Aurel Vlad FIARE SI FERECATURI

from anDRei

Scroll for more

Page 1

Aurel VLAD

FIARE ŞI FERECĂTURI TÂRGU-JIU 2014CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

M U Z E U L JUDEŢEAN GORJ ALEXANDRU ŞTEFULESCU TÂRGU-JIU

Aurel

VLAD

FIARE ŞI FERECĂTURI


(Ne)Liniştea unei mulţimi, tablă uzată, H 275 cm, 2010

2


3

Noaptea, 2014


Pygmalion şi Galateea, tablă de zinc, H 52 cm, 2014

4


Arta lui Aurel Vlad a fost asociată nu de puţine ori gestualului. Interpretările în acest sens sugerează sensurile polivalente pe care sculptura sa le oferă publicului. Toate provin din memoriile scrise pe haina sufletului artistului, vreme de o viaţă, din care pricepem emoţiile, trăirile şi stările pe care Aurel Vlad le-a experimentat. Acest artist are darul vorbirii, dar nu ca al unui scriitor ci ca al unui vechi maestru zugrav, care povesteşte comunităţii sale neştiutoare de carte, pilde, cugetări şi aforisme, într-un limbaj accesibil. Mă refer la limbajul sculpturii, forma pe care o creează Aurel Vlad şi pe care o compar cu înţelepciunea şi învăţătura scenelor narative biblice din bisericile Ţărilor Române de secol XVIII-XIX. Asemănarea nu este întâmplătoare întrucât descifrarea imaginilor pictate în biserici era bazată în mare parte pe înţelegerea emblemelor gestuale ale personajelor şi interpretarea lor contextualizată. Din acest punct de vedere sculptura lui Aurel Vlad are la bază o serie de gesturi primordiale şi capătă prin prisma acestora o formă vizuală expresionistă, în care trupul devine unealta comunicării mesajului artistic. Atmosfera solemnă şi aerul grav din jurul personajelor oferă şi acea sacralitate specifică interiorului de locaş sfânt. Frecvent, opera sculpturală e compusă din două sau mai multe personaje sugerând ideea unui grup sau a unei comunităţi cu care artistul se identifică. Grupul poate fi interpretat şi ca reper cultural prin intermediul căruia îşi exprimă mai clar şi mai puternic mesajul. În acest sens Aurel Vlad cultivă o moştenire culturală care ni s-a transmis nouă ca popor din generaţie în generaţie, care anulează individul şi care apelează la memoria colectivă. Gesturile atunci devin gesturi-simbol, mult mai ample, mai generale, usor reconoscibile şi inteligibile. Umorul, sarcasmul şi inteligenţa de care dă dovadă în opera sa nu ar mai avea aceeaşi lectură savuroasă în contextul unei alte culturi. Totuşi, nu e cazul tuturor lucrărilor artistului. Atunci când nu reia legende sau mituri folclorice, biblice, ş.a.m.d., gestica personajelor este aceea a unei situaţii anume, o întâmplare concretă din mintea şi sufletul artistului, unde repertoriul gesturilor e mult mai bine definit. Emoţiile exprimate de artist au adesea caracter arhaic în sensul în care reprezentarea este dramatizată şi apelează mai întâi la sentiment şi nu la intelect. Prin înţelegerea profundă a comportamentului uman şi expunerea lui în situaţii limită, pozitive sau negative, tendinţa este de universalitate întrucât seturile de reacţii instinctuale la emoţii puternice depăşesc barierele culturale şi geografice.

5


Uneori aproape că doare să contempli lucrări aparţinând lui Aurel Vlad. Tabla ascuţită şi tăioasă, invazia de simţiri exacerbate şi frângerea trupurilor sub povara păcatului impresioneaza orice suflet sensibil. Dar blândeţea şi mila pe care artistul le simte pentru personajele sale, întipărite îndeosebi pe chipurile lor, echilibrează pozitiv compoziţiile. Gesturi defensive, de sfârşire a trupului, de încleştare a muşchilor, ghemuire a trupului, guri întredechise, mişcări sacadate, capete îndreptate spre ceruri, gesturi de uimire, figuri disperate, figuri răutăcioase, înălţarea braţelor spre divinitate sau revolta, sunt câteva dintre emoţiile care au prins formă din mâinile lui Aurel Vlad şi care, din punctul de vedere al disciplinei gesticii, sugerează lipsa de control a minţii asupra corpului. Trăirile sunt instinctuale, forţate de împrejurări. Dar numai arta lui Aurel Vlad poate fi citită în termenii aceştia, nu şi artistul. Sculptura este rezultatul gândirii. Reprezentarea artistică nu este primul impuls ci numai ia forma unui impuls primordial pentru ca, în fapt, adevăratul sens să ia naştere din juxtapunerea gândire-emoţie, impuls-reflexie. Exagerarea dimensiunii mâinilor sugerează faptul ca personajul este un om al acţiunii dar, prin palmele întoarse către public, îşi comunică vulnerabilitatea şi lipsa de apărare. Fizic se înţelege, dar cum poate fi un om neînarmat spiritual daca nu prin lipsa vanităţii şi a mândriei? Mai mult decât atât, personajele par să fie docile, degajând o lipsă de iniţiativă şi o anumită simplitate umană. Mâinile inerte şi degetele nedefinite exprimă o acţiune ambiguă şi neclară. În acelaşi timp trăirile sunt naturale şi sincere, chiar naive. În sprijinul acestei purităţi biblice se situează prezenţa nudurilor, lipsa ruşinii fiind avantajul cuplului strămoşesc. Gestica pe care o abordează Aurel Vlad în arta sa nu are rădăcini în conduita societăţii civilizate, în care repertoriul manierelor se transmite printr-un cod anume, ci se situează în latura instinctivă a omului, a reacţiilor de moment, naturale, determinate de intensitatea emoţiei. Ceea ce vedem se transpune în ceea ce simţim şi devine ceea ce iubim. Noi suntem un cumul de trăiri şi stări aflate în diverse stadii de manifestare. Aşa este şi sculptura lui Aurel Vlad.

6

Mihaela Cristea, critic de artă


7

Îngerul meu tablă de zinc H 58 cm, 2012


8

The art of Aurel Vlad was frequently associated to gesture. The artistic reviews suggest the multi-valent sense that his sculpture is offering to the public. It all comes from the ingrained memories on the artist’s soul, out of which we perceive emotions, experiences and postures that Aurel Vlad experimented for a life-time. This artist has the gift of discourse, but not the gift of a writer, but of an old master painter, who uses images to tell to the illiterate community illustrations, cogitations and aphorisms in an accessible way. I compare the language of Aurel Vlad’s sculpture to the wisdom and erudition of the biblical narrative scenes existing in the churches of Valachia, Transylvania and Moldavia of the XVIII-XIX centuries. The analogy between the two is not arbitrary, as deciphering the religious scenes, one needs to understand the gesture symbols and interpret them in this context. Considering this perspective the sculpture of Aurel Vlad is based upon a series of primordial gestures and assumes, through it, an expressionist vision of the shape in which that body becomes the tool to communicate an artistic message. The solemn and the grave atmosphere that surrounds the characters casts a sacred air, specific to the inside of a holy space. Frequently, the sculptural artwork is composed by two or more characters, suggesting a group or a community with which the artist identifies himself. The group can be interpreted as a cultural mark through which the artist can make a stronger statement. Thus, Aurel Vlad is cultivating a cultural legacy that has been transmitted to us as a nation, from generation to generation and invokes a collective memory. As a consequence, the gesture becomes a symbolic gesture, much wider, more general, easier to aknowledge and understand. The humor, the sarcasm and the wittyness the artist has proven in his work would not have had the same spiced reading in the context of other nationality. However, it.s not the case of all artworks. When the artist does not approach biblical, folk themes or myths, the characters’ gesture is strongly related to a concrete situation from the artist’s mind and soul and has a much clearer repertory. The emotions expressed by the artist have often archaic character, meaning that the representation is dramatic and involves first the feelings and not the intellect. Throught his profound understanding of the human behavior and exposing it extreme situations, positive or negative, the artist’s tendency is towards universality due to the fact that the instinctual reactions at strong emotion


9


overcome all cultural and geographical barriers. Sometimes is painful to reflect upon the sculptures of Aurel Vlad. The sharp and acerb metal, the inbreaking of intense feelings, the breaking of the body under the pressure of the sin impresses all sensitive souls. The compositions are balanced only by the kindness and the compassion engraved on the characters’ faces. Defensive gestures, exhausted bodies, clenched muscles, cuddled bodies, half-open jaws, discontinuous movements, upswept heads, disparate and evil faces or revolt are some of the emotions that were brought to life by the hands of Aurel Vlad and, which, according to gesture studying, suggest the superiority of the body over the mind. The emotions are instinctual, determined by the circumstances. Yet, these characteristics can be attributed only to the art of Aurel Vlad, not to him as an artist. His sculpture is the result of mentation. The representation is not a first impulse but only takes the shape of the primordial impulse, because, in fact, the juxtaposition of cerebration-emotion, impulse-reflection would reveal the true sense of the artwork. By amplifying the hands, the characters can be interpreted as personage of action but through their palms turned towards the public, they communicate a vulnerability and a defenselessness. Physically one can understand it, but how can one be unarmed spiritually if not by the lack of ambition and pride ? More than that, the characters have docile attitudes and generate a penury of initiative and a certain human poverty. The inactive hands and undefined fingers suggest an ambiguous and confused action. At the same time, the attitudes are natural and sincere, even naive. The nudes support the idea of biblical purity, the lack of shame being the benefit of the ancestral couple. The gesture that Aurel Vlad approaches in his art is not based on the comportment of civilized society where the repertoire of gestures is transmitted as a code, but is limited to the instinctive behavior of the humans, to the natural reactions, determined by the intensity of the feelings. What we see is transposed in what we feel and becomes what we cherish. We are an accumulation of experiences and estates in distinct stages of manifestation. Likewise is the sculpture of Aurel Vlad. Mihaela Cristea, art critic

10


Om îndoit, tablă de zinc, H 43 cm, 2014

11


Uneori nu sunt în mine. Atunci rog fiara din mine să mă caute. O chem, ea vine ca un câine alunecând prin mine, hrănindu-se cu mine, dansând cu mine. Sometimes I am not within me. In those moments I ask the beast inside me to come out and look for me. I call her and she comes like a dog, gliding over me, feeding herself with me, dancing with me.

12


13

Dansul omului-câine, tablă de zinc H 78 cm, 2012


Om hrănindu-şi fiara tablă zincată, H 45 cm, 2007

14


Sculptura pe care o fac eu reprezintă omul alungat din Rai, trăitor şi supravieţuitor în încercările lui. Îl cioplesc nu pentru corpul lui, ci pentru că trupul este purtătorul vieţii, iar eu doresc să creez viaţa. Oamenii mei nu sunt purtători de corp, ci purtători de viaţă. Dacă ar fi să mă gândesc la un material ideal pentru transpunerea sculpturilor mele, cred că acesta ar fi lava vulcanică. De multe ori, lucrările par a ţâşni dintr-un astfel de loc, iar lava nu ar face decât să le redea corpul adevărat. Dar pentru că aşa ceva nu pot încă, lucrez în materiale pe care le descopăr în jurul meu: lemn, piatră, hârtie, metal turnat sau laminat. Am lucrat tablă cu mai mare plăcere decât am modelat pământul. În modelaj trebuie de multe ori o minimă armătură, iar apoi lucrarea, pentru a fi păstrată, trebuie transpusă în ipsos. Atunci când cercetez forma noilor sculpturi, aş dori ca materialul cu care lucrez să copieze nu doar gestul mâinilor mele, ci şi emoţia cu care eu lucrez. Am găsit în tabla veche, ruginită, plumbuită, zincată, vopsită, ruptă, de pe acoperişuri, aceeaşi emoţie, stare, ca şi cea a personajelor pe care am vrut să le reprezint. Am lucrat mici „studii” din

bucăţele frământate cu ciocanul şi prinse cu puţin cositor, am modelat mari lucrări din bucăţi de tablă, prinse cu pop-nituri, încercând să păstrez „aura” cu care personajele mele au crescut în mine. Iar tabla, acest material industrial, rece, cenuşiu, tăios, nu s-a opus, ci s-a modelat după compoziţiile mele cu o viteză egală cu dorinţa mea de a descărca imaginile. Din această cauză, aş compara tabla cu un CD de care m-am folosit pentru a imprima imaginile primite prin văzul exterior şi văzul interior. Lucrez cu nerăbdare marile compoziţii – mulţimi de personaje –, folosindu-mă uneori de un model de lemn ca de un calapod, dar o autentică stare de fericire o am lucrând micile „studii” din tablă. Se naşte o formă din nimic, pentru că pe bancul meu de lucru nu există nici armătură, nici negativ de lucrare şi nici calapod pentru a-l copia. Mă slujesc de o mică nicovală, o foarfecă, ciocan, cositor şi apoi urc parcă în aer bucăţelele de tablă, până când forma din mâinile mele se suprapune cu cea din interiorul meu. Atunci opresc lucrul şi ascult lucrarea.

Aurel VLAD

15


My sculpture represents the man banished from Paradise, the man who endured and survived his life experiences. I do not carve him for his body per se, but for the fact that the body bears life and I want to create life. My men and women are not body bearers, but life bearers. If I were to think of an ideal material my sculptures should be made of, this would be the lava. My works often seem to erupt from a volcano, and the lava would just render their real body. But since I cannot yet approach the lava, I use the materials I discover around: wood, stone, paper and cast or laminated metal.

16

I have always preferred metal-sheet manufacturing to earth moulding. Modelling often requires a minimal reinforcement, and in order to preserve a work, one has to transfer it into plaster. While examining the shape of my future sculptures, I wish the material I work with copy not only my hands’ gestures, but also my emotion. I have found in the old, rusty, leaded, zincified, dyed and crushed metal-sheet from the roofs the same excitement, the same state-ofmind I wished to imprint on my characters. I wrought

small “studies” out of hammered metal-sheet fragments soldered with little tin; I modelled great works out of metal-sheet pieces bound with pop rivets, trying to preserve the “aura” the characters developed in my imagination. And the metal-sheet, this industrial, cold, grey and cutting material, did not rebel, but, while being moulded, it observed my compositions in a tempo equalling my desire to “download” the images. Therefore I’d compare metal-sheet with the CD I used to print the received images through both the outer and the inner sight. I work impatiently my great compositions – including lots of characters –, using sometimes a wooden model as if it were a last, but I feel really happy when I achieve small metal-sheet “studies”. Their shape is born out of nothing: on my bench there is neither reinforcement, nor work’s negative, nor a last to copy it. I use a small anvil, a pair of scissors, a hammer and some tin; I somehow raise into the air the small metal-sheet pieces until the shape in my hands renders exactly the shape in my mind. Then I stop and “listen” to my work. Aurel VLAD


17

Cutremurul tablă de zinc, H 114 cm, 2014


18

(Ne)Liniştea unei mulţimi, tablă uzată, H 275 cm, 2010


Marea prostituată tablă de fier zincată, H 60 cm, 2008


20Sunt convins că în lucrările mele eu nu ma pot crea decât pe mine. Un dar minunat care mă salvează de fiecare dată când mor. I am certain that through my works I can only create myself. An exquisite present that saves me everytime I pass away.

22


Adam NeĹ&#x;tiutorul, tablă de zinc, H 240 cm, 2014

23


Om rugându-se, tablă zincată, H 60 cm, 2006

24


Implorare, 2014


David plângându-l pe Goliat, tablă zincată, H 38 cm, 2010 David plângându-l pe Goliat, 2014

26Paradisul, 2014


25

Naşterea, tablă de zinc, H 70 cm, 2013


30 Judecata, 2014


31 Luptători, tablă de zinc, H54 cm, 2014


LecĹŁia de anatomie/ Accidentul, 2012

32 28


LecĹŁia de anatomie, 2014

33


Lupta lui Iacob cu ĹŁngerul, zinc, 2012 - 2014

34


35


32

Povara, 2014


37

Povara, zinc, 2014


Odihna, 2014

38


Implorare, 2014

39

Pieta, 2014


40

Foamea, 2014


Spaima, tablă de zinc

41


Accidentul, 2014


Dreorul, 2014

43


Barca, 2003

44


45 テ始gerul nopナ」ii, 2012


Lupta, 2014

46


Conflict, 2007

47


Obsesia, 2012

48


45 49

Umbră, 2013


Eclipsa, 2010


Lupta de c창ini, 2012

51


52


53


Eu sunt propriul meu personaj. Personajul meu îmi trăiește viața iar eu interpretez viața personajului meu. I am my own character. My character lives my life and I interpret the life of my character.


Om la marginea lumii, 2010

55


Aurel VLAD Născut: 1954, Galaţi, România Studii 2005 – Doctorat în Arte Vizuale (teză: Gestul în sculptură între expresie şi simbol), Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, România; 1984 – Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Secţia Sculptură (Prof. Geta Caragiu Gheorghiţă & Prof. Marin Iliescu), Bucureşti, România Expoziţii personale 2014 – „(Ne)Liniştea”, Galeria Simeza, Bucureşti, România 2013 – „Frica”, Galeria Uj Kriterion, Miercurea Ciuc, România 2011 – „(Ne)Liniştea unei mulţimi”, Muzeul de Artă, Timişoara, România 2010 – „Personajul din atelier”, Centrul de Cultură „George Apostu”, Bacău, România; „Gest şi adevăr în sculptură”, Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia, România; Galeria 418, Bucureşti, România 2008–2009 – Sala Terrena, Klosterneuburg, Austria 2008 – G5 Kultur am Gärtnerplatz, München, Germania 2007 – Zehentstadel, Hemau, Germania; Galeria Simeza, Bucureşti, România 2006 – Reşedinţa Ambasadorului Germaniei, Bucureşti, România 2005 – Galeria Simeza, Bucureşti, România 2002 – Galeria de Interese, Bucureşti, România 2001 – Holul Primăriei, Gütersloh, Germania 1997–1998 – Sala Kreţulescu, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti 1997 – Galeria Catacomba, Bucureşti, România 1993 – Galeria Catacomba, Bucureşti, România 1990 – Galeria Orizont, Bucureşti, România

56

Expoziţii de grup în ţară şi în străinătate (selecţie) 2013 – „Fig. 1”, Galeria Simeza, Bucureşti, România 2012 – Bienala Internaţională de Arte, Grottaglie, Italia 2011 – „Homo politicus”, Galeria Totem, Veneţia, Italia; „Art Embodied”, I.C.R., Londra, Marea Britanie; “Funeraria”, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti, România 2010 – Bienala Internaţională de Arte, Grottaglie, Italia; „Femeia şi bărbatul”, Muzeul de Artă, Parnu, Estonia; „Lemne.ro”, Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti, România; „El camino sacral”, Galeria Dana, Iaşi, România 2007 – „Arhetipuri”, Galeria Naţională de Artă Contemporană, New Delhi, India 2004 – „Good Morning, Balkan”, Muzeul Naţional Cotroceni, Bucureşti, România 2002 – „Orbis Urbis Europa”, Galeria Apollo, Bucureşti, România 2001 – „Îngeri şi oameni”, Strasbourg, Franţa; Künstlerhaus, München, Germania 2000 – Expoziţia Universală, Hanovra, Germania; „56,5”, Galeria Simeza, Bucureşti, România 1999 – „Un Bizanţ latin”, Sala Bramante, Roma, Italia; „Sacrul în artă”, Palatul Parlamentului, Bucureşti, România; „Rudenie şi partimoniu”, Sala Kalinderu, Bucureşti, România 1998 – Trienala de Sculptură, Osaka, Japonia; „Transfiguraţii”, Sala Mücsarnok, Budapesta, Ungaria; Artă figurativă, Muzeul Cobra, Amsterdam, Olanda; Artă contemporană românească, Leipzig, Germania 1997 – „Arta în România de astăzi”, Ludwig Forum fur Internationale Kunst, Aachen, Germania; „Sacralitatea în artă”, Palatul Parlamentului, Bucureşti, România; „ARTA ’97”, Muzeul Băncii Naţionale, Bucureşti, România 1996 – Bienala „Dantesca”, Ravenna, Italia; „Experiment”, Galeria 3/4, Teatrul Naţional, Bucureşti, România; Târgul de Artă, Nisa, Franţa


1995 – Pavilionul României, Bienala de la Veneţia, Italia; „Oameni din lemn coloraţi”, Galeria Catacomba, Bucureşti, România; Galeria Klauss Braun, Stuttgart, Germania 1994 – „Bizanţ după Bizanţ”, Veneţia, Italia; „Tema”, Muzeul de Artă al României, Bucureşti 1993 – „Primii paşi – Arta românească a anilor ’90”, IFA Berlin–Stuttgart–Bonn,Germania 1992 – Pavilionul României, Expoziţia Universală „Sevilia ’92”, Spania; „Artişti pentru România”, Muzeul de Artă al României, Bucureşti 1991 – „Teracotă”, Galeria Simeza, Bucureşti, România; „Posibilităţile suprafeţei”, Galeria Simeza, Bucureşti, România; „Stare fără titlu”, Timişoara, România 1990 – Bienala Asia-Europa, Ankara, Turcia; „Auriga”, Galeria Atelier 35, Bucureşti, România; „Filocalia”, Galeria 3/4, Teatrul Naţional, Bucureşti, România 1989 – Artă românească, Moscova, URSS; „Schiţă şi obiect în sculptură”, Galeria Atelier 35, Bucureşti, România 1988 – Bienala „Dantesca”, Ravenna, Italia; „Personajul din atelier”, Hanul cu Tei, Bucureşti, România 1986 – Bienala „Dantesca”, Ravenna, Italia 1985 – Bienala „Umorul în artă”, Gabrovo, Bulgaria 25 de simpozioane de sculptură în lemn, piatră și metal Lucrări de artă monumentală 2004 – Îngerul meu (bronz), Plazza Romania, Bucureşti, România 2002 – Joaca cu îngerul (bronz), Concordia – Oraşul Copiilor, Ploieşti-Vest, România; Coloana Mariei (piatră), Beratzhausen, Germania 2001 – Izvorul vieţii (piatră), Beratzhausen, Germania 2000 – Iisus cu viţa de vie (bronz), Ariceşti / Prahova, România 1999 – Cortegiul Sacrificaţilor (bronz), Memorialul Sighet, Sighetul Marmaţiei, România 1998 – Zidul roşu (metal), Câmpulung Muscel, România Dplome, premii, ordine de merit, burse 2011 – Diplomă de Excelenţă & Premiu, Centrul de Cultură „George Apostu”, Bacău, România 2009 – Marele Premiu „Constantin Brâncuşi”, Bienala de Pictură, Sculptură şi Grafică, Arad, România 2003 – Premiul III, Simpozionul Internaţional de Sculptură, Fuente Palmera, Córdoba, Spania 2002 – Premiul „Omnia” pentru Sculptură, Academia Română 2000 – Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Comandor, Preşedinţia României 1998 – Marele Premiu, Salonul Municipal, Bucureşti, România 1990 – Premiul pentru Sculptură, Uniunea Artiştilor Plastici din România 1986 – Bursa „Dimitrie Paciurea” Lucrări în Muzeul de Arte Vizuale (Galaţi), Muzeul de Artă & Centrul de Cultură „George Apostu” (Bacău), Muzeul Banatului (Timi-şoara), Muzeul Naţional de Artă Contemporană (Bucureşti), România, Muzeul Umorului (Gabrovo Bulgaria), Fundația Anastasia (București), Organizația Umanitară Concordia (România), Banca LBS Hanovra (Germania), Colectia Casei Regale a României, colecţii particulare din Austria, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Olanda, România

Contact Adresă atelier: Gen. H.M. Berthelot, nr. 10, Bucureşti, cod 010167, România tel.: +40 724 041 331 e-mail: aurel.vlad@gmail.com

57


Aurel VLAD Born:1954, Galaţi, Romania Education 2005 – PhD in Visual Arts (thesis: Gesture in Sculpture between Expression and Symbol), National University of Arts, Bucharest, Romania 1984 – MA, Nicolae Grigorescu Institute of Fine Arts, Sculpture Dept. (Prof. Geta Caragiu Gheorghiţă & Prof. Marin Iliescu), Bucharest, Romania Solo Exhibitions 2014 – “Rest(lessness)”, Simeza Gallery, Bucharest, Romania 2013 – “Fright”, Uj Kriterion Gallery, Miercurea Ciuc, Romania 2011 – “Crowd’s Rest(lessness)”, Museum of Art, Timişoara, Romania 2010 – “The Character in the Studio”, George Apostu Cultural Center, Bacău, Romania; “Gesture and Truth in Sculpture”, Brancovan Palaces Cultural Center, Mogoşoaia, Romania; 418 Gallery, Bucharest, Romania 2008–2009 – Terrena Hall, Klosterneuburg, Austria 2008 – G5 Kultur am Gärtnerplatz, Munich, Germany 2007 – Zehentstadel, Hemau, Germany; Simeza Gallery, Bucharest, Romania 2006 – German Ambassador’s Residence, Bucharest, Romania 2005 – Simeza Gallery, Bucharest, Romania 2002 – De Interese Gallery, Bucharest, Romania 2001 – Townhall, Gütersloh, Germany 1997–1998 – Kreţulescu Hall, National Museum of Art of Romania, Bucharest 1997 – Catacomba Gallery, Bucharest, Romania 1993 – Catacomba Gallery, Bucharest, Romania 1990 – Orizont Gallery, Bucharest, Romania

58

Group Exhibitions in Romania and Abroad (Selection) 2013 – “1st Fig.”, Simeza Gallery, Bucharest, Romania 2012 – International Biennial of Arts, Grottaglie, Italy 2011 – “Homo Politicus”, Totem Gallery, Venice, Italy; “Art Embodied”, Romanian Cultural Institute, London, U.K.; “A Decade of Explorations in Romanian Art”, Brancovan Palaces Cultural Center, Mogoşoaia, Romania; “Funeraria”, National Museum of Contemporary Art, Bucharest, Romania 2010 – International Biennial of Arts, Grottaglie, Italy; “Woman and Man”, Museum of Art, Parnu, Estonia; “Lemne.ro”/“Woods.ro” National Museum of Contemporary Art, Bucharest, Romania; “El Camino Sacral”, Dana Gallery, Jassy, Romania 2007 – “Archetypes”, National Gallery of Contemporary Art, New Delhi, India 2004 – “Good Morning, Balkan”, Cotroceni National Museum, Bucharest, Romania 2002 – “Orbis Urbis Europa”, Apollo Gallery, Bucharest, Romania 2001 – “Angels and Men”, Strasbourg, France; Künstlerhaus, Munich, Germany 2000 – Universal Exhibition, Hanover, Germany; “56.5”, Simeza Gallery, Bucharest, Romania 1999 – “A Latin Byzantium”, Bramante Hall, Rome, Italy; “The Sacred in Art”, Palace of Parliament, Bucharest, Romania; “Kinship and Patrimony”, Kalinderu Hall, Bucharest, Romania 1998 – Triennial of Sculpture, Osaka, Japan; “Transfigurations”, Mücsarnok Hall, Budapest, Hungary; Figurative Art, Cobra Museum, Amsterdam, Netherland; Romanian Contemporary Art, Leipzig, Germany 1997 – “Art in Today’s Romania”, Ludwig Forum for Internationale Kunst, Aachen, Germany; “Sacrality and Art”, Palace of Parliament, Bucharest, Romania; “ART ’97”, National Bank Museum, Bucharest, Romania


1996 – Dantesque Biennial, Ravenna, Italy;“Experiment”, 3/4 Gallery, National Theatre, Bucharest, Romania 1995 – Romanian Pavilion, Art Biennale, Venice, Italy; “Coloured Wooden Men”, Catacomba Gallery, Bucharest, Romania; Klauss Braun Gallery, Stuttgart, Germany 1994 – “Byzantium after Byzantium”, Venice, Italy; “The Theme”, Museum of Art of Romania, Bucharest 1993 – “First Steps – Romanian Art in the 90s”, IFA Berlin–Stuttgart–Bonn, Germany 1992 – Romanian Pavilion, “Seville ’92”Universal Exhibition, Spain; “Artists for Romania”, Museum of Art of Romania, Bucharest 1991 – “Terra-cotta”, Simeza Gallery, Bucharest, Romania; “Surface Possibilities”, Simeza Gallery, Bucharest, Romania; “Untitled Status”, Timişoara, Romania 1990 – Asia-Europe Biennial, Ankara, Turkey; “Auriga” Atelier 35 Gallery, Bucharest, Romania; “Philokalia”, 3/4 Gallery, National Theatre, Bucharest, Romania 1989 – Romanian Art, Moscow, USSR; “Sketch and Object in Sculpture, Atelier 35 Gallery, Bucharest, Romania 1988 – Dantesque Biennial, Ravenna, Italy; “The Character in the Studio”, Hanul-cu-Tei Gallery, Bucharest, Romania 1986 – Dantesque Biennial, Ravenna, Italy 1985 – Biennial of Humour in the Arts, Gabrovo, Bulgaria 25 sculpture symposiums in wood, stone and metal Monumental Art Works 2004 – My Angel (bronze), Plazza Romania, Bucharest, Romania 2002 – Playing with Angel (bronze), Concordia – Children’s City, Ploieşti-Vest, Romania; Mary’s Column (stone), Beratzhausen, Germany 2001 – The Source of Life (stone), Beratzhausen, Germany 2000 – Jesus and the Vine (bronze), Ariceşti / Prahova, Romania 1999 – Convoy of the Sacrified (bronze), Sighet Memorial, Sighetul Marmaţiei, Romania 1998 – The Red Wall (metal), Câmpulung Muscel, Romania Awards 2011 – Diploma of Excellence & Prize, George Apostu Cultural Center, Bacău, Romania 2009 – Constantin Brancusi Great Prize, Biennial of Painting, Sculpture and Graphics, Arad, Romania 2003 – 3rd Prize, International Symposium of Sculpture, Fuente Palmera, Córdoba, Spain 2002 – Omnia Prize for Sculpture, Romanian Academy 2000 – National Order “For Merit” in commander’s degree, Romanian Presidency 1998 – The Great Prize, Metropolitan Salon, Bucharest, Romania 1990 – Prize for Sculpture, Fine Artists’ Union of Romania 1986 – Dimitrie Paciurea Grant Works in Museum of Visual Arts (Galaţi), Museum of Art & George Apostu Cultural Center (Bacău), Museum of Banat (Timişoara), National Museum of Contemporary Art (Bucharest), Romania, Museum of Humour (Garbovo, Bulgaria), Anastasia Foundation (Bucharest), Concordia Humanitarian Organization (Bucharest), LBS Bank (Hannover, Germany), Art Collection of the Romanian Royal House, private collections from Austria, Finland, Germany, Greece, Italy, Japan, Netherland, Romania

Contact Studio Address: 10, Gen. H.M. Berthelot, Bucharest, RO – 010167, Romania cell phone: +40 724 041 331 e-mail: aurel.vlad@gmail.com

59


Aurel Vlad FIARE ŞI FERECĂTURI Acest titlu aparţine criticului de artă Aurelia Mocanu (Fiare şi ferecături, Catalog (ne)liniştea, Aurel Vlad, Editura UNArt, Bucureşti, 2014) texte/ texts: Mihaela Cristea, Aurel Vlad tradiceri/ translations: Monica Manu, Mihaela Cristea fotografii/ photos © Remus Andrei Ion, Marius Caraman, Nicu Ilfoveanu

concept design: © Remus Andrei Ion

© Aurel VLAD

60

album editat de MUZEUL JUDEŢEAN GORJ ALEXANDRU ŞTEFULESCU TÂRGU-JIU 2014 Nici o parte din acest catalog nu poate fi reprodusă sau transmisă în niciun mod fără acordul scris al deţinătorului de copyright.