Živimo z lesom - 2014

Page 1

Letnik 1, {t. 1, februar 2014, 25.000 brezpla~nih izvodov


SELTRON d.o.o. Tržaška cesta 85 A 2000 Maribor T: 02/671 96 00 S: www.seltron.si

Ko pomislite na ogrevanje, pomislite na Seltron.

Varčno ogrevanje na pelete, z inovativnim regulatorjem.

Kotel OPTIMA PKO omogoča kurjenje z ekološko in cenovno ugodnim energentom - peleti. Pri tem kotel dosega obratovalni izkoristek do 91,3 % in izpolnjuje vse zahteve EKO sklada za subvencijo.

OPTIMA PKO je primeren za ogrevanje objektov različnih velikosti, ne glede na vrsto ogrevalnega sistema.

Kakovost izdelave kotla je potrjenja od ugledne institucije za dodeljevanje certifikatov kakovosti v Evropi in sicer s strani Tehnične univerze na Dunaju.

Skupaj z zalogovnikom za 135 kg pelet zasede le 0,90 m2 talne površine.

Bistvena prednost kotla je stabilno delovanje pri različni kakovosti pelet.

Namensko za potrebe kotla OPTIMA PKO smo razvili inovativen in izjemno zmogljiv Seltron regulator. Moč kotla regulator zvezno prilagaja trenutnim potrebam po toplotni energiji. Posledica tega je varčno delovanje in minimalno število vklopov oziroma izklopov kotla.

Pri kotlu z zalogovnikom za 135 kg pelet, zadostuje eno polnjenje za ca 24 urno neprekinjeno obratovanje gorilnika pri nazivni moči kotla. Glede na vremenske razmere in povprečne toplotne izgube objekta, to zadostuje za 3- do 7-dnevno nemoteno ogrevanje.

Vsi deli so lahko dostopni in jih s pomočjo sesalnika v kratkem času očistimo ter tako kotel pripravimo za nadaljnje obratovanje.

Na velikem LCD displeju je prikazano stanje delovanja regulacije, izmerjene temperature, podatki o delovanju kotla, trenutna moč, poraba pelet in količina proizvedene energije.

Kotel OPTIMA PKO s Seltron regulatorjem je edini v svojem rangu, ki poleg osnovnega reguliranja kotla omogoča tudi regulacijo manj zahtevnega ogrevalnega sistema.

Odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

BREZOBRESTNI KREDIT !

Več informacij za pridobitev brezobrestnega kredita za nakup ogrevalne tehnike Seltron najdete na www.seltron.si !

SUBVENCIJA EKO SKLADA

Kotel PKO25B s 135 kg kg zalogo za zalogovnikom alogovnik vnikom om za pelete pe elete

Cena* 3.339,75 €

Cena** 3.721,00 €

* z obračunanim 9,5 % DDV, ** z obračunanim 22 % DDV


BARBATUS d.o.o.

www.topling-barbatus.com

Visoka tehnologija, ekološka ozaveščenost, naravni resursi, strokovnost z vizijo za prihodnost. VSE ZA TOPLINO VAŠEGA OBJEKTA! KOTEL NA PELETE BTC • Nov dizajn. • Visoko kvalitetni, kompaktni in ekološki kotli na pelete. • Moči 25, 40 in 50 kW. • Zalogovnik velikosti 185 kg standardno; opcija 315 kg.

KOMERCIALNI KOTLI NA PELETE BTM

cija a n e v S u b sklad EKO

• Regulacija Danfoss. • Moči od 60 kW do 400 MW. • Zagotovljena visoka kakovost izgorevanja lesne biomase, peletov. • Testirani na inštitutu TGM Avstrija. • Sestavni del vsakega kotla je zalogovnik za pelete.

BTA KOTLI SISTEMI NA PELETE

BTA

BTM

• Popolnoma avtomatizirani, linija dobave biomase, izgorevanja, nadzor delovanja in kontrola sistema. • Moči 500 kW do 2 MW. • Sistem sestavljajo: kotel, gorilnik, multiciklon, zalogovnik cca. 20 m3, dimnik in nadzorna plošča za upravljanje z sistemom kotlovnice.

SASP PROFESIONALNI SISTEMI

S

ASP

TKP

• Popolnoma avtomatizirani, linija dobave biomase, izgorevanja, nadzor delovanja in kontrola sistema. • Moči od 150 kW do 3,5 MW. • Celovita izvedba od projekta, izdelave in montaže po vsej Evropi. • Energenti za ogrevanje: industrijski peleti, lesni sekanci, žagovina, slama. • Zagotovljena visoka kakovost izgorevanja lesne biomase z vsebnostjo vlage do 60%. • Testirano na APAVE Inštitutu Francija in KIWA Velika Britanija.

TKP KOTLI NA POLENA • Kompakten in visoko kvaliteten kotel - prodajni hit 2013. • Testiran po EU normi EN 303-5. • Dolžina polen pri modelu TKP 25 (50 cm).

Prodajno komercialna podpora in zastopanje: BARBATUS d.o.o.

PE Preradovičeva ulica 22 2000 Maribor

darko@barbatus.si 040 128 035 08 205 32 65 08 205 32 66

barbatus@barbatus.si www.topling-barbatus.com


@IVIMO Z LESOM

4

Slovenci se radi ogrevamo z lesom

K

ako napredni smo na podro~ju ogrevanja z lesom, ter o veljavni zakonodaji na podro~ju malih in srednjih kurilnih naprav, smo se pogovarjali z energetskim svetovalcem Matja`em Valen~i~em. Je strokovnjak, ki dobro pozna razmere v Sloveniji in opozarja, da smo z vidika ekolo{kih vplivov kurjenja z lesom v Sloveniji {e vedno {ibki. Ve~ina uporabnikov najbr` niti ne ve, da imamo veljavno uredbo, ki dolo~a da se sme uporabljati kotle na trdo gorivo, (izdelane od leta 1996 do leta 2011), ~e emisije snovi v zrak ne presegajo dovoljenih mejnih vrednosti, starej{e kotle na trdo gorivo pa je potrebno do 31. decembra 2015 prilagoditi dovoljenim vrednostim emisij ali pa jih zamenjati. Kaj je bistveno pri nakupu sodobnega kotla na polena, kak{nega priporo~ate?

Investitorji naj izbirajo med kotli, ki so bolj{i od predpisanih minimalnih vrednosti emisij za degradirana podro~ja, to je vrednost emisij pra{nih delcev pod 20 mg/m3; ogljikovega monoksida pod 400 mg/m3; kurilne naprave pa morajo imeti prigrajen hranilnik toplote v velikosti vsaj 55 l/kW toplotne mo~i

Na vpra{anja o dilemah ogrevanja z lesom je odgovarjal neodvisni energetski svetovalec Matja` Valen~i~, matjaz.valencic@zenergija.si

kurilne naprave, oz. min.12 litrov na liter polnilnega prostora z drvmi. Neprimerni kotli so kotli s pregorevanjem, oz. zgornjim odgorevanjem. Za pravilno zgorevanje lesa je veliko primernej{i uplinjevalni kotel, z dovodom primarnega in sekundarnega zraka za zgorevanje, kotel pa mora imeti prigrajen hranilnik toplote. Kuri{~a s pregorevanjem so neprimerna za zgorevanje drv. Kaj pri kurjenju s poleni najpogosteje delamo narobe?

Pogoji za pravilno kurjenje lesa je ustrezno vgrajena kurilna naprava, zra~no suha drva primerne velikosti, ter upo{tevanje navodil proizvajalca. Kotli, ki imajo kuri{~e na pregorevanje, ob tem vsa nalo`ena drva gorijo hkrati, v kuri{~u pa zato primanjkuje kisika za zgorevanje. Tako veliko plinov ne zgori in so

vzrok {kodljivih emisij v okolico. U~inek je {e izrazitej{i pri kuri{~ih, kjer je dovod zgorevalnega zraka reguliran v odvisnosti od temperature v prostoru, temperature pe~i ali medija za prenos toplote. Zgorevanje se izbolj{a, ~e se drva nalagajo v manj{ih koli~inah tako, da se `erjavico odrine na eno stran zgorevalne re{etke, drva pa nalo`i na drugo stran, vendar jih je zato treba dodajati pogosteje. Kakovost zgorevanja precej izbolj{a prigradnja hranilnika toplote. Drva naj bodo suha, ravno prav velika, nalaganje manj{ih koli~in drv naj bo pogosto in tik ob `erjavico. Temen dim iz dimnika je znak slabega zgorevanja (pra{ni delci, nezgorele ogljika), katran in saje, ki se nabirajo v kotlu, dimovodni cevi ali dimniku, ka`ejo na nepravilno kurjenje. Kako dobro smo osve{~eni na podro~ju ogrevanja z lesnimi kurivi?

Pogosto nas ob~ani spra{ujejo, kako zni`ati stro{ke ogrevanja, redko pa, kako zni`ati emisije dimnih plinov. Sodobni uplinjevalni kotli zagotavljajo uplinjevanje lesa in zgorevanje trdne in plinaste faze. Tak kotel centralnega ogrevanja ima zalogovnik za gorivo, kuri{~e in zgorevalno komoro. V zalogovniku poteka su{enje, segrevanje in uplinjevanje hlapnih gorljivih snovi, na kuri{~u zgoreva lesno oglje, v zgorevalni komori pa zgorevajo hlapne gorljive snovi. Kotel ima urejen dovod zraka v kuri{~e in v zgorevalno komoro. Praviloma je prigajen tla~ni ali sesalni ventilator, ter lopute primarnega in sekundarnega zraka, lahko ima lambda sondo za nadzor zgorevanja. Tudi pri teh kotlih je obvezna prigradnja hranilnika toplote. Praviloma se drva nalo`i v zalogovnik za gorivo enkrat dnevno, zgorevanje traja do 8 ur, ogrevanje stavbe iz hranilnika toplote pa 24 ur.

urednica Jo`ica Ekart, j.ekart@siol.net Kako preverimo ali na{ kotel ne presega mejnih vrednosti emisij?

Dimnikar vas je ob ~i{~enju dimnika in kotla dol`an opozoriti na odpravo morebitnih pomanjkljivosti na kotlu, dimnih vodih, pomo`ni napravi ali zra~nikih, zaradi katerih je prese`ena mejna vrednost emisij snovi v zrak ali temperature dimnih plinov. Dol`an vas je opozoriti, ~e obstaja tveganje z onesna`enjem z gorivi ali po`ara. Takoj smo dol`ni ukrepati, ~e dimnikar posumi na verjetnost po`ara ali zastrupitve z CO - ogljikovim monoksidom. [est mesecev je skrajni rok za odpravo pomanjkljivosti. Pristojni in{pektor odredi prepoved uporabe kurilne naprave, ~e uporabnik ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v dolo~enem roku. Kako pristopiti, da bodo zamenjave kotlov na lesno biomaso mno`i~nej{e?

Potrebno je vzpostaviti dr`avno evidenco malih kurilnih naprav in storitev, s tem pridobiti realno sliko stanja in za~rtati ukrepe za zmanj{anje emisij. V Sloveniji imamo v uporabi 600.000 malih kurilnih naprav, dr`ava pa z evidencami zamuja `e vrsto let. Situacija se poslab{uje zaradi zamenjave oljnih gorilnikov s peletnimi gorilniki, katerih administrativni nadzor je leta 2013 opravila tr`na in{pekcija. Rezultati niso najbolj{i, na trgu je bilo ugotovljenih ve~je {tevilo neskladnih kotlov. Ve~ o primerjavah posameznih sistemov ogrevanja s poleni, in peleti, najdete v tematskem priro~niku @ivimo z lesom na portalu www.varcevanje-energije.si •


@IVIMO Z LESOM

5

Subvencije za kotle na biomaso v 2014 Nove omejene vrednosti emisij snovi v zrak in druge nove zahteve

Tematski priro~nik @IVIMO Z LESOM je v celoti brezpla~en. Izhaja 1 - krat letno. Naslednja, 2. {tevilka izide februarja 2015. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 25.000 brezpla~nih izvodov E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni portal: www.varcevanje-energije.si Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta Tel.: 02 686 10 81 Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. Vse pravice pridr`ane. Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo.

Nov javni poziv Eko Sklada za leto 2014 dolo~a, da bo spodbuda dodeljena za nakup-vgradnjo tiste naprave na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, in bo, skladno s stand. SIST EN 303-5, izpolnjevala toplotno-tehni~ne karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni mo~i mora biti ve~ji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manj{a od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manj{a od 500 mg/m3. Za vgradnjo peletne pe~i z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje, pa mora ta imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785, naslednje toplotnotehni~ne karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni mo~i mora biti ve~ji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manj{a od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manj{a od 250 mg/m3. Vrednosti emisij kurilne naprave morajo biti dolo~ene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa, ter ra~unski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih. Prva dodatna zahteva se nana{a na vse naprave z ro~nim polnjenjem goriva, in sicer mora naprava obvezno imeti vgrajeno lambda sondo, tako kot do sedaj, pa mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, oziroma vodni toplotni zbiralnik mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne mo~i naprave.

Naprava z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne pe~i z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne mo~i naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in z mo`nostjo regulacije mo~i takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami javnega poziva tudi pri najmanj{i nastavljivi mo~i kurilne naprave (ni`ja ali enaka 30 % nazivne mo~i), dolo~ene po standardu SIST EN 303-5. Druga pomembna sprememba in tudi dodatna zahteva, zadeva kurilne naprave, ki omogo~ajo uporabo dveh ali ve~ vrst goriv (polena in peleti); to je skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, {t. 24/13) kurilna naprava s kombinirano kurjavo, saj mora naprava izpolnjevati vse zgoraj navedene toplotnotehni~ne karakteristike za vse vrste goriv, ki jih lahko uporablja, v primeru, da lahko uporablja tudi polena pa mora hkrati izpolnjevati tudi zgoraj navedene zahteve glede volumna vgrajenega vodnega toplotnega zbiralnika in vgradnjo lambda sonde. Usmeritve je podalo pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, Eko sklad kot izvajalec politike na podro~ju varstva okolja le-te upo{teva. Odgovore smo pridobili na Eko skladu j.s., pojasnila nam je podala ga. Vesna Vidi~. • Jo`ica EKART


Vir: www.biomassinnovation.ca

Spe~e lesno bogastvo Slovenije Lesna biomasa je slovenska nafta, ima mnogo prednosti in prakti~no nobene slabosti Les je bogastvo, s katerim ne gospodarimo najbolje, saj ne posekamo niti letnega etata. [ele visoke cene kurilnega olja so spodbudile ve~jo potro{njo; drva in lesni sekanci so `e nekaj ~asa najcenej{i mo`ni energent, kar 70 – 80 % cenej{i od kurilnega olja. Letos je udarila {e narava, kar pomeni, da bomo prisiljeni ukrepati.

Prihodnost lesnega gospodarstva Celoten dr`avni segment lesnega gospodarstva je vreden sistemati~ne o`ivitve. Glede na {tevilo uporabnikov ogrevanja z lesom in potencialnega razvoja lesno predelovalnih obratov, bi morali bolje poznati prakso in koristiti bistveno ve~ ogrevanja z lesom. Pove~anje ni re{itev samo za dru`inske hi{e, javne stavbe ali daljinsko ogrevanje z biomaso, razmah bo drasti~no koristil celotnemu lesnemu gospodarstvu. Stabilnost dobave lesnih goriv omogo~i stabilnost cen, primeri dobre prakse pa nove potro{nike. Za Slovenijo je lesna biomasa zanesljiv, poceni in dolgoro~no stabilen vir.

Lesna zaloga in prirastek nara{~ata Lesna biomasa ima mnogo prednosti in prakti~no nobene slabosti; pove~uje prihodke

dr`ave, omogo~a relativno stabilna delovna mesta, ter zmanj{uje neodvisnost od uvoza. Lesna biomasa je CO2 nevtralna in ne pove~uje toplogrednih plinov. Slovenija je s 60% povr{ine gozdov tretja najbolj gozdnata dr`ava v EU. Zato je ob vseh koristih lesa in lesni zalogi ter prirastku te`ko razumeti neizkori{~eno lesno bogastvo, ki na koncu zgnije. Pri nas so gozdovi omenjeni celo v ustavi in za{~iteni z zakonom, v zadnjih 50 letih so gozdne povr{ine narasle za 31%, lesna zaloga za 157% in prirastek za 169%.

Kurilna vrednost polena, peleti, sekanci Pri lesnih gorivih je kurilna vrednost odvisna od stopnje vla`nosti. Pri optimalni vla`nosti 15-25% kurilna vrednost lesa zna{a 4,0 kWh/kg, gozdno vla`en les ima pol manj{o kurilno vrednost (2,0 kWh/kg). Enostaven izra~un poka`e, da je 2 kg lesne biomase enako 1l kur. olja. Kurilnost suhih polen zna{a 2.410 kWh/pm (2,65 kg za 1l kur. olja), kurilnost pelet pa 5,0 kWh/kg (2kg za l kur. olja). Energetski ekvivalent 1 m3 suhih sekancev (te`a 300 kg) zna{a 120 l kuril. olja, 1 m3 suhe `agovine (te`a 300 kg) pa zna{a 92 l kuril. olja. Polena dose`ejo najve~je izkoristke in najmanj{o pora-

bo v sodobnih piroliznih kotlih. Najcenej{i so sekanci, `aganje in mleti les ostankov proizvodnje.

Kako izbrati sistem ogrevanja z lesom? TOPLOVODNI KAMINI Za~nimo s toplovodnimi kamini, ki so nadvse primerni za eta`no ogrevanje ali manj{e hi{e. Obi~ajno je tak kamin postavljen v dnevni sobi, vsi ostali elementi (hranilnik tople vode, bojler, tla~na posoda in ~rpalke) pa so skriti v drugem prostoru ali kleti. Kot energent se praviloma uporabljajo peleti, saj bi ogrevanje s poleni dnevno sobo spremenilo v kurilnico. RO^NO NALAGANJE V drugi sklop sodijo tradicionalni kotli centralne kurjave na les. Pogosto jih kurimo s poleni ali peleti. Stare kotle na polena zamenjujejo sodobni, ki imajo druga~en re`im nalaganja in izgorevanja. Poznani so kot ventilatorski, pirolizni ali kotli z uplinjanjem. Izkoristki zna{ajo okrog 92%, pepela je malo, zalogovnik zdr`i 12 ur. K optimalnemu delovanju pripomore vgradnja hranilnika tople vode, ki naj ima vsaj 55 l na 1 kW mo~i kotla (1.100 litrov za 20 kW kotel). AVTOMATIZIRAN SISTEM Drugi segment kotlov so avtomatizirani kotli na pelete, sekance ali `aganje. Dovodni

pol` (prilagojen energentu) potiska lesno maso v kuri{~e, kjer posebno tipalo `erjavice neprekinjeno preverja koli~ino goriva. Uplinjanje lesa poteka na zgorevalnem kro`niku. Plinaste komponente so dobro preme{ane s sekundarnim predgretim zrakom. Tako dose`emo optimalno zgorevanje in nizke emisije, neodvisno od obremenitve kotla. Zgoreli dimni plini gredo skozi prenosnik toplote, kjer predajo toploto na kotlovsko vodo. Odvod pepela se praviloma vr{i preko transportnega pol`a do posode za pepel, ki je dovolj velika, da se prazni nekajkrat letno. HRANILNIK TOPLE VODE Hranilnik tople vode je srce sodobne kurilnice. Ve~ji hranilniki so primerni za toplotne ~rpalke in kotle na pelete, najve~ji pa za kotle na polena.

Kaj se spla~a? Polena se izka`ejo kot najbolj{i energent za ogrevanje stanovanjske hi{e; z vgrajenim piroliznim kotlom je ogrevanje cca. 5 x cenej{e od ogrevanja s kurilnim oljem. Najdra`ja sta elektrika in uteko~injen naftni plin. Konkuren~en je zemeljski plin, {e posebej, ko se odlo~imo za kondenzacijski kotel.

Cenovna primerjava energentov s poleni, peleti, sekanci V klasi~ni hi{i v velikosti 150 m2, porabimo za ogrevanje (brez sanitarne vode) okrog 2.300 l kurilnega olja, kar nas stane okrog 2.300 €. ^e enako hi{o ogrevamo s poleni v navadnem kotlu, porabimo okrog 12 m3 trdega lesa (660 €), v piroliznem kotlu je poraba in stro{ek za 30% ni`ji, pri sekancih je to 28 nasutih m3 (460 €), v primeru pelet pa poraba za povpre~no veliko dru`insko hi{o zna{a okrog 5 ton pelet, kar pomeni 7.5 m3 (1.100 €). Aktualno cenovno primerjavo vseh energentov najdete tudi na spletni povezavi EN SVET NOVA GORICA. • Energetski svetovalec ENSVET: Bojan @nidar{i~ http://nep.vitra.si


@IVIMO Z LESOM

Nasveti mojstra

Okolju prijazen zidak

Zni`anje temperature prostorov in suha polena Z stopinjo zni`ano temperaturo prihranimo 6% energenta, v na{em primeru polen. ^e nam je {e dovolj udobno pri 22°C (pred tem 25°C), je prihranek `e 18%, kar pomeni, da bi imeli ogrevanje vsako {esto zimo prakti~no zastonj. Polena naj vsebujejo pod 18 % vlage. Za to jih moramo nacepiti in zlo`iti v suh in dobro zra~en prostor vsaj za eno leto, {e bolje pa za dve. Primerno suha polena imajo do 25 % ve~jo kurilno vrednost.

P

Pravilno nalaganje kotla in izolacija cevi Kotla raje ne zakurimo, ~e je zalogovnik ogrevalne vode „napolnjen“ ve~ kot 40%. ^e kljub temu moramo zakuriti, nakladalne komore ne napolnimo do konca, raje le do polovice ali celo manj. Tudi sodobni kotli se ne morejo izogniti pripiranju zgorevalnega zraka, t.i. kuhanju polen, ~e ni dovolj odjema toplote. To pripiranje lahko zni`a izkoristek tudi za ve~ kot 30%. Z ustrezno izolacijo cevi v kurilnici prihranimo 5%. Pri ogrevanju na polena {e ve~, saj moramo kotlom zagotoviti dovolj zraka za izgorevanje, obi~ajno je to skozi priprto okno. Dvig temperature povratne vode Zaradi varovanja notranjih kovinskih povr{in kotla pred nizkotemperaturno korozijo je nujna uporaba sklopov za dvig temperature vode, ki se iz sistema vra~a v kotel, na vsaj 55°C. Teh sklopov poznamo ve~ vrst - termomehanski ventil z vlo`kom, ki dolo~a temperaturo, termomehanski sklop s ~rpalko ali elektronsko krmiljeni dvig temperature povratne vode. Pravilno nalaganje kotla in redno vzdr`evanje Previsoke temperature lahko s~asoma uni~ijo kotel, prav tako kot prenizke. Temu se izognemo s pravilnim na~rtovanjem velikosti zalogovnika in mo~i kotla, ter s premi{ljenim nalaganjem polen. Ko kotel ne more ve~ odvesti toplote v zalogovnik, obi~ajno zaradi prevelike koli~ine kuriva v nakladalnem prostoru ugasne vle~ni ventilator. Vendar zaradi vztrajnostni temperatura v kotlu nekaj ~asa {e nara{~a in po nepotrebnem obremenjuje nekatere kotlovske sklope. Temu se izognemo tako, da ne zakurimo, ~e je zalogovnik ogrevalne vode „napolnjen“ ve~ kot 40%, in {e takrat nalo`imo komoro glede na pri~akovani odjem. Za za~etek bo bolje, ~e nalagamo nekoliko manj. Med delovanjem se v kotlu nabirajo obloge, fin pepelov prah in pri nekaterih vrstah kuriva malo `lindre. ^e s ~i{~enjem kotla predolgo odla{amo, se obloge zaradi visokih temperatur pri gorenju lahko sprimejo. Po{koduje se lahko tudi kak vitalen del kotla, npr. lopatice vle~nega ventilatorja. Pri kotlih s podalj{anim jamstvom proizvajalci ve~inoma zahtevajo letni pregled poobla{~enega serviserja. Tak pregled in kak{en manj{i poseg lahko za majhen znesek prepre~ijo kasnej{e visoke stro{ke za popravila. IZPAD ELEKTRIKE - Vir neprekinjenega napajanja Tako kot leto{njo zimo nas lahko preseneti izpad elektri~nega omre`ja. Ve~ini kotlov na sekance in pelete, razen rahlega pregrevanja, to ne bo povzro~ilo pretiranih preglavic. S kotli na polena je druga~e. Zaradi `e zgoraj omenjene vztrajnosti lahko pride do toplotnih deformacij posameznih kotlovskih sklopov. Te`avo enostavno re{imo s priklopom kotla na vir neprekinjenega napajanja, podobno kot pri ra~unalni{kih sistemih. Po doma~e jih imenujemo „UPS“. Primerne so naprave za neprekinjeno napajanje, ki lahko kotel napajajo vsaj eno uro. • Aleks Kac, www.centralno-ogrevanje.org

odjetje Isospan GmbH iz Avstrijske de`ele Lungau, `e ve~ kot 50 let proizvaja leso-cementne opa`ne zidake. Ta proizvod je bil razvit pred ve~ kot 80 leti v Nem~iji in skozi desetletja uporabe, se je dokazal kot material z izjemnimi lastnostmi. Osnovna surovina lesocementnih opa`nih zidakov so smrekovi sekanci, katere pridobivajo iz ostankov lesno predelovalne industrije, kot vezivo in impregnator se uporabljata cement in voda. Lesne sekance najprej namo~ijo v vodi, da le ta prodre globoko v les, kjer se kasneje ve`e s cementom, katerega po nekaj dnevnem namakanju, prime{amo. Dobljeno maso ali kot pravijo Avstrijci »holzbeton« (lesni beton), vlijejo v kalupe, v katerih ostanejo vsaj dva dni, da cement sekance zve`e med seboj. Tako predelan les nima ve~ svojih slabih lastnosti kot so: gorenje, gnitje, vdori insektov in deformacija pod obremenitvijo. Hkrati za impregnacijo lesa nismo uporabili zdravju in naravi {kodljivih snovi. Ker les skozi svojo rast vsrkava CO2, je le ta uskladi{~en v sekancih tako leso-cementni zidaki dosegajo pozitivno CO2 bilanco. Preprosto, v sekancih je ve~ ujetega CO2, kot se ga skozi celoten proizvodni proces sprosti, vklju~no z proizvodnjo cementa, prevozi,… Za potrditev ekolo{ke odli~nosti so pred leti pridobili mednarodni certifikat Natureplus. V zadnjih letih se ekolo{ka zavest dviguje, posledica je vrsta novih, okolju prijaznih materialov na trgu. Tudi v podjetju Isospan dr`ijo korak s ~asom, zato so svoje okolju prijazne zidake {e nadgradili z izolacijo iz lesne volne Homatherm, ki ima ravno tako pridobljen certifikat Natureplus. Nastal je zidak Ekopur, ki je v celoti narejen iz lesa in je trenutno edini bio zidak na trgu. Isospan Ekopur z 16,5cm lesne volne dose`e izolativno prehodnost U = 0,22 W/m²K, s ~im dose`emo nizkoenergijsko raven objekta, da dose`emo raven pasivne hi{e moramo dodati izolacijo iz lesne volne {e na zunanjo stran zidu. Lesno volno proizvajajo v obliki plo{~ do 20cm debeline, plo{~e se na zunanjo steno lepi in sidra. Zidak Isospan Ekopur hkrati ohranja vse prednosti leso-cementnih opa`nih zidakov kot so: • Odli~na toplotna in zvo~na izolacija. • Odli~na akumulacija toplote in fazni zamik. • Odli~na difuzija preko leso-cementnih reber. • Izredna potresna in po`arna varnost. • Ekolo{ka neopore~nost.

Vse te lastnosti so osnovni pogoji za vam in naravi prijetno bivanje! • Promocijsko sporo~ilo

^i{~enje toplotnega izmenjevalca na kotlu Na stenah kotla in toplotnega izmenjevalca se nabirajo ostanki izgorevanja, v glavnem fin pepel. Ker je ta toplotni izolator, vsak mm pepelnatih oblog zni`a izkoristek kotla za dobrih 5%. Toplotni izmenjevalec je potrebno redno ~istiti, ponavadi imajo kotli v ta namen na boku ro~ico. Vsaki~ preden zakurimo ro~ico, potegnimo desetkrat. Enkrat letno pokli~imo serviserja ali pa kotel po navodilu proizvajalca o~istimo sami. Primerne krta~e ve~ina proizvajalcev kotlov prilo`i ob dobavi. Pred tem si nadenimo za{~itna o~ala in masko za za{~ito pred prahom, lesni pepel je namre~ jedek.

7


@IVIMO Z LESOM

8

Peletni gorilnik - enostaven, trajen, zanesljiv

V

aEvropi je povpra{evanje po peletih trenutno ve~je od ponudbe. Uporabniki so se o~itno odlo~ili za energent z ugodno ceno, enostavnim transportom in skladi{~enjem, ki je povrh {e okoljsko neopore~en. Sodobni peletni gorilnik je sposoben, zaradi nadzorovanih pogojev, omogo~iti peletom popolno zgorevanje in s tem okolju prijazno delovanje.

Peleti te~ejo in gorijo Lesni prah ali `agovina sta izdelana iz lesnih ostankov, vendar sta zaradi problemov pri skladi{~enju, odvzemanju in transportu popolnoma neprimerna za uporabo v doma~ih kurilnih napravah. Z njima ima celo industrija stalne te`ave. Oblika in trdnost pelet pa omogo~ata presipavanje in nemoten transport skozi pol`ni transporter, s ~imer je zanesljivo delovanje zagotovljeno. Peletni gorilnik spada med novej{e izume, ki omogo~ajo skoraj popolno zgorevanje. Pri tem avtomatika krmili podpih in dotok pelet v zgorevalni prekat, me{anica zraka in

Promocijsko sporo~ilo

Fenix sistem - kotel, gorilnik in zalogovnik pelet

gore~ih palet pa odda energijo kotlu. Ob tem trdni delci `arijo, hlapne snovi pa odgorijo v plamenih - 20% energije se sprosti med `arenjem, 80% pa v plamenih. Na ta na~in popolnoma zgorijo vse sestavine kuriva, pri ~emer iz dimnika izhajata samo komaj viden bel dim in vodna para.

bli`ini kotla, ki ga lahko izdela uporabnik sam ali ga dobavi proizvajalec gorilnika. Iz nje bo pol` odvzemal pelete in jih avtomatsko dodajal v gorilnik. Pomembna prednost je {e zra~no hlajena zgorevalna komora, saj dodatne predelave na sistemu ob kotlu niso potrebne, zrak za podpih pa se v njej {e predgreje.

Prehod na novi energent Za nafto strokovnjaki `e dolgo trdijo, da jo je {koda za zgorevanje, saj iz nje lahko izdelamo stotine razli~nih zdravil, topil in materialov. Rasto~a cena pravzaprav {~iti preostale naftne zaloge, uporabnikom, ki se z nafto ogrevajo, pa olaj{uje prehod na novi in cenej{i energent. Vgradnja peletnega gorilnika je najmanj{i in najcenej{i mo`en poseg v ogrevalni sistem hi{e, saj se razen manj{e predelave na vratih kotla ne dotaknemo ni~esar drugega. Gorilnik lahko vgradimo na skoraj vse kotle na drva ali kombinirane drva-olje, ter v ve~ino kotlov na olje. Razen nekaterih, ki imajo premajhno globino zgorevalne komore, zaradi ~esar se peletni plamen ne more nemoteno razviti. Pred vgradnjo je potrebno odmontirati oljni gorilnik in vrata ter jih zamenjati s prirobnico, ki nosi peletnega, enako velja tudi za kotle na drva. Sedaj potrebujemo {e primeren zalogovnik pelet v

Var~en zaradi prilagodljivosti Fenix je peletni gorilnik, ki lahko obratuje v razponu mo~i od 7 do 28 kW in to z 90 do 98% izkoristkom delovanja. V njem lahko zgorevamo pelete s premerom od 6 do 8 mm, namestimo pa ga lahko na ve~ino obstoje~ih kotlov na trda goriva ali kurilno olje. V`igni sistem gorilnika je zanesljiv in trajen, z majhno porabo elektrike, zgorevalno komoro pa je potrebno, v skladu z navodili, ob~asno o~istiti. Zaradi konstrukcije in kvalitetnih materialov ima naprava zelo dolgo `ivljenjsko dobo. Proizvajalec gorilnika, podjetje Inovateh, izdeluje tudi kompleten sistem, s kotlom, gorilnikom in zalogovnikom pelet. Gorilnik omogo~a visoke izkoristke in nizke emisije dimnih plinov v celotnem razponu obratovalne mo~i, zato lahko zanj dobimo subvencijo Eko sklada, ki jih bodo za~eli podeljevati ravno v teh dneh. Ob vgradnji pa kotlu ni potrebno prigraditi vodnega zalogovnika toplote. • Tihec

Gorilnik je primeren za skoraj vse oljne kotle in je zaradi kvalitete prejel `e ve~ priznanj


@IVIMO Z LESOM

9

NIBE - preprosto, var~no in ~isto ogrevanje

D

andanes lahko izbirate med celo vrsto kotlov za ogrevanje na polena ali pelete, s ~istej{im izgorevanjem, ve~jo u~inkovitostjo in dovolj mo~i, da se segreje povpre~no velik dom.

PELLUX 100, kotel na pelete, je primeren za domove in druge manj{e objekte od 150 do 300 m2. Nova serija kotlov NIBE predstavlja idealno re{itev tako za novogradnje kot za ekonomsko u~inkovito nadomestilo konvencionalnega ogrevanja na kurilno olje, uteko~injeni naftni plin ali drva.Velika prednost novih kotlov so: zvezna regulacija mo~i ( 6-20 kw ),zmogljivost , u~inkovitost ter enostavna namestitev in vzdr`evanje. Kotel ima inteligentno regulacijo, saj njegov kontroler omogo~a preprosto uporabo in optimalne rezultate. NIBE Pellux 100 ima prigrajen zalogovnik za pelete, ki zahteva polnjenje samo enkrat na teden ter velik predal za pepel, ki skupaj s samo~istilnim gorilcem ter samodejnim ~i{~enjem turbulatorjev tvori celovito re{itev ~i{~enja pepela . Odlo~itev za enostavno in minimalno vzdr`evanje zato res ni te`ka. PELLUX 100 dodatno omogo~a tudi krmiljenje solarnega sistema, vremensko vodeno regulacijo ogrevanja ter mo`en priklop lambda sonde za

doseganje najvi{jih izkoristkov. Na kratko PELLUX 100 omogo~a najvi{ji mo`en konfort pri ogrevanju s peleti za najbolj{o ceno. Poleg vrhunskega kotla na pelete pa NIBE ponuja tudi `e uveljavljen uplinjevalni kotel na polena VEDEX 3300 primeren predvsem za adaptacije obstoje~ih kotlovnic ve~jih ali slab{e izoliranih hi{. VEDEX 3300 je na {vedskem sinonim za u~inovit in enostaven kotel z minimalnim vzdr`evanjem in odli~nim izkoristkom. Kotel za optimalno izkori{~enost potrebuje prigradnjo zalogovnika volumna 1500-2500 litrov. Prednosti {vedskih kotlov niso le visoki izkoristki in dolga `ivljenska doba vendar tudi kompaktne dimenzije, ki omogo~ajo enostavno vgradnjo. •

O kotlih in ostalih NIBE proizvodih se pozanimajte na spletni strani www.knut.si, www.nibe.si, obenem pa spremljajte tudi akcije na na{i Fb strani www.facebook.com/pages/KNUT-doo/179410112252434

Promocijsko sporo~ilo

Pri izbiri kotla na les ali pelete pa je pomembno, da je kotel pravilno dimenzioniran za stavbo, ki jo ogrevamo. Kadar je mo~ kotla prevelika, uporabniki ponavadi vzdr`ujejo kotel na nizki temperaturi, da se prepre~i pregrevanje, kar pa pove~a porabo kuriva in je eden od najve~jih vzrokov onesna`enosti zraka. V primeru, da pa je kotel poddimenzioniran pa ne bo zagotovil dovolj toplote v najhladnje{ih dneh leta. Za to je zelo pomembno, da se o potrebah ogrevanja pogovorite z uglednim prodajalcem in skupaj dolo~ita vrsto in mo~ kotla . Vodilni evropski proizvajalec ogrevalne tehnike NIBE, katerega v Sloveniji zastopa podjetje KNUT d.o.o je raz{iril svojo ponudbo izdelkov na slovenskem trgu s kotli na pelete in polena. Vsi kotli so zasnovani tako, da zagotavljajo najvi{jo raven energetske u~inkovitosti za ogrevanje prostorov in sanitarne vode obenem pa so enostavni za rokovanje.


10

@IVIMO Z LESOM

Kombinacija obnovljivih virov energije – kotel na pelete in solarni sistem

V

arstvo okolja, neodvisnost od olja in plina ter dr`avno subvencioniranje so dobri argumenti za ogrevanje z obnovljivimi viri energije. Dodatne prednosti tukaj nudi ogrevanje z lesom v kombinaciji s solarnim sistemom. Sodobni ogrevalni sistemi na les so udobni in zagotavljajo varnost tudi za prihodnost. Ogrevanje z lesom je okolju prijazno – pri zgorevanju se sprosti le toliko CO2, kot ga je rastlina iz atmosfere sprejela med rastjo. Razen tega nudijo ogrevalni sistemi na les v primerjavi z drugimi vrstami proizvajanja toplote {e druge prednosti: • V primerjavi z drugimi obnovljivimi viri energije je les neodvisen od letnega ~asa in vremena in je vedno na razpolago. • Peleti, polena ali lesni sekanci - vse energente s stalnim prirastom - je mo`no brez velikih posegov trajno skladi{~iti in tako akumulirati v njih shranjeno energijo.

Promocijsko sporo~ilo

Les je doma~ energent in uporaba slednjega zni`uje odvisnost od dobave

Sodobni kotel na pelete Vitoligno 300-P

olja ali plina iz tujine. Lesni peleti se stiskajo iz neobdelanega, naravnega lesa. Izhodi{~ni material za pelete nastaja v velikih koli~inah v obliki oblancev ali `agovine kot t.i. odpadni material v lesno predelovalni industriji in ne sme vsebovati nobenih tujkov ali vezivnih materialov. Ogrevanje s kotlom na pelete je najudobnej{i na~in ogrevanja z lesom. Sodobni avtomatski kotli na pelete z digitalnimi regulacijami kotlovnega in ogrevalnih krogotokov ter zvezno regulirani ventilatorji omogo~ajo moduliran na~in obratovanja in s tem optimalno prilagoditev proizvajanja toplote trenutni potrebi zgradbe po toploti. V kombinaciji s solarnim sistemom se ne

le prihrani gorivo in poleti ni potrebno zakuriti kotla, tudi ~asovni presledki polnjenja zalogovnika goriva in odstranjevanja pepela se podalj{ajo. Za ogrevalne sisteme na les se priporo~a hranilnik ogrevalne vode. V primeru kombinacije s solarnim sistemom se dodatno k hranilniku ogrevalne vode za ogrevanje sanitarne vode uporabi t.i. bivalenten ogrevalnik sanitarne vode, z dvema ogrevalnima spiralama ali pa kombiniran hranilnik ogrevalne vode s sistemom razslojevanja in ogrevalnik sanitarne vode v enem. Hranilnik/ogrevalnik predstavlja razmejitev med solarnim in ogrevalnim sistemom. Kotel na pelete je vklju~en v celoten sistem in lahko kot samostojen proizvajalec toplote prevzema ogrevanje prostorov in sanitarne vode, na drugi strani pa ob potrebi slu`i za dogrevanje solarno predogrete sanitarne vode preko zgornje ogrevalne spirale. Ko temperaturna diferenca med son~nim kolektorjem in ogrevalnikom sanitarne vode prese`e nastavljeno vrednost, se vklopi obto~na ~rpalka solarnega krogotoka in ogrevalnik se ogreva preko spodnje ogrevalne spirale s solarnim sistemom. Da se ob zadostnem son~nem sevanju prepre~i ne`eljeno ogrevanje z ogrevalnim kotlom, solarna regulacija preko podatkovne BUS povezave komunicira z regulacijo ogrevalnega kotla in zavira dogrevanje s kotlom. Kolektorska povr{ina se mora dimenzionirati tako, da se poleti ne proizvaja prese`ka toplote. Orientacijska osnova za dimenzioniranje je pri eno in dvodru`inskih hi{ah letna stopnja pokrivanja ogrevanja sanitarne vode s son~no energijo v vi{ini 50 do 60 %. •


Nudimo vam energijo iz obnovljivih virov z njene najudobnejše strani. S stalnim prirastom in uspehom. Viessmann podaja novo definicijo učinkovitosti: z avtomatskim kotlom na pelete Vitoligno 300-P z območji toplotne moči od 4 do 48 kW, ki s svojo inovativno tehniko dosega izkoristek do 95% in s tem skrbi za najvišjo možno izkoriščenost energije. Kotel predstavlja dobro izbiro za prihodnost, ker koristi domač energent les, s stalnim prirastom in daje uporabniku neodvisnost od olja in plina. Vitoligno 300-P prepriča z izredno kakovostno izdelavo in visoko zanesljivostjo v obratovanju. www.viessmann.si

Individualne rešitve z učinkovitimi sistemi za vse energente in vsa področja uporabe

Novi biomasni center v Bre`icah U~inkovitost zagotavlja le kakovost lesnih goriv Za najbolj tradicionalen energent za ogrevanje {e vedno velja les, ki ponovno pridobiva na veljavi. Ob klasi~nih polenih so se na trgu razmahnili tudi novej{i izdelki, na primer briketi, sekanci in ~edalje bolj priljubljeni lesni peleti. Vsi energenti iz lesa so v Petrolu zdru`eni pod skupnim imenom Biomasa, ki zajema tako Forest pelete, Forest brikete, sekance in polena. Razen hlodovine, namenjene za drva, ti energenti nastanejo iz ostanka pri obdelavi lesa, od `agovine do ostankov pri se~nji in obrezanih delov dreves. Lesni ostanek se lahko zmelje v sekance ali stisne v pelete. Vsi izdelki so cenjeni tudi zato, ker so okolju prijazni. Ob izgorevanju lesa ni `veplenih ostankov, koli~ina spro{~enega ogljikovega dioksida pa je enaka koli~ini ob naravnem trohnenju v gozdu. Lesna biomasa je v zadnjem ~asu najbolj iskan energent za ogrevanje. Ve~je povpra{evanje od ponudbe pa je v preteklosti `al povzro~ilo nekaj zmede na trgu. Nepreverjeni ponudniki so namre~ sku{ali unov~iti izdelke nizke kakovosti, kar je zaradi manj{ega izkoristka ali te`av z ma{enjem pe~i pri nekaterih uporabnikih spro`ilo nezadovoljstvo.

Prednost Petrolove ponudbe s podro~ja Biomase je tudi poseben na~in dobave. Razvil je namre~ dobavo lesnih peletov in sekancev z mo`nostjo ~rpanja v zalogovnik. Dobava poteka v razsutem stanju in se preko priklju~kov na zalogovniku izvaja neposredna polnitev. Petrol je tako edini dobavitelj v dr`avi, ki ponuja dostavo lesnih sekancev in peletov z zra~no ~rpalko. Vodilni v Petrolu so si zastavili dolgoro~ne cilje na ve~ podro~jih. Poleg prodaje tako na slovenskem trgu kot v tujini, predvsem v ju`ni Avstriji in vzhodni Italiji, ter zanesljive dobave kakovostnih izdelkov `elijo spodbujati tudi storitve pri pridobivanju in proizvodnji lesne biomase. Petrol `eli povezati in spodbuditi celotno gozdarsko lesno verigo ter izkoristiti potenciale na lokalni ravni. •

Promocijsko sporo~ilo

Viessmann d.o.o. · C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 · viessmann@viessmann.si

Petrol je potro{nikom pri{el nasproti s preverjeno ponudbo. Lansko jesen je v Bre`icah vzpostavil biomasni logisti~ni trgovski center. Ta je nastal kot posledica vedno ve~jega povpra{evanja po kvalitetnih lesnih sekancih z namenom zagotovitve kakovostne in zanesljive oskrbe s tovrstnim lesnim gorivom. Gre za prvi tovrstni center v tem delu Evrope. Predvidena koli~ina proizvodnje je pribli`no 100.000 ton lesnih sekancev na leto. Najve~ji poudarek pa je prav na proizvodnji lesnih sekancev z nadzorovano vsebnostjo vode za manj{e kurilne naprave z visokim izkoristkom. Te namre~ zahtevajo kakvostno lesno gorivo, s katerim lahko dosegajo zahtevne energetske in ekolo{ke parametre.


@IVIMO Z LESOM

12

Kaj pomeni sodobno ogrevanje na polena, smo preverili pri Pavlinovih v Radomljah

O

biskali smo dru`ino Pavlin, ki je {e pred za~etkom kurilne sezone, oktobra 2013, investirala v prenovo 27 let stare kotlovnice. @e po nekaj mesecih delovanja sodobnega uplinjevalnega kotla na polena so doma~i navdu{eni nad udobjem, prakti~nostjo, var~nostjo in u~inkovitim delovanjem, ki ga omogo~a uplinjevalni kotel na polena Logwin Klassik, avstrijskega proizvajalca Windhager. 200 m2 ogrevalne povr{ine neizolirane hi{e, z 10 let starimi okni in streho, je do prenove ogreval klasi~ni kotel na polena. Po novem se ogrevajo s 25 kW uplinjevalnim kotlom na polena Logwin Klassik. Za skladi{~enje toplote in optimalno delovanje sistema so vgradili {e dva 800 litrska hranilnika ogrevalne vode proizvajalca Sunysystem. Za pripravo tople sanitarne vode izven kurilne sezone pa so izbrali De Dietrich sanitarno toplotno ~rpalko Kaliko.

Promocijsko sporo~ilo

In kaj so povedali doma~i? Pri starem na~inu ogrevanja so zakurili vsako jutro in nato dodajali polena vsaki 2 uri do poznega ve~era, kar pa ob nizkih temperaturah ni zadostovalo, saj je bilo zjutraj v hi{i tudi pod 18 °C. Lastnik je z novo pe~jo veliko bolj zadovoljen, saj je po novem skozi velika polnilna vrata kotla Logwin Klassik zelo enostavno nalagati 1/2 metrska polena. V ve~ini primerov zadostuje samo enkrat dnevno polnjenje komore, saj je toplotne energije, ki jo

LogWIN Klassik pri Pavlinovih - nepremagljiv v udobju, izjemno var~en in zanesljiv uplinjevalni kotel na polena

Informacije o delovanju kotla so zapisane na upravljalni enoti v slovenskem jeziku

kotel oddaja v hranilnik, dovolj na razpolago za ves dan. V prehodnem obdobju je polna komora zadostovala celo za 2 dni, nekajkrat v leto{nji zimi pa je gospod v istem dnevu {e enkrat nalo`il. Sedaj je v hi{i toplo, temperatura je konstantno 22 °C. Doma~i so navdu{eni tudi nad avtomatskim v`igalnim sistemom, saj predstavlja velik komfort. Kotel namre~ poskrbi za v`ig popolnoma sam – bodisi takoj, bodisi kasneje, ko se po dalj{em nedelovanju ponovno pojavi potreba po ogrevanju bivalnih prostorov.

Izven kurilne sezone bo toplo sanitarno vodo pripravila De Dietrich sanitarna toplotna ~rpalka

Malo v smehu gospod prizna, da je potreboval kar nekaj ~asa, da se je navadil na le 1× tedensko ~i{~enje pepela. Navada je pa~ `elezna srajca in prehod iz ve~krat dnevnega ~i{~enja na enkrat tedensko je precej{na sprememba. Posoda za pepel omogo~a preprosto odstranjevanje pepela, brez prekomernega kajenja in razna{anja tega po prostoru. Po novem ~isto in urejeno kotlovnico obi{~e tudi `ena, ki je pohvalila upravljanje kotla, saj so vse potrebne informacije enostavno zapisane na upravljalni enoti v slovenskem jeziku. Zakonca Pavlin sta ocenila vsaj 35% prihranek pri stro{kih ogrevanja v primerjavi s prej{njim sistemom. »^e bi vedela prej, kaj vse z investicijo v uplinjevalni kotel Logwin Klassik pridobiva, bi se `e zdavnaj odlo~ila za ta korak«. Pohvalila sta tudi enostavno vgradnjo kotla, ki je zlahka {el skozi manj{a vrata stare kotlovnice, obenem pa so ga postavili na `eleno mesto, saj ima ta mo`nost prilagajanja smeri odpiranja vrat (levo/ desno). •

Ve~ informacij o ogrevalnih sistemih Windhager in De Dietrich pridobite na spletni strani www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali pokli~ete na telefonsko {tevilko 040 744 436.

E[Ponudnik CELOVITIH REŠITEV za obnovljive vire energije

www.herz.si

• • • •

Uplinjevalni kotli 10 do 40kW Kotli na pelete 4 do 2000 kW Kotli na sekance 7 do 2000 kW Sistemi za shranjevanje toplote

Podjetje HERZ ima na slovenskem trgu dobro servisno mrežo. Prodajo kotlov HERZ vršimo preko pooblaščenih distributerjev, ki poskrbijo za svetovanje in zasnovo vaše kotlovnice ter vgradnjo. Herz d.d. Grmaška c. 3 • 1275 Šmartno pri Litiji • info@herz.si • tel.: 01/ 89 62 165 • www.herz.si


@IVIMO Z LESOM

15

KWB - Energija za `ivljenje

Dru`bena odgovornost, skrb in profesionalnost je do danes prepri~ala `e ve~ kot 60.000 strank, ki so se za sistem ogrevanja odlo~ili za nakup pe~i na lesno biomaso. Zmanj{anje stro{kov obratovanja, okoljska prijaznost in dosegljivost energenta (Slovenija je tretja najbolj gozdnata dr`ava v Evropski uniji) so glavni razlogi za nakup pe~i na lesno biomaso. V preteklih letih lahko govorimo o poplavah novih »alternativnih« oblik ogrevalnih sistemov. Kako torej vemo, kak{na re{itev je najbolj{a? Z vedno ve~jimi nihanji svetovne cene fosilnih goriv je potrebno biti pri nakupu pe~i pozoren na ve~ faktorjev. »Tehnolo{ko napredni ogrevalni sistemi na lesno biomaso predstavljajo dolgoro~no in ugodno re{itev za odgovorno in var~no ogrevanje va{ega doma«. Toma` Rifelj, direktor KWB Slovenija.

Izkoristek se približuje fosilnim energentom S {iroko paleto pe~i, tako za gospodarsko kot tudi za osebno rabo ter preverjenim sistemom svetovanja in servisiranja je KWB partner, ki mu zagotovo lahko zaupamo. S postopnim tehnolo{kim napredkom je delovanje tak{nih sistemov postalo popolnoma avtomatizirano. Odjem energenta iz zalogovnika, transporta v kuri{~e, v`iganje, ~i{~enje toplotnega izmenjevalca ter odjem pepela iz kurilne naprave so zaklju~eni sistemi, ki zagotavljajo visoko mero udobnosti. Ogrevalni sistemi na lesna polena, lesne pelete in lesne sekance so dele`ni stalnim spremembam in posodobitvam, ki od proizvajalcev zahtevajo dosledno nadgradnjo produktne linije. KWB se lahko v tem segmentu pohvali s tako imenovano »Clean Efficiency« tehnologijo, ki izpolnjuje nastavljene standarde za leto 2015. Napredek in naskok pred konkuren~nimi podjetji, zagotavlja investicijsko usmerjen razvoj. Pri podjetju

KWB tako v razvoj vlagajo 10 % celotnega letnega prihodka, zato njihove kotle najdemo na vrhu lestvic, ki upo{tevajo kakovost in okoljsko neopore~nost. Izkoristek energentov se pri kotlih KWB giblje med 92% in 96%, kar se mo~no pribli`uje fosilnim energentom. Razvojno sodelovanje s Tehni~no univerzo v Gradcu, interna izobra`evanja ter organizacija vodenih ogledov mati~nega proizvodnega obrata v avstrijskem [tajerskem, ki vsem interesentom omogo~a podroben vpogled v zakulisje, zaokro`uje zgodbo zaupanja vrednega podjetja.

Z nepovratnimi sredstvi Sodobni kotli so tudi osnova za pridobivanje nepovratnih sredstev, ki jih v Sloveniji za ob~ane podeljuje Ekosklad. Prav tako lahko pravni subjekti za investicije v tak{no vrsto ogrevanja pridobijo nepovratna sredstva iz naslova Ministrstva za gospodarstvo in enako tudi kmetovalci iz pristojnega Ministrstva za kmetijstvo. Dru`ina izdelkov KWB obsega sodobne kotle na pelete KWB Easyfire 8-35kW, sekance in pelete KWB Multifire 15-100kW, ve~je mo~i KWB Powerfire 130300 kW, polena KWB Classicfire 20-50kW ter solarne sisteme KWB EasySun in KWB MultiSun za toplotno oskrbo vse od individualnih hi{, ve~jih zgradb, do manj{ih daljinskih omre`ij. Indivudalno zasnovani sistemi za doziranje in skladi{~enje lesne biomase omogo~ajo idealno prilagoditev ogreva-

KWB Easyfire; nova generacija kotlov na pelete.

nja razpolo`ljivemu prostoru. Avtomatski odjem sekancev ali peletov iz skladi{~nega prostora do kuri{~a in gorilne retorte poteka s pomo~jo avtomatskega dozirnega pol`a. Ta dovaja biomaso na retorto, kjer je mogo~ avtomatski v`ig po potrebi s pomo~jo nastavitev na regulaciji KWB Comfort. Kotlovnico po meri vam pomagajo na~rtovati in izvesti skupaj s {olanim KWB partner in{talaterjem. Na~rtovanje, kakovost izdelkov, izvedba po meri ter odli~en servis, so odlike KWB ogrevanja na biomaso. • -TR-

KWB ogrevanje na biomaso. Mi dajemo energijo za `ivljenje! Ve~ o KWB ogrevanju prihodnosti izveste na: Sede`u podjetja v @alcu na 03 839 30 80, na spletni strani www.kwb.si, ali na info@kwb.si

Promocijsko sporo~ilo

P

roblematika vedno ve~jega pritiska na okolje je lahko tudi izziv. Tako podjetje KWB `e 20 let proizvaja druga~ne, inovativne re{itve za ogrevanje va{ega doma.

Ogrevanje s pomo~jo najsodobnej{ih kotlov KWB je enostavno, ugodno, ter okolju prijazno.


16

@IVIMO Z LESOM

Pe~i Valher, pojem kakovosti

L

etos te~e `e 43. leto od pri~etka izdelave kotlov na drva, pod blagovno znamko VALHER. Pe~i je pri~el izdelovati za znane kupce o~e sedanjega lastnika. Pri~etek je bil skromen, saj je proizvodnja potekala na vsega 100 m2, izdelovali pa so okoli sto enot letno. V devetdesetih letih je dru`insko tradicijo izdelovanja kotlov za ogrevanje nadaljeval sin Toma` Valher. Ponudbo je nadgradil s kombiniranimi kotli na trdo gorivo in kurilno olje. Kot samostojni podjetnik je s sodelavci letno proizvedel `e 300 do 400 pe~i, ki so bile izklju~no namenjene kon~nim kupcem.

Z lastnim razvojem velik korak naprej Velik razvojni korak je Valher naredil pred desetimi leti, ko so na osnovi lastnega znanja razvili in pri~eli s proizvodnjo ogrevalnih naprav za celotno Slovenijo. Pridobili so {irok krog monterjev ogrevalnih naprav in distributerja Mago d.o.o. iz Se`ane, ki so skrbeli za tr`enje njihovih kotlov. Ustvarili so mo~no prodajno mre`o v katero je vklju~enih okoli 200 stalnih strank, s katerimi uspejo danes prodati `e ve~ kot tiso~ izdelkov letno iz njihovega proizvodnega programa.

Tehnolo{ki proces poteka na sodobni numeri~no krmiljeni strojni opremi.

jetno tudi v slovenski. Za proizvodnjo izdelkov uporabljajo najkakovostnej{e materiale. Posodobili so tudi tehnologijo, zato velik del proizvodnega procesa poteka poteka ob uporabi laserske tehnike, robotskega varjenja in sodobnega upogibnega sistema.

Med vodilnimi v Sloveniji S 25 zaposlenimi predstavlja Valher s.p. enega vodilnih slovenskih proizvajalcev. Razen v Sloveniji, {irijo svoj prodajni trg {e v Avstrijo, letos se jim odpirajo mo`nosti za tr`enje tudi v Italiji. Njihov uspeh temelji na odli~ni razvojni ekipi, ki s svojimi inovativnimi zamislimi prenesenimi v prakso, utrjuje prepoznavnost Valherjevih

izdelkov. Prednosti Valherjeve tehnike so zagotovo tudi v podrobnosti na~rtovanja, ki zadovoljujejo kon~nega uporabnika. Tradicija, razvoj in tehnologija ter sodobni oblikovani prijemi so zdru`eni v Valherjevih ogrevalnih sistemih. Avtomatsko delovanje kotlov zagotavlja dobra regulacija, ki skrbi tudi za varno delovanje celotnega sistema. Z dokupom dodatne opreme je mogo~e kotel usmerjati tudi na daljavo.

Promocijsko sporo~ilo

Uvr{~eni v avstrijski EKO SKLAD Uspe{en razvojni kader je s svojim inovativnim razmi{ljanjem razvil nove ogrevalne naprave in sicer specialne kotle na pelete, kombinirane na pelete in polena in uplinjevalne samo na polena. Podjetje Toma`a Valherja je s svojimi sodobnimi prijemi tako v razvoju kot v proizvodnji, ustvarilo izdelke z vrsto prednostmi. Predvsem se odlikujejo po uspe{nem in u~inkovitem delovanju, saj so izkoristki le teh nad 90 odstotki. Njihovo odli~nost so prepoznali tudi v Avstriji, kjer je Valherjev peletni kotel `e uvr{~en v avstrijski eko sklad in pod spremenjenimi pogoji ver-

Gorilnik za kotel PK in tudi za ostale izvedbe Valherjevih kotlov na pelete, je plod lastnega razvoja in ga proizvajajo sami. Ve~ tiso~ peletnih kotlov prodanih doma in v tujini deluje dobro, kar je dokaz dobrega na~rtovanja in izvedbe tega gorilnika.

Najpomembnej{a prednost Je zagotovo razvejana mre`a zastopnikov in serviserjev, ki imajo na skrbi nemoteno delovanje naprav. V primeru morebitnih te`av, lahko te odpravijo v roku 24 ur. Dolgoletna tradicija in uspe{no poslovanje podjetja Valher, je hkrati jamstvo za odlo~itev pri nakupu ene od pe~i iz njihovega prodajnega programa. • Prerez PK kotla

F. Mithans
@IVIMO Z LESOM

19

AGNI d.o.o. - pe~i za poznavalce

I

me slovenskega podjetja Agni ni naklju~no izbrano, saj se tako imenuje bog ognja in doma~ega ognji{~a iz indijske mitologije. V podjetju so specialisti za podro~je okolju prijaznih ogrevanj na biomaso, ki segajo od sobnih kaminov do velikih sistemov za ogrevanje javnih zgradb.

Polena gorijo v kaminski pe~i z izkoristkom ve~jim od 90% Kaminske pe~i na polena delujejo povsem samodejno in predvsem popolnoma tiho, vendar je bila do sedaj njihova najve~ja pomanjkljivost nizek izkoristek. To pa ne velja za kamin Rika – Impera XL, ki ima izkoristek ve~ji od 90%. To je mo`no zaradi pokon~ne oblike, ki omogo~a nemoteno odgorevanje plinov v kuri{~u ter posebnega akumulacijskega vlo`ka. Sistem imenujejo Powerstone, sestavlja pa ga kar 315 kg kamnitih vlo`kov z odprtinami za kro`enje zraka. ^e pe~ kurimo nekaj ur se prostor ne bo pregrel, vlo`ki pa bodo nato oddajali toploto {e vso no~. Toploto oddaja s sevanjem in kro`enjem

Kamin Induo deluje na polena in pelete, ter samodejno prepozna katero kurivo nalagamo

toplega zraka, kar lahko reguliramo s pripiranjem odprtin. Kuri{~e je oblo`eno s {amotno oblogo, ki je namerno odebeljena, da omogo~a zgorevanje brez ostankov. Zrak za zgorevanje prihaja po cevi od zunaj, zato lahko pe~ uporabimo tudi v hi{ah, ki so pasivne ali imajo vgrajeno kontrolirano prezra~evanje. Ro~ica za upravljanje podpiha se nahaja v ergonomi~ni vi{ini, visoka pa so tudi vrata kuri{~a, s ~imer nalaganje postane {e udobnej{e. Pe~ je visoka 1,8 m, mo~ je 3 do 6kW, izvedba IMPERA XL 4 do 8 kW, za ogrevanje do 210 m3 prostora, zrak za zgorevanje pa se v pe~i predgreje.

se izvaja preko zaslona na dotik, s ~imer delovanje prilagodimo svojim `eljam. Kamin lahko samodejno pri~ne z delovanjem ob nastavljenem ~asu z zgorevanjem pelet, ko pa prispemo domov, lahko nadaljujemo z ro~nim nalaganjem polen. Z uporabo dveh vrst kuriv pove~amo zanesljivost delovanja, saj bo v hi{i toplo, kljub pomanjkanju ene vrste kuriva. V primeru izpada elektri~ne energije je mo`na uporaba kamina tudi brez elektrike. Takrat se samodejno zapre ja{ek za dovajanje peletov in pe~ deluje na polena z ro~no regulacijo. Kamin z mo~jo od 3 do 10 kW ima tudi akumulacijski vlo`ek za zadr`evanje toplote, ogreje do 260 m3, s peleti ima 91% izkoristek, za delovanje pa bo porabil 20 W elektrike. Zgorevalna re{etka se med delovanjem samodejno stresa, da pepel pada v predal za pepel. •

Kombinirani kamin Induo V njem lahko kurimo polena in pelete v istem kuri{~u. Vgrajeno ima tipalo, ki med delovanjem samodejno prepozna vrsto kuriva, ter temu avtomatsko prilagodi delovanje dovajanja zraka v kuri{~e. Upravljanje

Tihec

Promocijsko sporo~ilo

Sodelujejo z vrhunskimi evropskimi proizvajalci opreme in svojim odjemalcem omogo~ajo prijetno bivanje, ki je okolju prijazno ter omogo~a {e prihranek ~asa in denarja.

Kaminska pe~ na polena Impera z izjemnim izkoristkom ve~jim od 90%


@IVIMO Z LESOM

20

Dilema: kateri kombinirani zalogovnik izbrati?

K

o izbire na trgu ni, kupi{ pa~ tisto kar trgovec na skladi{~u ima. Velja za kruh, pohi{tvo, ~evlje ... in veljalo je za zalogovnike. Zalogovniku je mesto v kotlovnici potrjeno: obvezen je pri lesni biomasi, vanj shranjujemo energijo sonca, pri T^ pove~a volumen vode v sistemu. Akumulirano toplotno energijo porabljamo za ogrevanje prostorov in za segrevanje sanitarne vode. Izbrali smo 5 kombiniranih

zalogovnikov. [tirje imajo preto~no ogrevanje TSV, eden ima vgrajen akumulator TSV.

1.

2.

1. HyGi - vedno sve`e topla voda

Promocijsko sporo~ilo

Modul za pripravo tople sanitarne vode je samostojna enota, ki jo lahko pritrdimo na zalogovnik (kot na sliki) ali pa na ustreznej{e mesto v kotlovnici. Fleksibilnost v izvedbi instalacije in popoln dostop do vseh elementov sta glavni prednosti modula. Higienska primernost ni vpra{ljiva, saj se topla voda pripravlja v trenutku potrebe. Moduli so var~ni: obto~na ~rpalka je vklopljena samo toliko ~asa kot imamo odprto pipo in toplotne izgube so minimalne, ker nimamo akumulacije tople vode. Temperaturo sanitarne vode si nastavimo med 35 in 60°C. Modul na sliki ima vgrajeno dodatno obto~no ~rpalko za cirkulacijski vod. Glavni element modula je plo{~ni toplotni prenosnik z mo~jo 73kw. Primer: ~e imamo v zalogovniku 50°C (npr. T^), hladno sanitarno vodo (iz vodovoda) ki ima10°C, `elimo ogreti na 45°C, imamo zagotovljen pretok 20l/min. To sta dve pipi isto~asno odprti na polno.

3. 2. Na~rtovan za toplotne ~rpalke Glavni element je toplotni prenosnik za sanitarno vodo iz AISI 316 nerjave~ega jekla, ovalnega profila cevi in z veliko povr{ino (primer: 1000l zalogovnik ima 10 m2 povr{ine). Velika prirobnica na vrhu zalogovnika omogo~a servisiranje prenosnika in ~i{~enje notranjosti. Zalogovnik je primeren za nizkotemperaturne re`ime ogrevanja (npr. s toplotno ~rpalko).

3. Enostavna in efektna re{itev Glavni element je bakreni orebreni toplotni prenosnik s povr{ino 4,5 m2, vstavljen skozi prirobnico na vrhu zalogovnika. Cenovno ugodna re{itev TSV. Dobra stran tega zalogovnika je, da toplotni prenosnik po potrebi lahko izvle~emo zaradi ~i{~enja ali servisiranja. Zanimiv tudi za omejene prostore, najmanj{i volumen 200l.

4.

5. 4. Bojler v zalogovniku

Neko~ najbolj raz{irjena kombinacija zalogovnika in sanitarne vode. [e vedno nekateri prisegajo na to izvedbo, posebno pri sistemih z biomaso. Zamenjujejo ga sistemi s preto~nimi grelniki. Prirobnica na vrhu slu`i za kontrolo bojlerja, lahko priklopimo cirkulacijo. Bojler je emajliran in ima vgrajeno za{~itno Mg anodo.

5. Klasika za visoke temperature vode Kombinirani zalogovnik ustrezen samo za visokotemperaturne sisteme (biomasa). Toplotni prenosnik za TSV je rebrasta inox cev, vgrajena po vsej vi{ini zalogovnika. ^e je spodnji del zalogovnika hladen, se tudi sanitarna voda spodaj ne ogreva. Pri tem modelu nimamo mo`nosti intervencije v notranjosti, ker nima prirobnice. Ta izvedba zalogovnika je v opu{~anju. • Egon Peric


@IVIMO Z LESOM

21

Peleti, naslednja velika energetska alternativa

G

lobalno se povpra{evanje po peletih drasti~no pove~uje, v letu 2010 je potro{nja dosegla 13,5 milijona ton.

Do leta 2020 se pri~akuje pove~anje povpra{evanja na 35 milijonov ton.

O lesnih peletih Peleti so ena izmed {tirih najpogostej{ih oblik goriv iz biomase poleg polen, briketov in sekancev. Pelete izdelujejo iz ostankov lesa, `agovine, vej, ipd. Lesni ostanki se zmeljejo in se nato pod visokim pritiskom in temperaturo stisnejo v pelete. Peleti so podolgovati in okrogli, obi~ajno razli~nih dol`in, kurilna vrednost pelet zna{a pribli`no 5kWh/kg, 2 kg pelet sta energijsko enakovredna 1 litru EL kurilnega olja. Za pelete veljajo razli~ni standardi, glede dovoljene vlage, dimenzije, kurilnosti, pepela, dodatkov, vsebnosti `vepla, itd.

Prednosti lesnih pelet Koristi lesnih pelet lahko ocenimo iz treh vidikov. Iz gospodarskega vidika proizvodnja in distribucija peletov pomeni delovna mesta v lesno predelovalni ter logisti~ni industriji. Predstavlja prilo`nosti za razvoj in inovacije. ^e izbolj{amo gospodarjenje z gozdovi, nam lesna biomasa lahko v prihodnje predstavlja pomemben korak k trajnostni energetski oskrbi. [e posebno ~e se zavedamo, da s porabo lesne biomase {e ne sledimo letnemu prirastku. Drugi vidik je okoljski. Lesna biomasa se {teje med obnovljive vire energije, prispeva k zmanj{evanju izpustov toplogrednih

plinov, transport goriva je kratek. Tretji je uporabni{ki vidik, ogrevanje s peleti je nadvse udobno, in veliko cenej{e od fosilnih goriv.

Proizvodnja in poraba peletov v Sloveniji, Avstriji, Italiji in {ir{e Tako proizvodnja, kot poraba pelet strmo nara{~a v celotni EU. Dr`ave EU27 so dale~ najve~ji proizvajalec pelet na svetu. Proizvodnja pelet je v EU v letu 2012 dosegla 11,2 milijonov ton, v letu 2013 je bila ocenjena na 12 milijonov ton. Najve~je proizvajalke pelet v EU (na grafu) so Nem~ija, [vedska, Latvija, na ~etrtem mestu je Avstrija (cca. 900.000 ton proizvodnje v letu 2012). Italija je glede proizvodnje v sredini (300.000 ton v letu 2012). Slovenija je ena izmed najmanj{ih proizvajalk peletov (83.000 ton v letu 2012). Poraba pelet v EU je v letu 2012 dosegla 15,1 milijonov ton, v letu 2013 pa je bila ocenjena na 16 milijonov ton. Poraba se vsako leto pove~a za milijon ton. Povpra{evanje prehiteva proizvodnjo pelet za 20% do 50%, zato ve~ milijonov ton peletov vsako leto uvozimo v EU iz drugih dr`av. Poraba pelet se deli za ogrevanje objektov in porabo za proizvodnjo elektri~ne energije. Nekatere dr`ave, Avstrija, Nem~ija, Francija in Italija, so izrazito usmerjene v ogrevanje objektov s peleti. Druge dr`ave, kot na primer Belgija,

Peleti, ~ist, neopore~en energent nove dobe

Nizozemska in Velika Britanija, pa pelete uporabljajo prete`no za pridobivanje elektri~ne energije. Iz vidika porabe pelet za ogrevanje je najve~ja porabnica Italija (cca. 2,1 milijona ton v 2012), na drugem mestu je Nem~ija (cca. 1,6 milijona ton v 2012), na tretjem mestu [vedska (cca. 1,2 milijona ton v letu 2012) in na ~etrtem Avstrija (cca. 800.000 ton v letu 2012). Za Slovenijo ni to~nega podatka o porabi peletov za ogrevanje v letu 2012, verjetno se giblje okoli 90.000 ton. V letu 2012 smo v Slovenijo uvozili pribli`no 30.000 ton peletov, veliko ve~ino iz sosednje Hrva{ke, ter BIH. Proizvodnja in trgovanje s peleti ter z lesno biomaso predstavlja velik gospodarski potencial, ki ga nekatere dr`ave s pridom izkoristijo. Avstrijsko Ministrstvo za transport, inovacije in tehnologijo je ocenilo, da je uporaba lesne biomase kot energenta, zaposlovala v letu 2011 14,200 delovnih mest. V Italiji je proizvodnja in trgovanje


22

@IVIMO Z LESOM

s peleti v letu 2011 zagotavljala 19,000 delovnih mest. V Sloveniji smo imeli v letu 2013 pribli`no 15 proizvajalcev peletov, ve~inoma so vsi manj{i proizvajalci pod 15.000 ton letne proizvodnje. Na{ najve~ji proizvajalec proizvede cca. 50.000 ton peletov letno, vendar je izrazito izvozno orientiran.

Primerjava standardov in certifikatov za proizvodnjo peletov Standardi se nana{ajo na premer, dol`ino, gostoto, vla`nost, pepel, kurilnost, `veplo, du{ik, klor, obrabo in dodatke. Peleti v Evropi, naj bi bili praviloma skladni s standardi (DIN 51731, Ö-Norm M-7135, EN 14961-2) in imajo manj kot 10 % vode, ter so standardne gostote. Avstrija je bila prva s standardizacijo pelet in certifikacijo proizvajalcev pelet. V Avstriji so tako kmalu vsi proizvajalci postali certificirani po standardu ÖNorm M 7135 in kasneje {e certifikaciji DINPlus. Standarda sta razmeroma stroga in veljavna {e danes. Nekateri proizvajalci se sklicujejo tudi na standard DIN 51731. Kmalu po uvedbi prvih standardov je nem{ka industrija oz. »German Pellet Association DEPV« pri~ela z razvojem nove certifikacije ENPlus IN standardu EN 14961-2. Kmalu se jim je pridru`ila avstrijska industrija in ob koncu leta 2011 je ve~ina nem{kih in avstrijskih proizvajalcev `e pridobila certifikat ENPlus, ki predstavlja zahteve za univerzalno kakovost peletov v EU. Po zadnjem standardu SIST EN 14961- 2 poznamo tri kakovostne razrede: A1 najbolj strog, A2 in B. Ob koncu leta 2013 so proizvajalci

iz {tevilnih dr`av `e proizvajali in trgovali s peleti ENPlus, tako v EU kot {ir{e: Avstrija, Belgija, Kanada, Hrva{ka, ^e{ka, Danska, Francija, Nem~ija, Italija, Litva, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slova{ka, [panija, [vica, Nizozemska in Velika Britanija. Ve~ kot 90% pelet iz Avstrije in Nem~ije se prodaja pod certifikatom ENPlus. V letu 2013 so bili v 23 dr`avah certificirani 103 proizvajalci in 134 trgovcev, pod certifikatom ENPlus pa proizvedenih ve~ kot 4 milijone t pelet. V Italiji so pred leti uvedli certifikat »Pellet Gold«, ki sedaj izpolnjuje zahteve standarda EN 14961-2 in je primerljiv s cert. »ENPlus«.

Proizvodnja peletov po dr`avah v letu 2012 v milijonih tonah (Vir: EPC 2013).

Stanje pelet v Sloveniji V Sloveniji proizvajalci sledijo standardom, vendar jih vsi {e ne upo{tevajo. Pomanjkljivosti se ka`ejo tako pri proizvodnji, kot pri ozna~evanju. Poleg tega se na na{em trgu prodaja veliko uvo`enih pelet. Po analizah slovenskega trga s peleti (Gozdarskega in{tituta Slovenije in ZPS), iz leta 2012 in 2013, se je izkazalo, da nekateri peleti ne izpolnjujejo standardov (npr. vsebosti vlage, pepela, mehanske obstojnosti), izdelki niso pravilno ozna~eni, izvor lesa ni jasen, navedeni so zavajajo~i podatki. Namen standarda je namre~ v tem, da jasno prika`e karakteristike kuriva, da omogo~a uporabniku enostavno izbiro za dolo~en denar, ter da minimizira te`ave pri kurjenju. Rezultati so pokazali, da velik dele` pelet ne ustreza zahtevam kakovostnih razredov A1 ali A2 (skladno z SIST EN 14961-2). Previdnost pri nakupu zato ne bo odve~.

Gibanje cen razsutih peletov v sosednjih dr`avah skozi leta. v € na tono, AT-Avstrija, DE-Nem~ija, FR-Francija, IT-Italija (Vir: EPC 2013).

Cena in primerjava z drugimi energenti Peleti se prodajajo v vre~ah po 15 kg ali v razsutem stanju za v cisterno ali v ve~jih tonskih vre~ah. Cena pelet se pri nas giblje med 240 in 300 EUR na tono, v akcijskih ponudbah tudi po 220 EUR/t. Iz nedavnih testov je razvidno, da vi{ja cena ne pomeni vi{jo kakovost. V Sloveniji so polena in sekanci cenej{i vir energije kot lesni peleti, ~e primerjamo cene na pridobljeno kWh koristne energije. Z opazovanjem cene koristne energije pelet in polen je razvidno, da so polena 40-50% cenej{e gorivo. Hkrati pa ugotovimo, da je ogrevanje s peleti 40 -50% cenej{e od ogrevanja z kurilnim oljem. Kako je s ceno pelet v sosednjih dr`avah? V sosednjih dr`avah cena pelet raste skupaj s potro{njo, trg {e ni zasi~en, prilo`nosti za rast pa neizkori{~ene. Najvi{jo povpre~no ceno pelet ima Italija, sledi ji Nem~ija in nato Avstrija (na grafu). Slovenija se glede povpre~ne cene uvr{~a med Avstrijo in Nem~ijo. Pomemben podatek je, da so najve~je porabnice pelet, oz. biomase (npr. Avstrija, Nem~ija) spodbujale uporabo obnovljivih virov energije z ni`jim davkom na biomaso, tudi za polovico ni`jim kot Slovenija (podatek za leto 2012). ^e se ozremo po marsikaterem gozdu se zdi, da je lesnih odpadkov ve~ kot dovolj, da bi z lahkoto zadostili povpra{evanju. Lahko bi zrasla {e kak{na moderna peletirnica in bi lahko zagotovili primerno nizko ceno doma~ih peletov. • mag. Roman T


@IVIMO Z LESOM

ko se sre~ata tradicija in tehnologija

L

on~ene pe~i so z leti postale vrhunske ogrevalne naprave z dobrimi izkoristki in izjemno ugodnim vplivom na toplotno in bivalno ugodje ~loveka. Predvsem pa so zaradi blagega na~ina oddaje toplote izredno primerne za nizkoenergijske objekte. V Pe~arstvu Hrovat smo na podlagi 60 letnih izku{enj na podro~ju pe~arstva in izdelave lon~enih pe~i pod svojo lastno znamko Hrovat razvili novo linijo tipskih masivnih lon~enih pe~i. Rezultat so vrhunski izdelki, ki so plod razvoja, testiranj, uporabe najnovej{ih znanj in materialov na podro~ju pe~arstva ter dolgih let obrtni{kih izku{enj na{ih mojstrov Jedro vsake lon~ene pe~i Hrovat predstavlja masivno {amotno kuri{~e, ki je sesta-

vljeno iz kompaktnih {amotnih elementov. Vse lon~ene pe~i

Spodnji graf prikazuje toplotno mo~ pe~i v odvisnosti od ~asa. Opazimo, da masivne lon~ene pe~i Hrovat oddajajo toploto v prostor {e 8-12 h po nalaganju drv.

Hrovat imajo oblikovno moderna in tehni~no dovr{ena vrata

Zakaj so lon~ene pe~i Hrovat primerne zame in za moj dom? • ker v prostor oddajajo prijetno sevalno toploto, ki ugodno vpliva na po~utje in zdravje ljudi, • ker pomeni ogrevanje z lesom odgovoren odnos do okolja in narave, • ker je les cenovno ugoden in lokalno dostopen energent, • ker so izdelane strokovno iz najkvalitetnej{ih materialov, • ker z masivnim {amotnim jedrom zelo dobro akumulirajo toploto, • ker so tehnolo{ko dovr{ene in imajo dobre izkoristke in ~isto gorenje, • ker se izgled pe~i lahko popolnoma prilagodi Va{im `eljam, • Ker je podjetje Hrovat `e leta sinonim za lon~ene pe~i najvi{je kvalitete.

kuri{~a z velikim steklom, ki omogo~a pogled na ogenj iz prostora. Prek okvirja vrat je urejen tudi dovod zunanjega zgorevalnega zraka v kuri{~e, ki omogo~a optimalno gorenje in ohranja steklo na vratih ~isto. Vro~i dimni plini, ki nastajajo ob gorenju potujejo iz kuri{~a v sistem masivno grajenih {amotnih akumulacijskih kanalov, kjer na svoji poti oddajajo toploto in na koncu izstopijo iz pe~i v dimovodno napravo. Akumulacijski {amotni kanali, ki maso 500 kg, sprejeto toploto vro~ih dimnih plinov akumulirajo in jo po~asi prena{ajo na povr{insko obzidavo pe~i iz kerami~nih pe~nic ali ometanih {amotnih plo{~, ki se ne`no segrevajo ter v prostor sevajo prijetno sevalno toploto. • HROVAT JURIJ, in`.stroj., pe~arski mojster

Promocijsko sporo~ilo

Lon~ene pe~i Hrovat -

23


Ve~ na: www.varcevanje-energije.si

Revija Var~ujem z energijo:

Pregled ponudbe kotli na polena in pelete Tabele za hiter pregled @e dolgo v uredni{tvu revije VAR^UJEM Z ENERGIJO opa`amo, da so kotli in pe~i na lesno biomaso odli~na alternativa za grelnike na olje ali celo na elektriko, zato sedaj izdajamo prvo {tevilko brezpla~ne revije @IVIMO Z LESOM. Vseh izdelkov in dobaviteljev v na{em pregledu kotlov na lesno biomaso v reviji @IVIMO Z LESOM zaradi razli~nih vzrokov nismo mogli zajeti, kljub temu pa je izbor dovolj {irok in informativen. Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Eden od vzrokov, zakaj tega podatka ni v tabeli je lahko na primer peletni gorilnik. ^e ga nabavimo kot samostojno enoto, do te podpore ni upravi~en, ~e pa ga nabavimo skupaj s kotlom, pa bo sklop to podporo dobil. Lesni ostanki, sekanci, pelete ali polena so v svojem celotnem krogu. Zamenjava kotla je enostavna, naprave pa so v primerjavi s kotli na fosilna goriva enakih mer ali so celo manj{e. ^e oljni kotel zamenjamo s peletnim, in poleg postavimo {e silos, bomo s tem zasedli do 5 m2 povr{ine, enako kot prej oljni kotel in cisterna, cena ogrevanja pa bo sedaj za okrog 40% ni`ja. Stavbe toplotno izoliramo in tesnimo, zato se bo skupna poraba energentov manj{ala, torej je lesna biomasa je zagotovo dobra izbira. Avtomatski v`ig in krmiljenje kotlov na pelete, sekance ali drva pa omogo~ajo udobno rokovanje in visoke izkoristke kuriva. Zato je pregled ponudbe kotlov na polena in pelete tako pomemben, saj omogo~a pot v nizkooglji~no dru`bo in odmik od neobnovljivih virov. Ponudba izdelkov je tako {iroka, da bo vsak lahko na{el to~no to, kar potrebuje. Poleg specializiranih izdelkov za posamezno kurivo najdemo tudi kombinacije polena – peleti v eno in dvokuri{~ni izvedbi, s ~imer se raznolikost in obratovalna neodvisnost {e pove~a.

Izbrana mo~ kotla naj bo manj{a Prvo mesto v tabeli zaseda mo~ kotla, ki je navedena v razponu. S tem ugotovimo prilagodljivost izdelka, kljub temu, da bi bilo

Primer kombiniranega kotla na polena in pelete, Fröling SP DUAL

najbolje, da bi vedno deloval polno obremenjen. Kotel mora biti manj{i, kot je izra~unal projektant, iz ve~ razlogov. V eni zimi bomo povpre~no do`iveli okrog 10 bolj hladnih dni, zaradi katerih bo kotel ves ostali ~as predimenzioniran. Merjenja temperatur v vsej dr`avi ka`ejo stalno rast, krivulja se kar strmo dviga, torej bo kotel vsako leto bolj »prevelik«, izkoristek manj{i, poraba goriva pa nepotrebno velika. Visok izkoristek pomeni, da bomo lahko iz kuriva pridobili ~im ve~ energije, srednja poraba na uro pa omogo~a enostaven izra~un, koliko kuriva potrebujemo. Dimnik je izjemno pomemben, saj lahko onemogo~i delovanje {e tako dobrega kotla. Previsokega lahko du{imo, vlek premajhnega pa bo potrebno izbolj{ati z vgradnjo venilatorja. Mere in te`a kotla nam povedo, ali ga bomo po zavitih stopnicah sploh spravili v klet, za akumulator toplote pa bomo potrebovali dodaten prostor, kar moramo tudi vedeti vnaprej. Sodobni kotli so opremljeni s podpihi in v`igalnimi napravami, poraba elektrike je stalna in zato tudi kar pomemben podatek. Priro~nik @IVIMO Z LESOM izide s pregledom ponudbe KOTLI NA POLENA in KOTLI NA PELETE, 1 krat letno, v nakladi 25.000 izvodov in je v celoti brezpla~na. Priro~nik lahko prebirate v virtualni razli~ici brezpla~no tudi na portalu www.varcevanje-energije.si. • Simon Tihec


PREGLED KOTLOV NA PELETE SELTRON d.o.o. tel: 02 671 96 00 www.seltron.si

PELETNI KOTEL

OPTIMA PKO

Mo~ od – do

Od 8 do 25 kW

Izkoristek

91,3 %

Srednja poraba na uro

3,5 kg/h

Premer dimne cevi

120 mm

Poterben vlek dimnika

12 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1266 x 911 x 990 mm

Te`a kotla

284 kg

Volumen akumulatorja toplote

Ni potreben

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

V`ig: 350 W Delovanje: 175 W

BARBATUS d.o.o. tel: 08 205 32 65 www.topling-barbatus.com PELETNI KOTEL

TOPLING BTC 25

Mo~ od – do

25 kW / 40 kW / 50 kW

Izkoristek

91 %

Srednja poraba na uro

2,5 kg/h / 4 kg/h / 5 kg/h

Premer dimne cevi

130 mm

Poterben vlek dimnika

12 Pa / 15 Pa / 17 Pa

Dimenzije (v x { x g)

25 kW - 1630 x 1266 x 870 mm 40 kW - 1660 x 1560 x 1104 mm 50 kW - 1780 x 1560 x 1104 mm

Te`a kotla

340 kg / 459 kg / 501 kg

Volumen akumulatorja toplote

Ni potreben

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

100 W / 300 W / 230 V

BIOMASA d.o.o. tel: 03 838 40 86 www.biomasa.com

PELETNI KOTEL

FRÖLING P4

Mo~ od – do

6 - 20 kW

Izkoristek

93,5 %

Srednja poraba na uro Premer dimne cevi

130 mm

Poterben vlek dimnika

8 / 6 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1660 x 1355 x 860 mm

Te`a kotla

470 kg

Volumen akumulatorja toplote

Zaradi moduliranega delovanja NI potreben

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

71 W

25

Specialni kotel na pelete OPTIMA PKO je namenjen ogrevanju objektov z razli~nimi toplotnimi potrebami in ogrevalnimi sistemi. Njegova pomembna prednost je robustna in inovativna zgradba, ki omogo~a izjemno enostavno vzdr`evanje in visok izkoristek delovanja do 91,3 %. V kotel so vgrajeni skrbno izbrani materiali in komponente. OPTIMA PKO, specialni kotel na pelete, je pridobil pozitivno oceno od ugledne institucije za dodeljevanje certifikatov kakovosti v Evropi Tehni~ne univerze na Dunaju. Kakovost konstrukcije se ka`e tudi pri var~ni porabi prostora. Potrebna povr{ina za postavitev kotla skupaj z integriranim zalogovnikom za 135 kg pelet, zna{a le 0,90 m2 talne povr{ine. Eno polnjenje zalogovnika omogo~a ca 24-urno neprekinjeno obratovanje gorilnika pri nazivni mo~i kotla.Odvisno od vremenskih razmer in toplotnih izgub objekta, to zadostuje za 3 do 5 dnevno nemoteno ogrevanje. Vsi deli kotla na pelete OPTIMA PKO so lahko dostopni. S pomo~jo sesalnika, jih brez ve~jega napora v kratkem ~asu o~istimo in tako kotel pripravimo za nadaljnjo obratovanje. Na slovenskem trgu se pojavljajo peleti razli~nih kakovosti. Naj poudarimo, da kotel deluje stabilno tudi pri nekoliko manj{i kakovosti pelet.Pri zasnovi kotla smo izjemno skrb posvetili razvoju kotlovnega regulatorja. Kotel na pelete OPTIMA PKO je s Seltron regulatorjem edini v svojem rangu, ki poleg osnovnega reguliranja kotla omogo~a tudi regulacijo manj zahtevnega ogrevalnega sistema.

Kotli Topling so dobavljivi v mo~i od 25 do 50 kW za potrebe hi{ne, poslovne in industrijske rabe. Iz programa Biotopling vam predstavljamo kotel BTC, ki spada med kompaktne kotle na lesne pelete. Kotel BTC Topling zadostuje kriterijem vseh ekolo{kih standardov in je testiran na in{titutu TGM Avstrija in HETAS MCS Velika Britanija. Ima prigrajen zalogovnik v velikosti 185 kg/ opcija 315 kg, ter regulacijo Danfoss, ter omogo~a enostaven, u~inkovit celodnevni nadzor nad delovanjem kotla. Vklju~eno je ogrevanje sanitarne vode, upravljanje kotla pa poteka preko sobnega termostata. Kuri{~e je izdelano iz visoko kakovostnega ognje varnega litega jekla in oblo`eno z ognjeodpornim betonom-{amotom; omogo~ena je visoka odpornost na toplotne obremenitve. Topling spada med uveljavljene proizvajalce kotlov s 5 letno garancijo na mehanske dele in 2 leti garancije na elektronske komponente kotla BTC.

Kotel na pelete FRÖLING P4 (na voljo izvedbe od mo~i 15 do 100 kW) Eno od vedno pogosteje uporabljenih re{itev ogrevanja na lesno biomaso predstavlja sodoben kotel na pelete FRÖLING P4, ki s svojim popolnoma avtomati~nim delovanjem ter prigrajeno KONDENZACIJSKO KOMORO nudi odli~no alternativo ogrevanju na fosilna goriva. Izjemno kompaktna zasnova omogo~a preprosto postavitev v kurilnico, poseben sesalni sistem ali dozirni pol` pa enostavno povezavo z zalogovnikom pelet. Kotel lahko zaradi dvojnega dna deluje tudi pri nizkih temperaturah in ne zahteva dviga temperature povratnega voda. Idealno se lahko vklaplja tudi v koncept nizkoenergijske hi{e, zaradi {irokega razpona mo~i pa z lahkoto zadovolji tudi hi{am z velikimi toplotnimi potrebami. Povsem avtomatiziran sistem dovajanja pelet, samo~istilna re{etka ter avtomatsko odvajanje pepela tako omogo~ajo proste roke. Novost pri kotlih na pelete je kondenzacijska komora, ki dodatno z ni`anjem temperature dimnih plinov izkori{~a energijo, ki bi jo sicer izpustili skozi dimnik. Izkoristke kotla na pelete FRÖLING P4 s kondenzacijsko komoro je tako mogo~e dvigniti celo nad 104% glede na standardno kurilno vrednost.

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


26

PREGLED KOTLOV NA PELETE KWB, mo~ in toplota iz biomase d.o.o. tel: 03 839 30 80 www.kwb.si

PELETNI KOTEL

KWB Easyfire, EF2 15

KWB Easyfire, EF2 35

4,4 – 15 kW

10,1 - 34,9 kW

Mo~ od – do Izkoristek

94,3 %

95,7 %

Srednja poraba na uro

2,1 kg/h

4,9 kg/h

Premer dimne cevi

130 mm

150 mm

Poterben vlek dimnika

-0,2 Pa

-0,2 Pa

1460 x 590 x 870 mm

1640 x 590 x 870 mm

352 kg

394 kg

Dimenzije (v x { x g) Te`a kotla Volumen akumulatorja toplote

Ni potrebe! V primeru predimenzioniranja (naknadna {iritev sistema ogrevanja v kasnej{em ~asu) uporabe kotla za segrevanje sanitarne vode v prehodnem ~asu ter poleti se priporo~a prigradnja hranilnika toplote 20 l/kW nazivne mo~i kotla.

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

83 W

112 W

MIX d.o.o. tel: 01 513 13 53 www.mix.si PELETNI KOTEL

PEL-TEC 24 kW

Mo~ od – do

7,2-24 kW

Izkoristek

90.6 %

Srednja poraba na uro

5.6 kg/h

Premer dimne cevi

150 mm

Poterben vlek dimnika

5 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1560 x 1420 x 1080 mm

Te`a kotla

402 kg

Volumen akumulatorja toplote

/

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

550 W

VD TERMO d.o.o. tel: 031 205 411 www.vdtermo.si PELETNI KOTEL

COMPACT MATIC 32

Mo~ od – do

od 7,6 do 26,5 kW

Izkoristek

90 %

Srednja poraba na uro

od 1,9 do 6 kg/h

Premer dimne cevi

100 mm

Poterben vlek dimnika

12 Pa – nominalna mo~

Dimenzije (v x { x g)

1572 x 700 (+350 predal za pepel) x 872 mm

Te`a kotla

373 kg

Volumen akumulatorja topl.

Ni potreben

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

169 – 383 W

Dru`ina izdelkov na lesne pelete pod imenom KWB Easyfire je trenutno tehnolo{ko najdovr{enej{i sistem ogrevanja na tr`i{~u. Obsega kotle nazivne mo~i od 8 kW do 35 kW. Z njimi lahko pokrivamo potrebe po toploti vse od nizkoenergijskih do ve~jih stanovanjskih hi{ ter poslovnih objektov. Sistem kotla KWB Easyfire odli~no dopolnjujejo razli~ne mo`nosti transporta goriva iz zalogovnika neposredno ob, nad ali pod kotlovnico. Na voljo so transportni sistemi s kolen~astim pol`em, me{alnim diskom Plus, vre~astim silosom BigBag, sesalnim sistemom v kombinaciji s avtomatsko preklopnimi sesalnimi sondami. S tem se lahko re{i prav vsaka postavitev sistema na {e tako zahtevni konfiguraciji prostorov. Sistem uporablja poleg samodejnega ~i{~enja toplotnega izmenjevalnika ter odjema pepela {e mehansko ~i{~enje gorilne retorte, kar omogo~a tudi uporabo peletov, ki imajo ve~jo vsebnost pepela in stremijo k `lindranju. Zahvaljujo~ tehnologiji cleanEfficiency je mejnik na poti do ogrevalne tehnologije brez emisij. Poleg tega postavlja nova merila za preprosto in udobno ogrevanje na lesne pelete. Primer dobre prakse Dru`ina [kof se je odlo~ila za ogrevanje na lesne pelete podjetja KWB zaradi udobja in enostavnosti uporabe. Do sedaj so uporabljali kurilno olje. Ker pa so stro{ki za kurjavo mo~no posko~ili, so za~eli razmi{ljati o alternativah. Po dalj{em odlo~anju in obiskih referenc, so se odlo~ili za sodoben, tehnolo{ko dovr{en izdelek podjetja KWB. Prepri~al jih je z enostavnostjo, ~isto~o in udobjem upravljanja. V dobrih dveh letih uporabe je bilo potrebno posodo za pepel sprazniti le enkrat. Stro{ki za kurjavo so se v primerjavi z ogrevanjem na olje razpolovili.

Pel-Tec samo~istilni kotel na lesne pelete Jekleni toplovodni kotel z integriranim gorilnikom na pelete. Namenjen je za kurjavo samo na lesne pelete. Kotel je samo~istilni, kar pomeni veliko udobje za uporabnika ter zelo enakomeren izkoristek kotla. Digitalna regulacija skrbi za popolno samodejno delovanje kotla, obto~ne ~rpalke v krogu ogrevanja, ~rpalke za ogrevanje bojlerja za sanitarno vodo ter avtomatsko ~i{~enje kotla. Zalogovnik peletov je sestavni del kotla. Kotel se izdelujejo v dveh osnovnih modelih, z lambda sondo ali brez. Mo~ kotla je pri obeh identi~na in je od 3,6kW-12kW; 5,4kW-18kW; 7,2kW-24kW; 10,8kW36kW ter 14,4kW-48kWw. @e iz razpona mo~i kotla je razvidno modulirajo~e delovanje kotla (30% - 100%). Zaslon na regulaciji je velik in pregleden ter na dotik. Pepel iz posode za pepel se odstrani po pribli`no treh porabljenih zalogovnikih pelet (pribli`no 600 kg), kar je pa odvisno samo od kakovosti pelet. Kot dodatna oprema je dobavljiv senzor koli~ine pelet v zalogovniku, sobni termostat, rele za sporo~anje napak in nivoja peletov preko GSM, krmiljenje ogrevalnih krogov preko zunanje temperature, avtomatsko dopolnjevanje zalogovnika pelet,…

Kotel na pelete COMPACT MATIC 32 Compact Matic 32 je ume{~en v klaso 5 po normativu EN 303-5. Izdelan je iz 8-mm jekla. Mo~ kuri{~a je 29,4 kW, nominalna mo~ prenesena na vodo pa je 26,9 kW, kar omogo~a visok izkoristek (91 %). Rezervoar za pelete ima prostornino 120 kg in ima mo`nost priklopa dodatnega zalogovnika (Silotherm). Inovativen produkt za vse, ki bi se radi izognili ~i{~enju pepela, saj je interval med ~i{~enji lahko tudi do 3000 kg peletov (homologiranih). Pe~ ima vgrajen patentiran sistem PELLETPOWER®, kar pomeni avtomatsko ~i{~enje peletnega gorilca. Ima vertikalen izmenjevalec toplote, v katerega so vstavljeni turbolatorji za vrtin~enje dimnih plinov. Sestavni deli in krmilni motorji zagotavljajo v minimalnem re`imu delovanja 38 dB. Kotel podpira sodobni mikroprocesor. Njegova programska oprema omogo~a tudi krmiljenje pe~i z zalogovnikom.

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


PREGLED KOTLOV NA PELETE VALHER TOMA@ s.p., tel: 02 674 02 90 info@valher.si PELETNI KOTEL

VALHER DKP 30

Mo~ od – do

10 -30 kW

Izkoristek

90.4 %

Srednja poraba na uro

4,1 kg/h

Premer dimne cevi

180 mm

Poterben vlek dimnika

18 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1510×1150×960 mm

Te`a kotla

330 kg

Volumen akumulatorja toplote

/

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

delovanje: 70 W v`ig: 850 W

27

Toplovodni kotel DKP je tako kot vsi Valherjevi kotli plod lastnih razvojnih in proizvodnih izku{enj. Namenjen je kurjenju z lesnimi peleti. Grajen je iz kvalitetne kotlovne plo~evine, debeline 4 in 5 mm. Prav to in dobra konstrukcijska izvedba zagotavljata dobro korozijsko in temperaturno obstojnost. Obdan je s kakovostno izolacijo, s slojem aluminijaste folije ter estetsko oblikovano zunanjo podobo. Tudi pri tem kotlu deluje peletni gorilnik, ki so ga razvili in izdelali v firmi Valher. S pomo~jo regulacije in transporterja peletov deluje povsem samodejno. Sistem je samoposlu`evalni, s samodejnim v`igom ter nadzorovanim zgorevanjem oziroma me{anjem primarnega in sekundarnega zraka. Posebna izvedba s pogonom reguliranih loputk vstopnega zraka prepre~uje izgube, ki nastajajo zaradi avtomatiziranega vleka dimnika pri segretem nedelujo~em kotlu. Za avtomatsko delovanje skrbi mikroprocesorska regulacija, vgrajena v kompaktno ohi{je komandne plo{~e. Ob ogrevalni napravi je tudi 310 litrski zalogovnik pelet, ki ga lahko napolnimo s pribli`no 200kg peletov, kar zado{~a za nekajdnevno porabo. Izkoristek je 90,7% pri kotlu DKP 25-30 kW, pri DKP 35-40 kW pa 91%.

VALHER TOMA@ s.p., tel: 02 674 02 90 info@valher.si PELETNI KOTEL

VALHER PK 30

Mo~ od – do

10 -30 kW

Izkoristek

93 %

Srednja poraba na uro

4 kg/h

Premer dimne cevi

130 mm

Poterben vlek dimnika

10 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1370×1320×1100 mm

Te`a kotla

310 kg

Volumen akumulatorja toplote

/

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

delovanje: 70 W v`ig: 850 W

FOTOVOLT d.o.o. tel: 02 540 93 00 www.fotovolt.eu

PELETNI KOTEL

HOVAL BIOLYT

Mo~ od – do

8-150 kW

Izkoristek

do 98 %

Srednja poraba na uro

7,1-112 kg/h

Premer dimne cevi

128-180 mm

Poterben vlek dimnika

5 Pa

Dimenzije (v x { x g)

od 1280 x 990 x 900 mm do 2050 x 1045 x 2675 mm

Te`a kotla

360-1350 kg

Volumen akumulatorja topl.

200-3000 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

33-400 W

Ogrevalna naprava Valher PK 30 je namenjena ogrevanju individualnih stanovanjskih objektov. Zasnovana je za kurjenje z lesnimi peleti premera 6 mm. Konstrukcijska izvedba omogo~a kurilne izkoristke nad 90 %. Zaradi vertikalno postavljenega toplotnega izmenjevalnika ves pepel ostaja na dnu kotla. Izdelan je iz 4 in 5 mm kotlovne plo~evine, kar zagotavlja dolgotrajno delovanje. Kot posebnost velja omeniti zelo enostaven dostop do vseh mehanskih in elektri~nih komponent, zato je njegovo vzdr`evanje enostavno. Tako kot kotel je tudi peletni gorilnik plod Valharjevega razvoja in ga v svoji proizvodnji tudi izdelujejo. Deluje na zasnovi prisilnega vpihovanja zraka s pomo~jo ventilatorja. Delovanje je povsem samodejno. Oblika in tehnologija omogo~ata optimalno zgorevanje, hkrati pa dolgo `ivljenjsko dobo zaradi isto~asnega hlajenja delov izpostavljenim visokim temperaturam. Celotno delovanje je naravnano k nizkim izpustom okolju nevarnih emisij, zato je Valherjeva ogrevalna naprava primerna tudi z vidika varovanja okolja. Ob kotlu je {e zalogovnik peletov, volumna 415 litrov. Vanj gre pribli`no 270 kg pelet, kar zado{~a za skoraj tedensko samodejno oskrbo kotla s peleti.

Kotli na pelete Hoval BioLyt – okolju prijazen in izjemno var~en. BioLyt peletni kotel podjetja Hoval predstavljamo v dve sklopih. Prvi sklop je na voljo v sedmih razli~nih mo~eh od 8 do 36 kW, ki so najbolj primerni za novogradnje ali sanacije majhnih do srednje velikih objektov. Za neprekinjeno optimalno zgorevanje skrbita regulacija v`iga, ki jo upravlja mikroprocesor in Hovalova lambda sonda. Hovalov sistem upravljanja TopTronic regulira modulacijsko obratovanje naprave in zagotavlja proizvodnjo toplote, ki je prilagojena va{im potrebam. Tako dose`emo najvi{jo stopnjo u~inkovitosti do 98 %, ki `e danes mo~no presega evropske mejne vrednosti emisij pra{nih delcev. Izgorevanje skoraj brez ostankov omogo~a, da posodo za pepel izpraznite enkrat letno. Drugi sklop peletnih kotlov BioLyt ponujamo v velikosti od 50 do 150 kW, kateri so primerni za ve~je stavbe, kot so ve~stanovanjske hi{e, hotele, upravne zgradbe, {ole itd. Hotel – raz{iritev in obnova ogrevalnega sistema Lastnik hotela se je ob dograditvi hotela odlo~il isto~asno raz{iriti in prenoviti ogrevalni sistem. Za glavni ogrevalni sistem se je na podlagi na{ega strokovnega nasveta, odlo~il za peletne pe~i 2x BioLyt 150 in sicer kaskadno s skupno mo~jo 300 kW. Staro oljno pe~ ni odvrgel ampak pustil za rezervo. Celoten ogrevalni sistem regulira in ureja HovalTopTronic sistem. Enovalentni kaskadni sistemi omogo~ajo okolju prijazno in nizko stro{kovno ogrevanje, z do 5 BioLyt peletnimi pe~mi do mo~i 750 kW.

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


28

PREGLED KOTLOV NA PELETE VIESSMANN d.o.o. tel: 02 480 55 50 www.viessmann.si

PELETNI KOTEL

VITOLIGNO 300-P - VL3B

Mo~ od – do (kW)

4-12 • 6-18 • 8-24 • 11- 32 • 13-40 • 16- 48

Izkoristek

do 95 %. Kotel ustreza zahtevam za pridobitev subvencije EKO sklada

Srednja poraba na uro

0,2 kg/h / kW mo~i

Premer dimne cevi

do 24 kW = 130 mm do 48 kW = 150 mm

Poterben vlek dimnika

5 Pa

Dimenzije (v x { x g) mm

4-24 kW: 1485 x 1065 x 680 32-48 kW: 1710 x 1170 x 780

Te`a kotla

4-24 kW: 355 kg 32-48 kW: 527 kg

Volumen akumulatorja topl.

Lo~eni hranilniki od 160 - 1000 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

v`ig: 350-400 W obratovanje: 62-120 W

HERZ d.d. tel: 01 896 21 02 www.herz.si PELETNI KOTEL

PELLETSTAR

Mo~ od – do

16 – 60 kW

Izkoristek

 93 %

Srednja poraba na uro

1,8 – 7,8 kg/h

Premer dimne cevi

130 / 150 mm

Poterben vlek dimnika

5 – 10 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1130 x 590 x 1400 mm 1480 x 750 x 1620 mm

Te`a kotla

261 – 518 kg

Volumen akumulatorja toplote

Priporo~eno 300-500 l (16) 1000-1500 l (60)

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig) W

94 – 226 / 2000 / 230V

VETO d.o.o. tel: 01 580 91 00, 040 744 436 www.veto.si

PELETNI KOTEL

Windhager BioWIN Exklusiv BioWIN 100

BioWIN 150

BioWIN 260

Mo~ od – do (kW)

2,9 - 9,9

4,4 – 15

7,5 – 25,9

Izkoristek

93,2 %

92,7 %

92,9 %

0,78 – 2,63

1,07 – 3,57

1,87 – 6,25

Srednja poraba (kg/h) Premer dimne cevi

130 mm

Poterben vlek dimnika Dimenzije (v x { x g) Te`a kotla

5 Pa 1200 × 790 × 1610 mm 333 kg

Volumen akum. topl. (l) Poraba el. za obratovanje (delovanje, v`ig)

333 kg

344 kg

Ni potreben 46 W

58 W

110 W

Kotel na lesne pelete Vitoligno 300-P z velikim modulacijskim obmo~jem 1:3 nudi {irok spekter uporabe – od nizkoenergijske hi{e, do objektov z velikimi toplotnimi potrebami. Zaradi dvojne regulacije zgorevanja z lambda sondo in temperaturim senzorjem ima kotel na pelete visok izkoristek, nizke emisije prahu in CO2. Trajno visok izkoristek zagotavlja samodejno ~i{~enje ogrevalne povr{ine. V kombinaciji z odstranjevanjem pepela iz zgorevalnega prostora preko motorne lamelne re{etke, nudi visoko ogrevalno udobje in zmanj{a trud za vzdr`evanje in ~i{~enje na minimum. Menijsko vodenje omogo~a enostavno upravljanje vseh gorilnih in tehni~nih komponent. Mo`no je regulirati en ali dva ogrevalna krogotoka z me{alnim ventilom s solarno funkcijo, ogrevalnik sanitarne vode in vmesni hranilnik ogrevane vode. Prednosti: Avtomatski kotel na pelete. • Izkoristek: do 95 %. • Avtomatsko odstranjevanje pepela iz zgorevalnega prostora preko lamelne re{etke iz plemenitega jekla za visoko obratovalno zanesljivost in dolge intervale med ~i{~enji. • Dovodna enota, sestavljena iz rotacijske celi~ne zapornice in dovodnega pol`a, za natan~no, var~no doziranje goriva in 100% varnost pred povratnim ognjem. • Najbolj{i izkoristek energije v vsakem obmo~ju mo~i s samodejnim prilagajanjem trivle~ne ogrevalne povr{ine toplotnim potrebam s patentiranim principom Variopass. • Avtomatski in energetsko var~en v`ig s kerami~nim grelnim elementom. • Digitalna regulacija z menijsko vodenim besedilnim prikazom in avtomatskim nadzorom funkcij ter solarno regulacijo in regulacijo vmesnega hranilnika. • Ob{iren pribor za dovajanje in skladi{~enje peletov.

Srce kotla Pelletstar je izgorevalna komora iz termi~ne keramike, ki v kotlu dovoljuje visoke temperature gorenja. Dodana mu je tudi premi{ljena in patentirana konstrukcija izgorevalne re{etke, ki z matrico mehansko odstrani vse ne~isto~e z izgorevalne re{etke in s tem prepre~uje zastoje v delovanju. Zato je na tr`i{~u edini kotel na pelete, ki zagotavlja popolnoma avtomatsko delovanje ne glede na kakovost pelet s katerimi kurimo. Kotel odlikuje temeljito izgorevanje zaradi uporabljenih tehnologij, sistemom delovanja je dodano tudi reguliranje izpuha z lambda sondo, ki deluje z minimalnim prese`kom kisika v izpuhu. Krmiljenje delovanja vseh sistemov prevzema regulacija BioControl ali T-Control, ki skrbi za regulacijo ogrevalnih krogov celotnega objekta in regulacijo ogrevanja sanitarne vode, lahko pa upravlja tudi solarni sistem in v primeru regulacije T-Control omogo~a oddaljeni dostop do upravljanja kotla.

Nepremagljiv v udobju, izjemno var~en, varen in zanesljiv kotel na pelete BioWIN. Uporabnika razvaja s popolnoma avtomatskim ~i{~enjem kurilnih povr{in ter inovativnim avtomatskim odstranjevanjem pepela z veliko vgrajeno posodo za pepel. Kotel je potrebno oskrbeti le 1 do 3× na leto! BioWIN ima vgrajen tudi popolnoma patentiran avtomatski sistem za dovajanje pelet s tremi odvzemnimi sondami, ki zagotavljajo avtomatsko dovajanje goriva v skladu s toplotnimi potrebami, obenem pa velik zalogovnik (cca. 150 kg pelet), omogo~a dolgotrajno obratovanje brez prekinitev. Tiso~krat preverjena in `e ve~krat nagrajena tehnologija ogrevanja na pelete zagotavlja visoko zanesljivost in var~nost kotla. Njegova kompaktnost ter trajni in kakovostni materiali zagotavljajo varnost in dolgotrajno brezhibno delovanje kotla. Masiven, moduliran gorilnik iz legiranega jekla omogo~a u~inkovito izgorevanje v vseh pogojih delovanja kotla, trajno visok izkoristek ter manj{o porabo pelet. Na obrabo neob~utljiva termosonda skrbi za natan~no uravnavanje izgorevanj s Termocontrol nadzorom. Brezstopenjsko reguliran ventilator vleka dimnih plinov omogo~a natan~no krmiljenje obratovanja. Neposredno na kotel name{~ena sodobna upravljalna enota InfoWIN s ~itljivimi in jasnimi sporo~ili v slovenskem jeziku poro~a o obratovanju kotla. BioWIN je kompaktne izvedbe, visok le 1,46 m (v primeru avtom. sesalnega sistema 1,75 m), zato je primeren tudi za manj{e kotlovnice. Ker je energetsko zelo prilagodljiv, mu ni potrebno prigraditi zalogovnika tople vode. Kotli BioWIN so dobavljivi v 7 velikostih z mo~mi od 10 do 60 kW.

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


PREGLED KOTLOV NA PELETE WVterm d.o.o. tel: 02 429 28 10 www.wvterm.si

PELETNI KOTEL

STADLER PELET STAR

Mo~ od – do

5-20 kW

Izkoristek

91-92,4 %

Poraba pri nazivni mo~i

4,9 kg/h

Premer dimne cevi

130 mm

Poterben vlek dimnika

10 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1429 x 510 x 1350 mm

Te`a kotla

280 kg

*Volumen akumulatorja topl.

ni potreben / je priporo~ljiv

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

40 W / 200 W

Toplovodni kotel model Stadler PELET STAR je proizvod nove generacije ogrevalnih naprav na pelete. Podjetje ga je razvilo v sodelovanju s {vedsko firmo Ariterm. Gorilnik BeQuem je omogo~il razvoj povsem avtomatskega kotla na pelete, ki zagotavlja zanesljivo in varno obratovanje ob minimalnih posegih pri ~i{~enju ter vzdr`evanju naprave. Izdelan je s sodobno tehniko obdelave plo~evine. Konstrukcijske re{itve so mu dale pridih sodobnega dizajna, ob upo{tevanju ergonomi~nih zahtev pri njegovem upravljanju. Konstrukcijska izvedba je izvedena v skladu s predpisi DIN 4751 B1.1, DIN 4702, EN 303-5. Njegova oznaka je CE 0036. Zaradi manj{ih dimenzij ga lahko namestimo tudi v manj{i prostor. Peletni zalogovnik za tedensko izrabo pelet je lahko name{~en ob njem. Zaradi velikega prostora za pepel, so intervali za odstranjevanje dolgi. ^i{~enje se opravi ro~no kar zni`uje stro{ke proizvodnje kot obratovanja. Konstrukcija omogo~a la`jo dostopnost do vseh notranjih povr{in, to nam laj{a ~i{~enje in vzdr`evanje. Priporo~amo {e vgradnjo akumulatorja tople vode, ki zagotovi optimalno delovanje ogrevalne naprave ob nizki porabi energije. Ta je {e posebej izrazita pri nizko energetskih gradnjah in v prehodnih obdobjih. Posebna konstrukcija peletnega gorilnika BeQuem omogo~a zanesljivo obratovanje in visoko varnost. Doziranje pelet je urejeno s sistemom dveh pol`ev. Pri tem spodnji pol` dovaja pelete v spodnji del zgorevalne posode. Spodnje dovajanje pelet za zgorevanje omogo~a izrivanje pepela tako, da se zgorevalna posoda ~isti sama. Zaradi tak{nega na~ina doziranja je gorilnik primeren tudi za slab{o kakovost pelet, ki jih je vedno ve~ na tr`i{~u. Po`arno varnost zagotavljajo temperaturni senzorji in celi~na zapora. Za v`ig in nadzor plamena skrbi poseben senzor.

LETRAL d.o.o tel: 041 633 849 www.vodnar-letral.si PELETNI KOTEL

SMART FIRE 22

Mo~ od – do

22 kW

Izkoristek

92,9 %

Srednja poraba na uro

1,4 kg/h

Premer dimne cevi

120 mm

Poterben vlek dimnika

0,01 – 0,05 mbar (vi{ina dimnika 7 m)

Dimenzije (v x { x g)

Z 240 l zalogovnikom 1480 x 1140 x 685 mm

Te`a kotla

350 kg

Volumen akumulatorja toplote

150, 240, 470 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

delovanje kotla 110W; v`ig 250 W

29

Kotel lahko zaradi majhnih mer umestimo v vsako kurilnico. Ima samodejni v`ig, samodejno ~i{~enje gorilnika, samodejno ~i{~enje toplotnega izmenjevalca (pri kotlih 11,69 in 81 Kw), inox gorilnik, tri velikosti silosa za gorivo 150l, 240l in 450l (pri kotlih 21 in 22 Kw) in tiho delovanje. Uporabniku prijazno, odli~no izgorevanje z visoko u~inkovitostjo in z znatnimi prihranki je garancija avtomatskega delovanja kotla. Celovito krmiljenje kurilnice in vremensko vodena regulacija za dva ogrevalna kroga je `e v osnovni ceni kotla. Napredni regulator nadzoruje delovanje kotla ter celotne kotlovnice, ~rpalke, me{alnih ventilov in hranilnika toplote. Z usklajenim delovanjem vseh komponent sistema ogrevanja se dosega vi{ja u~inkovitost, hkrati pa se ob~utno poenostavi delovanje. Nadzorna plo{~a omogo~a pametno in enostavno upravljanje in nastavitev temperature ter prilagoditev posameznih opcij kotlovnice. Procesor prilagaja izhodno mo~ kotla z nadzorom nad temperaturo v pe~i, ter med dvi`nim in povratnim vodom. Zaradi stalnih sprememb potrebe po energiji (nihanje zunanje temperature…), je ta re{itev najbolj optimalna za porabo goriva. Vse kotle SMART FIRE je mo`no nadgraditi z: Lambda sondo, Sistemom pneumatskega transporta pelet – VACUUM, krmiljenjem do pet vremensko vodenih ogrevalnih krogov in upravljanjem regulatorja preko sobnega termostata. SmartFire kotel varuje okolje. Ima napredni nadzorni sistem, vrhunski kerami~ni gorilnik, u~inkovito izmenjavo toplote , nizke emisije CO in drugih okolju nevarnih snovi. Vsi kotli SmartFire so na spisku eko sklada za pridobitev subvencije.

Toplovodni kotel Tip: Eragon – VJTERM-27 je v celoti Slovenski proizvod podjetja Sistemi Eragon d.o.o. Kotel je izdelan v skladu z vsemi standardi, ki so predpisani na podro~ju proizvodnje kotlov oz. kurilnih naprav. Konstrukcija kotla je varjena in izdelana iz kotlovske plo~evine. Notranji del kotla plamenica oz. kuri{~e vklju~no z izmenjevalcem je izdelan iz 5 mm kotlovske plo~evine, ki je kislinsko in temperaturno odporna. Izmenjevalec tvori 1x plo{~ati prenosnik toplote preko katerega potuje tok vro~ih dimnih plinov, ki izhajajo iz plamena katerega generira gorilnik na pelete, v nadaljevanju se tok dimnih plinov usmeri v prvi vlek, ki je izdelan iz cevnega registra v katerem so name{~eni turbolatorji oblikovani v spiralo, v spodnjem delu kotla se dimni plini obrnejo, le ti se na zadnjem delu kotla zdru`ijo in preko dimovodne cevi se le te odvaja v dimnik.

SISTEMI ERAGON d.o.o. tel: 05 372 80 16, 051 624 182 www.eragon.si

PELETNI KOTEL

ERAGON- VJTERM-27

Mo~ od – do

8 - 27 kW

Izkoristek

90 - 91.1 %

Poraba pri nazivni mo~i

6 kg/h

Premer dimne cevi

160 mm

Poterben vlek dimnika

20 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1100 x 460 x 660 mm

Te`a kotla

180 kg

Volumen akumulatorja toplote Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

232 W

Podjetje Sistemi Eragon d.o.o., je Slovenski proizvajalec vodno hlajenih gorilnikov Eragon, ki so plod lastnega razvoja in patentirani. Gorilniki so primerni za vgradnjo na obstoje~e kotle na trda goriva, oziroma smo se v nadaljevanju povezali tudi z razli~nimi Slovenskimi proizvajalci kotlov in posledi~no smo izdelali sodobne kurilne naprave na pelete, ki zadostujejo vsem evropskim normam. Certificiranje le teh je bilo izvedeno s strani ustanove SIQ Lj. In s strani Fakultete za strojni{tvo Maribor. Posledi~no kotli izpolnjujejo vse kriterije za pridobitev subvencij s strani Eko Sklada RS tudi po novih normativih, ki so zahtevani za leto 2014. Modeli kotlov, ki izpolnjujejo norme za subvencije v letu 2014 so slede~i, Eragon-Kob 25/13, EragonVJTERM-27, Eragon-Pilremag Kombu 30e, Eragon-Eurotherm EK-25, Eragon-SCHMITT 25 TKU.

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


30

PREGLED KOTLOV NA PELETE JADRAN d.d. Se`ana tel: 05 739 12 00 www.jadran.si

PELETNI KOTEL

PUROS, model BIOMAX

Mo~ od – do

22 – 27 - 35 kW

Izkoristek

do 96 %

Srednja poraba na uro

0,13 kg/h/kW

Premer dimne cevi

100 mm

Poterben vlek dimnika

10 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1395 x 700 x 810 mm

Te`a kotla

280 kg

Volumen akumulatorja toplote

400 – 640 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

v`ig: 296-326 W obratovanje: 108-126 W

KNUT d.o.o. tel: 01 788 99 16 www.knut.si PELETNI KOTEL

NIBE PELLUX 100

Mo~ od – do

6-20 kW

Izkoristek

92 %

Srednja poraba na uro

2-6 kg/h/kW

Premer dimne cevi

160 mm

Poterben vlek dimnika

18-20 Pa

Dimenzije (v x { x g)

525 x 940 x 800 mm

Te`a kotla

202 kg

Volumen akumulatorja toplote

500 l ( ni nujno potreben)

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

v`ig: 1200 W obratovanje: 11 W

INOVATEH d.o.o. tel: 031 237 355 www.inovateh.si PELETNI KOTEL Mo~ od – do Izkoristek

FENIX 7-28 kW 20-45 kW 90 %

Srednja poraba na uro

3.6 kg/h 7,1 kg/h

Premer dimne cevi

160 mm 180 mm

Poterben vlek dimnika Dimenzije (v x { x g) Te`a kotla Volumen akumulatorja toplote Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

16 Pa 20 Pa 1112 × 527 × 760 mm 1112 × 628 × 768 mm 240 kg 410 kg 105 l 150 l 40 / 90 W 50 / 90 W

Kompaktni kotli na pelete z avtomatskim ~i{~enjem pepela in vgrajenim zalogovnikom za pelete nudijo popolno udobje ogrevanja z velikimi izkoristki. Kotel je opremljen z mehanskim, elektri~nim in hidravli~nim varovanjem, ki neprestano nadzira teko~e delovanje. Opremljen je z varnostnim tipalom temperature dimnih plinov, tipalom tlaka vode v kotlu, varnostnim termostatom temp. vode v kotlu, na dovodu peletov in dvojnim varnostnim presostatom za zagotavljanje pravilnega vleka dimnika. Potrebno mo~ zagotavlja elektronska modulacija hitrosti vrtenja ventilatorja in doziranja potrebne koli~ine pelet. Patentiran sistem ~i{~enja gorilnika zagotavlja neprekinjeno optimalno delovanje in enostavno rokovanje s kotlom. Elektr. komandna plo{~a zagotavlja varovanje povratka pred vdorom hladne vode v kotel, nastavljanje gorilnih in tehni~nih parametrov, ~asovno programiranje delovanja in regulacijo ogrevanja sanitarne vode ter enega kroga ogrevanja. Prednosti kotlov Biomax: Avtomatski patentiran ~istilnik gorilnika. • Sistem maksimalnega pretoka zraka v gorilniku - po sistemu venturi cevi, kar zagotavlja optimalno in popolno gorenje peletov. • Izmenjevalniki na vseh straneh plamena. • Minimalno vzdr`evanje. • 96% izkoristki (Tuv). • Modulacijsko delovanje (ventilator in doziranje peletov). • Varnostne za{~ite. • Vgrajen zalogovnik za pelete 120 l. • Ni potrebno vgrajevati me{alnega ventila na povratku za prepre~evanje kondenzacije, ker to prepre~uje elektronika. • Vgrajena ~rpalka, raztezna posoda in varnostni ventil • Mo`nost vgradnje dodatne ~rpalke za ogrevanje sanitarne vode s tipalom temperature.

PELLUX 100 je kotel na pelete namenjen za ogrevanje dru`inskih hi{ In manj{ih vecstanovanjskih objektov. PELLUX 100 je enostaven za upravljanje preko intelegentne regulacije. Izgorevalna komora je name{cena v spodnjem delu kotla, kjer se nahaja velika posoda za pepel. Ci{cenje je enostavno, pec pa ohranja visok izkoristek zahvaljujo~ vertikalni konvekcijii zgorevanja in avtomatskemu ~i{cenju. Gorilec na pelete je name{cen neposredno na vrata kuri{ca.Regulacija kotla je zasnovana uporabniku prijazno, s karseda enostavnim upravljanjem. Kuri{ce in izgorevalnakomora potrebujeta minimalno vzdr`evanje.Obcasno praznenje posode za pepel je enostavno, zahvaljujoc povzdignjenim vratom kuri{ca.Enostavno se vsa potrebna ~i{cenja in vzdr`evanja lahko izvedejo preko vrat na katerih je name{cen gorilec. PELLUX 100 je opremljen z vremensko regulacijo za avtomatsko delovanje. Vgrajen omejevalnik dimnih plinov omogoca ustrezen vlek in delovanje gorilnika v idealnih pogojih.

Peletni sistem Fenix je sestavljen iz samostojnega kotla, ki je prirejen za kurjenje pelet in vrhunskega gorilnika na pelete Fenix. Dobavljiv je za dva razpona toplotnih mo~i: manj{i 7-28 kW sistem je primeren za ve~ino stanovanjskih hi{, ve~ji 20-45 kW pa za ve~je objekte kot so ve~stanovanjske hi{e, delavnice in drugi poslovni prostori. Kotel omogo~a enostavno ~i{~enje pepela, po navadi na 2-3 tedne. Zra~no hlajen gorilnik na pelete deluje u~inkovito in z visokimi izkoristki. Ima vgrajen nizkoenergetski sistem za v`ig pelet in elektroniko, ki omogo~a natan~ne nastavitve in krmiljenje celotnega procesa kurjenja pelet. S tem se lahko sproti prilagajate razli~nim kvalitetam lesnih pelet, ki jih imate na razpolago. Peletni sistem se dobavi skupaj z zalogovnikom za pelete. Na voljo sta dve izvedbi: z ve~jim prostostoje~im zalogovnikom, ki ga lahko postavite v prostor glede na potrebe, ali z manj{im vgrajenim zalogovnikom na vrhu kotla, za prostorsko problemati~ne kurilnice. Peletni sistem Fenix za stanovanjske hi{e je bil testiran s strani poobla{~ene in{titucije, tako pri maksimalni (28 kW), kot pri minimalni (7 kW) mo~i. Testi so potrdili, da so vsi parametri emisij dimnih plinov pod mejami, dolo~enimi s standardom SIST EN 303-5. To pomeni, da je omenjeni peletni sistem Fenix upravi~en do nepovratnih finan~nih spodbud za nakup nove kurilne naprave (Ekosklad). [e ve~; sistem se lahko, skladno z izmerjenimi parametri emisij dimnih plinov, uporablja tudi brez obvezne vgradnje vodnega zalogovnika! Tako celoten stro{ek nakupa in monta`e sistema na koncu zna{a manj kot tri tiso~ake, zaradi ~esar je investicija zelo zanimiva.

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


PREGLED KOTLOV NA POLENA KWB, mo~ in toplota iz biomase d.o.o. tel: 03 839 30 80 www.kwb.si

KOTEL NA POLENA

KWB Classicfire SHV 20

KWB Classicfire SHV 50

Mo~ od – do

10 – 20 kW

25 – 50 kW

Izkoristek

93,7 %

90,2 %

Volumen kuri{~a

140 l

210 l

Premer dimne cevi

150 mm

150 mm

Poterben vlek dimnika

-0,15 Pa

-0,15 Pa

1520 x 570 x 1200 mm

1620 x 670 x 1280 mm

Te`a kotla

627 kg

774 kg

Volumen akumulatorja toplote

1596 l

2520 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

180 W

180 W

Dimenzije (v x { x g)

FOTOVOLT d.o.o. tel: 02 540 93 00 www.fotovolt.eu KOTEL NA POLENA

Hoval AgroLyt®

Mo~ od – do

20-50 kW

Izkoristek

do 94,6 %

Volumen kuri{~a

140-220 l

Premer dimne cevi

150 mm

Poterben vlek dimnika

10 Pa

Dimenzije (v x { x g)

od 1670 x 860 x 1375 mm do 1890 x 860 x 1375 mm

Te`a kotla

750-835 kg

Volumen akumulatorja toplote

1800-3000 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

80 W

JADRAN d.d. Se`ana tel: 05 739 12 00 www.jadran.si

KOTEL NA POLENA

MAGA, modeli MA 15, 20, 25, 31, 40, 49, 80

Mo~ od – do

15 - 80 kW

Izkoristek

91,2 %

Volumen kuri{~a

80, 100, 125, 140, 140, 190, 300 l

Premer dimne cevi

160 mm

Poterben vlek dimnika

10 - 25 Pa

Dimenzije (v x { x g)

od 1120 x 570 x 1140 mm do 1210 x 620 x 1140 mm

Te`a kotla

350 - 430 kg

Volumen akumulatorja toplote

Po meri 150-3000 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

77 W

31

Kotel KWB Classicfire z gorenjem do 20 ur zdru`uje prednosti tradicionalnega ogrevanja in udobje sodobnih ogrevalnih naprav. Z razli~nimi mo~mi od 20 do 50 kW je primeren za eno in dvodru`inske hi{e, prav tako za kmetije. V kotlu je mo`no kuriti polena do najve~ 55 cm dol`ine, grobe sekance in tudi suhe `agarske ostanke. Enostavno polnjenje kotla omogo~ata velik nalagalni prostor za drva ter velika vrata. Posebni kanal za odsesavanje tle~ih plinov omogo~a, da te posesa v dimni kanal in tako skrbi za ~isto~o v kotlovnici. Visokotemperaturna vrtin~asta komora skrbi za najprimernej{e izgorevanje lesnega plina, ki nastaja v primarnem delu kuri{~a. Zrak za izgorevanje se lo~eno dovaja preko motorno krmiljenih loput za dovod zraka in se zvezno krmili s pomo~jo sesalnega ventilatorja. Ta v kombinaciji s krmiljenjem s {irokopasovno lambda sondo poskrbi za nizke emisije dimnih plinov in popolno izrabo kuriva. Odlikuje ga izredno dobra izolacijska obleka, ki poskrbi za minimalne sevalne izgube in dodatno pripomore k u~inkovitosti sistema. Polavtomatsko ~i{~enje toplotnega izmenjevalca, z vgrajenimi posebnimi turbulatorji, poskrbi za vseskozi enakomerno visok izkoristek kotla, kar se ugodno ka`e pri porabi kuriva. Primer dobre prakse Dru`ina Novak je zamenjala stari, dotrajan sistem na drva in se zaradi lastnega vira kuriva odlo~ila za nov, sodoben kotel na polena. Po dalj{em iskanju so se odlo~ili za dovr{en izdelek priznanega proizvajalca KWB. Po tretjem letu ugotavljajo, da je bil korak kljub za~etni vi{ji investiciji pravilen, saj na leto prihranijo do 50% kuriva. Pri novem kotlu tudi ni ve~ dnevnega ~i{~enja in vsakokratnega ponovnega kurjenja, enostavno se nalo`i in enkrat na dan zakuri.

U~inkovit na~in sodobnega ogrevanja na polena Kotel na polena AgroLyt ponujamo v razponu od 20 do 50 kW. Glavna tehni~na zna~ilnost Hovalovega kotla AgroLyt® je 3-stopenjski postopek uplinjevanja in izgorevanja lesa. S temperaturo pribl. 1000 °C ta kotel na polena dose`e ~isto izgorevanje z zelo nizko vsebnostjo {kodljivih snovi ter najvi{jim izkoristkom kuriva-lesa, ki zna{a do 95%. Za upravljavca to pomeni, da iz vsakega kubi~nega metra lesa pridobi ve~ toplote za ogrevanje, kar pomeni ni`je stro{ke obratovanja. Lambda sonda stalno kontrolira preostanek kisika v izgorevalnem plinu procesa izgorevanja. Razultati so minimalne emisije pri najvi{ji stopnji u~inkovitosti. Velika zgorevalna komora je obdana s stenami, ki jih hladi voda. Z odmerjenim hlajenjem z vodo se kuri{~u odvzame le toliko toplote, da se ohranja optimalna temperatura za zgorevanje. Zaradi enostavnega upravljanja in ~i{~enja, AgroLyt predstavlja udoben ogrevalni kotel, zaradi robustne konstrukcije, pa neutrudni trajni gorilnik. Popolna in skladna celota s Hovalovo sistemsko tehnologijo Kotel lahko po potrebi nadgradimo z razli~no velikimi vmesnimi zbiralniki in visoko zmogljivimi grelniki vode, da dobimo udoben in popoln sistem za proizvajanje toplote. Za dodatno zmanj{anje vpliva na okolje nudimo tudi kombinacijo s Hovalovimi solarnimi sistemi. Preizku{ena sistemska tehnika in Hovalov upravljalni sistem TopTronic® pri kotlu AgroLyt®, skrbita za to, da vsi deli delujejo usklajeno. Tako nastane sistem, ki se odlikuje z ekonomi~nostjo in varnim obratovanjem.

Uplinjevalni kotel na polena MA, kjer princip delovanja temelji na uplinjanju lesa pri visokih temperaturah. Namestitev ventilatorja omogo~a vlek dimnih plinov in s tem vlek primarnega zraka v izgorevalno komoro, medtem, ko sekundarni zrak potuje skozi posebne {obe kjer se vr{i piroliza. Sistem je izredno ekonomi~en, saj omogo~a prihranek goriva do cca. 40 %. Velikost nakladalnega prostora je dovolj velik za 8-12 ur delovanja na srednji mo~i ogrevanja in zato je potrebna minimalna prisotnost pri delovanju pe~i. Tipalo dimnih plinov skrbi, da se ~rpalka in kotel ugasne, ko polena zgorijo in tako prepre~uje, da bi se `e enkrat ogreti zalogovnik vode ohladil. Brezstopenjski ventilator na zadnji strani, ki se ga vklopi na maks. hitrost ob nakladanju, da dim ne uhaja v prostor, 6 mm plo~evina, slovenski jezik na prikazovalniku, velika nakladalna komora (npr. 125 dm3 za MA25) so glavne prednosti kotlov. Glavne prednosti: • Brezstopenjski ventilator • Tipalo dimnih plinov • Kerami~ne obloge (namesto {amotne) • Slovenski menu • Veliko kuri{~e (dol`ina 55 cm – 125 dm3 npr. za MA25, kar pomeni ve~jo avtonomijo delovanja - manj nakladanja) • Ekonomizerji serijsko • Enostavno ~i{~enje • Vgrajen izmenjevalnik za hlajenje kotla

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


32

PREGLED KOTLOV NA POLENA VIESSMANN d.o.o. tel: 02 480 55 50 www.viessmann.si

KOTEL NA POLENA

VITOLIGNO 200-S - VL2A

Mo~ od – do (kW)

20-50 kW

Izkoristek

do 92 %. Kotel ustreza zahtevam za pridobitev subvencije EKO sklada

Volumen kuri{~a

169-211 l

Premer dimne cevi

150 mm

Poterben vlek dimnika

10 Pa

Dimenzije (v x { x g) mm

20-30 kW: 1557 x 1156 x 712 40-50 kW: 1775 x 1156 x 712

Te`a kotla

20-30 kW: 770 kg 40-50 kW: 863 kg

Volumen akumulatorja topl.

Lo~eni hranilniki od 160 - 1000 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

120 W

SELTRON d.o.o. tel: 02 671 96 00 www.seltron.si KOTEL NA POLENA

OPTIMA KPO

Mo~ od – do

Od 23 do 28 kW

Izkoristek

80 %

Volumen kuri{~a

70 l

Premer dimne cevi

160 mm

Poterben vlek dimnika

15 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1400 x 515 x 665 mm

Te`a kotla

283 kg

Volumen akumulatorja toplote

1000 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

/

HERZ d.d. tel: 01 896 21 02 www.herz.si KOTEL NA POLENA

FIRESTAR

Mo~ od – do

18 - 40 kW

Izkoristek

 93 %

Volumen kuri{~a

83 / 150 l

Premer dimne cevi

150 mm

Poterben vlek dimnika

5 – 20 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1365 x 620 x 1370 mm 1590 x 670 x 1370 mm

Te`a kotla

515 – 612 kg

Volumen akumulatorja toplote

1000 l (18) – 3000 l (40)

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig) W

100 / 230 V

Kotel na lesno biomaso Vitoligno 200-S je kakovosten lesno uplinjevalni kotel s stopnjami mo~i 20, 30, 40 in 50 kW. Pri mo~i 30, 40 in 50 kW obratuje modulirano in se zvezno prilagaja trenutni potrebi po toploti. Z mo~jo 20 kW pa obratuje izklju~no v polnem bremenu. Do 50 cm dolga polena ne predstavljajo te`ave za velik nalagalni prostor iz plemenitega jekla. ^as zgorevanja zna{a do dvanajst ur brez dolaganja. Po treh minutah je postopek zakurjenja kon~an. Lesni plin zgoreva ~isto in z visokimi temperaturami tako pri obratovanju v delnem kot tudi pri polnem bremenu. Za zakurjenje goriva je kot opcija na voljo avtomatski v`ig. Menijsko vodena regulacija kotlovnega krogotoka Ecotronic olaj{a rokovanje s kotlom. Krmilijo se lahko do trije ogrevalni krogotoki. Alternativno ogrevalnemu krogotoku se udobno regulira ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode preko integriranega upravljanja vmesnega hranilnika. Z mehanskim vzvodnim mehanizmom se prenosnik toplote kotla Vitoligno 200-S enostavno in hitro o~isti. Zaradi visokega izkoristka do 92 odstotkov les izgoreva z malo ostankov. Za ~ist transport do zbiralnika odpadkov je dobavljiva posoda za pepel s pokrovom. Prednosti Velik nalagalni prostor za polena do dol`ine 50 cm. • Enostavno ~i{~enje cevi prenosnika toplote. • Modulirano obratovanje z optimalno prilagoditvijo na trenutno potrebo po toploti. • Izkoristek: do 92 %. • Menijsko vodena kotlovska regulacija s krmiljenjem do treh ogrevalnih krogotokov in integriranim reguliranjem vmesnega hranilnika. • Enostavno, mehani~no ~i{~enje ogrevalnih povr{in, dolgi intervali ~i{~enja. • Na voljo tudi avtomatska v`igalna priprava. • U~inkovito odsesavanje tlilnega plina za dolaganje brez dima po odgoretju.

Kotel na polena OPTIMA KPO je namenjen ogrevanju individualnih hi{. Uporabimo ga lahko tudi za kurjenje z briketi in premogom. OPTIMO KPO odlikuje tako imenovana tro-vle~na zasnova. Prednost tega sistema je v maksimalnem odvzemu toplotne energije iz dimnih plinov. Poleg tega ima OPTIMA KPO veliko izmenjevalno povr{ino za prenos proizvedene toplote na ogrevalni medij. Oboje mu zagotavlja visok izkoristek in var~no delovanje. Pomembna prednost kotla vgradnja v manj{e kotlovnice. Na voljo sta dva tipa kotla na polena OPTIMA KPO: OPTIMA KPO28, mo~i 23-30 kW, ki omogo~a kurjenje s poleni dol`ine do 43 cm, ter drugi model, kotel na polena OPTIMA KPO35, mo~i 33-40 kW, ki omogo~a kurjenje s poleni dol`ine do 55 cm. Skozi velika vrata enostavno nalagamo kurivo. Direkten dostop do pepelnika, kuri{~a in toplotnega izmenjevalnika, omogo~a enostavno uporabo in vzdr`evanje. Kotel je zvarjen iz kotlovske plo~evine debeline 5 mm. Robustna konstrukcija in kakovostna izdelava zagotavljata zanesljivo in dolgotrajno delovanje.

Kotel Firestar kurimo s polmetrskimi poleni. Firestar je kotel, ki deluje na principu uplinjanja, kar pomeni, da na izgorevalni komori les izgoreva na ca. 650 °C, izgorelemu lesnemu plinu pa nato skozi izgorevalno komoro dovajamo sekundarni izgorevalni zrak, ki lesni plin uplinja na visoki temperaturi, ca. 1200 °C in ve~. Visokotemperaturno izgorevanje, ki ga dovoljuje uporaba materialov brez dodatnih izmenljivih jeklenih vlo`kov, patentirana konstrukcija izgorevalne komore in patentiran material izgorevalne komore – trajna termi~na keramika so srce kotla HERZ in hkrati tisti dejavniki, zaradi katerih uplinjevalni kotli HERZ prednja~ijo pred konkurenco z visokimi izkoristki, odli~nimi emisijskimi vrednostmi in majhnim odpadkom pepela in nizko ceno vzdr`evanja. Kotel odlikuje temeljito izgorevanje zaradi uporabljenih tehnologij, sistemom delovanja je dodano tudi reguliranje izpuha z lambda sondo, ki deluje z minimalnim prese`kom kisika v izpuhu. Krmiljenje delovanja vseh sistemov prevzema regulacija BioControl ali T-Control, ki skrbi za regulacijo ogrevalnih krogov celotnega objekta in regulacijo ogrevanja sanitarne vode, lahko pa upravlja tudi solarni sistem in v primeru regulacije T-Control omogo~a oddaljeni dostop do upravljanja kotla.

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


PREGLED KOTLOV NA POLENA

Najnovej{a izvedba uplinjevalnega kotla na polena slovi po prakti~nosti, prilagodljivosti ter enostavnem upravljanju z enoto v slovenskem jeziku. Njegova izredno trdna in robustna zasnova iz zelo obstojnih materialov zagotavlja dolgo `ivljenjsko dobo ter nizke vzdr`evalne stro{ke. Kotel, ki izpolnjuje vse zahteve modernega ogrevanja, vas bo prepri~al tudi z izjemno privla~no ceno. XXL odprtina polnilne komore omogo~a preprosto nalaganje 1/2 ali 1/3 metrskih polen. Velik polnilni prostor prostornine 145 litrov nudi dolgo ohranjanje `erjavice in preprosto nalaganje brez potrebe po ponovnem kurjenju. V zimskih dneh, ve~inoma zadostuje polnjenje komore le enkrat dnevno. Z avtomatskim v`igalnim sistemom (opcijsko) kotel poskrbi za v`ig popolnoma sam – bodisi takoj, bodisi kasneje, ko se po dalj{em nedelovanju kotla ponovno pojavi potreba po ogrevanju bivalnih prostorov. LogWIN Klassik odlikuje povsem novo upravljanje izgorevanja Lambdatherm (Lambdasonda + Thermocontrol), ki omogo~a trajno in ~isto izgorevanje, izbolj{ano gorenje ter zagotavlja stalen nadzor nad temperaturo zgorevalne komore. Preostanek pepela, ki vseeno ostane po dokon~anem izgorevanju, pa je mogo~e enostavno odstraniti s pomo~jo posebne prilagodljive posode za pepel, ki omogo~a preprosto odstranjevanje pepela brez prekomernega kajenja in razna{anja pepela v prostoru. Kotel je {e posebej primeren za sanacije kotlovnic zaradi njegove kompaktne dimenzije oz. majhnega tlorisa, vrata kotla se lahko odpirajo na levo ali desno stran, prilagodljiv je tudi priklju~ek cevi dimnih plinov, kar olaj{a priklju~itev dimovodnih cevi.

VETO d.o.o. tel: 01 580 91 00, 040 744 436 www.veto.si

KOTEL NA POLENA

Windhager LogWIN Klassik LWK 180

LWK 250

LWK 300

Mo~ od – do

13 - 18 kW

13 - 25 kW

13 - 30 kW

Izkoristek

91,5 %

90,7 %

90,1 %

Volumen kuri{~a

145 l

Premer dimne cevi

130 mm

Poterben vlek dimnika

10 Pa

Dimenzije (v x { x g)

654 ×1097 ×1502 mm

Te`a kotla

570 kg

Volumen akumulatorja toplote

1750 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

43 W

49 W

53 W

FRIGOR d.o.o. tel: 05 393 65 42 www.frigor.si KOTEL NA POLENA

ASTRA serija G

ASTRA serija H

Mo~ od – do

18, 25, 32, 40, 50, 80, 100 kW

25, 32, 45 kW

86 - 87 %

87 - 88 %

Volumen kuri{~a

od 67 do 405 l

od 90 do 140 l

Premer dimne cevi

152-180 mm

152 mm

Dimenzije (v x { x g) mm

50G- 1315x660x1230 80G-1475x660x1230

25H- 1230x615x765 32H- 1230x615x950 45H- 1230x615x1000

Te`a kotla

od 260 do 640 kg

od 270 do 380 kg

od 1000 do 5500 l

od 1500 do 2500 l

Izkoristek

Volumen akumulatorja toplote Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

od 40 do 50 W

Uplinjevalni kotli na polena ASTRA serija G imajo tla~ni ventilator na hrbtni strani. Kotel ima vgrajeno vso potrebno regulacijo za varno delovanje, nastavitev temperature vode med 65 in 85°C, aktiviranje obto~ne ~rpalke… Globina nakladalnega prostora je od 361mm pri 18kW kotlu, do 800mm pri kotlih 50-100kW. Uplinjevalni kotli na polena ASTRA serija H imajo tla~ni ventilator na prednji strani. Kompaktna izvedba z izolirano hrbtno plo{~o je primerna v majhnih kotlovnicah. Manj{e tlorisne mere kotla so dobrodo{le ob zamenjavi dotrajanih kotlov, ker so bile starej{e izvedbe kotlov praviloma manj{e od dana{njih, za iste toplotne mo~i. Kotel ima vgrajeno vso potrebno regulacijo za varno delovanje, nastavitev temperature vode med 65 in 85°C, aktiviranje obto~ne ~rpalke… Globina nakladalnega prostora je od 361 mm pri 25 kW kotlu, do 596 mm pri kotlu 45 kW. Prednosti kotlov: Izgorevanje lesnega plina zagotavlja najbolj{e izgorevanje in visok odstotek izkori{~enosti lesne biomase, ker izgorevalni proces poteka pri visoki temperaturi ~ 900°C. Izhodna toplotna mo~ kotla je nastavljiva v razponu med 40 % in 100 % nominalne mo~i. Regulator z impulzno metodo samodejno prilagaja vrtljaje ventilatorja in s tem bolj ali manj intenzivno izgorevanje. Drva gorijo dolgo ~asa, ker je volumen nalagalnega prostora velik. Popolno izgorevanje lesne biomase zagotavlja kotlu visok izkoristek. Potrebno ~i{~enje pepela: 1 – 2 krat tedensko. Kotla sta izdelana po normativih EN 303-5. ASTRA je proizvajalec kotlov iz Litve, kjer gozdovi pokrivajo 35% povr{ine in kjer 82% proizvodnje vrhunskih peletov EN plus-A1 pokupijo [vedi in Norve`ani, poznan tudi kot dobavitelj elementov za ameri{ke in francoske ASTRA serija G ASTRA serija H jedrske centrale.

WVterm d.o.o. tel: 02 429 28 10 www.wvterm.si KOTEL NA POLENA Mo~ od – do

STADLER TR

STADLER LT

STADLER GT 15-30 kW

15-35 kW

15-30 kW

Izkoristek

92,6 %

91,2%

91 %

Srednja poraba

5,5 kg/h

5,5 kg/h

5,5 kg/h

Premer dimne cevi

160 mm

160 mm

160 mm

20 Pa

20 Pa

20 Pa

1500x700x1300

1350x660x1200

1300x600x1200

735 kg

555 kg

498 kg

Volumen polnilne komore

150 l

130 l

105 l

Volumen akumulatorja toplote

1800 l

1560 l

1260 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

96 W

85 W

78 W

Poterben vlek dimnika Dimenzije (v x { x g) mm Te`a kotla

33

Podjetje WVterm skrbi za nenehen razvoj dru`ine lesno vplinjevalnih kotlov, tako da so le ti stalno v tehnolo{kem vrhu ponudbe na trgu EU ob var~ni uporabi goriva. S tem dokazujemo, da je Slovenska razvojna raven primerljiva z tiso v EU. V posameznih re{itvah kotli preka{ajo celo tiste, ki se imajo za najbolj{e. Zadnje tehnolo{ke spremembe pri kotlih LT in GT so bile izvr{ene na razvoju regulacij in vgradnje labda sonde na ta dva tipa kotlov. S tem smo izpolnili nove pogoje za pridobitev subvencije za celotna dru`ino te vrste kotlov. Prednost kotlov je, da lahko nalagate polena do dol`ine 56 cm, kar laj{a pripravo kuriva. Servis proizvajalca zagotavlja strokovno in hitro obravnavo vsakega problema. Dolga garancijska doba zagotavlja varnost in za{~ito kupca. Primer podjetje naslednica zagotavlja rezervne dele in servis za STADLER kotle tudi po 40 letih. Kotli TR in LT imajo lahko opcijsko vgrajeno napravo za avtomatski v`ig in nadzor delovanja preko GSM. Vpra{ajte po referencah na{i kupci so najbolj{i promotorji na{i proizvodov.

TR

LT

GT

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


34

PREGLED KOTLOV NA POLENA BIOMASA d.o.o. tel: 03 838 40 86 www.biomasa.com

KOTEL NA POLENA

FRÖLING S4 TURBO

Mo~ od – do

22 kW

Izkoristek

93 %

Volumen kuri{~a

145 kg/h

Premer dimne cevi

150 mm

Poterben vlek dimnika

8 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1565 x 635 x 1300 mm

Te`a kotla

645 kg

Volumen akumulatorja toplote

1800 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

50 -105 W

MIX d.o.o. tel: 01 513 13 53 www.mix.si KOTEL NA POLENA

BIO-TEC 25

Mo~ od – do

25 kW

Izkoristek

88 %

Volumen kuri{~a

97 l

Premer dimne cevi

150 mm

Poterben vlek dimnika

14 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1345 x 595 x 1295 mm

Te`a kotla

450 kg

Volumen akumulatorja toplote

1500 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

150 W

VALHER TOMA@ s.p., tel: 02 674 02 90 info@valher.si KOTEL NA POLENA

VALHER UPX-3X

Mo~ od – do

15-30 kW

Izkoristek

92,5 %

Volumen kuri{~a

145 l

Premer dimne cevi

150 mm

Poterben vlek dimnika

18 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1780×670×1280 mm

Te`a kotla

700 kg

Volumen akumulatorja toplote

1800 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

60 W

Kotel na polena FRÖLING S4 Turbo (na voljo izvedbe od mo~i 15 do 60 kW) Frölingov kotel na polena S4 Turbo je lahko biser va{e kurilnice. Nalaganje ve~krat na dan je preteklost, ob velikem nalagalnem prostoru boste nalo`ili le enkrat dnevno. ^as gorenja brez dolaganja bo izredno dolg, nato pa se bo toplota za ogrevanje ~rpala iz zaloge v akumulatorju toplote. Lo~eno primarno in sekundarno zgorevanje, nadzor z lambda sondo in posebej razvita, s {amotom oblo`ena vrtin~asta komora omogo~ajo maksimalen izkoristek toplote iz lesa. Posebno sesanje dimnih plinov bo prepre~ilo dimljenje ob dolaganju, ~i{~enje pepela pa je potrebno le enkrat tedensko. Frölingov kotel na polena lahko omogo~a tudi edinstven avtomatski v`ig, vse za va{e udobje in prihranek. Po novem je za uporabo v stanovanjskih hi{ah na voljo tudi nadgradnja kotla na polena Fröling S4 s kombinacijo dveh razli~nih energentov - polen in pelet. To kombinacijo omogo~a novi kombinirani kotel na polena in pelete Fröling SPDual, ki je prvi na trgu z dvema lo~enima kuri{~ema, prilagojenima za posamezno obliko lesne biomase. Dve lo~eni kuri{~i omogo~ata, da ne glede na kombinacijo polen in pelet ohranjamo najvi{je mo`ne izkoristke, kar v primeru gorenja na istem kuri{~u ni mogo~e. Tako se lahko uporabnik v osnovi ogreva na polena, po potrebi pa se nato samodejno vklopi {e uporaba pelet, kadar je to zaradi odsotnosti nalaganja polen potrebno. Kotel je za svojo optimalno re{itev kombinacije dveh energentov prejel tudi zlato priznanje na sejmu Energetika 2012.

Jekleni toplovodni kotli Bio-Tec proizvajalca CENTROMETAL mo~i od 25 – 45kW so namenjeni za ogrevanje na drva. Namenjeni so za ogrevanje manj{ih in srednje velikih objektov s postopkom pirolize, kjer gorivo temeljito zgori. Veliko kuri{~e omogo~a ogrevanje s poleni dol`ine do 550 mm. ^as trajanja enega polnjenja omogo~a udobje najmanj 4 ure pri nazivni moci oziroma skozi cel dan preko zalogovnika. Kotel ima mo`nost vzdr`evanja `erjavice do 12 ur, zato ni potrebno v tem ~asu izvajati postopka v`iga goriva, ~e `elimo nadaljevati z ogrevanjem. Tovarni{ko je o`i~en z vgrajeno kotlovsko regulacijo, ki regulira proces izgorevanja, obto~no ~rpalko v primarnem krogu (kotel - zalogovnik), obto~no ~rpalko v krogu ogrevanja (zalogovnik - ogrevalna telesa), obto~no ~rpalko sanitarne vode ter po{ilja sobnemu termostatu signal, ko je potrebno kotel spet nalo`iti. Uporaba kotla Bio-Tec je enostavna, vgrajena regulacija pa zagotavlja varno delovanje. S pomo~jo vgrajenega zalogovnika v ogrevalni sistem se proizvedena toplota akumulira v zalogovniku in se lahko porablja po potrebi. S tem je ogrevanje mo`no na~rtovati v ~asu, ki nam najbolj ustreza. V primeru ni`jih zunanjih temperatur pa je ogrevanje prostora in gretje sanitarne vode brez kurjenja kotla mo`no ve~ dni.

Specialni kotel na polena UPX je novost Valherjevega razvoja. Kakor tudi ostale kotle, ga bo odlikovala dobra konstrukcijska izvedba, ki bo zagotavljala visoke izkoristke gorenja in dolgo `ivljenjsko dobo. Prav tako bo oblikovno dovr{en in primeren za uporabo v individualnih kuri{~ih. Najnovej{i dose`ek Valherjeve tehnike bo tudi okoljsko sprejemljiv, ker bo izpu{~al v okolje malo {kodljivih emisij, kar zagotavlja nova sodobna tehnika izgorevanja lesnih plinov in prahu. Ve~ o novostih iz njihovega proizvodnega programa na e-po{ti info@valher.si. Prvi izdelki novega kotla bodo na trgu `e ~ez slabe tri mesece in sicer maja 2014.

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


PREGLED KOTLOV NA POLENA IN KOMB. KOTLOV

35

KNUT d.o.o. tel: 01 788 99 16 www.knut.si NIBE VEDEX 3300

KOTEL NA POLENA Mo~ od – do

35-40 kW

Izkoristek

90 %

Volumen kuri{~a

95 l

Premer dimne cevi

150 mm

Poterben vlek dimnika

-15 Pa

Dimenzije (v x { x g)

1070 x 450 x 880 mm

Te`a kotla

290 kg

Volumen akumulatorja toplote

2000 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig) W

115 W

NIBE VEDEX 3300 je kotel namenjen za ogrevanje hi{ in drugih objektov. Ogrevalna voda je delno segreta s pomo~jo izgorevanja v komori in deloma s pomo~jo konvekcije dimnih plinov. Povpre~na izhodna mo~ med delovanjem kurjenje lesa je cca. 35kW (max. mo~ je pribl. 40kW). Kotel ima name{~eno enostavno regulacijo za uravnavanje ognja ter delovni termostat. Kotel je kompaktnih dimenzij z visokim izkoristkom in enostavnim rokovanjem. Za optimalno delovanje potrebuje prigrajen zalogovnik 1500-2500 l. Kotel ima vgrajeno veliko posodo za pepel katero je potrebno ~istiti, ~i{~enje kotla je enostavno. Kotel je testiran na {vedskem in{titutu SP in ima po normativu SS-EN 303-5 90 % izkoristek.

Kombinirani kotli na polena in pelete BARBATUS d.o.o. tel: 08 205 32 65 www.topling-barbatus.com KOMBINIRAN KOTEL

TOPLING 3BT

Mo~ od – do

25 kW / 35 kW / 50 kW

Izkoristek

91 % peletno kuri{~e 78-82 % kuri{~e na polena

Srednja poraba na uro (kg/h)-peletni del / Volumen kuri{~a-del na polena (l)

2,5 / 4 / 5 / peletov

Premer dimne cevi

160 mm / 180 mm / 200 mm

Poterben vlek dimnika

21 Pa / 25 Pa / 28 Pa

Dimenzije (v x { x g)

25 kW - 1474 x 1623 x 1093 mm 35 kW - 1650 x 1740 x 1100 mm 50 kW - 1752 x 2135 x 1185 mm

Te`a kotla

634 kg / 890 kg / 1025 kg

Volumen akumulatorja toplote

1000 l / 1500 l /1800 l

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig) W

100 W / 500 W / 230 V

SELTRON d.o.o. tel: 02 671 96 00 www.seltron.si KOMBINIRAN KOTEL

Mo~ od – do Izkoristek Volumen kuri{~a Premer dimne cevi Poterben vlek dimnika Dimenzije (v x { x g) Te`a kotla Volumen toplote

OPTIMA KKO PELETI

DRVA

od 8 do 25 kW

od 12 do 27 kW

91,3 %

do 85 % 50 l 120 mm 12 Pa

1266 x 911 x 990 mm 284 kg

akumulatorja

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

800 l 175 W

Kombinirani kotli iz serije Topling 3BT so projektirani, proizvedeni in testirani po EU normi EN304 in EN303-5. Kotel Topling 3BT dopu{~a uporabo ve~ energentov hkrati (drva, pelete, premog, brikete) in se sestoji iz dveh neodvisnih kuri{~. Kuri{~e (peletni del kotla) je izdelano iz visoko kakovostnega ognjevarnega litega jekla in oblo`eno z ognjeodpornim {amotom. Odlikuje ga visoka odpornost na toplotne obremenitve. Mo~ posameznega kuri{~a zna{a 25 kW (model 3BT 25), dodatno ima vgrajena elektri~na grelca 2 x 9 kW. Vsak kotel ima prigrajen zalogovnik za pelete, ki ga je mo`no enostavno odklopiti (in s tem omogo~a la`ji vnos v kurilnico in dostopnost pri monta`i). Velikost zalogovnika za pelete zna{a 353 kg (3BT 25). Kotel omogo~a avtomatski preklop, oz. prehod uporabe energenta s polena na pelete in obratno. Dodatno je opremljen z Danfoss regulacijo za enostaven, u~inkovit nadzor nad delovanjem kotla. Dopu{~a mo`nost priklju~itve oljnega gorilnika. Zaradi velikosti je mo`na monta`a prakti~no v vsako kurilnico z {irino odprtine vrat 85cm.

Kombiniran kotel OPTIMA KKO je namenjen uporabnikom, ki `elijo var~en ogrevalni sistem in uporabo dveh ekolo{ko in cenovno ugodnih energentov. S kotlom OPTIMA KKO lahko s poleni ali peleti ogrevate objekte razli~nih velikosti, ne glede na vrsto ogrevalnega sistema. Preklop med energentoma je enostaven, zato ga brez te`av izvedejo tudi manj izurjeni uporabniki. Bistvena prednost kotla je njegovo stabilno delovanje pri razli~ni kakovosti pelet. Kombiniran kotel OPTIMO KKO lahko vgradimo v manj{e kotlovnice, z zalogovnikom, volumna135 kg pelet, zasede le 0,90 m2 povr{ine. Eno polnjenje zalogovnika zadostuje za cca 24-urno neprekinjeno obratovanje gorilnika pri nazivni mo~i kotla. Odvisno od vremenskih razmer in povpre~nih toplotnih izgub objekta to zadostuje za 3 do 5 dnevno nemoteno ogrevanje. Pri kurjenju na trdo kurivo je v kuri{~e mo`no nalo`iti polena dol`ine do 40 cm. Vsi deli kotla so lahko dostopni in jih s pomo~jo sesalnika hitro o~istimo, ter kotel pripravimo za nadaljnje obratovanje. Pri zasnovi kotla smo izjemno skrb posvetili razvoju kotlovnega regulatorja. Kotel OPTIMA KKO s Seltron regulatorjem je edini v svojem razredu, ki poleg osnovnega reguliranja kotla omogo~a tudi regulacijo manj zahtevnega ogrevalnega sistema.

Zaradi novih ekolo{kih zahtev Eko sklada v letu 2014 se o mo`ni dodelitvi subvencije za va{ kotel na polena ali pelete prepri~ajte pri posameznem ponudniku ali na strani www.ekosklad.si. Volumen vodnega zbiralnika toplote: obvezen za kotle na polena, 55 l na kW nazivne mo~i ali 12 l na liter polnilnega prostora z gorivom, ter kotle na pelete ali sekance, 20 l na kW nazivne toplotne mo~i (razen kaminov z ogrevanjem vode). Zbiralnik toplote ni potreben za kotle na pelete in sekance, ki lahko delujejo z 30% ali manj mo~i, pri tem pa emisije ne presegajo vrednosti po SIST EN 303-5.


36

PREGLED GORILNIKOV NA PELETE Gorilnik Fenix je kot slovenski produkt `e zelo uveljavljen na tr`i{~u. Njegova konkuren~na prednost pred ostalimi je ravno v enostavnosti vgradnje na obstoje~e kotle (tudi specialne kotle na kurilno olje). To omogo~a inovativno zasnovana gorilna komora, ki je zra~no hlajena, tako da se ob namestitvi ne posega v vratca kotla, saj se gorilnik enostavno prisloni/pritrdi na vratca. Za hlajenje gorilne komore se sicer uporabi zrak, ki se ga v gorilno komoro vpihava zaradi samega gorenja, s tem, pa se {e izbolj{a kvaliteta gorenja lesnih plinov, obenem pa ne prihaja do toplotnih izgub. Za monta`o potrebujete le 110 mm odprtino v kotlu, kar pomeni, da lahko kadarkoli odstranite gorilnik in vrnete nazaj tistega na kurilno olje. Gorilnik odlikuje tudi napreden v`igni sistem, ki zagotavlja izredno hiter v`ig pelet (v eni sami minuti) ob minimalni porabi elektri~ne energije in u~inkovit elektronski krmilni sistem, ki omogo~a, da uporabnik delovanje gorilnika hitro in enostavno prilagodi lastnim potrebam.

INOVATEH d.o.o. tel: 031 237 355 www.inovateh.si GORILNIK NA PELETE

FENIX 7-28 kW 20-45 kW

Mo~ od – do

3,6 kg/h 7,1 kg/h

Srednja poraba na uro Hlajenje gorilnika

zrak 280 × 330 × 555 mm 310 × 350 × 585 mm

Dimenzije (v x { x g)

23 kg 26 kg

Te`a Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

40 / 90 W 50 / 90 W

Z gorilnikom Fenix lahko enostavno predelate na pelete vsak kotel na trda goriva in tudi marsikateri specialni kotel na kurilno olje. Najprimernej{i kotli so tisti z mo`nostjo odpiranja kuri{~a preko vratc – to je pomembno zaradi poenostavitve ~i{~enja pepela. Pri nekaterih kotlih so vratca vidna `e navzven – med bolj pogostimi modeli najdemo KIV NTK/Ecotec, Viessmann Vitola, Unical Recal ter Stadler RL. Pri {tevilnih kotlih vratca morda niso vidna navzven, so pa pritrjena direktno na ve~~lensko lito`elezno kuri{~e, kot je to na primer pri Buderus Logano G115, De Dietrich GTU, Viessmann Vitorond, Intercal Euroline E, Seltron Optima, Viadrus G50, CTC Wirbex, Biasi SG, Sime Estelle/Rondo, Joannes Eurofire, itd.

Gorilniki na pelete B-Max so prirejeni za kurjenje poleg pelet tudi za ko{~ice oljk, ~e{enj, sliv, marelic, itd. razen modela B-home. B-home (24 kW) je primeren za monta`o na pe~ na drva (kvadratni) ali pe~ na olje (okrogel), ~e ima le ta mo`nost ~i{~enja znotraj pe~i. Njegova prednost je v majhni potrebni odprtini na pe~i cca 10 cm. B-half in ostali imajo poleg standardne opreme za avtomatsko delovanje {e sistem za mehansko ~i{~enje gorilnika, kar je zelo koristno pri tistih, ki ne `elijo pogosto kontrolirati stanja ali kadar se uporabljajo ko{~ice sadja ali res slaba kvaliteta peletov. Mo~i so do 300 kW in so primerni tudi za ve~je pe~i, pekarne, termogene za ogrevanje ve~jih prostorov, rastlinjakov,…

JADRAN d.d. Se`ana tel: 05 739 12 00 www.jadran.si

GORILNIK NA PELETE

B-MAX, modeli B-Home, B-Essential

Mo~ od – do

12 - 50 kW

Srednja poraba na uro

0,15 kg/h

Hlajenje gorilnika

zrak

Dimenzije (v x { x g)

227 x 220 x 487 mm

Te`a

15 kg

Poraba elektrike za obratovanje (delovanje, v`ig)

Delovanje: 60 W V`ig: 350 W

Gorilnik B-Essential

Ostale prednosti: • peleti izgorevajo na koncu cevi, kar ne segreva gorilnika, • majhna potrebna odprtina na vratih pe~i cca 10 cm, • 2 brezstopenjska ventilatorja za zagotavljanje ve~je varnosti (2. ventilator je v transportnem pol`u), • oblika gorilnika omogo~a samodejno odstranjevanje pepela in ostankov pelet, • prilagajanje mo~i med 20 -100% glede na dose`eno temp. vode v kotlu, • krmilna elektronika je enostavna za uporabnika, omogo~a programirano delovanje, krmiljenje glede na vrsto pelet in vlek dimnika. Kakovost plamena meri elektronika preko foto celice.

Gorilnik B-Home

Vse za toplino vašega doma... TOPLING - PRISOTNI V VEČ KOT 15 DRŽAVAH EVROPE

ŠTEDILNIKI ZA CENTRALNO OGREVANJE SENKO • Štedilnik za centralno ogrevanje C25 s pečico ali brez obložen je s šamotno opeko • Na zadnji strani štedilnika je vgrajen dovod zunanjega zraka za izgorevanje, s tem se izognemo porabi toplega zraka v prostoru v katerem se živi - obvezno za nizkoenergijske in pasivne hiše • Priključek za dimnik je po višini nastavljiv za 30 mm • Plošča za kuhanje debeline 8 mm • Grelec iz visoko kvalitetne kotlovske pločevine

ija venc a S u b sklad O EK

Kote l na pelete BT C

LETI GARANCIJE GREEN LABEL

Prodajno komercialna podpora in zastopanje: BARBATUS d.o.o. PE Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor

LET IZKUŠENJ

E-mail: darko@barbatus.si, barbatus@barbatus.si Gsm: 040 128 035 Tel: 08 205 32 65 www.topling-barbatus.com


@IVIMO Z LESOM

37

Kamin, toplota, ~lovek, okolje

K

o danes izre~emo besedo ÂťogrevanjeÂŤ smo hkrati izrekli besedo ÂťokoljeÂŤ. Planet izgublja borbo s toplogrednimi plini, zato lahko v prihodnje vgrajujemo samo naprave, ki ne bodo dodajale teh plinov v sistem. Divjemu sekanju svetovnih gozdov, ki so kopenska plju~a planeta, se pridru`ujejo {e naravne ujme. Slovensko zeleno zlato se je v nekaj `lednih no~eh zmanj{alo skoraj za polovico, zato je okolju prijazno delovanje vsakega od nas {e bolj pomembno. Lesni ostanki so energent z ni~elnim okoljskim vplivom in prijazno ceno, zato so ena od re{itev, ki lahko skupaj z var~evalnimi ukrepi pomaga pri zaviranju ~loveku neprijaznih okoljskih vplivov.

Stari, dobri kamin na drva Kdor je o brezelektri~nih dnevih samo bral in gledal TV, v resnici ne ve, kaj se je zgodilo. Najprej vse skupaj zgleda kot zabaven dogodek. Lu~i ugasnejo, in {e je dovolj svetlo, da poi{~emo sve~e in v`igalice. Stavba se za~ne po~asi ohlajati, bivanje postane kljub toplim obla~ilom neprijetno, stanovalce pa greje upanje, da bo elektrika v kratkem spet na razpolago, saj smo kraj{ih izpadov `e vajeni. Nato zasli{imo ti{ino, ki je {e globlja zaradi sodobnih oken in vrat, ki {umom padajo~ega de`ja, pokljanja ledu, siren re{evalnih vozil in ropotanja cestnih plugov prepre~ujejo, da bi prodrli do na{ih bobni~ev. Brez vode neha delovati tudi hi{ni sanitarni sistem, vse skupaj pa se utaplja v skoraj srednjeve{ki mrak. ^e tako stanje traja ve~ dni, se vse te`ave podeseterijo. To je skraj{an opis dogajanja v stavbah, opremljenih s sodobnimi, visokotehnolo{kimi ogrevalnimi sistemi. ^e pa se kje v kotu slu~ajno nahaja sobni kamin na drva, se hladna tema lahko v trenutku spremeni v skoraj romanti~no vzdu{je. Toplota, svetloba pomirjujo~ih plamenov ognja, topel ~aj ali celo juha.

Peletni HRB 160 - 4 kW odda v prostor 16 kW pa v vodni obtok. Foto: Sojos d.o.o.

Takrat spet spoznamo vrednost tiso~letja starega in v gene zapisanega spo{tovanja do ognja. Navaden kamin na drva bo ob izpadu najpomembnej{ega energenta sodobnega sveta stanovalcem zagotovil skoraj obi~ajno bivanje, tak{en s kuhalno ni{o pa omogo~il {e pripravo hrane.

Peletni kamini in razvoj Vsak nima na razpolago kuriva, dovolj mo~i, prostora ali ~asa, da bi s poleni zagotovil ogrevanje hi{e. Zato so sodobni peletni kotli in kamini prava re{itev.

Nastali so iz velikih kotlovskih postrojenj za zgorevanje sekancev, lubja in drugih lesnih ostankov. V njih veliki pol`i potiskajo kurivo od spodaj ali od strani v centralno zgorevalno, pipi podobno posodo, s premerom preko enega metra, ki stoji v kuri{~u, ve~jem kot povpre~na dnevna soba. Pipa je opremljena s posebnimi robnimi zgorevalnimi re{etkami in ve~ ventilatorji, ki dovajajo zrak za zgorevanje pod, med in nad re{etke. Pomanj{ano verzijo teh nadvse uporabnih ogrevalnih naprav na lesna kuriva


38

@IVIMO Z LESOM

sre~amo danes v vseh sobnih in hi{nih kotlih na pelete. Pri tem so proizvajalci z na~inom dobave prepre~ili nastanek povratnega ognja, iz kuri{~a nazaj v zalogovnik pelet. Nato so krmilno elektroniko usposobili, da zna izvesti prezra~enje kuri{~a, postopek pri v`igu hladne pe~i in tudi postopek ustavitve, ko ogrevanje izklopimo. Peletne pe~i so zelo varne, zato lahko delujejo samodejno in brez nadzora. vklju~uje jih lahko sobni termostat, programska ura ali pa jih aktiviramo daljinsko, s telefonom.

Peletni kamini: udobje brez primere Sodobni peletni kamini zdru`ujejo visok izkoristek, enostavno rokovanje in okoljsko prijaznost, kar potrjujejo ocene Stiftung Warentest in{tituta. Pri tem so upo{tevali tudi dejstvo, da so stro{ki nakupa, vgradnje, delovanja in vzdr`evanja primerjalno precej nizki. Kaminska pe~

Sodobni vgradni toplozra~ni in toplovodni kamin ima prigrajeno vso potrebno tehniko. Foto: Sojos d.o.o.

lahko slu`i za dopolnitev ogrevanja v prehodnem obdobju, prostore ali pa stavbo ogreva samostojno, kar velja zlasti za nizkoenergijske stavbe. Toploto lahko oddaja s sevanjem in s kro`enjem toplega zraka, izpopolnjene izvedbe pa imajo vgrajen {e vodni izmenjevalnik, ki toploto po{ilja {e v centralno ogrevanje hi{e.

Toplovodni peletni kamin HRV120 ima tudi daljinsko upravljanje. Foto: Sojos d.o.o.

Proizvajalci in kupci kurilnih naprav na razli~ne oblike lesa danes najve~ razpravljajo o novih predpisih, ki omejujejo emisije pra{nih delcev na 40 mg/ m3. Po izra~unih nem{kega in{tituta za Energetiko in okolje (IE) iz Lepziga, bi `e opustitev zastarelih pe~i na drva in zamenjava s peletnimi ter vplinjevalnimi kotli, obremenitev z drobnimi delci iz manj{ih kuri{~ zmanj{ala za 50%. Njihovi strokovnjaki {e ocenjujejo, da ve~ina kotlov na vplinjevanje polen in na pelete, izpolnjuje te zahteve, zato kupcem ni potrebno skrbeti, da bodo po nakupu morali vgrajevati dodatne filtre. ^lanek lahko preberete tudi na www.varcevanjeenergije.si, kjer najdete novi tematski priro~nik @IVIMO Z LESOM ter ve~ o kotlih na polena in kotlih na pelete, s pregledom ponudbe in pregledom karakteristik najprepoznavnej{ih znamk. • Tihec

Toplozra~ni R70 odda za 7 kW toplote in ogreje srednje veliko sobo. Foto: Sojos d.o.o.POSKRBITE ZA TOPEL DOM 50 %

in prihranite tudi do STROŠKOV ZA OGREVANJE! Bio peleti iz 100% lesa. Možnost obročnega plačila. Zaradi svoje sestave, PELETI plus sproščajo veliko energije in trajajo dlje.

Vi naročite, mi pripeljemo! Pakirano v 15 kg vreče.

s u l p I T E PEL

4,15 €€

čo z DDV /15 kg vre

269,99

/paleto z

DDV

Naročila PELETOV plus na: 080 21 15 peleti@energijaplus.si www.energijaplus.si

POSKRBITE

ZA TOPEL DOM

Pri nakupu vsake palete PELETOV plus, 1 vreča peletov (15 kg) GRATIS*! Izrežite in prinesite kupon na katerokoli prodajno mesto Energije plus! * Maksimalna količina na gospodinjstvo je 5 vreč.

Ime in priimek: Naslov: Pošta: Telefon: E-mail: Davčna št.: Podpis: Kupon je unovčljiv na kateremkoli prodajnem mestu Energije plus d.o.o. Pri enem nakupu PELETOV plus se lahko unovči en kupon. Kuponi se ne seštevajo. Kuponi niso namenjeni pravnim osebam in samostojnim podjetnikom. Z unovčitvijo kupona kupec pridobi na kuponu navedeno darilo. Kuponi so unovčljivi do 30. 4. 2014 oziroma do razdelitve zalog daril. Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.