Page 25

DALJINSKO OGREVANJE nje temperature predtoka, v odvisnosti od zunanje temperature, ter lahko vodijo tudi pripravo tople sanitarne vode. Izmenjevalnik toplote lo~uje sistema ogrevanja v toplovodu in pri uporabniku. Na primarni strani je vgrajen merilnik toplotne energije, ki je preko krmilnika povezan na centralni nadzorni sistem. Na sekundarni strani je vgrajena obto~na ~rpalka, ki skrbi za cirkulacijo vode na uporabni{ki strani.

Sistem daljinskega nadzora Sestavja ga komunikacijsko omre`je in vgrajena oprema renomiranih proizvajalcev. Pomembni so pretvorniki signalov, ki omogo~ajo prenos na ve~je razdalje. Signal v podpostaji pretvorijo v obliko za daljinski prenos, ki se nato v centralnem objektu ali kotlovnici spet spremeni v signal, primeren za od~itavanje in bele`enje stanja. Potrebne so {e prenapetostne za{~ite, za prepre~evanje motenj zaradi sunkov napetosti ali motenj zaradi indukcije, repeaterji pa oja~ujejo signal na dolo~enih mestih omre`ja. Nadzorni sistem omogo~a optimizacijo, prilagajanje koli~ine proizvedene toplote trenutnim potrebam porabnikov in s tem prihranke goriva, zni`anje cene ogrevanja in kon~no {e verodostojne obra~une porabljene toplote.

Natan~en znesek na polo`nici V podjetju GIA se zavedajo, da je vsak uspe{no zaklju~en projekt skupek ve~ dejavnikov. Vsak udele`enec, izvajalec, projektant, investitor mora odigrati svojo vlogo, tako sam za sebe, kot tudi v celotni skupini, ter s svojim aktivnim sodelovanjem pomagati izoblikovati najbolj{o re{itev. Najbolj{e tehni~no ekonomske re{itve so tiste, ki uporabnikom omogo~ijo ugodno bivanje in hkrati zmanj{anje ra~unov na polo`nicah za ogrevanje. •

25

Daljinsko ogrevanje v Metliki

R

ast cen fosilnih goriv pove~uje zanimanje za okolju in denarnici prijazne vire toplote, med njimi tudi gradnjo kotlovnic na biomaso, namenjenih daljinskemu ogrevanju. Vir energije so lesni ostanki iz slovenskih gozdov, prednosti pa so {e avtomatizirano delovanje, dr`avne subvencije in nizki obratovalni stro{ki. Osnovno odlo~itev sprejmejo na ob~inski ravni, breme financiranja pa lahko prevzamejo tako imenovana ESCO podjetja (Energy Service COmpany). Ta omogo~ijo financiranje celotnega projekta in zagotovijo energetsko upravljanje. Daljinska ogrevanja na biomaso so zagotovo ena od bolj{ih re{itev za zmanj{evanja stro{kov ogrevanja in varovanje okolja.

Sodelovanje podjetij GIA in Petrol Izku{nje podjetja GIA izhajajo iz tipskih sistemov daljinskega ogrevanja, ki so si jih pridobili pri gradnji toplotnih postaj, sistemov in regulacij vseh ve~jih daljinskih sistemov v Sloveniji in drugje. Med drugim so sodelovali pri izgradnji 70 megavatne toplotne postaje ter z regulacijskimi sistemi opremili veliko manj{ih in velikih objektov ter tovarn. Svoje izku{nje so nato uporabili pri gradnji daljinskih ogrevanj v Gornjem Gradu, Logarski dolini, Vranskem, Lo~ah in Ribnici. S partnerjem Petrol d.d. so sodelovali pri izgradnji daljinskega sistema v Metliki, ki obsega popolnoma avtomatizirano kotlovnico, toplovod in toplotne postaje za predajo pogodbene toplotne energije. Dobavili so vse toplotne podpostaje z regulacijsko opremo. Projekt so za~eli v letu 2010, ko sta 30-letno koncesijsko pogodbo podpisala Ob~ina Metlika in Petrol, ki je nato zgradil novo kotlovnico in sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, nanjo pa priklju~il ve~ stavb na tem podro~ju.

Dva kotla na sekance zagotovita dovolj toplote za vse ogrevane stavbe

postaje so postavljene v kotlovnice stavb in na interne razvode kotla na biomaso, oljni kotel pa je samo rezerva, ~e bi v zelo hladnih obdobjih zmanjkovalo toplote. V kotlovnici se nahajajo {e hranilniki toplote, ki omogo~ajo ~im bolj enakomerno delovanje kotlov. Ko se poraba toplote nenadoma pove~a, jo dodajajo v sistem, ko se pojavijo prese`ki, pa jo shranjujejo.

Obra~un porabljene toplote Nadzorni sistem krmilnikom toplotnih postaj po{ilja 4-to~kovno ogrevalno krivuljo, ~ase ogrevanja in ostale parametre, potrebne za njihovo delovanje. V 15-minutnih intervalih izvaja od~itavanje krmilnikov, isto~asno pa takrat od~ita tudi vse vrednosti na kalorimetru toplotne postaje. S tem je omogo~eno spremljanje porabe na toplotnih postajah v realnem ~asu in prilagajanje njihovega delovanja s spremembo temperature, toplotne mo~i in pretokov. Ti podatki, ki se v pomnilnikih ves ~as bele`ijo, so nato osnova za obra~un porabljene toplote posameznega uporabnika. •

Kotlovnica Âťbrez posadkeÂŤ Kotlovnica deluje povsem samostojno in avtomatizirano, potrebno je le dova`ati kurivo in odva`ati pepel. Projekt omogo~a uporabnikom daljinske toplote, da bi se lahko preklopili nazaj na svoje stare vire ogrevanja, ~e bi ugotovili, da jim prevzemanje toplote iz daljinskega ogrevanja ve~ ne ustreza. V kotlovnici se nahajata dva kotla na biomaso mo~i 1000kW in 500kW, ter en vr{ni oljni kotel mo~i 2000kW. Vro~evodno omre`je je bilo zgrajeno na novo, s predizoliranimi cevmi, ki imajo vgrajeno tudi kontrolo pu{~anja. Toplotne

Kotlovnica v Metliki daljinsko ogreva del stavb v kraju

Profile for revija Varčujem z energijo

Okoljsko ogledalo Slovenije - št. 5, maj 2012  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Okoljsko ogledalo Slovenije - št. 5, maj 2012  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement