). TESNILNE MASE: MS polimeri, silikoni, poliuretani, butil, akrilni. LEPILA za fleksibilno in strukturno lepljenje (MS polimeri,silikoni, metilmetakrilati, epoksi, sekundna lepila).

MARINE PROIZVODNJA

PROIZVODNJA AVTOBUSOV

LEPLJENJE SKLOPOV V PROIZVODNJI AVTODOMOV

LEPLJENJE PROMETNIH TABEL

GOMASTIT PREKRIVNI PREMAZ ZA HIDROIZOLACIJO Visoko kvalitetni eno-komponentni premaz za zaščito pred vodo oziroma vlago. Nanašanje s čopičem ali valjčkom, masa ima odličen oprijem na večino gradbenih materialov, med drugim tudi na bitumen, skodlo, baker, stare izolacijske podlage, kot so PVC in podobno. V strjenem stanju premaz formira kompaktno in kot guma elastično prevleko, ki je pohodna ter odlično odporna na vremenske vplive. Odporen na vremenske vplive

Satelitski sistemi

Kovinski deli Dimniki

Saniranje razpok bitumenske prevleke

Strešna okna

Strešna okna

Mokre površine v kopalnicah Plošče iz vlaken Stene v zemlji in temelji

Odporen na UV-žarke

Spoji med stebri Žlebovi Temeljne plošče

Bitumenske skodle (tegola)

PLOVIL

LEPLJENJE FASADNIH PLOŠČ

LEPLJENJE KOVINSKIH VRAT

SAMORAZLIVNA MASA ZA PODE KÖRAPUR 689

LASTNOSTI: • Enostavno za delo • Hitrosušeča masa • Obstojna in odporna na olja ter nafto • Ne vsebuje topil • 2-komponentna masa na bazi poliuretana

KÖRAPUR 690 za posebne namene

(v kombinaciji s KÖRAPUR 689)

• Z dodajanjem pigmentov lahko sami ustvarite nianso po vaši želji • Barva: približno RAL 7037; možno rahlo odstopanje odtenka od sarže do sarže (priporočamo, da isti prostor naredite z isto saržo)


32

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Katero ogrevanje vam prihrani najve~? Razlika je lahko med posameznimi sistemi tudi ve~ kot 10.000 EUR

O

dlo~itev kateri sistem ogrevanja investirati ni lahka. Na trgu so prisotna podjetja, ki ponujajo razli~ne sisteme ogrevanja. V ve~ini se gleda na s predvideno porabo energenta, vi{ino investicije, ter povratek investicije. Zaplete se `e pri predvideni porabi. Predvidena poraba se ra~una iz proizvedenih kilovatov grelnega telesa, vendar ta podatek ni vedno relavanten. Za bolj{o ponazoritev problema! Vzemimo 2 kW mo~an likalnik in 2 kW mo~an elektri~ni radiator. Ali bomo imeli v sobi enako toplo, ~e ogrevamo z likalnikom in radiatorjem? Odgovor je seveda ne. @al veliko trgovcev ne razume, da obstajajo razli~no u~inkoviti na~ini prenosi toplote v prostor in da COP 4 pri prvem grelnem telesu {e zdale~ ne pomeni, da se tudi prenese 4 krat ve~ energije v prostor, kot pri COP 1 pri drugem. Prav tako se pogosto ena~i manj{a poraba energije z manj{im ekolo{kim odtisom, kar tudi ni nujno sorazmerno povezano, saj se pri nekaterih sistemih porabi do 40 krat ve~ energije za izdelavo produkta in tudi recikliranje.

Kaj je ugoden sistem ogrevanja? Da dobimo pravi odgovor se je dobro vpra{ati: Katere omejitve imamo pri izbiri ogrevalnega sistema? Kak{en objekt ogrevamo (izolacija, lokacija)? Koliko tople vode potrebujemo? Kako bomo sistem uporabljali (ob~asno ali stalno, ali je prisotno pomo`no ogrevanje, …)? Kak{ne so trenutne cene energentov in kak{ni so trendi gibanja cen? Kolik{na bo celotna investicija? Kak{ni so stro{ki lastni{tva sistema ogrevanja (vzdr`evanje, `ivljenjska doba in poraba energenta)? Kak{na je u~inkovitost dostave porabljene energije v uporabno toploto? Koliko nam pomeni izgled sistema? In nazadnje kak{en je dejanski ekolo{ki odtis dolo~enega sistema ogrevanja?

Poglejmo primerjavo rabe toplotne ~rpalke zrak - voda in sistem ogrevanja z IR paneli. Vzemimo stanovanjsko hi{o novej{e gradnje, v velikosti 130 m2 ogrevalne povr{ine, dobo ogrevanja 25 let, v kateri bivajo 4 dru`inski ~lani, s solidno izolacijo. Ogrevanje se uporablja kot glavno ogrevanje, v dnevnem in no~nem re`imu (21 in 18 stopinj Celzija), energent pa je v obeh primerih elektrika. Pri tem upo{tevajmo podatke o dejanski razliki v porabi glede na ankete uporabnikov obeh sistemov.

Rezultati primerjave Toplotna ~rpalka zrak - voda zahteva investicijo z radiatorji okoli 12.000 €, predvidena povpre~na poraba na sezono s porabo za toplo vodo zna{a okvirno 430 €, vzdr`evanje 50 € letno, menjava sistema po koncu `ivljenjske dobe 6.500 €. Skupni stro{ek lastni{tva zna{a v 25 letih 30.500 EUR. Ne upo{tevamo ve~jih okvar, menjav radiatorjev, termostatov, ipd. IR SUNLIFE grelni sistem z dodatnim sodobnim grelnikom vode za sanitarno vodo zahteva investicijo okoli 3.800 EUR, predvidena povpre~na poraba na sezono s porabo za toplo vodo zna{a okvirno 590 EUR, vzdr`evanje-menjava termostatov izven garancijske dobe 250 EUR in v{tejmo {e morebitno popravilo 2 panelov zaradi okvare izven garancijske dobe 150 EUR. Skupni stro{ek lastni{tva v 25 letih zna{a 18.950 EUR.

Posebno pojasnilo Ne trdimo da je toplotna ~rpalka neekonomi~na, saj je v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja popolnoma sprejemljiva re{itev in je poraba elektrike dejansko izjemno nizka. ^e dodamo pomo`ne spremenljivke, kot na primer prihranek prostora, estetski videz, potem zlahka ocenimo zakaj povpra{evanje po IR panelih raste. @e nekaj let bele`imo izjemno rast ogrevanja z IR paneli v Evropi, prodaja letno dosega 58%.

Kaj so prednosti IR SUNLIFE ogrevanja? Za tiste, ki ne poznate delovanja IR SUNLIFE tehnologije, kratko pojasnimo princip delovanja. Energija se od grelnih teles na daljavo prenese na predmete, ki se ne`no

EKOSEN - kdo smo? Podjetje EKOSEN je zastopnik IR SUNLIFE ogrevanja v Sloveniji. Strokovnost pri nakupu IR SUNLIFE je na{e vodilo za uspeh. Svetovanje in oglede opravljajo strokovnjaki z licenco, ki so dele`ni rednih izobra`evanj. ^e `elite izvedeti ve~, po{ljite povpra{evanje na naslov: info@ekosen.si . Dogovorite se za termin v svetovalni pisarni v BTC ali Mariboru ali pokli~ete za informativno ponudbo in ogled va{ega objekta.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

33

Darja in Sergej Konte (Ljubljana) Novembra 2012 smo se odlo~ili za zamenjavo na~ina ogrevanja. Do takrat smo se ogrevali na olje, kar je pomenilo v kurilni sezoni pribl. 400 evrov na mesec za 120 m2 veliko hi{o. Dolgo smo se odlo~ali, katero vrsto ogrevanja bi izbrali, in se na koncu – na priporo~ilo znanke – odlo~ili za infrarde~e panele, ker na{a hi{a ni izolirana in je precej vla`na. Paneli so priporo~ljivi ravno v vla`nih prostorih, saj »ogrevajo« stene, s ~imer se raven vla`nosti zmanj{a. Izredno profesionalen pristop zaposlenih na podjetju Ekosen, njihova prijaznost in

in upravljanje, pozitiven vpliv na zdravje in po~utje, manj{i vpliv na okolje. Toplota se v prostoru porazdeli enakomerno, zmanj{a se plesen in vlaga, prihrani se prostor. Poleg tega so grelna telesa estetskega videza.

Njihov svetovalec je opravil izmero prostorov in svetoval pri izbiri mo~i panelov in njihovem {tevilu. V zelo kratkem ~asu nam je monter namestil panele. Vsa pohvala obema za prijaznost, vso razlago in izjemno

Povpra{evanje po IR sistemih ogrevanja stalno raste. @e nekaj let bele`imo izjemno rast ogrevanja z IR paneli v Evropi, prodaja letno dosega 58%. • Ale{ Babi~

Z nizko investicijo do okolju in človeku prijaznega ogrevanja z grelnimi paneli. Prihranite vaš denar in stopite korak bližje k lepši prihodnosti.

www.ekosen.si

odzivnost so bili razlogi za na{o izbiro.

tel.: 080 30 10

profesionalnost. Na mesec pla~ujemo sedaj 120 evrov za ogrevanje hi{e. Celotna investicija bo samo z razliko v porabi energije pokrita v najve~ dveh kurilnih sezonah.

Za

65 % oški nižji str nja a ogrev

tel.: info@ekosen.si

Promocijsko sporo~ilo

ogrejejo in {ele nato predmeti segrevajo zrak. To je klju~na razlika med drugimi sistemi ogrevanja in ravno ta je bistvena. Druga prednost je delovanje na elektriko, ki je energija sedanjosti in prihodnosti. Elektri~na energija je namre~ edini energent, ki ga lahko danes za za povpre~no pla~o kupite najmanj 2 krat ve~, kot pred 17 leti. Ogrevanje z IR SUNLIFE odlikujejo izjemni, do 60% manj{i stro{ki ogrevanja, nizka investicija, velika zanesljivost delovanja, enostavna monta`a


34

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

@e veste, kako prijetno je `ivljenje s klimatsko napravo Mitsubishi Electric?

M

itsubishi Electric proizvodi za hlajenje in ogrevanje segajo v sam svetovni vrh pri zagotavljanju var~nega udobja v stanovanjskih in poslovnih prostorih. Razvoj stremi k razumevanju po~utja in ustvarjanju udobnega in zdravega `ivljenjskega okolja.

Ponudba vsebuje le visokokakovostne klimatske naprave in sisteme z inverter tehnologijo, ki zagotavlja delovanje naprave z najni`jo porabo energije. Trend proizvodnje klimatskih naprav za va{e stanovanje ali poslovni prostor pa je predvsem nizka poraba energije, tiho delovanje in dovr{ena filtracija za doseganje ~istega zraka v prostorih v katerih se zadr`ujemo. Ve~inoma se kupci odlo~amo za bolj{e, ~e ne najbolj{e izvedenke klimatskih naprav Mitsubishi Electric, saj gre pri kakovostni klimatski napravi za dolgoro~no investicijo, cenovne razlike med posameznimi modeli pa so dolgoro~no gledano zanemarljive. Izbirate lahko med razli~nimi oblikami notranjih enot, ki so oblikovane za razli~ne namestitve (stenske, talne, stropne, kanalske enote). Poleg enojnih split klimatskih naprav (1× notranja enota + 1× zunanja enota), lahko izbirate tudi med

’’multi’’ sistemi, ki omogo~ajo priklop od 2 do 8 notranjih enot na eno zunanjo enoto. Posebnost znamke je tudi pestra kombinacija razli~nih tipov in mo~i notranjih enot, ki se lahko ve`ejo v isti sistem.

Brez`i~no upravljanje – wifi MELCloud Klimatske naprave Mitsubishi Electric lahko zdaj enostavno upravljamo tudi na daljavo preko wifi vmesnika. Dostopanje in nadzor hlajenja in ogrevanja va{e naprave lahko upravljate in nadzirate z ve~ino osebnih ra~unalnikov, tabli~nih ra~unalnikov in pametnih telefonov.

Klimatska naprava ni ve~ modna muha! Pri odlo~itvi je pomembno tudi to, da klimatska naprava ni ve~ le »modna muha« ampak nepogre{ljivi del v va{em domu, ki vam omogo~a prijetno bivanje ob vam `elenih temperaturah. Ne smemo pozabiti, da lahko Mitsubishi Electric klimatske naprave poleg hlajenja zagotavljajo tudi u~inkovito in var~no ogrevanje v hladnem obdobju leta, zato klimatske naprave ne kupujemo ve~ le za nekaj mesecev uporabe poleti temve~ jo lahko uporabljamo preko celega leta. Nakup klimatske naprave vi{jega kakovostnega razreda, kamor so uvr{~ene klimatske naprave Mitsubishi Electric, je modra odlo~itev, saj gre pri vrhunski klima napravi za dolgoro~no investicijo. Ponudba vsebuje raznovrstne modele in razli~ne cenovne razrede prav zato, da se najde prava re{itev za vsakega bodo~ega kupca.

@elite pomo~ pri izbiri? Oglejte si ponudbo na www.ream.si, pi{ite na info@ream.si, ali pa nas pokli~ite na brezpla~no {tevilko 080 98 98, klimo pros´m! z veseljem vam bomo svetovali ali vam sporo~ili naslov na{ega poobla{~enega monterja. • Ekipa REAM d.o.o.


ZL多


36

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka in hranilnik toplote – kdaj in zakaj?

A

li potrebujem hranilnik toplote? Vpra{anje, ki ga kupci toplotnih ~rpalk pogosto zastavljajo, a po na{ih izku{njah ne dobijo vedno ustreznega odgovora, saj so informacije, ki jih imajo kupci zelo me{ane in le redko pravilne. Vpra{anje hranilnik toplote, inverter, on/off Najprej bom ovrgel zelo raz{irjeno mnenje med kupci in uporabniki toplotnih ~rpalk in sicer, da inverterske toplotne ~rpalke hranilnika ne potrebujejo, on/off naprave pa, nekateri v tej povezavi omenjajo izjemo v kombinaciji on/off s talnim ogrevanjem. Ni~ od omenjenega ne dr`i brezpogojno.

Kjer se toplotna ~rpalka uporablja za hlajenje, je vgradnja hranilnika obvezna

Toplotna ~rpalka hranilnika najpogosteje ne potrebuje Pod pogojem, da ima ustrezno regulacijo in je izbrana ustrezna sistemska re{itev je lahko vsaka toplotna ~rpalka priklopljena neposredno v sistem ogrevanja. Vgradnja hranilnika v sistem s toplotno ~rpalko je pogosto pogojena z drugimi dejavniki, kot so kombinacija s kotlom na trda goriva, s solarnim sistemom ipd. Eden od razlogov za vgradnjo hranilnika je tudi variabilen pretok grelnega medija skozi sistem (talno gretje, radiatorji), temu bi posvetil nekoliko ve~ pozornosti.

Tudi talno ogrevanje lahko zahteva hranilnik Pogosto se povezuje, da je lahko toplotna ~rpalka vedno neposredno priklopljena na talno ogrevanje, da hranilnika v nobenem primeru ne potrebuje. To nedvomno dr`i, kadar je regulacija toplotne ~rpalke tista, ki nadzira temperaturo v hi{i s pomo~jo prilagajanja temperature vtoka v sistem v odvisnosti od zunanje temperature. Kadar pa je talno ogrevanje nadzorovano tako, da ima vsak prostor svoj termostat, povezan z razdelilno omarico talnega ogrevanja, kjer imajo zanke avtomatizirano regulacijo, ki odpira in zapira pretok, lahko pride do

Kaskada dveh zunanjih enot zrak/voda

Kompaktna toplotna ~rpalka z integriranim grelnikom sanitarne vode

pogojev, kjer je zaprtih toliko zank, da je pretok skozi toplotno ~rpalko oviran ali celo onemogo~en. Ker je zadosten pretok odlo~ilnega pomena za nemoteno delovanje toplotne ~rpalke, lahko pride do napake zaradi nizkega pretoka v ogrevalnem sistemu. V tak{nem primeru, je zahtevana hidravli~na lo~nica.

medija, po tem se razlikuje od ostalih grelnih naprav (kotel na plin, olje, trda goriva). Minimalni pretok grelnega medija toplotna ~rpalka preverja s preto~nim stikalom in zagotavlja, da pri ciklu odtajanja ne pride do zamrznitve kondenzatorja. ^e toplotno ~rpalko priklapljamo v sistem, kjer dvomimo, da bo vedno zagotovljen zadosten pretok, potrebujemo hidravli~no lo~nico – posodo s {tirimi priklju~ki, ki omogo~a nemoten pretok teko~ine na obeh straneh – proti razvodu ogrevanja in proti toplotni ~rpalki.

Zakaj hidravli~na lo~nica Najprej razlo`imo naslednje: toplotna ~rpalka, posebej tip zrak/voda, ima zahtevo po minimalnem pretoku grelnega


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Volumenska hidravli~na lo~nica Naslednja zahteva je specifi~na za sisteme zrak/voda, ki potrebujejo v ~asu nizkih temperatur ob~asno odtajanje zunanje enote. Odtajanje je obratni cikel, ko toplotna ~rpalka ~rpa toploto iz hi{e, da stopi led, ki se je iz kondenzirane vlage v hladnem zraku nabral na uparjalniku. Za uspe{no zaklju~eno odtajanje, ki traja 3-5 minut, je potrebna energija – topla voda iz sistema. V prej omenjenem scenariju, ko skozi sistem ni pretoka (zaprte zanke talnega ogrevanja), mora biti zadostna zaloga toplote shranjena v hidravli~ni lo~nici. Ve~ina proizvajalcev toplotnih ~rpalk zahteva volumen 10 litrov na kilovat mo~i naprave. Tovrstna vgradnja hranilnika je zelo priporo~ljiva, kadar bomo s toplotno ~rpalko aktivno ohlajali prostore.

Alternativna re{itev – odtajanje z energijo iz grelnika sanitarne vode Regulacija nekaterih toplotnih ~rpalk omogo~a nastavitev preklopa na grelnik sanitarne vode v ~asu odtajanja. S tem zagotovimo toplotni ~rpalki dovolj toplote na zelo visoki temperaturi – odtajanje je hitro in u~inkovito, kar pa se na temperaturi sanitarne vode v grelniku prakti~no ne opazi. V tem primeru ni ve~ potrebe po dodatnem volumnu vode v sistemu, saj je

zaloga toplote vedno na voljo v grelniku prostornine 200 litrov ali ve~.

Radiatorji so lahko povezani brez hranilnika Toplotno ~rpalko zelo pogosto vgrajujemo v starej{e objekte, ki so ogrevani z radiatorji. Tak{na instalacija je lahko skoraj vedno brez hranilnika toplote, saj je pretok skozi radiatorje neoviran in zagotovljen. Izjema so sistemi, kjer je `elja po regulaciji temperature dovoda v posamezni del razvoda, navadno po eta`ah, kar dose`emo z me{alnimi ventili. Poudarimo, da je smiselno vsaj eno zanko hraniti direktno povezano, v tem primeru hranilnik najverjetneje ne bo zahtevan, vendar ne gre zaklju~iti prehitro, v nekaterih primerih tovrstne vezave je vgradnja hranilnika toplote obvezna.

Zalogovnik v kombinaciji s kurilno napravo ali son~no energijo Kadar je toplotna ~rpalka priklopljena v sistem, kombiniran s kotlom na trda goriva ali sprejemniki son~ne energije, brez zalogovnika ne gre. Toplotni izvori morajo biti zdru`eni v zalogovniku, katerega temperaturo tipa regulacija toplotne ~rpalke – kadar zazna, da je drugi vir zagotovil dovolj visoko temperaturo gre v mirovanje,

Slovenija na dobri poti Eurostat je objavil prikaz stanja v evropskih dr`avah, ki se nana{a na obnovljive vire. Pri tem je Slovenija v zgornjem delu razpredelnice, nekaj dr`av, za katere pa tega nismo predvidevali, pa ~isto spodaj. Pri tem so [vedi presegli svoje okoljske cilje, kar pa jim je uspelo zaradi elektrike, ki jo skoraj vso pridobivajo iz vodnih elektrarn, nekaj podobnega pa je uspelo tudi Bolgarom. Presenetljivo visoko so Avstrijci, ki veliko energije pridobijo iz lesnih ostankov, hkrati pa so eni najve~jih porabnikov pelet in sekancev, s katerimi grejejo svoje eno in ve~stanovanjske stavbe. Pri tem jim veselo pomagamo tudi mi, s stalnim izvozom hlodovine. Kljub dobri poziciji na tabeli bi morali ~imprej dohiteti najbolj{e, kar pa ne bo lahko, saj nam za vratom visi kamen z napisom TE[ 6. • Tihec Dele` porabe energije iz obnovljivih virov v EU in cilji do 2020

37

ko se zalogovnik ohlaja pa se vklju~i in vzdr`uje temperaturo glede na potrebe, vse dokler sonce ali trda goriva zopet ne pri~nejo zagotavljati dovolj toplote.

Kombinacija s kotlom na fosilna goriva Kadar se toplotna ~rpalka kombinira s kotlom na plin ali olje se sistem re{uje praviloma brez zalogovnika, razen v prej opisanih primerih, ko zahteve izvirajo iz na~ina regulacije razvoda ogrevanja. Kotel se v tem primeru pove`e z me{alnim ventilom, ki omogo~a zvezno regulacijo mo~i – njegovo delovanje nadzira toplotna ~rpalka in mu odvzame natanko toliko toplotne mo~i, kot jo v danem trenutku potrebuje.

Re{itev po meri Kot vidimo, je sistemsko re{itev vedno potrebno izbrati ali prilagoditi specifi~nim zahtevam objekta. V tem ~lanku so strnjena splo{na pravila, ki naj bi jih upo{tevali pri na~rtovanju sistema. Vsak objekt in vsak sistem je zgodba zase, ko pa vklju~imo {e ~love{ki faktor – `elje uporabnika sistema je jasno – za vsak objekt je potrebno na~rtovati re{itev po meri. To mora biti osnovno vodilo vsakega ponudnika toplotne ~rpalke. • Yasin Jodeh, Atlas Trading d.o.o.


38

ZANIMIVOSTI

Goodyear bo pri~el z izdelavo prvih pnevmatik s siliko, pridobljeno iz pepela ri`evih plev V dru`bi Goodyear so na{li ustreznega dobavitelja ri`evih plev, ki bodo uporabljena kot okolju prijazen vir silike za tekalno plast, prve pnevmatike za osebna vozila pa bodo pri~eli proizvajati letos v tovarni na Kitajskem. Voznikom bodo tako kmalu na voljo pnevmatike, ki omogo~ajo ve~ji izkoristek goriva in so okolju prijaznej{e. Eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev pnevmatik Goodyear Tire & Rubber Company (kraj{e: Goodyear) bo letos pri~el z izdelavo prvih pnevmatik za osebna vozila s siliko, ki je pridobljena iz pepela ri`evih plev. Goodyear je namre~ podpisal pogodbo s kitajskim podjetjem Yihai Food and Oil Industry, ki bo dobavljalo okolju prijazen vir silike, omenjene pnevmatike pa bodo proizvedli v kitajski tovarni v kraju Pulandian in na kitajskem trgu tudi pri~eli s prodajo. Goodyearovi raziskovalci so na podlagi dvoletnih raziskovanj v Centru za inovacije v Akronu ugotovili, da lahko pepel, ki nastane po se`igu ri`evih plev za proizvodnjo elektrike, uporabijo kot u~inkovit in okolju prijazen vir silike za pnevmatike. Slednja je v gumarski industriji visoko cenjena, saj izbolj{a vozne lastnosti pnevmatike. Pri dodajanju silike v gumeno zmes tekalne plasti ta namre~ pove~a ~vrstost pnevmatike in zmanj{a njen kotalni upor, s tem pa omogo~a ve~ji izkoristek goriva ter bolj{i oprijem na mokri podlagi. “Trajnostni razvoj je temelj Goodyearovih inovacijskih prizadevanj,” je povedal Matej Zavrl, glavni direktor dru`be Goodyear

V Goodyearu so na{li ustreznega dobavitelja ri`evih plev, ki bodo uporabljena kot okolju prijazen vir silike za tekalno plast.

Dunlop Sava Tires iz Slovenije. “Nova silika prina{a prednosti za okolje na ve~ na~inov: zmanj{uje koli~ino odpadkov za odvoz na odlagali{~a, za proizvodnjo potrebuje manj energije, pri vsem tem pa pripomore tudi k ve~ji u~inkovitosti pnevmatik glede izkoristka goriva.” Kako se lahko iz ri`evih plev pridobi siliko, ki jo je mogo~e u~inkovito uporabiti pri izdelavi pnevmatik, si lahko ogledate v videu: https://www.youtube.com/watch?v=vn8etEDu8FQ. •

PREDEN GREŠ, SE OGLASI PRI NAS! Poskrbeli bomo za - vaš avto (tehnični pregled, registracija, zavarovanje, servis, dodatna oprema) ter - vas in za varno mobilnost vaše družine. Do konca julija izkoristite bon in prihranite pri plačilu članarine ali nakupu izdelkov in storitev.

Na spletni strani poiščite in natisnite bon, ki ga unovčite v enoti AMZS ali izbranem avto-moto društvu, katerega član ste (seznam je objavljen na amzs.si). *Več na www.amzs.si/praviprijatelj


SUBVEN

do

LAD SK

723/271( ý53$/.(

JA EKO CI

1000 €

723/271$ ÿ53$/.$ = 1$-%2/-ä,0 5$=0(5-(0 0(' .9$/,7(72 ,1 &(12 1$ 75æ,äÿ8 2GOLĀHQ L]NRULVWHN &23 9JUDMHQD HQHUJHWVNR YDUĀQD IUHNYHQĀQD REWRĀQD ĀUSDOND :LOR 6LPHQV YUHPHQVNR YRGHQD UHJXODFLMD Y VORYHQVNHP MH]LNX )XMLWVX LQYHUWHU ]XQDQMD HQRWD DQLWDDUQQR YRGR R ,]YHGED ªYVH Y HQL HQRWL© LQWHJULUDQ O ERMOHU ]D VDQLWDUQR YRGR PRGHO '82

.RDNVLDOQL L]PHQMHYDOHF ] ]DORJRYQLNRP O K ]XXQDQQMLK 2KUDQMDQMH PRĀL WRSORWQH ĀUSDONH WXGL SUL QHJDWLYQLK ]XQDQMLK UHYYDQQMXX ] HO JUUHOFL

WHPSHUDWXUDK PLQLPDOQD SRWUHED SR GRGDWQHP RJUHYDQMX ] HO JUHOFL

& ]XQDDQMH =PRçQD RJUHYDWL YRGR GR WHPS & WXGL SUL & ]XQDQMH WHPSHUDWXUH VDPR NRW 7ÿ EUH] XSRUDEH HO JUHOFHY DOQHHJDD VUHGGVWYYD 6LVWHP QH SRWUHEXMH JOLNROD DOL GUXJHJD SURWL]PU]RYDOQHJD VUHGVWYD QH ÀQQDQĀQQH 8YUåĀHQD QD VH]QDP (NRVNODG D PRçQRVW QHSRYUDWQH ÀQDQĀQH N: :

VSRGEXGH (NRVNODG D Y YLåLQL GR Ą PRGHOL N:

3ULPHUQD WDNR ]D UDGLDWRUVNR RJUHYDQMH NRW WDOQR RJUHYDQMH 2JURPQL SULKUDQNL SUL RJUHYDQMX WXGL GR QLçML VWURåNL RJUHYDQMD Y SULPHUMDYL V NXULOQLP ROMHP PHVHFHY JDUDQFLMH

Širok razpon delovanja -25°C do +35°C

Uvoz in distribucija: Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani 01 2573 256 I 031 235 200 I 051 655 500 I tersus@siol.net I www.tersus.si


40

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Uponor Renovis Hiter, suhomonta`en in nizkotemperaturni sistem za adaptacije Opis sistema Ploskovno ogrevanje je energetsko najbolj u~inkovit sistem za ustvarjanje udobnega okolja v vsakem domu. Prednosti ploskovnega sistema je veliko. Zahvaljujo~ Uponorjevemu sistemu Renovis, je sedaj vgradnja {e bolj enostavna in hitrej{a. Udobje, ki ga nudi ploskovno ogrevanje, ni ve~ izklju~na domena novogradenj, saj lahko sedaj tudi lastniki objektov, ki jih `elijo prenoviti, u`ivajo {tevilne prednosti ploskovnega ogrevanja. Glavni element sistema Renovis je mav~na plo{~a debeline 15 mm v kateri se nahajajo PE-Xa cevi dimenzije 9,9 mm. Vsaka plo{~a ima prosto dovodno in povratno cev, kateri se enostavno priklju~ita na tipi~ne dovodne ogrevalne cevovode. Mav~na plo{~a z vgrajenimi cevmi poenostavlja namestitev stenskega in stropnega sistema in zagotavlja doseganje optimalne mo~i ogrevanja ali hlajenja. Uponorjev sistem Renovis odli~no deluje z nizkotemperaturnimi obnovljivimi viri energije, kot so toplotna ~rpalka voda/voda in zrak/voda – zahvaljujo~ plo{~i Renovis je sedaj omogo~ena energetska u~inkovitost v vsakem domu. Nosilna podkonstrukcija je lahko izdelana iz lesa ali kovine. Ob tem je potrebno upo{tevati

Primer: podkonstrukcija iz kovinskih profilov CD 27/60

tipi~na pravila in standarde, ki veljajo za suhomonta`ne stenske/stropne konstrukcije. Globina vgradnje je odvisna od zahtev pri projektiranju, najmanj{a vgradna globina kompletnega sistema je 50 mm.

To~ka rosi{~a v zunanjih stenah Gradbeni elementi, ki so podvr`eni zunanjim vplivom (vremenskim pogojem), morajo biti za{~iteni proti kondenzaciji vode. To je potrebno upo{tevati in izra~unati `e v fazi projektiranja obnove. Obi~ajno se doda nova ali dodatna izolacija na zunanje stene med obnavljanjem stavbe. Ploskovni ogrevalni sistemi, ki so vgrajeni v obnovljenih prostorih, dvignejo temperaturo gradbene strukture (stena/strop) za > 3°C. Na ta na~in se dvigne to~ka rosi{~a znotraj gradbene konstrukcije in se prepre~i kondenzacija vode in nastajanje plesni, ki se obi~ajno pojavljajo na robovih in vogalih sten in stropov.

Finalizacija /polnjenje/ prekrivanje sten in stropov Plo{~e Uponor Renovis so tovarni{ko profilirane na obeh dalj{ih straneh tako, da se lahko polnilna masa zlahka uporablja in zagladi. Plo{~e se lahko direktno pobarva ali prekrije s tapeto ali, ~e je to za`eleno, se lahko na plo{~o nanese tanek zaklju~ni sloj. Zaklju~na obdelava mav~ne povr{ine, ki vsebuje Uponor Renovis, mora biti v skladu z navodili za vgradnjo suhomonta`nih sistemov.

Tehni~ni koncepti priklopa dovodnih cevi Plo{~e Uponor Renovis sestojijo iz mav~ne plo{~e debeline 15 mm in vgrajenih PE-Xa

Ploskovni ogrevalni sistemi prepre~ujejo kondenzacijo z dvigom temperature gradbene konstrukcije (stena / strop) za vsaj 3°C. Sistem stenskega ogrevanja (prikazano v rde~i barvi) zagotavlja temperaturno razliko > 3°C v primerjavi z zunanjo steno.

cevi dimenzije 9,9 mm. Plo{~e se morajo vedno priklju~evati po Tichelmannovem principu z uporabo Q&E fitingov. Pri prenavljanju se pogosto zgodi, da se priklop stenskega ogrevanja izvede na obstoje~e priklju~ke radiatorskega ogrevanja. Pred samo priklju~itvijo je potrebno opraviti pregled stanja obstoje~ih cevi. Prednosti: • Vgradnja na obstoje~e stenske/stropne povr{ine • Tipi~na suhomonta`na vgradna metoda (CD 27/60) • Ni zahteve po dodanem izravnalnem sloju • Hiter ~as vgradnje: 3 prostori/ dan • Mo`na vgradnja lu~i, prezra~evalnih elementov ali elektri~nih komponent • Visoko-kvalitetne Uponor PE-Xa cevi dimenzije 9,9 x 1,1 mm • Mo`na uporaba nizke temperature dovoda pri ogrevanju (pod 35°C) • Prepre~evanje nastanka plesni: dvig temperature v stenski/ stropni konstrukciji (do 3°C) • Mo`na posami~na conska regulacija • Mo~ ogrevanja do 120 W/m2 (stena), 60 W/m2 (strop) • Mo`nost hlajenja (energetsko u~inkovito ploskovno hlajenje)


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

41

Obdelava plo{~e Uponor Renovis z maso Knauf UNIFLOTT

Primer: Priklop plo{~ Uponor Renovis, ki so vgrajene na steno. Regulacija temperature preko sobnega termostata in termostatskega ventila.

Uponor Renovis Integrirana visoko-kakovostna cev Uponor PE-Xa

Primer: Priklop plo{~ Uponor Renovis, ki so vgrajene na strop, preko Uponorjevega razdelilca. Individualna regulacija temperature v prostoru preko sobnega termostata in termopogona.

V primeru, da se sistem Renovis uporabi na stropni povr{ini, je najbolj primeren na~in priklopa cevi na dovod preko razdelilca. Razdelilec je lahko vgrajen znotraj podkonstrukcije ali pa na sami steni (npr. na hodniku). Povezovalne cevi PE-Xa dimenzije 20 mm so pritrjene na strop s pomo~jo dr`al cevi (sistemski element) in priklju~ene po na~elu Tichelmann s pomo~jo Q&E fitingov. Pri uporabi Uponorjevega razdelilca se lahko regulacija temperature v prenovljenem prostoru regulira s pomo~jo brez`i~ne regulacije Uponor DEM. Brez`i~ni sobni termostati se lahko vgradijo v vsak prenovljen prostor, kar omogo~a neodvisno regulacijo temperature zraka v posameznih prostorih. Zaradi uporabe brez`i~ne regulacije odpade potreba po vgradnji o`i~enja znotraj sten. Ve~ informacij o samem sistemu in o ostalih Uponorjevih proizvodih in sistemih si lahko ogledate na prenovljeni spletni strani www.uponor.si . • V. Zabret, TITAN d.d.

Moderno bivalno udobje tudi v starih stavbah! Uponor Renovis – Enostavna vgradnja pri kakršnih koli adaptacijah: Mavčna plošča debeline 15 mm z integriranimi cevmi Uponor PE-Xa za energetsko učinkovito ploskovno ogrevanje/hlajenje Enostavna uporaba: sistem je pripravljen za uporabo takoj, ko so plošče zmontirane na steno ali strop Hitra vgradnja na standardne suhomontažne profile CD 60 x 27 Moč ogrevanja do 120 W/m² (stena) in do 60 W/m² (strop) – kratek zagonski čas in hitra odzivnost

TITAN d.d. T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 168 tehnična služba F (01) 8309 171

E pc5@titan.si W www.titan.si www.uponor.si


42

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Plinski kotel in son~ni kolektor zni`ujeta stro{ke

P

linski kondenzacijski kotel spada med najvar~nej{e in okolju prijazne na~ine za proizvodnjo toplote. ^e mu dodamo {e termosolarni sistem za ogrevanje sanitarne vode in prostorov, dobimo u~inkovito napravo, z nizko porabo plina in velikim izkoristkom. Manj{a poraba plina bo povzro~ila ni`je stro{ke ogrevanja ter zmanj{ala odvisnost od fosilnih goriv.

Kondenzacijski je dobra nalo`ba Lastniki hi{ morajo `e danes misliti na prihodnost, ~e `elijo zanesljivo in ~im ceneje ogrevati svoje prostore. Ocenjujemo, da bo plin tudi v prihodnjih desetletjih ostal pomemben del energetske oskrbe, zato je vgradnja sodobnega kondenzacijskega kotla zagotovo dobra re{itev. Ima izkoristek do 98%, ter izjemno u~inkovito spreminja fosilno gorivo v toploto, saj v primerjavi s starej{imi plinskimi kotli ob enakem u~inku porabi za 30% manj plina. Kondenzacijske kotle lahko vgradimo kamorkoli, v nove in stare stavbe, eno ali ve~stanovanjska poslopja ter v javne, obrtne ali poslovne objekte vseh vrst.

Plin in sonce u~inkovita kombinacija V ogrevanje prostorov in sanitarne vode vlo`i {tiri~lansko gospodinjstvo skoraj 90% vse porabljene energije, kar je odlo~no preve~. Velik prihranek lahko dose`emo `e s termosolarnimi kolektorji povr{ine 5 m2, saj bomo z njimi za 60% zmanj{ali porabo energije za ogrevanje sanitarne vode. Poleti bodo son~ni kolektorji v celoti prevzeli to nalogo, kotel po lahko ve~ mesecev ostal izklopljen. ^e vgradimo {e ve~ kolektorjev, lahko z njimi ogrevamo vodo in delno tudi prostore, celotno porabo energije za ogrevanje pa zni`amo do 40%.

Kolektorji so koristni tudi v prehodnem ~asu in pozimi, saj z njimi predgrejemo vodo, ki jo nato plinski kotel dogreje na potrebno temperaturo vtoka v sistem ogrevanja prostorov. Zajemanje toplote sonca je tako koristno, da je ob novogradnji ali predelavi stare stavbe potrebno vedno preveriti mo`nost vgradnje termosolarnega sistema.

Kolektorji za dodatne prihranke Najpomembnej{i sestavni del solarnega sistema so son~ni kolektorji, saj toploto son~nega sevanja pretvorijo v uporabno obliko. Danes {e vedno najpogosteje vgra-

jujejo ravne kolektorje, poleg teh pa tudi cevne ali vakuumske. Ravni kolektorji so cenej{i, vendar zmogljivi ter primerni za ogrevanje vode in prostorov, vakuumski pa imajo nekoliko vi{ji izkoristek, za enak u~inek pa potrebujemo manj{o povr{ino. Bolj u~inkoviti so tudi v obla~nem vremenu, solarni donos je za okrog 30% vi{ji, vakuumska izolacija grelnega elementa (absoberja) pa zmanj{uje toplotne izgube. Tudi na~in vgradnje obeh tipov je podoben ter odvisen od mesta monta`e, nagibnega kota in usmerjenosti glede na strani neba. •

Podrobnej{e informacije o proizvodih dobite na www.viessmann.si, kjer najdete tudi obrazec, s katerim lahko naro~ite brezpla~no svetovanje in okvirno ponudbo.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Potiskani parketi Poleg mozai~nih parketov, izdelanih iz razli~nih vrst lesa so na pohodu novi, potiskani parketi. Osnova so {e vedno de{~ice iz razli~nih vrst lesa, ki jih na tla polagamo z lepljenjem, uporabljamo in negujemo pa enako kot obi~ajni parket. Razlika je v motivih, ki so jih izdelali znani oblikovalci, s katerimi tla v sobi, kopalnici ali kuhinji postanejo zgodba. Umetniki so svoje poeti~ne ideje polo`ili na najstarej{i in najbolj uporaben material na planetu. Poleg toplote lesa v prostor vnesemo novo atmosfero, saj smo golih lesenih oblog `e vajeni. Tla se spremenijo v pohodno platno, ki bo naslednjih dvajset let pripovedovalo svojo zgodbo. Z vzorci in slikami lahko prekrijemo vso ali del povr{ine, zgornja 4 mm debela plast pa bo prenesla do tri bru{enja in obnovo, ki bo tlem spet povrnila sijaj. • Tihec www.xilo1934.com

Z učinkovitimi ogrevalnimi sistemi podjetja Viessmann prihranite do 50 % stroškov energije.

Plinski kondenzacijski kotel z ogrevalnikom sanitarne vode Vitodens 222-F

Toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 200-S za ogrevanje prostorov in sanitarne vode

Viessmann je eden od internacionalno vodilnih proizvajalcev učinkovitih ogrevalnih, industrijskih in hladilnih sistemov. Naši proizvodi so energetsko varčni in okolju prijazni. Če želite ponudbo, se povežite z nami na naši spletni strani www.viessmann.si/ponudba

Viessmannovi ogrevalni sistemi in uspešen zimski šport: visoka učinkovitost in vrhunska tehnika zagotavljajo najboljše uspehe.

Viessmann d.o.o. C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 E-mail: viessmann@viessmann.si

43


44

HLAJENJE

Klimatska naprava omogo~a udobje bivanja skozi celo leto

H

laden zrak v prostoru ogrevamo, topel zrak pa hladimo in razvla`ujemo. Vse to zmore ena sama naprava, to je klimatska naprava v deljeni izvedbi pri kateri je zunanja enota z in{talacijo povezana na eno ali ve~ notranjih enot, ki v skladu z nastavitvami in potrebami obdelujejo zrak v prostoru.

Uporabniki izbiro notranje enote klimatske naprave pogosto prilagajajo tudi notranji opremi. Trendi notranje opreme so ravne linije in sijo~i materiali. MITSUBISHI ELECTRIC je posebej za te uporabnike proizvedel nov model MSZ-EF, ki omogo~a dizajn kot iz {katlice. Pri tem modelu lahko uporabnik izbira med tremi barvami, ~rno, sivo in belo. Moderna in tehnolo{ko napredna klimatska naprava tudi kot oprema prostora prispeva k vrednosti obstoje~e nepremi~nine.

Namestitev in in{talacijo klimatske naprave lahko opravi le strokovnjak za vgradnjo klimatskih naprav. Klimatska

naprava se brez velikih posegov v prostor lahko namesti v enem dnevu, vgradnja je hitra in enostavna, zato je skrb, da bo namestitev zaustavila delovni proces odve~. Pri nabavi klimatske naprave, ki jo v stanovanjski prostor vgradi strokovnjak za vgradnjo klimatskih naprav, se obra~una zni`ana, 9,5% stopnja DDV. Ogrevanje in hlajenje s klimatsko napravo je ekonomi~no, saj so klimatske naprave toplotne ~rpalke. Klimatske naprave dane na evropski trg od 1. januarja 2013 so opremljene z energijsko nalepko in podatkovno kartico, kjer so navedeni podatki o sezonski energetski u~inkovitosti in glasnosti, kar je z vidika var~evanja energije in udobja, za uporabnika, zelo pomembno. Razredi in kazalniki energetske u~inkovitosti so razporejeni po razredih od najvi{jega razreda A+++ do razreda D in veljajo za klimatske naprave do 12 kW dane na trg EU od 01. Januarja 2013 (Delegirana uredba EU {t. 626/2011). •

Za doseganje maksimalnega udobja, lahko v vsak prostor, ki ga `elimo klimatizirati, namestimo svojo enoto. Na eno zunanjo enoto v sistem lahko pove`emo do osem notranjih enot razli~nih modelov: stenske, talne, stropne, vgradne, kanalske in kasetne in sistem pove`emo {e z napravo za prezra~evanje in rekuperacijo toplote. Klimatski sistem upravljamo prek daljinskega upravljalnika.

Karmen Kompara, Vitanest d.o.o.

Razredi in kazalniki SEER pri hlajenju

Razredi in kazalniki SCOP pri gretju

A +++ A ++ A+ A B C D

A +++ A ++ A+ A B C D

> 8,5 > 6,1 > 5,6 > 5,1 > 4,6 > 4,1 < 3,6

> 5,1 > 4,6 > 4,0 > 3,4 > 3,1 > 2,8 < 2,5


KLIMATSKE NAPRAVE MITSUBISHI ELECTRIC - UDOBJE KOT IZ ŠKATLICE PRIMER KLIMATSKEGA SISTEMA s tremi notranjimi enotami.

MSZ-SF

MSZ-EF MXZ-3D54VA2-E2

MFZ-KJ

S klimatsko napravo s toplotno črpalko lahko ekonomično ogrevamo, hladimo in razvražujemo prostore skozi vse leto. Najidealnejše udobje dosežemo, če v vsak prostor, ki ga želimo klimatizirati namestimo ustrezno notranjo enoto. Namestitev multi sistema omogoča idealno toplotno udobje skozi vse leto. Izbira enot je široka, vse so tihe a hkrati učinkovite in varčne, saj za proizvodnjo 6 kW toplote/hladu sistem porabi približno 1,5 kWh električne energije, ostalo energijo črpa brezplačno iz ozračja. Za udobje v dnevnem prostoru pa je ponavadi dovolj enojni klimatski sistem, ki je še cenejši, namestitev pa je opravljena v enem dopoldnevu.

www.vitanest.si | www.klimatiziramo.si Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih črpalk VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

MODRA ŠTEVILKA

080 19 59 brezplačna telefonska številka za uporabnike


46

SOLARNE TEHNOLOGIJE

Od novih tehnologij za solarne elektrarne do novih poslovnih modelov – Intersolar 2015

T

rendi v solarni industriji, nove tehnologije solarnih elektrarn in novi poslovni modeli. Vse to je privabilo {tevilna podjetja in obiskovalce na leto{njo konferenco in sejem Intersolar 2015, ki sta potekala od 9. do 12. junija. Najbolj vidni ponudniki in inovativne re{itve so prejeli nagrade. Solarna industrija {e naprej v vzponu Upad cen na enoto instalirane mo~i fotovoltai~nih elektrarn in hkrati zmanj{evanje dr`avnih subvencij pri odkupu elektri~ne energije predstavljajo nove izzive in nove prilo`nosti, predvsem na podro~ju finan~nih in poslovnih modelov. Kljub tem izzivom je bila solarna industrija tudi v letu 2014 v naglem vzponu. V letu 2014 je bilo instaliranih ve~ kot 40GW solarnih elektrarn po vsem svetu, kar je pomembno doprineslo k skupni bilanci. V letu 2014 je namre~ skupna instalirana mo~ solarnih elektrarn po vsem svetu zna{ala `e 170GW. V tej rasti najbolj prednja~i Kitajska, sledijo ji Japonska in ZDA. V Evropi bele`imo zmerno rast. Na podlagi ocen in trendov strokovnjaki predvidevajo, da bi lahko v roku 5 let potrojili sedanjo instalirano mo~ na vsega skupno 550GW.

Zmagovalni inverter podjetja HiQ Solar

Najbolj prodorni in inovativni prejeli nagrade Nagrade za najbolj{e dose`ke na podro~ju fotovoltaike in solarnih projektov v Evropi so na dogodku Intersolar podelili `e osmi~ zapored. Prvi dobitnik nagrade na podro~ju fotovoltaike je podjetje HiQ Solar za svoj inovativni inverter. TrueString 480V Inverter je zaradi napredne tehnologije prilagodljiv, ima izredno visoko u~inkovitost, je lahek in omogo~a delovanje v zahtevnih klimatskih pogojih. Drugi dobitnik nagrade je LG Electronics Deutschland GmbH za solarni modul MonoX NeON 2. Nagrado so prejeli zaradi inovativne in u~inkovite izdelave modula (manj{a poraba materialov) in zaradi visoke u~inkovitosti delovanja modula. Posledi~no podjetje napoveduje ni`je cene proizvodnje in ni`je kon~ne cene modulov. Tretji dobitnik nagrade v kategoriji fotovoltaike je podjetje REC Solar EMEA GmbH za stre{ne namestitve fotovoltai~nih elektrarn in njihov inovativni modul TwinPeak, s katerim dosegajo visoko u~inkovitost. V kategoriji najbolj{ih solarnih projektov v Evropi so bili ravno tako trije dobitniki nagrad. Prvi prejemnik nagrade je IBC SOLAR AG za samozadostno stavbo, ki so jo leta 2014 zgradili v Neuenstadt am Kocher. Gre za stavbo, ki z najnovej{imi energetskimi re{itvami proizvede vso potrebno energijo za svoje delovanje (gretje, hlajenje, elektri~ni porabniki). To so dosegli s pametnim upravljanjem vseh energetskih virov in porabnikov, s sistemom shranjevanja elektri~ne energije, kombinirano toplotno in energetsko postajo ter toplotnimi ~rpalkami. Stavba deluje izklju~no na osnovi obnovljivih virov energije. Drugo nagrado

Energetska soba zmagovalne samozadostne stavbe podjetja IBC SOLAR AG

je prejel konzorcij ve~ podjetij in institutov za inovativno re{itev klimatizacije s pomo~jo solarnih vakumskih kolektorjev, ki zaradi posebnega antirefleksnega nanosa omogo~ajo temperature med 100°C in 150°C. Re{itev sestavljajo {e hladilnik pare z mo~jo 80kW in posebni hranilniki toplote in hladu. Re{itev je dokaz, da lahko samo s pomo~jo solarne energije zagotovimo u~inkovito klimatizacijo. Tretja nagrada pa je pripadla ve~nadstropni stanovanjski zgradbi – aktivna zgradba, ki ima 75 bivalnih enot in proizvede ve~ energije kot jo porabi. Dose`ek sloni na u~inkoviti izolaciji stavbe in aktivni proizvodnji elektri~ne energije. Gre za stavbo, ki je dokaz, da lahko EU dose`e cilje energetske politike do leta 2020.

Napredek tudi pri shranjevanju energije Vzporedno z dogodkom Intersolar 2015 je potekal tudi dogodek EES Europe, ki je predstavljal inovativne re{itve za shranjevanje energije, kar je {e posebno pomembno za fotovoltai~no industrijo. Ta del dogodka je bil v ve~ji meri osredoto~en na baterije, sisteme za shranjevanje energije in proizvodnjo energije. Predstavili so se vidnej{i proizvajalci, ponudniki in dobavitelji. • T.R.


SOLARNE TEHNOLOGIJE

47

Pranje fotovoltai~nih modulov

B

ilo bi lepo, ~e bi s postavitvijo fotovoltai~nih modulov in priklju~kom na omre`je lahko projekt zaklju~ili za naslednjih dvajset let. V resnici pa sistem potrebuje vzdr`evanje, ~e ne drugega bo potrebno module od ~asa do ~asa o~istiti, da bi zajem elektrike obdr`ali na najvi{jem mo`nem nivoju. Pomembnost brezpra{nosti le~ najbolje poznajo vzdr`evalci projektorjev in reflektorjev v gledali{~ih, saj vedo, da bo `e komaj vidna plast prahu na le~i zmanj{ala svetilnost za 20% ali {e bolj. Najbolj so prizadeti paneli pomladi, ko se pojavi cvetni prah, ter blizu pu{~avskih ali kmetijskih povr{in.

Roka, voda in detergent Vzporedno z razvojem fotovoltaike so najprej veliki, nato pa {e lastniki manj{ih napeljav spoznali, da je ~i{~enje koristno. Pojavile so se nove tehnologije, ki jih lahko delimo na ro~ne in avtomatske in nato na tak{ne, ki uporabljajo vodo in druge, ki ~istijo na suho. Proizvajalci obeh seveda trdijo, da je njihov sistem najbolj{i. Velja, da je ro~no pranje bolj natan~no in temeljito, robotsko pa hitrej{e in ga zato lahko ve~krat ponavljamo.

Samodejni robot se prisesa tudi na mo~no nagnjeno na povr{ino in jo skrta~i

prvem de`ju lahko zaostale ne~isto~e spere nazaj na panel, ki je nato {e bolj umazan kot prej. Zlasti takrat, ~e se modul avtomatsko obra~a za soncem in stalno spreminja nagib. Okoljsko neopore~en detergent je {e posebej pomemben, saj ob ~i{~enju sistemov z ve~ kot milijon paneli ste~e v tla veliko kemikalij. S ~i{~enjem ohranjamo kvaliteto stekla in prepre~ujejo pojav mle~nosti. Toplotna, abrazivna in UV obremenjenost stekla modula je neprimerno ve~ja od okenske {ipe, zato je vzdr`evanje tako pomembno. Upravljalci velikih sistemov to vedo, zato sklepajo pogodbe za ~i{~enje `e med na~rtovanjem.

Brizganje brez drsanja

Podjetja, ki se v ZDA ukvarjajo z ro~nim pranjem imajo po vseh dr`avah razpr{ene ekipe izurjenih ~istilcev. Pri tem gre zlasti za velike solarne sisteme s tiso~i panelov, pri ~emer uporabljajo destilirano vodo, mehke krta~e in biorazgradljiv detergent. Trdijo, da je ta sistem najbolj{i, saj krta~a o~isti robove in re`e med paneli, ki jih goba ali gumijasti brisalec ne dose`eta. Ob

^istilni sistem deluje podobno kot avtomatsko zalivanje trate, {obe so razporejene na vsakih nekaj panelov in samo s curki spirajo prah. Naprava je brez gibljivih delov, prvi curki vode vsebujejo milnico, zadnji pa samo spirajo povr{ino. Sistem deluje avtomatsko in samo pono~i, ker vro~a stekla niso primerna za ~i{~enje, zlasti ~e se na njih

Avtomatsko ~i{~enje z vodno meglo z dodatkom pralnih sredstev

Doma~i mojstri delo opravijo z dolgo krta~o z vodnim priklju~kom

zape~e milnica. Naprava ~ez dan samodejno meri zapra{enost in dolo~a pogostnost pranja. Tako delovanje utemeljujejo z dejstvom, da je neopran panel vsak dan bolj umazan, zato bo ~i{~enje vse te`je.

Brezvodno ~i{~enje Pu{~avam podobne pokrajine so tudi najbolj oson~eni deli planeta, z najve~ fotovoltai~nimi polji in obi~ajno brez vode. ^i{~enja se zato lotijo z roboti, ki imajo krta~e iz mikrovlaken in med vrtenjem z zrakom odpihujejo prah s povr{ine. Proizvajalec trdi, da odstranijo 99% pra{nih delcev, ~e je zapra{enost visoka, pa ~istijo vsak dan. Vsak robot ima svoj majhen solarni panel, zato ne potrebuje napajanja, vsaka vrsta panelov pa ima svojega robota, ki se vozi na posebnem ogrodju na panelih. Nova generacija majhnih robotov pa je popolnoma samostojna, polo`imo ga na povr{ino, ki je lahko nagnjena celo do 55°, nato pa bo sam skrta~il, odpihnil ali posesal prah. • Tihec

Robot za suho ~i{~enje s krta~ami in curkom zraka


48

EKOLOGIJA

Borba z delci in sajami PM 10 Mogo~e se bo komu zdelo, da je ta ~lanek neprimeren za ta letni ~as, saj je toplo in son~no, na ogrevanje pa bomo pomislili {ele, ko se bo jeseni ohladilo. Vendar je problem, ki se pribli`uje tak{ne narave, da se ga ne bo dalo re{iti ~ez no~. Letos bo v Nem~iji, leto kasneje pa pri nas, za~el veljati predpis, ki bo omejil koli~ino finih delcev v dimnih plinih, kar je bo za vse proizvajalce in lastnike pe~i na drva ali pelete velik izziv, saj vse dana{nje pe~i presegajo zahtevano mejno vrednost 20 miligramov/ m3 dimnih plinov. Osnovna re{itev je, da kuri{~e deluje ~im bolj umirjeno, brez velikih turbulenc, saj slednje ravno ustvarjajo lete~i pepel. Kotli in pe~i, ki jih uporabljamo danes pa ravno s razli~nimi podpihi in vrtin~enjem v kuri{~u omogo~ajo dobro zgorevanje kuriva, zato te`ava ni tako majhna kot izgleda.

To bo velik posel Osnovni vzrok za ta predpis je dejstvo, da so delci PM10 (velikost 10 mikronov ali manj) {kodljivi, po vseh mesti pri nas in drugje pa koncentracija krepko presega dovoljene vrednosti, zlasti pozimi. Ugotovili so tudi, da pe~i na drva, pelete ali sekance oddajo ve~ teh delcev kot vsa vozila z dizelskimi motorji. Evropska zakonodajo dolo~a zgornjo mejo dovoljenih delcev finega prahu pri 50 mikrogramih PM10 na kubi~ni meter zraka. Ta vrednost naj ne bi bila prese`ena

Dva filtra, tip Al-Top izpira sita z vodo, drugega je potrebno ~istiti ro~no

ve~ kot 35 dni v letu. V Nem~iji pa so meritve pokazale, da so bile te meje prese`ene 75- krat; podobno stanje je tudi v drugih evropskih dr`avah in pri nas. To pomeni, da bodo morali milijoni lastnikov kotlov po vsej Evropi vgraditi dodatne naprave ter zmanj{ati izpuste delcev PM10, ali pa kupiti nov kotel, ki bo izpolnjeval zahteve

Kera-Top filter z ventilatorjem in elektrodami za odgorevanje saj

predpisa. Ampak tudi to ne bo zadostovalo. Nova uredba namre~ predpisuje, da zagotovilo proizvajalca ne bo dovolj ampak bodo kontrolorji lahko izvedli meritev na kateremkoli delujo~em kotlu. ^e ne bo ustrezal, bo potrebno vgraditi filtre ali kotel zaustaviti. Zaenkrat ka`e, da bo ena od re{itev vgradnja suhega ali mokrega filtra na izstopu iz kotla, kar je velik stro{ek za nakup, vgradnjo in

Katalizator za dimno cev moreCat vsebuje oplemenitene jeklene odrezke


EKOLOGIJA

49

vzdr`evanje. Dimnikarji bodo kontrolne meritve za te delce izvajali vsakih 5 let.

Kak{ni bodo ocenjeni stro{ki Dodatna vgradnja filtrov lahko stane okrog 1200 â‚Ź, odvisno od velikosti in tipa. To pa {e ni vse, saj ima vsaka pe~ hladen zagon, pri katerem se tvori najve~ teh delcev. Zato bo potrebno vgraditi dodaten ventilator, ki bo prezra~il kuri{~e in premagal upor filtra, saj naravni vlek ne bo zadostoval. To pomeni, da se bo zmanj{al izkoristek in pove~ali stalni stro{ki med delovanjem. Ventilator bo deloval tudi med delovanjem kotla, saj bodo upori ostali enaki. Verjetno bo moral biti ventilator brezstopenjsko reguliran, s tipalom podtlaka, ki bo dolo~alo {tevilo obratov, kar dodatno pojasni visoke stro{ke dodelave kotla.

Razni filtri in kerami~na sita Industrija ima filtrirne naprave `e vgrajene, vendar se enakih principov ne da enostavno prenesti na majhen doma~i kotel. Nekaj proizvodov je {e v raziskovalni fazi, eden od njih ima na posebni re{etki pritrjene delce kvar~nega peska, ki se ogrejejo na njih pa naj bi se lepili drobni delci. Drugi poskus

Peletna re{itev, dodatni elementi za odgorevanje in prestrezanje lete~ega pepela

je filter iz mikrosita, z zankami med 15 do 20 mikrometrov, ~i{~enje med obratovanjem pa naj bi se izvajalo s prho na oljni osnovi. Naslednja ideja so lamelni filtri izdelani iz zaves iz drobno tkanih jeklenih `ic, na katere se odlagajo delci, do sedaj pa se niso dobro izkazali. Verjetno dobra re{itev za sobne kamine so dodatne plo{~e iz kerami~ne pene, skoznje pa potujejo dimni plini. Ker se mo~no ogreje delci na njej odgorevajo, zato se pore ne ma{ijo, kar ka`e na dobro re{itev. Ena od bolj{ih idej je filter Al-Top, ki je razmeroma velik, vendar delce elektrostati~no

odvaja iz dimnih plinov, filtrirna snov pa se ob~asno ~isti z avtomatskim izpiranjem z vodo, ki odteka v odtok. Kljub napovedim, ki so jih zakonodajalci pripravili `e pred ~asom, bomo verjetno pri~a veliki zme{njavi in poplavi izdelkov, ki bodo zagotovo dragi in nezanesljivi. Filtriranje dimnih plinov je `e v industriji velik problem, pri ~emer imajo tam ekipe vzdr`evalcev, ki naprave stalno ~istijo in popravljajo. Bomo videli, kako bo to izgledalo pri nas doma. • Tihec


50

HLAJENJE

Zakaj kupiti klimatsko napravo?

S

podobnim vpra{anjem so se sre~evali v drugi polovici prej{njega stoletja, ko so hladilniki postajali vsebolj del takratne vsakdanjosti. Vsakdo si je `elel doma omaro, v kateri bi hrana trajala dlje.

Osnovna funkcija hladilnika je torej bila udobje – ohranjanje sve`ine hrane, dlje. Klimatska naprava je po delovanju zelo podobna hladilniku, in tudi njena osnovna funkcija je enaka – zagotavljanje udobja. V {ali bi lahko dejali, da klimatska naprava ohranja na{o sve`ino, saj je v poletnem ~asu pri povi{anih temperaturah vsaka aktivnost bistveno ote`ena. Klimatska naprava `e zdavnaj ni ve~ “luksuz”, z njimi se sre~ujemo vsepovsod, v slu`bi, v javnih ustanovah in nenazadnje tudi doma.

Ve~ je bolj{e… U~inkovitost naprave je definirana z energetskimi razredi, ki jih vsi poznamo po ~rkah in {tevilu znakov plus, ki jim sledijo. Bli`je kot smo ~rki A in ve~ plusov kot jih ima, manj energije bo porabila naprava za svoje delovanje. Vsepovsod zlahka opazimo oglase za klimatske naprave in vsak trdi, da je njegova najbolj{a. Vsaka klimatska naprava ima prednosti, `al pa ve~ina postavlja ceno na prvo mesto. Marsikoga tako premami ugodna ponudba, vendar pa se s tem odpove marsikateri prednosti “klime” vi{jega razreda. Ste kdaj obsedeli ter opazovali pra{ne delce, kako ple{ejo po zraku, ko jih obsije sonce? Zagotovo se vpra{ate, kak{na so va{a plju~a, ~e vse te delce vdahnejo… Bolj{a klimatska naprava ni samo u~inkovitej{a, marve~ tudi pre~i{~uje zrak. Najbolj{e klimatske naprave imajo poleg pralnih pra{nih filtrov {e druge filtre, ki lahko iz zraka izlo~ijo bakterije, vonjave, … Nekatere klimatske naprave zmorejo zrak tudi vla`iti, kar pomeni, da se preostali delci v zraku oprimejo vodne meglice, in se zaradi ve~je te`e pomikajo proti tlom. To je seveda odli~na novica za alergike ali ljudi, ki bolehajo za astmo, katerim delci v zraku lahko predstavljajo velike te`ave.

Druga plat medalje… Vendar pa je nabor funkcij in u~inkovitost le ena plat medalje. Vsakdo si poleg udobja `eli varnosti, zagotovila, da bo kupljeno obratovalo brez te`av. Nih~e si ne `eli, da kljub garancijskemu roku klimatska naprava ostane nepopravljena… Podjetje Daikin stoji za svojimi izdelki, saj razvoj in proizvodnja ve~ine klimatskih naprav poteka v Evropi, kar pomeni, da so prilagojene Evropskim razmeram. Primer izjeme je Daikin Ururu-Sarara, razvita in proizvedena na Japonskem, ki je lansko leto postala prva klimatska naprava z novim hladivom R-32 na Evropskem trgu. Prav ta model je tisti, ki ponuja napredno pre~i{~evanje zraku in vla`enje z dovajanjem sve`ega zraku v prostor.

Kako klimatsko napravo uporabljati? Pri takem naboru funkcij pa se je potrebno vpra{ati, ali znamo sploh klimatsko napravo uporabljati? Uporaba namre~ obsega malce ve~ kot samo ON/OFF tipko na daljinskem upravljalniku… Klimatska naprava bo namre~ bistveno manj u~inkovito delovala, ~e bodo filtri notranje enote zapacani – ni`ja u~inkovitost pa s seboj prina{a vi{je stro{ke obratovanja. Ne samo to, tudi ventilator bo te`je obratoval in bo tako glasnej{i. Potrebno je torej skrbeti za ~isto~o filtrov in prenosnika toplote na notranji enoti. Podobno velja tudi za zunanjo enoto, kjer je ~i{~enje

prenosnika toplote ravno tako klju~nega pomena za u~inkovitost in `ivljenjsko dobo enote. Ravno tako se je potrebno zavedati, da dana{nje klimatske naprave najbolje obratujejo kadar vzdr`ujejo temperaturo v prostoru. To pa je razlog za nakup brez`i~nega WiFi vmesnika, preko katerega lahko “klimo” vklopimo `e ko odidemo iz slu`be. Ker pri podjetju Airabela razumemo `elje uporabnikov smo se skupaj s svetovno znanim proizvajalcem klimatskih naprav Daikin odlo~ili, da letos poleg najbolj prodajanih modelov ponudimo WiFi vmesnike brezpla~no.

Da vam ne bo vro~e, ko bo klima ugasnila… Se poleti “kuhate” v lastnem stanovanju? Vas skrbi kvaliteta zraka? Si `elite udobja in varnosti, zagotovila, da se udobje ne bo kon~alo prehitro – z okvaro klimatske naprave? Si `elite proizvajalca in uvoznika, ki trdno stojita za izdelki, ki jih prodajata? Izberite klimatsko napravo Daikin in izberite nas, uvoznika Airabela. Zagotavljamo triletno garancijsko dobo, vendar za Daikin izdelki stojimo veliko dlje. Rezervni deli so na voljo {e dolgo po izteku garancijske dobe. Tako vam ne bo vro~e, tudi ~e bo klimatska naprava ~ez deset let morda ugasnila. Zagotovo boste lahko izbirali med popravilom stare enote ter nakupom nove Daikin klimatske naprave, saj boste `e s prvo zagotovo ve~ kot zadovoljni. •


Nove dimenzije upravljanja Popoln nadzor nad vašo klimatsko napravo. Kjerkoli, kadarkoli.

Z mobilno aplikacijo in internetnim vmesnikom

klimatsko

napravo

Daikin upravljate kjerkoli in kadarkoli želite

kar

pametnega

s

pomočjo

telefona,

vašega

hkrati

pa

varčujete z energijo in denarjem. Pametne klimatske naprave Daikin za vaše udobje v vročih mesecih.

With Wi-

C o n t r ol Fi

www.airabela.si

UVOZ in DISTRIBUCIJA: AIRABELA D.O.O. Šmartinska cesta 58A, Ljubljana T: 08 20 53 025, E: info@airabela.si

Vsebuje fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek. Model: FTXG20LW, Hladilno sredstvo: R-410A, GWP: 2.087,5, Polnitev: 1,05 kg / 2,2 TCO2Eq.


52

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotne ~rpalke NIBE + solarni sistem Re{itev za najni`je stro{ke ogrevanja amislite si na svoji strehi solarne panele za zajemanje energije iz narave, minimalne stro{ke ogrevanja in prav nobenih emisij. Kaj bi lahko bilo bolj{e?

Z

Edina ovira je, da sonce ne sije vsak dan in je te`ko shraniti son~no energijo za dalj{i ~as. Prav zato je Nibe plasiral na trg solarne pakete solarnih panelov v kombinaciji s toplotnimi ~rpalkami. To vam omogo~a, da lahko u`ivate v brezpla~ni energiji vedno, ko je le ta na voljo, saj regulacija toplotne ~rpalke za ogrevanje prestreza son~no energijo za ogrevanje objekta in sanitarne vode.

Svoj sistem lahko nadgradite V kolikor `e imate vgrajeno toplotno ~rpalko lahko svoje stro{ke dodatno zni`ate z vgradnjo solarnih panelov. ^e na~rtujete novo hi{o ali obnavljate obstoje~o, razmislite o vgradnji celovitega ogrevalnega sistema s toplotno ~rpalko v kombinaciji s solarnim sistemom.

Kombinacija solarnih panelov s toplotno ~rpalko zmanj{uje obremenjenost in ~as delovanja kompresorja, kar vam zagotavlja dalj{o `ivljenjsko dobo toplotne ~rpalke. Investicija v moderno, ~isto in cenej{e ogrevanje zvi{uje tudi vrednost va{e nepremi~nine. Na slovenskem trgu predstavljamo novost {vedskega proizvajalca Nibe, ki je v letu 2015 plasiral nove solarne pakne sisteme v kombinaciji s toplotnimi ~rpalkami. Paneli so nov proizvod, visoke kakovosti, ki ustrezajo pogojem za pridobitev subvencije Eko sklada. Nove solarne panele je mo`no kombinirati z vsemi tipi toplotnih ~rpalk proizvajalca Nibe, kot tudi samostojno, s ustreznim bojlerjem ali hranilnikom toplote.

Novi solarni sistemi NIBE

Paneli so dobavljivi za vertikalno ali horizontalno namestitev, prav tako jih lahko namestimo na vse vrste streh in na fasado. Posamezen panel ima povr{ino 2 m2 in u~inkovitost preko 82 %.

Za svetovanje o vgradnji priopreme, kot tudi za pripravo vseh potrebnih dokumentov za Eko sklad, se obrnite na KNUT d.o.o. ali obi{~ite spletno stran www.knut.si ali www.nibe.si •

Celovita re{itev za ogrevanje NIBE54

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

De Dietrichov Naneo – mini velikost in maksi mo~

S

tenski plinski kondenzacijski kotel Naneo je namenjen ogrevanju prostorov in sanitarne vode. De Dietrichovi strokovnjaki so vgradili samo najbolj{e sestavne dele, zato bo deloval u~inkovito in brez okvar.

Srce kotla je toplotni prenosnik iz zlitine silicija in aluminija, ki omogo~a odli~en prenos toplote od plamena na vodo. Gorilnik deluje brezstopenjsko, v razponu od 24 do 100% mo~i kotla, z mo~jo od 6,1 kW do 35,7 kW. Kotel je kondenzacijski, kar pomeni, da prestre`e tudi toploto vodne pare v dimnih plinih, zaradi ~esar so prihranki veliki, emisije pa nizke.

Majhen in zmogljiv Najbolj kompakten kotel na trgu je po`el veliko uspeha tudi drugod v EU, pred-

vsem v Angliji, Franciji in na Nizozemskem. Popolnoma enako izvedbo prodajajo tudi v vseh drugih dr`avah EU, ~esar pa za nekatere druge proizvajalce nebi mogli trditi. Zaradi sodobne oblike in majhnih dimenzij (vi{ina 56, {irina 37, globina 36 cm ter te`a 25 kg), ga lahko vgradimo v skoraj vsak prostor, ali z njim nadomestimo zastarel kotel. Pomembna je {e izredno privla~na cena in do sedaj najbolj{e razmerje med ceno in kakovostjo. Kotlu Naneo lahko prigradimo 80 ali 130 litrski grelnik vode, zato je bo dovolj tudi za velike porabnike. Model kotla EMC –M 24/28 MI ima vgrajen preto~ni grelnik velike povr{ine, zato zagotavlja stalen pretok 14 l /min pri razliki temperatur 30K, zato bo topla voda pripravljena v trenutku, ko odpremo tudi dve pipi hkrati.

Naneo ima energijski razred A Od septembra letos bodo v EU morali biti vsi proizvodi, ki porabljajo energijo, ozna~eni z nalepko energijske u~inkovitosti, podobno kot do sedaj hladilniki. Sprva bodo energijske nalepke prejeli plinski in oljni kotli, toplotne ~rpalke, grelniki sanitarne vode in hranilniki toplote in naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike. Proizvodnja

AKCIJA: Do konca leta 2015 ob nakupu kotla Naneo BREZPLA^NO PREJMETE inovativni SOBNI UPRAVLJALNIK z veliki LCD displejem in prikazom v slovenskem jeziku.

Stenski plinski kondenzacijski kotel De Dietrich Naneo

 MAX IZKORISTEK: 109%  ENERGIJSKA U^INKOVITOST: A  IZJEMNA KOMPAKTNOST: 56×37×36 cm (v×{×g)  NAJBOLJ[E RAZMERJE CENA/KAKOVOST in prodaja nekondenzacijskih kotlov pa bo prepovedana. Stenski plinski kondenzacijski kotel De Dietrich Naneo po tej novi (ErP) direktivi sodi v energijski razred A, dolo~ili pa

so ga na osnovi predpisanih izra~unov. Take nalepke bodo morali imeti posamezni izdelki in sestavljeni energetski paketi, na primer kombinacija kotla in termosolarnega sistema. •

Izku{nje uporabnikov: Naneo deluje tiho in brez okvar, je manj{i kot plinski kotli enake mo~i, zato vgradnja ni problem, omogo~a zni`anje stro{kov ogrevanja, uporaba je enostavna, cena pa ugodna. Izku{nje obrtnikov: Kotel je lahek, tehta samo 25 kg, kljub temu ima vgrajene vse elemente za takoj{en priklop na hi{no instalacijo. Vsi vgrajeni deli so najvi{je kakovosti, zaradi dobre toplotne izolacije deluje tiho in uporabniku zmanj{a porabo energije.

Ve~ informacij o ogrevalnih sistemih De Dietrich pridobite na www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali po telefonu 040 744 436 oz. 01 580 91 00.


www.veto.si

ogrevanje vodovod OreYraĺevanje kopalnice keramika -ͱHEͱLG>ÁƴJH:ED>Á ÁABƈGBÁHJ>RJ:ƴ>N:EGBÁKBKL>FBÁ ÁDͱLEBÁG:ÁE>KGͱÁ;BͱF:KͱÁ ÁHEBGKDBÁBGÁͱECGBÁDͱLEBÁ ÁKͱE:JGBÁKBKL>FBÁ ÁAJ:GBEGBDBÁBGÁ@J>EGBDBÁNͱ=>Á ÁJ:=B:LͱJCBÁ ÁJ>@ME:<BCKD:ÁL>AGBD:Á Á<>NGBÁBGÁR:LBKDͱN:EGBÁKBKL>FBÁ ÁBGƈL:E:<BCKDBÁF:L>JB:EÁ ÁABƈG:ÁD:G:EBR:<BC:Á Á@ͱJBEGBDBÁ Á=BFGBDBÁ ÁƴJH:ED>Á ÁͱF:JB<>ÁBGÁJ:R=>EBE<BÁ ÁL:EGͱÁͱ@J>N:GC>Á ÁJ>@ME:<BC>ÁBGÁL>JFͱKL:LBÁ ÁJ:RL>RG>ÁHͱKͱ=>Á Á?BELJBÁBGÁG:HJ:N>ÁR:ÁF>Aƴ:GC>ÁNͱ=>Á ÁͱJͱ=C:ÁBGÁHJB;ͱJÁR:ÁFͱGL>JC>Á Á=JM@BÁ=Jͱ;GBÁF:L>JB:EÁ $>J:FBƴG>ÁHEͱƈƴB<>Á ÁK:GBL:JG:ÁD>J:FBD:Á ÁDͱH:EGBƈDͱÁHͱABƈLNͱÁ ÁLMƈÁD:;BG>Á ÁDͱH:EGBƈD>ÁBGÁDMABGCKD>Á:JF:LMJ>Á ÁDͱH:EGBƈDBÁ=ͱ=:LDB ą,!.) VETO 3+50).E 02O$!*.! -E3T!

LJUBLJANA www.veto.si

KRANJ www.eltron.si

RADOMLJE www.vodoterm.si

R

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si

R

CELJE www.slada.si

RADOVLJICA www.ȯver.si

®

VETO Veletrgovina d.o.o. | !QMĴHĴDU@© © ©+ITAKI@M@©| t. © © © | e. HMEN UDSN RH | www.veto.si | .&1$5 -)$ ©5.#.5.# ©/1$91 ij$5 -)$ *./ +-("$ ©*$1 ,(*


56

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Izkori{~anje geotermalne energije s toplotnimi ~rpalkami Kronoterm

T

ermo-tehnika d.o.o. je znana po svojem {irokem naboru ogrevalnih toplotnih ~rpalk Kronoterm. Kljub temu, da so toplotne ~rpalke zrak/voda najpogostej{a izbira pri kupcih zaradi razpolo`ljivosti vira, pri Termo-tehniki ne po~ivajo pri razvoju sistemov toplotnih ~rpalk, ki koristijo geotermalno energijo. To so toplotne ~rpalke zemlja/voda in voda/voda. Tokrat bomo izpostavili toplotne ~rpalke zemlja/voda za stanovanjsko rabo (torej za objekte z letnimi toplotnimi potrebami do najve~ 17.000 kWh/a ali letno porabo kurilnega olja do 2000 litrov). Kljub odli~nim lastnostim toplotnih ~rpalk zemlja/voda, je med prebivalstvom nekak{en strah glede vrtanja geosond, ali pa polaganja horizontalnega zemeljskega kolektorja. Za to smo pripravili nekaj pogostih vpra{anj in odgovorov, za la`jo odlo~itev:

Pogosta vpra{anja: Kje se lahko pozanimam o izvedbi sistema? Brezpla~en ogled, pripravo ponudbe in izvedbo sistema lahko naro~ite pri poobla{~enih partnerjih Termo-tehnike ali na sede`u podjetja Termo-tehnika Kronoterm in pri podjetju Vrtine Palir, ki izvaja vrtanje geosond (kakor tudi vrtin za sisteme voda/voda).

Kak{en je okvirni rok izvedbe od naro~ila do uporabe? Dobavni rok toplotne ~rpalke in opreme je pribli`no 2-3 tedne, izvedba vrtine, zemeljske sonde in povezovalne kinete traja 2-3 dni, sama monta`a

ter povezava sistema prav tako traja 2-3 dni. Skratka, celotno investicijo je mogo~e speljati v 2-3 tednih.

Koliko prostora potrebujem pri hi{i za postavitev strojev med izvedbo vrtine? Vrtanje se izvaja z najsodobnej{im urbanim vrtalnim strojem commachio 2 m {irine in 6 m dol`ine, z gumijastimi gosenicami, primernimi tudi za ob~utljive podlage (asfalt, tlakovci, trta, plo{~ice,‌). Stroj ima poseben cevni sistem preventerja, ki ves odpadni material odlaga in shranjuje v poseben kontejner ali prikolico ter tako prepre~uje, da bi se okolica vrtanja onesna`ila z odpadnim materialom. Tako je mogo~e vrtati celo 1,5 m od objekta brez bojazni po{kodb ali onesna`enja fasade.

Toplotna ~rpalka zemlja/voda ve~jih mo~i za ve~je objekte.

Ali je mogo~a izvedba sistema in izkori{~anje geotermalne energije povsod v Sloveniji in ali so potrebna kak{na posebna dovoljenja? Geotermalno energijo je mogo~e izkori{~ati povsod v Sloveniji razen na strogo varovanih vodovarstvenih podro~jih in to brez kakr{nihkoli dovoljenj. Vsekakor pa se sestavo tal predhodno preveri, zaradi ugotavljanja zahtevnosti vrtanja.

Glavne prednosti toplotnih ~rpalk zemlja/voda Kronoterm: - Celoletno samostojno (brez pomo~i drugih ogrevalnih naprav) ogrevanje in priprava tople sanitarne vode. - Izkori{~anje geotermalne energije kot najbolj zanesljivega, neomejenega in okolju prijaznega obnovljivega vira toplote. - Izredno var~na in zanesljiva toplotna ~rpalka zemlja/voda Kronoterm. - Cloud.Kronoterm.com vam omogo~a upravljati z udobjem doma ter spremljanje celotnega sistema preko mobilnih naprav in ra~unalnika. - V ~asu `ivljenjske dobe sistema vam nudi vso tehni~no podporo, nasvete in servis strokovna ter odzivna servisna slu`ba Kronoterm. - Nakup podpira Eko sklad s subvencijami v vi{ini do 2500 EUR.

Ali je lahko nad zemeljsko sondo in povezovalnimi cevmi trata, ro`e, drevesa, tlakovci, asfalt, itd.? Nad vrtino/zemeljsko sodno in povezovalno kineto se lahko nahajajo vse vrste tlakov in rastlin, razen dreves.

Kolik{na je potrebna minimalna oddaljenost vrtine od objekta? Zemeljska sonda ne vpliva na stati~nost tal, zato je lahko na poljubni oddaljenosti od objekta, lahko se naredi celo v temeljih objekta v fazi gradnje. Ob odgovorih na tak{na vpra{anja in informaciji, da so pri Termo-tehniki v sodelovanju z izvajalcem vrtin Vrtine Palir sestavili dva izredno zanimiva sistemska paketa zemlja/voda (toplotna ~rpalk, bojler, geosonda, ostala oprema, zagon) lahko re~emo, da so se toplotne ~rpalke zemlja/voda mo~no pribli`ale toplotnim ~rpalkam zrak/voda. •58

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Daikin VRV sistemi so prejeli Eurovent certifikat! Celoten spekter zra~no hlajenih Daikinovih VRV sistemov* je prejemnik Eurovent certifikata.

G

lede na rezultate neodvisnih preizkusov je bil podjetju Daikin za njihove zra~no hlajene VRV sisteme (op.: klimatske naprave namenjene ve~jim poslovnim aplikacijam) izdan certifikat Eurovent. Tako priznanje prina{a mnoge prednosti, predvsem pa enostavno prepoznavanje kakovosti za investitorje. Ta DAIKIN-ovim strankam zagotavlja visoko kakovost in visokozmogljivo delovanje omenjenih sistemov, obenem pa potrjuje, da je njihovo delovanje v skladu z dolo~enimi predpisi. Eurovent certifikacija omogo~a certificiranje klimatskih naprav in drugih hladilnih in ogrevalnih naprav po evropskih in mednarodnih standardih. Njegov namen je pove~anje kup~eve samozavesti ob nakupu, s poudarkom na zavedanju, da kupec izbira kakovosten izdelek. Prina{a preglednost in transparentnost na podro~ju prezra~evanja, saj omogo~a celovito in neodvisno testiranje izdelkov, z namenom predstavitve njihove kakovosti in odgovornosti do kon~nega kupca. V omenjeni program certificiranja so lahko vklju~eni le izdelki, ki se lahko neodvisno testirajo v za to izbranih laboratorijih.

Tudi DAIKIN ponosen lastnik Eurovent certifikata Podjetju Daikin, kot nosilcu Eurovent certifikata, je omogo~eno, da prispeva k dodatnim izbolj{avam standardizacije na tem podro~ju. Medtem, ko Eurovent zahteva, da proizvajalec objavi vse podatke za zunanje enote in tako zagotovi popolno

transparentnost do investitorja, so se pri podjetju Daikin odlo~ili, da objavijo tudi podatke o notranjih enotah VRV sistema, ki so bile v ~asu testiranj priklju~ene na zunanjo enoto. Tako ima potencialni investitor poln dostop do klju~nih podatkov o u~inkovitosti; vi{ja u~inkovitost pa s seboj zagotovo prina{a manj{e stro{ke obratovanja.

prodaje zadol`en za Daikin Osrednja Evropa, dodaja: »Veseli nas, da smo lahko raz{irili paleto proizvodov, ki nosijo certifikat Eurovent. Na ta seznam so torej uvr{~ene enote vse od proizvodov za gospodinjsko rabo (npr. toplotna ~rpalka zrak-voda, klimatska naprava) do proizvodov za komercialno in industrijsko rabo, kot so Sky Air sistemi (klimatske naprave za ve~je in bolj zahtevne aplikacije), vodni in oljni hladilniki ter po novem tudi spekter VRV enot. To samo {e dodatno potrjuje, da pri podjetju Daikin nenehno stremimo k zagotavljanju optimalnih re{itev za vse na{e stranke.« •

Saidja Geirnaert, generalni direktor

*Izklju~uje vodno hlajene VRV sisteme in rezervne enote.

O DAIKIN EUROPE N.V. Daikin Europe je eden najpomembnej{ih Evropskih prozvajalcev klimatskih naprav, toplotnih ~rpalk in druge hladilne tehnike, trenutno pa zaposluje pribli`no 5.500 ljudi. Veliki proizvodni obrati se nahajajo v Belgiji, Nem~iji, Italiji, Tur~iji, Veliki Britaniji, na ^e{kem in na Nizozemskem. Sicer je Daikin svetovno priznan proizvajalec z ve~ kot 90-letnimi izku{njami na podro~ju uspe{ne proizvodnje visoko kakovostne opreme za klimatiziranje zraka za industrijsko, komercialno in stanovanjsko uporabo. Dolgoletne izku{nje na podro~ju dizajna in proizvodnje toplotne ter hladilne tehnologije Daikin postavljajo na vodilno mesto na podro~ju tehnologije toplotnih ~rpalk. Proizvoda Daikin VRV in Daikin Altherma sta namre~ najbolj prodajana tipa toplotnih ~rpalk v Evropi. Do dana{njega dne je bilo prodanih `e ve~ kot 500.000 sistemov te vrste.

Podrobnej{e informacije o izdelkih, ki imajo certifikat Eurovent, najdete na www.eurovent-certification.com. Za dodatne informacije o podjetju Daikin pa obi{~ite spletno stran www.daikin-ce.com ali jih kontaktirajte na: Daikin Airconditioning Central Europe/DACE (Biljana Smiljevi}) Ju`ni bulevar 1a/│I sp. I 11000 Beograd I T.: +381 11 2455 138 I M.: +381 66 8006 551


Spletni regulacijski sistem Popoln nadzor nad vašo klimatsko napravo. Kjerkoli, kadarkoli.

Najnovejša tehnologija za popolno udobje v vašem domu. Daikin aplikacija vam omogoča popoln spletni nadzor nad vašo klimatsko napravo, kjerkoli in kadarkoli preko mobilnega telefona ali tablice. Pozabite na daljinsko upravljanje ter uživajte v večji svobodi in fleksibilnosti, ki vam jo nudi Daikin spletni regulacijski sistem.

With Wi-

Vsebuje fluorirane toplogredne pline. Model: FTXG20LW, Freon R-410A, GWP: 2087,5, Polnjenje: 1,05 kg / 2.2 tCO2eq. Control Fi

Daikin klimatske naprave - za večjo kakovost življenja. Naročnik oglasa: Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH, Europaring F12/402, Campus 21, 2345 Brunn am Gebirge - Austria

Daikin v Sloveniji


60

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Zmotna prepri~anja o gorilnikih na lesne pelete Cene naftnih derivatov v zadnjem ~asu precej nihajo, so pa {e vedno relativno visoke. Lesni peleti kot zanimiva alternativa Uporabniki i{~ejo alternativne vire ogrevanja in najve~krat je to biomasa. Predvsem lesni peleti so zanimivi, ker ohranjajo precej{njo raven avtomatike, ki so jo uporabniki navajeni pri kurilnem olju (za razliko od kurjenja drv). Opcij za prehod je veliko, {e posebej, ~e se odlo~ite za kompletno zamenjavo kurilnega sistema, kar pa je hkrati vedno tudi cenovno zelo obse`na investicija. Po drugi strani pa v ve~ini primerov pravzaprav niti ni potrebe po zamenjavi obstoje~ega kotla. Potrebno je le dodatno namestiti sistem za kurjenje pelet, katerega glavni del predstavlja gorilnik na pelete.

Na~in predelave kotla Predelava kotlov, ki so `e v osnovi namenjeni kurjenju drv (trdih goriv), ni vpra{ljiva, saj so taki kotli `e v osnovi namenjeni za ~i{~enje pepela. Predelati je mo`no tudi marsikateri specialni kotel za kurilno olje, ~e le-ta omogo~a enostavno ~i{~enje pepela. To

pomeni da ima kotel neke vrste vratca, ki se odpirajo na te~aje, ker bo ~i{~enje pepela s tem precej la`je, obenem pa tudi dovolj veliko kurilno komoro, da bo dovolj prostora za usedanje pepela, da le-tega ne bo potrebno ~istiti prepogosto. Enostavno ni vsak kotel primeren za predelavo, kot tudi niso vsi gorilniki primerni za predelavo vseh vrst kotlov.

^i{~enje kotla Lesni peleti so ena izmed vrst biomase in pri kurjenju biomase nastaja pepel. Pepel s~asoma moti odjem toplote na stenah kotla, kar zmanj{a izkoristek pe~i, kot tudi normalen pretok dimnih plinov, zato lahko pride do pregrevanja gorilnika. Pepel je potrebno redno ~istiti – pri ve~jih kombiniranih kotlih na nekaj tednov, pri specialnih kotlih na kurilno olje pa (vsaj) enkrat tedensko. Pri kurilnem olju tega dodatnega dela ni bilo, zato marsikateri uporabnik zmotno pri~akuje, da tega ne bo tudi pri peletih. Ne glede na dodatno delo, pa so prihranki pri kurjenju lesnih pelet {e vedno tak{ni, da se

prehod {e vedno spla~a.

Pazite na kakovost lesnih pelet Za razliko od kurilnega olja, kjer je dolo~en enoten standard za kakovost olja, pri lesnih peletih (kot pri ostali biomasi) temu ni tako. Kakovost pelet je odvisna od vrste vhodnega materiala (tipa lesa), primesi in proizvodne prakse. Na `alost so, v `elji po hitrem zaslu`ku, slovensko tr`i{~e preplavili dobavitelji tudi z zelo vpra{ljivo kakovostjo pelet, zato je potrebno pri nabavi biti {e posebej previden. Predlagamo, da se za nakup pelet obrnete na dobavitelja gorilnika na pelete, ki bi vam moral znati najbolje svetovati, kak{ne pelete je potrebno nabaviti, kje in nabaviti in tudi kdaj jih nabaviti. Priporo~amo, da poi{~ete ponudnika, ki omogo~a celovito storitev predelave ogrevalnega sistema z dobavo lesnih pelet, ne pa samo takega, ki vam proda gorilnik na pelete. Velikokrat se hitre in poceni re{itve izka`ejo za najdra`je. • Damjan Nemec


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

61

Toplotna proti plinu Nem{ka organizacija Stiftung Warerntest je opazovala stro{ke, ki nastanejo med vgradnjo in delovanjem dveh ogrevalnih sistemov. Primerjali so toplotno ~rpalko zemlja/ voda in stenski plinski kotel.

Osnovna opozorila graditeljem Nakup plinskega kotla je lahka naloga, saj je naprava zelo prilagodljiva, kupiti je potrebno sodoben kondenzacijski kotel, ki ima zelo visok izkoristek, in naloga je opravljena. Ve~ja zagata je nakup toplotne. Warentestovi strokovnjaki skoraj vedno odsvetujejo nakup sistema zrak/ voda, saj kljub zagotovilom proizvajalcev v hladnih dneh deluje s slabim izkoristkom, ~eprav je ob nakupu ob~utno cenej{i. Priporo~ajo dra`ji ampak zanesljiv sistem zemlja/ voda, ki uporabnika nikoli ne pusti na cedilu. Vrtanje sond je draga zadeva, zato je nujno potreben nasvet neodvisnega strokovnjaka, saj ve~ina izvajalcev vgradi preve~ sond, kar po nepotrebnem podra`i izvedbo.

Hi{a 150 m2 s kolektorji Enodru`inski objekt, toplo vodo poleti ogrevajo kolektorji, talno ogrevanje in {tiri stanovalci. Lastnik je za priklop plina in kotel v kompletu s kolektorji pla~al 8.700 €. Hi{a s toplotno je dra`ja izvedba, dve 60 m globoki vrtini in toplotna ~rpalka 13.700 €, solarna napeljava pa dodatnih 4.800 €. Izvedba s toplotno zemlja/ voda je za 9.800 € dra`ja. Ampak, ogrevanje s toplotno bo stalo 440 €/leto, s plinom pa 795 €. Prihranek lastnika T^ zna{a danes 355 €/ leto, ~e se plin podra`i pa bo {e

Izvrtina za zemeljsko sondo je drag vendar trajen in zanesljiv vir toplote in hladu

ve~ji. ^e bodo stro{ki energije rasli po 9% na leto, se bo toplotna izpla~ala po 14 letih. Ra~un bi bil za T^ ugodnej{i, ~e bi se lastnik odlo~il za izkop in polaganje cenej{ega horizontalnega kolektorja. @ivljenjska dona zemeljskega sistema je okrog 100 let, toplotne ~rpalke pa 20 let. Lastnik plinskega pa mora zgraditi dimnik ter vsako leto pla~evati dimnikarja in serviserja kotla. Sistem s toplotno ~rpalko ima {e eno prednost, saj lahko samo s hladom zemlje in obto~no ~rpalko, poleti hladimo stavbo. • Tihec


Nakup

24

do obrokov brez obresti

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana

VSE ZA GRADNJO IN OBNOVO VAŠEGA DOMA Centri tehnike in gradnje: • Ajdovščina - Center tehnike in gradnje, Vipavska cesta 6, 05 364 48 00 • Brežice – Center tehnike in gradnje, Cesta svobode 31, 07 495 39 52, 07 495 39 50 • Gornja Radgona - Center tehnike in gradnje, Ljutomerska cesta 6, 02 564 24 18 • Koper - Center tehnike in gradnje, Kolodvorska cesta 4, 05 662 69 10 • Krško – Center tehnike in gradnje, C. Krških žrtev 132 a, 07 488 06 72 • Ljubljana - Center Tehnike in gradnje BTC , Šmartinska 152, 01 547 44 44 - Center tehnike in gradnje, Pot k sejmišču 32, 01 560 61 00 • Ljutomer - Center tehnike in gradnje, Babinska 1, 02 585 80 10 • Maribor - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 14, 02 333 50 88 • Murska Sobota - Center tehnike in gradnje, Plese 1, 02 521 46 08 • Nova Gorica – Center tehnike in gradnje, Industrijska cesta 6, 05 334 33 26 • Postojna - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 59, 05 721 47 26 • Ptuj - Center tehnike in gradnje, Ormoška cesta 30, 02 749 53 40 • Sevnica - Center tehnike in gradnje, Savska cesta 20b, 07 816 32 10 • Slovenska Bistrica - Center tehnike in gradnje, Ljubljanska cesta 72, 02 805 59 58 • Slovenske Konjice - Center tehnike in gradnje, Delavska cesta 12, 03 757 48 73 • Velenje - Center tehnike in gradnje, Kidričeva cesta 53, 03 898 87 10 • Žalec - Center tehnike in gradnje, Celjska cesta 7, 03 713 66 00 • in še ostale tehnične prodajalne s tovrstno ponudbo po Sloveniji.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

63

Prihodnost je obnovljiva

Kakovostne informacije so bistvene Odgovornost ponudnikov ogrevalnih sistemov mora biti torej, ob sami prodaji, usmerjena v izobra`evanje in informiranje splo{ne javnosti. Na osnovi kakovostnih informacij in splo{nega izobra`evanja moramo omogo~ati sklepanje odlo~itev na osnovi verodostojnih in bistvenih informacij, ob tem pa potencialnim kupcem na vsakem koraku nuditi strokovno oporo. Raven znanja je torej odlo~ilna na vsakem koraku nakupnega procesa. V nadaljevanju lahko najdete kratek izsek in pregled iz KWB priro~nika, ki vam bo pomagal pri razumevanju goriv iz biomase.

Peleti Pribli`no 90 % vseh peletov se proizvede iz naravnih lesnih odpadkov in stranski produktov lesne industrije, kot npr. `agovina in lesni oblanci. Samo pribli`no 10 % se jih pridela iz okroglega lesa, katerega lesna industrija iz razloga kakovosti ne more raz`agati. Potrebna energija za proizvodnjo peletov iz lesne `agovine zna{a 2,7 % energijske vrednosti peletov. Za primerjavo je pri pridobivanju zemeljskega plina potrebno 10 %, pri kurilnem olju pa 12 % energijske vrednosti goriva.

Bistvene lastnosti lesnih peletov so opisani v evropskem standardu EN 14961-2. Standard razlikuje razrede kakovosti A1, A2 in B. Za trg ogrevalne tehnike so pomembna kakovostna razreda A1 in A2, za zasebno uporabo pa se priporo~a izklju~no uporaba kakovost A1.

Vodilno ogrevanje na biomaso

Vsebnost energije Ve~je, kot je razmerje med kWh ter nasutimi metri (nm), manj{a je potreba po prostornini skladi{~a za gorivo. 1 nasuti meter odgovarja 0,4 kubi~nemu metru (fm). Vsebnost vode (w) je dele` vode, ki je v lesu, navedeno % sve`e snovi.

Dejstva, ki jih ne smemo zanemariti Gozdovi v Sloveniji pokrivajo dobrih 58 % na{e povr{ine, lesna zaloga pa je ocenjena na 338 milijonov kubi~nih metrov. Lesni prirastek zna{a dobrih 8 milijonov kubi~nih metrov letno, izrabljamo pa zgolj 43 % prirastka. Ob lesnih peletih, sekancih in polenih se za obnovljiv na~in ogrevanja lahko uporabljajo tudi goriva, ki so stranki produkt kmetijstva. Koruzni stor`i, miskantus in olivne ko{~ice so izjemen energent, ki bele`ijo ogromno energijsko vrednost.

VRHUNSKI

OGREVALNI SISTEMI NA SEKANCE, PELETE IN POLENA.

KWB priro~nik o gorivu ^e imate kakr{na koli vpra{anja ali se zanimate za nakup in prenovo ogrevalnega sistema, vas vabimo, da vzpostavite stik in se pozanimate o razli~nih mo`nostih energetske sanacije. Mo`nost pridobivanja subvencij EKO sklada za nalo`be v prenovo in vgradnjo kotla na biomaso ter mo`nost pridobitve KWB financiranja so zgolj dodatni razlogi za to, da prihodnost obarvamo zeleno. • Toma` Rifelj

*Slika je simbolična.

Energetski preobrat in prehod na samovzdr`ni in ekolo{ki na~in ogrevanja je proces, ki temelji na spremembi miselnosti porabnikov. Zavedanje o tem kaj natan~no pomeni »obnovljiv vir energije« je torej klju~no za uspe{en proces energetske prenove in edini na~in za celosten strukturni premik.

NOVO EASYFIRE 1

Sedaj že od

5.960 € Dru`ina izdelkov KWB – ogrevanje na biomaso Dru`ina izdelkov KWB obsega sodobne kotle na pelete KWB Easyfire 2,4 -35kW ter KWB Pelletfire+ 45-135kW, sekance in pelete KWB Multifire 20-120kW, ve~je mo~i KWB Powerfire 130-300 kW, polena KWB Classicfire 20-50kW ter solarne sisteme KWB EasySun in KWB MultiSun za toplotno oskrbo vse od individualnih hi{, ve~jih zgradb, do manj{ih daljinskih omre`ij.

www.kwb.si


64

TEHNOLO[KA NOVOST

Nova ideja – o`emanje sekancev

I

deja se je Johannesu Bonnertu porodila zaradi stalno pojavljajo~ih problemov s pe~jo na sekance, saj je bilo v njih vedno preve` vlage. Sve`i sekanci vsebujejo okrog 50% vlage, zato so za kurjenje v obi~ajnih pe~eh neuporabni.

Dolgo je premi{ljeval, kako bi re{il problem, saj so bili vsi do sedaj znani postopki preve~ energetsko potratni, postrojenje za su{enje z vro~im zrakom pa preveliko in predrago. Nato je sodeloval z nekaj ljudmi, ki pa so po za~etnih neuspehih opustili sodelovanje.

Posledica trme izumitelja je uspe{no delujo~ stroj, ki je nastajal ve~ let

Najprej samo kos verige Osnova ideje je bil par plo{~atih verig, ki bi med transportom vedno bolj stiskale sekance in iz njih dobesedno o`ele vodo. Najprej je dal izdelati kratek kos verige, s katerim je delal prve poskuse. Ugotovil je, da je to klju~ni kos novega stroja in da mora veriga biti samo~istilna, saj se zaradi velikega pritiska sekanci lepijo nanjo. Ugotovil je, da je sekance mo`no otresti z verige tako, da jo vodi preko ve~ valjev, ki ji spreminjajo smer.

Kak{ne so prednosti Pre{a za o`emanje porabi izredno malo energije, saj je potrebno vlo`iti le 3 kWh elektrike za o`emanje kubi~nega metra sekancev. Pri tem pade vla`nost od 50 n 38%, s tem pa je omogo~eno normalno zgorevanje sekancev v industrijskih pe~eh. S strojem za sedaj lahko o`ame 1,5 m3 sekancev na uro, zato bo potrebno zgraditi ve~jega, ki bo imel {estkrat ve~jo zmogljivost, torej 9 kubikov na uro. To so `elje velikih proizvajalcev peletov, ki bi s tak{nim strojem prihranili ogromno energije in denarja. Da pre{a o`ame 70 do 90 litrov teko~ine iz kubika sekancev je potrebno vlo`iti le 2,5 kWh elektrike, ~e pa bi sekance su{ili z vro~im zrakom, bi za to porabili 90 kwh energije. Zaradi pre{anja sekanci odli~no gorijo, zmanj{ala se je tudi koli~ina pepela in pra{nih delcev dimnih plinih. Tako osu{eni sekanci so sposobni

Na dan prite~e iz stroja 2000 litrov drevesne teko~ine

Klju~ni del stroja je samo~istilna veriga ki stiska sekance

skladi{~enja, ne fermentirajo, zato ni nevarnosti samov`iga. Zanimiva je tudi iztisnjena voda, ki jo sedaj analizirajo in ugotavljajo, ~e bi jo lahko uporabili za druge namene. V njej so do sedaj na{li terpen, ki oddajajo zna~ilen vonj lesa ter so zanimivi za proizvajalce arom in parfumov. • Tihec

Naslednji stroj bo imel {estkrat ve~jo kapaciteto in veliko kupcev


ESLJI V PA N A

r

10 l

t na

zi sc u ze

et

od

ka v i n h e t jena Prever M B I N A C I J I O NOVI K

NER RT

VAS Z

Ogrevanje s poleni in peleti

t1 vec ko

.RPELQLUDQD RJUHYDOQD QDSUDYD 3HOOHWILUH MH RGOLþQD LQ QDGJUDGOMLYD NRPELQDFLMD XSOLQMHYDOQHJD NRWOD LQ NRWOD QD SHOHWH Opcijsko ogrevanje na polena ali pelete =DUDGL ORþHQLK NXULãþ ] RJUHYDOQR QDSUDYR HQRVWDYQR SUHNODSOMDPR PHG NXUMHQMHP QD SROHQD DOL QD SHOHWH Avtomatsko delovanje .DGDU RE GRJRUHWMX SROHQ Y XSOLQMHYDOQHP NRWOX Y KUDQLOQLNX DOL QD RJUHYDOQLK NURJLK REMHNWD SRWUHEXMHPR GRGDWQR WRSORWR VH GHORYDQMH RJUHYDOQH QDSUDYH QDGDOMXMH ] DYWRPDWVNLP SUHNORSRP QD SHOHWH 5D]OLþQL WUDQVSRUWQL VLVWHPL SHOHW =D YVDNR VLWXDFLMR LQ UD]OLþQH PRåQRVWL YJUDGQMH QD REMHNWX YDP WHKQLND +(5= SRQXMD UD]OLþQH GRGDMDOQH VLVWHPH SHOHW 'RGDMDQMH V VLVWHPRP IOHNVLELOQH YLMDþQLFH DOL VHVDOQLP VLVWHPRP L] VNODGLãþD SHOHW LQ GRGDMDQMH L] UD]OLþQLK WHGHQVNLK ]DORJRYQLNRY JOHGH QD L]ELUR VWUDQNH +(5= G G *UPDãND FHVWD âPDUWQR SUL /LWLML 6ORYHQLMD 7HO ( SRãWD ELRPDVD#KHU] VL

www.herz.si


66

HLAJENJE

Klimatske naprave za poslovno uporabo tudi v va{em domu Nemalokrat se sre~ujemo s problemom iskanja primerne lokacije za postavitev zunanje enote klimatskih naprav. Pri izbiri lokacije zunanje enote moramo upo{tevati priporo~ila proizvajalca in sicer primerne odmike od bli`njih objektov, zra~nost ter dostopnost za servisiranje. Prav tako se izgled zunanje enote klimatske naprave na~eloma ne ujema z arhitekturo objektov in velikokrat kazi podobo samega objekta. To je {e posebej problemati~no, ko `elimo namestiti ve~ notranjih ter zunanjih enot.

Uporabnikom, ki `elijo klimatsko napravo uporabljati predvsem za gretje, priporo~amo uporabo talne enote. Prednost talne enote je mo`nost izpiha vro~ega zraka tik nad tlemi in s tem vzpostavitve udobnega sistema ogrevanja. Pri tem je potrebno paziti, da izpih talne enote ne zapiramo npr. s pohi{tvom. Z dvema ventilatorja je omogo~en {irok pretok zraka. Ionski filter osve`uje zrak in z mo~nim razgrajevanjem vsrkanih vonjav uporablja proces oksidiranja in zmanj{uje u~inek ionov, ki nastajajo s pomo~jo ultra majhnih kemi~nih delcev. Jabol~ni katehinski filter vsrka s pomo~jo stati~ne elektrike majhne pra{ne delce, nevidne spore plesni in {kodljive mikroorganizme , ter prepre~i in deaktivira nadaljnji razvoj le teh s pomo~jo polifenolskih sestavin izlo~enih iz jabolk. Talna klimatska naprava FUJITSU AGYG

Kot zadnji tip notranje enote bi izpostavili kanalsko klimatsko napravo. S tanko in kompaktno obliko so namenjene za vgradnjo v spu{~en strop. S tem lahko notranjo enoto povsem ÂťskrijemoÂŤ. Vidni sta samo zajemna ter odvodna re{etka. Tako lahko brez vidnih posegov v prostor dose`emo ustrezno hlajenje ter gretje prostora. Sistem klima naprav z eno zunanjo enoto

V na{em podjetju vam v tem primeru svetujemo uporabo multi-split klimatskih naprav FUJITSU. V tem primeru lahko na eno zunanjo enoto priklju~imo do osem notranjih enot. Tako lahko z namestitvijo ene zunanje enote klimatiziramo celoten objekt. Seveda lahko klimatske naprave uporabljamo tako za hlajenje kot tudi za gretje. Pri tem je pomembno poudariti, da lahko namestimo razli~ne tipe notranjih enot. Najbolj pogosta izbira je stenska klimatska naprava, katero lahko namestimo na primeren prostor pod stropom in tako hladen zrak po~asi pada proti tlom. Med stenskimi modeli lahko izbiramo med klasi~nimi ali bolj v{e~nimi (modernimi) oblikami notranjih enot. Tukaj lahko izpostavimo modela notranjih enot LU ter LT, ki sodita v sam vrh klimatskih naprav in sta bili nagrajeni z nagradami za oblikovanje, REDDOt, GOOD DESIGN in IF. Oblika notranje enote so ~iste linije brez odve~nih re` in drugih detajlov. Pri vklopu naprave se ~elna plo{~a rahlo odmakne in sprosti zra~ne re`e. Hladilne mo~i posameznih notranjih enot se gibljejo od 2,0 pa do 7,0 kW.

Kanalska klimatska naprava FUJITSU ARYG

Pri multi-split sistemih vse notranje enote pove`emo na eno zunanjo enoto. Se{tevek hladilne mo~i notranjih enot nam nudi izhodi{~e za pravilno izbiro zunanje enote. Predlagamo, da izbiro zunanje enote prepustimo strokovnjakom saj je pri tem potrebno upo{tevati, da notranje enote pri normalnih pogojih nikoli ne bodo delovale isto~asno pri polni mo~i. Pri proizvajalcu FUJITSU lahko izbiramo med {estimi tipi zunanjih enot od 4,0 do 14,00 kW nominalne hladilne mo~i. Priporo~amo vam, da se pri dolo~itvi tipa tako notranjih kot tudi zunanjih enot obrnete na podjetje Dines d.o.o., kjer vam bomo z veseljem svetovali in izbrali primeren tip enot za va{e potrebe. Z multi-split klimatskimi sistemi FUJITSU se boste izognili prostorski stiski pri namestitvi zunanje enote. Pridobili boste u~inkovit sistem, ki se prilagaja razli~nim pogojem delovanja ne glede na vreme in letne ~ase. Poleg tega boste individualno prilagajali delovanje posameznih notranjih enot po prostorih. S tem boste zmanj{ali ~as delovanja (in porabo energije) zunanje enote, saj inverterske naprave po potrebi delujejo tudi samo z delnimi mo~mi. Ve~ informacij lahko pridobite na spletni strani na naslovu www.dines.si. • Matija [mid, Dines d.o.o.

Stenska klimatska naprava model FUJITSU LT


6 NYDOLWHWQR YRGR GR ]GUDYMD 9DUQD ÏLVWD LQ SULMHWQD

6HULMD /(*,20,;® (OHNWURQVNL PHĞDOQL YHQWLO V SURJUDPRP ]D WHUPLÏQR GH]LQIHNFLMR Ƒ 8SRUDEOMD VH JD Y FHQWUDOQLK VLVWHPLK ]D SULSUDYR LQ GLVWULEXFLMR WRSOH VDQLWDUQH YRGH

Ƒ *OHGH QD YUVWR VLVWHPD XSUDYOMD YHÏ SULODJRGOMLYLK SURJUDPRY WHUPLÏQH GH]LQIHNFLMH SURWL OHJLRQHOL

Ƒ 6 VKUDQMHYDQMHP YVHK SDUDPHWURY Y DUKLY RPRJRÏD SUHJOHG QDG GHMDQVNLP GRVHJDQMHP WHPSHUDWXU LQ WUDMDQMD WHUPLÏQH GH]LQIHNFLMH

= ]DĞÏLWR VLVWHPD GR YDUQH YRGH Hidrosanitarni sistemi

ZZZ FDOHIƜ VL


68

ENERGETSKO U^INKOVITA GRADNJA

Kak{ne fasade izbiramo slovenci? Resnice o fasadah, 1. del

D

anes lahko izbiramo med mnogo{tevilnimi izolacijskimi fasadami, pri ~emer se investitorji najpogosteje odlo~ajo na osnovi vrste izolacije. Katere izolacije so dejansko v prednosti po kakovosti in energetski u~inkovitosti, smo se pogovarjali z izvajalcem fasad Sebastijanom Mulec iz podjetja Final in`eniring iz Maribora, ki je v zadnjih letih preizkusil razli~ne izolacijske materiale in fasadne sisteme v praksi.

Fasade so izvedli na mnogih poslovnih, ve~stanovanjskih zgradbah in zasebnih hi{ah, hkrati pa se v podjetju ukvarjajo z izdelavo energetskih izkaznic.

Praksa na podro~ju fasad Fasaderji `al pogosto posegamo po EPS izolaciji, ker trg tako zahteva. Na splo{no se lastniki zgradb premalo zavedajo kvalitete vgrajenega izolacijskega materiala, za nekaj ve~ denarja bi lahko vgrajevali precej bolj{o izolacijo. @al je na tr`i{~u pri izgradnji fasad prepogosto merilo nizka cena. Pri starej{ih objektih je absolutno smiselno toplotno izolirati zunanji ovoj objekta in zamenjati stavbno pohi{tvo. Investicija se v kratkem popla~a s prihranki. V ve~ini primerov na{ih referen~nih objektov, kjer smo adaptirali fasado, se je poraba energenta za ogrevanje skoraj prepolovila.

Kako lo~evati fasadne sisteme? Fasadne sisteme lahko na preprostej{i

na~in lo~imo po vrsti vgrajene izolacije in uporabljenega pritrdilnega materiala. Izpostavil bi dva, v tem ~lanku ne morem zajeti vseh fasadnih sistemov. Najbolj raz{irjen sistem je sistem z izolacijo EPS (ekspandirani polistiren), pregovorno bolje poznan kot stiropor (navadni beli ali grafitni). Toplotna izolacija s stiroporom (EPS) zdru`uje solidno toplotno izolacijo, relativno ugodno ceno in enostavno izvedbo, vendar je nerazgradljiv. Precej manj se vgrajujejo t.i. ’’open’’ EPS sistemi. Druga pogosto uporabljena izolacija je kamena volna, ki ima nekoliko vi{jo ceno, njene prednosti so dobra zvo~na in toplotna izolativnost, negorljivost in paro propustnost. V porastu so izolacije z izbolj{ano toplotno izolativnostjo, predvsem na ra~un tanj{e debeline izolacije, ~e jo primerjamo s klasi~nim EPS sistemom.


ENERGETSKO U^INKOVITA GRADNJA

69

praksa na terenu ka`e druga~no sliko kot teorija. Z nekaj prebranimi ~lanki, je vsakomur jasno, da je potrebno vsak objekt energetsko za{~ititi, ne glede na vrsto izbranega izolacijskega materiala. Seveda pa bi fasaderji morali pred odlo~itvijo investitorja seznaniti z ve~imi opcijami fasadnih sistemov in ne favorizirati posami~ne sisteme, ki so zanje najbolj ugodni.

EKO sklad je letos namenil nekaj ve~ sredstev za energetsko sanacijo objektov

Posledice slabo izdelanih fasad so nepopravljive – objekt je na slab{em kot pred sanacijo Uporabniki niso dovolj osve{~eni o u~inkoviti rabi energije v stavbah. @al je tako v vsaj 80% primerov in odlo~itev se obi~ajno nagiba v korist najcenej{ega fasadnega sistema. Pri slabo izoliranem objektu dejansko nastaja ve~ te`av z vlago in plesnijo, kot pred vgradnjo izolacijske fasade.

Ali dolo~eni fasadni sistemi »dihajo« s hi{o vred? Glede paro propustnosti dolo~ene vrste izolacije se ne bi opredeljeval, saj pri posameznih fasadnih sistemih levji dele` nosi vgrajeni izolacijski material. Ali EPS, kamena volna, XPS, izolacija z izbolj{ano toplotno izolativnostjo, termo ometi, ali celuloza iz kosmi~ev, ipd., se v praksi namre~ izbirajo izklju~no glede na razpolo`ljive finan~ne zmogljivosti investitorja. Ne bi se {tel med energetske strokovnjake in {iril nepreverjene informacije, vendar

Na sre~o imamo v Sloveniji Eko sklad, ki na nek na~in dolo~a smernice za razvoj tega podro~ja. Zato svetujem vsakomur, ki razmi{lja o energetski prenovi svojega doma ali ve~stanovanjske stavbe, da izpolni vlogo za nepovratna sredstva. Izpolnjevanje vloge je enostavno in ne zahteva posebnega znanja. V kolikor se kljub temu pojavijo vpra{anja pri izpolnjevanju vloge za nepovratna sredstva, radi pomagamo in izpolnimo svoj del.

Nepovratne spodbude za fasade v letu 2015 Eko sklad nepovratne finan~ne spodbude v letu 2015 dodeljuje za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri ~emer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije zna{a λ  0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manj{a, ~e je izkazano razmerje λ/d  0,250 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnega sistema s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). V primeru, da je na stanovanjski stavbi `e vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, se lahko izvede nalo`ba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izra~unu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upo{teva vrednost toplotne prevodnosti obstoje~e toplotne izolacije λ = 0,045 W/ mK in debelina obstoje~e toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna iz merilnega traku na

fotografiji obstoje~ega stanja. Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji ena~bi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d  0,250 W/m2K:

Novo: Nepovratne spodbude samo za starej{e zgradbe z gradbenim dovoljenjem pred 2003 Nepovratna finan~na spodbuda je lahko dodeljena le za starej{e stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finan~na spodbuda ne more biti dodeljena. • Jo`ica Ekart Sebastijan Mulec dipl.ing.str., FINAL in`eniring d.o.o. www.fasade-final.si, T: 041 549 441


70

VAR^EVANJE VODE

^ista pitna voda iz de`evnice V primeru, da je voda mikrobiolo{ko opore~na (kapnica, voda iz vodnjakov, lastnih zajetij ali slabo vzdr`evanih vodovodov), jo je potrebno dezinficirati. Najprimernej{i in ~loveku najbolj prijazen na~in je dezinfekcija z UV sterilizatorjem vode, ki v vodi popolnoma uni~i za zdravje ~loveka zelo nevarne mikroorganizme, kot so bakterije, protozoanske ciste, virusi in enoceli~ni organizmi. UV-sterilizacija je postopek uni~evanja mikroorganizmov s pomo~jo osvetljevanja s svetlobo valovne dol`ine 254 nm (UV-C spekter). Svetloba valovne dol`ine 254 nm je del naravne son~ne svetlobe.

UV-sterilizator vode PurePro® UV-sterilizator vode PurePro® 12 GPM je namenjen dezinfekciji mikrobiolo{ko opore~nih vod z najsodobnej{o UV tehnologijo. Naprava s postopkom UV sterilizacije popolnoma uni~i v vodi za zdravje ~loveka nevarne mikroorganizme, kot so bakterije (Escherichia coli, Salmonella, Vibrio cholerae, Legionella, ...), protozoanske ciste (Giardia, Cryptosporidium), virusi in enoceli~ni organizmi. Voda ki vstopa v UV sterilizator vode mora biti vizualno ~ista in ne sme biti obarvana,

motna ali kalna. Za ~i{~enje vode in odpravo motnosti je najprimernej{i filter za vodo s trostopenjsko 5 mikronsko absolutno filtracijo.

Vodni filter Big Blue Duplex Vodni filter za hi{o Big Blue Duplex je idealna re{itev za ~i{~enje vode celotne hi{e. Montira se na glavni vod vode (obi~ajno takoj za {tevcem vode v vodovodnem ja{ku). V vodnem filtru sta zaporedno name{~ena filtrirna vlo`ka, ki zagotavljata 5 mikronsko absolutno filtracijo in u~inkovito za{~ito pred onesna`evalci vode (klor, organska onesna`enja, hormoni, kloroform, trihalo-

metani, PCB, pesticidi, azbest in te`ke kovine (svinec, `ivo srebro, krom itd.). Filter vsebuje poleg aktivnega oglja {e poseben patentiran filtrirni medij KDF® 55, ki poleg izredne ~istilne sposobnosti kar za 15 krat podalj{a `ivljenjsko dobo aktivnega oglja in zavira rast mikroorganizmov. Sistem za filtriranje vode z vodnim filtrom za hi{o Big Blue Duplex in dezinfekcijo vode z UV sterilizatorjem vode PurePro® 12 GPM je najbolj{e, kar lahko izberete za 100% ~isto mikrobiolo{ko neopore~no pitno vodo bolj{o od najbolj{e izvirske vode. •


Biolo{ke ~istilne naprave Zago`en Ali veste, da vam pri nakupu male biolo{ke ~istilne naprave lahko pomaga tudi ob~ina? Pri investiciji v malo biolo{ko ~istilno napravo, vam lahko pomaga tudi ob~ina, ki vam z dodelitvijo subvencije, glede na svoj pravilnik, omogo~a la`ji nakup biolo{ke ~istilne naprave.

Ali veste, kako in kje kupiti malo biolo{ko ~istilno napravo? Na trgu je veliko ponudnikov malih biolo{kih ~istilnih naprav, vendar mora vsak investitor poskrbeti, da njegova ~istilna naprava o~isti odpadno vodo v skladu z zakonskimi parametri. Ko kupujete napravo, ki vam bo morala slu`iti naslednjih 50 let, vam `elimo pomagati z nekaj podatki, ki jih morate vedeti, ko se odlo~ate za nakup.

Varnost nakupa – biolo{ko ~istilno napravo kupite od znanega podjetja oziroma od podjetja, na katerega se lahko zanesete Podjetje Zago`en d.o.o. smo slovenski proizvajalec z ve~ kot 35-letno tradicijo, `e desetletja sodelujemo pri izgradnji slovenske kanalizacijske in vodovodne infrastrukture. Pri izdelavi ~istilnih naprav sodelujemo z nem{kim podjetje ATB, ki ima referenco ve~ kot 70.000 delujo~ih ~istilnih sistemov. Skupaj zagotavljamo slovensko trpe`nost posode ~istilne naprave in nem{ko tehnologijo ~i{~enja. V podjetju Zago`en d.o.o. imamo organiziran tovarni{ki servis in de`urno slu`bo, kar omogo~a uporabniku biolo{ke ~istilne naprave Zago`en dolgoletno vzdr`evanje tudi po poteku garancijskega roka.

Energijska var~nost biolo{kih ~istilnih naprav ~istilna naprava ne sme povzro~iti velikih dodatnih stro{kov Biolo{ke ~istilne naprave Zago`en so zaradi vgrajenega materiala in {tevilnih patentov energetsko med najmanj potratnimi ~istilni napravami na svetu. Poraba elektri~ne energije samo od 15 € na leto (odvisno od tipa ~istilne naprave).

Ugodno vzdr`evanje Izvle~ni ~istilni modul v biolo{kih ~istilnih napravah Zago`en omogo~a servise in posege brez praznjenja prekatov v ~istilni napravi, zaradi velike prostornine ~istilne naprave pa je praznjenje usedalnika predvideno samo vsaka 3 leta (odvisno od velikosti, uporabe …). Brez elektromagnetnih ventilov, ki jih je treba redno menjavati, in brez rednega dodajanja raznih biolo{kih ter kemijskih preparatov.

Enostavnost upravljanja in vodenja Biolo{ke ~istilne naprave Zago`en omogo~ajo nastavitev {tevila uporabnikov na krmilniku prek servisne kode. Ravno tako je mo`no na krmilniku spremljati delovanje ~istilne naprave.

Enostavna in ugodna vgradnja Prevoz in vgradnja biolo{ke ~istilne naprave Zago`en zaradi lahkega polietilenskega ohi{ja (pri~akovana `ivljenjska doba ohi{ja je 50 let) predstavljata minimalni stro{ek v primerjavi z betonskimi ~istilnimi napravami. Mo`na je tudi dvofazna vgradnja ~istilne naprave, kar pomeni, da se najprej vgradi samo posoda, ki se lahko od zagona oziroma vselitve v hi{o uporablja kot velik zbiralnik za de`evnico. •

^E @ELITE ZANESLJIVO BIOLO[KO ^ISTILNO NAPRAVO, KUPITE BIOLO[KO ^ISTILNO NAPRAVO ZAGO@EN Za svetovanje o izdelkih podjetja Zago`en d.o.o. pokli~ite na 03 / 713 14 20 ali pi{ite na elektronski naslov cistilne.naprave@zagozen.si


72

VAR^EVANJE VODE

Pametni ukrepajo pred zimo Varovanje virov pitne vode je tako pomembno, da je predsednik vlade pred kratkim predlagal, da to vpi{emo v ustavo. ^ista pitna voda mora ostati javna, nakup in privatiziranje vodnih virov pa lahko s tem pravo~asno prepre~imo. Zdravniki trdijo, da bi morali na dan popiti vsaj 2,5 litra te `ivljenjske teko~ine, saj 10% pomanjkanje, glede na telesno te`o, pomeni motnje v delovanju organizma, 20% pa smrtno nevarno stanje. Uradniki EU, ki velikokrat sprejmejo tudi butalske predpise, so se na tem podro~ju dobro odrezali. Letos se namre~ izteka desetletni rok za vgradnjo biolo{kih ~istilnih naprav, ki jih moramo vgraditi na obmo~jih brez javne kanalizacije. To velja zlasti za podro~ja, ki so vodonosna in je na njih potrebno vodne vire {e posebej skrbno varovati.

Izkop, priklju~itev in zasip Vgradnja biolo{ke ~istilne naprave je v resnici enostavna, saj gradbeni stroji in plasti~ne kanalizacijske cevi omogo~ajo hiter priklop, pri ~emer posebni stroji ali orodja niso potrebna. Opravimo jo obi~ajno med gradbeno sezono, ko tla {e niso zamr-

znjena. Vgradnja zadnji hip ni priporo~ljiva, saj lahko naletimo na ~as, ko bodo vsi izvajalci zasedeni, cena izdelka pa zaradi povpra{evanja lahko posko~i. V Sloveniji se kar 25% ob~in nahaja na vodno ob~utljivih in poseljenih podro~jih, zato je pravo~asna odlo~itev za vgradnjo pomembna. Vsak, ki bo imel lastno ~istilno napravo pa se bo za{~itil tudi pred stalno rasto~imi cenami komunalnih storitev. Vsi lastniki ~istilnih naprav so do 90% opro{~eni pla~ila taks za obremenjevanje okolja, zato bodo vsako leto lahko prihranili lep kup~ek denarja.

Kupimo samo pravo ~istilno Seznam priporo~enih biolo{kih ~istilnih naprav renomiranih proizvajalcev v EU obsega okrog 10 izdelkov, pri nas pa jih najdemo okrog 40. Med njimi so izdelki neznanih firm iz ju`nih predelov in celo z drugih kontinentov. Zato je potreben dober premislek, ali vgraditi kvaliteten, preizku{en in certificiran izdelek severnoevropskega proizvajalca ali na primer slova{ki proizvod, v katerem bo ostanek nepredelanega blata tako velik, da bo potrebno ~i{~enje vsako leto in ne na tri. Zato je nasvet strokov-

One2clean je sodobna samo~istilna biolo{ka naprava brez gibljivih delov v rezervoarju

njaka neprecenljiv, saj ra~unamo, da nam bo nova biolo{ka ~istilna delovala nekaj naslednjih desetletij. Sodobne naprave so sposobne samodejno in z izjemno majhnim stro{kom predelati in o~istiti odpadno vodo do stopnje 99%, zato je prava izbira tipa in velikosti tako pomembna. Potrebne informacije, tehni~ne podatke in izbor biolo{kih ~istilnih naprav najdemo na www.cistilnenaprave-dezevnica.si. In ne pozabimo, vsi roki se izte~ejo konec tega leta. • Tihec


VAR^EVANJE VODE

73

Hydroflow prekristalizator za ~isto vodo Trajna za{~ita pred umazanijo in vodnim kamnom v ceveh Signal Hydropath spodbuja kalcijeve karbonatne ione da se zdru`ujejo v skupke, pri ~emer gre za proces kristalizacije. Skupki se spremenijo v kristale in se la`je ve`ejo med seboj.

HydroFlow - trajna za{~ita pred umazanijo v vodi Naprava za ~i{~enje vode HYDROFLOW je za okolje in ~loveka povsem naravna oblika ~i{~enja vode, odli~na za vgradnjo v va{em domu ali v ve~jih objektih, kjer se v sistemih za ogrevanje ali cevnih in{talacijah v ve~jih obratih v industriji, kopali{~ih, javnih ustanovah, bolni{nicah mora zagotoviti ~isto in neopore~no vodo.

Korak do ~iste pitne vode brez kemikalij Tehnologija HYDROFLOW deluje popolnoma brez kemikalij, na principu signala HYDROPATH. Uni~i 99,99% bakterij in alg in ne deluje na principu dezinfekcijskih sredstev. Ker se v cevnih razvodih v zgradbah nabirajo bakterije in umazanija s t.i. osmozo sile vode povzro~imo, da se bakterije povsem uni~ijo. HYDROFLOW sistem ~i{~enja vode je plod razvoja angle{kega podjetja Hydropath Technology Ltd. Predstavljamo vam delovanje sistema za doma~o, hi{no uporabo za{~ite cevnih in{talacij Hydroflow HS38: https://youtu.be/lSXaHdoZgnc .

HydroFlow - trajna za{~ita pred vodnim kamnom Trda voda ima visoko vsebnost mineralov - visoke koncentracije (Ca2, Mg2 + ionov). U~inek kamna ima v ceveh ve~, te`ko popravljivih neugodnih vplivov. Vodni kamen v hi{ah zmanj{uje mo~ ogrevanja ogrevalnega

sistema in pretok vode ter s tem pove~uje stro{ke ogrevanja, povzro~a blokade ter pu{~anje in okvare na ceveh in armaturah, v ve~jih industrijskih in proizvodnih obratih pa ogro`a delovni proces. Klasi~ni postopki ~i{~enja cevi zahtevajo uporabo dragih in nevarnih kemikalij. Z uporabo t.i. hydroflow tehnologije prepre~imo te`ave in nimamo potrebe po velikih posegih v cevno in{talacijo. HydroFlow sistem nevtralizatorja vodnega kamna je primeren za doma~o uporabo v gospodinjstvu, hkrati pa dopu{~a re{evanje te`av z vodo v ve~jih industrijskih, kopali{kih in drugih obratih. Kakovost sistema je potrjena s {tevilnimi referen~nimi primeri vgradnje tudi v bolni{nicah, {olah, kopali{~ih. HydroFLOW za{~ita pred vodnim kamnom in umazanijami hkrati prepre~uje nastajanje vodnega kamna brez kemikalij in brez spreminjanja strukture vode. Naprava raztopi obstoje~ vodni kamen s t.i. kristalizacijo. Ob tem se ustvarijo kristali, ki postopoma raztapljajo vodni kamen.

Mesto monta`e: v hi{nih aplikacijah se montira pred ogrevanjem sanitarne vode, v industriji pa po ogledu objekta. Garancija 3 leta. Garancija na u~inkovitost 6 mesecev

Hydropath signal kako ga po{ljemo po cevi? Razlika med Hydropath tehnologijo in ostalimi podobnimi tehnologijami ~i{~enja vode je v induciranju elektri~nega signala v vodi. V praksi se je ta tehnologija potrdila za veliko bolj u~inkovito kot magnetni signal. Tehnologija oddaja signal s povpre~no frekvenco ¹ 150 kHz, ob tem da lahko mo~ impulzov reguliramo za dolo~en delovni proces, elektri~ni tok pa potuje po celotni cevi (20W). V Podjetju Konik d.o.o. se `e dobro desetletje ukvarjamo s pripravo sanitarnih in pitnih voda v gospodinjstvih, {olah, javnih ustanovah in podjetjih. Na{i strokovnjaki vas bodo obiskali in na{li pravo re{itev za vas. • Pokli~ite nas na Konik d.o.o. PE Dile, tel.: (02) 88 27 450 ali nam pi{ite na: info@dile.si


V letu 2013 je les predstavljal polovico porabljenih OVE v Sloveniji

D

ele` obnovljivih virov v oskrbi z energijo se v Sloveniji pove~uje; v letu 2013 je zna{al skoraj 17 %. Med temi energetskimi viri je bil dele` lesa in druge trdne biomase najve~ji, skoraj 51-odstoten. Leto{nji evropski teden trajnostne energije bo `e deseti po vrsti in bo potekal od 15. do 19. junija. Evropski teden trajnostne energije sestavljajo dogodki v podporo evropskemu cilju prehoda v nizkooglji~no dru`bo. Njegov namen je {iriti najbolj{e prakse, navdihovati zamisli in graditi zavezni{tva za pomo~ pri doseganju energetskih in podnebnih ciljev Evropske unije. Na stotine organizacij in posameznikov po vsej Evropi pripravi vsako leto t. i. energetske dneve in dejavnosti, ki promovirajo energetsko u~inkovitost in obnovljive vire energije. Le z zamenjavo neobnovljivih virov energije z obnovljivimi, z u~inkovito rabo energije, z zmanj{anjem njene porabe bo namre~ mogo~e dose~i trajno in varno oskrbo z energijo ter zmanj{ati emisi-

je toplogrednih plinov. Za temeljit zasuk v ravnanju z energijo bosta potrebni tudi ve~ja ozave{~enost in sprememba vedenjskih vzorcev.

Najpomembnej{i obnovljivi vir energije v Sloveniji in EU-28 je les V oskrbi z energijo v Sloveniji v letu 2013 je dele` obnovljivih virov energije zna{al skoraj 17 %, kar je za 6 odstotnih to~k ve~ kot v letu 2003. Med temi energetskimi viri sta prevladovala les in druga trdna biomasa; njun dele` je obsegal 51 %. Najve~ lesa se porabi v gospodinjstvih (predvsem za ogrevanje prostorov in sanitarne vode). Drugi najve~ji dele` med temi viri je bila hidroenergija s 35 %, preostali obnovljivi viri energije (teko~a biogoriva, bioplini, geotermalna, son~na in vetrna energija) so obsegali manj{e dele`e (skupaj 14 %), vendar njihova poraba precej nara{~a. Proizvodnja elektrike v son~nih elektrarnah je bila na primer v letu 2013 215-krat ve~ja kot pred petimi leti. Tudi v EU-28 sta v letu 2013 med obnovljivimi viri energije s 46


AKTUALNO

75

Oskrba z energijo, Slovenija, 2013

ciljev strategije Evropa 2020. Cilj za EU-28 je, da bi se dele` energije iz obnovljivih virov v bruto kon~ni porabi energije do leta 2020 pove~al na 20 %; nacionalni cilj za Slovenijo pa je 25 %. Dele` energije iz obnovljivih virov v bruto kon~ni porabi energije, EU-28, 2013

% prevladovala les in druga trdna biomasa. Sledili sta hidroenergija s 16 % in vetrna energija z 10 %. Skupni dele` obnovljivih virov energije v oskrbi z energijo v EU-28 je v letu 2013 zna{al pribli`no 12 %, kar je za 6 odstotnih to~k ve~ kot v letu 2003.

Dele` energije iz obnovljivih virov v bruto kon~ni porabi energije nara{~a Pove~anje rabe obnovljivih virov energije je eden izmed glavnih

Po zadnjih dosegljivih podatkih Eurostata je dele` energije iz obnovljivih virov v bruto kon~ni porabi energije v EU-28 v letu 2013 zna{al 15 %. Tri dr`ave ~lanice so `e dosegle svoje ciljne dele`e: Bolgarija, Estonija in [vedska. [vedska je v letu 2013 dosegla tudi najvi{ji dele`, in sicer 52,1 %. Sledili sta ji Latvija s 37,1 % in Finska s 36,8 %; Slovenija je dosegla 21,5-odstotni dele`. Najni`je dele`e so imeli v Luksemburgu (3,6 %), na Malti (3,8 %) in na Nizozemskem (4,5 %). • Vir: www.stat.si


Odprtje prve vzor~ne hi{e Lumar Black Line v Avstriji Prodor slovenskega proizvajalca monta`nih hi{ v Avstrijo Lumarjevi prese`ki s hi{ami premium razreda Za gradnjo slovenskega paviljona na razstavi Expo 2015 v Milanu ni bilo na javnem razpisu naklju~no izbrano slovensko podjetje Lumar. Paviljonu se obeta ogled ve~ kot 20 milijonov obiskovalcev. V Sloveniji je podjetje Lumar uveljavljeno kot sinonim za visoko kakovostne monta`ne hi{e in druge objekte, ki so nadstandardni in po kakovosti povsem primerljivi z drugimi evropskimi renomiranimi proizvajalci. V naselju vzor~nih hi{ Blau Lagune na Dunaju je na pomlad 2015 podjetje za oglede odprlo prvo vzor~no hi{o, ki predstavlja svojevrsten mejnik med tovrstnimi sodobnimi monta`nimi objekti v osrednjem delu Evrope. Velik, nov dose`ek podjetje predstavi s ponudbo povsem edinstvenih hi{ premium razreda linije Blackline, neobi~ajne arhitekture in visoko kakovostnih materialov, ki

Osrednji dnevni prostor z velikimi steklenimi povr{inami

Pridobitev prve reprezentan~ne hi{e v Avstriji podjetja Lumar je velik dose`ek tudi z vidika preboja slovenske lesne panoge. Hi{e Lumar so izdelane v Sloveniji (v Mariboru), zadnja leta stalno rastejo, letno uspejo zgraditi 90 pasivnih in nizko energijskih monta`nih hi{.

ki zaradi svoje oblike obiskovalcu po~asi razkriva prijetne intimne ambiente. Najve~ svetlobe ponuja dnevni prostor, kjer je ob veliki zastekljeni okenski povr{ini mo`no posedanje in opazovanje okolice. Stopnice vodijo v zgornji spalni del, kjer se iz galerije ponuja razgled na spodnje bivalne prostore. V zgornji eta`i je locirana ve~ja spalnica z lastno garderobo in kopalnico, dve manj{i sobi ter manj{a kopalnica.

ne pustijo hladnega {e tako zahtevnega kupca. Vgrajena tehnolo{ka oprema je plod doma~ega znanja; vrste so ob tem edinstvenem projektu strnili doma~i arhitekti in slovenski podizvajalci.

Poenotena fasada iz veliko formatnih plo{~ poudarja razgibanost volumnov, ki obiskovalcu iz vsake strani ponujajo zanimiv in druga~en pogled na objekt. Kljub temu pa je uporaba materiala umirjena, saj prevladuje naravni videz lesa, ter svetli enakomernimi odtenki same fasade. Ve~je steklene povr{ine so povezava med notranjimi ambienti z urejeno ozelenjeno okolico. Rezultat je moderna zasnova in oblikovanje stanovanjske hi{e, ter optimalni funkcionalni tlorisi, ki nudijo udobno in nadvse prijetno bivanje. •

Lumar napoveduje izstop iz sivega povpre~ja – potrebno je ponuditi ve~ Lumarjeva hi{a BlackLine PureW je navidezno sestavljena iz dveh lamel razli~nih velikosti z enokapnimi strehami, ki ustvarijo {e bolj dinami~no obliko hi{e. Dejansko pa vstopamo v odprto prostorno pritli~je,

Jo`ica Ekart

Minister Zdravko Po~ival{ek se je z delegacijo RS udele`il otvoritve prve vzor~ne hi{e LUMAR BLACK LINE v »Blaue Lagune« v Avstriji.


SVETLI PROSTORI V MANSARDI … … za majhne in velike. Izkoristite prazne prostore pod streho: uporabite strešna okna VELUX, da bo soba razkošno osvetljena z naravno svetlobo. Na voljo veliko modelov z različnimi zasteklitvami in načini odpiranja.

Več na www.velux.si!

VELUX Slovenija d.o.o. Ljubljanska 51a 1236 Trzin 01 724 68 68 velux@velux.si www.velux.siGRADNJA

79

Izbirate fasado?

^

e izbirate fasado za svojo hi{o, ste `e opazili, da je ponudbe veliko, tako za izolacije, kot za raznobarvne omete. Kako izbrati? La`je nam bo, ~e se najprej vpra{amo, kaj od prave fasade pri~akujemo? Naj bo u~inkovita! Hi{o izoliramo, da prihranimo pri stro{kih za ogrevanje in obenem izbolj{amo po~utje v hi{i. Zato je prvo, na kar pomislimo, dobra izolacija. In kak{na naj bi bila dobra izolacija? Gotovo tehni~no ~im bolj u~inkovita, torej naj bi ob manj{ih debelinah nudila ~im bolj{o toplotno izolativnost. Naravna, zdrava, dostopna? Seveda.

Varna Pomembno je tudi, da je fasada negorljiva, saj si vsi `elimo ~im bolj varno hi{o. ^e zagori, je zelo pomembno, da se ogenj {iri ~im po~asneje, da bodo gasilci po`ar la`je in predvsem hitreje zaustavili, zato bo {koda manj{a. Ker je najpogostej{a nevarnost ob po`aru zastrupitev s plini, je zelo pomembno, da gradbeni materiali, ki jih vgrajujemo, ne gorijo in ne spro{~ajo strupenih plinov. Ker se po fasadi {iri

plemen iz nadstropja v nadstropje, je negorljiva izolacija dobra ovira pri {irjenju po`ara.

vodo, so zato idealna fasadna kombinacija.

Kaj pa to~a? Zvo~na izolacija ^e je na{a hi{a v bli`ini ceste, nam je pomembno, da je dobro zvo~no izolirana, saj nam le tako lahko zagotovi miren spanec pono~i in sprostitev ~ez dan. Toplotno izolacijski materiali imajo razli~ne vplive na zvo~no izolacijo sten. Lahko jo izbolj{ajo, lahko so brez vpliva na zvo~no izolativnost, lahko pa celo poslab{ajo stanje, kar je zadnje, kar bi si `eleli.

Bivalno ugodje Nova okna precej spremenijo bivalne razmere v hi{i. Ko se zatesnjenim oknom pridru`ijo {e vla`ni zidovi in nepravilno prezra~evanje, so izpolnjeni vsi pogoji za nezdrave bivalne razmere. Z izoliranjem fasade k temu ne smemo prispevati! Zato mora biti fasada difuzijsko odprta, saj s tem zagotovimo naraven proces su{enja. Kamena volna, lepila in zaklju~ni sloji, ki omogo~ajo prehod vlage, obenem pa {~itijo pred padavinsko

@elimo si, da bi bila fasada trajna, s trajnostjo pa je povezana tudi trdnost: to~a je najpogostej{i vzrok za po{kodbe fasade in ~e fasada zdr`i to~o, bo tudi {e kak{no `ogo, ki po nesre~i prileti v zid. Trdnost zagotavljata tako izolacija kot tudi trdne plasti lepil in zaklju~nega ometa. Tudi ob to~i, debeli kot jajce, lahko fasade ostajajo nepo{kodovane – ~e dobro narejene in iz kakovostnim materialov. Do po{kod na fasadi lahko pride tudi zaradi temperaturnih sprememb. Poletno segrevanje, ki mu sledi hitra ohladitev, lahko povzro~i razpoke. To je posebej pogost pojav pri temnej{ih barvah fasade. Z izbiro bolj »elasti~nega« ometa lahko to prepre~imo. Kaj je {e grdo? Alge in mahovi, ki kazijo videz, plesni pa {e negativno vplivajo na na{e zdravje. Pri pravi fasadi je omet tak, da prepre~uje ali vsaj zavira razvoj nezdravih mikroorganizmov na stenah. • Nu{ka Marn

Vse najbolj bistvene lastnosti dobre fasade so zdru`ene pod znamko PRAVA FASADA. Sistem PRAVA FASADA zdru`uje izvrstne materiale, kakovostno izvedbo in pomo~ uporabnikom v vseh fazah izbire. Kljub optimalnim lastnostim je PRAVA FASADA tudi cenovno dostopna. Ve~ informacij o pravi fasadi poi{~ite na spletni strani pravafasada.si ali v trgovinah KALCER.

Vrhunska kakovost vam je na voljo za razumno ceno.

je varna je varčna zagotavlja ugodje bivanja je trajna je naravna

TRZIN Kalcer d.o.o., Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin +386 (1) 724 67 70, info@pravafasada.si NOVO MESTO

Zakaj bi odlašali - naredite prvi korak že danes!

Kalcer d.o.o., PE Novo mesto, Livada 8, 8000 Novo mesto +386 (7) 371 90 90, info@pravafasada.si MARIBOR

www.pravafasada.si

Kalcer Maribor d.o.o., Tržaška cesta 89, 2000 Maribor +386 (2) 320 74 21, info@pravafasada.si


PARTNER S PRAVO ENERGIJO

PRIH

RAN

PAKET DVOJNI PLUS z izje

mno

ITE

ponu dbo

Združite ELEKTRIKO in PLIN v enem ene ne nem em m paketu aketu kett k ter ju do konca leta 2016 plačujte po NIŽJI CENI, na a enii položnici. polož polo l ci. Več o paketu Dvojni plus in splošnih pogojih na www.energijaplus.si v zavihku u “N ““Naši “Na Naš Na aši aš šii paketi, vaš prihranek”.

080 21 15 www.energijaplus.si