__MAIN_TEXT__

Page 1


2

UVODNIK

Nepomembno in pomembno

A

Pi{e: Simon Tihec

li znate podrobno razlo`iti kako deluje va{ televizor? Ali pa mobilni telefon? Kako je mo`no, da lahko sredi tuje dr`ave v nekaj sekundah pokli~ete doma~o {tevilko. TOPLOTNE ^RPALKE PREGLED PONUDBE je priloga revije VAR^UJEM Z ENERGIJO in je v celoti brezpla~na. Izdaja: november 2008

Ali to~no veste, kako deluje mikrovalovna pe~ica in ali vam je jasno vsaj to, kako deluje ekran na dotik?

Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Jo`ica Ekart s.p.

Samo navodila za uporabo Ogromnega znanja, ki ti~i v izdelkih in omogo~a njihovo delovanje uporabniki ne potrebujemo. @e samo navodila za uporabo sodobnih naprav so tako ob{irna, da zadostuje, da poznamo samo funkcije, ki so za nas najpomembnej{e, vse ostalo je nepotrebno. Prav tako nam ni potrebno podrobno vedeti, na kak{nih termodinami~nih principih deluje toplotna ~rpalka. Pomembno pa je, da poznamo njene prednosti in koristi, ki jo prina{a.

Toplotni stroj @e kot srednje{olci smo ob kozar~ku primerjali ogrevalno in hladilno tehniko. ^e ho~emo ~a{o vina ogreti za eno stopinjo bomo za to potrebovali eno do dve v`igalici, ~e pa jo ho~emo ohladiti, pa moramo zgraditi toplotni stroj. Ta stroj deluje kro`no, cevni tokokrog je nepredu{no zaprt, edini gibljivi del pa je kompresor. Potrebujemo {e hladivo, to je posebna

Batni kompresor in teko~ina z nizkim vreli{~em omogo~ata odvzemanje na levi in oddajajanje toplote na desni strani.

teko~ina, ki se sama od sebe za~ne spreminjati v paro `e pri temperaturah, veliko ni`jih od 0°C. Kompresor z gibanjem bata poganja hladivo skozi cevi, v katerih se na enem mestu nahaja zo`en prehod, z drobno luknjico. Ta deluje kot pi{tola za barvanje, ki na izstopni strani hladivo pod pritiskom razpr{i v meglo. Ta oblak megle je zelo hladen in za~ne dobesedno srkati toploto iz okolice. Pri tem se malo ogreje, takoj nato ga zajame bat kompresorja in ga za~ne pod visokim tlakom potiskati v drugi del toplotnega stroja, kjer se zaradi pritiska uteko~ini in ogreje. Toploto tega vro~ega dela stroja nato z vodo odvzamemo in po{ljemo v doma~e ogrevanje. Uteko~injeno hladivo po ceveh spet prispe do drobne luknjice, se razpr{i v hladno meglo in vse se ponovi.

Da{ 1, dobi{ 5 Toplotni stroji, ki prestrezajo toploto okolice so zanimivi predvsem zaradi visokega izkoristka, kar pomeni, da vlo`imo malo, dobimo pa veliko. Za 1 kW energije, vlo`ene v vrtenje elektromotorja kompresorja lahko pod dobrimi pogoji dobimo 5 kWh toplote na izstopni strani, od tega so 4 kW prestre`eni iz okolja. Odli~en izkoristek imajo tudi nove var~ne `arnice, ki z manj elektrike oddajo veliko svetlobe. Ena od naprav, ki pa ima zelo slab izkoristek je avtomobil, saj od litra vlo`enega bencina samo eno ~etrtino spremenimo v vo`njo, tri ~etrtine pa se spremenijo v odpadno toploto. Tudi zato so toplotne ~rpalke tako zanimive, koristne in potrebne. • Simon Tihec

V tokratni prilogi Toplotne ~rpalke - pregled ponudbe se predstavljajo: str 1 Tilia d.o.o. str 3 Veto d.o.o. str 4 Gorenje Tiki d.o.o. str 7 Knut d.o.o. str 9 Termo-tehnika d.o.o. str 12 Mecum d.o.o. str 15 Viessmann d.o.o.

str 31 Robert Bosch d.o.o. str 33 Dines d.o.o. str 34 Genera d.o.o. str 35 Vitanest d.o.o. str 37 Vaillant d.o.o. str 38 Antea d.o.o. str 39 Klima Petek d.o.o.

str 41 Danfoss d.o.o. str 42 Ream d.o.o. str 43 Termo shop d.o.o. str 44 AJM d.o.o. str 45 Kalcer d.o.o. str 47 Harreither d.o.o. str 48 Atlas Trading d.o.o.

^lani uredni{tva: prof. dr. Vincenc Butala, Cvetka Drnov{ek, dipl.manag., Jovica Duki~, univ.dipl.in`.str., Bojan Lorber, mag.dipl.ing.kem.teh., Stanislav Jecelj, univ.dipl.oec., Franko Pal~i~, Rudi Prevol{ek, univ.dipl.ing.str., Bo`o Himelrajh, ing.el. Avtorji: Simon Tihec, Aleksander Pe~ari~, Hinko Klun, mag. Franc Pesjak, Damir @e`elj, Slavko Kobal, dipl.ing. Wolfgang Rogaty, Simon Plaznik, Gregor Deu, Branko Flajnik, Primo` Kompara, Toma` Ram{ak, Franc Kalan, Matej Pade`nik, Dario Rob, Jo`ef Babi~, Gregor Prodan, Bruno Komlo{ Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans Tel.: 031 350 461 Distribucija: tel 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: Set tiskarna d.d. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Jo`ica Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 02282-0254384464 Dav~na {tevika: SI42981816 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal: www.varcevanje-energije.si Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. Distribucija: trgovski velecentri MERKUR MOJSTER, specializirane tehni~ne in gradbene trgovine ter aktualne sejemske prireditve.


...Kvaliteta ni stvar nakljucja... Š

LWZ 303/403 Kompaktna toplotna črpalka zrak/voda s prezračevalno napravo ter grelnikom TSV Vgrajena rekuperacijska prezračevalna enota z izkoristkom več kot 90% Izkoristek naprave na celoletnem nivoju (COP) je več kot 4,0

Veto Veletrgovina d.o.o. Brnčičeva 25 1231 Ljubljana - Črnuče tel: +386 (0) 1 580 91 14 fax: +386(0) 1 580 91 13 www.veto.si Info@veto.si


T^ - PREGLED PONUDBE

4

Toplota za toplotno ~rpalko

Z

a ogrevanje prostorov in sanitarne vode v stanovanjih, dru`inskih hi{ah ter ve~jih stanovanjskih in poslovnih zgradbah, lahko uporabimo tudi toplotno ~rpalko.

Ko se odlo~amo o izbiri vira toplote upo{tevamo razpolo`ljivost, akumulirano toploto, ~im vi{ji temperaturni nivo, ceneno zajemanje in enostavno vzdr`evanje.

Zanimiv diagram Za vir toplote lahko uporabimo zunanji zrak, odpadno toploto prezra~evanja, toploto zemlje, kamenin, povr{inskih voda in podtalnice. Odlo~itev je odvisna tudi od stavbe, ki jo bomo ogrevali, pri ~emer upo{tevamo ali je hi{a novogradnja, letne toplotne potrebe stavbe, vgrajen ogrevalni sistem, koliko energijski potreb bomo pokrili s ~rpalko in kak{ne vire toplote imamo na razpolago. Najve~ energije je skrite v podtalnici in zemlji, nekaj manj v zraku in najmanj v odpadnem zraku. Pozimi, ko potrebujemo najve~ toplote je zrak najhladnej{i, zato je mo`no, da bo toplotna ~rpalka, ki pokrije celoletne toplotne potrebe zgradbe, del leta predimenzionirana.

Energija povr{ja zemlje

Toplotne ~rpalke so »hladni« ogrevalni medij, ki odvzema energijo neposredno iz okolja.

Zemlja shranjuje son~no toploto vse leto, prestrezamo pa jo v glavnem iz povr{inskih slojev. Do 10 metrov globine se temperatura spreminja, pod to mejo pa je stalna in se na vsakih 100 m globine pove~a za 4 do 5°C. Koli~ina toplote, ki jo lahko odvzamemo je

odvisna od {tevilnih dejavnikov. Najbolj{a so vla`na ilovnata tla, nekaj manj pe{~ena. ^e naletimo na podtalnico je treba cevi polo`iti nad njenim nivojem. Akumulacijska sposobnost zemlje je najve~ja v zelo vla`nih tleh z velikim dele`em mineralnih snovi in malo porami. Koli~ina energije: suha pe{~ena tla do 15 W/m2, vla`na pe{~ena tla do 20 W/m2, suha ilovnata tla do 25 W/m2, vla`na ilovnata tla do 30 W/m2, tla s podtalnico do 40 W/m2. S temi podatki in podatki za hladilno mo~ toplotne ~rpalke lahko dolo~imo povr{ino kolektorskega polja.

Vodoravno vkopane cevi Odvzem toplote zemlje izvedemo z vkopavanjem plasti~nih cevi, v medsebojni razdalji 0,8 do 1,2 m, ki jih polagamo horizontalno, v eni ali ve~ plasteh. Na globini okrog 2 m bomo iz povr{ine med 20 in 40 m2 pridobili 1 kW toplotne mo~i. Velja pravilo, da moramo za vsak kvadratni meter bivalne povr{ine vkopati dva metra cevi. Za ogrevanje povpre~ne dru`inske hi{e bomo potre-

ENERGIJA KROŽI. IZ NARAVE V VAŠ DOM. IZKORISTITE jo. S toplotnimi črpalkami Gorenje, ki vam na učinkovit in naravi prijazen način vselej zagotovijo prijetno topel dom. Reverzibilne toplotne črpalke poleti poskrbijo tudi za hlajenje. Toplotna črpalka Gorenje za delovanje pridobi 80% energije neposredno iz okolice (vode, zraka ali zemlje), zato je vaš letni strošek ogrevanja občutno nižji. Poleg tega toplotna črpalka zmanjša tudi vnos toplogrednih plinov v okolje, v katerem živite. Investirajte. Vase in v svojo družino.

www.gorenjetiki.si


T^ - PREGLED PONUDBE

bovali pribli`no 500 m2 zemlji{~a. Dol`ina posamezne cevne zanke pa naj zaradi hidravli~nih uporov ne presega 100 m. Povr{ina zemlje za vgradnjo cevi naj ne bo prekrita ali zasen~ena. Kadar je zemlji{~e premajhno, lahko vgradimo posebne izvedbe prenosnikov, za katere potrebujemo manj povr{ine. V drugi polovici kurilne sezone lahko pride do zamrznitve tal v okolici cevi, ki pa ne vpliva na delovanje sistema. Nad prenosnikom ne sadimo rastlin z globokimi koreninami, energijo v tleh pa bodo obnovile padavine in son~no sevanje.

5

Nenavadne hladilne teko~ine V zaprtem krogotoku hladilnika ali toplotne ~rpalke, se pretaka skrivnostna teko~ina, ki je s pomo~jo kompresorja sposobna ohladiti notranjost hladilnika ali ogreti stanovanjsko hi{o s toploto zraka, vode ali zemlje.

Navpi~na zemeljska sonda V gosto naseljenih obmo~jih je tak toplotni prenosnik dobra re{itev. V najve~ 150 m globoko izvrtino spustimo dve polietilenski cevni zanki, ki ju nato zalijemo z betonom. Material cevi je preizku{en in odporen na tlak, vlago, glodalce in mikroorganizme. Obi~ajni premer vrtine je 100 mm, zemlji pa lahko odvzamemo od 50 do 100 W na meter globine, ~e pa smo vrtali na vodnatem podro~ju, pa so vrednosti lahko {e ve~je. Odvzem toplote: suha pe{~ena tla 20 W/m, vla`na pe{~ena tla 40 W/m, vla`na kamnita tla 60 W/m, tla s podtalnico 80 – 100 W/m. Z me{anicami razli~nih hladiv lahko dosegamo `eljene to~ke vreli{~a.

Energija v podtalnici Najni`ja temperatura vode, ki jo {e lahko uporabljamo, je +7°C. Tudi v najhladnej{i zimi ima podtalnica med 8 do 12 °C. Iz kubi~nega metra podtalnice lahko odvedemo do 6,5 kW toplotne energije. Vodo pre~rpamo skozi toplotno ~rpalko in jo ohlajeno izlijemo v odvodni vodnjak, ki mora biti najmanj 15 m oddaljen od sesalnega, gledano v smeri toka podzemne vode. Zaradi stalne in razmeroma visoke temperature vode je tudi grelno {tevilo toplotne ~rpalke visoko. Podtalnico imamo na razpolago le na redkih lokacijah, vedno pa je pred gradnjo potrebno pridobiti dovoljenje za uporabo.

Hlajenje s toplotno

Razlogi za izbiro Za odlo~itev imamo vedno ve~ razlogov. Okolju {kodljivi FCKW je prepovedan, zato i{~emo snovi, ki imajo primerno to~ko vreli{~a in kondenzacije ter niso gorljive. V glavnem po ceveh kro`ijo delno halogenirani fluoroogljikovodiki in njihove me{anice, od katerih nekatere `e poznamo. Na primer propan (R290, gorljiv), propen (R1270, gorljiv), propan-butan me{anice (gorljive), amoniak (R717, gorljiv in eksploziven) ali ogljikov dioksid (R744, negorljiv, visoka volumetri~na hladilna zmogljivost, nizka cena).

Termodinami~na zvija~a

S toplotnimi ~rpalkami lahko prostore tudi hladimo. Med aktivnim hlajenjem ~rpalka deluje »reverzibilno«, pri ~emer sta ogrevalni in hladilni sistem zajeta v eni napravi, kar je iz energijskega vidika zagotovo najprimernej{a re{itev. Med hlajenjem je kompresor vklju~en, kar pomeni porabo elektrike in s tem povezane stro{ke. Med pasivnim hlajenjem, v ~asu visokih temperatur, sta zemeljski izmenjevalec ali podtalnica vedno hladnej{a, zato lahko prostore hladimo samo z delovanjem obto~nih ~rpalk. Ohlajeno vodo vodimo skozi stensko stropno ali talno hlajenje, pri ~emer ne sme temperatura hladnih povr{in nikoli pasti pod to~ko rosi{~a, saj se bo zra~na vlaga za~ela izlo~ati in navla`ila podhlajene povr{ine. • Hinko Klun, Gorenje Tiki

Potrebujemo sredstva, ki jih lahko zavremo in kondenziramo vedno znova, brez da bi pri tem pri{lo do kemi~nega razkroja. Zavreti morajo `e pri nizkem tlaku in za~eti burno hlapeti `e na sobni temperaturi. ^e v posodi s sredstvom povi{amo tlak, bo pri 2,5 bar vreli{~e na -20°C, pri tlaku 15 bar, pa se to~ka vrenja premakne na 40°C. Med spreminjanjem iz teko~ega v plinasto stanje se dogaja kar 90% energijskega transferja, ta lastnost pa omogo~a delovanje toplotne ~rpalke.

Ozna~evanje hladiv Hladivo ozna~ujemo z veliko ~rko R (refrigerant), ki mu sledi trimestno {tevilo. Hladiva so razdeljena v organska (oznaka R 10 …600), pri ~emer so oznake 400…500 rezervirane za me{anice, neorganska hladiva pa z oznako R700. Prepovedani FCKW je imel odli~ne toplotne lastnosti, ni bil strupen niti gorljiv, vendar je zaradi vsebovanega klora tanj{al ozonsko plast. Uni~ujo~i vpliv merimo z enoto ODP (Ozone Destruction Potential), zato so ga menjali z hidrofluorokarboni, za katere domnevamo, da niso {kodljivi. Druga hladiva, organo-halogenskega porekla pa pove~ujejo u~inek tople grede, ki ga ozna~ujejo z GWP (Greenhouse Warming Potential). V skupini neorganskih hladiv prednja~i amoniak (NH3, R171), ki pa je na `alost strupen in vnetljiv. Ker ima odli~ne karakteristike, ga vseeno uporabljajo, v napravah, ki izpolnjujejo visoke varnostne zahteve. Druga hladiva so voda (H2O, R718), ki jo uporabljamo v nizkotla~nih sistemih do 1 bar in ogljikov dioksid (CO2, R744), ki ga vedno pogosteje sre~ujemo v toplotnih strojih. • ST

Toplotne ~rpalke zrak/voda lahko postavite v skoraj vsak kletni prostor. Opremljene so z 90° odklonom zraka, kar omogo~a postavitev sistema v vogal brez zra~nih vodov.


T^ - PREGLED PONUDBE

6

Topel skladi{~no poslovni center

K

ljub temu da dr`ava na veliko promovira vgrajevanje toplotnih ~rpalk, so pristojni ukinili subvencije in se dr`avljani moramo znajti sami, saj sedaj nepovratna sredstva lahko dobimo samo za ogrevanje z biomaso.

Toplotna z akumulatorjem ogreje 300 kvadratnih metrov poslovnih prostorov.

Za~etek z geosondo Mnogi trdijo, da vodoravno vkopani zemeljski kolektorji zaradi podhladitve povzro~ijo zamujanje vegetacijskega pomladnega ciklusa, ~eprav meritve tem trditvam oporekajo. To je bil tudi eden od razlogov, da se je direktor podjetja Fenestra, g. Kop{e, odlo~il za vrtanje 124 m globoke vrtine in vstavljanje geosonde, kljub temu, da se nahajajo na kmetijskem obmo~ju in imajo na razpolago dovolj zemlji{~a. Pri tem je omenil {e slabo izku{njo enega novih mariborskih nakupovalnih centrov, kjer so vodoravni kolektor vgradili pod asfaltirano parkiri{~e. Zelo slab toplotni izplen pripisujejo zatesnjeni povr{ini, skozi katero ne more pronicati voda. Pravi {e, da so z izvajalcem, podjetjem Knut, zelo zadovoljni, saj je bil leta 2005, ko so se odlo~ali za na~in ogrevanja, po njihovem mnenju eden redkih, ki je bil na voljo in jim dal odgovore na vsa njihova vpra{anja.

Dobro izolirane stene Pogoj za uspe{no delovanje ~rpalke zemlja – voda je dobro izolirana stavba. V tem primeru so zidovi zgrajeni z lesno - cementnimi Isospan zidaki, ki imajo vstavljen {e 9 cm debel kos izolacije iz stiropora. Prehodnostni koeficient zidu je 0,34 W/m2K. Stavba je tudi proti tlom in strehi odli~no izolirana, saj oba prehodnostna koeficienta zna{ata 0,18 W/ m2K. @eleli so postaviti paropropustne zidove, ki »dihajo«, sprejemajo vlago in jo spet oddajajo, kar se je izkazalo za koristno, saj problemov s kondenzom nimajo, kljub temu, da prostori niso prisilno prezra~evani. S talnim ogrevanjem grejejo 300 m2 povr{ine, poleti pa prostore na enak na~in hladijo. Sogovornik ugotavlja, da hladna tla poleti v poslovnih prostorih niso tako mote~a, saj so ljudje obuti. Doma pa tega na~ina nebi

uporabil, saj velikokrat hodimo bosi, zato so hladna tla preve~ neprijetna, pri ~emer pa bi stensko ali stropno hlajenje na enak na~in zagotovo odli~no delovalo. V talno ogrevanje so na kvadratni meter vgradili 7 m cevi.

Toplotna zadostuje Sistem so pognali leta 2005, v tem ~asu jih nikoli ni zeblo. Kak{nega drugega sistema za ogrevanje ali vra~anje zraka niso vgradili. V skladi{~nem delu imajo vgrajene klimate, ki so namenjeni razvla`evanju zraka, za katere pa ugotavljajo, da jih ne potrebujejo. Stavba je poslovno – skladi{~ni objekt, pri ~emer skladi{~a ne ogrevajo. Kljub temu temperatura v njem, kljub zunanjim -20°C, nikoli ni padla pod +8°C. V poslovnem delu vzdr`ujejo temperaturo 21°C, kar zaradi zna~ilnosti, ki jih ima talno ogrevanje, popolnoma zadostuje. Toplotna ~rpalka ima 4 kW elektri~ne in oddaja povpre~no 12 kW toplotne mo~i. Ob ~rpalki je {e 300 litrski vodni akumulator toplote, ki ga, skupaj s prostori, ogrejejo ~ez no~ (ni`ja tarifa) in praznijo ~ez dan, ko je elektrika dra`ja. Vsa tri leta, ogrevalno postrojenje s toplotno ~rpalko vred, deluje popolnoma samostojno, tiho in zanesljivo. • ST

Neogrevano skladi{~e ni nikoli hladnej{e od 8 stopinj celzija.

Lastniki hi{ verjamejo toplotnim ~rpalkam S toplotnimi ~rpalkami sem se prvi~ sre~al v »`ivo«, v {vedskem mestu Norrahammar, pred 17 leti. Kot tehni~ni direktor in vodja razvoja pojetja z ogrevalno opremo v Sloveniji, sem hitro spoznal mo`nosti cenej{ega ogrevanja s toplotnimi ~rpalkami. Nerazumevanje za napredne tehnologije s strani vodilnih v podjetju, kjer sem bil tedaj zaposlen, me je pripeljala do ustanovitve lastnega podjetja za tr`enje in vgradnjo toplotnih ~rpalk. Delovanje toplotne ~rpalke, ki z energijo okolice pri temperaturah pod 0°C ogreva hi{o, tudi pri najni`jih zunanjih temperaturah, je bilo za ve~ino investitorjev nemogo~e. Temu primerna so bila tudi moja prva leta z napornim prepri~evanjem in u~enjem, ne le investitorjev, temve~ tudi arhitektov in projektantov. ^asi se spreminjajo in le redki investitorji si pred odlo~itvijo {e ogledajo sistem pri nekomu, ki si je to `e "upal". Za~etna splo{na nezaupljivost se je spremenila v nerazumljivo, pretirano zaupljivost. Vse ve~ je namre~ primerov, ko investitorji slepo zaupajo vsem trditvam ponudnikov toplotnih ~rpalk. Investicija je visoka. Izku{nje ka`ejo, da se je smiselno zavarovati in nujno zahtevati nekajletno jamstvo, ki ga nudijo resni dobavitelji. V raziskavi, ki jo je izvedla revija Vi i Villa (Švedska) je sodelovalo 2926 lastnikov hi{. Pokazalo se je, da je v zadnjih treh letih, vsak tretji lastnik hi{e zamenjal obstoje~i ogrevalni sistem, na okolju prijazen sistem ogrevanja. Raziskava je pokazala, da je v 53 % primerih bil vzrok za spremembo ogrevalnega sistema varovanje okolja ter ni`ji stro{ki ogrevanja. V naslednjem triletnem obdobju naj bi investicije v ogrevanje s kurilnim oljem celo popolnoma izpadle. Podobni trend je pri~akovati tudi v Sloveniji, zato je zelo pomembno, da investitorji zahtevajo ustrezno jamstvo in tako obdr`ijo splo{no zaupanje v ogrevalne sisteme s toplotnimi ~rpalkami. • Drago Škantelj, KNUT d.o.o.


Ogrevanje poslovne zgradbe

V

Mariboru smo si ogledali poslovno stavbo podjetja Telem s 750 m2 uporabnih povr{in v treh eta`ah.

Poslopje ni podkleteno ter ima vgrajeno talno ogrevanje in prezra~evanje z vra~anjem toplote, toplotna ~rpalka pa je edini vir toplote. Sistem deluje tretjo sezono, v tem ~asu je krmilna avtomatika samo enkrat zaznala, da energije za ogrevanje malo primanjkuje in to za ~as samo 20 ur, ~esar pa noben od zaposlenih v stavbi ni ob~util. Toplotna ~rpalka ima 33 kW toplotne mo~i, med 6 do 8 kW pa porabijo {e ra~unalniki in razsvetljava, tako da je resni~ni vnos toplote v stavbo okrog 40 kW. Elektrika za toplotno ~rpalko jih stane povpre~no 85 € na mesec, dobavilo in vgradilo pa jo je podjetje Knut.

Vrtine na vogalih Izdelali so {tiri vrtine na vseh vogalih stavbe, globoke po 120 m. V vsaki se nahaja cev izmenjevalca z dvema zankama, vse skupaj pa je zalito z betonom. Merijo pretok in temperaturo izstopne vode ter krmilijo frekven~no vodene ~rpalke za vsako vrtino posebej. ^e krmilni ra~unalnik zazna, da se je katera od vrtin bolj

Stavbo s 750 kvadratnimi metri povr{ine ogrevajo s toplotno ~rpalko zemlja - voda.

ohladila kot ostale, zmanj{a pretok v njej in ga pove~a v drugih vrtinah. Toplotna ~rpalka v prehodnem ~asu ohladi vodo z 12 na 8°C, pozimi pa so te temperature nekaj ni`je. Sistem se jim je odpla~al v dveh letih, dobili pa so tudi subvencijo sklada, s katero so financirali vrtine. Štiri vrtine so povpre~no stale 45 € za meter vrtanja, v kar je v{teto vrtanje, vstavljanje cevi izmenjevalca in zalivanje z betonom. Zgradbo v prehodnem in zimskem ~asu ogrejejo pono~i s cenej{o elektriko, preko dneva pa dovajajo samo potrebno manjkajo~o energijo.

Mese~na poraba elektrike za pogon ~rpalke je presenetljivo nizka.

tudi poleti obdr`ati zahtevano temperaturo. Med ogledom je bila temperatura zunanjega zraka primerna, zato je prezra~evanje delovalo samo z ventilatorji. V poletnem ~asu stavbo hladijo tako, da jo pono~i prepihujejo s hladnim no~nim zrakom.

Centralno vodenje Prezra~evanje z vra~anjem Klimat z rotacijskim rekuperatorjem je preko eterneta povezan s centralnim krmilnim sistemom. Kljub temu, da bi iz rekuperatorja lahko sprejemali {tevilne vrednosti, s katerimi bi napolnili ve~ kontrolnih ekranov, za krmiljenje uporabijo samo nekaj parametrov, ki za odli~no delovanje popolnoma zadostujejo. Rekuperator ima vgrajeno kaseto za ogrevanje in {e eno za hlajenje poleti, s ~imer jim uspeva

Vse pomembne podatke lahko zajamemo z enim pogledom.

V ~asu nakupa niso mogli dobiti toplotne ~rpalke s komunikacijskim vmesnikom za povezavo z nadzornim sistemom, zato nekaterih vrednosti ne morejo upravljati na daljavo. Podjetje se ukvarja tudi z avtomatizacijo tehnolo{kih procesov, zato s svojim sistemom vodijo, nadzirajo, optimirajo in hranijo merilne podatke, ki so predstavljeni {tevilsko in grafi~no. Tak pristop so na~rtovali `e ob gradnji in z njim dosegajo najvi{jo energetsko u~inkovitost. •

Prezra~evanje z vra~anjem toplote je pogoj za visok izkoristek sistema.


8

T^ - PREGLED PONUDBE

Slovenski razvoj toplotnih ~rpalk Kaj pove najve~ji slovenski proizvajalec Po 20-tih letih proizvodnje, razvoja in prilagajanja potrebam kupcev danes v serijski proizvodnji proizvedemo ve~ kot 130 modelov T^ in hladilnih sistemov, letna proizvodnja pa zna{a preko 3500 kosov. Na podro~ju hlajenja in izkori{~anja odpadne toplote so projekti praviloma individualni in prilagojeni potrebam naro~nika. Ob vseh g. Rudi Kronov{ek, direktor Termotehnike naporih pa ~lovek ob~asno, ko pre{teje ovire, kar nekako izgubi svoj zanos. Naj izpostavim dr`avo, ki ima pravilnike v teoriji sicer dobro zasnovane, v praksi pa so zadeve slabe. Naj omenim pla~ilno nedisciplino, danes so redki, ki redno pla~ujejo. V prakso se je pritihotapila navada, da se s pla~ili zamuja po mesec in ve~. Ve~ji trgovci to breme nalagajo dobaviteljem, za blago zunaj meja, pa so pla~ila izvedena v roku. Na trgu `e dolgo zaznavamo problem kontrole kvalitete izdelkov, ter navajanje neustreznih tehni~nih podatkov. Moti nas slaba urejenost trga, ki me~e slabo lu~ na vse ponudnike.

Testiramo in primerjamo Na{e proizvodno podjetje izdelke testira in izvaja primerjalne teste. Ugotavljamo, da je na trgu odstopanje, kar zadeva kakovost, veliko. Pogosto kupcem pomagamo, ko nastopijo te`ave z `e vgrajenimi napravami. Moti nas, da se pogoji za pridobitev subvencij neprestano spreminjajo. ^e bi dr`ava uresni~ila sprejete sklepe, bi s tem zagotovila enakovredne pogoje delovanja in pripomogla k uspe{nemu delovanju slovenskih proizvajalcev.

Izbirate toplotno ~rpalko Priporo~amo definiranje potrebne toplotne mo~i, toplotnega vira ter v primeru novogradnje definiranje novega ogrevalnega sistema. V kolikor gre za slednje, potem je osnova toplotne mo~i T^ izra~un toplotnih potreb iz pripravljenega projekta. Pri obstoje~ih objektih priporo~amo enako, da se prav tako izdela izra~un toplotnih potreb ali pa se mo~ definira na osnovi letne porabe olja oz. plina. V nobenem primeru pa za osnovo ne smemo vzeti mo~ obstoje~e pe~i, ker so te obi~ajno predimenzionirane. Izberemo tisti toplotni vir, ki ima v celi ogrevalni sezoni najvi{jo povpre~no temperaturo. Kot prvi energetsko optimalnej{i vir je podtalnica, sledi zemlja in nato zrak. Z vidika razpolo`ljivosti virov je zrak na voljo povsod, medtem ko za ostala dva vira to ne velja.

Nizkotemperaturni ogrevalni sistem Ko se odlo~amo o sistemu ogrevanja i{~emo tistega, ki lahko deluje z najni`jo temperaturo ogrevalne vode – tako imenovani nizkotemperaturni ogrevalni sistemi, med katere spada predvsem talno in stensko ogrevanje. Mo`no je tudi ogrevanje preko konvektorjev in radiatorjev. Pri slednjih moramo paziti, da so ti dovolj veliki in dimenzionirani najmanj za temp. podro~je 55/45°C. ^e pa `e imamo radiatorski sistem ogrevanja, potem moramo ugotoviti, kolik{na je najni`ja temperatura predtoka ogrevalne vode s katero {e lahko ogrevamo. ^e ta zna{a do 55°C, potem lahko izberemo osnovne nizkotemperaturne izvedbe T^, sicer pa so na voljo tudi izvedbe, ki lahko grejejo do 65°C ali do 75°C – vendar s precej slab{im grelnim {tevilom.

Vplivamo na stroko Veliko vlagamo v razvoj naprav, ki so prilagojene potrebam kupcev. Izvajamo izobra`evanja za monterje, trgovce in projektante, se predstavljamo na specializiranih sejmih in smo s svetovanjem prisotni v strokovnih publikacijah. Klju~no nam je, da lahko glede na dolgoletne proizvodne in razvojne izku{nje strokovni in lai~ni javnosti ponudimo svetovanje o izbiri optimalnega ogrevalnega sistema, poleg tega, da celotno ali delno vgradnjo ogrevalnega sistema tudi izvedemo. Izpostavil bi rad tudi zanesljiv in hiter servis z zagotovljenimi rezervnimi deli.

Program in prednosti V glavnem pokrivamo 3 segmente toplotnih ~rpalk: sanitarne toplotne ~rpalke (60 modelov), ogrevalne T^ vseh toplotnih virov (130 modelov) ter hladilne sisteme za obrt in industrijo.

Razvoj T^ v svetu Tako kot se je pred 5-timi leti zgodila ekspanzija na podro~ju klima naprav, tako je danes na podro~ju toplotnih ~rpalk. Na trg prihaja vse ve~ cenovno ugodnih, njihova kakovost in `ivljenjska doba pa je vpra{ljiva. Ponudbo prepoznavamo po toplotnih ~rpalkah specializiranih proizvajalcev, ki so po kakovosti v samem vrhu, nato so T^ zrak/voda, ki so narejene na osnovi zunanjih enot klima naprav in v glavnem niso primerne za samostojno ogrevanje v ve~jem predelu Slovenije (razen ju`ne Primorske), saj imajo v pogojih visoke zunanje vlage te`ave pri delovanju, nato pa sledijo enostavne, cenej{e izvedbe toplotnih ~rpalk, za katere lahko trdimo, da niso kakovostno primerljive s prvimi. Sicer pa kupec odlo~i sam. •

Kombiniranje ogrevalnih sistemov Druga mo`nost je pove~anje grelnih teles. Tretja pa, da izberemo bivalentni ogrevalni sistem z obstoje~im kotlom. Pri tem do neke bivalentne to~ke (zunanje temperature) ogrevamo s T^, ko pa v radiatorjih potrebujemo vi{jo temperaturo pa se sistem preklopi na ogrevanje s kotlom. Pri tem je potrebno opozoriti, da samo pove~anje mo~i T^ {e ne pomeni, da bomo lahko samostojno greli, ~e so radiatorji premajhni. Npr. izberemo T^, ki daje max. 55°C temperaturo predtoka ogrevalne vode, za radiatorje pa v najhladnej{ih dneh potrebujemo 70°C, potem nam pove~anje mo~i iz npr. 10 na 50 kW ni~ ne koristi. Pri T^ zrak/voda obi~ajno nikoli ne izberemo tak{ne, ki bi samostojno pokrila vse toplotne izgube objekta do najni`jih zunanjih temp., ampak izberemo bivalentno to~ko pri -5°C. Pod to temperaturno mejo pomaga T^ {e drugi ogrevalni vir, recimo el. grelec ali obstoje~i kotel. Na tak na~in s T^ pokrijemo ve~ kot 95% vseh toplotnih potreb stavbe. Proizvodnja sanitarnih toplotnih ~rpalk.


Proizvodnja ogrevalnih toplotnih ~rpalk.

Najpogostej{e napake Vzemimo primer, da izberemo ogrevanje po konstantni temperaturi. Ogrevanje mora biti nastavljeno v odvisnosti od zunanje temperature. Tako se mora temperatura ogrevalne vode ob zunaj nara{~ajo~i temp. zni`evati takoj na izhodu iz T^, in ne {ele za me{alnim ventilom. Za vsako °C potrebne vi{je temp. ogrevalne vode se grelno {tevilo zni`a za 2,5%. Še posebej je razlika v zmanj{anem prihranku ob~utna v primeru talnega ogrevanja – vodo segrevamo v zalogovniku na 50°C in jo nato me{amo na 35°C ali manj. S tem smo zmanj{ali prihranek tudi za 40%. Omenimo naj tudi neustrezno ravnanje, ~e bojler ogrevamo s premajhnim cevnim izmenjevalcem neposredno iz zalogovnika ali ~e ogrevamo sanitarno vodo preto~no in regulacija ne omogo~a dvojnega temperaturnega delovanja s prioritetnim ogrevanjem sanitarne vode na vi{jo temperaturo. Druga pogosta napaka se zgodi, ~e namesto nizkotemperaturnega izberemo radiatorsko ogrevanje, ker imamo predsodke o {kodljivosti talnega ogrevanja, pa ~eprav vemo kaj je energetsko bolj u~inkovito. Tretja pogosta napaka se pojavlja, ~e `elimo zemeljski kolektor polo`iti na premajhni povr{ini. Upo{tevati moramo, da pri ilovnati zemlji lahko dobimo max. 25 W/m2 energije, pri pe{~eni zemlji pa celo polovico manj.

Hiter in usposobljen servis bo vedno bolj odlo~ilnega pomena.

Priporo~amo, da pri izbiri podtalnice izvedemo ~rpalni preizkus o izdatnosti vrtine, oz. naro~imo kemi~no analizo vode. Voda lahko ima `e po okusu in vonju preve~ `eleza (> 0,2 mg/l) ali mangana ali pa je kalna in vsebuje glinene primesi. Prav tako z izvedbo T^ voda/voda ne moremo koristiti povr{inskih vod, ker se le-te pozimi preve~ ohladijo. ^e izberemo cenej{e izvedbe T^ zrak/voda, ki `e pri temperaturi 0°C in ve~ji vlagi ne uspejo u~inkovito ogrevati, hkrati pa ne omogo~ajo celovite regulacije ogrevalnega sistema.

Finan~ne spodbude Finan~ne spodbude so preve~ odvisne od trenutne politike. Za~rtanega dolgoro~nega razvoja ni, ki bi bil skladen z evropskimi usmeritvami. ^e bi `eleli spodbuditi podro~je potem bi bile potrebne kontinuirne spodbude pod znanimi pogoji. Tako pa imamo stanje, s ~asovno spremenljivimi pogoji, potrebna dokumentacija postaja vse zahtevnej{a, vlagatelji pa ob prijavi potrebujejo dodatno strokovno pomo~. Stro{ki dokumentacije so previsoki, zna{ajo lahko tudi do polovice dobljenih sredstev. • Mag. Franc Pesjak, Termo-tehnika d.o.o.

TERMO-TEHNIKA d.o.o. Orla vas 27/a, 3314 Braslovče Tel.: 03/ 703 16 20 Fax: 03/ 703 16 33 www.termotehnika.com

TOPLOTNE ČRPALKE ZA OGREVANJE OBJEKTOV IN SANITARNE VODE

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE

· toplotni viri: podtalna voda, zemlja, zrak, · toplotne moči 6 do 100 kW, · grelna števila do 5, · znatni prihranki pri ogrevanju, do 70%, · primerno za talno, stensko, konvektorsko

· toplotne moči 2 do 7 kW, · volumni od 200 do 1000l, · primerne tako za individualne hiše kot tudi za večje turistične in gostinske objekte z veliko porabo sanitarne tople vode, · grelna števila do 3,3 (posebna izvedba 3,9), · možnost priključitve na kotel in sončne kolektorje, · aktivna antilegionelna zaščita, · znatni prihranki do 65%, · enostavna montaža in uporaba

ZAKAJ IZBRATI TOPLOTNE ČRPALKE TERMOTEHNIKA ?

Inovativnost v energiji narave

ali radiatorsko gretje,

· za individualne hiše kot tudi za večje objekte (šole, poslovne stavbe...),

· tiho delovanje (scroll kompresor), dolga življenska doba (25 let),

· državna subvencija

BRA ! DO ČITEV O L OD

- KER SO SLOVENSKI PROIZVOD, PLOD DOMAČEGA ZNANJA IN RAZVOJA - ZARADI KVALITETNIH KOMPONENT NAJBOLJ PRIZNANIH SVETOVNIH PROIZVAJALCEV, - KER SO VSE NAPRAVE IZDELANE V SKLADU Z EVROPSKIMI STANDARDI, - ZARADI STROKOVNE PODPORE STRANKAM IN LASTNEGA SERVISA


10

T^ - PREGLED PONUDBE

Kdor ho~e veliko bo pla~al ve~

N

izke cene elektri~ne energije za gospodinjstva povzro~ajo velike finan~ne izgube vsem petim elektrodistributerjem. Slovenija ima malo poceni virov, gradimo premalo novih elektrarn, vse bolj smo odvisni od uvoza, ve~ kot ~etrtino elektrike uva`amo, cene pa rastejo. Podjetja ob~asno kupujejo elektriko po vi{ji ceni kot jo prodajajo. Poraba strmo nara{~a, var~evanje in u~inkovita uporaba nam {e nista blizu. Zaradi tega lahko govorimo o krizi preskrbe z elektriko in lahko ra~unamo, da bo zanesljivost oskrbe vse bolj problemati~na.

Cena elektri~ne energije Zadnja, januarska podra`itev je zna{ala 6%. Cena je bila umetno zadr`evana zaradi inflacije in volitev, medtem pa so cene fosilnim gorivom rasle. Nastala so velika nesorazmerja med energenti, ogrevanje z elektri~nimi termoakumulacijskimi pe~mi je postalo cenej{e kot s kurilnim oljem in uteko~injenim naftnim plinom. No~no ogrevanje sanitarne vode s cenej{o elektriko se je cenovno pribli`no izena~ilo s kurilnim oljem. To je tudi vzrok, da Nova naloga uporabnikov je spretno ravnanje z elektriko. ljudje ogrevajo prostore z elektriko, Izra~un faktorja »f« vgrajujejo elektri~ne bojlerje za pripravo Faktor cene energije »f«, imenovan tudi tople sanitarne vode, za poletno hlajenje pa name{~ajo klimatske naprave, namesto povpre~ni faktor u~inkovite rabe energije, se ra~una tako, da se obra~unajo le razda bi zgradbe dobro toplotno izolirali. like. Pri dnevni porabi VT 4 kWh/dan in Posledice rasto~e porabe MT 5 kWh/dan, skupaj 9 kWh/dan, spada Tako se poraba pove~uje, zadnji ukrepi porabnik v 2. razred. Obra~unamo 6 kWh pa so samo posledica. Elektro Ljubljana jih s faktorjem 1,0, razliko 3 kWh/dan pa s uvaja novembra, Elektro Gorenjska konec faktorjem 1,1. Povpre~ni faktor cene je: oktobra, Elektro Primorska sredi novembra, (6 x 1,0 + 3 x 1,1) : 9 = 1,033. Podra`itev Elektro Maribor in Celje pa se {e pripravljata energije je za ta primer 3,3 %. Podobno nanje. Elektro Ljubljana bo povi{ala samo ra~unamo tudi druge primere: npr. za 16 ceno energije, omre`nina, tro{arina, prispe- kWh/dan je f = 1,1125, za 30 kWh/dan vek za mo~ in stro{ek za odjemno mesto je f =1,380. pa ostanejo nespremenjeni. Na vsoto vseh S tem faktorjem mno`imo ceno enerpostavk pa bomo pla~ali {e 20 % DDV. gije in tako dobimo novo ceno za posaDobavitelji bodo odjemalce razdelili na mezen primer. Ob razli~ni porabi elerazrede porabe, tisti iz najni`jega 1. razreda ktrike torej dobimo razli~en povpre~ni pa ne bodo ob~utili nobene podra`itve. faktor cene glede na razred porabe. Dnevna poraba in mesec obra~una je naveden na ra~unu. Na osnovi obra~una je dolo~ena akontacija, lahko pa stanje javljamo od 1. do 15. v mesecu po dejanski porabi. Javljanje je zanimivo za tiste z neenakomerno porabo, ki jo na primer pove~ajo v kurilni sezoni ali ob obiskih po~itni{ke hi{e.

Progresivna lestvica podjetja Elektro Ljubljana.

Razli~ni pristopi Elektro Gorenjska bo zadr`ala staro ceno do porabe 10 kWh na dan, nad to mejo pa se cena zvi{a za 0,02 EUR z DDV kot dodatek za vi{jo porabo. K temu se pri{teje {e fiksni stro{ek za vodenje ra~una 0,984 EUR skupaj z DDV brez ozira na vi{ino porabe in tarifno skupino. Dodatek na vi{jo porabo se zara~unava le na razliko nad 10 kWh dnevno. Elektro Primorska bo postopala podobno kot Elektro Ljubljana. Razlika bo v samo {tirih razredih porabe in progresivno lestvico povpre~ne dnevne porabe po 7 kWh, z nekoliko razli~nimi faktorji podra`itve. Elektro Maribor in Celje {e ~akata in bosta sku{ala biti ~im bolj konkuren~na, saj porabniki lahko izberejo najbolj ugodnega dobavitelja. Pogoji dobave in cene bodo razli~ni zaradi konkurence in zaradi strahu, da jih zopet ne bi obto`ili skupnega nedopustnega dogovarjanja.

Nova razmerja Vi{ja cena bo povzro~ila bolj var~no ravnanje, ogrevanje prostorov in sanitarne vode z elektriko pa bo postalo drago. Tudi toplotne ~rpalke, deklarirane kot obnovljivi vir energije, ne bodo ve~ tako ekonomi~ne, kot so bile do sedaj, saj jih bodo nove cene elektrike postavile v povsem drug polo`aj. Po podra`itvi bodo razmerja cen med elektriko in energenti bolj normalna, saj so bila dosedanja nevzdr`na. S temi ukrepi bodo kaznovani le ve~ji in {e bolj veliki »elektri~ni po`eruhi«, kar je v tej situaciji, v kakr{ni smo zdaj, edino pravilno. • Franc Kalan, energetski svetovalec

Progresivna lestvica podjetja Elektro Primorska.


T^ - PREGLED PONUDBE

11

Tri funkcije v eni T^ Stiebel Eltron LWZ 303/403 Integral/Sol

V

sak stanovanjski prostor ne zahteva samo, da ga primerno ogrevamo, ampak ga moramo tudi ustrezno prezra~evati. Kontrolirano prezra~evanje stanovanjskih prostorov postaja tako iz leta v leto bolj pomembno. Vendar pa nam z obi~ajnim prezra~evanjem stanovanjskih prostorov nehote uhaja navzven velik del `e obstoje~e toplote in tako, kot pravi star pregovor res dobesedno »me~emo drva (denar) skozi okna«. Poleg tega pa je sve` in ~ist zrak v stanovanjskih prostorih {e kako pomemben dejavnik za na{e zdravje.

Toplo in sve`e Moderne STIEBEL ELTRON toplotne ~rpalke tipa LWZ poskrbijo prav za to, da je v stanovanjskih prostorih primerno toplo in vedno sve`e. Tak{ne toplotne ~rpalke zdru`ujejo v sebi funkcije ogrevanja prostorov, priprave tople sanitarne vode in samega prezra~evanja stanovanjskih prostorov. Sama naprava vse to naredi zelo natan~no, nemote~e in povsem avtomatizirano, s ~imer se privar~uje zelo veliko energije.

Scroll kompresor Med podatki o toplotnih ~rpalkah zasledimo tudi oznako o izvedbi kompresorske enote, ki je srce naprave. Med batnimi in vija~nimi je omenjen tudi scroll kompresor, ki ga je Francoz Creux patentiral `e 1905. Izdelovati so ga za~eli {ele po drugi svetovni vojni, ko so izdelali dovolj natan~ne in sposobne obdelovalne stroje.

Dva pol`a Komprimira lahko teko~ine in pline. Sestoji se iz dveh plo{~ s pol`u podobnim labirintom, pri ~emer ena stoji, druga pa se premika v majhnih kro`nih gibih, brez rotiranja. Pri tem ~rpa in tla~i medij, te~e pa gladko, tiho, zanesljivo in skoraj brez vibracij. Proces komprimiranja poteka enakomerno in brez sunkov. Opremljen je samo z ventilom na tla~ni strani, je u~inkovitej{i od batnega kompresorja in ima veliko manj sestavnih delov, s ~imer je pove~ana tudi zanesljivost delovanja.

Namen T^ LWZ 303/403 Naprava LWZ 303/403 je toplotna ~rpalka, ki je bila razvita predvsem za nizkoenergijske hi{e. Z njo je mogo~e ogrevanje stanovanjskih prostorov, priprava tople sanitarne vode in prezra~evanje stanovanjskih prostorov. Tako LWZ 303/403 proizvaja zadostno koli~ino toplote, katero pridobiva iz zunanjega zraka. Prav tako LWZ 303/403 poskrbi za pripravo tople sanitarne vode in uravnava kompletno prezra~evanje stanovanjskih prostorov. Sama naprava LWZ 303/403 s svojim inovativnim protito~nim kri`nim toplotnim izmenjevalcem odvzame iz izrabljenega (odpadnega) zraka do 90 % toplote in ta toplota se nato preko prezra~evanja dovaja nazaj v stanovanjske prostore. S tem sam objekt – hi{a ob prezra~evanju ne izgubi skoraj ni~ energije. Kot kompletna naprava je LWZ 303/403 opremljena {e z 200 l emajliranim bojlerjem za pripravo tople sanitarne vode, pri zelo nizkih zunanjih temperaturah, oz. ob zelo veliki potrebi po toploti pa ima LWZ 303/403 v sebi `e vgrajen dodaten elektri~en grelec za pokrivanje teh toplotnih potreb. V kombinaciji s solarnim sistemom ( SOL izvedba LWZ naprave) pa je mogo~e energijske stro{ke samega objekta {e dodatno zni`ati. Naprave LWZ 303/403 so primerne predvsem za nizkoenergetske objekte do cca. 200 m˛ in za toplotne potrebe do cca. 10 kW (po DIN EN 12831). Seveda pa mora biti na objektu vgrajeno nizkotemperaturno gretje (35 °C). Ve~ informacij o LWZ 303/403 SOL in ostalih toplotnih ~rpalkah STIEBEL ELTRON lahko dobite na na{i spletni strani www.veto.si ali na 01/580-91-14. • Damir @e`elj

Vzroki okvar Scroll kompresorji so bolj ob~utljivi na odkru{ke, ki lahko po{kodujejo notranjo povr{ino plo{~ in povzro~ijo netesnost ter druge po{kodbe. Pomembna je tudi smer vrtenja na katero je batni kompresor neob~utljiv, scroll pa zelo, saj druga~e ne deluje. To se lahko zgodi med zelo kratkimi prekinitvami dovoda elektrike, pri ~emer je lahko napa~no delovanje dalj ~asa neopazno, in vzrok novih okvar. Taki kompresorji delujejo zelo mehko in ne potrebujejo podstavkov za du{enje vibracij. Kompresorski del je zelo majhen, zato so manj{a tudi ohi{ja, kljub visokim zmogljivostim. Zaradi tega so lahko tudi ohi{ja toplotnih ~rpalk manj{a kot obi~ajno. Zmogljivost kompresorja lahko reguliramo z obto~nimi vodi, s prilagajanjem {tevila obratov elektromotorja ali postavljanjem ve~ ~rpalk eno za drugo in vklopom po potrebi. Vsaka od teh metod pa ima svoje prednosti in slabe strani. • ST

Scroll kompresor je v primerjavi z batnim o`ji in vi{ji.


T^ - PREGLED PONUDBE

12

Toplotne ~rpalke Airwell

A

irwell je vodilni proizvajalec sistemov klimatizacije s toplotnimi ~rpalkami, ki se pona{a s 60 letno tradicijo. jih odlikujejo zanesljivost, u~inkovitost in kvaliteta. Slednje potrjujejo tudi pridobljeni certifikati (Eurovent, Ohsas, ISO‌). Proizvajalec ima v programu naprave z DC INVERTER tehnologijo, naprave z direktnim hlajenjem (direktno uparevanje), ter naprave, ki za prenosni medij uporabljajo vodo (vodni sistemi). Program pokriva potrebe hlajenja, ogrevanja in prezra~evanja stanovanj, poslovnih prostorov, hotelov, javnih ustanov in industrijskih objektov.

Toplotne ~rpalke Airwell CWP HP so namenjene za delovanje v povezavi z zemeljskim kolektorjem ali geosondo.

Airwell med proizvajalci sodobne klimatizacije sodi v najvi{ji razred, je {tevilka ena v ve~ini evropskih dr`av, ter je prisoten na vseh svetovnih trgih. Izdeluje {iroko paleto toplotnih ~rpalk in klimatskih naprav, ki

Zaradi divjanja cen energentov postaja najpomembnej{i faktor pri novogradnji ali sanaciji ogrevalnega sistema (poleg energijske u~inkovitosti), hitrost povrnitve investicije.

Med razli~nimi vrstami toplotnih ~rpalk se investitorji vedno pogosteje odlo~ajo za toplotne ~rpalke zrak/voda. Razlog za to je nizka za~etna investicija, enostavna monta`a in najbolj{e razmerje med obratovalnimi stro{ki, ~asom povrnitve investicije in izkoristkom. Zato se v primerjavi s klasi~nim sistemom (npr. na kurilno olje) investicija povrne `e v slabih treh letih. Toplotne ~rpalke Airwell so inovativno zasnovane. Uporabljamo jih lahko za osnovni ali dodatni vir ogrevanja ali pa v kombinaciji s vsemi obstoje~imi sistemi ogrevanja. • Slavko Kobal Toplotne ~rpalke Airwell PAC HT omogo~ajo delovanje pri zelo nizkih zunanjih temperaturah.


T^ - PREGLED PONUDBE

13

Toplotne ~rpalke ATLAS TERMAL Inovativne re{itve, {iroka paleta izdelkov in ugodna ponudba Atlas Termal predstavlja nove modele toplotnih ~rpalk za ogrevanje in hlajenje Po uspe{nem vstopu znamke Atlas Termal na slovenski trg toplotnih ~rpalk, je podjetje pripravilo paleto novih modelov toplotnih ~rpalk za ogrevanje in hlajenje prostorov, ki izkori{~ajo toplotne vire zrak, vodo ali geotermalno energijo, ter toplotno ~rpalko za ogrevanje sanitarne vode.

pokrivanje toplotnih potreb tudi pri zelo nizkih temperaturah, okoli -15°C. V slab{e izoliranem objektu se sistem zrak/voda dimenzionira tako, da pokriva toplotne potrebe do zunanje temperature -5°C. V praksi je to nad 90% ogrevalne sezone.

Ogrevanje sanitarne vode s super-grelcem

Toplotna ~rpalka zrak/voda z lo~enim uparjalnikom, model HPAS-Split.

Visoka u~inkovitost toplotnih ~rpalk Toplotne ~rpalke vklju~ujejo kakovostne spiralne kompresorje Sanyo Scroll, toplotne prenosnike ETS »tube-in-shell«, super-grelec za sanitarno vodo in inteligentni grafi~ni krmilnik. Delovni medij vseh modelov je hladilno sredstvo R410A, ki omogo~a zelo visoke izkoristke COP tudi do 6,3. Prav njihova sestava, na~in izdelave in uporaba hladiva R410A omogo~a doseganje zelo visokih izkoristkov. Pri delovanju porabijo do 80% manj energije od konvencionalnih virov, saj za ogrevanje porabijo le 20% elektri~ne energije, preostalih 80% pa pridobijo iz okolja, zemlje ali podtalne vode.

Toplotne ~rpalke pokrivajo od 90 do 100% energijskih potreb objekta Sistem ogrevanja s toplotno ~rpalko je navadno zasnovan tako, da pokriva energijske potrebe objekta v celoti ali pa delno. Dele` pokritja je odvisen od toplotne izolacije objekta, na~ina ogrevanja in izvora toplote za toplotno ~rpalko. Sistem voda/voda ali zemlja/voda lahko pokriva do 100% toplotne potrebe objekta tudi pri slab{i izolaciji in radiatorskem ogrevanju, saj je temperatura toplotnega vira stalna in relativno visoka (+10°C talna voda in +2°C zemeljski kolektor). Sistem zrak/voda pa najbolj racionalno deluje v dobro izoliranih objektih z nizkotemperaturnim re`imom ogrevanja. Tako je zagotovljeno

Ker so toplotne ~rpalke v ve~ini primerov namenjene ogrevanju v nizkotemperaturnem re`imu, se pri uporabniku pojavi problem dogrevanja sanitarne vode na ustrezno visoko temperaturo. Kot vemo, ogrevanje v re`imu talnega gretja pri 35°C ni dovolj za sanitarno vodo, prav pri tej temperaturi je najve~ja nevarnost nastanka bakterij legionele. Zato je uporabnik prisiljen dogrevati sanitarno vodo na drug na~in, ali pa mora imeti toplotna ~rpalka posebno funkcijo ogrevanja sanitarne vode, kar pa ni najbolje za samo toplotno ~rpalko. Toplotne ~rpalke »ATLAS TERMAL« nudijo posebno funkcijo ogrevanja sani- Toplotna ~rpalka za ogrevanje sanitarne vode na vedno visoko temperaturo, tarne vode, model HPAS-010-300L. ne glede na temperaturni re`im ogrevanja. Tako se sanitarna voda v bojlerju ogreva na 55°C tudi, kadar T^ deluje v re`imu talnega gretja 35°C in celo, kadar hladi. V ta namen je v T^ ali pa v bojler vgrajen poseben prenosnik – kondenzator, ki oddaja toploto vro~e pare iz kompresorja pri zelo visoki temperaturi.

Toplotna ~rpalka za ogrevanje sanitarne vode Zelo u~inkovita re{itev za ogrevanje sanitarne vode je manj{a toplotna ~rpalka, name{~ena na 300L bojlerju. Za ogrevanje sanitarne vode uporablja toploto zraka v prostoru in obenem nudi funkcijo ohlajevanja prostorov. Tako pridobljen ohlajen zrak lahko tudi usmerjamo preko prezra~evalnih kanalov v druge prostore v objektu. Tovrstna toplotna ~rpalka prihrani pribli`no 75% energije.

Široka paleta izdelkov vedno na voljo po ugodni ceni Podjetje Atlas iz Celja ima na zalogi zadostne koli~ine toplotnih ~rpalk vseh vrst in nudi kupcem hitro dobavo, visok nivo storitve, strokovno svetovanje, kakovostno tehni~no podporo in jamstvo za brezhibno delovanje izdelkov. Monterjem pa dostop do znanja, rezervnih delov, inovacij ter vedno ugodne ponudbe. • Yasin Jodeh, Atlas Trading d.o.o. www.atlas-trading.si, info@atlas-trading.si, 080 20 65

Toplotna ~rpalka zemlja/voda in voda/voda, model HPWS.


14

T^ - PREGLED PONUDBE

Toplota pridobljena iz zraka Navodila za projektiranje za toplotne ~rpalke zrak/voda za postavitev na prostem

T

oplotne ~rpalke zrak/voda za postavitev na prostem koristijo vir toplote, ki ne potrebuje obse`nih del za zajemanje in speljavo v hi{o. Zato je instalacija teh toplotnih ~rpalk preprostej{a in cenovno ugodnej{a, kot postavitev toplotne ~rpalke zemlja/voda. Izvedbe z vi{jo mo~jo lahko kot edini proizvajalec toplote preko celega leta ogrevajo zgradbo ali kot dodaten proizvajalec toplote v obstoje~ih ogrevalnih napravah prevzemajo ve~ji del ogrevalnega bremena. V vsakem primeru pove~ajo neodvisnost od olja ali plina.

Domi{ljena, zrela tehnika Toplotne ~rpalke zrak/voda odvzemajo toploto iz okoljskega zraka in z njo ogrevajo vodo ogrevalnega sistema. Toplotne ~rpalke, ki so predvidene za postavitev na prostem, imajo v primerjavi z drugimi sistemi toplotnih ~rpalk posebno prednost: zunanjega zraka kot vira toplote ni potrebno najprej zajeti. Obse`na zemeljska dela, kot so potrebna pri polaganju zemeljskega kolektorja, ali drago vrtanje za zemeljske sonde, niso potrebna. Pri postavitvi na prostem kanali za dovajanje in odvajanje zraka niso potrebni, v hi{o se mora speljati le ogrevalni vtok in povratek ter elektri~ni priklju~ek. Za postavitveno povr{ino je potrebna le utrjena podlaga (slika 1). Sodobne toplotne ~rpalke zrak/voda lahko ogrevalno toploto proizvajajo {e do zunanje temperature minus 20 °C. Vendar ima karakteristika zmogljivosti obi~ajnih toplotnih ~rpalk zrak/voda to lastnost, da se pri padajo~i temperaturi zunanjega zraka zmogljivost toplotne ~rpalke zmanj{uje. Zato mora ob zelo hladnih dneh vodo, ki jo je predogrela toplotna ~rplka, do nastavljene temperature vtoka

ogreti elektri~ni grelni vstavek v vmesnem hranilniku ogrevalne vode ali dodaten ogrevalni kotel. Pri toplotnih ~rpalkah s posebnim vbrizgavanjem pare (EVI cikel) – nadaljnji razvoj procesa toplotne ~rpalke – pa se zmogljivost komajda zmanj{a. Vzrok za to je, da se vbrizgavanje pare – primerljivo s turbo polnilnikom v avtomobilu – doklopijo {ele pri visoki zahtevi po toploti oz. velki temperaturni razliki med zunajim zrakom in ogrevalnim sistemom. Tako je mo`no te toplotne ~rpalke brez te`av kombinirati tudi z obstoje~imi radiatorji starega ogrevalnega sistema. Kot edini proizvajalec toplote celo leto dobavljajo toploto za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. (slika 2).

Slika 3: Hrupnost ventilatorja in kompresorja se uspe{no du{i z izvedbo ohi{ja in u~inkovito zvo~no izolacijo.

Postavitev in priklju~itev Toplotne ~rpalke zrak/voda, ki so zasnovane za postavitev na prostem, so predvidene za stalno obratovanje na prostem. To pomeni, da so izdelane iz proti vremenskim vplivom in koroziji odpornih materialov. Ohi{je in uparjevalnik sta pri najnovej{ih napravah na tr`i{~u opremljena s posebno prevleko, ki omogo~a stalno obratovanje toplotne ~rpalke tudi v ozra~ju, ki vsebuje sol (npr. v bili`ini morske obale). S posebno izvedbo in zvo~no izolacijo zunanjega opla{~enja se zadu{i zvok ventilatorja in kompresorja (slika 3). Naprava ima le nizke zvo~ne emisije. Kljub temu se

morajo za mesto postavitve upo{tevati dolo~eni pogoji: − Toplotna ~rpalka se naj ne postavi neposredno ob bivalne ali spalne prostore oz. pred njihova okna. − Pri speljavi cevi skozi strope in stene se mora s primernimi izolacijskimi materiali prepre~iti prenos zvoka v telesu. − Toplotna ~rpalka se ne sme postaviti v neposredni bli`ini sosednjih zgradb ali zemlji{~. − Pri postavitvi toplotne ~rpalke se lahko zaradi neugodnih prostorskih pogojev povi{a nivo hrupnosti. Toplotno ~rpalko se naj postavi ~im bolj prosto, t.j. v razdalji (najmanj 1,2 m) od hi{nih sten in zidov, da se prepre~ijo odboji zvoka. Tudi okolici z zvo~no odbojnimi talnimi povr{inami (npr. beton ali alsfalt) se je potrebno izogniti, ker ta zvi{a nivo hrupnosti. Pri mehkih tleh (npr. travnata povr{ina) pa se nivo hrupnosti ob~uti kot ni`ji. ^e ni mo`no izpolniti zahtev po TA hrup (tabela 3) se mora z ustreznimi gradbenimi ukrepi zni`ati nivo hrupnosti na zahtevano mero. • Dipl.ing.Wolfgang Rogaty, Viessmann Werke GmbH, Allendorf

Slika 1: Postavitev neposredno na viru toplote: toplotne ~rpalke zrak/voda prihranijo prostor.

Slika 2: Toplotna ~rpalka zrak/voda (Vitocal 350-A) za postavitev na prostem z vbrizgavanjem pare za temperature vtoka do 65 °C.


Tudi nam je narava pomembna. Zato tudi posebej tesno sodelujemo z njo.

Naravno, da Viessmann prepriča: s kompaktno toplotno črpalko Vitocal 300, ki vam zahvaljujoč najsodobnejsˇemu pridobivanju energije brez emisij nudi okolju prijazno ogrevalno udobje od 4,8 do 106,8 kW. Učinkovita ogrevalna naprava z visokim izkoristkom varuje vasˇe vire – in okolje. www.viessmann.si

Energenti: Olje, plin, solar, les in toplota iz narave

Obmocˇja mocˇi: od 1,5 kW do 20.000 kW

Programske stopnje: 100: Plus, 200: Comfort, 300: Excellence

Sistemske resˇitve:

Viessmann d.o.o. · C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 · viessmann@viessmann.si

do potankosti med seboj usklajeni proizvodi

1391 SLO


T^ - PREGLED PONUDBE

16

Skrivnosti ogrevanja s toplotno ~rpalko

S

tem toplotnim strojem bomo dosegli visoke energijske prihranke in zni`ali stro{ke ogrevanja. Z njim grejemo stanovanja, hi{e, poslovne stavbe in {e sanitarno vodo.

Deluje povsem samostojno in zelo tiho ter zavzame malo prostora. Je okolju izjemno prijazen in ena od najbolj{ih re{itev za okolje in denarnico. Toplotne ~rpalke prestrezajo toploto zraka, zemlje, podtalnice in povr{inskih voda ter odpadno toploto prezra~evanja. Prestre`eno toploto preko kompresorja prena{ajo na vodo v ogrevalnem tokokrogu ter na ta na~in zagotavljajo ogrevanje prostorov in sanitarne vode.

Zrak - voda Odvzema toploto zunanjemu zraku in ogreva prostore in sanitarno vodo. Od projektne temperature zunanjega zraka je odvisna izbira mono ali bivalentnega na~ina obratovanja. Monovalentna deluje samostojno in pokrije vse toplotne potrebe, bivalentna pa deluje do zunanje temperature –15°C, nakar se samodejno izklopi, manjkajo~o toploto pa dobimo od toplovodnega kotla ali drugega vira. Toplotno ~rpalko zrak - voda lahko vgradimo kamorkoli, saj je zrak povsod na razpolago, posegi v prostor so majhni, monta`a in vzdr`evanje enostavni, stro{ki vgradnje pa v primerjavi z drugimi sistemi, veliko ni`ji. Zaradi visokih izstopnih temperatur je ~rpalka primerna za razli~ne tipe ogrevalnih sistemov, eno ali dvocevna radiatorska in talna ogrevanja. Ker gre svetovni razvoj v smeri sistemov

Sestavni deli toplotne ~rpalke zemlja - voda.

zrak-voda lahko pri~akujemo, da bo v zelo kratkem prevzel vodilno mesto med toplotnimi ~rpalkam. V dr`avah z dolgo tradicijo vgradnje toplotnih ~rpalk je sistem zrak – voda med investitorji `e dolgo na prvem mestu.

Zemlja - voda Toploto zemlji odvzemamo z vkopanim cevnim kolektorjem ali globoko vertikalno sondo. Na globini 1,5 do 2 m lahko pridobimo od15 do 40 W energije na kvadratni meter, za 1 kW toplotne mo~i pa potrebujemo 20 do 40m2 zemeljske povr{ine. Zemlji{~e mora biti enako ali ve~je od dvojne povr{ine prostora, ki ga `elimo ogrevati. ^e zemlji{~a nimamo bo dovolj nekaj metrov za izdelavo vrtine, v katero bomo spustili cevi do 160 m globoko, jih zalili s cementnim mlekom in pridobili od 50 do 100 W energije na meter globine. Cevi za oba na~ina vkopavanja so iz polietilena, v njih pa kro`i me{anica vode in sredstva proti zmrzovanju.

Voda – voda Zanj potrebujemo ~rpalni in odto~ni vodnjak, iz kubi~nega metra vode pa pridobimo do 6,5 kW energije. Za ta na~in moramo pri nas pridobiti dovoljenje, v skandinavskih in drugih evopskih dr`avah pa takih sistemov, zaradi ekolo{ke neustreznosti ter

me{anja in hlajenja podtalnice, ne dovoljujejo ve~. Tak predpis lahko pri~akujemo tudi pri nas.

Skrivnost prihrankov Toplota, ki jo T^ preko uparjalnika odvzame iz okolice in jo odda preko kondenzatorja kot kondenzacijsko toploto ogrevnemu mediju, je rezultat termodinami~nega procesa in ne zgorevanja. Pridobljena toplota je zastonj, uporabnik pla~a samo elektri~no energijo potrebno za pogon agregata, ki ga sestavljata kompresor ali ventilator. Razmerje med pla~ano elektriko in brezpla~no energijo, pridobljeno iz okolice ozna~ujemo s kratico COP in lahko zna{a 1:4 ali ve~. V tem primeru ~rpalka s pomo~jo 1kW elektri~ne energije odda 4 kW toplotne energije ali ve~. COP je samo druga oznaka za grelno {tevilo, ki je eden najpomembnej{ih podatkov ob nakupu ~rpalke. Švedske toplotne ~rpalke zrak-voda CTC Ecoair, zemlja–voda ali voda-voda CTC Ecoheat in Ecopart so znane predvsem zaradi kvalitetne izdelave, ugodne cene in inovativnih re{itev. Patentiran »intercooler« omogo~a optimalni izkoristek, varuje kompresor in podalj{a `ivljenjsko dobo. Na slovenskem trgu jih zastopa TILIA d.o.o. iz Novega mesta, info@tilia.si, www.tilia.si. •

^rpalka zrak - voda EcoAir V3 za postavitev izven objekta.

ST


17

Priprava priloge »Toplotne ~rpalke« in posledice

po obi~ajnem standardu EN 255, ali po najnovej{em z oznako EN 14511, ki velja od leta 2004, oba pa za vse ~rpalke pri enakih temperaturah. Izkazalo se je, da vsi teh meritev pod zahtevanimi pogoji nimajo na razpolago, zato smo vpisovali vrednosti, ki so nam jih poslali. Na to pomanjkljivost so nas opozarjali zlasti renomirani proizvajalci, ki lahko zmogljivost svojih izdelkov vedno doka`ejo z najnovej{imi in uradnimi meritvami ter certifikati.

Mo`ne tudi druge primerjave Podobne razlike se lahko pojavijo tudi ob ozna~evanju hrupnosti ~rpalk, kjer so meritve izvedene pod razli~nimi, tudi nestandardnimi pogoji. Skratka, enotna evropska priporo~ila na vseh podro~jih, strokovnjaki ves ~as dolo~ajo in sprejemajo na novo, v skladu z najnovej{imi spoznanji, zato rahla zmeda na podro~ju toplotnih ~rpalk ni ni~ nenavadnega.

T

ermodinamika je zanimiva in zamotana veda, ki poizku{a zajeti in razlo`iti zakonitosti energetskih stanj sveta okrog nas in tudi nas samih. Tudi ~love{ko telo je toplotni stroj z izjemno natan~no regulacijo delovne temperature. ^e se ta spremeni samo za stopinjo, to lahko pomeni, da s telesom nekaj ni v redu. Pretoke energij in stalne premene strokovnjaki zajemajo v komplicirane ena~be, v katerih majhna sprememba na enem koncu lahko povzro~i burno dogajanje na drugem. V skupini zanimivih in skoraj skrivnostnih toplotnih strojev se nahajajo tudi toplotne ~rpalke, s katerimi se ukvarja ta priloga. Spadajo v skupino naprav, s katerimi lahko in tudi moramo omiliti ru{ilni vpliv, ki ga je svojemu `ivljenjskemu okolju povzro~il sodobni ~lovek, s svojo nebrzdano energetsko lakoto.

Pregledno in poenostavljeno Vsa znanost in vsaka dobra odlo~itev vedno temelji na znanju in primerjanju, zato smo tabele s tehni~nimi podatki toplotnih ~rpalk `eleli poenostaviti in narediti ~imbolj enotne ter primerljive. Upo{tevali smo tudi predloge in priporo~ila strokovnjakov. Predlagali so, da v tabelah navedemo grelno {tevilo, s katerim najbolje opi{emo resni~no u~inkovitost toplotne ~rpalke, vendar izmerjeno pod predpisanimi in enakimi pogoji. Preizkus bi moral biti izveden

V tabele bi lahko vklju~ili tudi »letno grelno {tevilo«, za katerega pa spet tretji strokovnjaki trdijo, da bi bilo edino pravilno. To {tevilo opisuje srednjo vrednost celoletne u~inkovitosti toplotne ~rpalke, izmerjeno pod dobrimi pogoji poleti in slab{imi pozimi, saj stavbo grejemo pozimi, sanitarno vodo pa vse leto, pri ~emer se u~inkovitost ~rpalke ves ~as spreminja. Skratka grelno – ~rpalno – hladilno - primerjalna zgodba nima konca. Da vse skupaj zabelimo, pa ~etrta skupina strokovnjakov trdi, da toplotna ~rpalka ni tako dobra re{itev, kot se zdi na prvi pogled, saj za delovanje potrebuje elektriko, ki jo pridobivamo v glavnem iz termoelektrarn, ki so spet okolju neprijazne.

Sprememba mi{ljenja Sestavljalci priloge so delo opravili po svojih najbolj{ih mo~eh in izdelali prvi pregled ponudbe toplotnih ~rpalk pri nas. Na ta na~in so hoteli bodo~emu kupcu olaj{ati te`o odlo~itve ob nakupu in hkrati opozoriti na nujno spremembo v mi{ljenju vseh nas. ^e smo do sedaj mislili, da lahko svoje bivali{~e ogrejemo samo s prasketajo~imi poleni ali polnim rezervoarjem nafte, se bo sedaj potrebno ozreti po ~udnih, hladilniku podobnih mrmrajo~ih {katlah, ki lahko dom ogrejejo ali ohladijo na okolju in denarnici bolj prijazen na~in. • Simon Tihec


ZRAK - VODA

18

T^ - PREGLED PONUDBE

Ponudnik: AEROMEC d.o.o. Ljubljana Tip HIDROS LZT 13 Toplotna mo~ (kW)/grelno {tevilo 8,0/2,2 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 3,7 Vgrajen elektri~ni grelnik (kW) 6 Volumen zalogovnika tople vode (l) 50 Temp. zraka /Temp. ogrevalne vode (°C) -15/50 Dimenzija priklju~kov za zrak Pretok zraka 5000 Dimenzija naprave (mm) 630×600×1050 Neto te`a naprave (kg) 145 Nivo hrupa (dB(A)/10 m) 42

LPH 13 4,3/2,4 1,8 -5/35 3000 630×600×1050 152 40

Toplotna ~rpalka zrak-voda za vgradnjo zunaj objekta, z mo`nostjo priprave sanitarne vode. Ogrevna mo~ do 38 kW, temp. okolice: -15°C, temp. vode do 60°C. Vgrajeni Scroll kompresorji, balansirani aksialni ventilatorji z gumijastimi du{ilniki nihanja. Vgrajen mikroporocesor vodi in nadzira vse funkcije ter omogo~a nastavitve po `elji uporabnika. V ponudbi so tudi toplotne ~rpalke voda - voda.

ZEMLJA - VODA

Opomba: LPH13 - T^ za gretje bazenske vode.

Ponudnik: ANTEA d.o.o. Globoko - Bizeljsko Tip NEURA PRO – D5/10 Toplotna mo~ kW 10,8 * Grelno {tevilo (0/35°C, razpon 10 K) 4,3 Grelno {tevilo (0/55°C) 4 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2,5 Volumen zalogovnika tople vode (l) ni potreben Dimenzije naprave (mm) f 550x 500 Neto te`a naprave (kg) 67 ** Nivo hrupa dB(A) 66

Kompleten sklop ~rpalke z izmenjevalcem je name{~en na tleh izven objekta. ^rpalka se s pomo~jo tehnike PCS samodejno prilagaja porabi s spremembo {tevila obratov kompresorja. Ta lastnost in mehki zagona motorja zagotavljata dolgo `ivljenjsko dobo kompresorja. Monta`a ~rpalke traja najve~ dva dni, servisni pregled je potreben le vsakih 5 let. Krmilje OPTIMA zagotavlja odli~en nadzor, delovanje brez zastojev, ve~ vrst nastavitev in prilagajanje potrebam stavbe.

ZRAK - VODA

* Po EN 255 in ENV 12102 ** Po EN ISO 3646

Ponudnik: ATLAS TERMAL Celje Tip HPAS-040T-S Toplotna mo~ (kW) 13,7 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 3,1 * Grelno {tevilo (+2/35°C razpon 10 K) 4,46 Vol. zalogovnika tople sanit. vode (l)-pribor 150 - 300 min. temp. zraka / maks. temp. ogrev. vtoka (°C) -20 / 55 Hladilno sredstvo R410A Maksimalna temp. sanitarne vode (°C) 65 Ogrevanje sanitarne vode – super-grelec 1 36 L/h Pretok zraka (m3/h) 5500 Dimenzija in te`a notranje enote 630×600×1050mm/145kg Nivo hrupa notranje / zunanje enote 41 / 54 dB(A)

HPAS-050T-S 16,5 3,6 4,55 150 – 500 -20 / 55 R410A 65 47 L/h 6000 630×600×1050mm/152kg

42 / 54 dB(A)

VODA - VODA

* Po standardu EN 255. 1Ogrevanje sanitarne vode s super-grelcem z 20 na 50°C.

Ponudnik: ATLAS TERMAL Celje Tip HPWS-040T Toplotna mo~ (kW) 20,1 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 3,2 * Grelno {tevilo (+10/35°C) 6,30 Vol. zalogovnika tople sanit. vode (l)-pribor 200-500 Maksimalna temp. ogrevalnega vtoka (°C) 55 Maksimalna temperatura sanitarne vode (°C) 65 Mo~ super-grelca sanitarne vode (kW) 3,5 Hladilno sredstvo R410A Nominalni pretok talne vode (m3/h) 2,3 Dimenzija in te`a naprave (mm/kg) 630×600×1050/163 Nivo hrupa dB (A) 42

Uporabniku prijazna uporaba preko grafi~nega krmilnika. U~inkovito ogrevanje tudi pri zelo nizkih temperaturah (pod -15°C). Kakovostni in tihi Sanyo Scroll kompresorji. ETS toplotni prenosnik – visok nivo prenosa toplote. Primerno za re`im ogrevanja do 55°C. Ogrevanje sanitarne vode na visoko temperaturo ne glede na re`im ali na~in delovanja – super grelec, neposredna kondenzacija v zalogovniku sanitarne vode. U~inkovito odmrzovanje s 4-potnim ventilom in podporo grelnega kabla. Podrobne podatke in cene najdete na www.atlas-trading.si.

HPWS-050T 22,6 3,6 6,29 200-500 55 65 4,4 R410A 3,0 630×600×1050/174 42

Uporabniku prijazna uporaba preko grafi~nega krmilnika. Kakovostni in tihi Sanyo Scroll kompresorji. ETS toplotni prenosniki, visok nivo prenosa toplote, majhna mo`nost zama{itve z mikrodelci. Primerno za re`im ogrevanja do 55°C. Ogrevanje sanitarne vode na visoko temperaturo ne glede na re`im ali na~in delovanja – super grelec – prenosnik vgrajen v napravo. Podrobne podatke in cene najdete na www.atlas-trading.si.

HPAS-010-300L 2,6 0,81 3,21 300 60 1,5 450 640×1750 88 kg 49

Uporabniku prijazna uporaba preko grafi~nega krmilnika. Dva dodatna toplotna prenosnika. Kakovosten INOX zalogovnik. Elektri~ni grelec. Za{~ita pred legionelo. Kakovosten rotacijski kompresor. Tiho delovanje. Vodena dovod in izpust zraka. Ogrevanje sanitarne vode na visoko temperaturo do 60°C (nad 70°C z uporabo el. grelca). Podrobne podatke in cene najdete na www.atlas-trading.si.

ZRAK - SANIT. VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: ATLAS TERMAL Celje Tip HPAS-010-200L Toplotna mo~ (kW) 2,6 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 0,81 * Grelno {tevilo (+15/45°C razpon 10 K) 3,21 Vol. zalogovnika tople sanitarne vode (l) 200 Maksimalna temp. sanitarne vode (°C) 60 Mo~ elektri~nega grelca (kW) 1,5 Pretok zraka (m3/h) 450 Dimenzija naprave (premer × vi{ina mm) 560×1700 Neto te`a naprave (kg) 73 kg Nivo hrupa dB (A) 49 * Pri temp. zraka 15 (°C) in temp. vode 45 (°C)


ZRAK - VODA

T^ - PREGLED PONUDBE Ponudnik: DANFOSS d.o.o. Ljubljana Tip DHP-A6 Toplotna mo~ (kW) (5,7; 7,0; 10.6; 10,8) 5,7 Grelno {tevilo (COP) * 3,1 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2.0 Vgrajen elektri~ni grelnik (kW) 3/6/9/12/15 Volumen zalogovnika tople vode (l) 180l Temp. glikol/voda /Temp. ogrevalne vode (°C) B0/W45 Dimenzija priklju~kov za zrak Pretok zraka (m3/h) 1600/3000 Dimenzija naprave (mm) 596/610/1794; 1175/630 Neto te`a naprave (kg) 260/80 Nivo hrupa** dB (A) 32/42 (4m); 21/31 (16m)

19

Toplotna ~rpalka DHP-A (zrak/voda) zagotavlja najni`ji nivo hrupa v skladu s standardom EN ISO 3744. Med njene glavne prednosti uvr{~amo vremensko vodeno regulacijo, ki zagotavlja visok nivo ugodja bivanja ob visokih prihrankih. Zaradi kompaktne izvedbe ~rpalka zasede malo prostora. Patentirana tehnologija TWS u~inkovito in izredno hitro ogreje potrebno koli~ino sanitarne tople vode na `eleno temperaturo. Avtomatsko odtaljevanje zunanje enote zagotavlja nemoteno delovanje sistema do zunanje temperature -20°C. Kompresor, ki je srce toplotne ~rpalke, je name{~en v objektu, zaradi ~esar lahko sistem deluje brez nepotrebnih izgub.

DHP – A12 10,8 2,9 4,4 3/6/9/12/15 180l B0/W45 3000/4500 596/610/1794; 1175/630

260/80 33/46(4m);22/35(16m)

ZEMLJA - VODA VODA - VODA

* Opomba: COP se nana{a na standard EN14511 ob upo{tevanju pogonske energije obto~nih ~rpalk, katere so vklju~ene v enoto T^; ** Opomba: nivo hrupa se nana{a na veljavni standard EN ISO 3744.

Ponudnik: DANFOSS d.o.o. Ljubljana Tip DHP - H 6 Toplotna mo~ (kW) (3,2; 4,9; 7,2;8,9; 10;7; 15;2) 4,9 3,0 Grelno {tevilo (COP) * Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2,0 Volumen zalogovnika tople vode (l) 180 Temp. glikol/voda /Temp. ogrevalne vode (°C) B0/W45 Dimenzija naprave (mm) 596/610/1794 Neto te`a naprave (kg) 275 Nivo hrupa dB (A) -

Med glavne prednosti te ~rpalke uvr{~amo vremensko vodeno regulacijo, ki zagotavlja visok nivo ugodja bivanja ob visokih prihrankih. Zaradi kompaktne izvedbe ~rpalka zasede malo prostora, namenjenega postavitvi ogrevalne naprave. Patentirana tehnologija TWS u~inkovito in izredno hitro ogreje potrebno koli~ino sanitarne tople vode na `eleno temperaturo. Toplotna ~rpalka, kljub kompaktni izvedbi, vsebuje vse potrebne regulacijske in pogonske elemente za u~inkovito delovanje sistema. Zaradi tega je za postavitev in priklju~itev potrebno izvesti zelo malo instalacijskih del.

DHP - H 16 15,2 3,2 5,6 180 B0/W45 596/610/1794 280 -

ZRAK - VODA

* Opomba: COP se nana{a na standard EN14511 ob upo{tevanju pogonske energije obto~nih ~rpalk, katere so vklju~ene v enoto T^;

Ponudnik: DINES d.o.o. Ljubljana Tip FUJITSU Toplotna mo~ (kW)/grelno {tevilo pri -7/35°C * pri +7/35°C Elektri~na nazivna mo~ (kW) Pretok zraka (m3/h) Pri zunanjem stati~nem tlaku Pretok ogrevalne vode (l/h) Pri internem stati~nem tlaku Dimenzije ŠxVxG (mm) Bruto te`a (kg) Dimenzije priklju~nih kanalov

S5 5/4,3 2,75 4,3 1,16 2800 ni podatka min540/max1100 ni podatka 1000 x 450 x 480 52,5 (not. del) 1''

S8 8/4,0 2,76 4,25 1,88 3600 30Pa min800/max1700 ni podatka 1000 x 450 x 480 52,5kg (not. del) 1''

Toplotna ~rpalka je pravi odgovor na vse ve~jo energetsko krizo. Cene energentov se drasti~no zvi{ujejo, in samo obnovljivi viri so prihodnost. Zaradi tega je FUJITSU postregel s {iroko paleto kvalitetnih toplotnih ~rpalk zrak-voda. Za~etna investicija se povrne v 6 do 10 letih, odvisno od potreb in podnebja. Po tem ~asu imamo zelo poceni ogrevanje. Vzdr`evalni stro{ki so nizki, `ivljenjska doba naprave zna{a do 20 let.

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: DINES d.o.o. Ljubljana Tip FUJITSU Toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo pri -7/35°C * pri +7/35°C Elektri~na nazivna mo~ (kW) Pretok zraka (m3/h) Pri zunanjem stati~nem tlaku Pretok ogrevalne vode (l/h) Pri internem stati~nem tlaku Dimenzije ŠxVxG (mm) Bruto te`a (kg) Dimenzije priklju~nih kanalov

Toplotna ~rpalka je pravi odgovor na vse ve~jo energetsko krizo. Cene energentov se drasti~no zvi{ujejo in samo obnovljivi viri energije so prihodnost. Na vse ob~jutnej{o energetsko krizo je odgovoril tudi FUJITSU in postregel z {iroko paleto kvalitetnih toplotnih ~rpalk zrak-voda. Za~etna investicija se povrne v 6 do 10 letih, odvisno od potreb in podnebja. Nato imamo zelo poceni ogrevanje. Vzdr`evalnih stro{kov je malo, `ivljenska doba toplotnih ~rpalk FUJITSU pa traja do 20 let.

S13 12,8/4,1 2,9 4,1 3,12 6600 30Pa MIN1380/MAX2700 ni podatka 1000 x 450 x 480 52,5kg (notranji del) 1''

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: GENERA d.o.o. Ljubljana Tip T^ Ochsner Golf GMLW 14 plus Toplotna mo~ (kW) 14,1 Grelno {tevilo (po EN 255) +7/35°C, 4,4 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 3,1 Vgrajen elektri~ni grelnik (kW)(opcija) od 7,5 do 9 Volumen zalogovnika tople vode (l) odvisno od {t. oseb Temp. vira/Temp. ogrevalne vode (°C) 65 Dimenzija priklju~kov za zrak, izvedba (mm) Lo~en uparjalnik Pretok zraka (m3/h) 4000 Dimenzija naprave (mm) 1150x600x650 Neto te`a naprave (kg) 130 Nivo hrupa dB (A) /

Europa 313.1 2.4 +21/15-55°C , 4,4 0,54 1,7 300 65 f160mm 360-600 650x1850 165 49

Toplotne ~rpalke, kot vir toplote uporabljajo zrak za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode. Mo`ne izvedbe: lo~ena postavitev (uparjalnik zunaj, toplotna ~rpalka znotraj objekta), kompaktne enote (uparjalnik in toplotna ~rpalka v eni enoti) za zunanjo ali notranjo postavitev. Vgrajen visoko kakovosten spiralni kompresor, ter ostali elementi, tiho delovanje, visoko grelno {tevilo (COP do 4.5), temperatura vode do 65°C brez dodatnega dogrevanja. Ogrevalne mo~i od 9 do 35kW.


ZRAK - VODA

VODA - VODA

ZEMLJA - VODA

20

T^ - PREGLED PONUDBE

Ponudnik: GENERA d.o.o. Ljubljana Tip T^ Ochsner Golf GMSW10 plus Toplotna mo~ (kW) 10,1 Grelno {tevilo (po EN 255) 0/35°C , 4,8 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2,1 Volumen zalogovnika tople vode (l) Odvisno od {t. oseb Temp. zemlje /Temp. ogrevalne vode (°C) 65 Vrsta zemeljskih kolektorjev polietilenske cevi Dimenzija naprave (mm) 1150x400x650 Neto te`a naprave (kg) 119 Nivo hrupa / Hladilno sredstvo R407C

Golf GMDW 15 plus 17,7 +4/35°C, 5,7 3,1 Odvisno od {t. oseb 65 bakrene cevi, dir. eksp. 1150x600x650 133 / R407C

Toplotne ~rpalke zemlja/voda kot vir toplote uporabljajo tla ali toploto kamnin za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne vode. Dva sistema: direktna ekspanzija – zemeljski kolektor je bakrena cev (COP do 5,7), sistem z glikolom - zemeljski kolektor je polietilenska cev v vertikalni, horizontalni ali spiralni izvedbi (COP do 4,9). Vgrajen visoko kakovosten spiralni kompresor, ter ostali elementi, tiho delovanje, visoko grelno {tevilo, temperatura vode do 65°C brez dodatnega dogrevanja. Ogrevalne mo~i od 6 do 96 kW.

Ponudnik: GENERA d.o.o. Ljubljana Tip T^ Ochsner Golf GMWW 15 plus Toplotna mo~ (kW) 15,3 Grelno {tevilo (po EN 255) +10/35°C, 6,1 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2,5 Potreben pretok podtalnice (m3/h) 2,8 Temp. vira vode /Temp. ogrevalne vode 65°C Pretok ogrevalne vode (m3/h) 2,6 Dimenzija naprave (mm) 1150x600x650 Neto te`a naprave (kg) 125 Nivo hrupa / Hladilno sredstvo R407C

Golf GMWW 23 plus 22,6 +10/35°C, 6,1 3,7 4,0 65°C 3,9 1150x600x650 135 / R407C

Toplotne ~rpalke voda/voda kot vir toplote uporabljajo podtalnico, povr{inske vode, morje, odpadne vode, itd., primerne so za ogrevanje, aktivno in pasivno hlajenje ter pripravo sanitarne vode, vgrajen visoko kakovosten spiralni kompresor ter ostali elementi, tiho delovanje, visoko grelno {tevilo (COP do 6,1), temperatura vode do 65°C brez dodatnega dogrevanja. Ogrevalne mo~i od 8 do 96 kW.

Ponudnik: GORENJE TIKI d.o.o. Ljubljana Tip LA 16 AS Toplotna mo~ (kW) 16,1 * Grelno {tevilo (+2/35°C razpon 10 K) 3,2 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 3,81 Vgrajen elektri~ni grelnik (kW) Volumen zalogovnika tople vode (l) Temp. zraka /Temp. ogrevalne vode (°C) max -25/max 55 Dimenzija priklju~kov za zrak Pretok zraka (m3/h) 4000 Dimenzija naprave (Š x V x G) (mm) 155x157x85 Neto te`a naprave (kg) 264 Nivo hrupa na razdalji 10 m dB (A) 34

T^ zrak-voda za zunanjo postavitev s krmilno enoto, ki ~rpalko regulira glede na zunanjo temperaturo. Mo`nost ogrevanja treh neodvisnih ogrevalnih vej ter sanitarne vode. Ti{je delovanje zaradi aksialnih ventilatorjev s srpastimi krili in lopute za preusmeritev zraka. Energetsko u~inkovita odrositev z obra~anjem smeri pretoka in diagonalno name{~enim uparjalnikom. Vgrajena senzorja temperature povratnega toka in zunanje temperature ter postopni zaganjalnik. Deluje v obmo~ju temperature zraka od -25 °C do 35 °C.

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: GORENJE TIKI d.o.o. Ljubljana Tip SI 11 TE Toplotna mo~ (kW) 11,8 * Grelno {tevilo (0/35°C razpon 10 K) 4,4 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2,66 Temp. zemlje /Mo~ ogrevanja (kW) -5/9.4 Temp. zemlje / Mo~ ogrevanja (kW) 0/11,8 Temp. zemlje / Mo~ ogrevanja (kW) 5/13 Dimenzija naprave (Š x V x G) (mm) 600/800/480 Neto te`a naprave (kg) 122 Nivo hrupa na razdalji 10 m dB (A) 56 Temperatura ogrevanja (°C) max 58 Modeli mo~i (kW) od 5-130

T^ zemlja/voda - notranja postavitev, krmilnik WPM 2007 plus in krmilni element, deluje tudi kot daljinski upravljalnik s kabelsko povezavo. Hrbtna stran s priklju~ki za solno raztopino in ogrevanje. Zvo~no izolirano kovinsko ohi{je in dvojna izolacija kompresorja proti nihanju; toplotni izmenjevalnik za ve~jo mo~. Univerzalna razli~ica z u~inkovito pripravo tople vode omogo~a raz{iritve za bivalentno ali bivalentno regenerativno delovanje, razdelilni sistemi z enovalentnimi in me{animi ogrevalnimi krogotoki. Merilnik zun. temp. (standard NTC-2). Filter obtoka solne raztopine, omejitvene temperature uporabe toplotnega vira: -5 do 25 °C.

VODA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: GORENJE TIKI d.o.o. Ljubljana Tip WI 9 TE Toplotna mo~ (kW) 9,5 * Grelno {tevilo (+10/35°C) 5,0 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 1,62 Potreben pretok podtalnice (m3/h) 2 min temp. vode /temp. ogrevalne vode (°C) 7/58 Pretok ogrevalne vode (m3/h) 0,75 Dimenzija naprave (Š x V x G) (mm) 650/145/575 Neto te`a naprave (kg) 156 Nivo hrupa na razdalji 10 m dB (A) 53 Modeli mo~i (kW) od 9-90 * Po standardu EN 255

T^ voda-voda, notranja postavitev, krmilnik WPM 2007 plus in krmilni element deluje tudi kot daljinski upravljalnik s kabelsko povezavo. Hrbtna stran s priklju~ki za talno vodo in ogrevanje. Zvo~no izolirano kovinsko ohi{je in dvojna izolacija kompresorja proti nihanju; spiralni uparjalnik iz legiranega jekla (ni koroziven in ne zmrzuje); toplotni izmenjevalnik za ve~jo mo~. Univerzalna razli~ica z u~inkovito pripravo tople vode, omogo~a raz{iritve za bivalenten ali bivalentno regenerativen na~in delovanja, razdelilni sistemi z enovalentnimi in me{animi ogrevalnimi krogotoki. Vgrajeno stikalo pretoka in obremenitveni kontaktor za vodno ~rpalko za vodnjake; merilnik zun. temp. (standard NTC-2). Filter obtoka talne vode, deluje v obmo~ju toplotnega vira od 7 do 25 °C.


ZRAK - VODA

T^ - PREGLED PONUDBE Ponudnik: HARREITHER d.o.o. Ljubljana Tip: Klima Star Air (7,10,15,21) WL10 Toplotna mo~ (kW) 10,9 * Grelno {tevilo (+2/35°C razpon 10K) 3,6 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 3 Mo`nost aktivnega hlajenja da Hlad. mo~ temp.zraka 30°C /t. hlad. vode 15°C 11,5 kW Volumen zalogovnika tople vode (l) 400 – 920 Temp. zraka /Temp. ogrevalne vode (°C) -5/60 Pretok zraka (m3/h) 3500 Dimenzija naprave d/{/v (mm) 1040/1080/1750 Neto te`a naprave (kg) 303 Nivo hrupa dB (A) 52

21

Toplotna ~rpalka Klima Star Air za ogrevanje in hlajenje, kompaktne izvedbe, z mo`nostjo notranje ali zunanje postavitve. Serijsko opremljena s sistemom za krmiljenje naprav v objektu - Universum. Zvezno krmiljenje me{alnega ventila preko tipala vlage in temperature omogo~a maksimalno hladilno mo~ v danih pogojih. Dovr{eni du{ilci hrupa zagotavljajo izjemno tiho delovanje toplotne ~rpalke.

VODA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: HARREITHER d.o.o. Ljubljana Tip: Klima Star (7,9,12,14,16,21) WHG09 Toplotna mo~ (kW) 12,2 * Grelno {tevilo (+10/35°C razpon 10K) 5,7 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2,1 Potreben pretok podtalnice (m3/h) 2,6 Max. Temp. ogrevalnega vtoka(°C) 63 Mo`nost aktivnega hlajenja da Dimenzija naprave (mm) 680/770/1210 Neto te`a naprave (kg) 189 Sistem za krmiljenje naprav v objektu serijsko Hladivo R417A **

Toplotna ~rpalka Klima Star za notranjo postavitev, v izvedbi voda-voda in zemlja-voda, s hladivom R417A omogo~a ni`ji obratovalni tlak in temperaturo ogrevne vode 63°C, brez dodatnih virov energije. V izvedbi voda-voda je vgrajen prenosnik toplote iz nerjave~e plo~evine. Serijsko vgrajen sistem za krmiljenje naprav v objektu - Universum optimira delovanje toplotne ~rpalke v povezavi z ostalimi elementi ogrevalnega sistema, kar omogo~a visok letni izkoristek ogrevalnega sistema kot celote.

ZEMLJA - VODA

VODA - VODA

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255 ** Ni`ji obratovalni tlak

Ponudnik: HARTING d.o.o. Ljubljana Tip HOVAL Belaria® 10 Toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo (EN255) 10,4/3,8 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Vgrajen elektri~ni grelnik (kW) 6,0 Volumen zalogovnika tople vode (l) 300-2000 Temp. zraka /Temp. ogrevalne vode (°C) +2/35 Dimenzija priklju~kov za zrak Razli~ne opcije Pretok zraka (m3/h) 4000 Dimenzija naprave (Š x V x G) (mm) 1100/750/1535 Neto te`a naprave (kg) 255 Nivo hrupa 10m dB (A) 33/37 Vgradnja notranja in zunanja

12 12,5/3,8 6,0 300-2000 +2/35 Razli~ne opcije 4500 1200/780/1635 290 35/39 notranja in zunanja

T^ z zra~nim uparjalnikom za gretje ogrevalne in sanitarne vode. Program Belaria® ima 7 velikostnih razredov mo~i od 8,6 do 33,2 kW. Vgrajen kotlovski regulator z direktnim + me{alnim krogom, mo`nost nadgradnje z dodatnimi krogi (tudi za solarne kolektorje), zmogljiva odtaljevalna avtomatika. Modeli do 15kW - serijsko vgrajen podporni grelnik (6kW). Vgrajena obto~na ~rpalka. Dodatna oprema-nastavki za notranjo vgradnjo (re{etke, priklju~ni kosi), avtomatika (prostorski poslu`evalniki in senzorji), razli~ni zalogovniki z dodatno opremo. Max. temp. ogrev. vode 55°C.

Ponudnik: HARTING d.o.o. Ljubljana Tip: HOVAL Thermalia® 8 Toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo 10,52/5,82 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Potreben pretok podtalnice (m3/h) 1,97 Temp. vode /Temp. ogrevalne vode (°C) +10/35 Pretok ogrevalne vode (m3/h) 1,01 Dimenzija naprave (ŠxVxG) (mm) 550/750/1045 Neto te`a naprave (kg) 165 Nivo hrupa (1m) dB (A) 34

10 12,28/5,65 2,3 +10/35 1,19 550/750/1045 182 35

T^ z indirektnim zemeljskim uparjalnikom, za gretje ogrevalne in sanitarne vode. Program Thermalia® DV ima 13 velikostnih razredov mo~i od 6,9 do 56,3 kW in {e 13 naprav v ve~ji izvedbi od 63,0 do 91,2 kW. T^ s kotlovskim regulatorjem z dvema osnovnima krogoma (direkni+me{alni), mo`nost nadgradnje z dodatnimi krogi (tudi za solarne kolektorje). Modeli do 19kW (12 kW izvedba H) z obto~no ~rpalko, po `elji tudi kondenzator za ogrevanje sanitarne vode (»High-Condensor®«). Dodatna oprema - avtomatika (prostorski poslu`evalniki in senzorji), zalogovniki, ves material za izvedbo.

Ponudnik: HORIZONT d.o.o. Maribor Model COOLWEX HPG HPG 8 HPG 15 Toplotna mo~ (kW) pri 0/35°C 8,20 14,80 * Grelno {tevilo pri 0/35°C 4,30 4,40 Elektr. mo~ (kW) pri 0/35°C 1,92 3,36 Toplotna mo~ (kW) pri 0/55°C 7,20 13,20 Grelno {tevilo pri 0/55°C 2,94 2,87 Elektr. mo~ pri 0/55°C 2,45 4,60 Mo`nost reverziblne izvedbe DA DA Regulacija Vremensko vodena SIEMENS Dimenzija (ŠxVxG) (mm) 600x580x1135 600x580x1135 Te`a (kg) 103 150 Hrupnost dB (A) 48 51 * Po standardu EN 255

Vsi modeli COOLWEX HPG so opremljeni z obto~no ~rpalko toplotnega vira in ogrevanja, tri-potnim prekrmilnim ventilom in 3,6 ali 9 kW elektri~nim grelcem. Za ve~je objekte so dobavljivi tudi modeli ve~jih mo~i – HPG 25 in tandem izvedbe HPGT 30 do 106 kW. Vsi modeli imajo vgrajen kompresor najnovej{e tehnologije »ScrollCopeland«, plo{~ne toplotne prenosnike SWEP in Siemensovo regulacijo ter ostale komponente najbolj{ih svetovno priznanih proizvajalcev. Kot delovni medij je v vseh modelih okolju prijazno hladilo R407C.


ZRAK - SANIT. VODA

22

T^ - PREGLED PONUDBE

Ponudnik: HORIZONT d.o.o. Maribor Model HPDHW HPDHW 200 Toplotna mo~ (kW) 2,6 Elektri~na mo~ (kW) 0,81 * Grelno {tevilo pri 0/35°C 3,2 Vgrajeno elektri~no grelo (kW) 1,5 Elektri~no napajanje 220 V/50 Hz Volumen bojlerja (l) 200 f 150 Dimenzija zra~nih priklju~kov Dimenzija vodnih priklju~kov 3/4˝ Dimenzija naprave (mm) f 560 x 1700 Te`a (kg) 73 Hrupnost dB (A) 49

HPDHW 2,6 0,81 3,2 1,5 220 V/50 Hz 300 f 150 3/4˝ f 640 x 1750 88 49

Toplotna ~rpalka je namenjena za postavitev v dovolj velik in zra~en prostor (klet, shramba,…) katerega `elimo rahlo ohladiti. Toplotna ~rpalka 3/4 potrebne toplote vzame iz zraka v prostoru, ~etrtina pa je elektrika, potrebna za pogon visokokvalitetnega rotacijskega kompresorja. Sanitarna voda se ogreva v toplotnem prenosniku v grelniku sanitarne vode. Grelnik je izdelan iz nerjave~e plo~evine volumna 200 ali 300 litrov.

SHP-CTH45GEN 2,1/ 3,7 1,8 3,1 1,20KW /400V CO2 (R477) / 840x690x290 569x1562x642 60+72 22

SHP-CTH90GEN 4,2/ 7,3 1,8 3,1 2,37KW /400V CO2 (R477) / 930x1235x340 / 160+130 22

Zakaj SANYO toplotne ~rpalke s CO2? Ker je negorljiv in okolju prijazen, naravni plin. Prva prednost je vi{ja delovna temperatura, ki zna{a 65°C. Zaradi tega sistema ni potrebno dodatno pregrevati zaradi za{~ite pred legionelami. Druga prednost je visoko grelno {tevilo (3,75) s ~imer je zagotovljeno ekonomi~no delovanje z visokimi izkoristki ter prihranki energije, kar zagotavlja hitro povrnitev investicije. Tretja zelo pomembna prednost je delovanje do zunanje temperature -26°C.

Maribor 60HT 13,67/4,14 3,23 3,30

70HT 19,37/4,00 3,54 4,85

min 150 7/35

min 150 7/35

8455 1258X1035X350 128 47

13946 1258X1035X350 146 55

Aqualis Caleo je visokotemperaturna toplotna ~rpalka, ki vodo pri -12°C temperature zraka segreje na 65°C. Zato je {e posebej primerna za radiatorski na~in ogrevanja in ogrevanje sanitarne vode. Da bi zagotovili dovolj energije v najhladnej{ih dneh, sistem kombiniramo z obstoje~im kotlom ali elektro grelcem. Meje delovanja so pri zunanji temperaturi –20°C.

Maribor 50 HT 17,40/5,00 7,28 3,5 2,72 10 25/45 0,65 1230X650X695 151 37

65 HT 20,60/5,00 7,12 4,1 3,334 10 25/45 0,82 1230X650X695 161 39

ZRAK - VODA

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: JADRAN d.o.o. Se`ana Tip SANYO Toplotna mo~ kW grelno {tevilo pri -15/30°C grelno {tevilo pri +7/30°C Elektri~na nazivna mo~ Hladilno sredstvo Pri internem stati~nem tlaku Dimenzija zunanja (Š x V x G) (mm) Dimenzija notranja (Š x V x G) (mm) Bruto te`a (kg) Dimenzije priklju~nih kanalov (mm)

Ponudnik: KLIMA PETEK d.o.o. Tip CIAT AQUALIS CALEO Toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo * Grelno {tevilo (+2/35°C, razpon 10 K) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Vgrajen elektri~ni grelnik (kW) Volumen zalogovnika tople vode (l) Temp. zraka /Temp. ogrevalne vode (°C) Dimenzija priklju~kov za zrak Pretok zraka (m3/h) Dimenzija naprave (mm) Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa dB (A)

VODA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: KLIMA PETEK d.o.o. Tip CIAT AUREA CALEO 65°C Toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo * Grelno {tevilo (+10/35°C, razpon 10 K) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Potreben pretok podtalnice (m3/h) Temp. vode /Temp. ogrevalne vode (°C) Pretok ogrevalne vode (m3/h) Dimenzija naprave (mm) Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa dB (A)

Aurea Caleo je visokotemperaturna toplotna ~rpalka, primerna za objekte, ki so ogrevani z radiatorji. Zaradi priprave temp. vode do 65°C pokriva celoletne potrebe objekta po ogrevanju. V kombinaciji z zalogovnikom in pripravo tople vode v no~nih urah po ni`ji tarifi elektri~ne energije bodo stro{ki ogrevanja z Aureo Calo najni`ji.

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: KNUT d.o.o. Mali Osolnik Tip NIBE FIGHTER 2025 Mo~ ogrevanja (kW) 5,8 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 1,5 * Grelno {tevilo pri +2/35°C 3.8 Hladivo R404A Max. temperatura ogrevanja (°C) 58 Regulacija ogrevanja po zun. temp., SMO 10 Dimenzije Š x V x G (mm) 600x625x1745 Te`a (kg) 120 Za ogrevanlne konice je lahko prigrajen kotel na olje, plin, el..

* Po standardu EN 255

FIGHTER 2025 je toplotna ~rpalka zrak-voda, prilagojena skandinavskim razmeram, deluje celo do -20°C. Izkori{~a toploto zunanjega zraka, zato nista potrebna vrtina ali zemeljski kolektor. Vgrajena je dvostopenjska hitrost delovanja ventilatorja. Maksimalna temperatura ogrevanja je 58°C, zato je primerna tudi za radiatorske ogrevalne sisteme. Dobavljena je z zmogljivo regulacijo sistema.


ZEMLJA - VODA VODA - VODA

T^ - PREGLED PONUDBE Ponudnik: KNUT d.o.o. Mali Osolnik Tip NIBE FIGHTER 1330, za industrijo Mo~ ogrevanja pri 0/35°C (kW) 30,8 mo~ ogrev. je podana pri pretoku t ogrevanja 7,5°C Elektri~na nazivna mo~ (kW) 2 x 2,4 * Grelno {tevilo pri 0/35°C 4,50 Maksimalna temperatura ogrevanja (°C) 65 Pretok ogrevalne vode (l/s) 2x1,0 Dimenzije ŠxVxG (mm) 600x625x1745 Te`a (kg) 340 Opombe: - dva kompresorja za stopenjsko delovanje, - regulacija ogrevanja po zunanji temperaturi, - za ogrevalne konice kombiniramo z kotlom na olje, plin.

23

NIBE FIGHTER1330 je z dvema kompresorjema za stopenjsko delovanje najprimernej{a re{itev za ogrevanje industrijskih objektov, cerkva in drugih stavb z visoko porabo energije. Posebnosti - vklop kompresorjev lahko po potrebi vodimo v odvisnosti od zunanje temperature. Posledica je ni`ja obraba in vi{ji izkoristki. Mogo~ je kaskadni vklop 9 toplotnih ~rpalk ter nadzor, delovanja in krmiljenje razli~nih temperaturnih vej.

ZEMLJA - VODA VODA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: KNUT d.o.o. Mali Osolnik Tip NIBE FIGHTER 1140/1240 Mo~ ogrevanja (kW) 10 * Grelno {tevilo pri 0/35°C 5,0 Grelno {tevilo pri +10/35°C 6,7 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2,0 Volumen vgrajenega bojlerja 160/45 Maksimalna temperatura ogrevanja (°C) 65 Vgrajen el. grelnik za ogrev. konice 3+3+3 kW Dimenzije Š x V x G (mm) 600x625x1745 Te`a (kg) 258

FIGHTER 1240 je toplotna ~rpalka medij/voda z vgrajenim bojlerjem za ogrevanje hi{e in sanitarne vode. Vgrajeni so regulacija, stopenjski elektri~ni grelnik za ogrevalne konice ter obto~ni ~rpalki za kolektorski in ogrevalni sistem. Regulacija ima vgrajene varovalne funkcije in preglede potrebnih temperatur. Vir toplote je zemeljski kolektor, energetska vrtina ali podtalnica.

Vgrajeni sta obto~ni ~rpalki ogrevanja in medija

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255 Tip NIBE FIGHTER 1140 brez bojlerja, NIBE FIGHTER 1240-xxB z vgrajenim bojlerjem

Ponudnik: KOVINTRADE d.o.o. Celje Tip WPL 10A * Grelno {t. (2/35°C-razpon 10 K) 4 Topl. mo~ pri + 7/35°C (kW) 8,9 Topl. mo~ pri +7/45°C (kW) 8,6 Elektri~na nazivna mo~ (kW) 2,5 Hladilno sredstvo R-407C Pretok zraka (m3/h) 2200 Pretok ogrevalne vode (l/s) 0,19 Pri internem stati~nem tlaku (bar) 1,4 Dimenzije Š x V x G (mm) 820x640x1190 Bruto te`a (kg) 140 kg Dimenzije priklju~nih kanalov R 1''

Toplotne ~rpalke zrak-voda se pona{ajo z uglednim grelnim {tevilom, do 75% ogrevalne energije pridobijo direktno iz zunanjega zraka. U~inkovito delujejo tudi pri zunanjih temperaturah do -20 °C. Udobno nastavljanje s pomo~jo tekstovnega zaslona, integrirane vse bistvene komponente. Ostali modeli: WPL6A- 6kW, WPL8A-8kW - zunanja enota, AW_C - notranja enota.

ZEMLJA - VODA VODA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: KOVINTRADE d.o.o. Celje Tip WPS 9 * Grelno {t. (2/35°C-razpon 10 K) 4,6 Topl. mo~ pri 0/35°C (kW) 9,1 Topl. mo~ pri 0/50°C (kW) 8,4 Nazivna elektri~na mo~ (kW) 2,0 Hladilno sredstvo R-407C Pretok ogrevalne vode (l/s) 0,31 Pri internem stati~nem tlaku (bar) 1,4 Dimenzije Š x V x G 600x640x1500 Bruto te`a (kg) 155 Dimenzije priklju~nih kanalov R 1''

Toplotne ~rpalke so u~inkovita, var~na in enostavna energetska re{itev. Iz zemlje pridobijo do 80% koristne toplotne energije. S pomo~jo tekstovnega zaslona in tipk omogo~ajo enostavno programiranje, udobno upravljanje ter vsebujejo vse pomembne komponente. Ostali modeli: WPS6-6kW, WPS7- 7kW, WPS11-11kW, WPS14- 14kW, WPS17- 17kW, z integriranim bojlerjem prostornine 163l -WPS6K- 6kW, WPS7-K- 7kW, WPS9-K- 9kW, WPS11K-11kW.

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: LENTHERM INVEST d.o.o. Lenart Tip T^ - 2PL 200 Toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo 2.0/3.3 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 0.59 Vgrajen elektri~ni grelnik (kW) 2.0 Volumen zalogovnika tople vode (l) 200 Temp. zraka / Temp. ogrevalne vode (°C) 15 /15-55 Rel. vla`nost zraka (%) 70 Pretok zraka (m3/h) 700 Dimenzija naprave (mm) 850×550×1540 Neto te`a naprave (kg) 141 Nivo hrupa dB (A) 54 dBA Število oseb oskrbovanega gospodinjstva 2-4

Toplotna ~rpalka zrak-voda za notranjo postavitev je namenjena ogrevanju sanitarne vode. Posoda grelnika vode je visokokvalitetno emajlirana, s ~imer je zagotovljena higiensko neopore~na topla voda. Omogo~a ob~asno protilegionelno gretje vode z el. grelcem na temperaturo 70°C. Vgrajen dodatni toplotni menjalnik omogo~a osnovno ogrevanje vode ali dopolnilno ogrevanje s kotlom.


ZRAK - VODA

24

T^ - PREGLED PONUDBE

Ponudnik: MAVI d.o.o. Maribor Tip: Toplotna mo~ (kW) * Grelno {tevilo (2/35°C, razpon 10 K) Elektri~na nazivna mo~ Hladilno sredstvo Pretok zraka (m3/h) Pri zunanjem stati~nem tlaku Pretok ogrevalne vode (l/h) Pri internem stati~nem tlaku Dimenzije ŠxVxG (mm) Bruto te`a (kg) Dimenzije priklju~nih kanalov

LW 100A 9,5 COP 3,4 R 404 A 3400 1800 848x1777x1354 285 -

Toplotna ~rpalka zrak – voda za zunanjo postavitev in z odli~no oblikovanim ohi{jem. Zemeljska dela niso potrebna, visoka temperatura predtoka, do 65°C omogo~a neposreden priklop na vsak obstoje~ ogrevalni sistem brez dodatnih predelav. Toplotni izmenjevalniki z novim Dynamic Boost Effectom (DBE) z vgrajenim avtomatskim krmiljenjem se samodejno prilagaja spremenjenim zunanjim razmeram.

WZ S 100 H 10,2 COP 4,6 R 407 C 1800 L/h 600x1990x760 215 kg -

Toplotna ~rpalka zemlja – voda za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Mo`no tudi hlajenje. Enota je opremljena z razli~nimi kompresorskimi enotami, za ogrevalno mo~ od 6 do 8 in 10 kW, 200 litrski zalogovnik tople vode je v napravi `e vgrajen. Opremljena z regulacijo Luxtronik, enostavno poslu`evanje, mo`nost hitrega predgrevanja sanitarne vode.

Ponudnik: MECUM d.o.o. Ljubljana Tip Airwell Toplotna mo~ pri + 7/35°C (kW) Toplotna mo~ pri - 7/35°C (kW) Grelno {tevilo pri + 7/35°C Elektri~na nazivna mo~ (kW) Obmo~je delovanja pri zun. temp. (°C) Max. temp. tople vode (°C) Hladilno sredstvo Št. ventilatorjev / Št. kompresorjev Nivo hrupnosti dB(A) Bruto te`a (kg) Elektri~ni grelec (kW)

MCH 8,6 (14,5) 5,4 (9,3) 3,8 2,25 (3,95) -15 55 R407C 2 / 1 44 185 (197) 2+4

Kompaktne toplotne ~rpalke Airwell MCH so primerne za zunanjo postavitev. Odlikuje jih ugodna cena, enostavna monta`a ter najbolj{e razmerje med obratovalnimi stro{ki, ~asom povrnitve investicije in izkoristkom.

Ponudnik: MECUM d.o.o. Ljubljana Tip Airwell Toplotna mo~ pri + 7/35°C (kW) Toplotna mo~ pri - 7/35°C (kW) Grelno {tevilo pri + 7/35°C Elektri~na nazivna mo~ (kW) Obmo~je delovanja pri zun. temp. (°C) Max. temp. tople vode (°C) Hladilno sredstvo Št. ventilatorjev / Št. kompresorjev Nivo hrupnosti dB(A) Bruto te`a (kg) Elektri~ni grelec (kW)

SPH 8,1 (14,1) 5,1 (8,7) 3,53 (3,63) 2,3 (3,9) -15 55 R407C 2 / 1 42 90 (98) 2+4

Toplotne ~rpalke Airwell SPH so deljene izvedbe. Pona{ajo se z vija~nim kompresorjem, mehkim zagonom, gretjem do zunanje temperature -15°C, temperatura ogrevne vode pa zna{a 0d 25 do 55°C. Ventilator za zunanji zrak deluje zelo tiho, v ceno je vklju~eno do 8 m instalacij med notranjo in zunanjo enoto.

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: MAVI d.o.o. Maribor Tip Toplotna mo~ (kW) * Grelno {tevilo (0/35°C, razpon 10 K) Elektri~na nazivna mo~ Hladilno sredstvo Pretok zraka Pri zunanjem stati~nem tlaku Pretok ogrevalne vode (l/h) Pri internem stati~nem tlaku Dimenzije ŠxVxG (mm) Bruto te`a (kg) Dimenzije priklju~nih kanalov

ZRAK - VODA

ZRAK - VODA

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: MECUM d.o.o. 1000 Ljubljana Tip Airwell PAC HT Toplotna mo~ pri + 7/35°C (kW) 6,5 (8,9) Toplotna mo~ pri - 20/65°C (kW) 6,3 (10,5) Grelno {tevilo pri + 7/35°C 3,84 (4,12) Elektri~na nazivna mo~ (kW) 1,7 (2,2) Obmo~je delovanja pri zun. temp. (°C) -20 Max. temp. tople vode (°C) 65 Hladilno sredstvo R407C Število ventilatorjev 2 Število kompresorjev 2 Nivo hrupnosti dB(A) 42 Bruto te`a (kg) 195 (208)

Toplotne ~rpalke Airwell PAC HT omogo~ajo delovanje do zelo nizkih zunanjih temperatur. Ta u~inek dosegamo z dvema kompresorjema, ob ~emer se drugi vklaplja po potrebi. Je edina toplotna ~rpalka, ki zagotavlja enake zmogljivosti pri +7 °C in -7°C. Zaradi mo`nosti segrevanje vode do 65 °C je primerna tudi za radiatorske sisteme. Ve~ na www.mecum.si.


VLPV 1300 13/4,3 2,8 2,1 3,0 R134A 14,4 1,7 1100x1180x390 160 1''

Toplotna ~rpalka zrak-voda AIRMET VPLV iz zunanjega zraka odvzema toploto, ki omogo~a pokrivanje do 80% celotne potrebe po toploti v hi{i. Pri tem sistemu grelno {tevilo dosega vrednost 3,8. Izkori{~anje zraka je mo`no tudi pri zelo nizki temperaturi (do -15°C). Enostavna postavitev zunanje enote T^ in dokaj enostavna povezava na vse obstoje~e sisteme centralne kurjave omogo~a segrevanje vode od 55°C do 60°C.

Ponudnik: METEX d.o.o. Maribor Tip AIRMET Toplotna mo~ KW/ grelno {tevilo Grelno {tevilo pri - 7/35°C Grelno {tevilo pri - 2/35°C Elektri~na nazivna mo~ (kW) Hladilno sredstvo Pretok ogrevalne vode (m3/h) Dimenzije ŠxVxG (mm) Bruto te`a (kg) Dimenzije priklju~nih kanalov

WWU 1200 12/5,5 4,3 4,1 2,2 R134A 1,6 1050x630x600 100 1''

Toplotna ~rpalka voda-voda AIRMET WWU odvzema temperaturo vode iz podtalnice. Podtalnico ~rpamo s potopno ~rpalko preko filtra v toplotno ~rpalko. Izvorno podtalnico vra~amo preko druge vrtine na oddaljenosti nad 10 m nazaj v zemljo. Grelno {tevilo pri tem sistemu dosega vrednost 4,8. Ta izvedba je dra`ja in potrebuje soglasje za izkop vrtin.

Ponudnik: REAM d.o.o. Trzin Tip (Mitsubishi Electric) Toplotna mo~ KW/ grelno {tevilo Grelno {tevilo pri -7/35°C * Grelno {tevilo pri +2/35°C, razpon 10 K Elektri~na nazivna mo~ (kW) Hladilno sredstvo Pretok zraka (m3/min) Pretok ogrevalne vode (l/min) Dimenzije Š×V×G (mm) Bruto te`a (kg)

ZRAK - VODA

Ponudnik: METEX d.o.o. Maribor Tip AIRMET Toplotna mo~ KW/ grelno {tevilo Grelno {tevilo pri -7/35°C Grelno {tevilo pri -2/35°C razpon 10 K Elektri~na nazivna mo~ (kW) Hladilno sredstvo Pretok zraka (m3/h) Pretok ogrevalne vode (m3/h) Dimenzije ŠxVxG (mm) Bruto te`a (kg) Dimenzije priklju~nih kanalov

VODA - VODA

25

ZRAK - VODA

T^ - PREGLED PONUDBE

14,3 950×740×330 64

PUHZ-W85VHA 9/3.90 2.41 3,40 2,31 R410A 55 25,8 950×943×330 79

Toplotne ~rpalke Mitsubishi Electric, v izvedbi zrak-voda, omogo~ajo pripravo tople vode za ogrevanje z radiatorji ali s talnim ogrevanjem. Omogo~ajo {e pripravo sanitarne tople vode, ki jo lahko ogrejejo do temperature 60°C. Z isto ~rpalko lahko pripravimo tudi hladilno vodo za zagotavljanje idealne prostorske klime poleti. Najpomembnej{a prednost je sposobnost brezhibnega delovanja do zunanje temperature -25°C.

PUHZ-HW112YHA 11,2/4,26 2,54 3,24 2.63 R410A 32.1 1350 ×1090×330 148

PUHZ-HW140VHA 14/4,22 2,32 3,20 3.32 R410A 40.1 1350×1090×330 134

Toplotne ~rpalke Mitsubishi Electric, v izvedbi zrak-voda, omogo~ajo pripravo tople vode za ogrevanje z radiatorji ali talnim ogrevanjem. Omogo~ajo {e pripravo sanitarne tople vode, ki jo lahko ogrejejo do temperature 60°C. Z isto ~rpalko lahko pripravimo tudi hladilno vodo za zagotavljanje idealne prostorske klime poleti. Najpomembnej{a prednost je sposobnost brezhibnega delovanja do zunanje temperature -25°C.

TM75 9.37/5.3 7.13 kW 6.05 kW 9.37 kW 1.6 163 180x60x64 217 15

Zmogljivost in grelno {tevilo toplotne ~rpalke sta preverjena z meritvami po normi EN14511, ki je najnovej{i standard in splo{no sprejet v EU. Princip delovanja vseh tipov ~rpalk je enak, razlikujejo se le po izvedbi izmenjevalca, ki je prilagojen za prestrezanje toplote dolo~enega medija. Pred vgradnjo je potrebno z izra~uni ugotoviti resni~ne toplotne potrebe stavbe.

PUHZ-W50VHA 5/4.13 2.74 3,40 1,21 R410A

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: REAM d.o.o. Trzin Tip (Mitsubishi Electric) Toplotna mo~ KW/ grelno {tevilo Grelno {tevilo pri -7/35°C * Grelno {tevilo pri +2/35°C, razpon 10 K Elektri~na nazivna mo~ (kW) Hladilno sredstvo Pretok ogrevalne vode (l/min) Dimenzije Š× V×G (mm) Bruto te`a (kg)

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: ROBERT BOSCH d.o.o. Ljubljana Tip JUNKERS TM60 Toplotna mo~ (kW) / grelno {tevilo 7.34/5.3 * T. zemlje/T. ogrev. vode (°C) 0/35 - topl. mo~ COP 5.46 kW T. zemlje/T. ogrev. vode (°C) 0/55 - topl. mo~ 4.6 kW T. zemlje/T. ogrev. vode (°C) +10/35 - topl. mo~ 7.34 kW Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 1.3 Volumen zalogovnika tople vode (l) 163 Dimenzija naprave VxŠxG (cm) 180x60x64 Neto te`a naprave (kg) 213 Nivo hrupa dB (A) 15

* Po standardu EN 14511


VODA - VODA

26

T^ - PREGLED PONUDBE

Ponudnik: ROBERT Tip JUNKERS

BOSCH

d.o.o. Ljubljana

* Toplotna mo~ (kW) / grelno {tevilo T. vode/T. ogrev. vode (°C)10/35 - topl. mo~ (kW) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Potreben pretok podtalnice (m3/h) Pretok ogrevalne vode (m3/h) Dimenzija naprave VxŠxG (cm) Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa dB (A)

TE110

TE140

13.36/5.5 13.36 2.3 2.47 150x60x64 164 15

18.63/5.3 18.63 3.1 3.33 150x60x64 181 15

Enostavna monta`a, ker je hranilnik `e vgrajen(serija TM) fleksibilna ker je `e pripravljena za priklju~itev hranilnika (serija TE) kompaktna kajti toplotna ~rpalka - dodatni elektri~ni grelnik - vremensko vodena regulacija za dva ogrevalna voda in pripravo tople sanitarne vode - preklopni ventil - filter - vgrajeni v napravi, tiho delovanje.

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: ROBERT Tip JUNKERS

BOSCH

d.o.o. Ljubljana

AE 60-1 + ASC 160

* Toplotna mo~ (kW) / grelno {tevilo Temp. zraka /Temp. ogrevalne vode (°C) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Vgrajen elektri~ni grelnik (kW) Volumen zalogovnika tople vode (l) Dimenzija priklju~kov za zrak Pretok zraka Dimenzija naprave VxŠxG (cm) Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa

AE-80-1 + ASC 160

6.0/4.3 7.9/3.9 +7/35 +7/35 13,5 13,5 9 9 163 163 AE(119x82x64) ASC (166x60x61,5) 140+122 145+122 -

Enostavna, hitra in udobna instalacija zaradi celovitega sistema, z notranjim in zunanjim delom, v katerem so integrirane `e vse potrebne sistemske komponente, ve~ tople vode, temperatura ogrevalnega voda 65°C, hladilni medij R407C, inteligentna regulacija.

ZRAK - VODA

VODA - VODA

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: TEHNOHLAD d.o.o. Tip Toplotna mo~ pri 0/35°C (kW) Toplotna mo~ pri 0/55°C (kW) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Grelno {tevilo po EN 255 pri +10/35°C Hladilno sredstvo Min. temp. vstopne vode (°C) Max. temp. ogrevne vode (°C) Dimenzije ŠxGxV (mm) Bruto te`a (kg)

Re~ica ob Savinji TH S 10 10,1 9,3 2,6 3,8 R407C -10 55 680x600x1300 160

TH S 15 14,8 13,5 3,7 4 R407C -10 55 680x600x1300 178

Toplotne ~rpalke zemlja–voda energijo pridobijo iz navpi~no vkopane zemeljske sonde, ali iz vodoravno vkopanega cevnega registra. Cevi, po katerih kro`i voda z dodatkom sredstva proti zmrzovanju, prevzemajo zemeljsko toploto, ki jo teko~ina prenese v izmenjevalec toplotne ~rpalke, tam se ohladi, toploto pa ~rpalka prenese v ogrevalni sistem stavbe.

Ponudnik: TEHNOHLAD d.o.o. Re~ica ob Savinji Tip TH V 8 Toplotna mo~ pri 0/35°C (kW) 8,2 Toplotna mo~ pri 0/55°C (kW) 7,2 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 1,5 Grelno {tevilo po EN 255 +10/35°C 5,46 Hladilno sredstvo R407C Min. temp. vstopne vode (°C) +7 Min. pretok vstopne vode m3/h 1,2 Max. temp. ogrevne vode (°C) 55 Dimenzije ŠxGxV (mm) 680x600x1300 Bruto te`a (kg) 140

TH V 14 14,4 12,6 2,6 5,5 R407C +7 2,0 55 680x600x1300 160

Toplotne ~rpalke voda-voda sodijo med energetsko naju~inkovitej{e sisteme. Zaradi stalne in visoke temperature podtalnice je razmerje med vlo`eno in pridobljeno energijo zelo ugodno. Za izdelavo vrtine je potrebno pridobiti dovoljenje.

Ponudnik: TERMO Tip TERMOpump

C2/150

C3/300

1,99 / 3,62 0,55 opcija – 2 kW 150 15/55 800 1400 x 600 120 -

2,67 / 3,87 0,69 opcija – 2 kW 300 15/55 950 2000 x 600 135 -

Nastavljiva temperatura do max. 55°C, aktivna antilegionelna za{~ita (pregrevanje vode preko 60°C), • posebnost - posebej za toplotne ~rpalke razvit kompresor, kondenzator ter uparjalnik za visoko u~inkovitost in velike prihranke energije, ter optimiran emajliran bojler s PU izolacijo ter za{~itno Mg-anodo, dodatni toplotni prenosnik v bojlerju omogo~a segrevanje sanitarne vode tudi s pomo~jo kotla (drva, olje, plin) ali son~nih kolektorjev, elektronski krmilnik z prikazovalnikom ter ~asovnikom.

SHOP

d.o.o. Velenje

Max. toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Vgrajen elektri~ni grelnik (kW) Volumen zalogovnika tople vode (l) Temp. zraka /Temp. ogrevalne vode (°C) Dimenzija priklju~kov za zrak Pretok zraka (m3/h) Dimenzija naprave (mm) Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa


ZRAK - VODA

VODA - VODA

ZEMLJA - VODA

T^ - PREGLED PONUDBE Ponudnik: TERMO TipTERRApump

SHOP

d.o.o. Velenje

W8

W12

Toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Volumen zalogovnika tople vode (l) Temp. zemlje /Temp. ogrevalne vode (°C) Dimenzija naprave (cm) Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa

7,45 / 4,36 1,71 S0/W35 600 x 650 x 1150 100 -

10,75 / 4,52 2,38 S0/W35 600 x 650 x 1150 110 -

Ponudnik: TERMO Tip AQUApump

W10

W16

11,90 / 5,28 2,25 2,00 W10 / W35 600x650x1150 110 -

17,10 / 5,41 3,16 2,50 W10 / W35 600x650x1150 130 -

SHOP

27

T^ za stanovanjske in poslovne objekte. Toploto pridobiva iz zemeljskega kolektorja ali geosonde, za visoko stopnjo udobja, je energetsko u~inkovit vir energije tako za ogrevanje kot hlajenje prostorov, ter pripravo tople sanitarne vode skozi celo leto. Monovalentni na~in delovanja brez dodatnih ogrevalnih sistemov ali grelcev. Visok izkoristek zaradi uporabe vrhunskih kompresorjev Copeland Scroll. T^ primerne za talne, konvektorske in radiatorske sisteme ogrevanja, reverzibilna izvedba omogo~a aktivno hlajenje neodvisno od temperature zemlje.

d.o.o. Velenje

Toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Potreben pretok podtalnice (m3/h) Temp. vode /Temp. ogrevalne vode (°C) Pretok ogrevalne vode (m3/h) Dimenzija naprave (mm) Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa

Ponudnik: TERMO-TEHNIKA d.o.o. Braslov~e MODEL T^2 – RT 321 AVT Toplotna mo~ (pri +10/55°C) (kW) 1,96 Elektri~na mo~ (pri +10/55°C) (kW) 0,48 * Grelno {tevilo (pri +10/55°C) W/W 4,05 Hladilno sredstvo R134A Volumen bojlerja (l) 300 Povr{ina toplotnega izmenjevalca (m2) 1,45 Dimenzije (V x premer) (mm) 1850 x f 670 Te`a (kg) 142

T^ za ogrevanje stanovanjskih in poslovnih objektov. Toploto pridobiva iz podtalnice s pre~rpavanjem skozi uparjalnik. Za 3 do 4°C ohlajeno vodo vra~amo nazaj v zemljo. Monovalentni na~in delovanja, uporabna vse leto brez dodatnih ogrevalnih sistemov. Ima visoko grelno {tevilo (od 3,5 do 5,5), kar omogo~a vrhunski kompresor Copeland Scroll. Primerna za talne, konvektorske in radiatorske sisteme. Reverzibilna izvedba mogo~a aktivno hlajenje, neodvisno od temperature zemlje.

Visoko zmogljiva T^ za segrevanje sanitarne vode z vgrajenim krmiljem »OPTITRONIC«, ki omogo~a pregrevanje vode na vi{jo temperaturo, ogrevanje s kotlom ali el. grelcem ter avtomatski preklop na drugi vir. V ponudbi je preko 60 modelov sanitarnih T^.

VODA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: TERMO-TEHNIKA d.o.o. Braslov~e MODEL T^K VV 10/11 ZE Toplotna mo~ (pri +10/35°C) (kW) 11,4 Elektri~na mo~ (pri +10/35°C) (kW) 2,1 * Grelno {tevilo (pri +10/35°C) W/W 5,4 Hladilno sredstvo R407C Volumen zalogovnika (l) 130 Dimenzije (V x premer) (mm) 1350 x f 670 Te`a (kg) 142

Kompaktne T^ z izkori{~anjem toplote podtalne vode. T^ ima vgrajen zalogovnik, orevalno obto~no ~rpalko, 3-potni preklopni ventil za prioritetni preklop na ogrevanje sanitarne vode, el. grelec in krmiljenje »TERMOTRONIC« za krmiljenje T^ in celotnega ogrevalnega sistema. V ponudbi je preko 25 modelov T^ voda-voda.

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: TERMO-TEHNIKA d.o.o. Braslov~e MODEL T^K SV 9/11 BE Toplotna mo~ (pri 0/35°C) (kW) 11,2 Elektri~na mo~ (pri 0/35°C) (kW) 2,55 * Grelno {tevilo (pri 0/35°C) W/W 4,39 Hladilno sredstvo R407C Volumen bojlerja (l) 300 Povr{ina toplotnega izmenjevalca (m2) 3,5 Dimenzije (VxŠ xG) (mm) 2050x700x740 Te`a (kg) 225

Kompaktne T^ z izkori{~anjem toplote zemlje. T^ ima vgrajen bojler, ogrevalno in primarno obto~no ~rpalko, 3-potni preklopni ventil za prioritetni preklop na ogrevanje sanitarne vode, el. grelec in krmiljenje »TERMOTRONIC« za krmiljenje T^ in celotnega ogrevalnega sistema. V ponudbi je preko 40 modelov T^ zemlja-voda.

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: TERMO-TEHNIKA d.o.o. Braslov~e MODEL T^ ZV 10/12 E Toplotna mo~ (pri +2/35°C) (kW) 12,4 Elektri~na mo~ (pri +2/35°C) (kW) 3,6 * Grelno {tevilo (pri +2/35°C) W/W 3,44 Hladilno sredstvo R407C Dimenzije T^ (VxŠxG) (mm) 1145x700x480 Te`a (kg) 110 * Po standardu EN 255

T^ zrak/voda z izkori{~anjem toplote okoli{kega zraka. T^ ima vgrajen el. grelec in krmiljenje »TERMOTRONIC« za krmiljenje T^ in celotnega ogrevalnega sistema. Na voljo so izvedbe z lo~enim uparjalnikom ter zunanje in notranje izvedbe V ponudbi je preko 35 modelov T^ zrak-voda. Ve~ na: www.termotehnika.com.


ZRAK - VODA

VODA - VODA

ZRAK - VODA

28

T^ - PREGLED PONUDBE

Ponudnik: THS d.o.o. Maribor Tip Toplotna mo~ Grelno {tevilo pri +2/35°C Elektri~na nazivna mo~ Hladilno sredstvo Pretok zraka Pri zunanjem stati~nem tlaku Pretok ogrevalne vode Pri internem stati~nem tlaku Dimenzije Š x V x G (mm) Bruto te`a (kg) Dimenzije priklju~kov

IDM TERA - CL 8 kW 3,8 2.1 kW R407C / / / / 1100 x 1500 x 750 255 1''

IDM TERRA CL z grelnimi mo~mi od 8 do 33 kW. Prestreza toploto okoli{kega zraka, ki jo nato predaja vodi za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Vgrajen sodoben in u~inkovit Scroll kompresor. Sistem je sestavljen iz plo{~nega uparjalnika in prenosnika toplote ter termostatsko reguliranega ekspanzijskega ventila.

Ponudnik: THS d.o.o. Maribor Tip Toplotna mo~ Grelno {tevilo pri +10/35°C Elektri~na nazivna mo~ Hladilno sredstvo Pretok zraka Pri zunanjem stati~nem tlaku Pretok ogrevalne vode Pri internem stati~nem tlaku Dimenzije Š x V x G (mm) Bruto te`a (kg) Dimenzije priklju~kov

IDM TERA - HGL 8.9 kW 5,8 1,54 kW R407C / / / / 622 x 1180 x 762 105 1''

IDM TERRA HGL z grelnimi mo~mi od 5 do 81 kW. Prestreza temperaturo podtalnice, ki je neodvisna od vremenskih sprememb. Sistem je primeren tudi za direktno ohlajanje. Potrebno je zagotoviti konstanten pretok vode, ki je odvisen od mo~i toplotne ~rpalke. Naprava je opremljena z vsemi potrebnimi priklopi.

Ponudnik: TILIA d.o.o. Novo Mesto Tip * Grelno {tevilo pri +7/35°C Priklju~na napetost / mo~ Hladilno sredstvo Tip kompresorja Ventilator kW Ventilator, hitrost Pretok zraka (m3/h) Dimenzije Š x V x G (mm) Bruto te`a kg Hrupnost dB (A)

CTC ECOAIR COP 3,9 400V / 2,25 kW R407C Scroll 0,14/0,12 2 hitrosti 3000/2500 1190/1280/485 135 od 32,5

Toplotna ~rpalka je dimenzionirana tako, da zagotavlja ogrevanje prostorov do zunanje temperature -15°C. Je primerna za eno ali dvocevne sisteme, tudi za radiatorsko, talno ali stensko ogrevanje. Napreden in za uporabnika prijazen sistem regulacije CTC ECOLOGIC. Izjemno tiho delovanje. Trofazna ali enofazna priklju~na napetost.

CTC ECOPART COP 4,3 400V / 2,5 kW R407C Scroll 5-11,6 A 10 A 27/1,5 596/1115/642 105-140

Je opremljena s patentiranim intercoolerjem, ki pove~a u~inkovitost in `ivljenjsko dobo ter krmilnim sistemom za polnjenje hranilnika. Vgrajeni po~asni zagon (»soft start«); Tiho delovanje, enofazna ali trofazna izvedba. Z enoto Ecocool lahko stavbe tudi hladimo.

CTC ECOHEAT COP 4,3 400V / 2,5 kW 0,2/3 -15/30 R407C Scroll 5-11,6 A 10 A 596/1115/642 105-140

Je opremljena s patentiranim intercoolerjem, ki pove~a u~inkovitost in `ivljenjsko dobo ter krmilnim sistemom za polnj enje hranilnika. Vgrajeni po~asni zagon (»soft start«); Tiho delovanje, enofazna ali trofazna izvedba. Z enoto Ecocool lahko stavbe tudi hladimo.

VODA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: TILIA d.o.o. Novo Mesto Tip * Grelno {tevilo pri +10/35°C Priklju~na napetost / mo~ Hladilno sredstvo Tip kompresorja Max. delovni tlak kompresorja Minimalna glavna varovalka Prekinitvena vrednost tla~nega stikala VT/NT Dimenzije Š x V x G (mm) Bruto te`a (kg)

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: TILIA d.o.o. Novo Mesto Tip * Grelno {tevilo pri 0/35°C Priklju~na napetost / mo~ Min/max pritisk sistema slanice Min/max temperatura sistema slanice Hladilno sredstvo Tip kompresorja Max. delovni tlak kompresorja Minimalna glavna varovalka Dimenzije Š x V x G (mm) Bruto te`a (kg) * Po standardu EN 255


VODA - VODA

T^ - PREGLED PONUDBE Ponudnik: VAILLANT d.o.o. Ljubljana Tip VWW 101/2 Toplotna mo~ (kW) / grelno {tevilo pri +10/35°C 13,9/5,3 pri +10/55°C 13,3/3,8 Elektri~na nazivna mo~ (kW) 4,9 Hladilno sredstvo R407C Pretok vode za dT 3K (l/h) 3045 Pretok ogrevalne vode (l/h) 1229 Dimenzije Š x V x G (mm) 600 x 1200 x 650 Bruto te`a (kg) 149

29

Kompaktna toplotna ~rpalka voda-voda mo~i 14 kW, za ogrevanje in kombinacijo z vsebnikom sanitarne vode. Naprava je sestavljena iz ohi{ja, kompresorja, uparjalnika, kondenzatorja, ekspanzijskega ventila, obto~ne ~rpalke ogrevanja, elektri~nega grelnika za dodatno ogrevanje (6 kW), regulacijo, ter vsem pripadajo~im materialom za monta`o.

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: VAILLANT d.o.o. Ljubljana Vaillant Tip VWS 101/2 * Toplotna mo~ (kW) / grelno {tevilo pri 0/35°C 10,4/4,4 pri 0/55°C 9,5/3,3 Elektri~na nazivna mo~ (kW) 4,9 Hladilno sredstvo R407C Pretok vode za dT 3K (l/h) 2484 Pretok ogrevalne vode (l/h) 902 Dimenzije Š x V x G (mm) 600 x 1200 x 650 Bruto te`a (kg) 152

Kompaktna toplotna ~rpalka zemlja-voda mo~i 10 kW, za ogrevanje in kombinacijo s vsebnikom sanitarne vode. Naprava je sestavljena iz ohi{ja, kompresorja, uparjalnika, kondenzatorja, ekspanzijskega ventila, obto~ne ~rpalke ogrevanja, obto~ne ~rpalke vira toplote, elektri~nega grelnika za dodatno ogrevanje (6 kW), regulacijo, ter vsem pripadajo~im materialom za monta`o.

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: VAILLANT d.o.o. Ljubljana Tip VWL 9C * Toplotna mo~ (kW) / grelno {tevilo pri +2/35°C 10,3/3,4 pri +2/45°C 10,3/2,9 Elektri~na nazivna mo~ (kW) 4,5 Hladilno sredstvo R407C Pretok zraka (m3/h) 3800 Pretok ogrevalne vode (l/h) 1800 Dimenzije Š x V x G (mm) 880 x 1700 x 695 Bruto te`a (kg) 241 Dimenzije priklju~nih kanalov (mm) 800x680 / 700x300

Kompaktna toplotna ~rpalka zrak-voda mo~i 9 kW, za ogrevanje in kombinacijo s vsebnikom sanitarne vode. Naprava je sestavljena iz ohi{ja, kompresorja, uparjalnika, kondenzatorja, ekspanzijskega ventila, obto~ne ~rpalke ogrevanja, ventilatorja, elektri~nega grelnika za dodatno ogrevanje (6 kW), regulacijo, ter vsem pripadajo~im materialom za monta`o.

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: VETO d.o.o. Ljubljana Tip Stiebel Eltron Toplotna mo~ (kW) * Grelno {tevilo Temp. zraka /Temp. ogrevalne vode (°C) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Vgrajen elektri~ni grelnik (kW) Volumen zalogovnika tople vode (l) Dimenzija priklju~kov za zrak (mm) Pretok zraka (m3/h) Dimenzija naprave mm Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa dB (A) 5 m

WPL 13 E 8,1 3,4 +2/35 2,4 max. 8,8 kW f 560 3500 1116 x 1128 x 784 210 43

WPL 18 E 11,3 3,7 +2/35 3,0 max. 8,8 kW f 560 3500 1116 x 1128 x 784 220 43

Avtomatska priprava ogrevalne vode do 60°C temperature predtoka, primerna za talno in radiatorsko ogrevanje. Deluje do zunanje temperature –20 °C in je opremljena s centralno regulacijo ogrevalnega sistema, z vgrajenimi varnostnimi funkcijami. Polnjena z negorljivim varnostnim hladivom R 407 C, z mo`nostjo hlajenja (tip WPL COOL). Tip LWZ je kompaktne izvedbe in omogo~a ogrevanje, TSV, centralno prezra~evanje, solarni priklop.

WPF 5 5,8 4,3 0/35 1,3 960 x 510 x 680 108 46

WPF 10 9,9 4,5 0/35 2,2 960 x 510 x 680 121 51

Odvisno od temperature vira toplote lahko predtok ogrevalne vode ogreje do 60 °C, med bivalentnim delovanjem pa zna{a temperatura povratka ogrevalne vode do max. 75 °C. Krmiljenje z vgrajeno avtomatiko, vodeno s temperaturo zunanjega zraka. Polnjena s hladivom R410A, ima mo`nost aktivnega in pasivnega hlajenja. Mo`nost kompaktne izvedbe z vgrajenim bojlerjem TSV (tip WPC) ali modularna izvedba (tip WPF M).

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: VETO d.o.o. Ljubljana Tip Stiebel Eltron Toplotna mo~ (kW)/ grelno {tevilo * Grelno {tevilo Temp. zemlje /Temp. ogrevalne vode (°C) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Volumen zalogovnika tople vode (l) Dimenzija naprave (mm) Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa dB (A)

* Po standardu EN 255


VODA - VODA

30

T^ - PREGLED PONUDBE

Ponudnik: VETO d.o.o. Ljubljana Tip Stiebel Eltron Toplotna mo~ (kW)/grelno {tevilo * Grelno {tevilo Temp. vode /Temp. ogrevalne vode (°C) Elektri~na priklju~na mo~ (kW) Potreben pretok podtalnice (m3/h) Pretok ogrevalne vode (m3/h) Dimenzija naprave (mm) Neto te`a naprave (kg) Nivo hrupa dB (A)

WPW 7 7,2 5,4 +10/35 1,3 1,5 1,5 960 X 510 X 680 108 46

WPW 13 12,5 5,5 +10/35 2,3 2,6 2,6 960 X 510 X 680 121 51

Vir toplote je podtalnica, odvisno od temperature vira toplote, lahko ogrevalno vodo ogreje do 60 °C. Med bivalentnim delovanjem lahko temperatura povratka ogrevalne vode zna{a max. 75°C. Krmiljenje z vgrajeno avtomatiko, vodeno s temperaturo zunanjega zraka. Polnjena s hladivom R 410 A. Obstaja tudi modularna izvedba tip WPW M.

AWO- na prostem 14,8 3,3 4,5 200 do 1000

Kompaktna toplotna ~rpalka za postavitev v stavbi ali na prostem. Tiho obratovanje z nizkimi vibracijami. Vbrizgavanje vro~ega plina za temperature ogrevalnega vtoka do 65 °C, zato je primerna tudi za radiatorske sisteme. Lamele uparjalnika so odporne proti koroziji tudi na slanem zraku. Plo{~ni prenosnik toplote iz plemenitega jekla za predajo toplote ogrevalnemu sistemu. Podrobne podatke in cene najdete na www.viessmann.si.

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: VIESSMANN d.o.o. Maribor VIESSMANN VITOCAL 350-A - Tip AWI- v zgradbi Toplotna mo~ [10,6 / 14,8 / 18,5 kW] 10,6 * Grelno {tevilo (2/35°C razpon 10 K) 3,3 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 3,2 Vol. zalogovnika tople vode (l) -pribor 200 do 1000 Temp. zraka /Temp. ogrevalne vode (°C) pri zrak -20 °C 55 pri zrak -5 °C 65 Pretok zraka (m3/h) 3500 Dimenzija naprave D x Š x V (mm) 1070x870x1365 Neto te`a naprave (kg) 255 Nivo hrupnosti po dB (A) 57,5 po DIN EN ISO 3744

55 65 4000 1095 x1520x1370 300 66 po ISO 13261-1

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: VIESSMANN d.o.o. Maribor VIESSMANN VITOCAL 242-G Tip BWT 106 Toplotna mo~ [6,6 / 8,0 / 9,7 kW] 6,6 * Grelno {tevilo (0/35°C razpon 10 K) 4,4 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 1,5 Toplotna mo~ preto~nega grelnika ogrevalne vode (kW) stopenjsko 2/4/6 Volumen integriranega ogrevalnika sanitarne vode (l) 250 Maks. temp. ogrevalnega vtoka (°C) 60 Dimenzija naprave d x { x v (mm) 677 x 600 x 2085 Neto te`a naprave (kg) 265 Nivo hrupnosti dB (A) 55

Vitocal 242-G vsebuje toplotno ~rpalko, ogrevalnik sanitarne vode s solarni prenosnikom toplote za kori{~enje son~ne energije. Vgrajeno: obto~ne ~rpalke za primarni krogotok, ogrevalni krogotok in ogrevanje sanitarne vode, solarna ~rpalna postaja, elektri~no dogrevanje sanitarne vode, menijsko vodena regulacija. Vitocal 222-G je energijski center s hranilnikom tople sanitarne vode brez solarne podpore. Podrobne podatke in cene najdete na www.viessmann.si.

ZEMLJA - VODA

* Po standardu EN 255

Ponudnik: VIESSMANN d.o.o. Maribor VIESSMANN VITOCAL 300-G Tip BW 112 Topl. mo~ [6,2/8,4/10,2/2,1/15,1/17,6 kW] 12,1 * Grelno {tevilo (0/35°C razpon 5 K) 4,7 Elektri~na priklju~na mo~ (kW) 2,57 Toplotna mo~ preto~nega grelnika ogrevalne vode (kW) stopenjsko 3/6/9 Volumen zalogovnika tople vode (l) -pribor 200 do 1000 Maks. temp. ogrevalnega vtoka (°C) 60 Dimenzija naprave d x { x v (mm) 720 x 600 x 1065 Neto te`a naprave (kg) 158 Nivo hrupnosti dB (A) 57

Toplotna ~rpalka za postavitev v stavbi. Z optimiranim obratovanjem na delovno to~ko. Tiho obratovanje z nizkimi vibracijami zaradi dvojno ule`ajenega Scroll kompresorja, zvo~no du{ilnega dvojnega ohi{ja in nihajno lo~enih postavitvenih nog. Plo{~ni prenosniki toplote iz plemenitega jekla (1.4401) za primarni in sekundarni krogotok Regulacija s funkcijo za natural in active cooling - hlajenje prostorov poleti. Podrobne podatke in cene najdete na www.viessmann.si.

ZRAK - VODA

* Po standardu EN 14511

Ponudnik: VITANEST d.o.o., KLIMA CENTER, Nova Gorica ERHQ014W1/EKHBX 016AB3V3 Model: Altherma by DAIKIN Topl. mo~ / grelno {tevilo pri +7/35°C (T=5°C) (EUROVENT) 14,50 kW/4,35 pri +2/35°C (T=5°C) (EUROVENT) 10,07 kW/3,31 pri +7/35°C (T=5K) (EN14511) 14,9 kW/4,5 pri +2/35°C (T=10K) (EN14511) 9,9 kW/3,7 Elektri~na nazivna vhodna mo~ (kW) 3,73 Pretok ogrevalne vode (l/min) 40,1 Pri internem stati~nem tlaku 43,5 k Pa Dimenzije Š x V x G mm 900x1345x320/ 502x922x361 Bruto te`a (kg) 108/55 Dimenzije priklju~nih cevi za vodo 1-1/4”

Toplotna ~rpalka zrak – voda za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Sistem Altherma je sestavljen iz zunanje zra~ne in notranje vodne enote, ki jo lahko priklju~imo na vse nizkotemperaturne radiatorje in sisteme talnega ogrevanja. Zunanja enota iz ozra~ja ~rpa nizkotemperaturno toploto, ki ji zvi{a temperaturo. Zvi{ano toploto po hladilnem cevovodu prena{a v vodno enoto.


T^ - PREGLED PONUDBE

Izkoristimo toploto Zemlje

D

oslej se je za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode za dru`inske hi{e v glavnem uporabljalo kurilno olje ali plinsko ogrevanje. Danes vse ve~ ljudi problem preskrbe s toplotno energijo re{uje s toplotnimi ~rpalkami. Te ~rpalke ne porabljajo fosilnih goriv, ampak toplotno energijo, ki je akumulirana v tleh, podzemnih vodah ali zraku. Po statisti~nih podatkih je v Evropi vsakoletna rast name{~enih toplotnih ~rpalk za potrebe ogrevanja kar 40%. Vsaj dve tretjini tega so to ~rpalke, ki za izvor energije uporabljajo toploto zemlje s pomo~jo zemeljskih sond ali zemeljskih kolektorjev. S toplotno ~rpalko zemlja – voda lahko lastniki zgradb v primerjavi z oljnim ali plinskim kotlom prihranimo do polovice obratovalnih stro{kov.

U~inkovita raba energije Pomembno je poudariti, da toplotna ~rpalka deluje var~no, kar pomeni da se s ~im manj porabljene elektri~ne energije proizvede ~im ve~ toplote. V tehni~nih podatkih za toplotne ~rpalke proizvajalci kot merilo za u~inkovitost izkori{~anja energije navajajo t.i. vrednost COP (Coefficient of Performance). Sodobni grelniki Junkers vrste TM in TE pod najugodnej{imi pogoji dosegajo zelo visoko COP - vrednosti vse do 5. To pomeni, da z elektri~no mo~jo 1 kW proizvedejo do 5 kW uporabnega toplotnega u~inka – preostale 4 kW mo~i namre~ pridobijo iz zemlje. Predpogoj za visoko vrednost COP je ni`ja temperatura ogrevalnega voda ogrevalnega sistema. Zato se morajo toplotne ~rpalke po mo`nosti kombinirati z nizkotemperaturnim re`imom gretja (talnim ali stenskim ogrevanjem).

S ~rpalko toplote zemlje lahko lastniki zgradb v primerjavi z oljnimi ali plinskimi kotli privar~ujejo do polovice stro{kov za delovanje in vzdr`evanje ogrevalnega sistema. (Vir: Junkers)

Velikost toplotnega u~inka Pri toplotnih ~rpalkah je posebej pomembno temeljito na~rtovanje, ki mora biti naloga instalaterja. Ta mora na podlagi izra~una (v odvisnosti od potreb zgradbe po toploti in topli sanitarni vodi) dolo~iti potreben toplotni u~inek. Predimenzionirane toplotne ~rpalke namre~ pogosto povzro~ajo visoke stro{ke namestitve.

Modularna ali kompaktna naprava? Junkers nudi toplotne ~rpalke z vgrajenim hranilnikom sanitarne vode – t.i. modularne naprave in toplotne ~rpalke, ki se kombinirajo s hranilnikom vode – t.i. kompaktne naprave. Zaradi omejene velikosti hranilnika so modularne naprave primerne za enodru`inske hi{e, z najve~ {tirimi dru`inskimi ~lani. Za ve~ja gospodinjstva in vi{ji nivo udobja porabe sanitarne vode priporo~amo kompaktno napravo z lo~enim hranilnikom tople vode. Hranilniki za sanitarno vodo so na voljo vse do 500l volumna.

Dodatne mo`nosti z Junkers toplotnimi ~rpalkami Ogrevalni sistem s toplotno ~rpalko se lahko namensko dopolni z dodatnimi napravami, s hranilnikom, konvektorjem hlajenja (mo`nost hlajenja objekta) in zbiralnikom odpadnega zraka, za dodatno pridobivanje energije iz odpadnega zraka. Kupec kompletnega pribora Junkers je lahko prepri~an, da bodo vse komponente med seboj usklajeno delovale. Prednost za izbiro Junkers-ovih toplotnih sistemov je tudi mre`a poobla{~enih serviserjev. Junkers podpira svoje poslovne partnerje in in{talaterje s {olanji, informacijami in prakti~nimi izku{njami, kar v praksi pomeni, da tehnik specialist pomaga in{talaterju pri namestitvi njegovih prvih toplotnih ~rpalk. Investitorji in podjetja, ki se ukvarjajo z obnovo stanovanjskih objektov, se lahko zanesejo na strokovno usposobljenost Junkers poobla{~enega partnerja za toplotne ~rpalke. • Simon Plaznik

31


32

T^ - PREGLED PONUDBE

Nalo`ba za vnuke

L

astnik stavbe v Mariboru je in`enir strojni{tva, zato dobro ve, zakaj je v obnovljeno staro hi{o vgradil toplotno ~rpalko, prisilno prezra~evanje z vra~anjem toplote, jo odli~no izoliral, vgradil troslojna okna, projekt pa zaklju~il z velikim podzemnim rezervoarjem de`evnice, s katero izpira strani{~a in pere.

Izolacija 18 cm- majhna okna na severni - velika na ju`ni strani.

Obnovljena stavba Postopna obnova stavbe, v kateri je ves ~as bival z dru`ino je posebna zgodba, dokazal pa je, da je stvar izvedljiva. Stavba ima tri eta`e in 220 kvadratov uporabne povr{ine. Vso stavbo greje s talnim ogrevanjem, ki ga podpira prezra~evalni sistem z vra~anjem toplote. Vsa okna in balkonska vrata imajo troslojno zasteklitev in medprostore polnjene z argonom. Okvir oken je osemkomorni, vsem oknom pa so pred vgradnjo namestili dodatni zunanji okvir, da je lahko izolacija tudi na okenski {paleti skoraj enako debela kot na hi{i. Stavba je toplotno izolirana z 18 cm trde polistirenske pene. Pri tem je potrebno omeniti, da je pred nanosom armiranega ometa izdelal termografski posnetek stavbe. Na njem se je pokazalo, da je toplota veselo uhajala tudi skozi milimeter {iroke {pranje, ki so na nekaj mestih nastale zaradi malomarno name{~enih plo{~. Špranje je naknadno zapolnil z PU peno in toplotni mostovi so izginili.

Toplotna ~rpalka s priklju~no mo~jo 1,9 kW pokrije vse potrebe.

nekaj pritiski na displej avtomatike ~rpalke smo ugotovili, da je v dveh letih delovala 2500 ur (povpre~no 3,4 ure na dan), do sedaj je porabil 5.000 kWh elektrike, pridobil pa 4 krat toliko toplote. Sanitarna voda ima vedno med 45 in 50°C, temperatura vode v predtoku talnega ogrevanja pa tudi pozimi le redko prese`e 26°C. Avtomatika ~rpalke je preprosta, brez nepotrebnih informacij ter z dvemi meniji omogo~a nastavitev temperature predtoka ogrevanja in sanitarne vode. Stoji v kletnem delu, je malce glasnej{a kot

Majhna toplotna ~rpalka Vseh 220 kvadratov stavbe in sanitarno vodo ogreva manj{a toplotna ~rpalka zemlja – voda, s priklju~no elektri~no mo~jo 1,9 kW, kar je manj kot porabi obi~ajni elektri~ni 80 litrski grelnik vode. Z

hladilnik in ves ~as deluje brez pripomb. V istem prostoru stojita {e grelnik sanitarne vode in vodni hranilnik toplote, oba s prostornino 300 l.

Zemeljska sonda Zaradi manj{ega zemlji{~a in nekaj starih dreves, ki jih ni hotel posekati, se je graditelj odlo~il za zemeljsko sondo. Izbrana to~ka za vrtanje se je nahajala med njegovo in sosedovo hi{o. Zaradi tega je bilo potrebno obe stavbi za{~ititi z nekaj metrov visokim lesenim ogrodjem in napetimi PVC ponjavami. Vse zaradi tega, ker vrtalna naprava vrtino izpihuje z zrakom pod visokim pritiskom, pri tem pa zemlja in blato brizgata visoko v zrak. Vrtina je globoka 120 m, vanjo so speljali dvojno »U« cev in vse skupaj zalili s teko~im betonom. Tak{no vrtanje stane okrog 10.000 €, cena je odvisna tudi od podlage in hitrosti, s katero lahko prodirajo v tla. Iz zemlje pridobi dovolj toplote da z njo preko vsega leta greje vodo in pozimi {e stavbo, kar pa nebi bilo mo`no, ~e nebi vgradil tudi prezra~evanja z vra~anjem toplote. Pasivni sprejem toplote omogo~ajo {e velika okna na ju`ni strani stavbe in majhna na severni, zato bo hi{a sedanji in prihodnjim generacijam zagotavljala var~no in sonaravno bivanje. • Simon Tihec

Trenutek preden obte`ene cevi zdrvijo do dna vrtine.


T^ - PREGLED PONUDBE

33

{tevilo se je pri uveljavljenih proizvajalcih, pri temperaturi zraka +7°C povzpelo `e krepko ~ez 4, pri temperaturi zraka -7°C pa je ve~je kot 2. Toplotne ~rpalke so uporabne za pripravo sanitarne tople vode, ter za ogrevanje s talnim ali radiatorskim ogrevanjem. Zelo uporabne so tudi za ogrevanje bazenske vode.

Mo`nost nadgradnje

Toplotne ~rpalke

P

oznamo jih tudi pod imenom split ali deljene klimatske naprave. Toploto poleti ~rpajo iz prostora, pozimi pa v prostor. Sodobne toplotne ~rpalke niso obi~ajne klima naprave. Notranje enote so hidravli~ni moduli, opremljeni z vso potrebno krmilno elektroniko in elementi, potrebnimi za kro`enje in uporabo tople vode. Razdelimo jih lahko v dve ve~ji skupini, na tiste, ki za vir toplote uporabljajo okoli{ki zrak in na tiste, ki vir toplote najdejo pod zemljo.

Zajemanje toplote zraka Najenostavnej{a je izvedba na zrak, saj lahko zunanjo enoto, enako kot pri split klimatski napravi, postavimo ob hi{o, na streho oziroma tja, kjer imamo prostor in takoj za~nemo zajemati toploto okolice. Toplotne ~rpalke zrak/voda s pomo~jo spremenljivega {tevila obratov kompresorja (inverter), dosegajo odli~ne izkoristke tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah in so uporabne vse leto. Povpre~na zimska temperatura zraka v

Ljubljani, je za obdobje zadnjih 10 let, zna{ala okoli 1,5°C. Grelno {tevilo je razmerje med prejeto in oddano energijo. ^e toplotna ~rpalka za pogon kompresorja porabi 1 kW, pri tem pa odda 4 kW toplote, ima grelno {tevilo 4. To

Proizvajalec Fujitsu je pripravil {irok nabor razli~nih mo~i, s ~imer je omogo~ena najbolj{a izbira z ozirom na toplotne potrebe. Vodilo na~rtovalcev je bila izdelava visokozmogljive naprave, v{e~ne oblike, ki je tudi modularno nadgradljiva. Po vgradnji se lahko ~ez ~as odlo~imo, da dodamo KIT modul za dvojni tokokrog ali pa KIT modul za bazensko ogrevanje in druge dodatke. V hidravli~nem delu, ki stoji v stavbi, je vgrajen sodoben patentiran toplotni izmenjevalec izdelan iz nerjave~ega jekla, ki ne potrebuje protizmrzovalnega sredstva, saj ima vgrajen dodaten elektri~ni grelec ter lahko odstranljiv pokrov, za la`je vzdr`evanje.

Zunanja enota Prihaja iz skupine na terenu preizku{enih zunanjih enot split klimatskih naprav. Z vgrajeno V- PAM invertersko elektroniko, se je sposobna takoj odzvati na zahteve uporabnika, ko potrebuje ve~ toplote. Mo~ vedno prilagodi trenutnim potrebam in s tem ne porablja ve~ energije, kot je potrebno. Poraba elektrike je optimizirana, te`a in velikost naprave sta do 60% manj{i, glasnost pa je opazno ni`ja kot pri obi~ajnih toplotnih ~rpalkah. Z dograditvijo 200 ali 300 litrskega bojlerja bomo zagotovili zadostno koli~ino tople vode za vso dru`ino. • Gregor Deu


34

T^ - PREGLED PONUDBE

Visoko kakovostne toplotne ~rpalke

Ochsner

O

chsner je avstrijski proizvajalec toplotnih ~rpalk s 35-letno tradicijo in ve~ kot 85.000 izvedenimi referencami.

Ochsnerjeve toplotne ~rpalke odlikuje:

Ochsner je vodilno podjetje na podro~ju tehnolo{kega razvoja toplotnih ~rpalk, saj je odgovorno za veliko ve~ino inovacij in izbolj{av sistemov. Kakovost toplotnih ~rpalk Ochsner potrjujejo tudi testi neodvisne {vicarske institucije »WärmepumpenTestzentrum WPZ«, ki jih uvr{~ajo v sam vrh po kvaliteti, ekonomi~nosti in zanesljivosti obratovanja. Podjetje ponuja kon~nemu uporabniku celovito re{itev, vklju~no s sistemom kontrole kakovosti in sledljivostjo proizvodov v sami proizvodnji ter na terenu. Za kvaliteten in u~inkovit sistem je poleg kvalitetne toplotne ~rpalke potrebna tudi kvaliteta izvedbe, ki jo lahko zagotovi samo izobra`en in izku{en izvajalec, ki ima neomejeno podporo pri proizvajalcu opreme. Proizvodni program podjetja obsega toplotne ~rpalke za pripravo sanitarne vode, gretja ter reverzibilne toplotne ~rpalke za gretje in hlaje-

• visoko grelno {tevilo – COP, • temperatura vode do 65°C brez dogrevanja, • varno in tiho delovanje, • dodatna mo`nost gretja sanitarne vode, • zanesljivo delovanje, • povezljivost z zunanjimi napravami. nje. Ochsner omogo~a ~rpanje toplote iz vseh treh virov: vode, zemlje ali zraka. V ponudbi tako najdemo toplotne ~rpalke za pripravo sanitarne vode z ogrevalno mo~jo 2.2kW in zalogovnikom 300L, toplotne ~rpalke za ogrevanje in hlajenje prostorov, bazenov ali ve~jih poslovnih zgradb ogrevalne mo~i od 6kW do 100kW ter ~rpalke ve~jih mo~i od 100kW do 1.9MW za ogrevanje hotelov, {ol, telovadnic in ve~jih prostorov. ^rpalke za pripravo sanitarne vode iz »odpadnega« zraka omogo~ajo razvla`evanje, nadzorovano prezra~evanje ali pohlajevanje prostorov. • Branko Flajnik, Genera


Iz zraka v vodo Toplotna ~rpalka zrak-voda omogo~a var~no ogrevanje prostorov in sanitarne vode ter hlajenje v enem sistemu, zato je dobra alternativa fosilnim gorivom. Sistem je sestavljen iz notranje vodne enote in zunanje enote, name{~ene izven stavbe. Zunanja enota iz ozra~ja ~rpa toploto, ji zvi{a temperaturo, toploto pa po hladilnem cevovodu prena{a v notranjo vodno enoto. Ta predaja toploto vodi, ki kro`i skozi notranje grelne enote, po talnem ogrevanju in rezervoarju sanitarne vode.

Topla sanitarna voda Ogrevanje sanitarne vode se vklju~i s preklopom sistema iz ohlajevalnega ali ogrevalnega na~ina v sanitarni na~in. Za oskrbo s toplo sanitarno vodo je potreben namenski vodni zbiralnik iz nerjave~ega jekla. Kombinacija z

dodatnim elektri~nim grelnikom v zgornjem delu zbiralnika sanitarne vode in toplotnim izmenjevalnikom s toplotno ~rpalko v spodnjem delu, zagotavlja zelo nizko porabo energije in hitro ogrevanje vode. Avtomatika enkrat tedensko samodejno segreje vodo na 70°C, s ~imer je onemogo~ena rast {kodljivih mikroorganizmov.

Zunanja enota prestre`e toploto okoli{kega zraka.

Razli~ne kombinacije Daikinovo toplotno ~rpalko Altherma je mo`no sestaviti na tri na~ine: eno-energijsko, samostojno ter kombinirano. Z ve~namensko ogrevalno in ohlajevalno razli~ico pa lahko temperaturo kro`e~e vode zni`amo do 4°C. O na~inu sestave se odlo~amo na osnovi ravnovesja med nalo`benimi in obratovalnimi stro{ki ter glede na razli~ne naloge, ki jih naj sistem opravi. Vse tri na~ine postavitve je Simboli~ni prikaz vgradnje sistema toplotne ~rpalke.

mo`no kombinirati {e s solarnimi kolektorji. Sistem upravljamo z nastavljivim ~asovnikom, ki omogo~a dnevno in tedensko programiranje. Z njim lahko nastavimo ni`jo temperaturo pono~i ali med po~itnicami, ter vi{jo temperaturo zjutraj ali pred prihodom v prostore. Toplotna ~rpalka zrak-voda je sodobna, var~na in okolju prijazna ogrevalna in hladilna naprava. Omogo~a prehod iz potratnih in vedno dra`jih tradicionalnih sistemov ogrevanja, ki imajo nesprejemljivo visok vpliv na okolje. S toplotno ~rpalko zrak-voda ubijemo dve muhi na en mah, prihranimo energijo in si zagotovimo bivalno udobje skozi vse leto. • Primo` Kompara

Notranja enota ~rpalke zrak voda in zalogovnik tople vode.


je dobavljiva v mo~eh 7 in 9 kW, z vgrajeno vremensko vodeno regulacijo za dva ogrevalna kroga in preklopnim ventilom za pripravo sanitarne tople vode.

Toplotna ~rpalka zemlja/voda

Toplotne ~rpalke

Vaillant @

Dovr{en dizajn omogo~a postavitev toplotne ~rpalke v skoraj katerikoli prostor.

e od samega za~etka razvoja sodobne tehnologije ogrevanja je Vaillant kot najve~ji evropski proizvajalec na tem podro~ju, zaznamoval napredek z razvojem inovativnih naprav za ogrevanje in pripravo tople vode. Naprave, ki so med seboj popolnoma usklajene, predstavljajo Vaillantov inteligentni sistem, v katerega sodi tudi nova generacija toplotnih ~rpalk geoTHERM. Za delovanje toplotne ~rpalke so na razpolago izvori toplote iz zemlje, podzemnih voda in okoli{kega zraka. V posameznih primerih je glede na krajevne pogoje, vrsto tal in klimatske pogoje treba izbrati najprimernej{i izvor toplote. ^im bolj kakovosten je izbrani izvor toplote, toliko manj bo obratoval kompresor ~rpalke. Izkori{~amo lahko toploto okoli{kega zraka, toploto tal ali toploto podtalne vode.

Zrak kot izvor toplote Toplotna ~rpalka zrak/voda predstavlja v primerjavi z izkori{~anjem toplote tal ali podtalne vode ugodno re{itev glede na investicijske stro{ke, ob pravilnem dimenzioniranju pa prav tako kot ostale zagotavlja dovolj energije za ogrevanje do zunanje projektne temperature. Osnovna prednost zraka kot izvora toplote je stalna razpolo`ljivost, slabost pa je v tem, da izkoristek in mo~ ~rpalke padata z ni`anjem zunanje temperature, ter vi{anjem temperature dvi`nega voda. Zato je pod zunanjo projektno temperaturo potrebna pomo~ elektri~nega grelca, ki je v toplotni ~rpalki serijsko vgrajen. Kot pri ostalih toplotnih ~rpalkah je tudi pri tej priporo~ljiva uporaba izklju~no nizkotemperaturnih sistemov ogrevanja. Vaillant toplotna ~rpalka zrak/voda sesa zrak iz okolice preko kanalov. Tako je uparjalnik vgrajen v toplotno ~rpalko in ne v okolico zgradbe. ^rpalka

Toplotna ~rpalka zemlja/voda izkori{~a energijo nakopi~eno v zemlji. V namen izkori{~anja te energije uporabljamo zemeljski kolektor oziroma zemeljsko sondo. Zemeljski kolektor je priporo~ljiv predvsem tam, kjer imamo okoli stavbe, ki jo ogrevamo dovolj povr{ine za postavitev zemeljskega kolektorja, kjer pa zadostne povr{ine ni, lahko uporabimo zemeljsko sondo. Pri zemeljskem kolektorju je zelo pomembna globina polaganja cevi, saj moramo zagotoviti, da so polo`ene pod globino zmrzovanja, vendar ne pregloboko, saj se zemeljski kolektor regenerira s pomo~jo son~nega sevanja. Vaillant ponuja re{itev tudi za objekte, kjer je povr{ine za postavitev klasi~nih zemeljskih kolektorjev premalo. Tu lahko uporabimo kapilarne zemljske kolektorje, ki pa so primerni samo za toplotne ~rpalke manj{ih mo~i, do desetih kilovatov. Zaradi hitre in enostavne monta`e, ter majhnega prostora za monta`o, ki zna{a okoli 170m2, predstavljajo kompaktni zemeljski kolektorji zanimiv in v mnogih primerih zelo uporaben artikel.

Toplotna ~rpalka voda/voda Toplotna ~rpalka voda/voda je primerna tam, kjer razpolagamo z dovolj veliko koli~ino podtalnih voda. Je najbolj u~inkovita od vseh, saj je temperatura podtalne vode skozi celo leto prakti~no konstantna in v poznih zimskih mesecih pade le za stopinjo ali dve. Vendar pa je potrebno preveriti ustreznost podtalne vode glede na vsebnost snovi, ki lahko {kodujejo materialom vgrajenim v toplotno ~rpalko. ^e voda ni primerna, je potrebno vgraditi dodatni toplotni izmenjevalec, tako da podtalna voda ne vstopa direktno v samo toplotno ~rpalko. Pomemben je tudi prera~un potopne ~rpalke, ki mora upo{tevati ~rpalno vi{ino ter padec tlaka v ceveh in toplotnem izmenjevalcu. Ob uporabi pre{ibke ~rpalke se kaj hitro zgodi, da se ~rpana voda preve~ ohladi, kar povzro~i blokado delovanja toplotne ~rpalke.

Toplotne ~rpalke ve~jih mo~i Kot novost v prodajnem programu Vaillant ponuja tudi ~rpalke ve~jih mo~i. Tako lahko s pomo~jo zemeljskih kolektorjev pridobimo 44 kW toplote, s pomo~jo podtalne vode pa 56 kW, kar v povezavi z novograjenimi objekti in ustrezno izolacijo omogo~a ogrevanje tudi do 1100 kvadratni metrov povr{ine. Ob tem je seveda treba upo{tevati priporo~ila za uporabo dovolj velikih zalogovnikov toplote, ki omogo~ajo nemoteno delovanje ~rpalke, posledi~no pa tudi dovolj veliko zalogo energije za ~as mirovanja toplotne ~rpalke.

Preverjena kvaliteta Da kvaliteta Vaillant toplotnih ~rpalk ni vpra{ljiva, je potrdilo tudi neodvisno nem{ko podjetje StiWa, kjer je Vaillant toplotna ~rpalka med vsemi produkti, ki so bili na testu, dobila najbolj{o oceno v vseh ocenjenih karakteristikah, od kvalitete ogrevanja, do udobja pri pripravi sanitarne tople vode, ter nenazadnje tudi v samem izgledu in enostavnosti uporabe. V podjetju Vaillant d.o.o. smo na voljo vsem, tako kon~nim strankam, kakor tudi projektantom ter in{talaterjem, za kakr{nokoli dodatno informacijo. Obi{~ite nas, skupaj bomo na{li najbolj ugodno re{itev za Vas. • Gregor Prodan, u.d.i.s., Vaillant d.o.o. Notranjost toplotne ~rpalke geoTHERM exclusiv.


38

T^ - PREGLED PONUDBE

Ogrevanje z energijo iz vrta

Zunaj vgrajena toplotna ~rpalka z zemeljskimi kolektorji iz bakrenih cevi.

Sistem zemlja - hladilni medij, ki ga {e ne poznate 80% energije iz zemlje Z novimi toplotnimi ~rpalkami ZEMLJA/PLIN(propan R290)/VODA kar 80% energije pridobimo s pomo~jo zemlje. Samo 20% potrebne energije dodamo z elektriko. INOVACIJA V OGREVALNI TEHNIKI

Ogrevanje z energijo iz vrta

Vgradnja zunaj objekta Toplotno ~rpalko vgradimo zunaj, 2m ali ve~ od objekta, kar omogo~a prihranek prostora, in sicer direktno vezano na zemljske kolektorje, ki so iz bakrenih cevi f12mm, s PVC pla{~em in `e tovarni{ko polnjene s propanom R290. Prikaz polaganja zemeljskih kolektorjev v rov {irine 0,6 m.

Radiatorsko ogrevanje s temperaturnim re`imom do 62 st. C Cu cevi se polagajo v razmaku 60 cm na globini 1,2 – 1,5 m. Propanski sistem nam omogo~a direktni dose`ek temperature do 62 st. C, kar zadostuje za radiatorsko ogrevanje.

Tudi za starej{e zgradbe Tak{ne toplotne ~rpalke so primerne tudi za starej{e gradnje s slab{o izolacijo in radiatorskim ogrevanjem, kot tudi za novogradnje s talnim ali stenskim ogrevanjem.

Bolj{i izkoristek, manj kolektorjev Prednosti sistema s PROPANOM R 290, v primerjavi s sistemi na vodo, je v bolj{em izkoristku zemeljske energije, od 30-40% manj polo`enih kolektorjev, »kotlovnica« pa obsega samo1m2. Prednost so tudi minimalni stro{ki vzdr`evanja. Prvi servis je {ele po petih letih. • vir: Antea d.o.o.

Za »kotlovnico« potrebujemo le 1m2 prostora.


T^ - PREGLED PONUDBE

39

Toplotna ~rpalka je sistem ogrevanja prihodnosti

O

b izbiri toplotne ~rpalke se investitorjem pojavlja ve~ vpra{anj, s katerim sistemom so izkoristki najve~ji, kateri sistemi so energetsko u~inkovitej{i glede na investicijo, kdaj se stro{ki investicije povrnejo in kako zahtevni so posegi v {ir{e ali o`je bivalno okolje. Sistem voda/voda Voda/voda je sistem izjemnih in konstantnih izkoristkov skozi vse leto. Stro{ek delovanja je v primerjavi z drugimi na~ini ogrevanja najni`ji. Odprt krog delovanja sistema nam pa `al ne zagotavlja 100% zanesljivosti obratovanja. Ob upo{tevanju mo`nosti nihanj v koli~ini dotoka podtalnice, lahko u~inkovitost sistema mo~no pade. Ob ve~jem pomanjkanju vode lahko toplotna ~rpalka tudi preneha delovati.

Sistem glikol/voda V sistemu glikol/voda se lahko odlo~imo med zemeljskim kolektorjem in geosondo, oba sta tipa zaprtega kroga delovanja. Stro{ki investicije v zemeljski kolektor zna{ajo nekaj tiso~ evrov. Medij glikol/ voda in nihanje temperature v kolektorju

Hi{a Aqualis Caleo.

vplivata na ni`je izkoristke. Geosonda je kakovostna in zanesljiva re{itev, vendar finan~no izdatna, saj nas vrtanje vrtine lahko stane deset tiso~ evrov in ve~.

Sistem zrak/voda

ne zahtevajo ve~jih gradbenih posegov. Toplotne ~rpalke z novim hladilnim sredstvom R410A obratujejo do zunanjih temperatur zraka -20°C. Izkoristki zraka so v prehodnem obdobju primerljivi z izkoristki zemeljskih kolektorjev, pozimi so ni`ji, v spomladanskem ~asu pa se izgube zmanj{ajo. Zrak spomladi je namre~ `e toliko topel, da so izkoristki ve~ji, kot v zemeljskem kolektorju, ki ima temperaturo medija -3°C. Skozi okoljski vidik, porabe energije in upo{tevajo~ izkoristke, so v nesporni prednosti sistemi voda/voda in glikol/voda. Gledano iz finan~nega vidika pa je najni`ja investicija v sistem zrak/voda. V Klimi Petek d.o.o. vam lahko svetujemo pri iskanju celovitih energetskih re{itev za va{ dom. •

Prednost sistema zrak/voda je predvsem v nizkih investicijskih stro{kih, ki

Toma` Ram{ak svetovalec za obnovljive vire, Klima Petek

¤ ¨

¥

£

¡

£ §

£

¢

£

¦

Vas zanima, koliko lahko prihranite sami? Za izračun prihranka pokličite naše svetovalce na

brezplačno številko ¡

¢

£

¦

¤

§

¥

¨

080 88 58.


40

T^ - PREGLED PONUDBE

Studen~nica namesto kurilnega olja

E

nergetsko najbolj{e, vendar tehni~no najzahtevnej{e, je prestrezanje toplote podtalne vode. Preden se lotimo takega projekta, moramo izvesti ustrezne geolo{ke preiskave in pridobiti potrebna soglasja. Vodo iz vrtine pre~rpamo skozi toplotno ~rpalko in jo ohlajeno vra~amo skozi drugo vrtino nazaj v zemljo. Iz vodnjaka ali vrtine Podtalnico za ogrevanje obi~ajno ~rpamo iz vrtine s premerom okrog 100 mm, ~e nimamo na razpolago obstoje~ega vodnjaka z zadostno koli~ino vode. Globina in premer vrtine sta odvisna od nivoja gladine podtalnice, prepustnosti zemljine in koli~ine pre~rpane vode. S ~rpanjem ustvarjamo okrog vrtine podtlak, ki povzro~i zni`anje stati~nega nivoja podtalnice, ki ima lijakasto obliko. Ta dinami~ni nivo je odvisen od prepustnosti zemljine in koli~ine ~rpanja, zato se mora mesto ~rpanja vedno nahajati pod najni`jim dinami~nim nivojem, pri ~emer upo{tevamo tudi su{na obdobja. Vodo do toplotne ~rpalke iz~rpamo s potopno ~rpalko, name{~eno na dnu vrtine. Potem, ko vodi odvzamemo del toplote, jo v podzemlje vra~amo skozi odto~no vrtino, ki je enostavnej{e izvedbe kot izvorna. Ugotoviti moramo tudi smer podzemnih tokov, in odto~no odprtino v primerni oddaljenosti postaviti za sesalno, da nebi ohlajene podtalnice spet vra~ali v hladilni obtok.

Na topli strani sistema Temperature podtalne vode pri nas zna{a med 8 in 17°C, toplotna ~rpalka pa jo ohladi za okrog 5°C. Vi{ja je temperatura podtalnice, u~inkovitej{e je delovanje sistema. Voda lahko struja neposredno preko izparilnika ali posredno preko toplotnega izmenjalnika, kar je ekolo{ko neopore~na varianta, saj ob more-

ohladimo za 5°C pridobimo iz nje dovolj toplote za ogrevanje povpre~no velike hi{e, pri tem pa moramo pre~rpati nekaj ve~ kot 2 kubi~na metra vode na uro.

Ocena letnega prihranka

^rpalni in odto~ni studenec morata biti oddaljena v pravi smeri.

bitni netesnosti izparilnika, hladilni plin ne more preiti v podtalnico. Kompresor toplotne ~rpalke nato toploto prenese v kondenzator, kjer se prena{a v sistem ogrevanja stavbe na temperaturnem nivoju med 40 in 55°C. Ogrevalna telesa v hi{i morajo imeti zaradi ni`je temperature ogrevnega medija velike povr{ine. Obstoje~e radiatorje je potrebno zamenjati z ve~jimi, talno, stensko ali stropno nizkotemperaturno ogrevanje pa so idealne re{itve za ta na~in ogrevanja.

Podtalnica – energetski zmagovalec Podtalnica je najbolj neob~utljiva na spremembe zunanje temperature in zato najbolj primeren in energetsko u~inkovit izvor toplote za toplotne ~rpalke. Grelna {tevila toplotnih ~rpalk s podtalno vodo se gibljejo med 3,5 do 4,5. Ta {tevila nekoliko zmanj{uje poraba energije ~rpalk za podtalnico, zato skupno grelno {tevilo pade na okrog 3 do 4, kar je {e vedno u~inkovito. ^e izvore toplote razvrstimo od najbolj do manj u~inkovitega, vodi podtalnica, sledijo ji povr{inska voda, zemeljski kolektor in zunanji zrak

Prikazali bomo okviren izra~un in oceno prihranka energije s toplotno ~rpalko voda - voda. Na razpolago imamo toplotno ~rpalko toplotne mo~i 12 kW, za enodru`insko hi{o z manj{imi toplotnimi potrebami. Toplotne potrebe objekta pri povpre~ni zunanji temperaturi v sezoni ogrevanja 5°C, so 6,5 kW. Najprej potrebujemo parametre delovanja toplotne ~rpalke, torej ~as delovanja, povpre~ne temperature v sezoni ogrevanja in drugo. Podatki o podnebju so povzeti po Pravilniku o toplotni za{~iti stavb in u~inkoviti rabi energije v stavbah. Podatki, ki jih ni mo`no dobiti iz drugih virov so predpostavljeni, ali so izkustvene vrednosti, podatki so v tabeli toplotne ~rpalke voda – voda. Upo{tevano je {e povpre~no skupno grelno {tevilo 3,8. Porabljena elektri~na mo~ toplotne ~rpalke in pripadajo~ega postrojenja pri mo~i ogrevanja 6,5 kW je torej 1,7 kW. Poenostavljen izra~un poka`e, da je potrebno letno dovesti 7.663 kWh elektrike, kar pri ceni 0,104 EUR/kWh poka`e, da bo letni stro{ek elektrike za pogon toplotne ~rpalke 796 EUR. Kondenzacijski plinski kotel na zemeljski plin, bo za ogrevanje enakega objekta porabil 2.496 kubi~nih metrov plina, kar pri ceni 0,652 EUR za kubik pomeni letni stro{ek za ogrevanje v vi{ini 1.627 EUR. Ugotovimo,

Pokriva vse potrebe

Zni`anje nivoja podtalnice med ~rpanjem.

Ker je podtalnica neob~utljiva na zunanje temperaturne spremembe je smiselno in ekonomsko upravi~eno izbrati toplotno ~rpalko, ki bo v popolnosti pokrivala toplotne potrebe objekta. Odpadejo dodatni kotli in druga rezervna ogrevala, torej vsi bivalentni sistemi. O njih razmi{ljamo samo, ~e dobava vode iz vrtine ni zanesljiva. Ko vodo

Primerjava letnih stro{kov treh razli~nih virov.


T^ - PREGLED PONUDBE

41

Toplotna ~rpalka voda - voda in letni stro{ki delovanja.

da je ogrevanje s prestrezanjem toplote podtalnice za ve~ kot polovico cenej{e, kot z u~inkovito plinsko pe~jo.

Lahko tudi hladimo Potrebna je majhna dogradnja sistema ogrevanja s toploto podtalne vode, da lahko poleti s samo podtalnico ali v kombinaciji s toplotno ~rpalko, hladimo. Podtalnica je v poletnih mesecih izvrsten izvor hladu. Lahko jo neposredno vodimo preko ventilacijskih konvektorjev ali panelnih hladilnih stropov in skoraj zastonj

ohladimo prostore. Druga mo`nost je vgradnja reverzibilne Letni stro{ki ogrevanja s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin. toplotne ~rpalke, ki s preklopom gretje da je v na{ih ni`inskih krajih praviloma - hlajenje v poletnem ~asu omogo~a ener- dovolj podtalnice, so potenciali prihranka getsko var~no pripravo hladilnega medija. energije ogromni. Pomisleki o ekolo{ki primernosti so odve~, saj podtalnici nikaNa vrhu energetske kor ne zmanj{ujemo kvalitete, le ohlajeno u~inkovitosti jo vra~amo nazaj v podtalne bazene, kjer Izku{nje s tovrstnimi sistemi iz prakse pa se kljub ni`ji temperaturi zaradi, velike potrjujejo zelo obetavne izra~une porabe akumulativnosti zemljine, zelo hitro vrne energije ob kombinaciji dobre toplotne v prvotno stanje. • Aleksander Pe~ari~ izolacije in toplotne ~rpalke. Glede na to,

Danfossove celostne re{itve Danfoss je mednarodno podjetje s sede`em na Danskem in ve~ kot 32 tiso~ zaposlenimi po celem svetu. V Sloveniji ima Danfoss tri podjetja, ki skupaj zaposlujejo ve~ kot 1.450 ljudi. Danfossovi izdelki so znani po visoki zanesljivosti delovanja in po vrhunski tehni~ni podpori, ki jo kupcem nudijo lokalne prodajne organizacije.

tehnologije se Danfoss vse bolj usmerja v proizvodnjo sistemov in ponuja celotne re{itve za ogrevanje in hlajenje stanovanj, poslovnih in industrijskih objektov. Velja omeniti toplotne ~rpalke, ki pred-

Danfoss je prvi na svetu pri~el s proizvodnjo in prodajo termostatskih radiatorskih ventilov in v 75 letih postal najve~ji svetovni proizvajalec tako termostatskih radiatorskih ventilov, kot tudi ostalih komponent na podro~ju regulacije ogrevanja, hlajenja in prezra~evanja. Z razvojem

stavljajo stro{kovno u~inkovito in okolju prijazno re{itev. Zagotavljajo pripravo sanitarne tople vode in u~inkovit ogrevalni sistem, ki poleg ogrevanja omogo~a tudi hlajenje. Na vseh podro~jih so energetsko u~inkovite re{itve nujno potrebne, podjetje Danfoss pa vam v okviru teh smernic nudi ustrezne celostne re{itve kot tudi posamezne komponente sistemov dana{njih in prihodnjih generacij. • Matej Pade`nik - produktni vodja, Danfoss d.o.o.

Stroškovno učinkovite in okolju prijazne!

Z nezadržnim naraščanjem cen plina in nafte, vse več ljudi išče zanesljiv, obnovljiv in obenem trajen vir energije po najugodnejši ceni. Prav tako pa postaja okoljski vidik vedno bolj pomemben dejavnik. Na vseh področjih so energetsko učinkovite rešitve nujno potrebne. Energija je shranjena povsod okoli vašega doma. To je skladišče, ki ga neprestano in vedno znova polni toplota, ki jo oddaja sonce. Energija se shranjuje v zraku, zemlji, kamninah, podtalnici in v površinskih vodah. S toplotno črpalko dobite 2/3 energije, ki jo potrebujete za ogrevanje vašega doma in pripravo sanitarne tople vode, popolnoma brezplačno! Oglasno sporočilo.

Toplotne črpalke Ogrejte vaš dom s shranjeno sončno energijo Toplotna črpalka Danfoss ogreva vaš dom in obenem zagotavlja vso potrebno sanitarno toplo vodo. V vročih mesecih lahko vaš dom tudi hladi. V primerjavi z običajnimi sistemi lahko prihranite več kot 50 odstotkov stroškov ogrevanja. Danfoss d.o.o., Ulica Jožeta Jame 16 1210 Ljubljana Šentvid, tel: 051 641262

Naročnik: Danfoss d.o.o., Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana

Sončna energija, shranjena v neposredni bližini vaše hiše, lahko ogreva vaš dom. Naj bo vaš dom oskrbljen z vso potrebno sanitarno toplo vodo in naj ima učinkovit ogrevalni sistem, ki poleg ogrevanja v prihajajočih vročih mesecih, omogoča tudi hlajenje.


42

T^ - PREGLED PONUDBE

Evolucija klimatskih naprav Mitsubishi Electric Skupina Mitsubishi Electric se zavzema za konstanten razvoj, tehnologijo in poslovno politiko pa podreja skrbi in za{~iti okolja. Program zajema visoko u~inkovite toplotne ~rpalke za hlajenje, ogrevanje in pripravo sanitarne vode.

Novosti 1. »FD VABH« model z visoko zmogljivim kompresorjem, visokimi izkoristki energije in ogrevalno mo~jo do -25°C (pri -15°C ima v primerjavi z obi~ajnimi klimatskimi napravami (5 kW model GB VA) 60% bolj{i izkoristek energije. 2. »ZUBADAN« naprava Power Inverter s toplotno ~rpalko je opremljen s tehnologijo ’Flash Injection’, edinstveno svoje vrste in s specifi~nimi orodji za dosego

visoke zmo`nosti ogrevanja, ob zagotavljanju visokih rezultatov tudi ob zelo nizkih zunanjih temperaturah. Obmo~je delovanja pri ogrevanju sega do -25°C. 3. Model toplotnih ~rpalk »ATW« zrakvoda in »ATA« zrak-zrak za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, ki so namenjene predvsem individualnim hi{am. 4. »HWS« sistem »topla voda«, ki poleg klasi~ne priprave sanitarne vode isto~asno

omogo~a uporabo klimatskih hladilnih oziroma grelnih teles, ki bazirajo na uporabi ekolo{ko prijaznega hladiva R410A. Sistem pri svojem delovanju reciklira energijo, uporabljeno za klimatizacijo in jo uporabi za proizvodnjo tople vode, tako v sanitarne namene kot za ogrevanje (talno ali z radiatorji), ne da bi pri tem nastajal CO2. Visoka energetska u~inkovitost je plod izredne tehnologije, ki omogo~a var~no ogrevanje in hlajenje z napravami Mitsubishi Electric. Za vse informacije pokli~ite uradnega uvoznika in distributerja: REAM d.o.o., Trzin, brezpla~ni telefon: 080 98 98 ali nam pi{ite na info@ream.si. • Dario Rob


T^ - PREGLED PONUDBE

43

Zdaj za jutri

V

iharni in nestanovitni energetski trgi skupaj z groze~imi okoljskimi spremembami bodo nepripravljena podjetja in posameznike zagotovo presenetili ob najbolj neprimernem trenutku. Pravo~asna priprava na bodo~e spremembe lahko ~rne napovedi omili ali celo odpravi. bili vedno zagotovilo za zdravo in ugodno bivanje. V sodobnih nizkoenergetskih stavbah, ki so popolnoma zrakotesne, pa je vgradnja prezra~evalnega sistema postala del napeljave in s tem nujen del opreme. Sistem je neviden, deluje nesli{no in avtomatizirano. Osrednji del je kovinsko ohi{je, v katerem se nahajata dva ventilatorja, filtri ter izmenjevalci za vra~anje toplote. Kadar je zunaj prehladno in ogret izstopni zrak ne more dovolj ogreti sve`ega vstopnega, ima rekuperator vgrajen elektri~ni grelec in termostat, ki uravnavata temperaturo vstopnega zraka. Name{~en je lahko v kleti, podstre{ju ali drugem manj{em prostoru, zrak pa lahko zajema iz okolja ali skozi vkopano cev, v kateri se poleti ohladi, pozimi pa predgreje.

Hi{ni ali stanovanjski rekuperator KWL 230 ROTO ni ve~ji od kuhinjske omarice.

Ugotoviti stanje Trajne energetske re{itve za podjetja predlagajo strokovnjaki, posamezniki pa lahko i{~ejo re{itve s pregledovanjem strokovnih tekstov, pri energetskih svetovalcih ali pa pri razli~nih dobaviteljih. Cilj je pri vseh enak, ve~ji u~inek in manj{i stro{ki. Tudi postopek iskanja najbolj{e re{itve je podoben. Po pregledu obstoje~ega stanja ugotovimo pomanjkljivosti in dolo~imo , kako jih bomo

odpravili. Doma to opravimo s toplotno izolacijo, menjavo oken in vgradnjo var~nega prezra~evalnega sistema. V podjetju pa z meritvami, analizo tehni~ne in ekonomske izvedljivosti, izra~unom prihrankov in vgradnjo opreme za u~inkovito vodenje in vzdr`evanje opreme.

Nikoli brez prezra~evanja Dobro prezra~eni bivalni prostori so

Za velike projekte In`eniring podjetja Termo Shop zdru`uje vrhunske poznavalce grelnih in hladilnih sistemov, zlasti velikih, z mo~mi tudi preko 500 kW, ki so zanimivi predvsem za podjetja in industrijo, ki se zavedajo prihrankov. Podjetje je slovenski proizvajalec z najdalj{o tradicijo pri proizvodnji toplotnih ~rpalk, saj jih proizvajajo `e od leta 1992, izdelali pa so `e ve~ kot 10.000 toplotnih ~rpalk. • ST


T^ - PREGLED PONUDBE

44

Energetska monta`a oken po ˝RAL standardu˝

O

dli~no zvo~no ter toplotno izolacijo in zrakotesnost vgrajenega okna, ki bodo trajali {e dolga leta, lahko zagotovimo samo s pravilno in kvalitetno vgradnjo.

Lastnosti okna AJM 8000- ki je primerno tudi za pasivne hi{e.

V podro~jih, ki so bolj obremenjena s hrupom (V. in VI. razred), ter za prepre~evanje nastanka toplotnega mosta med okvirjem in {paleto, uporabimo na~in energetske monta`e v skladu z RAL standardom. V okno vstavimo predpisano zasteklitev in zatesnitev. Po Pravilniku o toplotni za{~iti in u~inkoviti rabi energije v stavbah mora biti toplotna prehodnost enaka ali manj{a 1,4 W/m2K, ~e pa imamo okna z zvo~no izolativno zasteklitvijo pa enaka ali manj{a 1,8 W/m2K.

Vgradnja po RAL standardu Pravilna vgradnja okna v pasivne in nizkoenergetske hi{e.

Pomemben je zlasti spoj okenskega okvira in zidu, ki mora biti vodo-in zrakotesen. Stavbe, ki jih ogrevamo s toplotno ~rpalko, morajo biti zrakotesno grajene, zato je tak na~in vgradnje edini primeren.

Odstranimo staro okno Staro okno v celoti odstranimo, pri ~emer pogosto delno po{kodujemo zid in omet, zato so ob vgradnji novih oken neizogibna manj{a zidarska dela. Manj{e odprtine zapolnimo s kameno volno ali grobo in fino cementno ali apnenocementno malto, prevelike odprtine pa zazidamo z opeko, ~emur sledi {e kitanje in pleskanje.

Od obi~ajne vgradnje se razlikuje zaradi dodatne in u~inkovitej{e zatesnitve med okenskim okvirom in steno. Zaradi tega ima okno enako zvo~no izolirnost kot vstavljeno steklo, pri ~emer je odlo~ilen na~in tesnjenja in izbira materialov, s katerimi zatesnimo re`e na zunanji in notranji strani. Vse sti~ne povr{ine med okvirom in okensko odprtino morajo biti ravne gladke, suhe in ~iste ter brez prahu in ma{~ob. Na notranji strani vgradimo tesnilni butilni trak s kopreno, ki ne prepu{~a vode in zraka Egoferm RS. Na zunanji strani uporabimo predkomprimirani tesnilni trak Egopren C-2, ter stike dodatno zatesnimo s silikonom, ki ima odprto celi~no strukturo, Ego Silikon 333 ali 630. Vmesne prostore nato zapolnimo z monta`no peno visoke gostote in manj{o ekspanzijo, z letno ali zimsko Egomat PU peno.

Zahteve in certifikati Kakovostno protihrupno za{~ito zagotavljajo okenski elementi, ki ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 14351-1:2006, zvo~na izolacija stekla pa je laboratorijsko preverjena po standardu EN ISO 140-3. Toplotno za{~ito zagotavlja na~in energetske monta`e izvedene po RAL standardu zaradi ~esar je primerna za vgradnjo v energetsko var~ne objekte in pasivne hi{e. Proizvajalec se pona{a {e z »Znakom kakovosti v graditeljstvu za monta`o«, ki ga izdaja ZRMK Ljubljana, s ~imer je zagotovljena tudi kakovostna monta`a okna. • PVK in tehni~ni svetovalec Jo`ef Babi~, AJM okna-vrata-sen~ila d.o.o., info@ajm.si


T^ - PREGLED PONUDBE

45

Slabe energetske odlo~itve so drage be. Tako se lahko {e pravo~asno izognemo mo`nim napakam in slabim odlo~itvam.

Ne var~ujmo pri izdelavi projekta

Na pogled obi~ajna - vendar pasivna ve~stanovanjska zgradba v Darmstadtu.

Energetski svetovalci opa`amo, da se ljudje premalo zanimajo za uporabo son~ne energije in biomase. Prevelika je raba fosilnih goriv, preve~ je {e vedno zastarelih sistemov ogrevanja, zelo veliko je neekonomi~ne priprave tople vode s centralnim ogrevanjem in elektriko, ventilacijske izgube so zaradi neurejenega prezra~evanja izjemno visoke. Energetike, ekologe, graditelje in ob~ane na podro~ju energetske u~inkovitosti ~aka {e veliko dela. Na poti do tega cilja pa ka`e upo{tevati pet glavnih pravil za dobro energetsko odlo~itev.

Dovolj zgodaj po strokovne nasvete Ve~ina ljudi prihaja v energetsko svetovalno pisarno prepozno. Pri novogradnji je to najbolj koristno v fazi raz~i{~evanja idejnih re{itev. Ob prenovi objektov pa je najbolje poiskati strokovne informacije, pred izdelavo projekta in preden i{~emo ponud-

Obnova starej{ih zgradb obi~ajno zajema vgradnjo toplotne izolacije in zamenjavo oken. Toplotne izgube se zmanj{ajo, kotel zato postane prevelik. Za dodatne predelave, posodobitev priprave tople vode, vgradnjo talnega ogrevanja ali predelavo dimnika pa nujno potrebujemo projekt, saj bo predelava na podlagi pribli`nih ocen izvajalca zagotovo dra`ja, predvsem zaradi neizogibnih napak in posledic. Pri novogradnjah do sprememb prihaja {e pogosteje, zato brez projekta ne gre, saj je potreben za izvedbo, tehni~ni pregled in uporabno dovoljenje.

Pomemben je pogled v prihodnost Sodobne ogrevalne naprave delujejo ekonomi~no, zanesljivo in okolju prijazno. Vlagatelje najbolj skrbi vrednost nalo`be, premalo pa stro{ki obratovanja. Zato ljudje vgrajujejo cenene in zastarele kotle na neekonomi~ne energente – kurilno olje, drva, uteko~injen naftni plin in celo na elektriko. Svetovalci ve~krat prepre~imo neprimerno vgradnjo dveh kotlov na razli~na energenta, priklju~ena celo na isti dimnik. Ljudje bi morali vedeti, da je zemeljski plin cenej{i od kurilnega olja in da uteko~injen naftni plin spada med najdra`je energente. Ljudje gledajo na nalo`be preve~ kratkoro~no, dober primer je priprava tople vode z elektriko. Kljub sedanjemu velikemu zanimanju za toplotne ~rpalke pa veliko ljudi ne ve, da

bodo uspe{no delovale le v dobro toplotno izoliranih stavbah.

Debelina toplotne izolacije Opa`amo veliko zanimanje za nizkoenergetske hi{e, z debelej{o toplotno izolacijo, manj pa je zanimanja za pasivne hi{e. Energetski svetovalci ugotavljamo, da je na podro~ju pasivnih gradenj znanje ljudi pomanjkljivo, zato je strokovna pomo~ nujna. Ugotavljam, da je veliko projektov in izvedb zastarelih, s premajhnimi debelinami toplotne izolacije. Veljavni pravilnik o toplotni za{~iti pa je tako zastarel, da prakti~no ni uporaben. Pri hi{ah je treba predvideti toplotno izolacijo najmanj tak{ne debeline, kakr{no predvideva novi pravilnik, ki je pred izidom. ^e vgrajujemo nov ogrevalni sistem, moramo pri izra~unu upo{tevati bodo~o debelino izolacije. Tako se izognemo vgradnji predimenzioniranega kotla, kar je pogosta napaka dana{njih graditeljev.

Prezra~evanje je nujno Zaradi odli~nega tesnjenja novih oken in vrat je prisilni kontrolirani prezra~evalni sistem nujen. Z njim bomo s toploto izrabljenega zraka ogreli sve`ega, ki vstopa v prostor. Za stare stavbe lahko uporabimo lokalni, za nove pa centralni prezra~evalni sistem z rekuperacijo. Obi~ajno tak sistem v projektih manjka, saj projektanti mislijo, da naravno prezra~evanje zadostuje. Za graditelja pa je nepotreben stro{ek, pri ~emer se ne zaveda velikih prihrankov in odli~ne klime v bivalnih prostorih. • Franc Kalan, energetski svetovalec

vse za suho gradnjo Za vaše dobro počutje: ogrevana ali ohlajena tla, stene ali stropi. Montažna izvedba! KALCER d.o.o., IOC TRZIN Ljubljanska cesta 51, 1236 Trzin t: 01 724 67 70, f: 01 724 67 99 info@kalcer.si, www.kalcer.si KALCER d.o.o., PE NOVO MESTO Livada 8, 8000 Novo mesto t: 07 371 90 90, f: 07 371 90 99 info@kalcer.si, www.kalcer.si KALCER TRGOVINA d.o.o. MARIBOR Na Bohovi, Tržaška 89, 2000 Maribor t: 02 320 74 20, f: 02 320 74 22 info@kalcer-mb.si, www.kalcer-mb.si

Za vaše dobro po~utje!


46

T^ - PREGLED PONUDBE

U~inkovit sistem za brezskrbno prihodnost

D

ejanski prihranek in dolgoro~na varnost nista odvisna samo od izbire toplotne ~rpalke, temve~ od kvalitetne izvedbe celotnega sistema ogrevanja, ki se za~ne pri vgradnji optimalnega razvoda ogrevanja, oz. hlajenja po hi{i in kon~a pri u~inkovitem krmiljenju. Udobje in prihranek Z velikopovr{inskimi sistemi ogrevanja lahko dose`emo najni`je mo`ne temperature predtoka, ki pri skrbnem na~rtovanju bivalnih prostorov in pod ustreznimi pogoji lahko zna{ajo od 25°C do 35°C. Pravilna odlo~itev pri izbiri razvoda ogrevanja nam zagotavlja u~inkovito, ugodno in ekonomi~no delovanje sistema. Pri njegovi izbiri moramo biti {e posebej pozorni, saj je razvod ogrevanja vgrajen podometno in ga prakti~no ni mogo~e naknadno zamenjati, ali pa je ta zamenjava povezana z zelo visokimi stro{ki. S talnim ogrevanjem Euroval® lahko (v primerjavi s standardnimi sistemi) zaradi njegove edinstvene oblike, ter na~ina polaganja hitreje dose`emo `eleno temperaturo in njeno porazdelitev v prostoru (kraj{i odzivni ~as), kar nam zagotavlja `eleno udobje. Presek cevi nam omogo~a ni`je temperature predtoka, kar izbolj{a grelno {tevilo toplotne ~rpalke, s tem pa ustvarimo dodaten, do 25 %-ni prihranek elektri~ne energije. Talno ogrevanje Euroval® je za{~iteno z evropskim patentom in odlikovano kot evropska blagovna znamka.

Tiho in blago hlajenje Zaradi globalnega segrevanja ozra~ja je vse ve~ji poudarek tudi na hlajenju objektov. S stenskimi in stropnimi registri lahko objekt z enim sistemom hkrati ogrevamo in hladimo. V kombinaciji s toplotno ~rpalko voda-voda so ob pasivnem hlajenju stro{ki ogrevanja in hlajenja

Talno ogrevanje Euroval.

na najni`ji mo`ni ravni. Razvoj produktov gre v smeri maksimiranja u~inkovitosti sistema ogrevanja in hlajenja ob minimalni vlo`eni energiji. Stensko ogrevanje oz. hlajenje Hitherm® zaradi izvedbe v obliki registrov, `e ob nizkih oz. visokih predto~nih temperaturah omogo~a izredno kratek odzivni ~as in visoko grelno oz. hladilno mo~. Pri stropnem ogrevanju oz. hlajenju Modul Klimadecke se voda preko plo{~ razliva po celotni ogrevani oz. hlajeni povr{ini, kar omogo~a najkraj{i mo`en odzivni ~as, hkrati pa je ta trenutno najzmogljivej{i velikopovr{inski sistem ogrevanja oz. hlajenja na tr`i{~u. Izbira ustreznega nizkotemperaturnega sistema in njegova kvalitetna izvedba zahtevata strokoven pristop in pravilno na~rtovanje, glede na `elje, potrebe in na~in `ivljenja posameznega investitorja.

Higieni~na priprava sanitarne vode in zalogovnik V kolikor se odlo~imo samo za ogrevanje, oziroma pasivno hlajenje objekta, imamo mo`nost vgraditi zalogovnik z integriranim prenosnikom toplote za higieni~no pripravo sanitarne vode. Pri tem ni potrebna izvedba legionelnih {okov in s tem tudi ne ob~asno segrevanje sanitarne vode na 63°C. Combi Star® HL s patentirano razplastitvijo in preklapljanjem med pripravo

sanitarne vode in ogrevne vode optimira delovanje toplotne ~rpalke. Kot re{itev “vse v enem”, s 120mm debelo toplotno izolacijo, minimizira izgube na ovoju in cevnih povezavah, ter prihrani prostor v kotlovnici. S 720 oziroma 860 litrnim volumnom nam zagotavlja veliko zalogo tople sanitarne in ogrevne vode, kar je {e posebej za`eleno pri toplotnih ~rpalkah zrak-voda, ki tako lahko obratujejo v ~asu bolj{ih zunanjih pogojev.

Krmiljenje v interesu optimalnega delovanja sistema kot celote Razvoj strojnih instalacij je v zadnjih letih, zaradi energetskih razmer na tr`i{~u, do`ivel neverjeten razmah. Ne samo toplotne ~rpalke, temve~ tudi izkori{~anje son~ne energije, prezra~evanje z rekuperacijo, sen~enje objektov ipd. postajajo stalnice pri izvedbi objektov. Krmiljenje vseh teh elementov je zagotovo najbolj smotrno preko enega nadzornega sistema. Sistem za krmiljenje naprav v objektih Universum® je sestavni del toplotne ~rpalke Klima Star®. Ta ob dose`enem `elenem udobju omogo~a usklajeno delovanje vseh komponent, ki vplivajo na energetsko bilanco objekta in na ta na~in maksimalen letni izkoristek celotnega sistema ogrevanja. Ve~ informacij in svetovanje na sede`u podjetja Harreither d.o.o., Vodovodna 101, Ljubljana ali na www.harreither.si • Bruno Komlo{, direktor podjetja Harreither d.o.o.

Stropno ogrevanje - hlajenje Modul Klimadecke.


Išete varen in topel objem za prihodnost?

Toplota, ki objame... Vodovodna cesta 101, Ljubljana T: +386 (0) 1 5890 830

www.harreither.si


atlastermal vrhunske toplotne rpalke Toplotna rpalka zrak / voda Visok izkoristek COP = 4,5 Hitra, enostavna in ugodna rešitev Toplotna rpalka za sanitarno vodo Visok izkoristek COP = 3,2 Primerno za 4-6 oseb Znižajte stroške ogrevanja sanitarne vode za 70%

Toplotna rpalka voda / voda

Toplotna rpalka zemlja / voda

Visok izkoristek COP = 6,3

Visok izkoristek COP = 5,1

Uinkovita in ugodna rešitev

Zanesljiva in stabilna rešitev

PRIHRANITE DO 80% ENERGIJE Sistem voda/voda in zemlja/voda pokrivata 100% energijskih potreb objekta po ogrevanju in hlajenju ter pripravi tople sanitarne vode. Sistem zrak/voda pokriva do 90% potreb energijsko varnega objekta. Tako lahko ob investiciji v uinkovit sistem Vaš letni strošek ogrevanja

znižate za 60 do 80%.

visoka kakovost hitra dobava ugodna cena predprodajno svetovanje poprodajna podpora

080 20 65

www.atlas-trading.si

041 324 173

Atlas Trading d.o.o., Teharska cesta 4 3000 Celje, T: 03 425 54 00, F: 03 425 54 15

info@atlas-trading.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Toplotne črpalke - priloga revije Varčujem z energijo  

Priloga revije Varčujem z energijo na temo TOPLOTNIH ČRPALK. Predstavitev trga toplotnih črpalk v Sloveniji.

Toplotne črpalke - priloga revije Varčujem z energijo  

Priloga revije Varčujem z energijo na temo TOPLOTNIH ČRPALK. Predstavitev trga toplotnih črpalk v Sloveniji.

Advertisement