Page 1

NEWSLETTERUL ASOCI AȚI EISTUDENȚI LORÎ NDREPT NUMĂRUL4–23MARTI E2014


AmorSoci et at i sNos t raLex

SEPOATE Et r ecutdej umăt at eal uimar t i eși ,deșianult r ecutpevr emeaaceast a ni ngea,î nsf âr și tsoar el eț i necuhai nel esubț i r i . Tocmaivr emeaf r umoasămaf acutsămidauseamacăst udenț i isunt i nt er esaț isăsedezvol t eșisăaflel ucr ur inoi .Poat epăr eacănuexi st ao l egăt ur ăî nt r ecel edouăf enomene,dart ot uldevi necl arî nmoment ulî ncar e veziun gr up de oamenipar t i ci pând l a un t r ai ni ng î nt r o zide sâmbăt ă, sfidândpar căr azel esoar el uișigr adel edi nt er momet r u. Def apt ,i magi neaser epet ă,cuooar ecar ef r ecvenț ă,defiecar edat ă cândor gani zăm oconf er i nț ăsauoșuet ă.Pr i vescl amul ț i meade300,400, sau,uneor i ,1000 de oameni ,î nt r ebândumă oar ecum r et or i c:cum de r enunț ă st udenț i il a o par t e di nt i mpull orpent r u așisat i sf ace set ea de i nf or maț i e? Răspunsulpe car e mi ldau e î mbucur ăt or .Facem par t e di nt r o gener aț i ecui ni ț i at i vă,ogener aț i edeoameni i mpl i caț i și dor ni ci săevol ueze. Apoiașar ăt ai magi neapecar eovădeut ut ur oroameni l ordi nt r amvaicar e sepl ângdet i ner i ,t ut ur orcel orcar epr evedeauunvi i t orsumbr ușit ut ur or cel orcar enucr edî nnoi .Poat eașasarcont ur aușori deeacăsepoat e, acum maimul tcaor i când. A. M. N.


AmorSoci et at i sNos t raLex

CONCURSDEPROCESESI MULATEDE DREPTPROCESUALPENAL Pent r uat eaj ut asăt eacomodezicunoț i uni l ede” suspect ” ,î nl ocde cea de ” î nvi nui t ” ,de ” avocat ” ,î nl ocde ” apăr ăt or ” , pr ecum șicu apar i ț i a camer eipr el i mi nar e,ASD t epr ovoacăsapar t i ci pil apr ocesulsi mul atde dr eptpr ocesualpenal !Concur sulseadr eseazăexcl usi vst udenț i l ordi nanul I I I ! Dat ade1f ebr uar i e2014amar cati nt r ar eaî nvi goar eaCodul ui penal și aCodul uidepr ocedur ăpenal ă.Fi i nddei medi at ăapl i car e,NCPPschi mbă f undament al pr ocedur apenal ă.Decesăpar t i ci pi l aacestconcur s?Pent r ucă ast f el vei obț i neomul tmai bunăî nț el eger ear eal i t ăț i i unui dosar ,speț afii nd, def apt ,ocol ecț i edepi eseal eunuidosar( pr ocesever bal e,poze,decl ar aț i i al emar t or i l or ) .Î nacestmod,vei î nț el egel at ur apr act i căaunui pr ocespenal . Concur sular e,deasemenea,unf or mati nedi t ,pr i npr i smaf apt ul uică fiecar e echi pă va fif or mat ă di nt r un avocatșiun pr ocur or .Î n acestf el , aceeașipr obl emă va fipr i vi t ă di n două unghi ur i ,ducând l a depl i na ei î nț el eger e.Î nfinal ,pedat ade28apr i l i e2014,aceast ăcooper ar evafit est at ă pr i nr epar t i zar eaal eat or i eaconcur enț i l or ,pent r udesf ășur ar eaf azeior al e cont r adi ct or i i( spr eexempl u,avocat ulechi pei A-cont r apr ocur or ul uiechi pei B) . Ast f el ,dacăeşt igenuldeper soanăcar evedeî ni nt r ar eaî nvi goar ea unuicod nou de pr ocedur ă penal ă un avant aj ,car e nu se t eme de pr ovocăr i l epr ocedur al ecucar esevaconf r unt azideziî nvi i t oar eacar i er ă j ur i di căşicar edor eşt esăî şit est ezeabi l i t ăţ i l edeapl edaî nf aţ aunuij ur i u f or matdi npr of esor ir enumi ţ işipr act i ci eniî ndomeni u,t eaşt ept ăm săt e î nscr i il aadr esapr ocesdpp@gmai l . com î nper i oada18-25mar t i e2014, menţ i onândnumel epar t i ci panţ i l orşigr upa. Echi pel eceaj ungî nf azafinal ă vorput ea câşt i ga pr emi iî n bani ,căr ţ işinu numai ,al ăt ur ide pr eţ i oasa exper i enţ ăpr act i căpecar eopotacumul a. D. M. ,A. M. L.


AmorSoci et at i sNos t raLex

SELECŢI EDEARTI COLEPENTRUREVI STA“ JURI SJUVENTUTE” Asoci aţ i a St udenţ i l orî n Dr eptvă of er ă ocazi a de a avea un ar t i col publ i catî nceldealdoi l eanumăralr evi st eist udenţ i l orFacul t ăţ i ideDr epta Uni ver si t ăţ i idi n Bucur eşt i ,„ Jur i s Juvent ut e” !I nvi t aţ i a se adr esează at ât st udenţ i l ordi nceipat r uanidest udi u,câtşicel orî nscr i şil amast er at-put eţ i t r at aunsubi ectdei nt er esdi nor i car emat er i epar cur săsauot emăj ur i di căde act ual i t at e. Lucr ar eavaput eaficoor donat ădeuncadr udi dact i calFacul t ăţ i ide Dr eptaUni ver si t ăţ i idi nBucur eşt i .Toţ ist udenţ i ii nt er esaţ isunti nvi t aţ isăne t r ansmi t ă ar t i col ul / ar t i col el e pe car el e semnează pr i n emai l ,l a adr esa j ur i sj uvent ut e@asdub. r o,pânăl uni ,7apr i l i e2014,or a23: 59. Văur ăm succesşi aşt ept ăm cuner ăbdar eanal i zel e,coment ar i i l eşi eseur i l e voast r e! L. L. ŞIALTENOUTĂŢI . . . . . .ne r ezer vă l una apr i l i e,at âtde bogat ăî n eveni ment eî ncâtl e consacr ăm ur măt or ulnumăral newsl et t er ul ui ,car evaapăr eaî nscur tt i mp. Până at unci ,vam pr egăt i to r ecapi t ul ar e a act i vi t ăţ i l orcar e au mar cat ul t i mel esăpt ămâni–l ect ur ăpl ăcut ăî ncont i nuar e!


AmorSoci et at i sNos t raLex

AUTOSTRADADEDREPTBUCUREŞTI–CRAI OVA I at ănel asf âr şi t ul unei săpt ămâni desucces!Dupăî ndel ungat eef or t ur i al emembr i l orAsoci aţ i eiSt udenţ i l orî nDr ept ,pr oi ect ul“ Aut ost r adadeDr ept Bucur eşt iCr ai ova”samat er i al i zat . Membr i iA. S. D.au găzdui t20 de st udenţ iaiFacul t ăţ i ide Dr ept– Uni ver si t at eadi nCr ai ovaî nper i oada16. 03. 2014–23. 03. 2014.Pr oi ect ula î mbr ăcatf or maunuischi mbdeexper i enţ ă,of er i ndul est udenţ i l orcr ai oveni posi bi l i t at eadeavedeaunmoddi f er i tdeabor dar eapr obl emel ordedr ept , pr i nf r ecvent ar eacur sur i l orFacul t ăţ i ideDr eptaUni ver si t ăţ i idi nBucur eşt i . De asemenea,or gani zat or i il eau pr egat i tmul t e al t e sur pr i ze:vi zi t al a Par l ament ulRomâni eisil aCur t eadeApel ,Laser max,fil m sur pr i ză,darşi par t i ci par eal aSer at apr i măver i i . Pr oi ect ula l uatnaşt er e di n cur i ozi t at ea şidor i nţ a de cunoaşt er ea st udenţ i l or .Aceşt i ar ecunoscdi ficul t at eaal eger i iuneiuni ver si t ăţ ipent r ua st udi adr ept ulşimăr t ur i sescf apt ulcăauavuti ni ţ i alogamăl ar gădeopţ i uni , daral eger eafinal ăsaf undament atpecr i t er i isubi ect i ve,pr ecum:di st anţ a f aţ ădel oculder eşedi nţ ă,t axadeşcol ar i zar e,examenuldeadmi t er eet c. Î n acestcont ext ,par t i ci par ea l a pr oi ectl ea of er i tposi bi l i t at ea de a exper i ment avi aţ ast udenţ eascăî nt r oal t ăf acul t at e,cupr ofil si mi l ar ,di nt r un or aş di f er i t .După cum eii nşi şimăr t ur i sesc,aceast a exper i enţ ă se va t r ansf or ma,f ăr ăî ndoi al ă,î nt r unadevăr atat uupent r uvi i t oar eapr of esi ede j ur i st .De asemenea,pe par cur sulcel orşapt e zi l e,st udenţ i iau l egat conexi uniput er ni ceşiaupet r ecutmoment edeosebi t eî mpr eună. Pet er menl ung,pr oi ect ulî şipr opunesăpunăbazel euneicol abor ăr ide l ungădur at ăcuf acul t ăţ i l er enumi t ededr eptdi nţ ar ă. A. G. T.


AmorSoci et at i sNos t raLex

ŞUETECULTURALE:" AUOAREOAMENI INEVOI E DELI BERTATE?"–GABRI ELLI I CEANU Î ndat ade12mar t i e2014aav ut l oco nouăedi ţ i eaŞuet el orCul t ur al e,al ăt ur i de s c r i i t or ul Gabr i el Li i c eanu. T ema de di s c uţ i eaf os tl i ber t at ea î nţ el eas ăc ao nev oi e,c aonec es i t at eî nz i l el enoas t r e –" Maiav em nev oi edel i ber t at e?" v oi aus ă afl ej ur i ș t i i di nnoi ,darș i oameni i di nnoi . Î nc adr uli mpunăt oralAul eiMagnaaFac ul t ăţ i ideDr ept ,î nf aţ aunui publ i cnumer osal c ăt ui tdi ns t udenţ i ,darş idi nal t eper s oanei nt er es at ede per s onal i t at eal ui Gabr i el Li i c eanu,s apur t atodi s c uţ i er et r os pec t i v ădes pr e l i ber t at e, pr i v i t ăfi ec aol i ber t at efi z i c ă, fi ec aol i ber t at emor al ă, c aac eanev oi e aomul uideas es i mţ il i berî nac ţ i uni l es al e,f ăr ăafic ons t r ânsdei deol ogi i i mpus e. Por ni nddel at r as eulapr oape s i s i fi cal uiMoi s epr i ndeş er tpent r u el i ber ar e, t r as euc eadur at 40deani , până l av i s ulamer i c an alz i l el or noas t r e,unl uc r upoat efis i gur :dea l ungul s ec ol el or ,nev oi adel i ber t at ea ex i s t at -ş i v aex i s t aî nt ot deauna, î ns ă nues t eunel ementi ndi s pens abi lal fi i nţ ei umane, put em t r ăi î n c ont i nuar eş i f ăr ăl i ber t at eafi z i c ăs au ps i hi c ă.


AmorSoci et at i sNos t raLex

Î nf ond,t r ebui esăner apor t ăm l apr opr i aper soanăşil aunsi st em de val or ipr opr i u. De l aî nt âmpl ăr iamuzant e di nt i mpulşedi nţ el orut eci st el egat e de scandar easl oganel orpr ocomuni st epânăl aexempl ulvi ualuneiper soane di naudi t or i uceapet r ecut20deaniî ndej acel ebr aAmer i ca,t oat eacest ea şi au găsi tl oculî n cadr ulŞuet el orCul t ur al e desf ăşur at eî nf acul t at ea noast r ă. Peaceast ăcal e,dor i m săl emul ţ umi m or gani zat or i l orpent r uî ncăo edi ţ i er euşi t ăaŞuet el or ! Vă aşt ept ăm şil a cel el al t e ast f elde î nt âl ni r idi n pr i măvar a car ea î nceputat âtdepr omi ţ ăt or !

A. N.


AmorSoci et at i sNos t raLex

ŞUETECULTURALE:" CEPOŢIFACECUTI NEÎ NSUŢIÎ NZI UA DEAZI ?"-DANMI HĂI LESCU 26 f ebr uar i e 2014,or a 19: 00.Sear ă pl ăcut ă de pr i măvar ă.Tr adi ţ i a Şuet el orCul t ur al el aFacul t at eadeDr eptcont i nuă( pest e17zi l eur maase î mpl i niunandel apr i maŞuet ăCul t ur al ă) .DanC.Mi hăi l escu.Amfit eat r ul Dongor ozal Facul t ăţ i i deDr ept . At mosf er ăcal dă,caşi ceadeaf ar ă.Publ i cul aşt eapt ă“ i nf uzi adeopt i mi sm” ,aşacum î nsuşi domnul Mi hăi l escuaveasăî şi anunţ emait âr zi uscopulpent r ucar eveni se.

Laf elcamaj or i t at eai nvi t aţ i l or“ gr ei ”pecar eŞuet el eCul t ur al el eau avut ,DanMi hăi l escumăr t ur i seşt enunumai căFacul t at eadeDr eptî i est eun l ocf ami l i ar ,ci şi căî l l eagăami nt i r i put er ni ce,pr egnant edeacest el ocur i .Noi sunt em dej af er mecaţ i–“ î ncăunom car esesi mt ecaacasăai ci ” . . .Aşadar , după i nt r oducer e,î ncă o Şuet ăî ncepe.I ar ,odat ă cu ea,“ î ncepe”şi at mosf er aŞuet el or . “ Veni ndî ncoace,mam umpl utdenost al gi e. . . ” .Ur meazăoser i ede ami nt i r il egat edef acul t at e,devr emur igr el e,î nsăpecar eper soanadi nf aţ a noast r ăl et r ăi secuunopt i mi sm absol utdebor dant .Regi mul nur euşi sesăi l supr i me. “ Sănel ocui m conf or t abi l . ”Acestl ucr u,mi ar ămas,per sonal ,i mpr i mat undeva,î nauz.“ Săcobor it r eapt ăcut r eapt ăî năunt r ult ău. ”Unmi ct r at atde


AmorSoci et at i sNos t raLex

fil osofieat âtdear t i st i cpovest i t ,despr ecum săvedem par t eaf r umoasăa vi eţ i i ,căci ea,i ndubi t abi l ,exi st ă,doarcă,uneor i ,ui t ăm săovedem. . . Aşadar , acum am î nvăţ atsă ne l ocui m conf or t abi l .Ce ne mair ămâne est e să î ncer căm săaflăm despr eceeacenedefineşt e. Cever bnedefineşt evi aţ a?Car eest e“ ar acul ”pecar eam cr escut ,î n spi r al ă,caunt r andafirceaşt eapt ăsăî nflor ească?Nedefineşt e“ afi”-t r ăi m cl i pa,i ndi f er entdecevaur ma,pent r ucăşt i m căt otavem concr etest echi ar acestmoment ?Nedefineşt e“ aavea”–sunt em cumpăt aţ i ,păst r ăm ami nt i r i cunoi ,deoar eceşt i m căel esuntcel emaipr eţ i oase?Saunedefineşt e“ a f ace”–sunt em pePământpent r uceidi nl ângănoişit r ăi m pr i nei ,pent r ucă suflet ulnost r u aşa est e const r ui t ,a fial t r ui st ? Fi ecar e di nt r e noiî şiva r ăspundepr obabi l ,maigr eusaumaiuşor .

Î nfinal ,pl edoar i aceamaisi ncer ăşievi dent ăpent r uaî ncepesăfii opt i mi stest e un exer ci ţ i u pr opus de Dan Mi hăi l escu.Vr em să fim mai opt i mi şt işisăapr eci em ceeaceavem,f ăr ăsăconsi der ăm acestl ucr uo expr esi e mul tpr ea des f ol osi t ă? Să st ăm j umăt at e de or aî n sal a de aşt ept ar eaunuispi t aldeur genţ ă.Săvedeţ icef er i ci ţ ivom fiapoi . . . M. R. S.


AmorSoci et at i sNos t raLex

SERATAPRI MĂVERI I Ser at apr i măver i i est eunnumepecar eî l put em asoci af oar t euşorcuo " i nst i t uţ i e"î nsi neapr act i ci ist udenţ eşt il aFacul t at eadeDr ept . Dupăcum dacănuer ostdepet r ecer e,f acem,ASD ar ăspunsl acunel orexi st ent eî n si st em şia f ăcutsă devi nă t r adi ţ i e eveni ment ulcar e est e dedi catunui î nceputf r umosdepr i măvar ăpr omi ţ ăt oar ecar esănescoat ădi nhi ber nar e. St el el e sau al i ni at ,Mer curr et r ogr ad,Soar el eat r aver satecuat or ul cer esc şinoapt ea de j oi ,20 mar t i e,a î ncununatt otbel şugulpr omi s pr i măver i i ,t oat ăexal t ar eaşif or ţ ar enaşt er i iî nt r o pet r ecer ecar econt r azi ce esenţ a echi nocţ i ul uide pr i măvar ă.A. S. D.a r ăst ur nator di nea fir ească a nat ur i i ,f ăcând ca dur at a nopţ i isa devanseze subst anţ i aldur at a zi l eiî n l ocal ulunuicl ubder enumedi nBucur eşt i . Dansşivoi ebunăl adi scr eţ i eauf ostt er meni idebazăî ncar esa desf ăşur ateveni ment ul-dovadăst aumoment el ei mor t al i zat eşii mpr esi i l e car eauci r cul atmaist r aşni cdecâtt axi ur i l eî ndi mi neaţ acupr i ci na. S. D.


AmorSoci et at i sNos t raLex

CONFERI NŢADESPREADMI TEREALAI . N. M. Di nnou,oî nt âl ni r enecesar ămul t or adi nt r enoişiaşt ept at ăcavr emea f r umoasădupăunî nceputdepr i măvar ămohor ât–văsunăcunoscut ? Î ncepem pr i n aimul ţ umipent r u asumar ea post ur i ide moder at or domnul uiConf .Uni v .Dr .RomeoPopescu,i arpent r upr ezenţ ă,doamnel or Oct avi a Spi neanuMat ei( Di r ect orI . N. M. ) ,Ana Mar i a Gar ofil ( Di r ect or adj unct r esponsabi l cu f or mar ea i ni ţ i al ă) şi Si mona Si l vi a Ți ț ei ca ( Depar t ament ul concur sur i ,exameneși pol i t i ci publ i ce) , car eauat i nsaspect e i nt er esant eşipent r ust udenţ i icar eî ncănuaudeci scepr of esi evorur ma,şi peacei acar eaudej aconvi nger eacăvocaţ i al orest esăfiej udecăt orsau pr ocur or . Am acoper i t pr obl eme pr i vi nd pr obel epecar el epr esupuneexamenul deadmi t er eî npr of esi e,darşil egat ede exer ci t ar eaef ect i văaacest ei adi nur mă. Ast f el ,conşt i ent i zar eaî nsuşi r i l orpecar e l esol i ci t ăl amaxi mum vi aţ ademagi st r at l eaî nt ăr i tmul t or acr edi nţ aî nal eger ea f ăcut ă, î nt i mp ce pe al ţ i ii al ăsat descumpăni ţ i . Nuner ămânedecâtsăr eflect ăm î n cont i nuar e,acum,că avem o i magi ne mai ampl ă,î nur macl ar i ficăr i l orf ăcut ede i nvi t aţ i inoşt r i .Şisăsper ăm căvi aţ ane vaconfir macăam f ăcutceamaibună al eger e. L. L.


AmorSoci et at i sNos t raLex

CONFERI NŢA"ARTADEATEÎ MBRĂCA" Joi ,13mar t i e2014,i am avutmusafir i pecei del aSARTO,pr of esi oni şt i î nconsi l i er eavest i ment ar ăşir eal i zar eacost umel orbăr băt eşt i ,car eneau dezvăl ui tt ai nel eunui st i l per f ect ,î ncadr ul conf er i nţ ei “ Ar t adeat eî mbr ăca” . Pr ezent ar eaaavutcapunctdepor ni r ei mpor t anţ ahai nel orşi amodul ui dea neî mbr ăca,î nr apor tcuoameni idi nj ur ,darat r at atşidespr er ol ulf emei iî n vest i ment aţ i abăr bat ul ui .Am descoper i tmoduli dealdeaneî mbr ăcal aun i nt er vi uşi ,t ot odat ă,nisaconfir matcăbăi eţ i i“ noşt r i ”aubungust .

Neam f ami l i ar i z at ,dac ă nu er am dej af ami l i ar i z aţ i ,c u noţ i unit ehni c e s pec i fi c e,pr ec um “ c r av at ădubl ă”s au“ as par ger ev er el e” ,i arbăi eţ i iaupr i mi t s f at ur iv es t i ment ar e( c ăt ots e apr opi a Ser at a Pr i măv er i i ) .Neam ex pr i mat păr er ea c u pr i v i r el as ac our i ,c os t ume,ac c es or i iş ineau f os tpr ez ent at e av ant aj el eş i dez av ant aj el eal eger i l orpec ar el ef ac em, ex empl efi i ndof er i t eş i di n domeni ul fi l mel or . Conf er i nţ a“ Ar t adeat eî mbr ăc a”af os toi ni ţ i at i v ădeos ebi t ăş ipepl ac ul t ut ur or ;neaadusi nf or maţ i imaimul tdec âtut i l e,av ândî nv eder eş iv i i t oar el e noas t r ec ar i er e. C. C.


AmorSoci et at i sNos t raLex

CONFERI NȚAPRI VI NDFOLOSI REAEXPERTI ZEIGENETI CE JUDI CI AREÎ NPROCESELECI VI LEŞIPENALE Conf er i nţ acar eaavutl ocj oi ,13mar t i e 2014,î nt r e or el e 14 şi16,r epr ezi nt ă al doi l ea eveni mentde acestf el ,pe t eme sel ect at edi nCr i mi nal i st i că,şi sabucur at ,l a f elca pr i ma edi ţ i e,de un r ealsucces î n r ândul st udenţ i l orcar eaual căt ui tnumer osul audi t or i u. Datfii nd că publ i culer af or matşidi n st udenţ icar e nu au st udi at Cr i mi nal i st i ca dr eptdi sci pl i nă opţ i onal ă,mul ţ inefii nd î ncă î n anulI V,sa i mpuscaî nt âni r easădebut ezecuosesi uneder ăspunsur il aaval anşade î nt r ebăr ipe car el e adunaser ăm.Dur at a ef ect uăr i iuneiexper t i ze ADN, cal i t at eamost r eideADNcar earfinecesar ăcapr obăder ef er i nţ ă,cost ur i l e pecar el epr esupuneoasemeneaexper t i zăşial t el esuntnel ămur i r ial e noast r ecar eauconst i t ui tpunct uldepl ecar ealdi scuţ i ei . DoamnaDr .Li gi aBăr băr i i ,ș efl abor at or genet i c ăl egal ădi nc adr ulI . N. M. L. ,es t e ac eeac ar eneac ăl ăuz i tt i mpdedouăor e pe un t ăr âm f as c i nant , of er i ndune ex empl ev ar i at e di n pr ac t i c ă,darş io i magi neas upr aev ol uţ i eiac es t uidomeni u nou-al genet i c i i ,ş t i i nţ ăc ar ear eas t ăz i o i mpor t anţ ăex t r aor di nar ăî npr ac t i c ă. Pent r uc ăt i mpulav utl adi s poz i ţ i enul am c ons i der ats ufi c i entpent r ua s at i s f ac es et eadei nf or maţ i i pec ar eneadec l anş at odoamnaDoc t or , amobţ i nut del adomni as apr omi s i uneadeanev i z i t adi nnouî nc ur ând.Ner ăbdăt or is ă c ont i nuăm i nc ur s i uneaî nac es tdomeni u,v ăaş t ept ăm ş ipev oil aur măt oar ea c onf er i nț ăpet emedi nCr i mi nal i s t i c ă! L. L.


AmorSoci et at i sNos t raLex

TRAI NI NG DEPARTAMENTULACADEMI CŞIREDACŢI ONAL Sâmbăt a,st udenţ i il aDr eptsunt . . .t otl aFacul t at e?!Separ ecăda,cel puţ i ndacăest e15mar t i e,ziper f ect ăpent r uunt r ai ni ngpr i vi ndt ehni ci l ede scr i s,al ăt ur idej ur nal i st ulCr i st i naBazavan! Pel ângăacumul ăr i l edeor di nt ehni c,pecar el eaşt ept am,saî nt âmpl at căam st r ânsşi mul t ăvoi ebună,pr ecum şi oî nt r eagăl i st ădel ect ur ă.Bi l anţ ul nuest edel ocr ău,aşadar .Sper ăm caacest eact i vi t ăţ i săai băef ect ul scont at : să f acem de acum î ncol o să aj ungă l a voimesaj el e maicl arşiî nt r un " ambal aj "maiat r ăgăt or ,casăci t i ţ icupl ăcer ei nf or maţ i af ur ni zat ă–şipână l acapăt . Laî nc hi der eaedi ţ i ei , nes c r i em t emapr i mi t ăpent r upar t eaadouaa t r ai ni ngul ui( 22mar t i e) ,pent r uc ar e nev om t r ez ipar c ămail es ne,ş t i i nd deac um f el ul î nc ar es edes f ăş oar ă. Vădor i m uns f âr ş i tdes ăpt ămânăl a f elde pr oduc t i vş iv ă of er i m di n pr eţ i oas aar hi v ăaDepar t ament ul ui o poz ăc u membr i i" epui z aţ i "î n numel epl ăc er i i c i t i t or ul ui ! L. L.


AmorSoci et at i sNos t raLex

COLECTI VULDEREDACȚI E Andr adaMi hael aNăs t as e,gr upa209 Laur aLi ț u,gr upa306 Di anaMol dov eanu,gr upa306 Al i naNec ul ai ,gr upa306 Cr i s t i naEl enaCos t ac he,gr upa306 Dumi t r ac heSi l v i a,gr upa306 Andr aMoni c aLăs c oni ,gr upa305 Mi r unaRodi c aSt oi an,gr upa1 17 Anc aGabr i el aTuc ul eas a,gr upa104

TEHNOREDACT ARE Andr ei Băni c ă,gr upa305

Newsletter ASD - Nr. 4