Page 4

AmorSoci et at i sNos t raLex

CONCURSDEPROCESESI MULATEDE DREPTPROCESUALPENAL Pent r uat eaj ut asăt eacomodezicunoț i uni l ede” suspect ” ,î nl ocde cea de ” î nvi nui t ” ,de ” avocat ” ,î nl ocde ” apăr ăt or ” , pr ecum șicu apar i ț i a camer eipr el i mi nar e,ASD t epr ovoacăsapar t i ci pil apr ocesulsi mul atde dr eptpr ocesualpenal !Concur sulseadr eseazăexcl usi vst udenț i l ordi nanul I I I ! Dat ade1f ebr uar i e2014amar cati nt r ar eaî nvi goar eaCodul ui penal și aCodul uidepr ocedur ăpenal ă.Fi i nddei medi at ăapl i car e,NCPPschi mbă f undament al pr ocedur apenal ă.Decesăpar t i ci pi l aacestconcur s?Pent r ucă ast f el vei obț i neomul tmai bunăî nț el eger ear eal i t ăț i i unui dosar ,speț afii nd, def apt ,ocol ecț i edepi eseal eunuidosar( pr ocesever bal e,poze,decl ar aț i i al emar t or i l or ) .Î nacestmod,vei î nț el egel at ur apr act i căaunui pr ocespenal . Concur sular e,deasemenea,unf or mati nedi t ,pr i npr i smaf apt ul uică fiecar e echi pă va fif or mat ă di nt r un avocatșiun pr ocur or .Î n acestf el , aceeașipr obl emă va fipr i vi t ă di n două unghi ur i ,ducând l a depl i na ei î nț el eger e.Î nfinal ,pedat ade28apr i l i e2014,aceast ăcooper ar evafit est at ă pr i nr epar t i zar eaal eat or i eaconcur enț i l or ,pent r udesf ășur ar eaf azeior al e cont r adi ct or i i( spr eexempl u,avocat ulechi pei A-cont r apr ocur or ul uiechi pei B) . Ast f el ,dacăeşt igenuldeper soanăcar evedeî ni nt r ar eaî nvi goar ea unuicod nou de pr ocedur ă penal ă un avant aj ,car e nu se t eme de pr ovocăr i l epr ocedur al ecucar esevaconf r unt azideziî nvi i t oar eacar i er ă j ur i di căşicar edor eşt esăî şit est ezeabi l i t ăţ i l edeapl edaî nf aţ aunuij ur i u f or matdi npr of esor ir enumi ţ işipr act i ci eniî ndomeni u,t eaşt ept ăm săt e î nscr i il aadr esapr ocesdpp@gmai l . com î nper i oada18-25mar t i e2014, menţ i onândnumel epar t i ci panţ i l orşigr upa. Echi pel eceaj ungî nf azafinal ă vorput ea câşt i ga pr emi iî n bani ,căr ţ işinu numai ,al ăt ur ide pr eţ i oasa exper i enţ ăpr act i căpecar eopotacumul a. D. M. ,A. M. L.

Newsletter ASD - Nr. 4  
Advertisement