Page 10

AmorSoci et at i sNos t raLex

ŞUETECULTURALE:" CEPOŢIFACECUTI NEÎ NSUŢIÎ NZI UA DEAZI ?"-DANMI HĂI LESCU 26 f ebr uar i e 2014,or a 19: 00.Sear ă pl ăcut ă de pr i măvar ă.Tr adi ţ i a Şuet el orCul t ur al el aFacul t at eadeDr eptcont i nuă( pest e17zi l eur maase î mpl i niunandel apr i maŞuet ăCul t ur al ă) .DanC.Mi hăi l escu.Amfit eat r ul Dongor ozal Facul t ăţ i i deDr ept . At mosf er ăcal dă,caşi ceadeaf ar ă.Publ i cul aşt eapt ă“ i nf uzi adeopt i mi sm” ,aşacum î nsuşi domnul Mi hăi l escuaveasăî şi anunţ emait âr zi uscopulpent r ucar eveni se.

Laf elcamaj or i t at eai nvi t aţ i l or“ gr ei ”pecar eŞuet el eCul t ur al el eau avut ,DanMi hăi l escumăr t ur i seşt enunumai căFacul t at eadeDr eptî i est eun l ocf ami l i ar ,ci şi căî l l eagăami nt i r i put er ni ce,pr egnant edeacest el ocur i .Noi sunt em dej af er mecaţ i–“ î ncăunom car esesi mt ecaacasăai ci ” . . .Aşadar , după i nt r oducer e,î ncă o Şuet ăî ncepe.I ar ,odat ă cu ea,“ î ncepe”şi at mosf er aŞuet el or . “ Veni ndî ncoace,mam umpl utdenost al gi e. . . ” .Ur meazăoser i ede ami nt i r il egat edef acul t at e,devr emur igr el e,î nsăpecar eper soanadi nf aţ a noast r ăl et r ăi secuunopt i mi sm absol utdebor dant .Regi mul nur euşi sesăi l supr i me. “ Sănel ocui m conf or t abi l . ”Acestl ucr u,mi ar ămas,per sonal ,i mpr i mat undeva,î nauz.“ Săcobor it r eapt ăcut r eapt ăî năunt r ult ău. ”Unmi ct r at atde

Newsletter ASD - Nr. 4  
Advertisement