Page 5

AmorSoci et at i sNos t raLex

SELECŢI EDEARTI COLEPENTRUREVI STA“ JURI SJUVENTUTE” Asoci aţ i a St udenţ i l orî n Dr eptvă of er ă ocazi a de a avea un ar t i col publ i catî nceldealdoi l eanumăralr evi st eist udenţ i l orFacul t ăţ i ideDr epta Uni ver si t ăţ i idi n Bucur eşt i ,„ Jur i s Juvent ut e” !I nvi t aţ i a se adr esează at ât st udenţ i l ordi nceipat r uanidest udi u,câtşicel orî nscr i şil amast er at-put eţ i t r at aunsubi ectdei nt er esdi nor i car emat er i epar cur săsauot emăj ur i di căde act ual i t at e. Lucr ar eavaput eaficoor donat ădeuncadr udi dact i calFacul t ăţ i ide Dr eptaUni ver si t ăţ i idi nBucur eşt i .Toţ ist udenţ i ii nt er esaţ isunti nvi t aţ isăne t r ansmi t ă ar t i col ul / ar t i col el e pe car el e semnează pr i n emai l ,l a adr esa j ur i sj uvent ut e@asdub. r o,pânăl uni ,7apr i l i e2014,or a23: 59. Văur ăm succesşi aşt ept ăm cuner ăbdar eanal i zel e,coment ar i i l eşi eseur i l e voast r e! L. L. ŞIALTENOUTĂŢI . . . . . .ne r ezer vă l una apr i l i e,at âtde bogat ăî n eveni ment eî ncâtl e consacr ăm ur măt or ulnumăral newsl et t er ul ui ,car evaapăr eaî nscur tt i mp. Până at unci ,vam pr egăt i to r ecapi t ul ar e a act i vi t ăţ i l orcar e au mar cat ul t i mel esăpt ămâni–l ect ur ăpl ăcut ăî ncont i nuar e!

Newsletter ASD - Nr. 4  
Advertisement