Page 13

STANJE OKOLJA

13

Kaj dihamo v mestih

K

akovost zraka v mestih bi bilo potrebo enako resno obravnavati, kot globalno segrevanje. Poleg du{ikovih oksidov se pove~uje tudi koli~ina drobnih delcev, zato povsod v Evropi opa`amo nara{~anje onesna`enosti. Ta je najvi{ja v mestnih sredi{~ih in ob prometnih cestah, nanjo pa vplivajo tudi trenutne vremenske razmere. Zaradi {kodljivih u~inkov je marsikje potrebno prebivalce obve{~ati o stopnji onesna`enosti, zlasti ~e ta prese`e najvi{je dopustne vrednosti.

Program Citeair Namenjen je obve{~anju me{~anov o tem, kako onesna`en je zrak. Zato lahko ljudje v ~asu vi{je onesna`enosti spremenijo svoje dnevne na~rte in se ~im manj zadr`ujejo zunaj. To zlasti velja za ljudi z boleznimi dihal, srca, o`ilja ter za nose~nice in otroke. Trenutno onesna`enost ponazorimo z barvno lestvico s petimi stopnjami ali s {tevilko. Zelena ozna~uje ~ist zrak rde~a pa mo~no onesna`en zrak. Ker so koncentracije onesna`eval najvi{je v prometu, na obrobju pa ni`je, vedno podajo vrednosti v prometu in izven njega.

Podoben prizor lahko danes vidimo v vseh malo ve~jih slovenskih mestih

Maribor med evropskimi mesti Sodelovanje v projektu Citeair Mariboru kot prvemu mestu v Sloveniji omogo~a, da lahko me{~ani preko spleta opazujemo stanje v mestu. S klikom na www.airqualitynow.eu in s klikom na Maribor sledi slikovna informacija o trenutnem stanju. Na~in prikaza je razumljiv ter prikazuje trenutno kakovost zraka v mestu, ^e bi onesna`enje preseglo vse pametne meje, bi morali izvesti za~asne ukrepe, na primer omejiti promet, zaustaviti kuri{~a na manj ~iste energente ali omejiti delovanje industrijskih onesna`evalcev.

Du{ikov dioksid in ozon Koli~ina du{ikovega dioksida (NO2) je v mestih odvisna predvsem od vremenskih razmer

in prisotnosti ozona, glavni vir pa je promet. Onesna`enost je visoka poleg prometnih cest, in v hladnih zimskih dneh z malo vetra. Povi{ana prisotnost tega plina povzro~i ka{elj, bronhitis, oslabitev imunskega sistema, pove~anje alergijskih reakcij ter vi{je stopnje obolevnosti, prizadeti so tudi astmatiki. Ozon (O3) je visoko reaktiven plin, ki je v stratosferi koristen, pri tleh pa {kodljiv. Vir so izpuhi motornih vozil, industrija ter hlapi goriv in topil, pa tudi gozdni in travni{ki po`ari, pojavlja se tudi v son~nih dneh poletnih mesecev. Ve~kratna izpostavljenost povi{anim stopnjam ozona lahko povzro~i stalne okvare plju~, bole~ine v prsih, ka{ljanje, bruhanje in dra`enje grla. Nastaja v onesna`enem zraku in vro~em vremenu zato {kodi

vsem, ki se gibljejo na prostem, posebej otrokom, starej{im, delavcem in {portnikom.

Trdni delci in `veplov dioksid Sestava delcev je odvisna od izvora, manj{i pa ostanejo v atmosferi ve~ tednov in jih iz zraka spere {ele de`. Glavni viri so promet, tudi letalski, industrija, energetski objekti kuri{~a. Ve~ina delcev je sestavljena iz ogljika, na tega pa se ve`ejo kovine, organska topila ali ozon. Najmanj{i delci so najnevarnej{i, pove~ajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in o`ilja. ^e vsebujejo te`ke kovine, je njihova strupenost {e ve~ja, prisotnost cinka pa pove~a mo~ vnetja, vi{a stopnjo odmiranja tkiv in povzro~a preob~utljivosti plju~. @veplov dioksid (SO2) je brezbarven plin z vonjem, ki dra`i, z vlago se spremeni v `veplovo kislino ki se nato nalaga kot kisel de` ali sneg. Industrija ga uporablja za beljenje, dezinfekcijo in konzerviranje hrane. Glavni vir je zgorevanje nafte ali premoga, elektrarne, rafinerije nafte in veliki industrijski obrati. Kratkoro~no izpostavljanje `veplovem dioksidu povzro~i te`ave astmatikom in ob~utljivim ljudem, otroci pa v krajih z onesna`enim zrakom pogosteje obolevajo za ka{ljem, bronhitisom in infekcijami globlje v dihalih. • Tihec

Internetni prikaz ~istosti zraka v Mariboru je dobra informacija za vse me{~ane

Profile for revija Varčujem z energijo

Okoljsko ogledalo Slovenije - št. 5, maj 2012  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Okoljsko ogledalo Slovenije - št. 5, maj 2012  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement