__MAIN_TEXT__

Page 1

Letnik 10, {t. 48/ marec - april 2016 30.000 brezpla~nih izvodov


Pooblaščeni zastopnik in distributer za Slovenijo

E K S T A TOPLOTNE M I KL RAVE ČRPALKE P A N i i-F W


4

UVODNIK

Bill Gates ne razume

K

njiga o planetu Zemlja, ki jo je avtor James Lovelock imenoval Gaia, je iz{la Pi{e: Simon Tihec leta 1979 in pritegnila veliko pozornost znanstvenikov in javnosti. V njej je na{ planet opisal kot `iv organizem, katerega `ivi in ne`ivi deli `ivijo v popolnem ravnote`ju in se sami regulirajo, planet pa deluje kot zaprt sistem, podoben biolo{ki celici. Knjiga o planetu Zemlja, ki jo je avtor James Lovelock imenoval Gaia, je iz{la leta 1979 in pritegnila veliko pozornost znanstvenikov in javnosti. V njej je na{ planet opisal kot `iv organizem, katerega `ivi in ne`ivi deli `ivijo v popolnem ravnote`ju in se sami regulirajo, planet pa deluje kot zaprt sistem, podoben biolo{ki celici. Osnova te hipoteze so njegove raziskave v Jet Propulsion Laboratory, kjer je delal na projektu, odkrivanja `ivljenja na drugih planetih. Ugotovil je, da obstoj `ivljenja lahko dolo~amo na osnovi sestave atmosfere. S primerjavo spektralnih analiz atmosfer Marsa, Venere in Zemlje je dokazal, da na obeh drugih planetih `ivljenje v obliki, kot ga poznamo mi, ne obstaja. Na ta na~in danes astronomi dolo~ajo, ali je na kak{nem obstoje~em ali na novo odkritem planetu mo`nost obstoja `ivljenja. Lovelockova teza o planetu, ki je `iv organizem je v skladu tudi z izrazom eko. Ekologija je novej{a znanstvena veda ki preu~uje porazdelitev in bogastvo `ivih organizmov in odnose med `ivimi bitji ter `ivim in ne`ivim okoljem. Posku{a pojasniti tudi brez {tevila medsebojnih odvisnosti in vplivov rastlin in `ivali, med njimi tudi ~loveka. Pri tem vedno znova ugotavljamo, da je sistem tako zapleten, da lahko samo delno predvidimo posledice ~love{kega delovanja. Po dolgih desetletjih znanstveno podprtih meritev in opozoril je kon~no prodrlo spoznanje, da je ~love{tvo zaradi svojega delovanja v nevarnosti in da bo potrebno hitro ukrepati. To je potrebno {e enkrat poudariti, v nevarnosti je ~love{tvo, ne planet.

in ne samo v navidezno skrb za okolje, ki v resnici dodatno onesna`uje planet in samo pove~uje zaslu`ke posameznikov. Dober primer je delovanje Al Gora, ki je najprej posnel film Neprijetna resnica, v katerem zaskrbljeno opisuje nastalo stanje. V filmu pa nikjer videti niti ko{~ka repa letala ali repa od kak{ne krave, oba pa sta v vrhu lestvice proizvajalcev toplogrednih plinov. Lobiji so pa~ premo~ni. Tudi Naomi Klein je v svoji knjigi »To vse spremeni«, opisala pristop multimiljonarja Bransona, ki v svoji reklamni skrbi za planet poudarja, da bo njegova letala poganjalo biogorivo, pri tem pa pove~uje floto svojih letal, ki bodo ne glede na vrsto goriva, tudi v bodo~e veselo pove~evala onesna`evanje planeta.

Tudi zato se je v tej reviji pojavila rubrika Eko inovacija, ki sku{a poiskati in predstaviti majhne in velike korake usmerjene v re{evanje nastalega stanja. Pri tem je nepomembno ali gre za proizvod, tehnologijo, proizvodnjo ali druge ukrepe, glavno da je cilj zmanj{anje {kodljivih vplivov ~loveka na okolje.

Veliko je tudi raziskav, ki pa ne odpravljajo vzroka te`ave, ampak problem samo zastirajo. Dober primer so uboge krave, ki imajo s svojimi metanskimi prdci ve~ji toplogredni vpliv kot ves svetovni promet. Vendar najetim znanstvenikom niti za sekundo ne dovolijo, da bi pomislili na zmanj{anje ve~milijardne ~rede klavnih `ivali po vsem svetu, saj je v tem poslu preve~ denarja. Dobili so naro~ilo, da se ukvarjajo z iskanjem prehranske me{anice,

Pri presojanju tem je pomembno, da je namen ukrepov resni~no usmerjen v re{evanje

ki bi zmanj{ala koli~ino plinov iz kravjega prebavnega trakta. Naro~niki bodo nato veselo objavili, da so v skrbi za planet porabili veliko denarja, za odstotek ali dva zmanj{ali pojav kravjega metana in da so od sedaj ~isti kot solza. V tej smeri deluje tudi multimiljarder Bill Gates. Napoveduje ustanovitev bogatega sklada, iz katerega bo z denarjem podpiral razvoj idej, tehnologij in izumov, ki naj bi re{ili svet. Apelira na mlade znanstvenike, ki znajo razmi{ljati »out of the box« in bodo zagotovo na{li tehnologijo, ki bo znala popivnati vso svinjarijo, ki smo jo v okolje spustili v zadnjih sto letih. Po na~elu, s tehniko smo zajeb… , s tehniko bomo re{ili. Pri tem je v ozadju seveda ra~unica, da bo tak{en izum v malho prinesel stokrat toliko denarja, kot bo zanj pla~al. Jasno, saj druga~e ne more{ postati milijarder. Vendar Bill ne razume {tosa. Biolo{ki planet lahko re{i{ samo z biolo{kim pristopom, poleg tega pa {e z odpovedovanjem, zmanj{evanjem, opu{~anjem in umirjanjem. Pri tem pa sr~no `elim, da bi Billu njegov na~rt uspel. •


5

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 - krat letno. Naslednja, 49. {tevilka revije izide aprila 2016. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Bojko Jerman, Milan Kuster, Igor Godec, Jo`e Herti{, Vili Zabret, Peter Dobovi~nik, Matija [mid, Miha Glavi~, Henrik Hom{ak, Yasin Jodeh, Peter U{eni~nik, Tadej Mrak, Marjeta Vide Lutman Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. - Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmih Dom, Energetika in MOS.

V 48. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Dines str. 2 Ream str. 3 Minergia str. 6 Sejem Dom str. 9 Seltron str. 11 E-netsi str. 12 Lunos str. 13 Etiks str. 15 Ekodom str. 17 Henkel Ceresit str. 18 Oven

str. 23 Energija plus str. 24 Mix str. 25 Henkel Slovenija str. 26 Energetika Ljubljana str. 28 Orca str. 29 Prof.El str. 30 Tovarna meril Kovine str. 31 GIZ DZP str. 34 Ogrevanje in hlajenje str. 35 KWB str. 36 Daikin

str. 37 Agni str. 37 Weishaupt str. 38 Knut str. 39 Tersus str. 40 Dulc str. 42 Ream str. 43 Istrabenz plini str. 44 Gorenje str. 45 Koop str. 47 Dines LG str. 49 Tratnjek Samsung

str. 50 Mavi str. 51 E2E str. 52 Veto str. 54 Dom Titan - Uponor str. 55 Isospan str. 57 Vitanest str. 58 Termo-tehnika str. 59 Henrik Hom{ak str. 61 NIX str. 63 Gorenje str. 64 Tilia

str. 65 Ekom str. 66 Sonnenkraft str. 67 Mercator tehnika str. 69 Armex armature str. 70 Zago`en str. 71 Kamini Ko~evar str. 73 Matja` - Hรถrmann str. 77 Kalcer str. 78 Fibran str. 79 RWE str. 80 Atlas trading


6

DOGODKI

55 let klju~nih re{itev v graditeljstvu Na sejem ceneje: 55. mednarodni sejem Dom (8.–13. 3. 2016), Gospodarsko razstavi{~e Ali morda gradite, prenavljate? Na~rtujete prenovo? Morate iz tak{nih ali druga~nih razlogov sanirati svoje zasebne ali poslovne stavbe? Kako do skoraj ni~-energijskih hi{ v skladu s predpisi, ki bodo stopili v veljavo v prihodnjih dveh oziroma {tiri letih? @elite prakti~en in strokoven nasvet iz prve roke? ^e je tako, obi{~ite 55. mednarodni sejem Dom, ki bo od torka, 8. marca, do nedelje, 13. marca, na Gospodarskem razstavi{~u v Ljubljani.

Vse za gradnjo ali prenovo Na sejmu Dom, najve~ji specializirani mednarodni sejemski prireditvi s podro~ja graditeljstva v Sloveniji in sosednjih regijah, lahko najdete vse za gradnjo. Razli~ne storitve in izdelke, sistemske re{itve in napredne tehnologije za dom, gradbeni{tvo in energijsko u~inkovito stavbno pohi{tvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje ter urejanje okolice na 20 000 kvadratnih metrih razstavnih povr{in predstavlja 517 podjetij iz 32 dr`av. Kot vsako leto bodo predstavljene tudi novosti v panogi.

Brezpla~no in neodvisno predavanje in nasveti za obiskovalce Brezpla~na predavanja in nasveti za obiskovalce sta pripravila Gradbeni in{titut ZRMK ter svetovalna mre`a ENSVET – Eko sklad. Prvi pokriva strokovno-tehni~no podro~je, drugi pa podro~je kreditiranja in sofinanciranja okolju prijaznih nalo`b fizi~nih in pravnih oseb. Nasveti in predavanja so na voljo vsak dan od 10. do 18. ure. Neodvisna predavanja in nasveti strokovnjakov Gradbenega in{tituta ZRMK niso samo splo{ni, ampak tudi konkretni. Koristni so lahko na primer za stanovalce v starej{i stavbi, pri kateri je treba poleg energetske sanacije (zamenjava vira ogrevanja in namestitev toplotne izolacije) izvesti {e utrditev

Oglejte si sejem ceneje v ~asu HAPPY HOUR

Vse za dom na sejmu DOM

Zni`ana vstopnica 5 EUR v torek, sredo in ~etrtek (8. do 10. marec) od 13. do 15. ure Sejemski popusti Razstavljavci so za obiskovalce pripravili {tevilne sejemske popuste. Glavnina popustov velja le za naro~ila v ~asu sejma. Z ve~ informacijami o ugodnostih vam bodo postregli razstavljavci sami. Spremljajte popuste tudi na spletni strani www.sejemdom.si

bre`in, oja~itev temeljev, za{~ito pred kapilarno vlago ali dodatno oja~itev za potresno odpornost stavbe. Na manj{i razstavi bo na ogled ve~ modelov s prikazom razli~nih re{itev za uspe{no sanacijo vlage zidov. Iz prve roke se bo mogo~e pozanimati, na kaj je treba paziti pri izbiri oken in zakaj je tudi nakup »najbolj{ega okna« lahko stran vr`en denar, ~e ni pravilno vgrajeno; zakaj je treba zagotoviti zrakotesnost za manj{o porabo energije in bolj{e bivalne pogoje; kako se s termografijo i{~ejo toplotni mostovi in druge napake v ovoju stavbe; kateri so vzroki za vlago in plesen v stanovanjih ali alg na fasadah; zakaj uporabiti georadar pri iskanju poteka in{talacij v zidovih ali terenu ter zakaj ne smemo pozabiti na dobre temeljenje. Seznaniti se bo mogo~e tudi z novostmi pri samooskrbi z energijo, sodobnimi napravami za ogrevanje in hlajenje ter s cenovnimi razmerji med energenti in sistemi ogrevanja. Spregledati ne gre niti nasvetov za na~rtovanje skoraj ni~-energijskih stavb in za pravilen pristop k energetski prenovi ve~stanovanjskih stavb. Nekaj koristnih informacij bo namenjenih tudi odpravljanju posledic naravnih nesre~, kot so poplave, neurja in potresi.

Podrobnej{i program in druge informacije.: www.sejemdom.si

Pravi brezpla~ni neodvisni svetovalni maraton vse dni sejma

^e vas zanima sistem gradnje pasivne hi{e iz opeke s prakti~nim ogledom detajlov gradnje ali morda {ele na~rtujete pasivno hi{o, vas utegnejo zanimati tudi predstavitev monografije o trajnostni zasnovi energijsko u~inkovitih hi{ in sodobni na~ini optimiranja projektov s pomo~jo numeri~nega modeliranja. Za vse, ki na~rtujejo skoraj ni~-energijsko hi{o, bo na ogled ve~ prakti~nih primerov s prikazom zelene strehe, elektri~nega avtomobila s polnilnico, son~nih panelov, sodobnega krmilnega centra in meritev klju~nih parametrov, ki vplivajo na bivalno udobje. Zelo vedo`eljni se bodo lahko pozanimali o novostih, ki jih prina{a sodelovanje v mednarodnih projektih - o merilih za prenovo stavb v skoraj ni~-energijskem standardu, o spremljanju energijskih prenov stanovanjskih stavb, o na~rtovanju trajnostne stavbe in o celostnem in finan~no u~inkovitem na~rtovanju energetske prenove stavb na ravni sosesk. Vsak obiskovalec prejme ob nakupu vstopnice katalog. Kot vodnik vas popelje po sejmu, hkrati pa je katalog tudi priro~nik, v katerem je mogo~e najti vrsto poljudnih ~lankov s podro~ja graditeljstva, program svetovanj ter seznam razstavljavcev z njihovimi opisi in kontakti. Sejem je odprt od torka, 8. marca, do sobote, 12. marca, od 10. do 20. ure, v nedeljo, 13. marca, pa do 18. ure. •

8 . -- 1 3 . M A R E C 2 0 1 6 G O S P O D A R S K O R A Z S TAV I Š Č E


EKOLO[KA ZAVEST

7

Svet potrebuje energetsko tranzicijo

S

vetovalno podjetje A.T. Kearney je predstavilo izjemen na~rt za zni`anje globalnih emisij toplogrednih plinov. V prihodnosti bodo proizvodnja elektri~ne energije, energijska u~inkovitost in tr`no dolo~ena cena CO2 klju~ni dejavniki pri vodenju energetske tranzicije. S predlaganim na~rtom se lahko emisije toplogrednih plinov zni`ajo za ve~ kot 900 milijonov ton, kar predstavlja celoten preostanek na~rtovanih zni`anj do leta 2030. Tak{no zmanj{anje emisij toplogrednih plinov predstavlja prilo`nost za transformacijo globalnega energetskega sektorja, ki danes proizvede dve tretjini vseh emisij CO2, in za doseganje zastavljenih okoljevarstvenih ciljev. Nedavna raziskava podjetja A.T. Kearney ka`e, da se mora izpust toplogrednih plinov v svetovnem merilu do leta 2050 zmanj{ati za 80 odstotkov, ~e `elimo do leta 2100 ustaviti maksimalno rast globalnih temperatur pri dveh stopinjah Celzija. Dr. Florian Haslauer, glavni avtor raziskave in Partner v energetski in komunalni praksi v A.T. Kearney, pravi: Âť Le Evropska unija je uspe{no razdru`ila gospodarsko rast in emisije toplogrednih plinov. Glavna gospodarstva, kot so ZDA, Rusija in Indija, so pri~ela z omenjenim razdru`evanjem, vendar so v teh regijah in tudi drugod po svetu {e vedno potrebni dodatni ukrepi.ÂŤ Tridelni na~rt izpostavlja, da bo globalni interes za zni`anje emisij toplogrednih plinov vodil v manj{o svetovno gospodarsko rast, ~e vlade in energetski sektorji ne bodo sodelovali pri nadaljnjem razdru`evanju gospodarske rasti in emisij toplogrednih plinov ter se ne bodo osredoto~ili na tri klju~ne korake pri energetskem prehodu:

Svetovalno podjetje A.T. Kearney je predstavilo tridelni na~rt za energetsko tranzicijo in zni`anje emisij toplogrednih plinov v Evropi. Na~rt temelji na zvi{anju energijske u~inkovitosti, spremembi pri proizvodnji energije in dolo~anju cen emisij CO2. ogrevanja nara{~a. Vlaganja v nove tehnologije in digitalizacija upravljanja z vzorci porabe energije bosta klju~na dejavnika pri krepitvi energijske u~inkovitosti.

Sprememba pri proizvodnji energije Menjava premoga za zemeljski plin je izredno koristna kratkoro~na sprememba. Ta opcija omogo~a znatno zni`anje emisij CO2 in je trenutno cenej{a od obnovljivih virov. Cene teh se morajo {e zni`ati, saj so dolgoro~no ob jedrskih elektrarnah edina tehnologija, ki omogo~a brez-emisijsko proizvodnjo elektrike. Za pospe{itev sprememb pri proizvodnji elektri~ne energije se morajo vlade vzdr`ati tehnolo{ko orientirane intervencije in se preusmeriti k tr`ni oziroma k rezultatom usmerjeni intervenciji.

Dolo~anje cene emisij CO2 Zvi{anje energijske u~inkovitosti Potreba po nadaljnjem razvoju in raz{iritvi elektromobilnosti in elektri~nega

Poiskati pravo ceno ter uporabiti prihodke dra`b CO2 za raziskave in razvoj naprednih tehnologij, ki bodo ustvarile nova delovna mesta. Evropski sistem

trgovanja z emisijami (ETS) je korak v pravo smer, zato bi se moral razvijati {e naprej. Globalni cilj je v sistem vklju~iti tudi druge sektorje in v trg emisij CO2 integrirati tudi druge regije, kot so ZDA, Japonska, Kitajska in Indija.

Le malo zmanj{ani CO2 izpusti pri proizvodnji elektrike iz OVE K proizvodnji emisij CO2 v globalnem energetskem sektorju najve~ pripomore proizvodnja elektri~ne energije. Kljub mo~ni podpori pri uvedbi obnovljivih virov in te`enju k ~im vi{ji u~inkovitosti so se izpusti CO2 pri proizvodnji elektri~ne energije le malo zmanj{ali. V Nem~iji, na vodilnem trgu obnovljivih virov, so se v obdobju med leti 1990 in 2000 emisije CO2 pri proizvodnji elektri~ne energije znatno zmanj{ale na ra~un zaprtja starih lignitnih elektrarn, vendar se je v zadnjih petih letih uporaba premoga in lignita ponovno pove~ala, kar je vodilo v 7-odstoten porast emisij. V enakem ~asovnem obdobju so ZDA uspele obdr`ati enak nivo toplogrednih emisij z revolucijo plina iz skrilavcev. V prihodnosti bodo proizvodnja elektri~ne energije, energijska u~inkovitost in tr`no dolo~ena cena CO2 klju~ni dejavniki pri vodenju energetske tranzicije. Ta bo pospe{ila prehod na globalno nizkooglji~no gospodarstvo in zagotovila zmanj{anje emisij CO2 brez negativnih posledic za ekonomsko rast. • Ve~ na: www.atkearney.com (vh)


8

OGREVANJE

Sobna enota RCD in aplikacija CLAUSIUS – sodobna kakovost bivanja Sodobna kakovost bivanja ne zajema samo udobne bivalne temperature prostora v katerem se gibamo in var~no ogrevamo, ampak vedno bolj zajema tudi ostale dejavnike, ki jih zaznavamo. Enostavno in stati~no upravljanje z ogrevalnim sistemom ni ve~ dovolj. Sodobni uporabnik `eli biti aktiven in pri~akuje, da temu sledi tudi uravnavanje udobja v njegovem bivalnem okolju. Vedno ve~ smo z doma. Uravnavanje in prilagajanje, ter nadzor nad ogrevanjem preko pametnega telefona pa postaja ena izmed funkcionalnosti, ki jih sodobni uporabnik pri~akuje. Vse potrebne informacije `elimo imeti dosegljive na enostaven na~in in takoj. Na te nove trende smo se v Seltronu odzvali z razvojem nove sobne enote RCD, skupaj z aplikacijo CLAUSIUS za oddaljen nadzor ogrevalnega sistema.

Aplikacija Clausius aktivno upravljanje ogrevanja Enostaven oddaljen nadzor in upravljanje ogrevalnega sistema Ali se vam pogosto dogaja, da odidete od doma za dalj ~asa in ste pozabili zmanj{at temperaturo ogrevanja ali pa se vra~ate iz dopusta v hladen dom. Z aplikacijo Clausius bo teh te`av konec. Od kjerkoli in kadarkoli boste lahko na pametnem telefonu ali mobilni napravi na enostaven in pregleden na~in nastavili `eleno sobno temperaturo, izbrali na~in delovanja ogrevanja, pregledali in spremenili ~asovne programe ter si s tem pove~ali udobje in zmanj{ali stro{ke.

Z aplikacijo Clausius teh te`av ne bo ve~. Na svoji mobilni napravi boste nemudoma obve{~eni, da je kurivo po{lo in je potrebno nasuti pelete ali nalo`iti polena. Poleg tega vas bo aplikacija tudi opozorila, ~e je nastala kakr{na koli druga okvara ali motnja pri delovanju ogrevalnega sistema.

Servisna podpora Poznate ob~utke ob okvari ogrevalnega sistema, ko na mrzlem ~akate na intervencijo monterja? Aplikacija omogo~a mo`nost izbire oddaljenega dostopa poobla{~enega serviserja, ki bo lahko preko mobilne naprave preveril podatke o delovanju va{ega ogrevalnega sistema ter ugotovil, v ~em je te`ava in kako vam lahko ~im prej pomaga. (Funkcionalnost takoj{njega obve{~anja in servisne podpore sta v fazi preizku{anja in bosta na voljo v drugem kvartalu tega leta).

V ~em sobna enota RCD pripomore k sodobni kakovosti bivanja? Uporabnikom prijazne funkcije Na sobni enoti RCD enostavno uravnavamo temperaturo v prostoru, nastavljamo ~asovne programe, ali izbiramo posebne funkcije kot so: - Party - ~e `elimo za dolo~en ~as podalj{ati ogrevanje s komfortno temperaturo, - ECO - v primeru, da `elimo za dolo~en ~as zni`ati temperaturo ogrevanja, - Enkratni vklop sanitarne vode. To funkcijo uporabimo v primeru potrebe po topli sanitarni vodi izven obstoje~ih intervalov ogrevanja.

Vreme na sobni enoti Bi radi od{li na izlet ali sprehod pa ne veste ali bo vreme primerno za na~rtovane aktivnosti? Na sobni enoti RCD boste lahko hitro preverili ne samo zunanjo temperaturo, temve~ tudi zra~ni tlak in vremensko napoved.

Idealna za ob~utljive ljudi in otroke

Takoj{nje obve{~anje o morebitnih odstopanjih V primeru, da objekt ogrevate s kotlom na pelete ali na polena, ste ve~krat v dilemi ali do va{e vrnitve ne bo zmanjkalo kuriva.

Ob~utljivi ljudje in otroci imajo pogoste te`ave, ~e se gibajo v prostoru, kjer je zrak slabe kakovosti ali s premalo vlage. Sobna enota RCD vas bo opozorila na stopnjo zra~ne vla`nosti, zato boste lahko pravo~asno reagirali, {e preden bi suh zrak povzro~al te`ave z dihali pri bolj ob~utljivih

~lanih va{e dru`ine. Kmalu bo na voljo tudi sobna enota RCD2 Premium, ki bo poleg opisanega preverjala tudi kakovost in skupno onesna`enost zraka v va{ih bivalnih prostorih. V primeru poslab{anja kakovosti zraka preko priporo~ljive meje, vas bo sobna enota in aplikacija Clausius opozorila, da je potrebno prostore prezra~iti.

S sobno enoto RCD maksimalno udobje tudi s kotlom na polena ali pelete Pri kotlih na biomaso je potrebno ve~krat preveriti ali je v kotlu {e dovolj kuriva oziroma ali je potrebno kotel napolniti z novo koli~ino energenta. Z novo sobno enoto RCD boste lahko mirno u`ivali na naslonja~u, sobna enota pa vas bo sama opozorila, kdaj je potrebno nalo`iti drva ali nasuti pelete.

S sobno enoto imamo popolni nadzor nad ogrevanjem Sobna enota RCD vas bo nemudoma opozorila tudi na razli~na odstopanja pri ogrevanju in morebitne okvare.

Povezljivost z aplikacijo Clausius Nova sobna enota RCD je povsem kompatibilna za usklajeno delovanje skupaj z aplikacijo Clausius za oddaljeno upravljanje ogrevanja. Ni potrebno, da se vi prilagajate va{emu ogrevanju. Raje ogrevanje prilagodite sebi in svojemu slogu bivanja. Aktivno in var~no upravljajte z ogrevanjem na enostaven in sodoben na~in z uporabo aplikacije CLAUSIUS in namestitvijo sobne enote RCD. Sobne enote RCD se lahko pove`ejo na vse obstoje~e regulatorje ogrevanja Seltron. Na{li ju boste v vseh specializiranih trgovinah z ogrevanjem ali neposredno v Seltronu na Tr`a{ki cesti 85 A, v Mariboru. Za dodatne informacije pokli~ite 080 13 55. • Avtor: Jo`e Herti{, tehni~ni direktor


SOBNA ENOTA RCD2 sodobna kakovost bivanja ƒ Enostavno uravnavanje temperature. ƒ Natančno merjenje sobne temperature in relativne zračne vlage.

ƒ Zračni tlak in vremenska napoved. ƒ Opozarjanje na potrebo po nalaganju peletov ali polen.

ƒ Možen daljinski dostop in upravljanje s pomočjo mobilnih naprav.

Obiščite nas na sejmu ENERGETIKA, od 12. do 15. 4., v dvorani L, na razstavnem prostoru 5.

Za dodatno svetovanje se obrnite na Seltronove strokovnjake v Centru varčnega ogrevanja ali pokličite na: Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor, e-mail: info@seltron.si, www.seltron.si


10

ZDRAVA HI[A Bioklimatske hi{e se na pogled ne razlikujejo od obi~ajnih ali pasivnih stavb

Tiso~letni na~ini delovanja Principi delovanja bioklimatskih stavb so stari tiso~letja, saj so se ljudje vedno prilagajali naravnemu okolju. Eskimi so v iglu kle~e vstopali po sne`nem tunelu, ki je bil zatesnjen z dvema, meter oddaljenima vise~ima ko`ama, ki sta delovali kot zra~na zapora in prepre~evali neposreden vdor hladnega zraka. V vro~ih predelih Afrike so ljudstva gradila zaobljene ko~e iz blata, katerih stena je bila ravno dovolj debela, da je dnevna vro~ina pri~ela vstopati v notranjost {ele pono~i, ko je postalo zunaj neprijetno hladno. In`enirji pa danes ponovno odkrivajo delovanje samodejnih prezra~evalnih sistemov v termitnjakih, prekopirane principe delovanja pa prena{ajo na prezra~evalne in hladilne sisteme najsodobnej{ih stolpnic.

Samodejno in poenostavljeno

Moj bioklimatski

dom

B

ioklimatski dom je stavba, ki je lahko eno ali ve~dru`inska, ter je na~rtovana in zgrajena v skladu s klimatskimi razmerami kraja kjer stoji, pri tem pa so na~rtovalci upo{tevali {e energetske in materialne vire s tega podro~ja.

Zato bioklimatske stavbe delujejo ~im bolj samodejno, mehanski sistemi pa so vgrajeni samo kot podpora za ohranjanje ~im ugodnej{ih razmer. Zato ni potrebno vgraditi zahtevnih in dragih sistemov, ker bodo njihovo vlogo prevzeli deli stavbe. Pri tem je pomembno aktivno in pasivno zajemanje son~ne svetlobe in toplote, ki bo delovalo samodejno, brez tipal in elektromotornih pogonov, saj bo prilagojeno tiso~letja znani poletni ali zimski trajektoriji sonca. Stavbe se ve~ ne bodo obla~ile po modi in z gra{~inam podobnim oblikovanjem slu`ile kot statusni simbol lastnika, temve~ bo njihova oblika in barva v skladu s pravimi potrebami stanovalcev. Stavb, ki so pozimi pregrete in poleti podhlajene ne potrebujemo, ~eprav nam politiki vbijajo v glavo, da bomo samo s pove~anjem porabe spravili ekonomski sistem spet na noge. ^eprav vsi vidimo, da model ne deluje, saj cene energentov ves ~as rastejo, kupna mo~ prebivalstva pa vztrajno pada. Po~asi, vendar vztrajno se pojavljajo novi glasniki, arhitekti in razgledani kupci, ki zase zahtevajo nove bivalne standarde. Bioklimatska gradnja stanovalcem omogo~a vse, kar so imeli do sedaj, pri tem pa poenostavlja `ivljenje, ohranja naravne vire in zmanj{uje {kodljiv vpliv na okolje. • Tihec

Tak{na hi{a v najve~ji mo`ni meri prestreza ter uporablja toploto in svetlobo sonca, zgradba je izdelana iz naravnih materialov, kamna, lesa in zemlje, pri ~emer se graditelji izogibajo uporabi aluminija in betona, saj je za njuno proizvodnjo potrebno porabiti preve~ energije.

Stik z naravo in var~no bivanje Bioklimatski dom obdr`i povezavo notranjosti z zunanjim svetom, omogo~a naravno prezra~evanje, neposreden nadzor stanovalcev nad razmerami v posameznem prostoru, pri ~emer pa hi{a ohrani visoko stopnjo energetske var~nosti. Take stavbe so odgovor na pasivno gradnjo, ki je postala neke vrste religiozno gibanje, ki ne dopu{~a pripomb, ne glede na to, da temeljijo na znanju in razumu. Cilj bioklimatskega na~rtovanja je oblikovanje tak{nega grajenega bivalnega okolja, ki omogo~a ~im ve~ji vstop dnevne svetlobe v vse koti~ke stavbe, ~im vi{jo kakovost zraka in vizualno ter zvo~no udobje v stiku z okoljem okrog stavbe. Kljub temu pa na~in gradnje omogo~a visoko stopnjo var~evanja energije za osvetljevanje, ogrevanje in hlajenje. Bioklimatske hi{e se na pogled ne razlikujejo od obi~ajnih ali pasivnih stavb


ZDRAVA HI[A

11

Male napake v sistemih rekuperacije – velika nezadovoljstva Prezra~evalni sistem z rekuperacijo je najbolj kakovostna re{itev prezra~evanja. Zagotavlja najbolj zdravo notranjo klimo, daje uporabniku izreden komfort in var~uje z energijo. Kljub vgradnji najbolj{e opreme, pa lahko pride do situacije, ko uporabnik ni zadovoljen z delovanjem sistema. Obi~ajno so za to krive male, a pomembne napake, na katere `elim opozoriti. Tokrat o pove~anju upora v omre`ju.

Pove~anje upora v omre`ju Prezra~evalna naprava s svojima dvema ventilatorjema premaguje upor v cevnem razvodu. Upor je dobro da je ~im manj{i, da se ventilatorji ~im manj »mu~ijo«, da porabijo ~im manj energije in da so ~im ti{ji. Tu je treba takoj opozoriti na naprave ki nimajo funkcije konstantnega, zagotovljenega volumna in na tiste, ki to funkcijo imajo. ^e te funkcije ni, bo aparat deloval enakomerno, ob ve~jem uporu v sistemu (umazanija na filtrih) bo zato dovajal manj zraka, kot je bilo projektirano, predvideno. To pa je problem, zato naprav ki nimajo te funkcije (volumen constant ali CVC – control volumen constant) ne priporo~am, saj bodo kmalu v EU tudi prepovedane. Naprave, ki

www.prezračevanje.si

DEMO SALON SVETOVANJE PRODAJA

imajo to funkcijo pa ob pove~anem uporu v sistemu delujejo z ve~jo mo~jo in so zato bolj glasne. Uporabniki reagirajo napa~no: namesto da bi odkrili zama{itev v sistemu, raje vklopijo napravo na ni`jo mo~, na manj{i volumen, s ~imer morda ustvarijo nezdravo notranjo klimo (najni`ja hitrost pono~i). Potrebno je storiti nekaj drugega: • Pogledati ali niso filtri zama{eni, na 6 mesecev jih je obvezno treba menjati, ~i{~enje glavnih filtrov ni dovoljeno • Pogledati odvodne elemente v kuhinji, ~e imajo filtre je treba te filtre o~istiti ali zamenjati • Pogledati je treba fasadno re{etko za vhodni in izstopni zrak: re{etka mora biti brez tanke mre`ice, ~e imajo za{~itno mre`o, naj ima ta vsaj 10 mm velike odprtine. • Pogledati je treba fasadno re{etko skozi katero zrak prihaja v stavbo: ali je na njej kaka umazanija iz zraka ali celo ledena prevleka, treba jo je o~istiti • Pogledati je treba vse druge difuzorje (kon~ne elemente za dovod in odvod zraka iz prostorov), kajti tudi ti elementi lahko imajo nevidno, skrito mre`ico ali filter, ki se

Fasadni re{etki, alu in inox

Razli~ni difuzorji

uma`e in zmanj{uje pretok zraka • Morda je kdo pripiral difuzorje in imajo zelo malo, le nekaj mm veliko odprtino – odprtine naj bodo ~im ve~je, da bo ob enakem volumnu upor ~im manj{i in hitrost zraka tudi ~im ni`ja Ob pove~anem uporu v omre`ju in bolj glasni napravi torej nikakor ne zmanj{ujemo volumna zraka, ampak najdemo te`avo in jo odpravimo. • Mag. Bojko Jerman

NUDIMO VSE POTREBNE STORITVE PREZRAČEVANJA

Zrak v paketu rV zadnjem letu se je na nas obrnilo preko 700 lastnikov hiš in stanovanj, ki so želeli urediti prezračevanje, ogrevanje ali hlajenje v svojem domu. rHitro in brezplačno smo jim naredili strokovno rešitev s popisom del in ponudbo.

Svetovni prvak med centralnimi napravami:

PAUL novus F300

rSkupaj smo realizirali in nudili podporo več sto projektom.

MONTAŽA

rNezadovoljnih kupcev ne poznamo, servis aparatov pa uredimo v istem ali naslednjem dnevu.

Smo uradni prodajalec za lokalne in centralne prezračevalne naprave z vračanjem toplote in vlage:

E-NETSI d.o.o., Šmartinska 58, 1000 Ljubljana, tel.: 04 1684 833, e-netsi@siol.net, www.prezračevanje.si

Toplotni izkoristek: 93% (PHI) 99% (EN308) 121% (DIN4719) Poraba energije: 0,23Wh/m3, hrup: 17 dB pri 150 m3/h in 21 dB pri 210 m3/h, upravljanje z zaslonom na dotik v slovenskem jeziku


12

ZDRAVA HI[A

Prezra~evalni sistem z dobrim razmerjem kakovost – cena

L

unos prezra~evalni sistem spada med decentralne sisteme za prezra~evanje. Z rekuperacijo ali brez ga je mogo~e vgraditi v katerikoli fazi gradnje. Odli~en je za sanacije in novogradnje.

Brez ustrezne izmenjave zraka se poleg vlage, pove~uje vsebnost CO2 in radona. Za centralni prezra~evalni sistem je pogosto ovira cena sistema ter prepri~anje, da je prezra~evanje mogo~e samo z velikimi centralnimi sistemi. Proizvajalci oken so vgrajevali okna z izjemnimi faktorji, prezra~evanje pa je bilo predvideno zgolj z odpiranjem oken.

Kaj v praksi pomeni decentralni sistem prezra~evanja? ^e ni ustrezne zamenjave zraka se notranji zrak zasi~i in ne more sprejemati vlage. Odpiranje oken obi~ajno ni

dovolj, saj zahteva prepih ve~krat dnevno. Lunosov decentralni prezra~evalni sistem izsesa porabljen zrak in dovede novega. Na ta na~in so izmenjave kontrolirane, zrak se zamenja v celem prostoru, hkrati pa je doveden zrak prefiltriran. Zvo~na izolacija je enaka kot pri zaprtih oknih (52 decibelov), prihranek toplote pa je pri klasi~nem »hidro senzibilnem sistemu« v primerjavi z odpiranjem oken, ve~ kot 40 odstoten, pri t.i. rekuperacijskem Lunos sistemu pa so te izgube minimalne. Podjetje Lunos je pionir na podro~ju

razvoja ventilatorjev za prezra~evanje, sistemov za prezra~evanje brez rekuperacije in kasneje odvzemanje energije izstopnemu zraku ter vra~anje oziroma segrevanje vstopnega zraka.

Kdaj uporabiti kateri sistem? Kvalitetno lahko prezra~ujemo z osnovnim sistemom brez rekuperacije ali z rekuperacijo. Z zadnjimi izvedbami z rekuperacijo so dose`eni standardi za pasivne hi{e, kar dokazujemo s certifikatom DiBT in nagrado Best Product of the Year (leta 2012). V

Najsodobnejši rekuperacijski sistem za novogradnje, obstoječe objekte in sanacije

Želite brezplačno ponudbo z vrisom sistema za vaš dom: Kontaktirajte nas: Tel.: 080 73 13 Mail: info@lunos.si Web: www.lunos.si

Odpravite vlago in plesen za VEDNO!


ZDRAVA HI[A smiselno zra~iti z osnovnim hidro-senzibilnimi sistemi, s ~imer u~inkovito poskrbimo za ustrezno izmenjavo zraka. Izvedba poteka tako, da ventilator v kopalnici zamenjamo z Lunosovo ventilatorsko enoto, ki je povsem druga~e konceptirana kot klasi~ni ventilator. Ustvarja podtlak in deluje nesli{no 24 ur na dan, regulira vlago in se prilagaja temperaturi in vlagi. Potrebujemo le {e vstopne enote za zrak, ki so lahko tudi okenske, tako da ne posegamo v fasado.

Lunosov primer dobre prakse Ta model je bil uspe{no izbran kot optimalen sistem prezra~evanja za 600 stanovanj Stanovanjskega sklada na Brdu. Ker vstopno enoto namestimo na posebno pozicijo, se dvigajo~i topli zrak in padajo~i vstopni hladni zrak hitro preme{ata brez prepiha, brez ob~utka dotoka hladnega zraka, dolo~ene izgube pa so bistveno manj{e, kot bi nastale ob prezra~evanju skozi okna. V 24 urah se celoten zrak zamenja 3 krat. obeh primerih je rezultat z u~inkovitostjo prezra~evanja in odprave vlage, plesni isti. Razlika je le v tem, da so sistemi z rekuperacijo energetsko zelo var~ni in subvencionirani. Stanovanja in zasebne hi{e je absolutno

Poraba elektrike za delovanje ventilatorja Ventilator porabi 0,005 W na kubi~ni meter zraka kar pomeni 2,3 EUR na leto. Priporo~amo, da ob odhodu na dopust

13

ventilatorjev ne izklapljate. Ventilatorji so preizku{eni in izjemno trajni.

Ta sistem je odli~en, mno`i~no bi lahko re{il bivalno klimo v vseh stanovanjih. Klasi~ni ventilator ne ustvarja podtlaka, Lunos ventilator ga uspe ustvariti To je njegova temeljna prednost. Klasi~ni ventilatorji so aksialni, Lunos sistem prezra~evanja pa je radialen. Podtlake ustvarjamo v umazanih prostorih, drugje pa imamo vstopne enote sve`ega zraka. Re{etke na vratih svetujemo v kopalnici, kjer je glavna ventilatorska enota, sicer pa pod vrati potrebujemo le 2 mm zraka. ^e so vrata tesno zaprta ali imajo pragove, svetujemo vgradnjo elementa za prehod zraka med prostori ali re{etko.

Kako do brezpla~ne ponudbe? Na osnovi posredovanega tlorisa na email naslov info@lunos.si pripravimo najbolj optimalno ponudbo za vas. Prav tako pa smo za vpra{anja dosegljivi na brezpla~ni telefonski {tevilki 080 73 13. • Milan Kuster


14

ZDRAVA HI[A

Miti o ogrevanju z IR paneli, 3. del

V

okviru EKODOM skupine, g. Mircho H. Mavrin, vodi mednarodno ekipo ekspertov na podro~ju IR tehnologije in prezra~evanja. Na sejmu DOM bo premierno predstavljen prvi slovenski proizvod IR ogrevanja. IR ogrevanje je globalno uveljavljeno dlje od toplotnih ~rpalk, kaj je razlog, da se v Sloveniji prej ni izdeal konkuren~en IR panel?

V va{em razvojnem teamu je strokovnjak za prezra~evanje Milan Kuster iz podjetja LUNOS, kak{na je povezava?

Obstaja ve~ razlogov. Narejenih je bilo veliko prototipov IR panelov. Prednost, oziroma na{a te`ava je v tem, da trgu `elimo ponuditi le najbolj{e sodobne naprave za ogrevanje. Mno`i~no se pojavlja veliko {tevilo ponudnikov, vendar so razlike v kakovosti IR panelov zelo velike. Mnogo znamk je takih, ki zavajajo, da so proizvajalci, a le preoble~ejo generi~ne proizvode v svojo embala`o. Tovrstni IR paneli zaradi vpra{ljivega porekla in kvalitete me~ejo slabo lu~ na vse resne proizvajalce. Praviloma se prodajajo le preko spleta, brez predhodnega ogleda in energetskega izra~una.

Skupaj razvijamo re{itve prezra~evanja: ugodno in dovr{eno kot nikoli doslej. Prezra~evanje je eden od podro~ji o katerem se bistveno premalo govori. Smo v trendu energetskih sanacij stavb, kar je dobro. Ampak, ko neprodu{no zapremo stene z izolacijo in objekte zatesnimo z vrhunskimi okni in vrati, se pojavi te`ava z kvaliteto zraka, te`ave s plesnijo in vlago. Plod sodelovanja bo predstavljen v drugi polovici leto{njega leta.

Ko izbiramo IR panel je potrebno biti posebej pozoren na valovno dol`ino, ki jo panel oddaja in sposobnost, da bo to valovno dol`ino skozi celotno `ivljensko dobo panela obdr`al. Poudariti moram, da nekvalitetni sevalniki oddajajo veliko elektrosmoga in vibracij, ki so za ~loveka lahko zelo {kodljive. Ob izrednem povpra{evanju po IR ogrevanju v svetu smo dobili dodaten zagon in stopili v stik z razvojnim teamom ameri{kega proizvajalca SUNBOKS, ki ga tudi zastopamo v Sloveniji, mu predstavili na{ razvoj in strate{ke re{itve. Nad na{imi predlogi so bili navdu{eni, tako je stekla prva skupna proizvodna linija v Sloveniji.

Kje imate proizvodne prostore? Proizvodni prostori se nahajajo v Trzinu, kjer si proizvodnjo lahko tudi ogledate. Sunboks Power iQ, zimski vrt, zasebna hi{a, Ljubljana

Svetovalec Mircho H. Mavrin, Ekodom

Je ogrevanje z IR paneli zdru`ljivo s kontroliranim decentralnim prezra~evanjem? V stavbah, ki imajo akutno te`avo z vlago, IR ogrevanje, kjub temu, da IR panel izsu{uje stene, priporo~amo t.i. kontrolirano prezra~evanje, ki dejansko pomeni popolno zamenjavo izrabljenega zraka s sve`im zrakom. Z besedo »kontrolirirano« ponazorimo zgolj potrebno zamenjavo zraka; »ne preve~ in ne premalo«. Vemo, da le sve` zrak nase absorbira odve~no vlago in ne~isto~e, ter da ga v ve~ini na{ih prostorov dejansko primanjkuje. Zaradi na~ina `ivljenja je v praksi nemogo~e primerno prezra~evanje. Odpiranje oken je potratno, posledi~no skozi okna prezra~evanje povzro~i vdor umazanije in za zdravje {kodljivega prahu, poleg tega odpiranje oken ne prepre~i hrupa. Pri enem prezra~enju izgubimo ve~ toplote, kot ob delovanju prezra~evalnega sistema v 24 urah.

Prezra~evanje Lunos e2, monta`na hi{a, Medvode

Lahko decentralni prezra~evalni sistem vgradimo v obstoje~i objekt? Kontrolirano prezra~evanje lahko na preprost na~in vgradimo v vsak obstoje~ objekt. V kolikor se odlo~imo za sistem z rekuperacijo (npr. Lunos e2) pa bomo tudi bistveno zni`ali stro{ke za ogrevanje, saj so prihranki tudi do 40%. Vgradnja decentralnega prezra~evalnega sistema je enostavna, vzdr`evalnih stro{kov ni, filtre dvakrat letno operemo pod teko~o vodo, poraba energije pa je za obratovanje zanemarljiva. Pridobiti je mo`no je tudi 25% subvencijo Eko sklada.

Vsak ogrevalni sistem ni nujno ustrezen, ~e hi{a ni energetsko sanirana. Kaj v tem primeru? V Ekodom skupini smo z arhitekti in projektanti razvili inovativno aplikacijo EIPO Energetski izra~un porabe objekta. Dileme med izbiro toplotne ~rpalke, IR panelov, klime, pe~i na biomaso ali prezra~evanja sedaj ni ve~. •

Vabimo k ogledu spletne strani www.ekodom.si. Ve~ informacij dobite na brezpla~ni svetovalni {tevilki 080 19 29.


6 : 01 6 ih .2 1 m 3.3 .20 je .-1 .3 se 8.3 .-13 na : 1.3 s na : 1 na lja lje te b Ce č i ju iš - L d Ob om rme D lte A

EKODOM skupina d.o.o., Sajevecc 31, 1310 Rib bnica

Največja izbira IR ogrevanja - na enem mestu v Evropi ir@ekodom.si

Najcenejša elektricna energija v Sloveniji. 100 % obnovljiva energija za dom

energetski paket

EKODOM

Zelena. Brez vezave in omejitev.

elektrika @ ekodom.si

brez DDV

z DDV:

VT (€/kWh)

0,058800 EUR/kWh

0,071736 EUR/kWh

MT (€/kWh)

0,031800 EUR/kWh

0,038796 EUR/kWh

ET (€/kWh)

0,050800 EUR/kWh

0,061976 EUR/kWh

Poslovni in industrijski uporabniki - s prilagojenimi indvidualnimi paketi do še nižijh cen. prezracevanje@ekodom.si

EKOD EKOD DO OM M skupi kup upi u pina p na d.o.o o .,, Sajev aje aje jev jev eve ecc 31, 1, 131 131 31 10 0 Rib Ribn Ri R ibniica ib ibn ca ca

S prezračevanjem do zdravega doma! Najsodobnejši Najsodo obnejši rekuperacijski r sistemi. čiš čiščenje zraka - alergenov za novogradnje in sanacije odprava plesni in vlage

klima@ekodom.si klima@ek ekodom om.si om Individualno svetovanje in izvedba sodobnega ogrevanja ali hlajenja za dom, pisarno ali industrijski objekt. Več kot 20 blagovnih znamk toplotnih črpalk in klimatskih naprav, vse na enem mestu.

EKOD KOD O OM M skup kupi kupi u na a d.o.o d.o.o o .,, Sajev Sajev ajevec ec 31, 31, 1310 1310 3 0 Ribn Rib ibnica i a ica

Udobje je ples med vročino in hladom.

W W W. EKODOM.SI - info@ e ko d o m . s i

EKODOM skupina d.o.o., Sajevecc 31, 3 13 310 Ribn bnica a

CENIKK

elek i ne energije v elektric paketu tu EKODO EKODOM M 2016

EKODOM skupina


16

NOVO - EKO INOVACIJE

Eko inovacije Po podatkih IPCC je v svetovnem merilu najve~ji vir toplogrednih plinov proizvodnja elektrike in toplote, 25%. Sledi kmetijstvo in `ivinoreja 24%, industrija 21%, transport 14%, ogrevanje stavb 6% in drugi viri 10%. ^eprav najve~ sli{imo o var~evanju energije v zgradbah, bi bilo potrebno pozornost usmeriti tudi na

gospodarska podro~ja, ki so veliko ve~ji toplogredni onesna`evalci. Zato bomo za novo rubriko EKO INOVACIJE iskali in na kratko predstavljali izbolj{ane proizvode ali tehnologije, okoljsko naprednej{e proizvodne procese, ekolo{ko naravnane poslovne ali dru`bene prakse, zgledno prakso na podro~ju pridelave ali predelave

Elektrohidravli~ni podplati V ~love{ki hoji se skriva veliko energije, trdijo strokovnjaki univerze Visconsin- Madison. Teoreti~ni izra~uni so pokazali, da bi iz enega podplata lahko zajeli 10 W elektrike, iz dveh torej 20 W. Ta koli~ina elektrike zadostuje za polnjenje sodobnih prenosnih naprav, od telefona do GPS lokatorja, ki jih obi~ajno uporabljamo v predelih, kjer ni nobenih virov elektrike. V podplatu nastopajo velike sile, vendar z majhnimi premiki. Za dober izkoristek je potrebno sile neposredno pretvarjati v elektriko. Trenutno uporabljajo sistem cevi, ki med hojo potiska prevodno teko~ino oziroma nastale mehur~ke skozi napravico, izdelano iz dveh plo{~ic in drobnih luknjic, ki jo imenujejo »mehurnik«. Mehur~ki med prehodom premikajo plo{~ici, iz katerih nato izhaja elektrika. Napravica je presenetljivo u~inkovita in na tako majhnem prostoru oddaja najve~ elektrike od vseh podobnih naprav, ki izkori{~ajo ~love{ko gibanje. Princip so imenovali In Step Nano Power, i{~ejo {e investitorje za razvoj. •

Najve~ja plavajo~a elektrarna Japonsko podjetje Smart Energy je dokon~alo najve~je plavajo~e fotovoltai~no polje na svetu. Nahaja se na umetnem jezeru Kawajima v Saitama prefekturi. Elektrarna ima mo~ 7,5 MW in se nahaja na plovcih,

hrane, ravnanje z odpadki in ne nazadnje tudi projekte, ki dvigajo splo{no ekolo{ko kulturo. Kljub temu, da Evropa velja za podro~je razvitega sveta, na katerem najmanj obremenjujemo okolje, je stalno zaostrovanje okoljskih zahtev edina prava pot v vedno bolj nepredvidljivo bodo~nost.

ki so zasidrani v umetnem rezervoarju, ki je namenjen tudi za namakanje okoli{kih polj v ~asu su{e. Povr{ina jezera je velika 130.999 m2, na njej pa plava 27.456 monokristalnih modulov, ki jih je izdelalo kitajsko podjetje Yingli Green Energy. Sistem plovcev je japonski izdelek, so tako oblikovani, da se zaklenejo eden ob drugega. Za tako postavitev so se odlo~ili iz ve~ razlogov. Obdelovalno zemljo ohranijo nedotaknjeno, zmanj{ajo koli~ino izparevanja s povr{ine jezera, hkrati pa module tudi hladijo, s ~imer se jim pove~a u~inkovitost. Pri~akujejo, da bodo proizvedli 8,305,440kWh elektrike, kar je dovolj za napajanje 2.300 gospodinjstev vse leto. •

Knaufova zelena streha Novi sistem za ozelenitev streh, Urbanscape, zmanj{a porabo energije za ogrevanje do 25%, za hlajenje pa kar 75%. Pri tem zmanj{uje mo`ne netesnosti strehe, glavni del pa je plast mineralnih vlaken, v katero se vsidrajo korenine rastlin in ki zadr`uje vodo v su{nih obdobjih. Streha zagotavlja najvi{jo po`arno odpornost, izjemno dobro zadr`uje vodo med hudimi nalivi, v mestih pa zmanj{uje temperaturo zraka ter zajema ogljikov dioksid, kar 5 kg na kvadratni meter letno. Sistem je zelo lahek, odlikuje ga hitra monta`a, zato ga lahko namestimo na vsako obstoje~o stre{no konstrukcijo. Plast mineralnih vlaken lahko nase ve`e veliko vode in hranilnih snovi za rastline, zato dodaten namakalni sistem ni potreben. Zelena streha je vedno dodana vrednost zgradbe, sistem Urbanscape proizvajalca Knauf Insulation pa `e dolgo uporabljajo na Nizozemskem in v ZDA, vedno pogosteje pa ga vgrajujejo tudi pri nas. •


NOVO - EKO INOVACIJE

17

Ma{~oba v odsesalnih kanalih

Vzor~na plusenergijska Power2heat Projektanti podjetja Biokraftwerke Wolf so hoteli pokazati, kaj je mo`no, ~e uporabimo obi~ajno tehniko in jo inteligentno kombiniramo. Hi{a s fotovoltaiko pokrije 95% svojih elektro potreb, pri ~emer javnega omre`ja ne uporablja kot zalogovnik. Elektrika poganja toplotno ~rpalko zrak/ voda proizvajalca Neura, zalogovnik elektrike pa je 5 kW li-ion baterija. T^ za pogon potrebuje 3,4 kW elektrike in odda 14,3 kW toplote, ~eprav stavba potrebuje okrog 6 kW toplote. T^ je namerno prevelika, da lahko v son~nem dnevu hitreje napolni zalogovnik toplote. Pono~i in v obla~nem vremenu se toplotna ~rpalka izklju~i, hi{a pa toploto zajema iz 1000 litrskega vodnega slojnega zalogovnika. Vgrajeno je talno ogrevanje, prezra~evanje z vra~anjem toplote in kaminska pe~ na drva z vodnim izmenjevalcem. Vsi viri energije so strojno in elektri~no povezani v celoto, ki jo krmili centralna enota. Stavba ima 200 m2 uporabne povr{ine, letni stro{ki za energijo zna{ajo 200 €, vlo`en denar pa bo sistem povrnil v 25 letih. •

ODSTRANJEVALEC VLAGE

Odvodni kanali v prehrambeni industriji in ve~jih kuhinjah so polni ma{~obnih oblog, ki pomenijo visoko po`arno nevarnost in visoke stro{ke ~i{~enja. Odvode je potrebno mehani~no in kemi~no ~istiti, to pa je mo`no samo, ~e delovanje kuhinj popolnoma prekinemo. Stro{ek ~i{~enja lahko v povpre~ni restavraciji letno prese`e ve~ deset tiso~ evrov. Zama{~evanje lahko zmanj{amo z dodajanjem aktivnega kisika v tok zama{~enega zraka. Kisik povzro~i oksidacijo ma{~ob, ki se ve~ ne oprijemajo cevi ampak izstopajo z zrakom. Potrebno je vgraditi centralno enoto, veliko 0,6 x 0,6 m, v kateri se nahaja generator ozoniranega kisika. Zrak enota zajema izven kuhinje, mu doda kisik, ki takoj reagira z ma{~obami, ki razpadejo na ogljik, vodo, du{ik in saje. Poskusi so pokazali, da sistem odli~no deluje, saj odvodnih kanalov restavracije ni bilo potrebno ~istiti dolgih sedem let. Napravo proOXiON-F lahko vgradimo naknadno v vse odsesalne sisteme, cena od 5.000 do 8.000 €, deluje pa tako u~inkovito, da se investicija povrne v izjemno kratkem ~asu. •


18

OSREDNJI INTERVJU

Sve` veter za zeleno elektri~no energijo Bolj{i ~asi za nove male hidroelektrarne in son~ne elektrarne?

D

ru`ba Oven Elektro Maribor d.o.o., h~erinsko podjetje mariborskega elektrodistributerja, je specializirana za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in ima v lasti {est malih hidroelektrarn in{talirane mo~i 2.525 kW ter 18 solarnih elektrarn mo~i 612,9 kW. Ve~ino zelene elektrike proizvedejo iz hidroelektrarn, desetino iz sonca.

Pi{e: Jo`ica Ekart urednica revije VAR^UJEM Z ENERGIJO

posebno na Pohorju, kjer so pogosta mokri{~a s stabilno hidrologijo, so male hidroelektrarne potrjeno velika prilo`nost za strojegradnjo, gradbeni{tvo in nova zelena delovna mesta. Na{a strojna oprema s t.i. Peltonovimi turbinami omogo~a visok izkoristek energije v primerjavi z ostalimi oblikami turbin.

Direktor podjetja Oven Elektro Maribor d.o.o. Miroslav Pre{ern pove: ÂťKljub slab{im hidrolo{kim pogojem smo v letu 2015 proizvodnjo presegli za 15 odstotkovÂŤ.

Od leta 2015 z novim Klubom OVEN uspe{no organizirajo {tevilne zanimive mese~ne dogodke, povezane z obnovljivimi viri energije, e-mobilnostjo, varstvom okolja, arhitekturo, eko turizmom in recikliranjem. Dogodki so brezpla~ni in se odvijajo v Mariboru, z njimi o`ivljajo sredi{~e mesta. Va{e podjetje si prizadeva najti potencialne mo`nosti za investicije v hidro elektrarne. Kak{no je stanje na tem podro~ju, so administrativne procedure za male HE ugodne? Nove lokacije so za izgradnjo malih HE v Sloveniji te`ko dosegljive. Vendar, ker je potencial vodotokov v Sloveniji izreden,

Je realno pri~akovati pospe{eno proizvodnjo elektri~ne energije iz OVE, lahko pospe{imo razvoj trga? Energetskih vpra{anj iz OVE {e zdale~ ne dojemamo dovolj dobro. Zeleno elektri~no energijo potrebujemo, vendar bo zaradi minulih pri~akovanih velikih donosov iz SE, izredno te`ko popraviti napake, ki ga je povzro~il napa~no zastavljen sistem subvencij. Te so sicer povzro~ile zelo hiter razmah SE, hkrati pa daljnoro~no zamrtje trga SE. Pri novih oblikah ureditve, kot ga sedaj obeta nova samooskrba z elektri~no energijo iz OVE in pospe{evanja son~nih elektrarn bi morali biti zelo previdni. Letos se nam obetajo nove mo`nosti samooskrbe z elektri~no energijo iz OVE za lastne potrebe, od 15. januarja 2016 je v veljavi nova Uredba o samooskrbi z elektri~no energijo iz obnovljivih virov energije in novi Pravilnik o tehni~nih zahtevah. Kako javnosti predstavljati nove oblike samooskrbe z elektri~no energijo, glede na minula pri~akovanja o velikih donosih iz SE? Pri novi uredbi ne gre za klasi~no ekonomsko nalo`bo, temve~ trajno dose`ene makro prihranke na individualni in hkrati nacionalni ravni, medtem pa je dose`ena popolna samooskrba vira z zeleno elektri~no energijo.


OSREDNJI INTERVJU

19

Na{e hidroelektrarne delujejo s pomo~jo Peltonovih turbin ({koljkaste oblike lopatic), name{~ene na obod gonilnika. Te turbine veljajo za najbolj{i izkoristek energije.

V Sloveniji razpolagamo z nekaj sto malih hidroelektrarn, ob koncu 19. stoletja je bilo zabele`enih 4.371 vodnih obratov

Odjem zelene elektri~ne energije se bo na posameznem viru prilagajal z neto merjenjem; energijo bomo lahko shranjevali v hranilnike energije ali po{iljali v omre`je. Koliko je investicija ekonomi~na `e sedaj, kaj konkretno nudite investitorjem? Ker cene razsmernikov in solarnih modulov vztrajno padajo lahko upravi~eno `e letos napovemo ve~ zanimanja za son~ne elektrarne. Cene opreme za solarne elektrarne bodo padale {e naprej. Sicer kaj nam, sistemskemu operaterju nalaga novi pravilnik ob samooskrbi z elektri~no energijo {e ni znano. Pri~akujemo, da bodo postopki za pridobitev vseh soglasij, glede na minulo prakso s SE, v primeru samooskrbe dovolj poenostavljeni, da ne bomo pri~a zapletenim birokratskim oviram, kot je pogosto praksa v Sloveniji.

Poznate kak{ne uveljavljene evropske sisteme samooskrbe z elektriko iz OVE? Recimo zasnova modela za pospe{evanje solarnih elektrarn v Avstriji ne bazira na subvencijah dr`ave, ampak se elektri~na energija, pridobljena iz OVE, pla~uje po vi{jih tr`nih cenah. Za razliko od nas, je v Avstriji regulator trga na nacionalni ravni zagotovil natan~no opredeljene pogoje kje graditi dolo~ene zelene tehnologije in zakaj zelenih tehnologij na nekaterih obmo~jih ni mo`no postaviti. Na tem podro~ju je potrebno v Sloveniji {e veliko narediti, zaradi nedolo~enih usmeritev o ustreznosti tehnologij iz OVE, ki imajo najve~ji ekonomski in ekolo{ki u~inek, v prostoru kjer delujejo. V Sloveniji podobnega regulatorja `al {e nimamo. •

Novi programi podjetja Oven Elektro Maribor s podro~ja trajnostne mobilnosti

Novi programi podjetja Oven Elektro Maribor s podro~ja ogrevanja zgradb

ELEKTRI^NI SKUTER - ROBBO

IR GRELNI PANELI SUNLIFE ONE

ELEKTRI^NI SKUTER – ROBBO je urbano prevozno sredstvo nove generacije s pametnim sistemom nadzora vo`nje zgolj z nagibom telesa. Elektri~ni skuter odlikuje natan~na izdelava, izjemne tehni~ne lastnosti in zelo enostavna uporaba. Voziti se ga lahko nau~ite v nekaj minutah. Ne onesna`uje okolja in ne izpu{~a {kodljivih plinov, je elektri~no vozilo, ki vas bo popolnoma navdu{ilo in vam olaj{alo marsikatero pot, naj gre za vo`njo skozi mesto, ali prevoz na sestanek. Eno polnjenje zadostuje za do 20 km. Razvije hitrost do 15 km/h, z enim polnjenjem prevozi do 20 km. Polnjenje traja cca. 1 uro. Ima vgrajeno visoko kvalitetno litij - ionska baterija Samsung 36V, 4,4 Ah, pogon na dva inovativna brezkrta~na elektromotorja z mo~jo 2 x 350 W. Elektri~ni skuter Robbo se upravlja z nagibom telesa. Za pospe{ek se nagnete naprej, za zaviranje nazaj. Preko giroskopa zazna va{ polo`aj telesa in se temu primerno prilagaja. Ve~ na: http://www.oven-em.si/oven-e-mobil‌/elektricni-skuter-robbo/

IR grelni paneli SUNLIFE ONE so paneli vi{jega kakovostnega razreda. Panel ima mikro strukturo, zaradi katere se pove~a povr{ina oddajanja IR `arkov, zaradi hrapave povr{ine se predmeti v prostoru segrejejo hitreje, kar posledi~no pomeni {e ve~ prihrankov. Paneli so bele barve, nimajo okvirja, zaradi ~esar so tanj{i in manj opazni posledi~no pa so primerni za vsak ambient. Montiramo jih lahko na strop ali na steno. SUNLIFE ONE ima 12 let garancije, kar je najdalj{a garancija med grelnimi sistemi v Evropi. V primeru, da vam bela barva ni pri srcu, lahko na panel SunlifeONE odtisnete sliko po va{i `elji. Ve~ na: http://www.oven-em.si/oven-energija/ir-grelni-paneli/


Kon~no spet bolj{i ~asi za son~ne elektrarne? Vlada RS sprejela Uredbo o samooskrbi z elektri~no energijo iz obnovljivih virov energije Vlada RS je decembra 2015 izdala novo Uredbo o samooskrbi z elektri~no energijo iz obnovljivih virov energije. Po letih nerazumljivega ~akanja smo sedaj lahko kot mali kon~ni uporabniki son~nih elektrarn soudele`eni pri samooskrbi z lastno elektri~no energijo. Sprejem ukrepa bo na podlagi neto merjenja gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem (MPO) omogo~al samooskrbo z elektri~no energijo iz obnovljivih virov energije (OVE).

Dejanska poraba elektrike bo obra~unana ob zaklju~ku leta To pomeni, da bodo lastniki son~ne elektrarne za samooskrbo s elektri~no energijo imeli obra~unano porabo elektri~ne energije ob zaklju~ku koledarskega leta in sicer na na~in, da se bo upo{tevala razlika med dovedeno in odvedeno elektri~no energijo. Postavitev in priklop naprave za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno in{talacijo stavbe je prvenstveno namenjena pokrivanju potreb gospodinjstva po elektri~ni energiji na letnem nivoju in ne proizvajanje vi{kov energije, oziroma prodaja proizvedene elektri~ne energije.

^e proizvedemo premalo elektrike V primeru, da bo dovedena energija ve~ja od odvedene (kar pomeni, da gospodinjstvo ne pokriva vseh svojih potreb), bo lastnik naprave kupil potrebno energijo.

Pi{e: Jo`ica Ekart urednica revije VAR^UJEM Z ENERGIJO

Predvidena investicija za son~ne elektrarne za samooskrbo povpre~no stanovanjske hi{e (150- 200 m2) bo v primeru sprejetja vseh napovedanih poenostavitev priklopa zna{ala: 10 kW son~na elektrarna

cca. 13.000 EUR + DDV

6 kW son~na elektrarna.

cca. 9.000 EUR + DDV

Konec leta bo pla~al razliko med letom dovedene in odvedene elektri~ne energije po tr`ni ceni po enotni tarifi (povpre~je cene visoke in nizke tarife).

^e proizvedemo preve~ elektrike? V primeru, da bo oddane ve~ energije kot pa prejete (poraba gospodinjstva je manj{a od koli~ine proizvedene elektri~ne energije), pa se vi{ek podari dobavitelju elektri~ne energije (trgovcu).

Nisem prodajalec – dejavnost ni zahtevana Ker ne bo prodaje elektri~ne energije ni potrebe po registraciji fizi~nih oseb za opravljanje dejavnosti, saj v primeru samooskrbe ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti. Poleg Uredbe o samooskrbi z elektri~no energijo iz obnovljivih virov energije bo hkrati sprejet Pravilnik o tehni~nih zahtevah naprav za samooskrbo z elektri~no energijo iz OVE, ki bo predpisal dolo~ene varnostne zahteve za te naprave, da bo zagotovljena

Najve~ja nazivna mo~ naprave za samooskrbo z elektri~no energijo je 11 kVA, najve~ja skupna nazivna mo~ naprav v koledarskem letu pa zna{a 10 MVA.

za{~ita ljudi, `ivali in premo`enja pred nevarnostmi, ki izhajajo iz same naprave in pred nevarnostni, ki jih lahko povzro~ijo zunanji vplivi na.

Ra~un za elektriko se nam bo zni`al Pozitivni u~inki uvedbe uredbe so, poleg zni`anja ra~una za elektri~no energijo gospodinjstvom, ki se bodo samo oskrbovali, pridobivanje elektri~ne energije iz OVE in s tem doprinos k zavezam Slovenije k trajnostnemu razvoju ter zmanj{evanje energetske odvisnosti Slovenije in izpustov CO2. Pomembno je, da ta ukrep ne bo obremenjeval podporne sheme za OVE. Proizvodnja in poraba elektri~ne energije na lokalnem nivoju razbremenjuje omre`je in zmanj{a izgube zaradi prenosa elektri~ne energije po daljnovodih. Nove son~ne elektrarne bodo ponovno spodbujale nova delovna mesta (industrija, krovci elektri~arji, monterji, in`enirji, administracija). Hkrati pa s sprejemom uredbe Slovenija sledi smernicam Evropske komisije glede transformacije energetskega sistema. Uredba o samooskrbi z elektri~no energijo iz obnovljivih virov energije je objavljena v Uradnem listu {t. 97/2015. Pravilnik o tehni~nih zahtevah naprav za samooskrbo z elektri~no energijo iz obnovljivih virov energije je objavljen v Uradnem listu {t. 1/2016.


AKTUALNO Za dodatna pojasnila in prakti~ne odgovore smo prosili g. Roberta Otorepec, direktorja podjetja Sol Navitas d.o.o.. Kdo bo vodil register proizvajalcev, ki se bodo samooskrbovali z elektri~no energijo? Evidenco naprav za samooskrbo bodo vodili distribucijski operaterji, poro~ilo o teh napravah pa dvakrat letno po{iljali ministrstvu, pristojnem za energetiko in Agenciji za energijo. Komu se priglasimo? Pred priklju~itvijo son~ne elektratrne za samooskrbo je potrebno pridobiti soglasje pri distribucijskem operaterju. Kako zahteven je birokratski postopek za priklop nove son~ne elektrarne za samooskrbo? Postopek je sicer enostavnej{i kot v preteklosti, {e dodatno pa naj bi se poenostavil s spremembo Uredbe o energetski infrastrukturi, tako da me bi bili ve~ potrebni po`arni elaborat, elaborat o za{~iti pred strelami in strelovod, stati~na presoja, preveritve prostorskih aktov in pridobivanje soglasij zaradi varovalnih pasov. Kljub temu pa investitorjem svetujemo, da ta postopek prepustijo ponudniku son~ne elektrarne, ki mora ta postopek natan~no poznati in ga lahko hitro in brez napak izpelje. Kak{na je predvidena investicija son~ne elektrarne za samooskrbo za povpre~no stanovanjsko hi{o? ^e se hi{a ogreva z el. energijo, npr. s toplotno ~rpalko, potem pride v po{tev son~na elektrarna velikosti pribli`no 10 kW. ^e pa se ogreva z drugimi energenti, potem pa 6 do 7 kW. ^e bodo sprejete vse napovedane poenostavitve priklopa, potem bo 10 kW son~na elektrarna stala okrog 13.000 EUR + DDV, 6 kW pa okrog 9.000 EUR + DDV. Je nova uredba dovolj stimulativna? Nova uredba je sicer korak v pravo smer, vendar sama doba vra~anja zaenkrat {e ni najbolj stimulativna. Ta je namre~ pri dana{njih cenah elektri~ne energije 15 do 20 let. Z vi{anjem cene elektri~ne energije v prihodnje se bo sicer ta doba kraj{ala, vendar je gibanje cene elektri~ne energije kar te`ko napovedovati. Napoveduje se, da bo na voljo tudi nekaj nepovratnih subvencij v vi{ini 20 do 25 % investicije, kar bi dobo vra~anja skraj{alo na pribli`no 10 let, kar pa je `e zelo zanimivo za {ir{i krog investitorjev.

21

prispevek za OVE + SPTE, ki sta vezana na priklju~no mo~ in ju je potrebno pla~evati ne glede na porabo, vse ostale postavke pa so vezane na porabljeno koli~ino kWh. Ta znesek delimo s {tevilom porabljenih kWh in ugotovimo, koliko nas trenutno stane 1 kWh. Ceno 1 kWh nato pomno`imo s predvideno letno proizvodnjo son~ne elektrarne in dobimo znesek letnega prihranka.

mag. Robert Otorepec, direktor, Sol navitas d.o.o.

Vi{ek neporabljene elektrike podarimo distributerju, morebitni manjko pa pla~amo po tr`ni ceni. Je to po{teno do proizvajalca? Da, tako je. Vi{ek se podari dobavitelju. Razloga za to sta dva; samooskrba je kot `e ime pove namenjena pokrivanju lastnih potreb po elektri~ni energiji in ne prodaji, zato je tudi velikost tak{ne son~ne elektrarne navzgor omejena na 11 kVA. Za lastnika pa je optimalno, da zgradi tako veliko son~no elektrarno, ki bo letno proizvedla le toliko, koliko je njegova letna poraba. V primeru, ~e letna proizvodnja son~ne elektrarne (zaradi ugodnega vremena v tem letu) za par kilovatnih ur presega lastno porabo in dovedeno elektri~no energijo iz omre`ja, bi lastnik vi{ek za man{jo vsoto prodal dobavitelju. Vendar takoj, ko izda ra~un, mora registrirati dejavnost, pla~ati minimalne prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje (cca. 700 EUR) in imeti ra~unovodjo. Ra~un za elektriko se ob samooskrbi zni`a, se da predvideti prihranke? Prihranek lahko dokaj natan~no izra~unamo. 1 kWh son~ne elektrarne v Sloveniji letno proizvede v povpre~ju 1.050 kWh elektri~ne energije. Na ra~unu za elektri~no energijo od kon~nega zneska od{tejemo postavki za obra~unsko mo~ in

Opa`ate kak{ne resne ovire pravilnika o tehni~nih zahtevah za priklop samooskrbne son~ne elektrarne? Ne, ta pravilnik predpisuje le pogoje, ki so nujni za varno obratovanje tak{ne elektrarne. Katere dodatne stro{ke (razen investicijskih) je potrebno predvideti? Stro{ke zavarovanja elektrarne, ki pa bodo zna{ali do 50 EUR letno. Omeniti je potrebno tudi stro{ke vzdr`evanja, ~eprav tak{na son~na elektrarna kaj posebnega ne potrebuje, Na dve leti je smotrno opraviti preventivni pregled pritrjenosti panelov na streho in delovanja razsmernikov, kar pomeni 1 do 2 dve uri dela usposobljenega elektri~arja. Se objekt zaradi son~ne elektrarne pregreva, smo bolj izpostavljeni po`aru, udaru strele? Paneli na strehi poleti hi{o za{~itijo pred segrevanjem in lahko s tem nekaj malega prihranimo pri hlajenju hi{e. Pravilno narejena son~na elektrarna je za po`ar enako nevarna kot vse druge elektri~ne naprave in in{talacije v hi{i. Seveda pa je potrebno izvedbo prepustiti usposobljenim strokovnjakom, ker v primeru nepravilne izvedbe lahko hitro pride do po`ara, enako kot pri vseh elektri~nih in{talacijah. Kar zadeva udar strele pa, ker se son~ne elektrarne na hi{ah praviloma montirajo vzporedno s streho, ni nobenih vi{je izpostavljenih to~k od obstoje~e strehe, se izpostavljenost udaru strele z vgraditvijo son~ne elektrarne gotovo ne pove~a. •


22

SOLARNE TEHNOLOGIJE

Pranje fotovoltai~nih modulov

B

ilo bi lepo, ~e bi s postavitvijo fotovoltai~nih modulov in priklju~kom na omre`je lahko projekt zaklju~ili za naslednjih dvajset let. V resnici pa sistem potrebuje vzdr`evanje, ~e ne drugega bo potrebno module od ~asa do ~asa o~istiti, da bi zajem elektrike obdr`ali na najvi{jem mo`nem nivoju. Pomembnost brezpra{nosti le~ najbolje poznajo vzdr`evalci projektorjev in reflektorjev v gledali{~ih, saj vedo, da bo `e komaj vidna plast prahu na le~i zmanj{ala svetilnost za 20% ali {e bolj. Najbolj so prizadeti paneli pomladi, ko se pojavi cvetni prah, ter blizu pu{~avskih ali kmetijskih povr{in.

Roka, voda in detergent Vzporedno z razvojem fotovoltaike so najprej veliki, nato pa {e lastniki manj{ih napeljav spoznali, da je ~i{~enje koristno. Pojavile so se nove tehnologije, ki jih lahko delimo na ro~ne in avtomatske in nato na tak{ne, ki uporabljajo vodo in druge, ki ~istijo na suho. Proizvajalci obeh seveda trdijo, da je njihov sistem najbolj{i. Velja, da je ro~no pranje bolj natan~no in temeljito, robotsko pa hitrej{e in ga zato lahko ve~krat ponavljamo.

Samodejni robot se prisesa tudi na mo~no nagnjeno na povr{ino in jo skrta~i

prvem de`ju lahko zaostale ne~isto~e spere nazaj na panel, ki je nato {e bolj umazan kot prej. Zlasti takrat, ~e se modul avtomatsko obra~a za soncem in stalno spreminja nagib. Okoljsko neopore~en detergent je {e posebej pomemben, saj ob ~i{~enju sistemov z ve~ kot milijon paneli ste~e v tla veliko kemikalij. S ~i{~enjem ohranjamo kvaliteto stekla in prepre~ujejo pojav mle~nosti. Toplotna, abrazivna in UV obremenjenost stekla modula je neprimerno ve~ja od okenske {ipe, zato je vzdr`evanje tako pomembno. Upravljalci velikih sistemov to vedo, zato sklepajo pogodbe za ~i{~enje `e med na~rtovanjem.

Brizganje brez drsanja

Podjetja, ki se v ZDA ukvarjajo z ro~nim pranjem imajo po vseh dr`avah razpr{ene ekipe izurjenih ~istilcev. Pri tem gre zlasti za velike solarne sisteme s tiso~i panelov, pri ~emer uporabljajo destilirano vodo, mehke krta~e in biorazgradljiv detergent. Trdijo, da je ta sistem najbolj{i, saj krta~a o~isti robove in re`e med paneli, ki jih goba ali gumijasti brisalec ne dose`eta. Ob

^istilni sistem deluje podobno kot avtomatsko zalivanje trate, {obe so razporejene na vsakih nekaj panelov in samo s curki spirajo prah. Naprava je brez gibljivih delov, prvi curki vode vsebujejo milnico, zadnji pa samo spirajo povr{ino. Sistem deluje avtomatsko in samo pono~i, ker vro~a stekla niso primerna za ~i{~enje, zlasti ~e se na njih

Avtomatsko ~i{~enje z vodno meglo z dodatkom pralnih sredstev

Doma~i mojstri delo opravijo z dolgo krta~o z vodnim priklju~kom

zape~e milnica. Naprava ~ez dan samodejno meri zapra{enost in dolo~a pogostnost pranja. Tako delovanje utemeljujejo z dejstvom, da je neopran panel vsak dan bolj umazan, zato bo ~i{~enje vse te`je.

Brezvodno ~i{~enje Pu{~avam podobne pokrajine so tudi najbolj oson~eni deli planeta, z najve~ fotovoltai~nimi polji in obi~ajno brez vode. ^i{~enja se zato lotijo z roboti, ki imajo krta~e iz mikrovlaken in med vrtenjem z zrakom odpihujejo prah s povr{ine. Proizvajalec trdi, da odstranijo 99% pra{nih delcev, ~e je zapra{enost visoka, pa ~istijo vsak dan. Vsak robot ima svoj majhen solarni panel, zato ne potrebuje napajanja, vsaka vrsta panelov pa ima svojega robota, ki se vozi na posebnem ogrodju na panelih. Nova generacija majhnih robotov pa je popolnoma samostojna, polo`imo ga na povr{ino, ki je lahko nagnjena celo do 55°, nato pa bo sam skrta~il, odpihnil ali posesal prah. • Tihec

Robot za suho ~i{~enje s krta~ami in curkom zraka


NOVI PRIHRANKI Električni energiji dodajte še zemeljski plin in s paketom DVOJNI PLUS še dodatno prihranite.

GODBE O P I V T I N OB SKLE r be k pora nik • meriln ke on za 20 € lk • darilni b na LED sija t s u p o p % 0 tni 10 • enkratn ete ele p e alili lesn

DVOJNI

PLUS VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)

Cena brez DDV 0,05999 0,03399 0,05299

Paket elektrika in zemeljski plin Združite odjem elektrike in zemeljskega plina v enem paketu ter ju do konca leta 2017 plačujte po nižji ceni, na eni položnici. Novi prihranki, dodatne ugodnosti in posebej za vas darilo dobrodošlice!

Cena z DDV 0,07319 0,04147 0,06465

Cena brez DDV 0,2780 (€/Sm3)

Cena z DDV 0,3392 (€/Sm3)

Manipulativni stroški znašajo 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,8174 €/mesec z DDV. Posebna ponudba z darilom dobrodošlice velja do 31. marca 2016.

Enostavno do prihrankov: 1. Svoj račun za električno energijo in/ali zemeljski plin prinesite na eno izmed prodajnih mest Energije plus, ga pošljite na naslov Vetrinjska 2, 2000 Maribor ali na e-naslov info@energijaplus.si. 2. Pripravili vam bomo izračun prihranka in pogodbo. Vse nadaljnje aktivnosti, ki so potrebne za spremembo dobavitelja električne energije in/ali zemeljskega plina, vam brezplačno uredimo mi!

080 21 15 • www.energijaplus.si


V rubriki Strokovnjaki odgovarjajo objavljamo odgovore strokovnjakov na prejeta vpra{anja bralcev. Rubriko pripravlja Simon Tihec.

Kak{ne varovalke? Darko: V hi{i imamo vgrajeno varovalko mo~i 35 A. ^e bi se ta varovalka zamenjala z varovalko 25 A ali bi zadostovala za 2 sobno stanovanje, kjer so odjemniki: 7 X lu~, elektri~ni {tedilnik s pe~ico, vgradni hladilnik in zamrzovalnik, nekaj vti~nic za TV, ra~unalnik, radio in ob~asno likalnik. V stanovanju ni elektri~nega bojlerja za toplo vodo. ^e vklopimo vse odjemnike ali bo nova varovalka vzdr`ala? Odgovor: ^e pribli`no se{tejemo vse porabnike: vse lu~i 0,7 kW, pe~ica 2,7 kW, kuhalne plo{~e 1,1 kW, TV, ra~unalnik, radio 0,5 kW, likalnik 1,8 kW, hladilnik z zmrzovalnikom 0,2 kW dobimo skupno obremenitev 7 kW, ki je za 1,5 kW ve~ja kot je skupni se{tevek. Kljub temu bo varovalka 25 A zadostovala, saj vseh naprav nikoli ne vklju~imo isto~asno. Elektrodistributerji vedno omenjajo faktor isto~asnosti, ki se v izra~unih giblje od 0,4 do 0,8 in je odvisen od vrste porabnika. V Nem~iji imajo gospodinjstva na milijone su{ilnih strojev za perilo, ki so veliki porabniki energije. ^e bi vsi lastniki isto~asno vklju~ili svoje su{ilnike, bi nem{ki elektroenergetski sistem dobesedno raztrgalo, saj skupni se{tevek porabe krepko

presega mo~ vseh nem{kih elektrarn. Vendar do tega ne bo nikoli pri{lo, saj nastopi znameniti faktor isto~asnosti. Z zmanj{anjem mo~i glavne varovalke, bodo tudi vsi prispevki manj{i. V svojem stanovanju imam enako {tevilo naprav, kot ste jih na{teli in {e bojler na elektriko povrh. V preteklih 25 letih glavna varovalka mo~i 25 A ni {e nikoli pregorela. Zato bo zamenjava varovalke 35 A za manj{o, mo~i 25 A, smiselna.

Drainback sistem IVAN: Pred ~asom sem v va{i reviji zasledil prikaz solarnega gretja tople vode, ki ima v sistemu navadno vodo in ni potrebe polnitve s sredstvom proti zmrzovanju. Zanima me shema, kako to izvedem? Odgovor: Sistem se imenuje Drainback sistem. Pri tem so kolektorji na strehi in povezovalne cevi brez vode, saj je ta iztekla v

prehodni zalogovnik, ki stoji nad grelnikom sanitarne vode. Ko tipalo zazna, da so se kolektorji ogreli, se vklju~i obto~na ~rpalka, ki potisne vodo skozi kolektorje in vzdr`uje ta obtok, dokler voda v zalogovniku ni dovolj ogreta. Ko se ~rpalka zaustavi, voda zaradi gravitacije izte~e iz kolektorjev in se nabere v prehodnem zalogovniku. Sedaj so kolektorji in ves razvod, ki se nahaja v stavbi prazni, zato pregrevanje, tvorba pare ali zamrznitev niso ve~ mo`ni. Osnovni pogoj pa je, da so padci cevnih razvodov tako speljani, da se samodejno izpraznijo v prehodni zalogovnik. Ve~ informacij najdete na: http://varcevanje-energije.si/solarnikolektorji/soncno-brez-kemikalij.html


Deljenje stro{kov toplote Magda: Na{a {tirinadstropna stanovanjska stavba ima 20 stanovanj, 10 trosobnih in 10 dvosobnih. Trosobna so obrnjena na sever, dvosobna na jug. Ogrevanje je preko plinske pe~i, ki se nahaja na podstre{ju stavbe. Topla voda te~e po ceveh navzdol, vsako stanovanje ima pred razvodom v stanovanje svoj {tevec porabe, tako, da pla~ujemo ve~ino ogrevanja po dejanski porabi. Moje trosobno stanovanje je v prvem nadstropju, lega vzhod/sever. Samo del sobe se nahaja nad vhodnimi vrati. @e vsa leta imam te`ave z ogrevanjem, oziroma z zelo visokimi stro{ki ogrevanja. ^e `elim, da imam v prostoru temperaturo 20 stopinj C, je moj stro{ek ogrevanja 9.23% porabe plina celotne hi{e. Celotna poraba hi{e: 10.090 kWh, moja poraba 932 kWh - 4 radiatorji. Po pogovoru z ostalimi stanovalci imajo bistveno ni`je stro{ke, stanovanje pa bolj toplo. Kaj je razlog temu problemu? Odgovor: Na `alost pri nas ni ve~stanovanjskega objekta, v katerem se nebi dogajalo nekaj podobnega kot pri vas. To je postalo vidno zlasti po tem, ko smo vgradili delilnike toplote ali kalorimetre. Ob vgradnji delilnikov na primer, so na osnovi izku{enj iz tujine, toplotno manj ugodnim stanovanjem (pritli~je, podstreha, severno stanovanje,…) dodelili faktor za neugoden polo`aj. Probleme pa so s tem samo delno re{ili, saj so obra~uni {e vedno

nepravi~ni. Ugotavljanja resni~nih toplotnih izgub posameznega stanovanja in doseganja uravnote`enega obra~una v stavbi, se pri nas, po mojem vedenju, ni lotil {e nih~e. Dobavitelja toplote to ne zanima, dogovarjanje med stanovalci pa je obi~ajno brez uspeha. Niste pripisali, ali je stavba toplotno izolirana. Sklepamo, da ni, saj v tem primeru ohlajanje na delu povr{ine nad vhodom nebi bilo tako o~itno. Po na{ih izku{njah, se opisane te`ave delno omilijo po vgradnji predpisane toplotne izolacije na zunanje stene, saj nekatere razlike in toplotni mostovi niso ve~ tako izraziti. Tudi z vgradnjo sodobnih oken ob~utno zmanj{amo toplotne izgube, zato je lahko tudi to del re{itve. Stro{ek lahko razdelimo na ve~ let, vsako leto menjamo po eno okno in s tem manj obremenimo dru`inski obra~un, korist pa bo takoj vidna. Za bolj podroben odgovor bi se bilo najbolje obrniti na energetsko svetovalno pisarno v va{i bli`ini, ter pri tem predlo`iti ~im bolj podrobne podatke o stavbi in stanovanju. •

Poznam več kot 55 primerov uporabe!

Sanitarna armatura novost za pr{ne sisteme Inovativen vrtljiv preklopnik V dru`bi Endosan iz Maribora, kjer `e vrsto let tr`ijo in razvijajo nove sanitarne sisteme, so lani uspe{no posodobili sistem za pr{ne sisteme. Po starem na~inu je bilo potrebno v primeru tu{iranja dvigniti zapiralo in ga na preklop na sanitarno armaturo znova pritisniti navzdol. Ko je bila armatura nova, ta sistem {e ni povzro~al posebnih te`av. ^ez ~as pa je bila funkcija preklapljanja zaradi nabiranja kamenca okoli zapirala `e ote`ena. Razen tega se je okrog njega pri~ela nabirati umazanija, kar tudi z estetskega vidika ni bilo najbolj privla~no.

Nepogrešljiv izdelek. Profesionalna izbira. Za hladno, toplo in pitno vodo. Za plin in sisteme ogrevanja.

V Endosanu so razmi{ljali kako poenostaviti stari sistem in razvili nov inovativen vrtljiv preklopnik. Preklapljanje v pr{enje ali to~enje vode skozi pipo poteka sedaj tako, da vstavljen preklopnik samo zavrtite levo ali desno in pretakanje deluje kot ste `eleli. V vseh armaturah SBA-PRO bodo `e v tem letu namestili nove vrtljive preklopnike, ki jih bodo v Sloveniji tr`ili po specializiranih trgovinah s kopalni{ko opremo. Ve~ informacij o ponudbi sanitarnih sistemov ali novih vrtljivih preklopnikih dobite na info@endosan.si ali na www.endosan.si . • -f.mithans-

Hitra, enostavna in čista uporaba na kovinskih in plastičnih spojih. Prihranek časa do 50%. Možnost prilagoditev spoja do 45° brez puščanja.


[tedilnik, grelnik vode in pe~ica

26

DALJINSKO OGREVANJE

Nasveti za u~inkovito rabo energije v va{em domu

E

nergetika Ljubljana je zelo aktivna v spodbujanju in izvajanju ukrepov za u~inkovito rabo energije. Med drugim je tudi solastnica dru`be GGE, ki z naprednimi energetskimi re{itvami za zmanj{anje stro{kov energije pri poslovnih odjemalcih uspe{no deluje tako v Sloveniji kot izven njenih meja. Dosledno izvajanje nekaj preprostih ukrepov u~inkovite rabe energije lahko bistveno pripomore k zni`anju stro{kov energije v va{em lastnem gospodinjstvu. Zanje ne potrebujete veliko ~asa ali denarja. V tokratni prilogi smo se omejili na predstavitev najbolj enostavnih in ve~inoma brezpla~nih ukrepov, povezanih z vsakodnevnimi gospodinjskimi opravili ali bivalnimi navadami,

ZELENI UTRIP ZA TROJNI PROFIT Samo do konca marca 2016 si zagotovite paket, ki vkOMuĀuMe do 750 € nepovratne spodbude, poPoĀ prL prLdobLtvL uJodneJa NredLta Ekosklada ter 20 % nLçMo Feno elektrLke. • 080 2882 bivanjudajemoutrip.si

kajti var~evati za~nemo z majhnimi koraki. Saj {e poznamo tisti znani rek »zrno na zrno poga~a, kamen na kamen pala~a«, mar ne? Kuhinja je pogosto osrednji dru`inski prostor in obenem odli~en primer kraja, kjer se lahko za~ne var~evanje z energijo, pa najsi bo to pri kuhanju ali hlajenju hrane, ali pa pri pranju posode.

35Ζ./-8ÎΖ7(6(1$ DALJINSKO OGREVANJE

do

750€

nepovratne spodbude

kredit

Ekosklada

20%

cenejša elektrika

• Izberite ustrezno velikost posode za vse sestavine ter ne pozabite posode pokriti s pokrovko. • Pri kuhanju zelenjave uporabite dovolj vode, da prekrije vso zelenjavo. • Ugasnite pe~ico 5-10 minut pred na~rtovanim koncem pe~enja, da izkoristite nakopi~eno toploto v pe~ici. Pe~ice so najbolj energijsko potratne naprave v gospodinjstvih. • Za u~inkovito delovanje grelnika vode redno odstranjujte vodni kamen iz grelne povr{ine.

Hladilnik in zamrzovalna skrinja Nastavite hladilnik na temperaturo med 3 in 5°C. Zamrzovalna skrinja naju~inkoviteje deluje na -18 °C. • Ne pu{~ajte odprtih vrat hladilnika dlje kot je potrebno. • ^e se zamrzovalna skrinja samodejno ne odtaja, jo redno odtajajte. S tem privar~ujete energijo. • Preden postavite hrano v hladilnik, jo ohladite do sobne temperature. • Redno ~istite prah na hrbtni strani hladilnika, saj ta lahko vpliva na u~inkovitost hladilnika.

Pomivalni stroj ter pralni in su{ilni stroj Ve~inoma smo se prilagodili, da peremo perilo v ~asu ni`je tarife elektrike. A to {e ni vse, na enostaven na~in lahko {e dodatno prihranite. • Uporabljajte pralni in pomivalni stroj, ko ju popolnoma napolnite. • Pranje pri ni`jih temperaturah zni`uje porabo energije. Pranje pri 30 °C v primerjavi s pranjem pri 40 °C za ve~ino primerov privar~uje tretjino stro{kov. • ^e morate uporabiti su{ilni stroj, perilo prej {e enkrat o`emite v pralnem stroju. • O~istite filter su{ilnega stroja po vsaki uporabi. • Enkrat letno odstranjujte vodni kamen, ~e stanujete na obmo~ju trde vode. Milimeter debela plast vodnega kamna lahko zmanj{a do 10 % zmogljivosti ogrevanja vode v pomivalnem in pralnem stroju.

Sicer lahko v lastnem gospodinjstvu prihranite {e tako, da: • zni`ate temperaturo za 1 °C, in s tem zmanj{ate porabo za 5-10 %, pri ~emer je pomembno vedeti, da se zdrava bivalna temperatura prostora giblje med 19 in 21 °C; • izklju~ite ali izklopite vse naprave, ki jih ne potrebujete. ^e imajo naprave lu~ko stanja pripravljenosti ali pa so vro~a na dotik, porabljajo energijo; • se izogibate su{enju na radiatorju, saj mora radiator porabiti ve~ energije za ogrevanje prostora na `eleno temperaturo; • redno menjate vre~ko v sesalniku. S polno vre~ko sesalnik porabi veliko ve~ energije kot s prazno, ve~ja je tudi verjetnost da se pokvari; • ugasnite lu~i, ko vas ni v prostoru, in zamenjajte stare svetilke z energetsko bolj var~nimi svetilkami; • prepre~ite prepih v va{em domu. Prepih je posledica {pranj pri oknih, vratih, podu, stikih zidu in stropa, ceveh napeljave, elektri~ni napeljavi …


DALJINSKO OGREVANJE

27

50 tiso~ evrov nepovratnih finan~nih spodbud za ukrepe v ve~jo energijsko u~inkovitost

Z

a ukrepe v ve~jo energijsko u~inkovitost je Energetika Ljubljana objavila nov javni poziv dodeljevanja nepovratnih finan~nih spodbud - poziv je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 8/2016, 5. februarja letos. Zainteresirani lahko kandidirate za sofinanciranje ukrepov za ve~jo energijsko u~inkovitost v obstoje~ih objektih pri vgradnji nove toplotne postaje za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne vode, in sicer ob prvi priklju~itvi na sistem daljinskega ogrevanja ali ob zamenjavi dotrajane toplotne postaje z novo. Sredstva lahko pridobite tudi za primere vgradnje novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom, in sicer `e ob prvi

priklju~itvi na sistem distribucije zemeljskega plina ali ob zamenjavi prej{njega kotla na zemeljski plin. Poleg tega pa imate mo`nost za finan~no spodbudo tudi v primeru vgradnje toplotne ~rpalke na zemeljski plin.

Kdo bo upravi~en do finan~ne spodbude? Nepovratne finan~ne spodbude se bodo dodelile za nove, {e ne izvedene nalo`be, ki bodo zagotavljale prihranke energije pri kon~nih odjemalcih na geografskem obmo~ju Mestne ob~ine Ljubljana, Ob~ine Brezovica, Ob~ina Dobrova - Polhov Gradec, Ob~ine Dol pri Ljubljani, Ob~ine Ig, Ob~ine Medvode, Ob~ine [kofljica in Ob~ine Log-Dragomer.

Kako visoke bodo spodbude? V primeru stanovanjske hi{e je mogo~e pridobiti do 750 EUR za vgradnjo nove

toplotne postaje ob prvi priklju~itvi na sistem daljinskega ogrevanja in do 300 EUR ob zamenjavi dotrajane toplotne postaje; do 650 EUR za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin ob prvi priklju~itvi na sistem distribucije zemeljskega plina in do 250 EUR ob zamenjavi dotrajanega kotla na zemeljski plin; ter do 750 EUR za vgradnjo toplotne ~rpalke s pogonom na zemeljski plin. Na razpolago je 50 tiso~ evrov nepovratnih sredstev, zanje pa lahko zaprosite do 27. junija oziroma do porabe razpisanih sredstev. Pridobljena finan~na sredstva so podvr`ena pla~ilu dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini. Vse potrebne informacije, vklju~no z razpisno dokumentacijo, so na voljo na spletnih straneh dru`be www.energetika-lj.si. • UR

DODAJAMO ELEKTRIKO Zagotovite si najugodnejĹĄi paket.

• 080 2882 bivanjudajemoutrip.si

Toplota

Plin

Elektrika

Prihranek


28

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Monta`a toplotne ~rpalke v zgolj 14 urah Spremljali smo zamenjavo ogrevalnega sistema individualne hi{e dru`ine Rijavec, kar bo koristilo vsem, ki se lotevate prenove ogrevalnega sistema. Radiatorski ogrevalni sistem na zemeljski plin so zamenjali z novim, katerega srce je toplotna ~rpalka Orca Coolwex Duo, 11,2 kW. Izvedli so pregled u~inkovitosti ogrevanja v hi{i in stro{kih zanj ter v dnevu in pol uresni~ili zamenjavo. “Veliko mi pomenita mo`nost regulacije in avtonomija sistema za ogrevanje, poleg udobja in varnosti pri~akujem tudi nadzor ogrevanja sanitarne vode, regulacijo po zunanji in prostorski temperaturi, ter kombinirano regulacijo,” je povedal gospod Stane Rijavec.

Kako poteka zamenjava? Izra~uni pred prenovo so obetali najmanj 65 odstotkov prihranka za ogrevanje vode in prostorov. Demonta`o starega in monta`o novega sistema je v celoti prevzela ekipa podjetja Orca pod taktirko energetskega svetovalca in monterja toplotnih ~rpalk Orca Coolwex gospoda Hauptmana. Ob odlo~itvi za ogrevanje s toplotno ~rpalko je treba upo{tevati dolo~ena

Hi{a investitorja Staneta Rijavca

Priklju~itev notranje enote

povsem nova lokacija. Ne glede na to, ali ima stranka radiatorsko ali talno ogrevanje, je pri novogradnjah to najpogosteje prostor, namenjen energetski postaji. Dovr{ena in izjemno estetsko oblikovana notranja enota je pripravljena tudi za postavitev v stanovanje. Skoraj povsem poljubna je tudi namestitev zunanje enote. Sledimo zgolj funkcionalnosti in estetiki. Pri dolo~anju mest so nepogre{ljive izku{nje usposobljenih poobla{~enih monterjev.”

Dan in pol za novo ogrevanje Rokovanje investitorja in monterja toplotne ~rpalke

merila. Izvajalec, gospod Milan Haupman, je povedal: “Pri obstoje~ih hi{ah z radiatorskim ogrevanjem so za`eleni pet 5 cm izolacijske fasade, tesna okna in izolirano podstre{je. Pri novogradnjah se v glavnem vgrajuje talno ogrevanje, materiali so bolj izolativni, vendar pa priporo~amo ~imprej{njo izvedbo izolativne fasade. Sistem Orca Coolwex je sestavljen iz notranje in zunanje enote. Notranjo enoto postavimo na predvideno mesto, skladno z `eljami stranke in lastnostmi objekta. Izbira lokacije je povsem poljubna, saj ne potrebuje dimnika ali zalogovnika. Pri obnovah starej{ih zgradb je to lahko nekdanja kurilnica ali

“Mojstri so bili na na{em naslovu pribli`no {tirinajst ur in v tem ~asu opravili vse na{teto, vklju~no z zagonom in predstavitvijo sistema delovanja ter upravljanja. Dobili smo vse, kar nam je bilo obljubljeno – hitro in strokovno monta`o ter u~inkovito delovanje. Priporo~amo jo vsem, ki si `elijo na enostaven, hiter in u~inkovit na~in bistveno zmanj{ati stro{ke ogrevanja in sanitarne vode ter ob tem ohraniti ter celo pove~ati udobje, ki ga zagotavlja celovit in avtonomen ogrevalni sistem Orca Coolwex,” je sklenil Stane Rijavec. • Dodatne informacije in strokovno svetovanje tudi na 080 35 10, www.orcaenergy.eu, E: info@orcaenergy.eu


Potrebujete var~no in zanesljivo ogrevanje? Nove tehnologije (IoT, Cloud) v slu`bi varnosti in var~evanja Internet stvari (IoT – Internet of Things) Internet stvari (IoT) spada med novodobno in zelo obetavno tehnolo{ko podro~je za povezovanje najrazli~nej{ih stvari v Internet. Strokovnjaki napovedujejo, da bo razvoj IoT trga naredil ve~jo revolucijo kot uvedba Interneta. Na Internet je priklju~enih vse ve~ naprav, ki so povezane (M2M – Machine to Machine), mobilni telefoni pa predstavljajo najbolj raz{irjen uporabni{ki vmesnik med ~lovekom in strojem (HMI – Human Machine Interface) in slu`ijo za usmerjanje delovanja naprav. Tehnologija »v oblaku« (Cloud Computing) Tehnologija »v oblaku« so dejansko ra~unalniki na razli~nih lokacijah, priklju~eni na Internet. Uporabnik ima ob~utek, da je ra~unalnik, ki obdeluje njegove podatke venomer nekje v bli`ini »v oblaku«. Iz mno`ice informacij, ki so na voljo, je potrebno izlu{~iti tiste prave. Tiste, ki jih `elimo shraniti in tiste, ki jih `elimo obdelati tako, da bodo razumljive drugim napravam - ~loveku. ^e spretno zdru`imo povezljivost Internet stvari s tehnologijo »v oblaku« in mobilnost, ter prijazen uporabni{ki vmesnik pametnega telefona, dobimo precej izbolj{an sistem nadzora na daljavo, ki omogo~a odpravljati napake, ne da bi sistem sploh videli. ^asi nujnih intervencijskih posegov so bistveno

kraj{i, marsikateri zastoj delovanja se prepre~i, {e preden do njega pride. Tak daljinski nadzor izbolj{a varnost in var~nost kateregakoli sistema.

Regulator Dialog EQ Regulator Dialog EQ, namenjen nadzoru in upravljanju sistema za ogrevanje ali hlajenje, spada med tovrstne sodobne regulacijske naprave z `e vklju~enimi prednostmi tehnologij IoT, Cloud. Odli~en je za razli~ne kotlovnice, kakor tudi ogrevanje doma. Regulator Dialog EQ spremlja delovanje in omogo~a upravljanje sistema za ogrevanje ali hlajenje kadarkoli in od koderkoli, varno shranjevanje vseh uporabni{kih nastavitev »v oblaku«, ter bele`enje in shranjevanje vseh pomembnih dogodkov (~rna skrinjica v oblaku). Z nakupom regulatorja Dialog EQ, vam hkrati ponudimo pomo~ servisne ekipe na daljavo, ter daljinska dopolnjevanja programske opreme (upgrade). Izbirate lahko uporabni{ki vmesnik (WEB portal, lokalni WEB, aplikacija za mobilne telefone Android, iOS, Windows). • Igor GODEC, PROF.EL


30

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Prednosti plinske toplotne ~rpalke

Z

izkori{~anjem energije iz narave plinske toplotne ~rpalke dosegajo visoke izkoristke tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. S tem lahko u~inkovito pokrijejo osnovne potrebe po ogrevanju tudi pozimi. Agregati plinskih toplotnih ~rpalk zagotavljajo visoko stopnjo toplotnega udobja, saj odli~no pokrivajo toplotne potrebe v ~asu konic in so primerne za ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo ali razvla`evanje. V primerjavi s sicer zelo u~inkovitimi kondenzacijskimi plinskimi grelniki plinske toplotne ~rpalke omogo~ajo {e vi{je, rekordne izkoristke nad 135 %. Porabo energije in izpuste CO2 lahko zmanj{amo, ne da bi se morali odre~i toplotnemu udobju. To je prepri~ljiva re{itev, ki prina{a ekolo{ko in gospodarno alternativo za novogradnje in tudi starej{e stavbe.

Prednosti pred elektri~nimi toplotnimi ~rpalkami Glavna prednost v primerjavi z poznano »elektri~no« toplotno ~rpalko je manj{a odvisnost od vremenskih pogojev. Plinske toplotne ~rpalke omogo~ajo konstantno zmogljivost ogrevanja tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Zaradi druga~ne tehnologije pri enaki toplotni mo~i porabijo manj toplote iz narave kot elektri~ne toplotne ~rpalke. Za sondo zemeljske toplotne ~rpalke s plinskim pogonom potrebujemo manj{o globino vrtine. Ob izkori{~anju toplote sonca potrebujemo tudi manj{o povr{ino kolektorjev. V ~asu, ko toplota iz narave ne zado{~a, lahko vgrajena plinska kondenzacijska tehnologija zagotovi toploto, ki je z vidika energetske u~inkovitosti v celoti primerljiva. V primerjavi z elektri~no toplotno ~rpalko lahko pri plinski toplotni ~rpalki uporabimo manj{e dimenzije toplotnih virov iz narave. Nekatere plinske toplotne ~rpalke omogo~ajo tudi proizvodnjo manj{ega dela elektri~ne energije.

Delovanje plinske toplotne ~rpalke Plinski motor Toplotne ~rpalke s plinskim motorjem poganja zemeljski plin. Za pogon kompresorja skrbi motor z notranjim izgorevanjem. Pri porabi primarne energije so kompresijske plinske toplotne ~rpalke u~inkovitej{e od elektri~nih toplotnih ~rpalk, ker lahko odpadno toploto, ki nastaja med izgorevanjem, uporabimo za ogrevanje. Absorbcija ali uparjanje Absorbcija je vpijanje stvari (npr. vodne pare, amonijakove pare) s pomo~jo higroskopi~nih teko~in. To so zmesi LiBr-voda, NH3-

Foto: Vaillant

voda, zmesi raznih slanic-voda itd. Po tem na~elu deluje ve~ina dana{njih sorbcijskih naprav. Sistemski krogotok prena{a raztopino vode in amonijaka ter helij kot pomo`ni plin, zato za delovanje ne potrebujemo gibljivih delov, kot so denimo ~rpalke. Rezultat tega vzajemnega delovanja je toplotna ~rpalka brez gibljivih delov, ki je {e u~inkovitej{a od sodobnih plinskih kondenzacijskih grelnikov. Zaradi tega so absorpcijske plinske toplotne ~rpalke zelo zanesljive in skoraj ne potrebujejo vzdr`evanja.

Dobra praksa - plinske toplotne ~rpalke V Sloveniji je `e ve~ stanovanjskih in poslovnih objektov opremljenih s plinskimi toplotnimi ~rpalkami za energetsko oskrbo. Ve~ si lahko ogledate na: http://www.zemeljski-plin.si/ogrevanje/ plinska-toplotna-crpalka/ •

Revija Varèujem z energijo izide 5 krat letno in jo lahko naroèite na naslovu: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. TEL.: 041 971 324 Plaèate le stroðke odpreme in poðtnine (13,54 € - 5 izvodov na leto)


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

31

Foto: Viessmann d.o.o.

S pametno investicijo lahko ob~utno zmanj{ate stro{ke ogrevanja

V

si tisti, ki za ogrevanje uporabljajo energetsko manj u~inkovite energente in ogrevalne sisteme (npr. kotle za kurilno olje in uteko~injen naftni plin ali elektri~ne radiatorje), lahko s premi{ljeno investicijo v eno izmed sodobnih ogrevalnih tehnologij ustvarijo dolgoro~ni prihranek, izbolj{ajo kakovost zraka in najpomembneje – zmanj{ajo stro{ke ogrevanja. Velik vpliv na pove~ano rabo energije ima ogrevalni sistem, pri katerem v Sloveniji prevladujejo stari ogrevalni sistemi z nizkimi izkoristki in posledi~no ve~jo porabo energije kot je to potrebno. Prav zato je zamenjava starej{ih ogrevalnih sistemov z novimi velika prilo`nost za pove~anje energetske u~inkovitosti. Pri odlo~itvi za zamenjavo energenta in ogrevalnega sistema je pri ponudnikih in energetskih svetovalcih najprej potrebno natan~no preveriti za~etne izdatke investicije in letne stro{ke goriva med obratovanjem sistema. Ni namre~ vseeno, ali vas ogrevalni sistem `e na za~etku stane 3.000 ali 10.000 evrov. Primerjava investicijskih

stro{kov in cene energentov ka`ejo, da je odlo~itev za preklop na zemeljski plin v tem primeru med najugodnej{imi re{itvami. Zemeljski plin je med vedno bolj prepoznanimi ogrevalnimi sistemi in energenti, katerega cena se je v zadnjih letih ob~utno zni`ala. Tehnologije na zemeljski plin omogo~ajo nadpovpre~ne izkoristke, investicija v kondenzacijsko plinsko pe~ pa je do trikrat ni`ja kot pri ostalih ogrevalnih sistemih. Prav zato ima zemeljski plin najkraj{o dobo vra~anja, saj se investicija prehoda na zemeljski plin na klju~ (cca. 3.000 evrov za stanovanjsko hi{o), vrne po cca. dveh letih. Poleg tega pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva koli~ina pra{nih delcev ter bistveno manj emisij kot pri ostalih fosilnih gorivih. Njegove prednosti so najbolj izrazite v povezavi z u~inkovitim ogrevalnim sistemom kot sta kondenzacijski kotel ali plinska toplotna ~rpalka, zaradi ~esar se zemeljski plin uvr{~a med okoljsko najprimernej{e energente. Tega se zavedajo tudi {tevilni uporabniki, katerih {tevilo v Sloveniji iz leta v leto raste – danes jih je `e okrog 130.000 v 82 ob~inah. Ve~ o zemeljskem plinu lahko najdete na www.zemeljski-plin.si . •

ZEMELJSKI PLIN SE SPLAĂ?$,1323/AĂ?$ Prihranki in stroĹĄki ob menjaYLSHĂŽLQD2LJE

6LVtHP]DRJrevDQMHQDzHPHOMVNLSOLQ zahtevDGRWULNrDWQLÄąMR]DĂŽHWQRLQvHVWLFLMo.

INVESTICIJA

Za vHĂŽLQfRUPDFLMRELÄ–ĂŽLte

www.zemeljski-plin.si

=HPHOMVNLSOLQ

Lesna biomasa

TRSORWQDĂŽUSDOka (zUak / voda)

3.181 â‚Ź

4.512 â‚Ź

9.574 â‚Ź

PRGDWNLSovzHWLSRÄ–WXGLMLNLMRMHLzdelal /DERratRULM]DRkROMVke tHKQRORJLMH YVWaYEDK LOT= FDNXOtHWD]DVWrRMQLÄ–Wvo 8QLver]DY/MXEOMDQLPDM14


32

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Iskanje cevi

Kopalni{ko dr`alo

RAC TAC

Naprava je namenjena predvsem iskanju polo`aja in globine vkopanih PVC in PE cevi, v katerih so signalni, telefonski, opti~ni ali drugi vodniki ali voda. Locira tudi kovino, les, kable in kovinske cevi. Deluje s frekvenco 2,45 GHz kot GPR (ground penetrating radar) in odkriva razlike v gostoti, s ~imer poka`e, kje se nahaja cev ali drug objekt, ki ima rob. Deluje v vseh vremenskih pogojih, de`ju, snegu in v stoje~i vodi, laserski kazalec pa opti~no poka`e smer preiskovanja. Globino cevi dolo~imo s ciljanjem navpi~no in pod kotom 45°, kar poka`e vgrajeni kotomer, polo`aj pa ugotovimo z GPS signalom. Slu{alke so pomo~ v hrupnem okolju, displej je osvetljen, vse vrednosti pa po iskanju prenesemo v ra~unalnik preko USB kabla. Napajanje 3 x 9V alkalne baterije, masa 1,1 kg, proizvod AML Pro, www.ssilocators.com •

Koristen pripomo~ek za vse generacije. Uporaben za pritrditev na vse gladke in stabilne povr{ine v kopalnici ali strani{~u. Ro~aj je izdelan iz stabilne in lahke ABS plastike. Del za oprijem je dolg 100 mm in ima premer 30 mm, kar je ergonomsko najugodnej{e. Klju~ni del pripomo~ka sta dva velika gumijasta sesalna kro`nika, premera 100 mm, izdelana iz naravnega kav~uka, ki ostane elasti~en dolga leta. Izdelek pove~a varnost v sanitarijah, prepre~i padce, zdrse ter po{kodbe, prenese obremenitev 70 kg in ga lahko vzamemo s seboj tudi na dopust. Tretja prednost, z njim najdemo najugodnej{i polo`aj na razli~nih mestih za oprijem, da lahko na ta mesta nato pritrdimo stabilna, vija~ena dr`ala. Proizvajalec Ridder, masa 700 g, cena okrog 25 €, trgovina Mavi Maribor •

Je izjemno uporaben pripomo~ek za vse, ki svoje delo opravljajo na tleh, v kle~e~em polo`aju, polagalci talnih oblog, kerami~arji, parketarji, brusilci in drugi. Okvir na kolescih je opremljen s sede`em, dvema naslonoma za kolena in podlago, na katero naslonimo prsni ko{. Vsi nasloni so hitro prestavljivi ter omogo~ajo hitro prilagoditev. Kri`ni del hrbtenice je pri tem popolnoma razbremenjen, cirkulacija krvi skozi kolena in gle`nje pa neovirana. Delo na mokrih, pra{nih ali suhih podlagah je veliko la`je, na telesu ni potrebno imeti nobenih dodatkov, na primer kolenskih za{~it, pritrjenih s trakovi. Vse naslonske to~ke so bogato oblazinjene, napravo usmerjamo s konicami ~evljev, ki se edine dotikajo podlage, izdelek tehta 3,6 kg, prenese te`o uporabnika do 140 kg, cena okrog 200 €, www.contractorsdirect.com/RAC-A-TAC •

Okna za IR meritve

Strani{~na prha

Nadzor temperatur v elektro omarah in elektromehani~nih sistemih je s pojavom infrarde~ih kamer postal zelo enostaven. Pri tem lahko vrata omar, v katerih so elementi pod visoko napetostjo, ostanejo zaprta in ne ogro`ajo nadzornika. S tem odkrijemo dele, ki se pregrevajo in bi lahko povzro~ili izpad ali po`ar. Potrebno je vgraditi posebne odprtine, opremljene z neprodu{nim pokrovom in varnostno mre`o, ki je toplotna kamera sploh ne zazna. Pred tem so uporabljali okenca s kristalnim steklom, ki pa so povzro~ala motnje, se zapra{ila, pokala, najvi{ji dovoljeni premer pa je zna{al samo 100 mm. Nove odprtine so lahko vseh oblik in velikosti, podolgovate, upognjene in celo vogalne, postavljene na vseh kriti~nih to~kah elektro ali strojnih sistemov. Izdelek Infrared Wiewing Pane, proizvajalec Iriss, www.iriss.com •

Kadar so drugi sistemi predragi, prostora za vgradnjo bideja pa ni, lahko visok higienski nivo vzdr`ujemo s priro~no prho, name{~eno ob {koljki. Deluje lahko na hladno vodo, kar zdravniki priporo~ajo, ali pa ima prigrajen me{alni ventil. Lahko jo vgradimo naknadno in priklju~imo na bli`nji umivalnik ali kar na strani{~ni kotli~ek. Glavni problem postane kapljanje, saj ro~ka nima odtoka. To prepre~uje poseben neviden ventil, ki je vgrajen v stensko dr`alo. Ko ro~ko uporabljamo, vstavek zavrtimo za 90° in med uporabo aktiviramo ventil na ro~ki. Po uporabi, vodo zapremo z obra~anjem dr`ala, ro~ko vrnemo v dr`alo in dovod vode je popolnoma prekinjen. Z izbiro polo`aja vstavka lahko kontroliramo tudi temperaturo vode. V nastavku je {e regulator pretoka, za pretok najve~ 5 l/min. Delovni tlak 5 bar, izdelek E37000, proizvajalec Bossini, www.bossini.it •


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Merilec olja v vodi Na trgu se je pojavila posebna termokamera za kleparje, krovce, gradbenike, nadzornike ter energetske strokovnjake. Z njo odkrivamo vla`na mesta v konstrukciji ali v zidovih, ki s prostim o~esom niso vidna. Kamera jih poka`e, zaradi tega lahko dolo~imo mesta, ki jih bomo merili s tipalom vlage, da natan~no dolo~imo koli~ino vlage. V napravi se nahaja prilagojen senzor za to~no ta namen, na ekranu pa prika`e vla`ne povr{ine v modri barvi. Brezdoti~no lahko izmerimo pribli`no vsebnost vlage na daljavo, v kompletu pa je {e sonda za natan~no kontaktno meritev. To~kasti laser olaj{a ciljanje, vgrajen akumulator pa zagotovi ve~urno uporabo. Meritve shranjujemo v spomin ter jih prenesemo na PC in analiziramo. Proizvajalec Flir, izdelek Flir MR160, www. Flir.com •

33

V veljavi nova energijska nalepka Od 26. septembra 2015 je v veljavi obvezno ozna~evanje z energijsko nalepko. Meddrugim velja tudi za ogrevalne sisteme in grelnike vode, za katere so postavljene nove zahteve glede ekolo{kega oblikovanja (ecodesign). Potro{nikom bodo tako na voljo ekolo{ko prijaznej{i izdelki in bolj pregledne informacije ob nakupu. Tako bomo la`je preverili okoljski vpliv ogrevalnega sistema ali grelnika in ga primerjali s konkuren~nimi izdelki. Obvezno ozna~evanje z energijsko nalepko lahko v kratkem pove~a ponudbo energijsko bolj u~inkovitih in okolju bolj prijaznih ogrevalnih sistemov, grelnikov vode in bojlerjev. Na novi nalepki bodo ozna~eni energijski razredi od G do A++, obvezna pa bo za naslednje izdelke: • sisteme, ki proizvajajo toploto za ogrevanje prostorov, kot so plinski bojlerji, toplotne ~rpalke, in kombinirane sisteme za kogeneracijo (soproizvodnja elektri~ne in toplotne energije); • sisteme za ogrevanje prostorov, ki so lahko tudi grelniki vode; • grelnike vode, vklju~no s preto~nimi; • naprave za shranjevanje tople vode s prostornino do 500 litrov. Razen barvne lestvice energijska nalepka beleži podatek o deklarirani proizvedeni energiji in/ali porabljeni energiji v letu dni, ter glasnosti naprave (v decibelih). Nova pravila veljajo za vse izdelke, ki so jih proizvajalci na trg plasirali po 26. septembru 2015. • VIR: www.zeleniprihranki.si

Samo~istilna WC {koljka Je nova WC {koljka, ki se samodejno o~isti po vsaki uporabi. Aktivno deluje proti bakterijam ter oblogam iz fekalij in vodnega kamna. Izvedba v dveh verzijah, AC (actilight) in EW (ewater+). Obe sta samo~istilni, tip EW po uporabi {koljko obrizga z elektrolizirano vodo, ki deluje antibakterijsko, odstranjuje ne~isto~e, izpiranje pa poteka v kro`nem vrtincu. Tip AC pa ima {koljko prevle~eno s plastjo cirkonija, ki odbija vodne kapljice in nesnago. Oba tipa imata v pokrovu UV svetilo, ki razgrajuje {e zadnje ostanke, zaradi ~esar WC {~etke ne potrebujemo. Pokrov se samodejno odpira in spu{~a, sedalo je ogrevano, vgrajen je tu{ in brez`i~no upravljanje, programiran za mo{ko in `ensko pranje. Ima {e su{ilec s toplim zrakom in brizgo z dezodorantom. Izdelek Neorest, proizvajalec Toto – Japonska, www.toto.co.jp/en/ •


34

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka za brezhibno ogrevanje z radiatorji Toplotna ~rpalka HITACHI YUTAKI S-80 prava izbira za obnovo starej{ih objektov z radiatorskim ogrevanjem

V

isokotemperaturna, dvostopenjska toplotna ~rpalka Hitachi Yutaki S-80 je namenjena zamenjavi starega sistema ogrevanja na zemeljski plin ali kurilno olje - ogrevanje vode do 80°C. Omogo~a zamenjavo dotrajanih kotlov in s tem zmanj{anje strokov ogrevanja do 70 %, kar bi pri porabi 3000 litrov zna{alo 900 EUR. Toplotna ~rpalka Yutaki S-80 dosega temperaturo ogrevne vode do 80°C, tudi pri ekstremnih zunanjih razmerah do -20°C, brez pomo~i elektri~nih grelcev. S tem je omogo~eno zagotavljanje zadostne koli~ine energije in visoke temperature za ogrevanje objekta z radiatorskim ogrevalnim sistemom, talnim ogrevalnim sistemom ali kombinacijo obeh. Glavna prednost je segrevanje vode do 80°C, kar omogo~a priklju~itev na obstoje~i radiatorski sistem, brez nepotrebnega poseganja po dodatnih sevalnih telesih ali predelavi radiatorjev. Vso delo se opravi v kotlovnici, hitro in ~isto.

Toplotna ~rpalka

Yutaki S-80 s subvencijo

Toplotna ~rpalka Yutaki S-80 – ogrevanje za vsako hi{o Toplotna ~rpalka Yutaki S-80 je izvedena kot kompaktna notranja enota toplotne ~rpalke z bojlerjem za pripravo sanitarne tople vode v neto volumnu 185 l ali 250 l, ter zunanjo lo~eno enoto. V kolikor so na voljo tudi son~ni kolektorji sistem omogo~a uporabo le teh pri pripravi tople sanitarne vode ali pri dogrevanju sistema. Toplotna ~rpalka Yutaki S-80 je dobavljiva v mo~eh od 10 do 16 kW, kar zadostuje za eno ali dvostanovanjske dru`inske hi{e. •

Za ogled, brezpla~ni informativni izra~un in ponudbo kontaktirajte podjetje Ogrevanje in hlajenje d.o.o., na telefonsko {tevilko 051 805 815 ali pi{ite na info@heatandcool.si.

www.heatandcool.si Prava izbira za radiatorsko ogrevanje

Eko Sklada! Delovanje toplotne ~rpalke Hitachi Yutaki S-80 Toplotna ~rpalka Yutaki S-80 ima dva inverterska kompresorja, ki delata v pametni kaskadni tehnologiji z dvema hladilnima krogoma, pri ~emer kro`i hladilno sredstvo - R410A in R134A. Prvi kompresor se nahaja v zunanji enoti (R410A), drugi kompresor pa v notranji enoti (R134A). Da bi pove~ali sezonsko u~inkovitost naprave (SCOP), drugi krog deluje le kot oja~evalnik, v kolikor se zahteva visoka temperatura vode, preostali ~as se uporablja le en krog. Krmilnik glede na zunanjo temperaturo in potrebe po vi{ini temperature ogrevalne vode odlo~a o delovanju enega ali dvojnega hladilnega tokokroga in s tem optimizira porabo elektri~ne energije.

Z inovativnim sistemom krmiljenja so tako pri Hitachiju dosegli visoko sezonsko u~inkovitost naprave, kar uv{r~a toplotno ~rpalko Yutaki S-80 v energijski razred A+.

COP 4,36

vencijo o Eko sklada a

'YRVWRSHQMVNDWRSORWQDĂžUSDONDHITACHI Yutaki S80 MHQDPHQMHQD]DPHQMDYLVWDUHJDRJUHYDOQHJDVLVWHPD QD]HPHOMVNLSOLQDOLNXULOQRROMHWHUMHSULPHUQD]D SULNOMXĂžLWHYQDradiatorski ogrevalni sistem'RVHJD WHPSHUDWXURRJUHYQHYRGHGRƒ&WXGLSUL]XQDQMLK UD]PHUDKGRƒ&,]ELUDWDNĂŁQHWRSORWQHĂžUSDONHYDP YNRPELQDFLML]UDGLDWRUMLRPRJRĂžDvelik prihranek.

051 805 815

info@heatandcool.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

35

Ogrevanje najceneje z biomaso, najdra`je z elektriko

Dru`ina izdelkov KWB – ogrevanje na biomaso

V

isoka kurilna vrednost, dolgoro~no stabilna cena energenta, visok izkoristek in gotovost oskrbe so najpomembnej{i faktorji nakupa novega ogrevalnega sistema. Uporaba kotlov na biomaso je v Sloveniji, z razlogom, ena najbolj priljubljenih oblik ogrevanja. [tevilke govorijo zase.

Dru`ina izdelkov KWB obsega sodobne kotle na pelete KWB Easyfire 2,4-35 kW ter KWB Pelletfire+ 45-135 kW, sekance in pelete KWB Multifire 20-120kW, ve~je mo~i KWB Powerfire 130-300 kW, polena KWB Classicfire 18-28 kW in 40 kW–50 kW ter solarne sisteme KWB EasySun in KWB MultiSun za toplotno oskrbo vse od individualnih hi{, ve~jih zgradb, do manj{ih daljinskih omre`ij.

Ogromen potencial - ogrevanje z lesom V tem delu Evrope velja biomasa za energent z najve~jim potencialom. 58,4 % Slovenije je prekritih z gozdnimi povr{inami, kar nas po gozdnatosti uvr{~a na skupno tretje mesto v Evropi, tik za [vedsko in Finsko. Lesna zaloga gozdov presega 330 milijonov kubi~nih metrov ter iz leta v leto nara{~a. Letni prirastek tako presega 8 milijonov kubi~nih metrov. Lesna biomasa se uvr{~a v skupino najstabilnej{ih energentov, zaradi regionalne dostopnosti pa zagotavlja energetsko neodvisnost, ustvarja stabilna in dolgoro~na delovna mesta ter pomembno podporo kmetijskemu sektorju. Slovenija si je na dolgi rok postavila zelo ambiciozen, dru`beno in okoljsko odgovoren, za gospodarski razvoj pa nujen energetski cilj: do leta 2020 `eli dele` obnovljivih virov energije (OVE) pove~ati z zdaj{njih 12 kar na 25 odstotkov v kon~ni porabi vse energije v dr`avi. Pri tem naj bi se dele` obnovljivih virov v prometu dvignil na 10 odstotkov, pri ogrevanju na 33 odstotkov in pri proizvodnji slovenske elektri~ne energije na dobrih 40 odstotkov.

Nov vir prihodkov Da bi postopoma dosegli zastavljene energetske cilje in pove~ali izrabo lesne biomase, bi morali v Sloveniji po mnenju dr. Nike Krajnc v prihodnjih letih bistveno ve~ narediti predvsem pri promociji manj{ih (pod 1 MW in{talirane mo~i) in u~inkovitih sistemov ogrevanja javnih stavb z lesno biomaso. To je po njenem smiselno narediti predvsem na pode`elskih delih Slovenije, kjer je lesa slab{e kakovosti dovolj. Na trg z lesnimi gorivi in proizvodnjo toplote in/ali elektrike iz lesne

bi l opazneje j vstopiti t iti llesna podjetja dj tj iin ttudi di llastniki t iki biomase pa bi morala gozdov, ki jim taka dejavnost lahko zagotovi nov vir prihodkov.

KWB kot klju~en partner Kotli na biomaso KWB za proizvodnjo toplotne energije uporabljajo {irok nabor energentov. Ob klasi~nih oblikah goriv, kot so peleti, sekanci in polena lahko za proizvodnjo toplotne energije uporabimo tudi koruzne stor`e, miskantus, olj~ne ko{~ice ali lupine son~ni~nih semen. Podjetje KWB `e ve~ kot 20 let proizvaja najkakovostnej{e re{itve za ogrevanje na biomaso. Lasten izobra`evalni program za in{talaterje t.i. KWB Akademija, strankam zagotavlja najvi{jo stopnjo kompetentnosti (po podatkih interne raziskave vsega 97 % strank priporo~a nakup KWB kotov, kar je edinstven podatek na trgu in uvr{~a KWB na prvo mest v Evropi), 6-letna garancija, popolnoma avtomatiziran sistem in ~isto~a kotlov (odvisno od zmogljivost kotla je posodo za pepel potrebno izprazniti zgolj vsake dve leti) mo`nost pridobitve Eko-subvencij ter {iroka paleta kotlov za osebno in gospodarsko rabo prepri~ajo. • Peter Dobovi~nik

Se vidimo na Sejmu DOM 2016. Od 8. do 13. marca vljudno vabljeni v dvorano B, razstavni prostor 5. Ve~ o KWB ogrevanju prihodnosti lahko izveste na sede`u podjetja v @alcu na 03 839 30 80, na spletni strani www.kwb.si.

Vabilo 8. - 13. 3. 2016 GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE, LJUBLJANA DVORANA B, RAZSTAVNI PROSTOR 5

Promocijski sporo~ilo

SEJEM DOM 2016


36

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Daikin naredil korak naprej v razvoju hladilnih sredstev za toplotne ~rpalke!

K

ot vodilni ponudnik na trgu sku{a Daikin razvijati in ponujati notranje enote, ki kupcem zagotavljajo udobje, z majhnimi vplivi na okolje, energetsko u~inkovitostjo in pravo izbiro hladilnih sredstev. S tovrstno vizijo je Daikin na Japonskem leta 2012 predstavil prvo klimatsko napravo s hladilnim sredstvom R-32. Hladilna sredstva kro`ijo v klimatskih napravah in prena{ajo toploto ter tako delujejo kot o`ilje proizvoda. Izbira hladilnega sredstva je tako glavni dejavnik, ki prispeva k zmanj{anju globalnega segrevanja. Tako je Daikin prepoznal R-32 kot najbolj obetavno hladilno sredstvo prihodnosti za stanovanjske in komercialne klimatske naprave. Njegov vpliv na okolje je namre~ kar 77 odstotkov manj{i kot pri drugih hladilnih sredstvih. V primerjavi z najpogosteje uporabljenimi hladilnimi sredstvi za zra~ne klimatske naprave ima hladilno sredstvo R-32 le tretjino vpliva na globalno segrevanje, zahteva manj{o prostornino in omogo~a ve~jo energijsko u~inkovitost. Kot eno-

stopenjska komponenta je R-32 tudi la`je reciklirati in ponovno uporabiti.

Popoln nadzor Spremljati stanje va{e enote, nadzirati na~in delovanja, nastaviti temperaturo, hitrost pretoka zraka in smeri ter urnik temperature in delovanja (do {tirimi ukrepi na dan, sedem dni v tednu), so operacije, ki so zdaj na voljo za naprave Android in Apple. Uporabnik se lahko odlo~i za vodenje svoje klimatske naprave Daikin tudi prek aplikacije, ki zagotavlja popoln nadzor doma ali na poti. Uporaba spletnega Controllerja Daikin v kombinaciji z brez`i~no LAN napravo plug-andplay vam daje popoln nadzor nad va{o

klimatsko napravo kjerkoli in kadarkoli. Spletni Controller Daikin je zdaj na voljo za ve~ino inverterskih Daikinovih enot. • Daikin v Sloveniji

Idealne reĹĄitve ogrevanja Kot nadomestilo za stare oljne ali plinske peÄ?i z visokotemperaturnimi sistemi ogrevanja.

Za nove zgradbe z nizkotemperaturnimi sistemi ogrevanja.

NOVO!

Daikin v Sloveniji

f


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

37

Aksialni ventilator Weishauptove toplotne črpalke zrak/voda s pretočno optimiziranim obrisom (>>sovje krilce<<)

Lohberger {tedilniki na trda goriva

Inovativni, funkcionalni, var~ni in sodobni Kuhinja s {tedilnikom na polena ima zna~aj sodobnosti in pridih tradicije. Z uporabo obnovljivih virov sledi ekolo{kim trendom, inovativne tehnolo{ke re{itve kuhali{~a pa pomenijo tradicionalno pripravo jedi na najsodobnej{i na~in. Kuhalna plo{~a je lahko izdelana iz nerjavnega jekla ali pa si izberete steklokerami~no plo{~o. Toploto {tedilnika lahko izkoristite tudi za ogrevanje prostora, opazovanje plamenov vam daje ob~utke doma~nosti in spro{~enosti. Linije Lohberger obsegajo kuhinjske {tedilnike za dom in gostinstvo, ter {tedilnike z mo`nostjo centralnega ogrevanja. Sodobna tehnologija omogo~a {tedilnikom na trda goriva sodobno in okolju prijazno ogrevanje in kuhanje. To omogo~a inovativni, patentirani JETFIRE sistem. Zdru`evanje plamena v snop neposredno nad kuri{~em in dodatno doveden sve` zrak povzro~ita “turbo u~inek”, ki povzro~i dvig temperature do 1200°C. Rezultat: plo{~a {tedilnika se segreje bistveno hitreje, ~as kuhanja se zmanj{a. Hkrati se izbolj{a izgorevanje, emisije se zaradi tega zmanj{ajo na minimum, stro{ki ogrevanja se zmanj{ajo in uporaba {tedilnika na drva je okolju bolj prijazna. Ve~ina {tedilnikov na trda goriva dovaja kisik za zgorevanje v zgorevalno komoro iz prostora, v katerem je {tedilnik name{~en. Poseben model podjetja Lohberger ubira drugo pot; dela popolnoma neodvisno od zraka v prostoru, saj je absolutno zatesnjeno varjen in ima osrednji

Prednosti JETFIRE sistema: • izjemna u~inkovitost izrabe goriva do 84% (izkoristek) • nizki stro{ki ogrevanja • ve~ udobja uporabniku • dalj{i ~as gorenja • vi{ja temperatura kuhalne povr{ine • kraj{i ~as kuhanja • okolju prijazno zgorevanje • do desetkrat manj{e emisije CO • ustreza standardu BIMSCH

dovod zraka. Potrebnega kisika za zgorevanje se v zgorevalno komoro torej ne dovaja iz prostora, ampak v celoti iz zunanjosti.

Štedilnik na polena in pelete Za {e posebej udobno in prijetno bivanje poskrbijo najnovej{i {tedilniki v kombinaciji polen in peletov. Ob uporabi sobnega termostata bo va{ {tedilnik samodejno poskrbel za prijetno temperaturo v prostoru. [tedilniki Lohberger so inovativna re{itev za sodobni trajnostni `ivljenjski slog. Lohberger je prvo podjetje, ki je za {tedilnik na drva prejelo avstrijsko okoljsko priznanje. [tedilniki LOHBERGER so tudi dvakratni dobitnik nagrade Plus X Awards. S tem se dokazano uvr{~ajo med najkakovostnej{e. O tem se prepri~ajte tudi sami na predstavitvi v `ivo – poi{~ite mobilno enoto podjetja Agni d.o.o. na sejmu Dom. • Andrej Gruden

Umetnost tihe moči. Zanesljive, visoko učinkovite toplotne črpalke od Weishaupta pridobijo toploto iz zraka. To ne opravljajo samo vztrajno in zmogljivo, temveč tudi zelo tiho. Za to skrbijo med drugim posebno oblikovani ventilatorji, ki imajo za vzgled tihi način letenja sove. Weishaupt d.o.o., Teharje 1, 3000 Celje, (03) 425 72 50, www.weishaupt.si

To je zanesljivost. Obiščite nas: Sejem Dom 2016 v Ljubljani, od 08. do 13. marca 2016 Razstavni prostor 13, hala B

gorilniki

kondenz.tehnika

solarni sistemi

toplotne črpalke


38

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Nova direktiva za ve~jo u~inkovitost naprav za ogrevanje

NOVO: Ogrevanje hi{e s samoskrbno elektri~no energijo Bomo lahko imeli ogrevanje skoraj popolnoma zastonj z lastno son~no elektrarno – SE?

Hkrati je z uvedbo nove ENERGIJSKE NALEPKE v veljavo stopila tudi nova direktiva, ki dolo~a pravila za zasnovo grelnikov vode in zraka ter naprav za shranjevanje tople vode, ki bodo prispevala k njihovi ve~ji okoljski prijaznosti. Na trgu so lahko prisotni le okolju prijazni kondenzacijski bojlerji, ki del toplotne energije, ki bi jo sicer izpustili v zrak, ponovno uporabijo. Toplotne

~rpalke, kombinirani sistemi za kogeneracijo in grelniki vode morajo ustrezati zahtevam za energijsko u~inkovitost, toplotne ~rpalke tudi predpisom o najve~ji dovoljeni glasnosti. Septembra 2018 pa bodo pri~ele veljati tudi omejitve glede izpustov du{ikovega oksida za grelnike vode in zraka. • VIR: www.zeleniprihranki.si

S sprejetjem Uredbe o samooskrbi z elektri~no energijo iz obnovljivih virov (Net metering), je mo`no z vgradnjo mikro son~ne elektrarne na streho objekta, v ve~ji meri zni`ati stro{ke za ogrevanje. Letni stro{ek za ogrevanje hi{e in priprava tople vode predstavlja veliko finan~no obremenitev. Vsakdo bi si `elel imeti »zastonj ogrevanje«. Seveda to velja v primeru uporabe ogrevalnih naprav, katera kot primarni vir, uporablja elektri~no energijo. Kot najbolj primerne za uporabo so vsekakor toplotne ~rpalke vseh vrst, uporabimo pa lahko tudi var~ne elektri~ne radiatorje, infrarde~e panele, elektri~no talno ogrevanje, elektri~ne pe~i za centralno ogrevanje, ipd.

Kako poteka priklop na novo samooskrbno son~no elektrarno, SE? Sistem Net Metering – sistem t.i. samooskrbe z elektri~no energijo omogo~a izgradnjo son~ne elektrarne ali elektrarne, ki proizvaja elektri~no energijo iz obnovljivih virov (sonce, veter, voda) s priklopom na nizkonapetostno in{talacijo objekta. Pred priklopom bo potrebno obstoje~i {tevec elektri~ne energije nadgraditi ali pa ga zamenjati s {tevcem, ki omogo~a obra~un za prevzeto in oddano elektri~no energijo iz (v) omre`ja (e). Pred priklopom na omre`je, bo lastnik potreboval spremembo soglasja za priklju~itev. Obra~un med prevzeto in oddano elektri~no energijo v omre`je se bo izvedel 1 krat letno, pri ~emer se morebitni vi{ki oddani v omre`je ne bodo obra~unavali. Zaradi tega je priporo~ljivo da se mo~ elektrarne optimizira na nekaj manj kot 100% potreb po elektri~ni energiji na leto.

Primer samooskrbne hi{e (200 m2) V primeru ogrevanja hi{e, velikosti do cca. 200 m2, se predvideva letna poraba elektri~ne energije s toplotno ~rpalko zrak – voda cca. 5.000 – 6.000 kWh na leto. Ob predpostavki, da je povpre~na poraba elektri~ne energije za gospodinjstva, brez ogrevanja, nekje 3.500 kWh na leto, nam se{tevek poka`e, da je poraba elektri~ne energije na letnem nivoju nekje okoli 10.000 kWh. V primeru samooskrbe z elektri~no energijo iz OVE bi v tem primeru bilo potrebno vgraditi son~no elektrarno, SE mo~i med 8 do 9 kWp.

Primer SE, ko nas ne ogreva toplotna ~rpalka V primeru ogrevanja hi{e z elektri~nimi radiatorji ali IR paneli, bi bilo potrebno predvideti vi{jo mo~ elektrarne, mo~i 11 kWp, katera bi na letnem nivoju proizvedla dobrih 12.000 kWh. Koli~ina proizvedene elektri~ne energije bi v tem primeru zado{~ala za pokritje ve~ine stro{kov za ogrevanje 200 m2 velike hi{e z vgrajeno termoizolacijo in kvalitetnim stavbnim pohi{tvom. Je pa investicija v ogrevalni sistem v tem primeru ni`ja, nekaj vi{ja pa je investicija v samo son~no elektrarno.

Zavarovani pred vi{anjem cen elektri~ne energije Tako son~ne elektrarne, kot ogrevalni viri na elektri~no energijo, so zelo zanesljive naprave. Pri~akovana `ivljenjska doba za omenjene sisteme je med 20 do 25 let. S sistemom samooskrbe si lahko na ta na~in omogo~ite brezskrbno prihodnost, tudi v primeru povi{anje cen za elektri~no energijo. •


SUBVEN

do

Z NAJBOLJŠIM RAZMERJEM MED KVALITETO IN CENO

A++

LAD SK

723/271(ý53$/.(

JA EKO CI

1000 €

‡ äLURNUD]SRQGHORYDQMDƒ&GRƒ& ‡ 9JUDMHQDHQHUJHWVNRYDUĀQDIUHNYHQĀQDREWRĀQDĀUSDOND:LOR ‡ =PRçQDRJUHYDWLYRGRGRWHPSƒ&WXGLSULƒ&]XQDQMH WHPSHUDWXUHVDPRNRW7ÿEUH]XSRUDEHHOJUHOFHY ‡ 3ULPHUQH]DWDOQRLQUDGLDWRUVNRRJUHYDQMH

6RQĀQHHOHNWUDUQH

~ ~ ~

Samooskrba z električno energijo za gospodinjske in manjše poslovne uporabnike. Vračilo investicije že od 7 let dalje. Odlična rešitev za uporabnike, ki za ogrevanje uporabljajo toplotne črpalke, IR ogrevanje, električne radiatorje, električno talno ogrevanje in podobno.

IR paneli Digel

1RUYHåNLHOHNWULĀQLUDGLDWRUML Made in Norway

‡ (QRVWDYQDYDUĀQDLQ HNRORåNDUHåLWHY]D RJUHYDQMHSURVWRURY ‡ QDYROMRVRUD]OLĀQH GLPHQ]LMHLQPRĀL ‡ ]DQHVOMLYRGHORYDQMHLQ GROJDçLYOMHQMVNDGRED ‡ YJUDMHQVREQLWHUPRVWDW ‡ SULORçHQVWHQVNLQRVLOHF

‡ 1L]NLLQYHVWLFLMVNLLQREUDWRYDOQL VWURåNL ‡ EUH]VWURåNRYY]GUçHYDQMD ‡ SUHSURVWDQDPHVWLWHY ‡ PRçQRVWEUH]çLĀQHUHJXODFLMH ‡ PRQWDçDVWHQDVWURSSUHQRVQD ‡ EUH]RNYLUMDLQ]]DREOMHQLPL URERYL ‡ L]YHGED]ODVWQLPPRWLYRPVOLNR

Uvoz in distribucija: Tersus d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani 01 2573 256 I 031 235 200 I 051 655 500 I tersus@siol.net I www.tersus.si


MONTER SVETUJE Uporabni nasveti – 40

PREDEN ZAMENJATE OGREVANJE! Kaj se pri vgradnji sodobnega ogrevalnega sistema v obstoje~ih zgradbah i{~e najpogosteje? Matej Dulc: Kupci so predhodno `e dobro zalo`eni z informacijami. Zanima jih potrebna mo~, oz. velikost vgrajene ogrevalne naprave, ter izkoristek. Pri kotlih na les je pogosto izpostavljena velikost potrebnega zalogovnika, kajti pogosto je `e najmanj{a pe~ prevelika in nujno potrebuje zalogovnik, da je njen izkoristek kar se da najve~ji. Kaj bi posebej izpostavili pred nakupom toplotne ~rpalke? M.D.: Pogosto se pojavlja problem za investitorje, ko naletijo na ponudnike, ki navajajo zgolj izkoristek (COP) toplotne ~rpalke, malokdo pa se podrobneje pozanima o mo~i toplotne ~rpalke pri najni`jih zunanjih temperaturah. Na trgu je namre~ med proizvajalci, kar zadeva izkoristke toplotne ~rpalke, velika razlika. Ponazorimo: ponavadi ponudniki pogosto navajajo mo~ 10 kW pri -10°C zunanje temperature. Ta mo~ toplotne ~rpalke v ~asu, ko je najbolj hladno pade za 40%; (namesto 10 kW je mo~ toplotne ~rpalke samo 6 kW), zaradi ~esar se hi{e in objekti posledi~no ogrevajo direktno z elektri~nimi grelniki. Tako se zgodi, da toplotne ~rpalke niso ustrezno dimenzionirane in nimajo dovolj mo~i za ogrevanje. Kako definirati toplotne izgube objekta? M.D.: Na obstoje~ih objektih, je v~asih zelo te`ko definirati toplotne izgube, vsekakor se

jih lahko definira iz obstoje~e porabe energenta za ogrevanje, pri tem pa je potrebno opozoriti, da je ve~ina strank, ki so se sedaj ogrevali na kurilno olje, var~evala in morda niso ogrevali vseh prostorov. ^e ogrevalni sistem preuredite na sistem s toplotno ~rpalko, lahko mirno ogrevate celotno hi{o. V nasprotnem primeru toplotna ~rpalka, ki je bila dimenzionirana na porabo energenta iz preteklih let ne dose`e `elenega u~inka, poraba el. energije pa je prevelika ker morajo el. grelci dodatno zagotoviti ogrevanje. Toplotna ~rpalka je s tem pod dimenzionirana. V dolo~enih primerih, kjer se toplotna ~rpalka priklaplja na obstoje~e radiatorske sisteme je smiselno v ve~jih prostorih zamenjati radiatorje z ustreznimi ve~jimi, s tem se pove~a povr{ina ogrevalnega telesa, posredno pa se lahko zmanj{a temperaturni nivo ogrevanja na ni`jo temperaturo. Kaj dokazuje zastarelost obstoje~ega ogrevalnega sistema? M.D.: Pri starej{ih sistemih se premalo pozornosti posve~a pripravi vode, ter varovanju toplotne ~rpalke proti umazaniji. Stari sistemi imajo na dnu cevi in na dnu radiatorjev nalo`ene obloge. Ko se sistem zamenja, oz. napolni s sve`o vodo, se pojavi pospe{ena oksidacija in korozija, te ne~isto~e pa pri~nejo kro`iti po sistemu. ^e ni izvedenega ustreznega filtra se kaj kmalu lahko izmenjevalec v toplotni ~rpalki zama{i in posledica je slab izkoristek ali nedelovanje. Zato je potrebno stare sisteme za ogrevanje pred polnjenjem s sve`o vodo o~istiti s pomo~jo dodatkov za

prepre~evanje korozije, obvezna je vgradnja magnetnega filtra. Katere tehni~ne karakteristike so klju~ne pri izbiri toplotne ~rpalke? M.D.: Pri izbiri ustrezne toplotne ~rpalke je pomemben izkoristek COP - ne samo pri dolo~eni temperaturi, ampak pri razli~nih temperaturah, ter njena mo~ pri najni`jih temperaturah. Pomembno je pri mo~i toplotne ~rpalke upo{tevati pri kateri temperaturi bo toplotna ~rpalka delovala ali je to visoko temperaturna 65°C, ali pa je dovolj 35°C, kajti sistemi z radiatorji ali ploskovnim talnim ali stenskim ogrevanjem, zahtevajo druga~no izbiro ustrezne toplotne ~rpalke. Kateri energent {e vedno prevladuje pri va{ih naro~nikih? M.D.: Stranke se pogosteje odlo~ajo za toplotne ~rpalke zrak – voda, sledi solarno ogrevanje, kjer s pomo~jo subvencije Eko sklada vse ve~ strank investira v dopolnilno ogrevanje, nato sledijo kotli na trda goriva in pelete. Veliko kupcem pa smo uspe{no vgradili tudi novi sistem ogrevanja in prezra~evanja s son~nimi toplozra~nimi kolektorji Solarventi. • Jo`ica Ekart, urednica revije


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

41

Primer iz prakse:

Izbira pravega vira za toplotno ~rpalko

P

ri vgradnji toplotne ~rpalke je klju~nega pomena odlo~itev o viru toplote, ki ga bo ~rpalka izkori{~ala (zrak, podtalnica, zemlja, geosonda). To je osnova za celotni nadaljnji projekt ogrevanja s toplotno ~rpalko, od izbire vrste toplotne ~rpalke, dimenzioniranja sistema in nenazadnje tudi vi{ine investicije. Tokrat obravnavamo zanimiv primer iz prakse, ko pri iskanju vira toplote ni {lo vse po planu. Zakaj potrebujemo prognoze in analize vira toplote? V obravnavanem primeru se je investitor iz osrednje Slovenije odlo~il za menjavo obstoje~ega kotla iz leta 2000 za toplotno ~rpalko. Investitor naj bi imel prisotne vsaj tri vire toplote za toplotno ~rpalko na svoji parceli (zrak, podtalnica, geosonda). Na~eloma vi{ja temperatura vira toplote pomeni vi{je grelno {tevilo toplotne ~rpalke (COP) in posledi~no ni`je stro{ke ogrevanja. Podtalnica je zato prva logi~na izbira. Lastnik je sprva razmi{ljal o izkori{~anju zraka, vendar se je kasneje na podlagi izku{enj okoli{kih prebivalcev in zaradi ve~jih u~inkovitosti delovanja odlo~il za podtalnico. Ker vodnega vira pri vrtanju `al niso na{li, se je nadalje odlo~il za geosondo, ki je ob~utno podra`ila projekt. Izvedena je bila geosonda 2 x 100m. Povezano s tem sta nastopili dve te`avi. Prva je bistveno vi{ja investicija in posledi~no tudi dalj{a povra~ilna doba, kot jo je sprva predvideval investitor. Druga te`ava pa je manj{a izdatnost geosonde od predvidene oz. optimalne, kar je kasneje vplivalo na ni`ji

COP toplotne ~rpalke in posledi~no ve~jo porabo elektrike za ogrevanje stavbe. Kje je bila izvorna napaka? Pred odlo~itvijo za izkori{~anje podtalnice in kasneje za geosondo ni bila narejena ustrezna geolo{ka, oz. vodna prognoza, ter ocena izdatnosti geosonde za konkretno lokacijo. Posledi~no dimenzioniranje geosonde ni bilo optimalno (dol`ina, oz. globina). Odlo~itev o viru toplote je osnova za celoten nadaljnji projekt, zato je previdnost v tem prvem koraku {e kako pomembna. Navedene izra~une, prognoze in analize zahtevajte bodisi od izvajalcev ali od neodvisnega strokovnjaka, preden se odlo~ite za investicijo.

Lastnik obravnavanega primera predlaga bodo~im investitorjem ^e je mo`no se zavarujte za primer, ko ni predvidenega toplotnega vira za toplotno ~rpalko. Z izvajalcem se dogovorite kaj s stro{ki vrtanja v tem primeru (brez pla~ila, delno pla~ilo, kompenzacije) in imejte vedno pripravljen plan B (kaj ~e ni predvidenega vira toplote). V konkretnem primeru so geolo{ke karte izkazovale, da

Izvajalci za vrtanje potrebujejo obi~ajno od 2 do 4 dni za eno vrtino, odvisno od zahtevnosti terena in globine. Predhodna prognoza tal in izdatnosti geosonde je klju~nega pomena.

je na lokaciji podtalnica, vendar je nismo na{li. To sicer ni bilo logi~no, saj imata dva bli`nja soseda sistem toplotne ~rpalke na sistem voda-voda, izkori{~ata podtalnico in sta zelo zadovoljna. Jaz sem imel smolo, saj sem lociran med obema sosedoma in vendar ni bilo podtalnice. To se v~asih pa~ zgodi. Najve~ja napaka je bila, da sem se prakti~no v petih minutah odlo~il za geosondo. V tem primeru bi bilo potrebno za~asno ustaviti izvedbo in vsekakor pridobiti geolo{ko prognozo in oceno izdatnosti vira, da se pridobijo relevantni podatki za izvedbo vrtine ({tevilo vrtin, predvidene globine, â&#x20AC;Ś). Zavedati se moramo, da je izdatnost vrtine lahko 20 W na globinski meter pa vse do 100 W in ve~ na globinski meter. V Sloveniji se praviloma vzame kar nekak{en povpre~ek in so ponavadi prera~uni za geosondo narejeni za 50 W na globinski meter. Zamenjava, {e relevantno dobre plinske pe~i po 15 letih delovanja, je bila preuranjena in bi ob dana{njem vedenju po~akal z investicijo vsaj 5-10 let, s tem, da bi kot drugi vir toplote uporabil enostavno pe~ na drva in montiral 2000 l zalogovnik vode, ki bi se po potrebi dogreval s plinsko pe~jo. Vsekakor je izbira toplotne ~rpalke zelo smotrna in upravi~ena, ~e se objekt ogreva na nizkotemperaturni sistem, pri visokotemperaturnih sistemih pa izkoristek ni tako izdaten in se posledi~no manj privar~uje. Na koncu koncev je cena plina v tem trenutku nizka, medtem ko je cena elektrike v porastu. â&#x20AC;˘

Vrtanje vrtine za geosondo od blizu.

TR


42

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Klimatska naprava Mitsubishi Electric – nepogre{ljiv element v va{em domu Korporacija Mitsubishi Electric s svojimi visoko kakovostnimi izdelki sodi med pionirje v zagotavljanju udobja v stanovanjskih, trgovskih in poslovnih prostorih. Mitsubishi Electric skozi vsa razvojna obdobja klimatskih naprav in sistemov na prvo mesto postavlja potrebe ljudi. Razvoj stremi k razumevanju po~utja in ustvarjanju udobnega in zdravega `ivljenjskega okolja. Trend proizvodnje klimatskih naprav za individualne objekte je predvsem nizka poraba energije, tiho delovanje in dovr{ena filtracija za doseganje ~istega zraka v prostorih v katerih se zadr`ujemo. Ve~inoma se kupci odlo~ajo za bolj{e, ~e ne najbolj{e izvedenke klima naprav Mitsubishi Electric, saj gre pri vrhunski klima napravi za dolgoro~no investicijo, cenovne razlike med posameznimi modeli pa so, dolgoro~no gledano, zanemarljive.

Kirigamine – MSZ FH_VE(HZ) – DELUXE stenski model Klimatska naprava KIRIGAMINE je tehnolo{ki prese`ek proizvodnje Mitsubishi Electric, v kateri so zdru`eni napredki s podro~ij minimalne porabe elektri~ne energije, izjemnih izkoristkov, ~i{~enja zraka, izjemno tihega delovanja, zaznavanja gibanja ljudi v prostoru, tehnologij izpiha zraka, ki je nemote~e in ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Stenski model FH postavlja nov mejnik kvalitete, udobja in doseganja najvi{jih energetskih izkoristkov na podro~ju hlajenja in ogrevanja (tudi do ekstremnih -25°C zunanje temperature) bivalnih prostorov (A+++).

MODEL MSZ-FH ^ist in sve` zrak je klju~en za zdravo bivalno okolje. Z uporabo posebnih filtrov – Plasma Quad – plazemski filtrski sistem, nam enota FH Mitsubishi electric omogo~a u~inkovito odstranjevanje {tirih vrst onesna`evalcev zraka: bakterij, virusov, alergenov in prahu. S posebnim, vgrajenim 3-D senzorjem ustvarja tridimenzionalno temperaturno sliko klimatiziranega prostora. Tako podrobna analiza omogo~a napravi, da oceni kje v sobi se nahajamo, zaznava na{o odsotnost, lo~i hi{ne ljubljen~ke od nas samih in prilagaja izpih na{im `eljam in potrebam. Izpih zraka je podoben naravnemu, saj funkcija Natural Flow ustvarja naraven zra~ni izpih podoben prijetni sapici vetra. Enostavna uporaba tedenskega ~asovnika nam omogo~a natan~no nastavitev delovanja naprave prav po na{ih `eljah (temperaturna in ~asovna namestitev delovanja naprave). Ta funkcija nam omogo~a dodatno var~evanje z energijo.

Brez`i~no upravljanje – Wifi MelCloud Klimatske naprave lahko preko Wifi – MelCloud aplikacije krmilite tudi na daljavo. Aplikacija omogo~a enostaven nadzor

KLIMATSKE NAPRAVE IN TOPLOTNE ČRPALKE

tudi, ko ste zdoma ali ko `elite upravljati napravo iz doma~ega naslonja~a s pomo~jo pametnega telefona, tabli~nega ali osebnega ra~unalnika.

Kdaj kupiti klimatsko napravo? Glede na vremenske razmere, danes o klimatski napravi razmi{ljamo kot o nepogre{ljivi opremi v stanovanju ali v prostorih, kjer se pre`ivi ve~ino svojega ~asa. Pribli`uje se obdobje vi{jih temperatur in s tem vi{je povpra{evanje po klimatskih napravah za hlajenje. [e vedno je najve~je povpra{evanje takrat, ko se temperature izredno dvignejo, vendar pa izku{nje preteklih let narekujejo, da se za nakup klimatske naprave odlo~amo `e prej, preden pride vro~ina in preko celega leta, ker se z njo lahko tudi ogrevamo. Torej, ~as za nakup klimatske naprave je vsak dan v letu.

@elite pomo~ pri izbiri? Obi{~ite nas v IOC Trzin, [pruha 19, z veseljem vam v na{em razstavnem prostoru predstavimo `eleno klimatsko napravo. Oglejte si na{o ponudbo na www.ream. si, pi{ite nam na info@ream.si, ali pa nas pokli~ite na brezpla~no {tevilko 080 98 98 - klimo pros´m! • Ekipa REAM d.o.o.


Prihranite pri stroĹĄkih ogrevanja!

;".&/+"+5&1-*/4,01&Ăž*/13*)3"/*5& 1SFEOPTUJ[BNFOKBWFTUBSFQMJOTLFQFŸJTLPOEFO[BDJKTLPQMJOTLPQFŸKP   manjĹĄa poraba energenta: J[LPSJTUFLQMJOTLFQFŸJEP   WFŸKBWBSOPTU dovod zraka izven prostora   [BHPUPWMKFOTFSWJT 13*)3"/&,   CSF[QMBŸOJTUSPLPWOJPHMFEJOTWFUPWBOKF 4530Ă&#x20AC;,07 0(3&7"/+"   TUSPLPWOBNPOUBĂ&#x;BJO[BHPOQMJOTLFQFŸJ DO

0EMJÄ&#x20AC;OBQPOVECBJOmOBODJSBOKF

15%

%"3*-00# NAKUPU DETEKTOR PLINA ;"7&Ăž+0 VARNOST

/BLVQOPWFQMJOTLFLPOEFO[BDJKTLFQFÄ JQPEJ[KFNOJNJ pogoji: Â QMBÄ JMPWPCSPLJI  

  kredit  do 36 MESECEV BREZ OBRESTI - EOM 0,0% WFMKB[BWSFEOPTUDFMPUOFQPOVECF  PEMJÄ OBHPUPWJOTLBDFOB 

*TUSBCFO[QMJOJQPPCMBĂ?Ä&#x20AC;FOJTFSWJTFS QMJOTLJIQFÄ&#x20AC;J 4LSCJNP[BCSF[IJCOPEFMPWBOKFQMJOTLJIQFÄ J ,PUQPPCMBĂ?Ä FOJTFSWJTFSPQSBWMKBNPSFEOFMFUOFQSFHMFEF JOQPQSBWJMBQMJOTLJIQFÄ JQSJ[OBOJICMBHPWOJI[OBNL

;[BNFOKBWPQMJOTLFQFÄ&#x20AC;JTMFEJUF [BIUFWBN[BLPOPEBKF Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav; UL RS 24/2013 in sprememba UL RS 02/2015 QSFEWJEFWB EBKFQPUSFCOPQMJOTLPQFÄ LJKFCJMBJ[EFMBOB do leta 1996, prilagoditi mejnim vrednostim (CO in NOx) oziroma, bi se morala le-ta zamenjati do 31. 12. 2015. ;OPWPQFÄ&#x201A;KPCPTUFPCQSJISBOLJIJOCPMKĂ?JIJ[LPSJTULJIEPEBUOP [NBOKĂ?BMJĂ?LPEMKJWFFNJTJKFJOJ[QVTUF$0²UFSQSJTQFWBMJTWPK EFMFäLÄ&#x201A;JTUFKĂ?FNPLPMKV

/BSPÄ JMBQSFHMFEPWJOEPEBUOFJOGPSNBDJKF[B [BNFOKBWPQMJOTLFQFÄ J

Istrabenz plini d. o. o. PE vzhodna Slovenija PlinarniĹĄka 1 3000 Celje

03 426 47 20 alenka.humar@istrabenzplini.si


TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA

Aerogor ECO Inverter 10 / 13 A NAPREDNA INVERTERSKA TEHNOLOGIJA Toplotne črpalke Gorenje z novo invertersko tehnologijo omogočajo visoko učinkovito, okolju prijazno in stroškovno ugodno ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. DC inverter tehnologija z regulacijo frekvence kompresorja omogoča visoko učinkovito delovanje, saj toplotna črpalka proizvaja toliko toplotne (ali hladilne) moči kot jo potrebuje objekt. Ogrevalne potrebe objekta se spreminjajo v odvisnosti od temperature okolice in toplotne izolacije objekta.

-25 °C

DO

4,9

R410A

Tehnične specifikacije

NIZKO

DELOVANJE DO

-25°C

TEMPERATURNO DELOVANJE

TEMPERATURE OKOLICE

Aerogor ECO Inverter 10 A

Aerogor ECO Inverter 13 A

TIHO

DELOVANJE

Aerogor ECO Inverter 10 A Akcijska cena investicije NA KLJUČ*:

Ogrevanje (A7/W35) Grelna moč [kW]

4.50 – 10.50

Aerogor ECO Inverter 10 A

55 °C

Električna vhodna moč [kW]

0.91 – 3.05

Grelno število - COP [kW]

3.80 – 4.71

Hlajenje (A35/W7)

A A A B C D E F G

A

4.20 – 12.60

Aerogor ECO Inverter 13 A

35 °C

55 °C

0.90 – 3.16

A

4.00 – 4.91 8

8

kW

kW

A

35 °C

A

6.699,00 €

9,5

9,5

kW

kW

2.60 – 8.00

Električna vhodna moč [kW]

1.10 – 3.50

Izkoristek pri hlajenju - EER

2.30 – 3.22

Napajanje [V/Hz/Ph]

220-240/50/1

220-240/50/1

Varovalka za toplotno črpalko [A/tip]

20/C

20/C

Varovalka za el. pretočni grelec [A/tip]

16/C

16/C

Tip kompresorja

DC inverter (dvojni rotacijski)

DC inverter (dvojni rotacijski)

Maksimalna izstopna temperatura vode [°C]

55

55

Temperaturno območje delovanja [°C]

-25 do +45

-25 do +45

0.97 – 2.98

55 2015

811/2013

2.40 – 3.03

30

56 2015

Akcijska cena z montažo (DDV 9,5 % vključen v ceno)

Hladilna moč [kW]

29

2.34 – 7.91

A A A B C D E F G

811/2013

Aerogor ECO Inverter 13 A Akcijska cena investicije NA KLJUČ*: Akcijska cena z montažo

7.599,00 €

(DDV 9,5 % vključen v ceno)

*Akcija Gorenje toplotne črpalke velja do 30. 4. 2016! V izvedbo na ključ so vključene naslednje postavke za (delo in material):

Toplotna črpalka Gorenje ECO Inverter 10 A

Toplotna črpalka Gorenje ECO Inverter 13 A

1. Toplotna črpalka Gorenje Eco Inverter 10 A: Zunanja in notranja enota 2. Magnetni vodni filter 3. Elektronsko reguliran 3-potni ventil za san. vodo 4. Hranilnik sanitarne vode HR 200 AE z izolacijsko prevleko 5. Standardna montaža (elektro, hidravlična in strojna inštalacija, freonska povezava do 6 m,...) 6. Zagon toplotne črpalke

1. Toplotna črpalka Gorenje ECO Inverter 13 A: Zunanja in notranja enota 2. Magnetni vodni filter 3. Elektronsko reguliran 3-potni ventil za san. vodo 4. Hranilnik sanitarne vode HR 200 AE z izolacijsko prevleko 5. Standardna montaža (elektro, hidravlična in strojna inštalacija, freonska povezava do 6 m,...) 6. Zagon toplotne črpalke

BREZPLAČNE INFORMACIJE

Za naročila in dodatne informacije nas kontaktirajte na: E-mail: toplotnecrpalke@gorenje.com Tel. št.: 080 48 48

GORENJE D.D. | Ogrevalni sistemi Partizanska 12 | SI – 3503 Velenje | Slovenija www.gorenje.si


Topel dotik tal? Seveda! Elektri~no talno ogrevanje – da bo prijetno toplo pod podplati

^

e zjutraj v naglici pozabimo natakniti copate, nas po{teno zmrazi, ko zakorakamo v kopalnico. Tla so neprijetno mrzla, pa ~eprav je stanovanje ogrevano. Vam je znan ta ob~utek? Takrat pomislimo: »@elim si talno ogrevanje ...« in nato takoj misel, bi to bilo sploh izvedljivo, kolik{en bo stro{ek? Kar strese nas ob misli na zapleteno monta`o, na razbijanje plo{~ic in – kaj ~e pride do okvare in je potem vse mokro? No, tako je bilo v~asih.

Danes je talno ogrevanje cenovno ugodno in enostavno izvedljivo, montiramo ga po `elji tam, kjer ga potrebujemo. Talni grelni sistemi ECOFLOOR in ECOFILM za visoko kakovost bivanja ECOFLOR grelne preproge so najbolj raz{irjen sistem elektri~nega talnega ogrevanja. Na~eloma se polagajo na estrih, finalna talna obloga pa je lahko keramika, granit, laminat, PVC-obloga, parket,... Sistem je primeren za ve~ino pohodnih finalnih povr{in. ECOFILM grelne folije so namenjene ogrevanju stropnih in talnih povr{in. Toplota se po foliji enakomerno porazdeli, kar dodatno pozitivno vpliva na ob~utek udobja in ekonomi~nost gretja.

Prednosti elektri~nega talnega ogrevanja ... ... pred toplovodnim sistemom talnega ogrevanja: • ni`ja investicija • enostavnej{a monta`a z manj pripravljalnih in gradbenih del • ni potrebe po kotlovnici, pe~i in razvodih • v sistemu ni teko~ine in tudi ne bojazni pred zmrzovanjem teko~ine • sistem je prilagodljiv in ima hiter odzivni ~as – termostat v vsakem prostoru • odli~na in optimalna regulacija (programiranje) ogrevanja • nizki vzdr`evalni stro{ki ... pred ostalimi oblikami elektri~nega ogrevanja • skoraj idealen profil toplote in do 15 % ni`ji stro{ki porabe • zavzema malo prostora in ne vpliva na estetiko • zdravju prijaznej{i – ne izsu{uje zraka, ne dviga prahu, ni emisij • dolga `ivljenjska doba

Preverite tudi veliko izbiro elektri~nih var~nih radiatorjev in sevalnih panelov na www.elektricnoogrevanje.si


46

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Vse na enem mestu

V

si, ki obnavljate stanovanje ali gradite, lahko na enem mestu pri podjetju DINES d.o.o. (www.dines.si) najdete vse potrebno za energetsko obnovo stanovanja. Pohvalimo se lahko z ve~ kot 25 letno tradicijo. Od vsega za~etka nas tesno povezuje sodelovanje s korporacijo FUJITSU. S pove~evanjem zaupanja kupcev se vztrajno bogati tudi na{a ponudba. V prodajnem programu podjetja Dines najdete zastopstva veliko priznanih blagovnih znamk, Fujitsu, LG, Dantherm, Fernox, Air Patrol, idr.

Izpostavljamo japonskega proizvajalca klimatskih naprav in toplotnih ~rpalk FUJITSU Fujitsu se pona{a z dolgoletno tradicijo proizvodnje inverterskih klimatskih naprav. Veliko pozornost namenjajo energijski u~inkovitosti in zanesljivosti delovanja. V njihovem programu najdete tako osnovne kot dizajnerske klimatske naprave, primerne za dom in poslovno rabo. Velik uspeh žanje serija toplotnih ~rpalk WATERSTAGE, ki jih odlikuje edinstven koaksialni toplotni izmenjevalec, Siemensov krmilnik z mo`nostjo izbire veliko dodatne opreme, zvezna regulacija elektri~nih grelcev, ter odli~en izkoristek. V letu 2016 je FUJITSU predstavil ve~ novosti, meddrugim novo serijo stenskih klimatskih naprav FUJITSU, ki omogo~ajo hlajenje do zunanje temperature -15 °C. Namenjene so predvsem hlajenju serverskih prostorov. Notranje enote so povezljive med seboj, s ~imer zagotavljajo izmeni~no delovanje ter morebitno redundanco v primeru okvare. Nova serija kasetnih klimatskih naprav FUJITSU, z inovativno masko, omogo~a »brez{ivni« izpih zraka v obmo~ju 360°. S tem zagotovi komfortno hlajenje v vseh delih prostora ter individualno nastavitev posameznega izpiha lopute. Kasetne enote so dodatno opremljene s senzorjem gibanja, ki dodatno pripomore k energetski u~inkovitosti klima naprave.

Slika 1: Inovativna oblika notranje enote LG.

Na{o ponudbo dopolnjujemo s korejskim proizvajalcem opreme za klimatizacijo LG LG se odlikuje po inovativnosti in dovr{enosti ter dobrim razmerjem kvaliteta - cena. LG klimatske naprave imajo izredno inovativno obliko notranje enote klimatske naprave, ki odli~no slu`i kot lepotni dodatek v prostoru in so zato upravi~eno popularne med arhitekti in tistimi, ki ho~ejo nekaj ve~. LG proizvaja tudi toplotne ~rpalke. Izpostaviti moramo monoblok enoto toplotne ~rpalke LG. So toplotne ~rpalke brez notranje enote, ki imajo potrebne komponente zdru`ene v zunanji enoti. Odlikuje jih kompaktnost in enostavna uporaba, zaradi nezahtevne monta`e pa so primerne posebej za adaptacije manj{ih stanovanj. Nazivna toplotna mo~ zunanjih enot toplotne ~rpalke LG se giblje od 3-16 kW. Ve~ informacij pridobite na naslovu www.lgklima.si. Ob zamenjavi ogrevalnega sistema ne pozabite na vgradnjo kvalitetnega magnetnega filtra. S tem lahko prepre~ite okvaro obto~ne ~rpalke ali ostalih komponent. Ob tovrstnih težavah se odli~no izka`e podjetje FERNOX. Z linijo magnetnih filtrov in kemi~nih dodatkov za ~i{~enje

Slika 2: Prezra~evalna naprava HCC 2.

ogrevalnega sistema, izvrstno pripomorejo k zanesljivemu in u~inkovitemu delovanju ogrevalnega sistema. Kot novost naj poudarim, da so na podlagi patentiranega filtra TF1 Total, v lanskem letu predstavili novo, zmogljivej{o verzijo magnetnega filtra TF1 Delta, ki se pona{a z max. pretokom 200 l/min.

Pri obnovi ali gradnji stanovanja ne pozabite na prezra~evalni sistem z rekuperacijo Dantherm V podjetju Dines vam nudimo {irok spekter hi{nih prezra~evalnih sistemov Dantherm. Dantherm je danski proizvajalec s 50 letno tradicijo proizvodnje prezra~evalnih naprav za poslovne uporabnike. Razvijajo izvrstne tehnolo{ke re{itve prezra~evanja, sistemi so preprosti za monta`o in uporabo ter dosegajo visoke izkoristke elektri~ne energije. Proizvodi izpolnjujejo zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev Eko sklada, ter imajo pridobljen certifikat ugledne mednarodne in{titucije Passivhaus Institut. V lanskem letu so predstavili novi model z oznako HCC 2. Z izkoristkom do 94% se ta prezra~evalni sistem uvr{~a v sam vrh po kakovosti. Kompaktna zasnova prezra~evalnega sistema, z vi{ino 27,9 cm, predstavlja idealno re{itev za vgradnjo v prostore s spu{~enimi stropovi ali na steno. Ker sistem omogo~a, da lahko elektronsko nastavljamo zra~ni tok, to pomeni, da lahko na enoto enakega tipa, priklju~imo dovodne kanale, iz leve ali desne strani. V podjetju DINES d.o.o. vam z veseljem svetujemo. Dosegljivi smo, vsak delovnik med 8. in 16. uro, na naslovu Cesta na Brdo 85, Ljubljana. V na{em prodajnem salonu si lahko ogledate {tevilne nove proizvode hladilne in ogrevalne tehnike. Ve~ informacij na www.dines.si. • Matija [mid


48

OGREVANJE - HLAJENJE

Nova kasetna klimatska naprava 360 s prvovrstno izku{njo hlajenja prostorov

S

amsung Electronics uvaja povsem nove standarde za klimatske naprave. Z novo klimatsko napravo »360 Cassette« in t.i. kro`nim zra~nim valom je nova klimatska naprava prva, ki zmanj{a izgubo zra~nega toka za 25% in pove~a ohlajevalni tok na zmogljivost, ki je ni mo~ prese~i. Samsung Electronics Co. Ltd. je v letu 2015 predstavil novo klimatsko napravo »360 Cassette«, z ve~-smernim usmerjanjem zra~nega toka, ki odpravlja prepih in pove~a hitrost hlajenja ter za uporabnika obeta prvovrstno izku{njo hlajenja. Prelomna, kro`na zasnova brez lopatic, omogo~a hlajenje z minimalno izgubo pretoka zraka, kar uvaja povsem nov standard za t.i. ve~-smerne kasetne enote klimatskih naprav. Za razliko od prej{njih tradicionalnih klimatskih naprav, najnovej{e tehnolo{ko projektiranje oblike brez lopatic, ta klimatska naprava dejansko omogo~i vodoraven pretok zraka, proizvajanje plasti hladnega zraka in zmanj{anje pretoka vsaj za 25%. S temperaturnim odklonom, manj kot 0,6°C, nova Samsungova klimatska naprava zagotavlja ve~jo energijsko u~inkovitost brez direktnega prepiha ter optimalno u~inkovitost hlajenja. Njen domet hlajenja zna{a tudi do 9,5 m. V Samsungu `elijo bolj zahtevnim uporabnikom ponuditi izbolj{ane tehnologije hlajenja, predvsem pa omogo~iti odli~no uporabni{ko izku{njo, zato so konvencionalne, 4 smerne kasetne enote spremenili v t.i. kro`no zasnovane kasetne enote.”

Delovanje - Inovativna oblika tehnologije spremeni pretok zraka Samsungov »kro`ni zra~ni val« stalno nadzoruje temperaturo v prostoru. To ugodje dose`emo z enakomernim strujanjem zraka v smeri polnega kroga 360 stopinj. Nadzor pretoka brez lopatic zagotavlja hitro in udobno hlajenje brez ob~utka direktnega prepiha. V primerjavi s tradicionalnimi 4 smernimi kasetnimi enotami, ki lahko izgubijo tudi do 25% volumna zraka ima nova klimatska naprava Samsung pomembno prednost, saj bistveno pridobimo na hitrosti hlajenja, ki se pove~a za ve~ kot 30 odstotkov.

Edinstvena elegantna oblika Samsung »360 Cassette« zdru`uje revolucionarno zmogljivost z elegantno obliko.

Enota ima eleganten pokrov in intuitiven zaslon, ki omogo~a uporabnikom, da spremenijo pretok zraka glede na potrebe. Uporabniki lahko izbirajo med tremi nastavitvami, vklju~no z vodoravnim, navpi~nim pretokom in nadzorom lo~enega pretoka zraka. Enostavna namestitev nove klimatske naprave Samsung zagotovi, da ne boste potrebovali monterja elektri~nih instalacij.

Napredne funkcije Z uporabo dodatno omogo~ene funkcije daljinskega upravljanja za odpravo prahu, alergenov, in drugih za zdravje nevarnih snovi, ta novi Samsungov sistem hlajenja zagotavlja optimalno ~isto klimo v prostoru. • Vir: global.samsungtomorrow.com


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

51

Daikin Altherma LT – rekordno prodajana toplotna ~rpalka Zakaj je uvr{~ena med najuspe{nej{e toplotne ~rpalke in zakaj ji zaupa toliko kupcev? V Evropi nizkotemperaturna toplotna ~rpalka Daikin Altherma LT {teje `e ve~ kot 350.000 kupcev.

Zanesljivost delovanja v ekstremnih temperaturnih pogojih Ko boste izbirali toplotno ~rpalko, je zagotovo najpomembnej{a varnost, saj ne bi `eleli pozimi pri -15°C zunanje temperature, ostati brez ogrevanja. Daikin toplotne ~rpalke bele`ijo izjemno nizek odstotek napak. Prav vsaka toplotna ~rpalka na koncu proizvodnje prestane dolgotrajen test, kjer se preveri ob{iren spekter funkcionalnosti pri razli~nih zunanjih pogojih. Tiste toplotne ~rpalke, ki ga ne prestanejo, so izlo~ene in se reciklirajo.

Dolga `ivljenjska doba Daikin se s proizvodnjo toplotnih ~rpalk ukvarja `e ve~ kot 50 let. V Sloveniji imamo kar precej objektov, v katerih Daikin kompresorji delujejo `e ve~ kot 20 in celo 25 let. Seveda morajo biti naprave pravilno name{~ene in ustrezno servisirane.

Najbolj{i izkoristek je rezultat najnovej{e tehnologije Daikin je japonski proizvajalec toplotne tehnike, ki spada med 100 najbolj inovativnih podjetij na svetu. Rezultat so toplotne ~rpalke, ki dosegajo visok izkoristek in so v samem vrhu po u~inkovitosti. V Sloveniji vlada na tem podro~ju prava zmeda, predvsem zaradi podajanja teh

klju~nih karakteristik pri Eko Sklad-u, kjer za podelitev subvencij izkoristek navajajo samo pri to~no dolo~enih temp. pogojih. Daikin toplotna ~rpalka pri temperaturnih pogojih A+7/35W dose`e COP=5,04, kar je dale~ najvi{ji izkoristek na trgu, ki pa kupcu ne pove dosti. V Evropi se `e ve~ let podaja letni izkoristek, imenovani SCOP, ki je posledica merjenja izkoristkov pri razli~nih zunanjih temperaturah. Dodatno upo{tevajo {e delovanje obto~nih ~rpalk in drugih porabnikov. Letni izkoristek toplotne ~rpalke vam pove, kolikokrat je toplotna ~rpalka bolj u~inkovita od elektri~nega grelnika. Od 1.9.2015 je pri~ela veljati direktiva za podajanje teh letnih izkoristkov T^. Za dejanske izkoristke se raje obrnite na obrnite na znanca ali soseda, ki vam bo iz »prve roke« pojasnil velikost prihrankov Daikin toplotnih ~rpalk. V primerjavi z drugimi energenti zna{ajo prihranki med 50 in 80 %. V Sloveniji Daikin toplotne ~rpalke dosegajo izkoristke SCOP do 4.8, odvisno od klimatskih pogojev v va{em kraju. Za to~en izra~un prihrankov se obrnite na podjetje E2E d.o.o.

Toplotne ~rpalke s subvencijo Eko sklada Daikin ima na spisku Eko Sklada prav vse modele in velikosti nizkotemperaturnih toplotnih ~rpalk, tako boste ob nakupu katerekoli toplotne ~rpalke Daikin Altherma LT pridobili nepovratna sredstva Eko Sklada v vi{ini 1.000 EUR. Za pomo~ se lahko obrnete tudi na na{e Daikin monterje po vsej Sloveniji.

Katere tehnlo{ke prednosti lo~ijo Daikin od drugih proizvajalcev? Daikin je prvi razvil prosto vise~i zunanji izmenjevalec brez potratnega elektri~nega grelca zunanje plo{~e. Njihovi izbolj{ani inverterski kompresorji imajo najni`jo modulacijo in lahko tako delujejo s samo 18 % mo~i, kar pomeni, da pri vi{jih temperaturah porabijo ve~ kot petkrat manj energije v primerjavi »neinverterskimi« kompresorji. Standardna

je uporaba tla~nih senzorjev, ki omogo~ajo natan~no delovanje ekspanzijskih ventilov, ki tako {e dodatno zmanj{ujejo porabo elektri~ne energije. Vse Daikinove ~rpalke `e ve~ kot 3 leta za delovanje uporabljajo 10-stopenjske var~ne obto~ne ~rpalke, ki prav tako zmanj{ujejo va{o porabo energije. Za podrobnosti pokli~ite E2E d.o.o. na 02 620 98 05 in zahtevajte va{ brezpla~ni katalog na info@e2e.si. Ve~ na www.e2e.si. Miha Glavi~, E2E d.o.o.

Obi{~ite nas na Sejmu Dom 2016 v Ljubljani, od 8.-13. marca. Najdete nas v dvorani B-klet (Stebrna dvorana) na razstavnem prostoru {t. 7.

Daikin Altherma - za toplino vašega doma

Nizkotemperaturna toplotna črpalkaa Daikin Altherma LT je pravilna rešitevv za talno ogrevanje ali konvektorje. elo do štirikrat v priOmogoča vam najvišje prihranke, celo belgijska kakovost, kakovost ki merjavi s fosilnimi gorivi. Japonsko-belgijska zagotavlja varnost v vašem domu. Daikin Altherma LT se nahaja na seznamu Eko sklada, ki kupcem povrne 1000 EUR investicije. Za več informacij se obrnite na zastopnika Daikin, podjetje E2E d.o.o., ki sodeluje z več kot 100 monterji po celotni Sloveniji.

www.e2e.si

02 620 98 05


52

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka prese`kov

T

oplotna ~rpalka WPL 15/25 AC(S) je ena izmed inovacij podjetja Stiebel Eltron, ki premikajo meje na trgu. Ponuja namre~ {tevilne mo`nosti sodobnega ogrevanja ter prednosti, ki jih je vredno izkoristiti, tako pri novogradnjah, kot pri prenovi starej{ih objektov.

Nem{ko podjetje Stiebel Eltron `e od leta 1924 razvija visoko u~inkovite ogrevalne naprave, ki jih odlikujejo visoka zanesljivost, kakovost in dolgotrajnost. Njihova inovativna toplotna ~rpalka WPL 15/25 AC(S) s svojo celotno zasnovo omogo~a najvi{je udobje z izjemno nizko porabo energije in nizkimi stro{ki obratovanja.

Uporabi toploto iz zraka, ko drugi potrebujejo dodatno ogrevanje Zunanja toplotna ~rpalka zrak / voda WPL 15/25 AC(S) zaradi izjemno kvalitetnih sestavnih elementov ter posebne inverter 3.0 tehnologije tudi pri temperaturah, ki padejo precej pod to~ko ledi{~a, dosega prvorazredno u~inkovitost. Naprava pri temperaturah predtoka 55°C in 35°C dosega celo A++ razred energijske u~inkovitosti (podatki so v skladu z Uredbo EU {t. 811/2013), pri preizkusu na terenu v [vici (FAWA – [tudija zveznega {vicarskega urada za energijo) pa je bila ocenjena kot najbolj{a toplotna ~rpalka za posodobitev ogrevalnega sistema.

Visoko u~inkovita, skoraj nesli{na in izjemno elegantna toplotna ~rpalka Moderen in lep dizajn naprave z u~inkovito tehnologijo omogo~a umestitev toplotne ~rpalke v vsako okolje. Le-ta je name{~ena zunaj in zavzame zelo malo prostora. Njene vrhunske komponente zagota-

vljajo skoraj nesli{no delovanje, saj je glasnost, ki jo naprava oddaja pri svojem delovanju na oddaljenosti petih metrov le 33 dB(A) . Zaradi dobro premi{ljenega koncepta monta`e in hidravli~nega priklju~ka, sta namestitev ter priklop toplotne ~rpalke zelo preprosta.

Toplotna ~rpalka za vse profile potreb, tudi s funkcijo hlajenja Izvrstna oprema inverterski toplotni ~rpalki omogo~a visoke temperature ogrevanja (do 65°C) in s tem predstavlja idealno re{itev za vgradnjo v starej{e objekte z radiatorskim sistemom. Izjemna prilagodljivost naprave, glede na dejanske potrebe po ogrevanju objekta, omogo~a tudi {tevilne druge mo`nosti vgradnje. Primerna je tako za novogradnje, manj{e in ve~je objekte, eno- ali ve~dru`inske hi{e… Toplotna ~rpalka WPL 15/25 AC (S) ne opravlja le funkcije ogrevanja prostorov ter priprave tople sanitarne vode. Z integrirano funkcijo hlajenja tudi u~inkovito hladi prostore in s tem poskrbi za prijetno temperaturo v va{em domu preko celega leta.

Inteligentna kombinacija toplotne ~rpalke s kombiniranim hranilnikom HSBC 200: prihranek prostora ter kotlovnica prihodnosti! Idealna re{itev glede shranjevanja toplote obi~ajno pomeni kombinacijo hranilnika ogrevalne vode in grelnika sanitarne vode. Vendar pa povsod ni na voljo dovolj prostora za postavitev dveh enot. Stiebel Eltron s kombiniranim hranilnikom HSBC ponuja prostorsko var~no re{itev, pri kateri sta hranilnik in grelnik name{~ena drug nad drugim, v eni sami napravi. Poraba prostora se prakti~no prepolovi, preostali del kotlovnice pa se lahko uporabi za povsem druge namene. Kompakten, zanesljiv in energijsko var~en HSBC je natan~no prilagojen za kombinacijo s toplotno ~rpalko WPL 15/25 AC(S) in pokriva vse potrebe po toploti in sanitarni vodi v enodru`inski hi{i. • Ve~ informacij o toplotnih ~rpalkah Stiebel Eltron pridobite na www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali po telefonu 040 744 436.

Kombinacija toplotne ~rpalke WPL 15/25 AC(S) s kombiniranim hranilnikom HSBC 200 v praksi. Zadovoljen lastnik iz Gorenjske je kotlovnico preuredil v li~no sobo za goste.

Toplotna ~rpalka zrak / voda Stiebel Eltron WPL 15/25 AC(S) pri preizkusu na terenu v [vici (FAWA – [tudija zveznega {vicarskega urada za energijo) ocenjena kot najbolj{a toplotna ~rpalka za posodobitev ogrevalnega sistema.


.!(Ăij(3$©- 2 - ©2$),4©#., 8. – 12. MAREC &.2/.# 12*. 1 923 5(Ăij$ #5.1 - ©!

www.veto.si

ogrevanje vodovod preYraĺevanje kopalnice keramika -ͱHEͱLG>ÁƴJH:ED>Á ÁABƈGBÁHJ>RJ:ƴ>N:EGBÁKBKL>FBÁ ÁDͱLEBÁG:ÁE>KGͱÁ;BͱF:KͱÁ ÁHEBGKDBÁBGÁͱECGBÁDͱLEBÁ ÁKͱE:JGBÁKBKL>FBÁ ÁAJ:GBEGBDBÁBGÁ@J>EGBDBÁNͱ=>Á ÁJ:=B:LͱJCBÁ ÁJ>@ME:<BCKD:ÁL>AGBD:Á Á<>NGBÁBGÁR:LBKDͱN:EGBÁKBKL>FBÁ ÁBGƈL:E:<BCKDBÁF:L>JB:EÁ ÁABƈG:ÁD:G:EBR:<BC:Á Á@ͱJBEGBDBÁ Á=BFGBDBÁ ÁƴJH:ED>Á ÁͱF:JB<>ÁBGÁJ:R=>EBE<BÁ ÁL:EGͱÁͱ@J>N:GC>Á ÁJ>@ME:<BC>ÁBGÁL>JFͱKL:LBÁ ÁJ:RL>RG>ÁHͱKͱ=>Á Á?BELJBÁBGÁG:HJ:N>ÁR:ÁF>Aƴ:GC>ÁNͱ=>Á ÁͱJͱ=C:ÁBGÁHJB;ͱJÁR:ÁFͱGL>JC>Á Á=JM@BÁ=Jͱ;GBÁF:L>JB:EÁ $>J:FBƴG>ÁHEͱƈƴB<>Á ÁK:GBL:JG:ÁD>J:FBD:Á ÁDͱH:EGBƈDͱÁHͱABƈLNͱÁ ÁLMƈÁD:;BG>Á ÁDͱH:EGBƈD>ÁBGÁDMABGCKD>Á:JF:LMJ>Á ÁDͱH:EGBƈDBÁ=ͱ=:LDB ą,!.)¨6%4/¨3+50).% ¨02/$!* ! .! ! -%34!

LJUBLJANA www.veto.si

KRANJ www.eltron.si

RADOMLJE www.vodoterm.si

R

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si

R

CELJE www.slada.si

RADOVLJICA www.ȯver.si

®

VETO Veletrgovina d.o.o. | !QMĴHĴDU@© ©©+ITAKI@M@ | t. ©©© | e.©HMENUDSN RH©| www.veto.si | .&1$5 -)$ ©5.#.5.# ©/1$91 ij$5 -)$ *./ +-("$ ©*$1 ,(**


54

REGULACIJE

Uponor Smatrix Pametni regulatorji za ploskovno ogrevanje in hlajenje

A

li pazite, koliko energije porabite doma? @elite zmanj{ati stro{ke? Potem izberite sistem Uponor Smatrix. Smatrix je nov Uponorjev proizvodni program popolnoma integriranih regulacijskih sistemov za ploskovno ogrevanje in hlajenje.

Smatrix, ki je bil razvit tako, da v celoti izkori{~a prednosti ploskovnega sistema, pove~uje energijsko u~inkovitost in hkrati zagotovi optimalno udobje v vsakem posameznem prostoru. Smatrix s pametnimi sobnimi termostati, conskimi regulatorji in regulatorji temperature dovoda vode ponuja modularne ter raz{irljive sisteme, ki jih je mogo~e preprosto vgraditi in ki izpolnjujejo zahteve vseh gradbenih projektov – od novogradenj do adaptacij. Med klju~ne funkcije spadajo Uponorjeva tehnologija avtomatskega balansiranja, s katero

lahko prihranite do 20 odstotkov energije, funkcija hlajenja z visoko stopnjo za{~ite za prepre~evanje kondenzacije in mo`nost dostopa na daljavo prek pametnega telefona, tabli~nega ra~unalnika ali osebnega ra~unalnika.

Regulacija temperature po prostorih Proizvodni program Smatrix vklju~uje tri sisteme regulacije prostorov, ki vsi vklju~ujejo tehnologijo avtomatskega balansiranja in funkcijo hlajenja. To so Smatrix Base, ki ponuja mo`nost vgradnje z o`i~enjem, Smatrix

Wave, ki uporablja brez`i~ni sobni termostat ter Smatrix Wave PLUS, ki vsebuje brez`i~ni sobni termostat in zagotavlja dodatno prednost za udobje uporabnika in njegovo prilagodljivost z vmesnikom z zaslonom ob~utljivim na dotik, hrambo podatkov, popolno diagnostiko sistema in regulacijo na daljavo z aplikacijo U@home. Aplikacija U@home z modulom za dostop na daljavo, ki je zdru`en z mobilno ali spletno aplikacijo, pove`e regulacijski sistem Smatrix Wave PLUS s pametnim telefonom, tabli~nim ra~unalnikom ali osebnim ra~unalnikom.

Smatrix Base

Smatrix Wave PLUS

Avtomatsko balansiranje za ve~ udobja in ve~jo energijsko u~inkovitost Da zagotovite `eleno toplotno mo~ v vsakem prostoru, morate ro~no balansirati tradicionalne sisteme talnega ogrevanja. ^e sistem ni balansiran in ~e se uporablja enoten pretok, lahko nekateri prostori prejmejo preve~ energije, drugi pa premalo. Zato

Uponor Smatrix za ploskovno ogrevanje in hlajenje 9DãNOMXþGRYHþMHXþLQNRYLWRVWL

ĂǀĞēŝŶĨŽƌŵĂĐŝũ͗ KDͲd/dEĚ͘Ě͕͘d͗;ϬϭͿϴϯϬϵͲϭϲϴ͕ͲƉŽƓƚĂ͗ƉĐϱΛĚŽŵͲƚŝƚĂŶ͘Ɛŝ

uponor.si/smatrix


55

Okolju prijazen zidak Podjetje Isospan GmbH iz Avstrijske de`ele Lungau, `e ve~ kot 50 let proizvaja leso-cementne opa`ne zidake. Ta proizvod je bil razvit pred ve~ kot 80 leti v Nem~iji in skozi desetletja uporabe, se je dokazal kot material z izjemnimi lastnostmi. nepravilno balansiran sistem potrebuje ve~ji dovod energije, da se zagotovi ustrezno ogrevanje ali hlajenje vseh prostorov. Tehnologija avtomatskega balansiranja sobnih termostatov Smatrix nenehno predvideva in prilagaja natan~no koli~ino energije, potrebne za zagotovitev optimalnega udobja v vsakem posameznem prostoru. Tehnologija odpravlja tudi potrebo po balansiranju sistema v okviru priprav sistema za zagon.

Regulacija temperature dovoda Regulatorji temperature dovoda vode Smatrix Move in Move PLUS regulirajo temperaturo dovoda vode, ki jo zagotavlja glavni vir energije. Ti regulatorji optimizirajo temperaturo dovoda vode tako, da prilagodijo vnaprej dolo~ene nastavljene vrednosti glede na zunanjo temperaturo. Smatrix Move PLUS je mogo~e uporabljati tako za ogrevanje kot tudi hlajenje. Regulator lahko poleg tega komunicira tudi s sobnim termostatom, zato lahko v svoj izra~un vklju~i tudi notranjo temperaturo.

Hlajenje z visoko stopnjo za{~ite za prepre~evanje kondenzacije Smatrix lahko, po potrebi, u~inkovito regulira tudi sistem hlajenja. V takem primeru sistem deluje v obratnem vrstnem redu in sicer tako, da odpre termopogone in temperaturo dovoda preklopi na hlajenje, ko se temperatura prostora dvigne ~ez dolo~en prag. Avtomatsko balansiranje, tako kot pri ogrevanju, zagotovi, da vsak prostor prejme to~no pravo koli~ino energije za hlajenje. Relativna vla`nost lahko v hlajenih prostorih postane te`ava. Smatrix s tipali vla`nosti, ki so vgrajeni v sobne termostate, zagotavlja ve~jo za{~ito za prepre~evanje kondenzacije. ^e je vla`nost v enem prostoru previsoka, je postopek hlajenja mogo~e samodejno zaustaviti ali prikazati obvestilo. V sistem je mogo~e vgraditi celo razvla`evalnik.

Osnovna surovina leso-cementnih opa`nih zidakov so smrekovi sekanci, katere pridobivajo iz ostankov lesno predelovalne industrije, kot vezivo in impregnator se uporabljata cement in voda. Ker les skozi svojo rast vsrkava CO2, je le ta uskladi{~en v sekancih tako leso-cementni zidaki dosegajo pozitivno CO2 bilanco. Preprosto, v sekancih je ve~ ujetega CO2 kot se ga skozi celoten proizvodni proces sprosti, vklju~no z proizvodnjo cementa, prevozi,… Za potrditev ekolo{ke odli~nosti so pred leti pridobili mednarodni certifikat Natureplus. V zadnjih letih se ekolo{ka zavest dviguje, posledica je vrsta novih, okolju prijaznih materialov na trgu. Tudi v podjetju Isospan dr`ijo korak s ~asom, zato so svoje okolju prijazne zidake {e nadgradili z izolacijo iz lesne volne Homatherm, ki ima ravno tako pridobljen certifikat Natureplus. Nastal je zidak Ekopur, ki je v celoti narejen iz lesa in je trenutno edini bio zidak na trgu. Isospan Ekopur z 16,5cm lesne volne dose`e izolativno prehodnost U = 0,22 W/m²K, s ~im dose`emo nizkoenergijsko raven objekta, da dose`emo raven pasivne hi{e moramo dodati izolacijo iz lesne volne {e na zunanjo stran zidu. Lesno volno proizvajajo v obliki plo{~ do 20cm debeline, plo{~e se na zunanjo steno lepi in sidra. Zidak Isospan ekopur hkrati ohranja vse prednosti leso-cementnih opa`nih zidakov kot so: • Odli~na toplotna in zvo~na izolacija. • Odli~na akumulacija toplote in fazni zamik. • Odli~na difuzija preko leso-cementnih reber. • Izredna potresna in po`arna varnost.

Smatrix Move

Prednosti za lastnike hi{, in{talaterje in projektante Uponorjev proizvodni program Smatrix zagotavlja prednosti za lastnike hi{, in{talaterje in na~rtovalce. Lastniki hi{ lahko izkoristijo optimalno udobje in energijsko u~inkovitost, in{talaterji prihranijo ~as pri vgradnji in usposobitvi za zagon, projektanti pa lahko najdejo pravo re{itev za vse gradbene projekte. • Generalni zastopnik za Slovenijo: DOM-TITAN d.d. Pripravil: Vili Zabret

Vse te lastnosti so osnovni pogoji za prijetno naravno bivanje! •


56

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka Ecodan v najbolj var~nem energijskem razredu A++

T

oplotne ~rpalke Mitsubishi Electric v deljeni izvedbi (split sistem) so ekolo{ko naravnani, gospodarni ogrevalni sistem nove generacije z invertersko tehnologijo. Vsi sistemi za ogrevanje prostora ECODAN spadajo v energijski razred A++, sezonski koeficient energijske u~inkovitosti pa presega trenutno uveljavljeno zgornjo mejo A++ in se `e uvr{~a v najvi{ji razred u~inkovitosti A+++. Zunanje enote toplotne ~rpalke so v dveh verzijah: Ecodan in Zubadan. Slednji ima patentirano invertersko tehnologijo »flash injection«, zato je sistem povsem zmogljiv tudi pri -15 stopinjah Celzija, toplotna ~rpalka pa deluje tudi pri -28 stopinjah zunanje temperature, kar je idealno tudi za pripravo tople sanitarne vode. Sistem te toplotne ~rpalke je pri-

meren za ogrevanje ve~jih objektov, saj lahko v kaskadni sistem pove`emo do {est naprav, s ~imer dose`emo 138 kilovatov ogrevalne mo~i. Na voljo sta dve razli~ici notranjih enot za pripravo vode: brez ali z 200 litr-

skim rezervoarjem tople sanitarne vode. Ogrevalna in sanitarna voda se segreva do 60 stopinj Celzija, s programom za dezinfekcijo pa do 70°C. Inovativna funkcija avtomatskega prilagajanja meri sobno in zunanjo temperaturo ter tako izra~una mo~ za ogrevanje prostora. S tem sistem toplotne ~rpalke zagotavlja najbolj ustrezno mo~ ogrevanja. Poleg tega ocenjuje bodo~e spremembe sobne temperature in prepre~uje nepotrebno dviganje in zni`evanje temperature dovoda. Pri ogrevanju s talnim gretjem in radiatorji sistem toplotne ~rpalke Ecodan omogo~a tudi nastavitev dveh ogrevalnih krogov. Onesna`enost zaradi uporabe dotrajanih in neustreznih kuri{~/kotlov za ogrevanje prostorov na trda goriva v Sloveniji pogosto presega predpisane mejne vrednosti. Za obmo~ja, ki presegajo mejne vrednosti onesna`enosti z delci PM10 je toplotna ~rpalka zrak - voda Ecodan idealna re{itev, ki se ne spla~a le z vidika prihrankov stro{kov uporabe, ampak tudi z vidika varovanja zdravja. • Vir: Vitanest d.o.o.


PRIPRAVLJENI NA ZIMO OGREVA DO -28°C ZUNANJE TEMPERATURE, NAZIVNO MOČ OGREVANJA OHRANJA DO -15°C.

Inverterska toplotna črpalka zrak voda v deljeni izvedbi

www.vitanest.si | klimatiziramo.si Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih črpalk VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

MODRA ŠTEVILKA

080 19 59 brezplačna telefonska številka za uporabnike


58

Izkori{~anje geotermalne energije s toplotnimi ~rpalkami Kronoterm

T

ermo-tehnika d.o.o. je znana po svojem {irokem naboru ogrevalnih toplotnih ~rpalk Kronoterm. Kljub temu, da so toplotne ~rpalke zrak/voda najpogostej{a izbira pri kupcih zaradi razpolo`ljivosti vira, pri Termo-tehniki ne po~ivajo pri razvoju sistemov toplotnih ~rpalk, ki koristijo geotermalno energijo.

To so toplotne ~rpalke zemlja/voda in voda/voda. Tokrat bomo izpostavili toplotne ~rpalke zemlja/voda za stanovanjsko rabo (za objekte z letnimi toplotnimi potrebami do najve~ 17.000 kWh/a ali letno porabo kurilnega olja do 2.000 litrov). Kljub odli~nim lastnostim toplotnih ~rpalk zemlja/voda, je med prebivalstvom prisoten nekak{en strah glede vrtanja geosond, ali pa polaganja horizontalnega zemeljskega kolektorja. Zato smo pripravili nekaj pogostih vpra{anj in odgovorov.

Toplotna ~rpalka zemlja/voda ve~jih mo~i za ve~je objekte.

podjetja Termo-tehnika - Kronoterm in pri podjetju Vrtine Palir, ki izvaja vrtanje geosond (kakor tudi vrtin za sisteme voda/voda).

Kak{en je okvirni rok izvedbe od naro~ila do uporabe? Pogosta vpra{anja: Kje se lahko pozanimam o izvedbi sistema? Brezpla~en ogled, pripravo ponudbe in izvedbo sistema lahko naro~ite pri poobla{~enih partnerjih Termo-tehnike ali na sede`u

Dobavni rok toplotne ~rpalke in opreme je pribli`no 2-3 tedne, izvedba vrtine, zemeljske sonde in povezovalne kinete traja 2-3 dni, sama monta`a ter povezava sistema prav tako traja 2-3 dni. Celotno investicijo je mogo~e speljati v 2-3 tednih.

ZNIŽAJTE STROŠKE OGREVANJA! T O P L O T N E

Ä&#x152; R P A L K E

IZKORISTITE Ĺ E TO KURILNO SEZONO

IZKORISTITE SUBVENCIJE EKO SKLADA DO 2.500 â&#x201A;Ź* VeÄ? kot 50.000 zadovoljnih uporabnikov | Enostavno upravljanje in delovanje | Ogromni letni prihranki

OGREVANA TOPLOTNA Ä&#x152;RPALKA KRONOTERM

N A JP O G O S T E JĹ A IZBIR A OB P RENO V I K URIL NICE!

IDEALNA TOPLOTNA Ä&#x152;RPALKA ZA NOVOGRADNJE

ÂŞ(QROHWRMHĂĽHRNURJRGNDULPDPYDĂŁRWRSORWQR Ä&#x2021;USDONRLQVNUEQREHOHĂĽLPHOHNWULÄ&#x2021;QRSRUDERÄ&#x2021;USDONH Tu imam realne rezultate! Prej sem ogreval na kurilno olje cca. 2000-2500l na leto, sedaj porabim 751â&#x201A;Ź. .DMKRÄ&#x2021;HPYHÄ&#x2021;NRWELWL]DGRYROMHQŠ *5REL6HUHF*RUQMD5DGJRQD

â&#x20AC;˘ Idealna toplotna Ä?rpalka za novogradnje â&#x20AC;˘ Tiho delovanje â&#x20AC;˘ Prilagojen model za slovensko podnebje â&#x20AC;˘ Upravljanje toplotne Ä?rpalke preko cloud aplikacije â&#x20AC;˘ Vrhunski design

WWW.KRONOTERM.COM Termo-tehnika d. o. o., Orla vas 27, 3314 BraslovÄ?e, T: 03 703 16 20, F: 03 703 16 33, info@kronoterm.com

* Za toplotne Ä?rpalke voda/voda ali zemlja/voda.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Glavne prednosti toplotnih ~rpalk zemlja/voda Kronoterm: - Celoletno samostojno (brez pomo~i drugih ogrevalnih naprav) ogrevanje in priprava tople sanitarne vode, - Izkori{~anje geotermalne energije kot najbolj zanesljivega in okolju prijaznega obnovljivega vira toplote, - Izredno var~na in zanesljiva toplotna ~rpalka zemlja/voda Kronoterm, - Cloud.Kronoterm.com vam omogo~a upravljanje ter spremljanje celotnega sistema preko mobilnih naprav in ra~unalnika, - V ~asu `ivljenjske dobe sistema vam strokovna servisna slu`ba Kronoterm nudi tehni~no podporo, nasvete in servis, - Nakup podpira Eko sklad s subvencijami v vi{ini do 2.500 EUR.

Koliko prostora potrebujem pri hi{i za postavitev strojev med izvedbo vrtine? Vrtanje se izvaja z najsodobnej{im urbanim vrtalnim strojem commachio 2 m {irine in 6 m dol`ine, z gumijastimi gosenicami, primernimi tudi za ob~utljive podlage (asfalt, tlakovci, trta, plo{~ice,…). Stroj ima poseben cevni sistem preventerja, ki ves odpadni material odlaga in shranjuje v poseben kontejner ali prikolico ter tako prepre~uje, da bi se okolica vrtanja onesna`ila z odpadnim materialom. Tako je mogo~e vrtati celo 1,5 m od objekta brez bojazni po{kodb ali onesna`enja fasade.

59

Ali je mogo~a izvedba sistema in izkori{~anje geotermalne energije povsod v Sloveniji in ali so potrebna kak{na posebna dovoljenja? Geotermalno energijo je mogo~e izkori{~ati povsod v Sloveniji razen na strogo varovanih vodovarstvenih podro~jih in to brez kakr{nihkoli dovoljenj. Vsekakor pa se sestavo tal predhodno preveri, zaradi ugotavljanja zahtevnosti vrtanja.

Ali je lahko nad zemeljsko sondo in povezovalnimi cevmi trata, ro`e, drevesa, tlakovci, asfalt, itd.? Nad vrtino/zemeljsko sondo in povezovalno kineto se lahko nahajajo vse vrste tlakov in rastlinja, razen dreves.

Kolik{na je potrebna minimalna oddaljenost vrtine od objekta? Zemeljska sonda ne vpliva na stati~nost tal, zato je lahko na poljubni oddaljenosti od objekta, lahko se naredi celo v temeljih objekta v fazi gradnje. Ob odgovorih na tak{na vpra{anja in informaciji, da so pri Termo-tehniki v sodelovanju z izvajalcem vrtin Vrtine Palir sestavili dva izredno zanimiva sistemska paketa zemlja/voda (toplotna ~rpalk, bojler, geosonda, ostala oprema, zagon) lahko re~emo, da so se toplotne ~rpalke zemlja/voda mo~no pribli`ale toplotnim ~rpalkam zrak/voda. • Bo{tjan Strnad, prodajni in`enir in svetovalec Kronoterm

Filtriranje, meh~anje, dezinfekcija vode Javno dostopni podatki analiz vode ka`ejo, da prakti~no vsa pitna voda vsebuje poleg v vodi netopnih delcev {e klor, pesticide, {kodljive organske spojine in te`ke kovine. Klor je zelo strupen plin, ki se je v prvi svetovni vojni uporabljal kot bojni strup. Danes se zaradi njegove lastnosti, da ubije bakterije in druge mikroorganizme, uporablja za dezinfekcijo pitne vode. Pri kloriranju pitne vode nastane v reakciji med klorom in razpadajo~imi organskimi snovmi, mno`ica kancerogenih klorovih spojin, ki predstavljajo veliko tveganje za ~lovekovo zdravje. Onesna`enje vode s pesticidi, {kodljivimi organskimi spojinami in te`kimi kovinami je posledica onesna`evanja predvsem zaradi industrijske in kmetijske dejavnosti, del onesna`enja s te`kimi kovinami pa je tudi naravnega izvora. Za filtriranje vode so na voljo vodni filtri, ki se namestijo na glavni vod vode ali pod koritom v kuhinji. Odstranjevanje klora, pesticidov, {kodljivih organskih spojin, slabega vonja in okusa se vr{i na osnovi absorpcije fizikalne in kemijske vezave na izjemno veliki povr{ini aktivnega oglja. 1 g aktivnega oglja ima povr{ino ve~jo od 500 m2.

Vodni filter, ki vsebuje poleg aktivnega oglja {e patentiran filtrirni medij KDF® 55, odstrani iz vode tudi te`ke kovine. KDF® 55 poleg odli~ne ~istilne sposobnosti zavira rast mikroorganizmov in podalj{a `ivljenjsko dobo aktivnemu oglju. Vodni filtri z 0,15 mcr kapilarno membrano iz vode odstranijo bakterije, filtri z 0,02 mcr kapilarno membrano pa tudi viruse. Priporo~ljivo je izbrati NSF certificiran vodni filter. Voda v kateri so prisotne bakterije je mikrobiolo{ko opore~na (kapnica, voda iz vodnjakov, lastnih zajetij ali slabo vzdr`evanih vodovodov), zato jo je potrebno

dezinficirati. Najprimernej{i in ~loveku najbolj prijazen na~in je dezinfekcija z UV sterilizatorjem vode, ki v vodi popolnoma uni~i za zdravje ~loveka zelo nevarne bakterije. Obloge vodnega kamna na grelcih vode so vzrok ve~je porabe energije in vodijo v okvare grelcev. @e samo 3 mm debele obloge vodnega kamna na grelcih pove~ajo porabo energije za 25%. Ionska meh~alna naprava na principu ionske izmenjave ve`e vodni kamen in tako 100% odpravlja vse te`ave povezane z odlaganjem vodnega kamna. • Henrik Hom{ak


60

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Kak{na toplotna ~rpalka je primerna za radiatorsko ogrevanje?

V

Sloveniji se po podatkih Eko sklada najve~ vgrajuje toplotne ~rpalke zrak-voda, preko 80 %. Obenem je ve~ina toplotnih ~rpalk vgrajena v starej{e objekte, kjer se `e zaradi specifi~nih zahtev po ve~ji toplotni mo~i in vi{jem temperaturnem re`imu pri~akuje nekoliko slab{i u~inek in ni`je letno grelno {tevilo, kar velja za vse toplotne ~rpalke, a se z ustrezno toplotno ~rpalko zrak-voda, kljub tem dejstvom, dosega zelo dobre rezultate.

Specifika trga v Sloveniji V Sloveniji prisegamo na toplotne ~rpalke zrak/voda, ~eprav jih najpogosteje vgrajujemo v objekte, katere smo gradili predvsem v 70. in 80-ih letih prej{njega stoletja in jih le redke tudi ustrezno adaptirali. Medtem, ko ostali tipi toplotnih ~rpalk (zemlja-voda in voda-voda) brez te`av pokrivajo ve~je zahteve po toploti in po vi{ji temperaturi, se ravno pri toplotnih ~rpalkah zrak-voda poka`ejo dokaj velike razlike med posameznimi tipi in modeli. Hkrati velja, da je ve~ina vgrajenih toplotnih ~rpalk ni`jega cenovnega razreda, saj je `al mnogim kupcem te`ko razumeti, da je za ekonomsko upravi~enost potrebno zagotoviti {e kateri kriterij ve~, kot le nizko ceno investicije.

Katere kriterije je potrebno upo{tevati pred nakupom? Ker gre za investicijo na dolgi rok, je pomembno predvsem upo{tevati ekonomske in tehni~no-funkcionalne u~inke sistema skozi `ivljenjsko dobo. Praviloma je namre~ najcenej{a investicija na dolgi rok tudi najdra`ja, pa {e to ob nepopolnem izpolnjevanju tehni~nih in funkcionalnih zahtev. Poleg same vrednosti investicije, je pomembno upo{tevati predvsem {e obratovalne stro{ke, stro{ke servisa, garancijsko ter `ivljenjsko dobo in {e kaj. Ve~ dejavnikov kot upo{tevamo, bolj realno sliko si bomo lahko ustvarili o stro{kih in prihrankih investicije v ~asu njene `ivljenjske dobe. S pomo~jo ugodnih ugodnih Eko kreditov lahko investicijo odpla~amo `e z ustvarjenimi prihranki in njenega financiranja prakti~no ne ob~utimo. Ostane bistvo – kako dolgo po odpla~ilu nam bo {e zagotavljala prihranke in kolik{ni bodo.

Pomembni kriteriji pri nakupu toplotne ~rpalke: -

Vrednost investicije, Izra~un pri~akovanih letnih obratovalnih stro{kov s programom proizvajalca, Stro{ki rednih servisov, Obveznosti uporabnika do nadzornih organov (ARSO – preizkus tesnosti), Garancijska doba in garancijski pogoji, Pri~akovani redni in izredni servisi po preteku garancije, Odzivnost in usposobljenost servisa, Cene rezervnih delov in razpolo`ljivost – samo pri uvozniku ali prosto na trgu, Pri~akovana `ivljenjska doba sistema. Thermia Atec – zasnovana za zahtevne pogoje

Ena izmed redkih toplotnih ~rpalk zrakvoda, ki se po izku{njah iz prakse zelo dobro obna{a v zahtevnej{ih objektih z radiatorskim ogrevanjem je Thermia Atec. Po statistiki dobavitelja je med vsemi, v Sloveniji vgrajenimi sistemi, najve~ vgrajenih prav v objekte starej{e gradnje s slabo izolacijo. Pri modelu Atec je proizvajalec uporabil tehnologije, ki zagotavljajo zelo stabilno in u~inkovito delovanje tudi v primeru zelo nizkih temperatur zunanjega zraka in potrebe po visoki temperaturi dovoda vode v sistem. Thermia Atec je kljub robustni zasnovi ohranila eleganten videz, ki je skladen z najsodobnej{imi smernicami oblikovanja, in zagotavlja tiho, skoraj nesli{no delovanje.

Teoreti~ni izra~uni in rezultati iz prakse Pri dimenzioniranju sistema Thermia ima vsak poobla{~en ponudnik na voljo program za izra~un potrebne mo~i, letnega grelnega {tevila, prihrankov energije in pokritja potre-

be po energiji in mo~i z izbrano toplotno ~rpalko. Izra~un upo{teva vrsto relevantnih dejavnikov, tudi natan~no lokacijo objekta in z njo povezane vremenske podatke. Tak izra~un je namenjen kupcu in slu`i kot obljuba in zagotovilo, kak{ne rezultate gre pri~akovati – ob upo{tevanju vstopnih podatkov, katere poda kupec. Poleg tega je v Sloveniji v obratovanju veliko sistemov Thermia Atec z vgrajenim merjenjem energije in uporabnikov, ki te podatke skrbno bele`ijo. V praksi se je pokazalo, da toplotna ~rpalka, vgrajena v sistem radiatorskega ogrevanja v povpre~no izoliranih objektih s povpre~no dimenzioniranimi radiatorji dosega letno grelno {tevilo med 3,2 in 3,4, kar je za sistem zrak voda izjemen rezultat, {e posebej ob upo{tevanju, da gre za visokotemperaturno delovanje. Vse navedeno pomeni, da je omenjena toplotna ~rpalka ena izmed najbolj primernih re{itev za ogrevanje zahtevnej{ih, slabo izoliranih objektov z radiatorskim ogrevanjem. • Yasin Jodeh


62

AKTUALNO

Kdaj je energetska izkaznica obvezna?

E

nergetska izkaznica je obvezna za vse novogradnje in vse stavbe, ki se prodajajo. Prav tako je obvezna za vse stavbe, ki se oddajajo v najem za obdobje dalj{e od 12 mesecev. Do prihoda energetske izkaznice ni bilo relevantnega podatka, s katerim bi lahko primerjali stanovanja ali poslovne prostore s stali{~a stro{kov za ogrevanje. Energetska izkaznica {~iti potro{nika pri nakupu in najemu, pri ~emer stro{ek izdelave krije prodajalec ali najemodajalec. Stro{ek izdelave energetske izkaznice za stanovanjske stavbe pla~a lastnik in se {teje kot stro{ek rednega upravljanja. Energetska izkaznica lastniku podaja tudi nabor ukrepov za izbolj{anje energetske u~inkovitosti stavbe, kar dolgoro~no prina{a tudi finan~ne koristi in kar je najpomembneje, pove~a ugodje bivanja.

Cena energetske izkaznice Pred dvema letoma (l. 2014) je bilo v Sloveniji okrog 150 licenciranih neodvisnih strokovnjakov, ki so izdali 132 izkaznic, kar je predstavljalo 0,9 izkaznice na izdelovalca. Cene `e izdelanih izkaznic so se gibale med 0,25 in 0,8 EUR/m2. Vlada je v letu 2014 omejila zgornjo ceno energetskih izkaznic, vendar bi bilo bolj smiselno omejiti cene navzdol, saj prihaja do dampin{kih cen s strani izdajateljev energetskih izkaznic, ~emur verjetno botruje propadli gradbeni sektor. Izkaznica vsekakor je koristen dokument.

Zakaj potrebujemo energetsko izkaznico stavbe? Evropska direktiva EPBD iz leta 2002 prvi~ omenja energetske izkaznice, katere je nato v slovenski pravni red prenesel

Izgled ra~unske in merjene energetske izkaznice. Obvezen sestavni del energetske izkaznice so med drugim tudi priporo~ila za izbolj{anje energetske u~inkovitosti objekta.

Energetski zakon leta 2006. Direktiva je del strategije na podro~ju podnebnih sprememb in zanesljivosti oskrbe, saj se Evropska unija `e dolgo zaveda negativnih vplivov odvisnosti od uvoza energentov, predvsem naftnih derivatov, premoga in zemeljskega plina. Spomin na prve dni leta 2009 je {e zelo sve`, ko je bila Slovenija kar 14 dni v negotovosti glede dobave zemeljskega plina na ra~un Rusko-Ukrajinskega spora. Proces implementacije energetskih izkaznic v prakso je bil nato zaklju~en v letu 2013, ko je bil licenciran prvi nabor neodvisnih strokovnjakov in tako je Slovenija postala ena zadnjih dr`av iz Evropske unije, ki je uredila to podro~je. • Peter U{eni~nik, univ. dipl. in`. el. energetski manager

Katere stavbe so izvzete, kje energetska izkaznica ni potrebna?

Glede na energetski zakon EZ-1, zahteve glede energetske izkaznice ne veljajo za: • stavbe, ki se oddajajo v najem za obdobje, kraj{e od enega leta, • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dedi{~ine, • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti, • industrijske stavbe in skladi{~a, • nestanovanjske kmetijske stavbe, ~e se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, • enostavne in nezahtevne objekte ter samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno povr{ino, manj{o od 50 m2.


NOVOST 2016! EcoLogic SET Kotel na pelete + Sanitarna toplotna črpalka PELETNI KOTEL ECOLOGIC 23 IN ECO SPLIT SANITARNA 723/271$o53$/.$ Cena EcoLogic Seta (MPC brez DDV)

3.580,00 € Akcijska cena z montažo (DDV 9,5 % vključen v ceno)

4.999,00 €

ECOLOGIC SET je hibridni sistem, ki ga tvorita kotel na pelete in sanitarna toplotna črpalka. Glavna prednost tega sistema je, da omogoča visoko učinkovito ogrevanje pozimi in nizko energijsko ter komfortno ogrevanje sanitarne vode v času izven ogrevalne sezone (pomlad, poletje, začetek jeseni).

50-90 °C

90 % DO

75 %

PRIHRANKA ENERGIJE

VISOKO

UPORABNIKU

DELOVANJE

KRMILNIK

TEMPERATURNO

PRIJAZEN

EVROPSKA

KAKOVOST

Ponudba velja do 30. 4. 2016! Cena ECOLOGIC seta (kotel na pelete + sanitarna toplotna črpalka): 3.580,00 *Akcijska cena z montažo – IZVEDBA NA KLJUČ:

VISOKO UČINKOVIT SISTEM

LOGIKA

€ (MPC brez DDV)

4.999,00 € ##5 UJKITďDMUBDMN

Kotel na pelete ECOLOGIC 23

(&263/,77o/

Ogrevalna površina

50 do 300 (max. 600) m

7HUPLËQDPRË

2

22,73 kW (6,11 - 22,73 kW)

Volumen hranilnika

200 L

2EPRËMHGHORYDQMDŋWHPS]UDND

nad 7°C

0D[WHPSHUDWXUDYRGH Protilegionelni program [°C]

55/65°C

,]NRULVWHN

92%

2GYRGGLPQLKSOLQRY

Ø 80

COPt po EN 255-3

61 l

0DNVLPDOQDNROLËLQDXSRUDEQHWRSOHYRGH (minimalno 40°C) [l]

9VHEQRVWYRGH )D]D1DSHWRVW)UHNYHQFD[Ph/V/Hz]

1 / 230 / 50

Zalogovnik peletov

130 kg

Poraba pelet na uro

min: 1,39 kg/h, max: 5,14 kg/h

*V izvedbo na ključ so vključene naslednje postavke za (delo in material): 1. Kotel na pelete ECOLOGIC 23 + serijsko vgrajena upravljalna enota SMART LOGIC 2. Sanitarna toplotna črpalka ECO SPLIT (hranilnik vode 200 L, agregat TČ, krmilna enota) 3. Komponente strojne inštalacije • Bakrene cevi Ø 28 mm (10 metrov) in 22 mm (7 metrov) • Raztezna posoda za ogrevalni sistem 24 L (z varnostnim in servisnim ventilom ter pritrdilno konzolo) • Raztezna posoda za sanitarno vodo 18 L (z varnostnim in servisnim ventilom ter pritrdilno konzolo) • Celoten fiting set • Izpustni ventil ½”, varnostni ventil za SV ¾”, nepovratni ventil ¾” 6 bar, kroglični ventil s holandcem ¾”, prehodni kosi, drobni material, Cu kolena…)

BREZPLAČNE INFORMACIJE

SMART

3 245 l

)D]D1DSHWRVW)UHNYHQFD[Ph/V/Hz]

1 / 230 / 50

1RWUDQMLWRSORWQLL]PHQMHYDOHFŋ YROXPHQSRYUĄLQD

5,3 l / 1 m2

oDVVHJUHYDQMDYRGHA15 / W10-55

4 h 15 min

4. Postavitev in priključitev kotla na želeno mesto v kotlovnici, cevna povezava na ogrevalni sistem in hranilnik sanitarne TČ 5. Priključitev hranilnika TČ na hladno in toplo vodo (cevna povezava do 3 m) 6. Freonska povezava med zunanjim agregatom toplotne črpalke in hranilnikom TČ zajema: • montažo zunanje enote do višine 3 m nad tlemi • en preboj skozi opečno steno do 40 cm • montažno konzolo, • povezavo s Cu cevmi do 3 m, • vakuumiranje in el. povezavo med notranjo in zunanjo enoto, • elektro napajanje do 2 m. 7. Električna priključitev kotla 8. Strokovni zagon, testiranje in nastavitev parametrov

Za naročila in dodatne informacije nas kontaktirajte na: E-mail: toplotnecrpalke@gorenje.com Tel. št.: 080 48 48 ali 03 899 2692

GORENJE D.D. | Ogrevalni sistemi Partizanska 12 | SI – 3503 Velenje | Slovenija www.gorenje.si


64

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Nova generacija toplotnih ~rpalk CTC V odgovor na nove standarde energijske u~inkovitosti na evropskem trgu nam pri {vedskem proizvajalcu CTC predstavljajo novo, `e peto generacijo toplotnih ~rpalk zrak/voda, ki je za spremembo tokrat opremljena z zvezno krmiljenimi inverterskimi kompresorji. Dva modela, CTC EcoAir 510M in CTC EcoAir 520M, sta zasnovana na dobro preizku{eni in izjemno u~inkoviti platformi ~rpalk prej{nje generacije, s kompaktnim hladilnim modulom in velikim robustnim uparjalnikom, ki zagotavlja tiho delovanje ter hitro odtaljevanje tudi v pogojih visoke zra~ne vla`nosti, ki je zna~ilna za ve~ji del na{e kurilne sezone. Zvezno krmiljen kompresor je zasnovan tako, da najvi{je izkoristke ponuja v obmo~ju, ko ga krmilimo z ni`jimi obrati, torej v najve~jem delu sezone, velik hladilni modul pa zagotavlja, da izkoristek ne pade tako drasti~no kot pri konkuren~nih napravah, tudi kadar moramo kompresor pognati na vi{je obrate. Rezultat je presenetljivo visok sezonski izkoristek SCOP. Druga leto{nja novost CTC je geotermalna toplotna ~rpalka z zvezno krmiljenim kom-

presorjem, CTC GSi 12. Ker pri geotermalnih ~rpalkah ne potrebujemo zaloge ogrete vode za odtaljevanje, z inverterjem pa odpade tudi potreba po hranilniku za kompenzacijo {tevila vklopov, so v {vedski tovarni predelali hranilnik predhodnika EcoHeat in mu podvojili kapaciteto razpolo`ljive sanitarne vode, ogrevalna voda pa se s pomo~jo inovativnega krmiljenja odvaja direktno v ogrevalni krogotok objekta. Zaradi izjemne u~inkovitosti re{itve `e i{~ejo mo`nosti za njeno uporabo tudi pri ~rpalkah tipa zrak/voda. Tudi nova generacija toplotnih ~rpalk je izdelana v EnergyFlex zasnovi, zato jih lahko tudi kadarkoli kasneje u~inkovito in brez dodatnih stro{kov pove`emo v celovit sistem

z drugimi ogrevalnimi viri, kot so kotli na polena, pelete, kurilno olje in plin, na njih lahko priklju~imo dodatne hranilnike, porabnike in celo ogrevanje bazena. Novi inverterski sistemi predstavljajo dobrodo{lo dopolnitev obstoje~ega prodajnega programa, saj celotna dru`ina toplotnih ~rpalk ~etrte generacije s fiksnimi kompresorji, ki je v praksi pokazala izjemno dobre rezultate, ostaja v prodaji. â&#x20AC;˘ Ve~ informacij na info@tilia.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

65

Nova priro~na mobilna aplikacija ecoGator

A

plikacija ecoGator je na voljo tudi v sloven{~ini in podpira pametne telefone z operacijskim sistemom Android in iOS.

V okviru Evropskega tedna trajnostne energije so v mesecu juniju 2015 v Bruslju podelili nagrade â&#x20AC;&#x153;Sustainable Energy Europe Awardâ&#x20AC;?. V skupini energijska u~inkovitost je bil nagrajen projekt Efficiency 2.1. za razvoj brezpla~ne mobilne aplikacije ecoGator. Aplikacija omogo~a pametnim telefonom in tablicam prebrati energijske nalepke in svetuje pri izbiri energijsko var~nih aparatov bele tehnike, televizorjev in sijalk.

EcoGator - pametna aplikacija za la`ji izbor energetsko u~inkovitih naprav EcoGator je prva aplikacija, ki bere in obdela podatke evropske energijske nalepke s preprosto uporabo kamere, ki

Cilj projekta je preko spodbujanja nakupa energijsko u~inkovitih izdelkov do leta 2020 dose~i prihranek energije v vi{ini 1.960 GWh, s ~imer se prispeva tudi k zmanj{evanju onesna`evanja okolja. Projekt vklju~uje enajst partnerjev iz devetih dr`av ~lanic EU. Nosilec projekta je avstrijski energijski regulator Austrian Energy Agency, partner iz Slovenije pa je Mednarodni in{titut za potro{ni{ke raziskave MIPOR.

je vgrajena v pametni pameten telefon ali tablico. Po skeniranju energijske nalepke aplikacija z barvo semaforja poka`e, ali je izdelek med 20 % najbolj u~inkovitimi napravami. Ker je energijska nalepka enaka v vseh dr`avah ~lanicah EU, je aplikacija uporabna na celotnem skupnem evropskem trgu.

Potro{nik prejme informacijo tam, kjer jo potrebuje, v trgovini. V aplikaciji so prednalo`eni energijsko u~inkovitej{i izdelki na trgu (Top-10 izdelkov). Uporabniku je na voljo informacija o trenutno najbolj{ih energijsko u~inkovitih izdelkih. Uporabnik lahko primerja lastnosti izbranih naprav in porabo energije, preko vne{ene povpre~ne cene energije pa prejme tudi informacijo o ceni porabljene energije in celotnih stro{kih aparata v njegovi `ivljenjski dobi. (vh) â&#x20AC;˘ VIR NA[ STIK


66

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Nova linija toplotnih ~rpalk podjetja Sonnenkraft

Toplotna ~rpalka HP9/14SM Toplotne ~rpalke so `e dolgo zelo dobro poznan na~in ogrevanja pri nas. V podjetju Sonnenkraft letos predstavljajo novo linijo ”split” toplotnih ~rpalk, ki v prvi vrsti obsega dve razli~ni velikosti. Manj{a je nazivne mo~i 9kW, ve~ja pa 14kW. V dve enoti so zdru`ili vse zahtevane detajle. Toplotni ~rpalki sta opremljeni z invertersko tehnologijo, kar pomeni, da nadzorujejo in prilagajajo mo~ toplotne ~rpalke s pomo~jo nadzora vrtljajev kompresorja. S tem se zmanj{a {tevilo vklopov in izklopov toplotne ~rpalke in podalj{a njeno `ivljenjsko dobo. Bistveno se pove~a tudi grelno {tevilo, saj kompresor prvih nekaj minut po zagonu deluje s slabim izkoristkom. Kot `e ime pove se sistem toplotne ~rpalke sestoji iz zunanje in notranje enote, ki ju povezuje hladivo. V notranji enoti je vgrajen 50 l hranilnik, ki skrbi za odtaljevanje in je hkrati hidravli~na kretnica pri zapiranju ventilov in omejevanju pretoka ogrevalnih krogov.

Zelo pomemben je nadzor toplotne ~rpalke preko internetne povezave. Z registracijo v omre`je lahko kjerkoli dostopate do ogrevalnega sistema, spreminjate nastavitve in opazujete delovanje sistema. Podatki o delovanju sistema se hranijo, do njih lahko dostopate kadarkoli. Odkrivanje in odpravljanje anomalij v delovanju sistema je enostavneje kot kdajkoli prej. Notranja enota ima `e vgrajene elektri~ne grelnike, ki v nizkih temperaturah, ko toplotni ~rpalki pe{ajo mo~i, pripomore k nemo-

tenemu ogrevanju objekta in s tem k visoki stopnji udobja. V asortimanu podjetja Sonnenkraft so tri hidravli~ne variante. Prva je s klasi~nim 300 l akumulacijskim grelnikom, druga z vgrajenim 200 l grelnikom v samem modulu, tretja pa omogo~a priklju~itev modula na obstoje~ hranilnik, z vgrajenim modulom za sve`o vodo. Toplotna ~rpalka se lahko pohvali z visoko kakovostjo, enostavno vgradnjo, preprostim rokovanjem ter privla~no ceno. • Tadej Mrak u.d.i.s.

Your future is renewable – with us since 1993

www.sonnenkraft.si


Korak do pravih rešitev

Nakup

24

do obrokov brez obresti

Vse za gradnjo in obnovo vašega doma. Obiščite nas: • Ajdovščina - Center tehnike in gradnje, Vipavska cesta 6, 05 364 48 00 • Brežice – Center tehnike in gradnje, Cesta svobode 31, 07 495 39 52, 07 495 39 50 • Gornja Radgona - Center tehnike in gradnje, Ljutomerska cesta 6, 02 564 24 18 • Koper - Center tehnike in gradnje, Kolodvorska cesta 4, 05 662 69 10 • Krško – Center tehnike in gradnje, C. Krških žrtev 132 a, 07 488 06 72 • Ljubljana - Center tehnike in gradnje, Pot k sejmišču 32, 01 560 61 00 • Ljutomer - Center tehnike in gradnje, Babinska 1, 02 585 80 10 • Maribor - Center tehnike, Ulica Eve Lovše 1, 02 333 50 98 • Murska Sobota - Center tehnike in gradnje, Plese 1, 02 521 46 08 • Nova Gorica – Center tehnike in gradnje, Industrijska cesta 6, 05 334 33 26 • Postojna - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 59, 05 721 47 26 • Ptuj - Center tehnike in gradnje, Ormoška cesta 30, 02 749 53 40 • Sevnica - Center tehnike in gradnje, Savska cesta 20b, 07 816 32 10 • Slovenska Bistrica - Center tehnike in gradnje, Ljubljanska cesta 72, 02 805 59 58 • Slovenske Konjice - Center tehnike in gradnje, Delavska cesta 12, 03 757 48 73 • Velenje - Center tehnike in gradnje, Kidričeva cesta 53, 03 898 87 10 • Žalec - Center tehnike in gradnje, Celjska cesta 7, 03 713 66 00 • in še ostale tehnične prodajalne s tovrstno ponudbo po Sloveniji.

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana


68

VAR^EVANJE VODE

Nakup ~istilne naprave â&#x20AC;&#x201C; kaj moramo vedeti Nakup male ~istilne naprave ni enostaven, saj jo kupujemo za ve~ desetletij. V tem ~asu bo morala delovati brez napak, uporabniku pa povzro~ati ~im manj{e stro{ke. Ponudba na trgu je velika, zato so se v podjetju Armex odlo~ili, da z nekaj nasveti pomagajo izbrati dobavitelja oziroma proizvajalca va{e bodo~e ~istilne naprave.

Dobavitelj â&#x20AC;&#x201C; samo specialist s tradicijo Napravo je najbolje kupiti pri podjetjuspecialistu, ki ni od v~eraj in ima veliko izku{enj na podro~ju prodaje, svetovanja in kasnej{ega vzdr`evanja ~istilne naprave. Tudi avtomobila ne kupimo pri peku ali mesarju, izberemo priznano in uveljavljeno podjetje, ki se `e leta ukvarja s prodajo, svetovanjem in vzdr`evanjem. S ~istilno napravo je podobno. Po nakupu se ~ez ~as lahko pojavi te`ava, med iskanjem pomo~i pa ugotovimo, da dobavitelj ve~ ne obstaja ali pa da je samo prodajalec, ki ne zna pomagati. Zgodi se lahko, da kljub veliko ponudnikom, ne najdemo serviserja, saj zna slednji vzdr`evati samo dolo~eno napravo, zato lahko nepreviden kupec s svojim problemom ostane sam.

Na~in delovanja in vrhunski materiali Tudi ob nabavi ~istilne naprave se je potrebno seznaniti vsaj z osnovnim na~inom delovanja ter glavnimi komponentami. Na~eloma velja, da bodo dolga leta in brez te`av delovale enostavnej{e izvedbe. Izbrati je potrebno napravo z nepokvarljivimi in s ~im manj sestavnimi deli, iz vrhunskih materialov in z dolgo `ivljenjsko dobo. Izogibamo se izdelkom, pri katerih se elektri~ne komponente nahajajo v rezervoarju, saj to pove~uje mo`nost okvar. Enostaven in u~inkovit na~in delovanja vedno pomeni ni`je stro{ke obratovanja in vzdr`evanja.

Kvaliteta rezervoarja in dokumentacija Kupec naj od prodajalca vedno zahteva certifikat o stabilnosti in vodotesnosti rezervoarja, ki naj ima tudi ~im dalj{o garancijsko dobo. ^istilni del naprave naj bo vgrajen v mo~an in stabilen povozen rezervoar, ki ga lahko vgradimo pod parkiri{~e ali dovozno pot. Njegova trdnost je vedno dodatna garancija, kljub temu, da povoznosti morda ne potrebujemo. Zato premi{ljen izbor tipa rezervoarja odpravi mnoge te`ave.

Izberemo trdnej{i, povozen tip rezervoarja

Najbolj prodajan nem{ki izdelek je ~istilna One2Clean

Zelo pomembna so {e pismena potrdila, da naprava izpolnjuje predpisane pogoje. Kupec mora od prodajalca poleg ra~una dobiti tudi obvezno dokumentacijo: - Izjava o lastnostih, iz katere se vidi po katerem standardu je bila izdelana in testirana. Sledi navedba namena uporabe in naziv organizacije z NB {tevilko, ki je testirala napravo. Nato {e navedba o u~inkovitosti oziroma mo~ ~i{~enja, navedba velikosti naprave in kon~no {e {tevilke poro~il o testu rezervoarja ter ime organizacije. - CE oznaka - Navodila za vgradnjo - Opis delovanja ~istilne naprave - Navodila za upravljanje in vzdr`evanje ~istilne naprave - Vzorec obratovalnega dnevnika ~istilne naprave

Najpomembnej{e â&#x20AC;&#x201C; stro{ki obratovanja in vzdr`evanja ^istilna naprava brez stro{kov delovanja ne obstaja, zato izbiramo tak{ne z najni`jimi stro{ki. Od prodajalca vedno zahtevamo podatke o elektri~ni mo~i kompresorja ali ~rpalke, koliko ur na dan bosta delovala in kak{na je mo~ ~i{~enja. Ali naprava deluje samodejno ter kak{na je prostornina sprejemnega oziroma usedalnega dela, saj je od tega odvisen ~as praznjenja teko~ih usedlin iz naprave. Vpra{amo {e, kateri so pokvarljivi deli in koliko stane njihova zamenjava ali popravilo. Kolik{na je predvidena `ivljenjska doba posameznih delov naprave in dol`ina garancije na sestavne dele naprave. Kak{na je cena servisa in kaj je potrebno redno kontrolirati na redno uporabljani ~istilni napravi. â&#x20AC;˘

^istilni potopek v One2Clean poteka v treh korakih

^istilna One2Clean ima samo en gibljiv del - kompresor

Za vsa dodatna vpra{anja in pojasnila smo na razpolago na elektronski po{ti info@armex-armature.si ali telefonu 01/78 69 270.


70

VAR^EVANJE VODE

Biolo{ke ~istilne naprave Zago`en V podjetju Zago`en d.o.o., `e 40 let skrbimo za lasten razvoj in izdelavo okolju prijaznih izdelkov. Na{a osnovna usmeritev v celostno ponudbo izdelkov za urejanje podzemne infrastrukture zunanje okolice stanovanjskih objektov pa je zbrana pod blagovno znamko AQUAcare: biolo{ke ~istilne naprave Zago`en, profesionalne ~istilne naprave Zago`en, zbiralniki za pitno vodo, de`evnico in odpadno vodo AQUAstay, ponikovalna polja AQUAway, AQUAoil lovilci olj in ma{~ob AQUAoil, kanalizacijski ja{ki in peskolovi, kanalski pokrovi, kanalizacijske in drena`ne cevi ter fazonski kosi, za{~itne cevi, vodomerni termo ja{ki ter vodovodne cevi in ventili. Skupaj z nem{kim vodilnim partnerjem ATB, ki deluje

na podro~ju ~istilnih sistemov za biolo{ke ~istilne naprave, smo zdru`ili najbolj{e lastnosti preizku{enih ~istilnih naprav in razvili dva tipa ~istilni napravi. Oba tipa ~istilnih naprav delujeta po SBR postopku ~i{~enja, ki na popolnoma biolo{ki na~in o~istita tudi do 150 l odpadnih voda iz gospodinjstev na osebo v samo enem dnevu. ^istilne naprave delujejo, zanesljivo ter povsem avtomatizirano brez dodatnega praznjenja prekatov, nastavljanja ventilov ter dodajanja biolo{kih ali kemi~nih preparatov. Zaradi velike prostornine usedalnega prekata bo ~rpanje mulja potrebno {ele po treh letih od njenega zagona (odvisno od velikosti {tevila uporabnikov). Med rednim servisiranjem praznjenje ~istilne naprave ni potrebno. •

Za svetovanje o izdelkih podjetja Zago`en d.o.o. pokli~ite na 03 / 713 14 20 ali pi{ite na elektronski naslov: cistilne.naprave@zagozen.si

Vi{ke nevihtne de`evnice bodo v Kopenhagnu odvedli v nova mestna jezera

Kopenhagenska poplavna re{itev

D

ve leti zaporedoma, 2010 in 2011, so Kopenhagen zalile tri uni~ujo~e nevihte z de`jem. Poplavilo je mesto in glavne ceste, {koda pa je presegla 850 milijonov dolarjev. Ugotovili so, da ~e ne storijo ni~esar, se bodo stro{ki zaradi mestnih poplav v naslednjih 100 letih trikratno pove~ali.

300 protide`nih ukrepov Posledica klimatskih sprememb je »Kopenhagenski klimatski na~rt« v katerem se nahaja 300 ukrepov, ki jih bodo izvedli v naslednjih 20 letih, stal pa bo 1,5 milijarde dolarjev. In`enirji so najprej izdelali hidravli~ne simulacije za vse mesto. Glavni ukrep bo zadr`evanje in nadzor vi{kov vode na povr{ju, ne pa draga gradnja velikih podzemnih sistemov za odvajanje de`evnice. Vse velike parke in igri{~a bodo spremenili v »modrozelena« podro~ja, ki bodo v de`evnih obdobjih postala bazeni za vi{ke vode, v su{nih mesecih pa travnato vodni rekreacijski parki, ki bodo po`ivili mestni utrip. Vi{ki vode bodo uporabljeni kot rezerva za razli~ne namene, od zalivanja do izpiranja kanalizacije.

Urbani vodni parki Socioekonomska analiza je pokazala, da bo »modrozeleni« pristop prinesel veliko ve~ koristi kot stro{kov za gradnjo in vzdr`evanje, saj bi jih bodo~e poplave stale veliko ve~. Mesto so razdelili v sedem

obmo~ij, vsako bo postalo svoja hidravli~na zadr`evalna enota, v sredi{~u pa bodo nastala tri urbana jezera. Kadar bodo meteorologi ocenili, da je nevarnost mo~nega de`ja visoka, bodo ta jezera za~eli pospe{eno prazniti, da bodo lahko sprejela nove koli~ine de`evnice. Trge v delih mesta s starimi stavbami in nekaj okoli{kih ulic bodo obnovili, vgradili kro`ne zbiralne cevovode za de`evnico, ki jo bodo med de`evjem pre~rpavali v morje.

Tudi zavarovalnice in banke Za projekt se zanimajo v ve~ mestih po svetu. Ko bo v 20 letih zaklju~en, bo Kopenhagen za{~iten pred de`evnimi nevihtami, saj bodo 40% dodatne vode preusmerili mimo kanalizacije. Nevarnost ekstremnega de`ja se bo v naslednjih 100 letih pove~ala za 40 %, kljub temu novih mestnih poplav pri njih ne bo. Izra~unali so, da se podobni ukrepi spla~ajo v vseh mestih, ki imajo ve~ kot 750.000 prebivalcev. Projekt podrobno spremljajo tudi zavarovalnice in banke, saj s takimi investicijami za{~itijo imovino in povi{ajo svoje dobi~ke. Kopenhagenski na~rt je trenutno edini tak v svetu in bo verjetno postal vzor za re{evanje posledic klimatskih sprememb. • Tihec


Izjemne lastnosti lesa

R

aziskovalci gra{ke univerze razvijajo vezano plo{~o iz bukovega lesa, ki jo lahko nato oblikujemo podobno kot jekleno plo~evino. Pri tem je trdnost proizvoda enaka, kot ~e bi bil izdelan iz jekla. Vodi les listavcev Lanski pregled evropskih gozdov je pokazal, da se {tevilo listavcev pove~uje, smrek pa zmanj{uje, {tevilo brez v skandinavskih gozdovih pa je nespremenjeno. Za izdelavo kri`no lepljenih ve~plastnih lesenih plo{~ debla smreke ali jelke najprej raz`agajo in posu{ijo, iz desk pa izdelajo dol`insko spajane lepljene nosilce. Kon~ni izdelek , plo{~e CLT, so namenjene za gradnjo eno ali ve~nadstropnih stavb. Prodaja teh proizvodov trenutno normalno te~e, vendar se poraba ne pove~uje. Zato razvijalci pripravljajo nove izdelke, ki so izdelani iz lu{~enih furnirjev. Ta proizvodnja v primerjavi z `aganjem poteka brez odpadka, izdelki pa imajo visoko trdnost. Lesni izdelki naslednje generacije bodo na podro~ju materialov povzro~ili novo revolucijo. Osnova so

Lesene nosilce oblikujejo v stiskalnici

furnirji izdelani iz lesa bukve, breze, topola in javorja, saj zaradi rezanja na tanke plasti ostanejo osnovne lastnosti lesa nespremenjene. Ohrani se tudi celi~na struktura, ki omogo~a ohranjanje stabilnosti kon~nega izdelka.

Ultratrdna vezana plo{~a Nova generacija lesnih gradbenih elementov bo izdelana iz ultratrdne vezane plo{~e, za izdelek pa {e i{~ejo primerno oznako. Do sedaj so izdelali nosilce v obliki I, T, C in L profilov iz brezovega furnirja in trapezni profil iz bukovega, dobre rezultate pa dajo tudi kombinacije plasti iz razli~nih lesov. Kon~ni izdelek Enako kot plo~evinaste profile jih izdelajo z upogibanjem. Ideja sicer ni nova, novi so samo lepila in tehnologija. Na takih projektih dela ve~ skupin so~asno, zato pri~akujejo, da bodo izdelki kmalu na trgu. To pomeni, da bomo na policah trgovin lahko na{li ve~ metrov dolge normirane lesene kotne, T ali C profile, izdelane iz furnirjev, izdelek pa bo enako obi~ajen, natan~no izdelan, trden in zanesljiv kot obi~ajni jekleni profili so danes jekleni profili enakih oblik. • Tihec

Z lesenim blokom iz robinije lahko oblikujemo plo~evino

zhuhjpqzrlêrhtpuzrlêrhzl{l „Ꙋ•„‡‘’ê™ê‘ˆ‰˜‘Ž†Œ’‘„‘ˆê’‡“•—ˆê Ž„Œ‘ˆ®ê“•ˆ“•’–—„Ꙋ•„‡‘„±ê˜:Œ‘Ž’™Œ—„ê •ˆOŒ—ˆ™êŒ‘ê“•Œ‹•„‘ˆŽê“•Œê’Š•ˆ™„‘˜·

Salon: Juhartova 19 SI-3311 Šempeter T: 03 700 17 96 F: 03 700 17 97 E: info@kamini.si I: www.kamini.si

hŽ†Œ–Ž„ê“’‘˜‡…„ꎄŒ‘–ŽŒ‹ê “ˆ:Œê‘„ꇕ™„ꌑ꓈ˆ—ˆ·


72

ENERGETSKE OBNOVE

Izjemna uporabnost Tyvek membran

K

emiki koncerna DuPont so `e leta 1955 izdelali membrano iz izjemno odpornega in pro`nega polietilena visoke gostote, danes znanega pod kratico HDPE. Kosmi~e iz polietilena so raztegnili v niti, jih naklju~no razdelili po povr{ini ter medsebojno spojili s toploto in pritiskom. Niti so debele od 0,5 do 10 mikrometrov in veliko tanj{e kot ~love{ki las, ki je debel 75 mikrometrov. Izdelali so membrano, ki je bila zelo mo~na ter odporna proti raztrgu, s {karjami ali no`em pa se jo je dalo z lahkoto rezati. Nato je preteklo 12 let, da so ugotovili njene lastnosti in uporabnost, ter jo za~eli prodajati pod imenom Tyvek.

za sipke materiale, kuverte ter sen~ilne zaslone. Slednji odbijejo 99,8 UV `arkov in toplotno sevanje, so odporni na kisli de` in druge okoljske vplive. Novozelandci imajo iz Tyvek folije izdelana vozni{ka dovoljenja, Kostarika in Haiti pa so na njo tiskali skoraj neuni~ljive bankovce. Danes jih ni ve~ v obtoku, zato med numizmatiki dosegajo visoke cene. Membrano vgrajujejo v ~evlje, zaradi neraztrgljivosti iz nje delajo zapestnice ki slu`ijo kot vstopnice na razli~nih prireditvah, vgrajena je tudi v letala in vesoljska plovila.

Tyvek membrana je namenjena za vgradnjo v tople po{evne strehe prezra~evane fasade

Nenavadne lastnosti in izdelki V nekaj letih se je uporaba te membrane raz{irila na {tevilna druga podro~ja. Izkazalo se je, da je uporabna za izdelavo za{~itnih oblek, ki jih nosijo v lakirnicah, medicini, industrijah vseh vrst, laboratorijih in vojski. Pajace iz Tyveka so nosili tudi zdravniki na podro~jih z ebolo in re{evalci v Fuku{imi. Iz materiala izdelujejo sterilna pakiranja, ovoje za tovore ter reklamne in druge napise, vre~e

Tyvek Silver membrana je metalizirana in zmanj{uje sevalne izgube

Nenadomestljiva v gradbeni{tvu Ugotovili so, da je membrana izjemno uporabna v gradbeni{tvu, saj ne prepu{~a vode v obliki kapljic in je odporna proti UV sevanju. Skozi milijone mikroskopsko majhnih por prepu{~a vodno paro. Zato je odli~na za{~ita za gradbene elemente in toplotne izolacije vseh vrst, saj prepre~i prepihovanje in vdor de`ja, omogo~a pa osu{evanje konstrukcij, ki se nahajajo pod njo. V Tyvek folijo lahko dobesedno ovijemo celotno stavbo, pri ~emer bodo vse posledice pozitivne. Je tako odporna, da na fasadi ali ostre{ju brez {kode 4 mesece prenese vse vremenske vplive, po tem ~asu pa jo je potrebno prekriti s stre{niki ali fasadnimi plo{~ami. Pravilno polaganje membrane pomeni tudi lepljenje vseh spojev, s tem pove~amo zrakotesnost in zmanj{amo stro{ke ogrevanja, hlajenja in prezra~evanja. Membrane pa niso primerne za vgradnjo v ravne strehe ampak samo strehe s padcem in na zunanje stene.

Tyvek UV Facade je temna folija namenjena vgradnji v prezra~evane fasade

Specialni lepilni trakovi so nujen pripomo~ek ob vgradnji membran

Recikliranje in tipi membran ^eprav membrana na pogled izgleda kot papir, spada v kontejner s plastenkami ali na deponijo gradbenih odpadkov. Tip membrane Silver je namenjen za vgradnjo v strehe ali stene ter zaradi srebrnega sloja zmanj{uje sevalne toplotne izgube. Tip Facade je ~rne barve in ga vgrajujemo v prezra~evane fasade, Tyvek Solid pa je namenjen za vgradnjo v stre{ne konstrukcije. Pritrjevanje folij na podlago ali lepljenje stikov je izjemno pomembno, zato vedno uporabimo specialne lepilne trakove. Slednji imajo enake lastnosti kot osnovna membrana, zato uporaba drugih trakov ne pride v po{tev. Membrane so med preizku{anjem brez {kode prenesle toplotno obremenitev 90°C, ter tudi potem ohranile zahtevano vodotesnost. Z membranami Tyvek bomo nosilno konstrukcijo vseh vrst zgradb za{~itili pred zunanjimi in notranjimi vplivi, prepre~ili navla`evanje in omogo~ili su{enje, s tem pa tudi energetsko var~no in zdravo bivalno okolje. â&#x20AC;˘ Tihec

Mikroskopski posnetek membrane in za{~itni kombinezon iz Tyveka


S

kupaj s pomladjo se prebudijo `elje ter na~rti za gradnjo in adaptacije. V podjetju Matja` d.o.o., ki je `e ve~ kot ~etrt stoletja generalni zastopnik priznanega nem{kega proizvajalca vrat Hörmann, smo pripravljeni, da ustre`emo {e tako nenavadnim in zahtevnim pri~akovanjem.

Ob visoko kakovostni ponudbi izdelkov (gara`na, vhodna, krilna in industrijska vrata, zunanje in balkonske ograje, dvori{~na vrata, parkirne zapore in zapornice, pogrezljivi stebri~ki,...) vas v podjetju Matja` d.o.o. pri~akujejo odli~ni strokovnjaki, ki bodo znali za vas izbrati najbolj primerno, v{e~no in cenovno ugodno re{itev. Na{i zaposleni so garancija za natan~ne izmere na objektih, hitro monta`o, ter zanesljiv servis in vzdr`evanje.

Ponosni smo, da vsako leto prihajamo kupcem nasproti na {tevilnih sejmih, kjer predstavimo na{e izdelke, njihovo delovanje, novosti in nove tehnolo{ke re{itve. Predvsem pa smo z nasveti, prijaznostjo in znanjem na{ih strokovnjakov na razpolago vsem, ki si `elijo dodatnih informacij s podro~ja nabave, vgradnje in uporabe najrazli~nej{ih vrat. To pomlad se bomo predstavili na sejmu DOM, od 8. do 13. marca v Ljubljani in na Pomladnem sejmu Komenda, od 8. do 10. aprila. •

SI ŽELITE, DA VAM BO POZIMI TOPLO, POLETI PA PRIJETNO HLADNO? Garažna vrata s sistemom ThermoFrame

Vhodna vrata ThermoCarbon

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji: Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600 PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680 PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141

www.matjaz.si • info@matjaz.si

Promocijsko sporo~ilo

Si `elite nova vrata?


Podstre{na stanovanja â&#x20AC;&#x201C; najlep{a, lahko tudi neugodna

V

am je poznano? Neugodje v poletnem ~asu brez klimatske naprave in velika poraba energije za ogrevanje v zimskem, zlasti v vetrovnem obdobju. ^e `ivite v podstre{nem stanovanju ali hi{i z uporabno podstreho, potem morda v za~etku poletja `e vklju~ujete klima napravo, ali pa si jo vsaj za`elite, in brskate po netu o informacijah, kot sva skoraj vsako poletje po~ela midva.

Pi{e: Marjeta Vide Lutman Trajnostne zgradbe in praksa - Tehni~ni direktor & Marketing Manager

Bosa kova~eva kobila Zasne`ena streha je ob vsakokratnem na novo zapadlem snegu v dnevu, dveh pokazala vse svoje pomanjkljivosti. Toplotni mostovi so postali vidni. Poleg povr{ine son~nih sprejemnikov son~ne energije se je kopnina vsaki~ prav kmalu pojavila na stre{nih oknih, {e prej pa smo pri~eli zapa`ati posamezne vdolbine na sicer enakomerno razprostrti beli sne`ni prevleki.

med {pirovci, delno pod njimi, streha dobila {e 8 cm toplotno izolacijsko oblogo iz notranje strani, ki jo je bilo mo~ obdelati kot masiven strop. Kritina je v treh desetletjih `e skoraj dotrajala in to je bil dodatni razlog za sanacijo strehe {e z zunanje strani.

Kako se lotiti sanacije starega ostre{ja?

Sanacija kompletne strehe Sanacija strehe se je pri~ela `e pred leti iz notranje strani, ko je poleg 14 cm izolacije iz steklene volne, ve~inoma neme{~ene

Slovenska ostre{ja grajena pred 30 in ve~ leti so bila grajena z masivnim ostre{jem, s presekom {pirovca 12/14 cm brez logike statika (problem nesu{enega lesa), pa vendar z logiko prakse. Vitkej{i {pirovci npr. 8/16 ali tako imenovani plohasti {pirovci s presekom 6/18 cm bi bili precej nosilnej{i, toplotni mostovi izoliranih ostre{ij manj{i, konstrukcija la`ja, cenej{a, vgradnja ve~je debeline izolacije med {pirovci mo`na. Toda, to bomo upo{tevali pri novogradnjah, zdaj pa izolirajmo staro ostre{je s presekom {pirovcev 12/14 cm, da ne bomo potrebovali klimatske naprave. Vsekakor je poleg izolacije med {pirovci, ter pod njimi, potrebno namestiti {e dobr{no debelino po {pirovcih.


ENERGETSKE OBNOVE

Kako smo pri~eli z obnovo Po odstranitvi kritine, letev in stre{ne lepenke, ki je igrala vlogo sekundarne kritine, se je pokazala vsa realnost izolacije, kar je od nje ostalo po 30 letih. Ponekod, kjer je bila uni~ena toplotna izolacija, je bila po{kodovana tudi parna zapora, ki smo jo nato zatesnili. Parna zapora v sistemu strehe, kot smo ga zastavili, ni nujno potrebna, saj sendvi~ streha uravnote`eno prepu{~a vlago tako v eni kot v drugi smeri, odvisno od vremenskih razmer zunaj, ter temperatur in vlage v prostoru. Pomembna pa je njena vloga zrakotesnosti, {e posebej na spojih med steno in stre{ino, ob stre{nih oknih, ob raznih prebojih na strehi (dimniki, oddu{niki), ~e `elimo imeti energijsko zelo u~inkovito stavbo.

75

slu`i tudi kot pomo`na kritina, ter vzdol`ne letve za formiranje zra~nega kanala in stre{ne letve. Reflektivna membrana je bila izbrana z razlogom, da reflektira, odbija sevalno toploto in tako {e zni`uje vpliv zunanje temperature. Pomemben je detajl pritrjevanja vzdol`nih letev in sicer se vijaki usmerijo izmeni~no pravokotno na stre{ino in v smeri rezultante sil sesanja vetra in obte`be snega, saj vijaki delno prebadajo toplotno izolacijo in so obremenjeni tudi na upogib in strig. Posebno pozornost so izvajalci posvetili detajlom prebojev strehe, stre{nim oknom in dimniku, obrobam, med name{~anjem kritine pa {e zra~nikom, ki naj bi bili name{~eni med vsemi {pirovci in ~im vi{je proti slemenu.

1. faza sanacije doma kon~ana Name{~anje toplotne izolacije in sekundarne kritine Dodali smo kvalitetno volneno izolacijo in tako zapolnili prostor, ki je prej slu`il prezra~evanju. Postopno smo name{~ali dolge plo{~e trdne MAESTRO izolacije, ki je namensko izdelana z robovi na pero-utor za enostavnej{o uporabo na strehah tudi v primeru vetrovnega vremena, ki lahko ote`i name{~anje sicer izjemno lahkih, a dolgih izolacijskih plo{~. Delo je hitro napredovalo, izku{eni mojstri so zaporedno name{~ali MAESTRO izolacijo, posebno reflektivno membrano, ki

Sledi {e ponovna namestitev son~nih kolektorjev in stekla na rastlinjak ob vzno`ju strehe in prvi del energijske sanacije na{e hi{e je kon~an. Sledi sanacija fasade, da bova z mo`em brez ve~jih stro{kov vzdr`evanja, predvsem pa ugodno v svojem domovanju sredi zelenja pre`ivela preostali del najinega `ivljenja. Nabrali smo nekaj prakti~nih izku{enj, predvsem pa jasne osnove za projektne re{itve sanacije obstoje~ih streh ali izvedbo novih energijsko zelo u~inkovitih bivalnih podstre{ij. Temperatura na podstre{ju se ~ez dan, ko se je zunaj dvignila tudi na 36°C, je ostala na ugodnih 24°C. Seveda pa pono~i odpremo okna, saj nimamo rekuperacije zraka. â&#x20AC;˘


76

ENERGETSKE OBNOVE

Kaj bi razkrila termokamera pri va{i hi{i?

D

obro nam je poznano, da je vsak posamezen toplotni most v zgradbi zgodba zase, ki se lahko pojavi bodisi na stikih vrat, oken, obodnih sten, po{evne strehe ali podzemnih konstrukcij in to zaradi neustreznega tesnenja ali neustrezno izvedene izolacije. Preden se lotimo posega, da toplotni most. Prezra~evanje obi~ajno ni dovolj

Klimo v prostoru sicer lahko izbolj{amo s povi{anjem temperature in s pogostej{im zra~enjem prostora, kar pa je le obli` na rano, saj pripelje do nesmotrne pove~ane rabe energije za ogrevanje, problema pa ne re{i. Toplotne mostove je najbolje prepre~iti

KAJ JE TOPLOTNI MOST? Toplotni most imenujemo povr{ino s pove~anim toplotnim tokom. Na teh mestih zaradi zmanj{anega toplotnega upora pride do pove~anih toplotnih izgub. Ker se povr{ina ogrevanih prostorov na tem mestu hitreje ohlaja, pride do ve~jih razlik med temperaturo povr{ine in temperaturo zraka. Toplej{i zrak ima mo`nost navzemanja ve~je koli~ine vlage, ki v fazi nasi~enosti kondenzira na hladnih mestih. Na teh mestih prihaja s~asoma do plesni, oplesk ali celo omet za~neta odstopati. Pojav navla`evanja in posledi~no plesni vpliva na bivalno ugodje in zdravje. Dolo~eni toplotni mostovi povzro~ijo sicer nevidno navla`evanje tudi v sami konstrukciji, kjer ob konstantni prisotnosti vlage s~asoma pride do propadanja gradbenega materiala.

v ~asu na~rtovanja ali gradnje, v primeru obstoje~e zgradbe pa jih je potrebno sanirati. Ker moramo na mestih toplotnih mostov pove~ati toplotni upor konstrukcijskega sklopa (zmanj{ati toplotno prehodnost), v praksi to pomeni vgraditev dodatne toplotne izolacije. Toplotni mostovi na ravnih strehah se pojavijo pri prebojih, pri monta`i dodatnih elementov na strehi, pri odvodnjavanju... Nekatere pove~ane prehode toplote

se da zmanj{ati na minimum, nekatere pa vsaj omiliti. Najve~ji toplotni most (pove~an prehod toplote v primerjavi z okolico) konstrukcij pod povr{jem zemlje predstavljajo temelji, {e posebej, ~e so to pasovni ali to~kovni temelji. Pri skoraj ni~ energijskih hi{ah moramo toplotne mostove izni~iti, zato se odlo~amo za temeljno plo{~o, ki jo je enostavno toplotno izolirati. â&#x20AC;˘ Vir: www.fibran.si

PRIMERI ZAZNANIH TOPLOTNIH MOSTOV V PRAKSI Temnej{e linije in povr{ine so hladnej{e in predstavljajo toplotni most. Toplotni mostovi slikani znotraj

Toplotni most pod balkonskimi vrati - zanimivo je videti, da so celotna vrata mnogo bolj izolativna od stika med tlemi in vrati.

Nere{en toplotni most ob balkonskih vratih pove~a toplotni tok na okoli{ki konstrukciji.

Toplotni mostovi slikani zunaj

Toplotni most na celotni liniji nosilca obzidane fasade. Vidi se tudi oslabitev izolacije na povr{ini v velikosti ene izolacijske plo{~e ter na spoju dveh izolacijskih plo{~ v spodnjem delu slike.

Toplotni most povsem neizoliranega fasadnega cokla obzidane fasade.

Povsem neizoliran strop proti hladnemu podstre{ju. Nepazljivost pri izvedbi dimnikahttp://www.fibran.si/sites/ all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/images/spacer.gif.


ENERGETSKE OBNOVE

Dva na~ina za toplo steno

S

pet smo v hi{i, kjer ni in {e dolgo ne bo izolirane fasade. ^e nas mu~i samo ena hladna zunanja stena, si lahko pomagamo z izolacijo na notranji strani. Predlagamo vam dva na~ina, vi pa izberite tistega, ki vam bolj ustreza. Prilepimo izolacijsko oblogo Za izolacijo uporabimo trde mineralne plo{~e, ki jih na zid prilepimo. Kaj potrebujemo? Lepilo, izolacijske mineralne plo{~e, izravnalno maso in barvo. Kako se zadeve lotimo? 1. Zid o~istimo do trdne podlage. Praviloma je treba vedno odstraniti sloje opleska, ~e gre za stare in od vlage na~ete zidove, pa v~asih tudi omet. 2. Po potrebi izravnamo podlago, s ~imer tudi zmanj{amo porabo lepila. 3. Prilepimo izolacijo in jo po potrebi dodatno sidramo na zid. 4. Povr{ino izravnamo z izravnalno maso, za u~vrstitev uporabimo armirno mre`ico in jo prepleskamo. Posebnosti: da se izognemo pojavu kondenzacije vlage na povr{ini stene, uporabimo sistemske izdelke, ki omogo~ajo izsu{evanje vlage, ki bi se lahko pojavila v izolaciji. Vsi sloji, od lepila do barve, morajo biti paropropustni! Prednost: z uporabo trdih mineralnih izolacijskih plo{~, paropropustnega lepila in barve lahko u~inkovito zmanj{amo vla`nost zidu.

77

jo izberemo. ^e bodo v steni vti~nice ali elektri~na napeljava, preboje pazljivo zatesnimo. Prednosti: od izbire plo{~ za oblogo je odvisno, koliko toplote bodo akumulirale, koliko bomo pove~ali tudi zvo~no za{~ito in kako te`ka bremena bomo lahko obesili na tako steno. Z dvema slojema gradbenih plo{~ dobimo dovolj nosilno podlago tudi za obe{anje vise~ih omaric. Toplotno izolacijsko sta oba na~ina enakovredna, ima pa vsak svoje prednosti, ki so tudi lahko pomembne. Opi{ite svoj primer in si pustite svetovati - prodajalci v trgovini KALCER bodo to storili z veseljem! •

Suhomonta`na stenska obloga Uporabimo izolacijo v obliki volne, nosilno ogrodje in oblogo iz gradbenih plo{~, nekaj osnovnega orodja, ki si ga lahko tudi sposodimo. 1. Ob steno namestimo ogrodje iz lesenih letev ali kovinskih profilov. 2. Med ogrodje namestimo toplotno izolacijo, preko toplotne izolacije pa folijo, ki ima funkcijo parne ovire ali parne zapore. Folijo pazljivo zatesnimo na vseh stikih! 3. Na ogrodje privija~imo oblogo iz gradbenih plo{~ (mav~no kartonske, mo~nej{e mav~no vlaknene plo{~e ali po potrebi vodoodporne cementne plo{~e. Posebnosti: pazimo, katere vrste foli-

KALCER d.o.o. Ljubljanska cesta 51, Trzin T :+386 1 724 67 70, M: 031 379 576 info@kalcer.si ; www.kalcer.si KALCER d.o.o., PE NOVO MESTO Livada 8, Novo mesto T :+386 7 371 90 90 , M: 051 326 111 info@kalcer.si ; www.kalcer.si KALCER MARIBOR d.o.o. Na Bohovi, Tržaška cesta 89, Maribor T:+386 2 320 74 20, M: 051 394 420 info@kalcer-mb.si; www.kalcer.si

z našo pomočjo do prave izbire izolacije


NAJCENEJŠA JE ELEKTRIKA, KI JE NE PORABITE. Preklopite na RWE – brezplačno, hitro in enostavno – in opremite svoj dom s sodobnimi varčnimi žarnicami LED.

RWE-jeve pakete žarnic LED lahko odplačujete obročno, prihranek pri porabi električne energije pa bo takojšen in dolgotrajen.

ITE N A R DI PRIH

Žarnice LED proizvajalca General Electric:

U T O K L A H LETNO!* 100 €

porabijo manj kot 20 % električne energije kot navadne žarnice, zagotavljajo od 15.000 do 25.000 ur delovanja, nudijo kakovostno dnevno svetlobo (2700 K).

ZANESLJIV PARTNER ZA DOBER TOK! VEČ INFORMACIJ

080 36 36 www.rwe.si

* Izračun temelji na porabi električne energije povprečne slovenske družine s štirimi člani, ki živi v stanovanju, je naročnik produkta IDEAL (dobavitelja RWE) in uporablja en paket LED-žarnic – Orion.


Thermia toplotne črpalke

izdelano na

Švedskem

Zagotavljamo vam bolj topel dom ob bistveno nižjih stroških ogrevanja. j . Zanesljivo in brezskrbno. Dan za dnem, leto za letom.

LE

A++

T GAR

AN

Í Preko 90 let izkušenj proizvajalca Í Preko 40 let proizvodnje toplotnih črpalk Í Preko 25 let vestnega dela na slovenskem trgu Í Kar 5 let garancije na sistem

C IJE

Thermia Atec Popolnoma zanesljiva in preizkušena toplotna črpalka zrak/voda, ki z izjemno učinkovitostjo dosega velike prihranke pri ogrevanju starejših, slabo izoliranih objektov, kot tudi novogradenj.

Kontaktirajte nas! Z veseljem vam bomo svetovali, kako zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati kakovost bivanja v vašem domu. Konfigurirali vam bomo rešitev po meri in pripravili ponudbo sistema z izvedbo, izdelali energijski in finančni izračun, vezan izključno na vaš objekt. Uredili bomo vse, da boste uspešno pridobili nepovratna sredstva, ki so vam na voljo in ponudili najugodnješe možnosti financiranja investicije. Naši strokovnjaki vam bodo stali ob strani pred odločitvijo, med postopkom vgradnje in še leta po tem.

080 20 65 Zastopnik in distributer:

Atlas trading d.o.o. | Celjska cesta 45, 3212 Vojnik

Specialisti za varčno ogrevanje

03 425 54 00 | info@thermia.si | www.thermia.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 48  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 48  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement