Page 2

AmorSoci et at i sNos t raLex

SEPOATE Et r ecutdej umăt at eal uimar t i eși ,deșianult r ecutpevr emeaaceast a ni ngea,î nsf âr și tsoar el eț i necuhai nel esubț i r i . Tocmaivr emeaf r umoasămaf acutsămidauseamacăst udenț i isunt i nt er esaț isăsedezvol t eșisăaflel ucr ur inoi .Poat epăr eacănuexi st ao l egăt ur ăî nt r ecel edouăf enomene,dart ot uldevi necl arî nmoment ulî ncar e veziun gr up de oamenipar t i ci pând l a un t r ai ni ng î nt r o zide sâmbăt ă, sfidândpar căr azel esoar el uișigr adel edi nt er momet r u. Def apt ,i magi neaser epet ă,cuooar ecar ef r ecvenț ă,defiecar edat ă cândor gani zăm oconf er i nț ăsauoșuet ă.Pr i vescl amul ț i meade300,400, sau,uneor i ,1000 de oameni ,î nt r ebândumă oar ecum r et or i c:cum de r enunț ă st udenț i il a o par t e di nt i mpull orpent r u așisat i sf ace set ea de i nf or maț i e? Răspunsulpe car e mi ldau e î mbucur ăt or .Facem par t e di nt r o gener aț i ecui ni ț i at i vă,ogener aț i edeoameni i mpl i caț i și dor ni ci săevol ueze. Apoiașar ăt ai magi neapecar eovădeut ut ur oroameni l ordi nt r amvaicar e sepl ângdet i ner i ,t ut ur orcel orcar epr evedeauunvi i t orsumbr ușit ut ur or cel orcar enucr edî nnoi .Poat eașasarcont ur aușori deeacăsepoat e, acum maimul tcaor i când. A. M. N.

Newsletter ASD - Nr. 4  
Advertisement