Page 7

AmorSoci et at i sNos t raLex

AUTOSTRADADEDREPTBUCUREŞTI–CRAI OVA I at ănel asf âr şi t ul unei săpt ămâni desucces!Dupăî ndel ungat eef or t ur i al emembr i l orAsoci aţ i eiSt udenţ i l orî nDr ept ,pr oi ect ul“ Aut ost r adadeDr ept Bucur eşt iCr ai ova”samat er i al i zat . Membr i iA. S. D.au găzdui t20 de st udenţ iaiFacul t ăţ i ide Dr ept– Uni ver si t at eadi nCr ai ovaî nper i oada16. 03. 2014–23. 03. 2014.Pr oi ect ula î mbr ăcatf or maunuischi mbdeexper i enţ ă,of er i ndul est udenţ i l orcr ai oveni posi bi l i t at eadeavedeaunmoddi f er i tdeabor dar eapr obl emel ordedr ept , pr i nf r ecvent ar eacur sur i l orFacul t ăţ i ideDr eptaUni ver si t ăţ i idi nBucur eşt i . De asemenea,or gani zat or i il eau pr egat i tmul t e al t e sur pr i ze:vi zi t al a Par l ament ulRomâni eisil aCur t eadeApel ,Laser max,fil m sur pr i ză,darşi par t i ci par eal aSer at apr i măver i i . Pr oi ect ula l uatnaşt er e di n cur i ozi t at ea şidor i nţ a de cunoaşt er ea st udenţ i l or .Aceşt i ar ecunoscdi ficul t at eaal eger i iuneiuni ver si t ăţ ipent r ua st udi adr ept ulşimăr t ur i sescf apt ulcăauavuti ni ţ i alogamăl ar gădeopţ i uni , daral eger eafinal ăsaf undament atpecr i t er i isubi ect i ve,pr ecum:di st anţ a f aţ ădel oculder eşedi nţ ă,t axadeşcol ar i zar e,examenuldeadmi t er eet c. Î n acestcont ext ,par t i ci par ea l a pr oi ectl ea of er i tposi bi l i t at ea de a exper i ment avi aţ ast udenţ eascăî nt r oal t ăf acul t at e,cupr ofil si mi l ar ,di nt r un or aş di f er i t .După cum eii nşi şimăr t ur i sesc,aceast a exper i enţ ă se va t r ansf or ma,f ăr ăî ndoi al ă,î nt r unadevăr atat uupent r uvi i t oar eapr of esi ede j ur i st .De asemenea,pe par cur sulcel orşapt e zi l e,st udenţ i iau l egat conexi uniput er ni ceşiaupet r ecutmoment edeosebi t eî mpr eună. Pet er menl ung,pr oi ect ulî şipr opunesăpunăbazel euneicol abor ăr ide l ungădur at ăcuf acul t ăţ i l er enumi t ededr eptdi nţ ar ă. A. G. T.

Newsletter ASD - Nr. 4  
Newsletter ASD - Nr. 4  
Advertisement