Page 1

Anul XIV Num`rul 679 2 august 2013 z 12 pagini z Pre]: 1 RON

S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

Biserica MARANATA Lupeni, la aniversare

pa g. 2

,,

www.valeajiuluipress.com

,, Administra]ia local` este obligat` s` respecte dolean]ele cet`]eanului [i nu s`-l jecm`neasc` (Marin Coltescu - iunie 2011)

Vulc`nenii la Festivalul IDEO IDEIS pa g. 4

Contract Colectiv de munc` nou pentru minerii de la SN|MVJ

pa g. 5

{mecheria cu partajul ma[inilor nu mai ]ine pa g. 12

Una vorbim \n opozi]ie [i alta fum`m la putere

Mesaje de Ziua Minerului Ca \n fiecare an, ne rezerv`m o zi important` s`rb`torind minerii, cei care smulg din inima p`m<ntului o bog`]ie de nepre]uit, care aduce bun`stare zonei [i V`ii Jiului, c`rbunele. Acum \n prag de s`rb`toare, pentru to]i minerii din Valea Jiului, adresez ur`rile mele de s`n`tate, feri,, ,, cire pentru ei [i familiile lor precum [i tradi]ionalul Noroc Bun! Cristian RESMERI}~ Depputat, Valea Jiului Este o onoare pentru mine s` pot adresa ortacilor din Valea Jiului, cu prilejul Zilei Minerului, întregul meu respect. Aduc un pios omagiu tuturor minerilor care [i-aau jertfit vie]ile pe altarul aurului negru, iar s`rb`toarea Schimb`rii la Fa]` a Domnului Iisus s` le aduc` pace [i lini[ te, s`-ii ocroteasc` [i s` aib` parte de s`n`tate, fericire al`turi de cei dragi. La mul]i ani [i Noorooc Bun! Coonstantin LU UPU U Directoor general INSEMEX Petroo[ani Istoria zbuciumat` a mineritului din Valea Jiului a fost marcat` de o multitudine de evenimente care au r`mas ad<nc \ncrustate \n memoria ortacilor. Dintre toate aceste evenimente s-aau desprins cu pregnan]` cele din 6 august 1929 [i 3 august 1977. Ca miner la mina Lupeni am cunoscut pe viu, ani de-aa r<ndul, solidaritatea acestei categorii sociale. Acum, cu ocazia zilei de 6 august, ziua celor care trudesc \n ad<ncul p`m<ntului, pentru to]i minerii din Lupeni [i Valea Jiului adresez ur`rile mele de s`n`tate, fericire, pentru ei [i familiile lor, precum [i tradi]ionalul salut mineresc, Noorooc bun! Coornel RESMERI}~, Primarul municippiului Luppeni

De Ziua Minerului aducem recuno[tin]a noastr` celor care [i-aau dedicat existen]a exploat`rii c`rbunelui, dorindu-lle s` se bucure din plin de aceast` s`rb`toare de suflet. Minerilor V`ii Jiului [i familiilor acestora am onoarea de a le transmite, în numele meu, al administra]iei locale [i Consiliului local al municipiului Petro[ani, mul]umirile întregii noastre comunit`]i. V` doresc s`n`tate, putere de munc` [i numai bucurii. Noorooc bun! Tibberiu IACOB RIDZI , Primarul municippiului Petroo[ani

De ZIUA MINERULUI ne exprim`m recuno[tin]a noastrã pentru aceia care [i-au dedicat via]a exploatãrii cãrbunelui pentru ob]inerea unor condi]ii de muncã mai bune [i aducem sincere mul]umiri tuturor lucrãtorilor din sectorul minier pentru devotamentul, munca depusã, profesionalismul de care dau dovadã, dorindu-le sãnãtate, bunãstare [i perseveren]ã în activitatea de zi cu zi.

NOROC BUN ªi LA MUL}I ANI ! Conducerea Complexului Energetic Hunedoara


2

,,

2 august 2013

Haidem \n Casa Domnului

Plecând de la acest verset al Psalmului 122, un psalm al lui David, to]i fra]ii p`stori, fra]ii [i surorile, vor fi prezen]i duminic`, 4 august 2013, la un eveniment unic, aniversarea a 20 de ani de când, în municipiul Lupeni, comunitatea penticostal` a ridicat slav` lui Dumnezeu [i Fiului acestuia Isus, într-o biseric` nou`. Orice l`ca[ de închinare este o bucurie în ochii Domnului. Conform istoricului comunit`]ii, fra]ii penticostali au început s` activeze în municipiul Lupeni în anul 1940. Primul conduc`tor al comunit`]ii penticostale a fost fratele {arga, iar în 1950 au primit autoriza]ie de func]ionare pe strada Victoria. Adunarea s-a mutat de-a lungul anilor în mai multe loca]ii din municipiul Lupeni. În anul 1970, Adunarea de la Lupeni a fost aprobat` de comunitate sub conducerea fratelui p`stor Gheorghe Mesaro[. Evenimente dramatice au avut loc dup` greva minerilor din august 1977, comunitatea primind o lovitur` dup` ce cl`direa noii adun`ri a fost complet demolat`. S-au succedat alte evenimente importante, în anul 1985 fratele Gheorghe Mesaro[ a fost ordinat ca prezbitar, în slujba de p`stor de sector fiind numit fratele Mircea Damian. Dup` Revolu]ie, via]a în comunitatea penticostal` a c`p`tat noi valen]e. În vara anului 1990 fratele p`stor Constantin Apetroaie a venit în ]ar` [i a propus g`sirea unui loc, într-o zon` central` a municipiului, pentru a se construi o nou` Adunare. Datorit` implic`rii autorit`]ilor locale din acele vremuri, fratele Iacob Mesaro[ a ob]inut din partea prim`riei Lupeni un teren gratuit, în suprafa]` de 3000mp. Lucr`rile noii biserici penticostale, denumit` sugestiv "MARANATA" au început în luna mai 1991, în regie proprie, contribuind la ridicarea efigiei, familia pastorului Apetroaie [i a surorii Milica, Sorin [i Vasi Apetroaie. În data de 08.08 1993 a avut loc serviciul de inaugurare a adun`rii,

,,

la care au paricipat pre[edintele cultului penticostal, fratele Emil Bulg`r, pastorul Mircea Damian, pastorul Goric` Bot`nel, invitat special fiind pastorul Delong Lambert, superintendentul pentru Europa de R`s`rit care a donat adun`rii suma de 5000 de dolari, bani cu care s-a realizat sistemul de înc`lzire. De-a lungul anilor sau adus îmbun`t`]iri bisericii, a fost nevoie de bani [i for]` de munc`. “Acum la ceas aniversar, vreau s` aduc mul]umiri Consiliului Jude]ean Hunedoara, pre[edintelui Mircea Ioan Molo], deputatului Cristian Resmeri]`, care a avut un rol important pentru ob]inerea unui sprijun financiar de la secretariatul de stat pentru Culte, pentru schimbarea b`ncilor cu scaune tapi]ate, Consiliului local [i primarului Cornel Resmeri]` pentru ajutorul financiar acordat bisericii noastre. La aceste lucr`ri de modernizare, au contribuit [i fra]ii din Germania [i din Anglia. Mul]umim totodat` tuturor fra]ilor de pretutindeni care au sprijinit lucrarea Domnului de la Lupeni [i în mod deosebit fratelui Gheorghe Mesaro[, cel care a fost prezent la toate lucr`rile de aici. Doresc s`-i amintim [i pe to]i cei care au slujit [i slujesc Adunarea Penticostal` din Lupeni: pastor Nicolae Jurj, diacon Iosif Bera, pastor Alexa Gre]a, diacon Dumitru Avramescu, pastor Gheorghe Mesaro[, doacon Vasile Ungur, diacon Vasile Câr], pastor asistent Ioan Mois`, diacon Daniel Moldovan, prezbiter Claudiu S`m`rtinean, prezbitar Marius Bu]incu, pastor coordonator Filip Cazacu, diacon Cornel Zamfir, pastor onorific Constantin Apetroaie. Iar acum, la 20 de ani de la deschidere se cuvine s` mul]umim

lui Dumnezeu pentru lucrarea Sa", a ]inut s` declare Iacob Mesaro[, administratorul bisericii MARANATA din Lupeni. Putem spune, spunând

cuvintele Mântuitorului “S`vâr[itu-Sa”, se bucur` [i ne binecuvânteaz` atunci când vede c` noi credincio[ii, c`ut`m s` form`m o singur` turm` [i El un singur p`stor. Tot ceea ce facem este spre voia lui Dumnezeu [i spre înf`ptuirea tuturor gândurilor sale. Nimic nu este l`sat la voia întâmpl`rii, noi avem decizia, aveam hot`rârea în mâna noastr`, toate faptele noastre sunt de fapt, ni[te lucr`ri care fac parte din planul lui Dumnezeu, iar planului Lui este acela de a fi împreun` într-o singur` cas`, în casa Sa [i credem în unitatea spiritual` a tuturor credincio[ilor adev`ra]i în trupul Domnului Isus Cristos- Biserica, spunând împreun`, într-o limb` a universalit`]ii, DOMNUL NOSTRU VINE!

Metehne vechi... nervi [i umilin]` \n continuare Cu toate controalele fulger efectuate de reprezentan]ii ministerului Muncii în teritoriu, dup` scandalurile imense vizavi de modul în care sunt tratate persoanele cu dizabilit`]i, putem s` spunem c` nu s-a v`zut nicio schimbare, beneficiarii fiind trata]i [i acum cu aceia[i indiferen]` [i nep`sare, persoanele nedeplasabile fiind purtate pe drumuri, chiar dac` apar]in`torii aveau documentele necesare justificative. Persoanele cu handicap din Valea Jiului se adun` într-o loca]ie, inadecvat` pentru aceast` activitate, înc` de pe la dou`, trei noaptea, pentru c` spun oamenii “ri[ti s` nu mai prinzi bon de ordine”. Pân` pe la orele 10.00, când ajung la Petro[ani membrii comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap, ]i se lungesc urechile [i începi s`-]i pierzi r`bdarea. Stând la coad`, cei neîndrept`]i]i au mai fost chema]i poate o dat` sau de dou` ori, ba c` nu aveau documente, ba c` i se n`zare unuia dintre membrii comisiei s` cheme bolnavul în urm`toarea s`pt`mân`, c` nu se pare ceva în clar [i c` "trebuie neap`rat s` vedem persoana" trebuie s` aib` nervii de fier [i energie ca s` stea de multe ori în picioare [i câte cinci ore pân` s` intre în comisia care le poate da via]` sau moarte. “Vede]i [i dumneavoastr`, tot timpul este aglomera]ie aici, într-o camer` de 4/4 st`m [i câte 60 de persoane. Acum e c`ldur` mare, dar iarna, cei din comisie, dar [i bolnavii înghea]` de frig. Acestea nu sunt condi]ii de ]ar`

european`, este umilin]` [i batjocor` la adresa noastr`”, au spus mai multe persoane cu handicap venite la revizuirea anual`. Al]ii, din contr`, i-au criticat spunându-le “ca s` tac` din gur` c` astfel comisia care vine la Petro[ani se va r`zbuna pe am`râ]ii a[tia din Valea Jiului [i nu o s` mai vin` deloc”. Sunt înc` cazuri în care persoane nedeplasabile sunt obligate s` fie aduse la comisie de apar]in`tori, chiar dac` legea spune clar c` acestea nu trebuie aduse la comisie. Însu[i ministrul Muncii, liberala hunedorean` Mariana Câmpeanu, a declarat c` "are de gând s` des]eleneasc` cu ajutorul presei un sistem închistat, pentru c`, prevederi legislative exist`, dar ele nu sunt întotdeauna aplicate [i exist` prevederi legislative care permit comisiilor medicale s` acorde certificate permanente pentru bolnavii cu handicap grav, în a[a fel încât ace[tia s` nu mai fie chema]i pentru reevaluare. Dar, se pare c` la Petro[ani dispozi]iile date de ministrul de resort, înc` se mai încalc`, iar vechile metehne înc` nu au disp`rut. Iar cei care fac parte din comisie, dac` nu pot face fa]` num`rul mare de bolnavi cu dizabilit`]i din Valea Jiului [i cei care nu se simt în stare s` le respecte drepturile, s` lase locul altora dornici de a sluji cet`]eanul [i drepturile lui care deriv` din lege. Iar noi, cei din pres` vom semnala în continuare ilegalit`]ile care se fac pe banii contribuabililor de cei ce sunt pl`ti]i, de noi to]i, din buzunarele noastre. (E.D.)

Anchete:

valeajiului@yahoo.com

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Maria SZABO Liviu P|R}AC (0724-9 915933)

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR

Tehnoredactare: Dana MATEI

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA

Director: Andrei VLAD (0723-279956)

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 5

www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

Andrei DUMITRU Ella SCHREIBER Angella DUMITRA{CU

2066 - 8767

0723 - 279956; 0720-995509

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


2 august 2013

,,

Marin Coltescu : Administra]ia local` este obligat` s` respecte dolean]ele cet`]eanului [i nu s`-l jecm`neasc`

,,

3

Una vorbim \n opozi]ie [i alta fum`m la putere

O veste bun` pentru vulc`neni app`rea acum dooi ani de zile \n tooat` presa V`ii Jiului, cu precizzarea c` meritul appar]ine \n \ntreggime [efului PSD Vulcan, Marin Cooltescu. Totu[i, \ntre timpp s-aa doovedit c` deggeabba au n`v`lit vulc`nenii s` semnezze foormularele, Ile&Anggela, cupplul b`sist din fruntea prim`riei Vulcan, \mppreun` cu [leahhta de coonsilieri PDL au anulat tooate efoorturile prin coontestarea Hoot`r<rii la Prefectura Hunedooara. Culmea tuppeului, majooritatea acestoor coonsilieri au trecut cu Anggela, Ile [i baggaje \n tabb`ra PSD, unde au foost primi]i cu coovoor roo[u, fanfar` [i loocuri eliggibbile pe buletinele de voot la aleggerile din vara anului trecut. Aceast` schimbare de culoare politic` (nu [i de n`rav), au determinat reevalu`ri radicale, Ile&Angela coabit<nd cu Coltescu dup` patru ani de porc`ial` reciproc`, cu lovituri sub centur` [i capete \n dantur`. Drept rezultat, Coltescu, devenit \ntre timp consilier jude]ean prin voturile vulc`nenilor, a uitat de

NOT~ DE FUNDAMENTARE În temeiul art.109 - 111 din Legea administra]iei publice locale nr.215/2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, cet`]enii municipiului Vulcan solicit` sc`derea tarifelor de o hot`râre anterioar` s-aa colectare, transport de[euri menajere din municipiul Vulcan, deoarece printr-o adoptat cel mai mare tarif pentru colectarea gunoiului menajer pentru persoane fizice, din toate localit`]ile V`ii Jiului, respectiv: Vulcan - 7,26 lei, Petro[ani - 4,2 lei, Lupeni - 2,6 lei, Uricani - 5,66 lei, Aninoasa - 7,26 lei, Petrila - 4,2 lei. Având în vedere faptul c`, peste 5% din 24.283 de cet`]eni cu drept de vot sus]in Proiectul de hot`râre pentru sc`derea tarifelor de colectare, transport de[euri menajere din Municipiul Vulcan, consider`m c` se impune modificarea pre]ului la gunoiul menajer de la 7,26 lei la 4 lei/pers./lun` ( inclusiv TVA ). Date fiind considerentele c` municipiul Vulcan de]ine o groap` de gunoi autorizat` pe raza localit`]ii, nu se justific` pre]ul cel mai mare din toate localit`]ile V`ii Jiului, locuitorii municipiului Vulcan propun sc`derea tarifului de colectare a gunoiului menajer pentru persoane fizice la un tarif cel pu]in sub media tarifelor din Valea Jiului. Propunem spre dezbatere [i aprobare Proiectul de Hot`râre pentru sc`derea tarifelor de colectare, transport de[euri menajere din Municipiul Vulcan, pe care îl anex`m prezentei, deoarece acest proiect este sus]inut conform listelor de sus]in`tori de 1968 de persoane care au domiciliul în Municipiul Vulcan. 15.06.2011 INI}IATOR, MARIN COLTESCU

cei care i-au acordat \ncrederea, merg<nd pe m<na lui Ile care a r`mas unic dictator peste Vulcan dup` demisia Angelei Stoica din func]ia de viceprimar. Astfel, Danci nu mai este nevoit s` g`seasc` solu]ii pentru rentabilizarea Pregotermului f`r` spolierea vulc`nenilor, ba, mai mult, angajeaz` la greu [i modernizeaz` sediul, mont<nd conform legii, instala]ii de aer condi]ionat pentru domni]ele de prin birouri. "Peste 5% din totalul de 24.283 de cet`]eni cu drept de vot din municipiul Vulcan, respectiv 1968 de cet`]eni, solicit` sc`derea tarifului de colectare a gunoiului menajer pentru persoane fizice de la 7,26 lei la 4 lei/pers./lun`, întrucât nu se justific` tariful cel mai mare din toate localit`]ile V`ii Jiului, deoarece municipiul Vulcan de]ine o groap` de gunoi autorizat` pe raza localit`]ii", se arat` în adresa trimis` administra]iei locale din Vulcan. La aceast` adres`, Marin Coltescu a anexat proiectul de

hot`râre pentru sc`derea tarifelor de colectare, transport de[euri menajere din municipiul Vulcan, nota de fundamentare [i cele 128 de liste cu semn`turile locuitorilor din municipiul Vulcan, "Administra]ia local` este obligat` s` respecte dolean]ele cet`]eanului [i nu s`-l jecm`neac`", ne-a declarat atunci autorul acestei ini]iative cet`]ene[ti, pre[edintele organiza]iei PSD Vulcan, Marin Coltescu. Dar aceasta era pe vremea Coltescu era \n opozi]ie, iar PSD era batjocura cuplului b`sist Ile & Angela Stoica. Acum au coabitat \ntru ciolan fiind cu to]ii la putere, iar "dolean]ele cet`]eanului" au devenit numai bune de [ters la fund. Oare ce p`rere au cei care au stat la coad` s` semneze ini]iativa \n speran]a c` nu vor mai fi jecm`ni]i de cei afla]i atunci ([i din p`cate [i acum) la putere. Cu siguran]` nu una favorabil`, r`m<n<nd de v`zut dac` [i data viitoare vor mai putea fi prosti]i. Andrei VLAD


4

2 august 2013

Prefec]ii au o nou` sarcin`... s` evalueze planurile de m`suri privind reforma structural` din spitale Ministrul S`n`t`]ii, Eugen Nicol`escu, le-a spus managerilor de spitale s` acopere necesarul de finan]are f`r` a t`ia din salariile angaja]ilor, ar`tând c` dac` vor avea mai multe consulta]ii în ambulatoriu [i intern`ri de zi, sar putea s` aib` [i mai mul]i pacien]i m u l ] u m i ] i . Ministrul S`n`t`]ii, Eugen Nicol`escu, pre[edintele [i vicepre[edintele CNAS, Cristian Bu[oi [i Ciprian Bogdan, secretarii de stat Raed Arafat [i Adrian Pan` au discutat, mar]i, în videoconferin]`, cu vicepre[edintele Federa]iei Sindicale Sanitas, Marius Sepi, prefec]ii tuturor jude]elor, managerii spitalelor publice, directorii Direc]iilor de S`n`tate Public` [i ai Caselor Jude]ene de Asigur`ri de S`n`tate. Eugen Nicol`escu a spus c` principala direc]ie de reform`

pe care conducerile Ministerului S`n`t`]ii (MS) [i Casei Na]ionale de Asigur`ri de S`n`tate o au în vedere este echilibrarea componentelor sistemului sanitar. "În discu]iile pe care le vom avea în aceast` s`pt`mân` cu FMI, BM, CE, vom accentua reforma structural`, vom pune pre] pe ceea ce se nume[te dezvoltarea sistemului prespitalicesc. To]i managerii trebuie s` în]eleag` c` acesta este drumul corect. Îi rog pe manageri s` în]eleag` c` în bugetele spitalelor sunt resurse. Important e cum reu[esc s` le dirijeze acolo unde este nevoie [i unde pot fi utilizate într-un mod mai eficient. Ave]i foarte multe pârghii la dispozi]ie, de dumneavoastr` depinde cum le utiliza]i. Aminti]i-v` c`, dac` da]i mai multe consulta]ii în ambulatoriu [i face]i mai multe intern`ri de zi, s-ar putea s` ave]i mai mul]i pacien]i multumi]i, cu mai multe cazuri rezolvate, decât pacien]i care a[teapt` la u[ile spitalelor pentru internare continu`", a spus ministrul Eugen Nicol`escu. Pân` în data de 15 august prefec]ii vor avea ca sarcin` s` evalueze planurile de m`suri [i management întocmite de directorii spitalelor pentru c`, dup` 20 august, exist` premisele ca [i alte spitale s`-[i închid` por]ile.(E.D.)

Pensionarii pot r`m<ne f`r` case

Un semnal negativ vine din partea ministerului S`n`t`]ii. Sute de pensionari pot r`mâne f`r` case peste noapte, dac` nu vor da înapoi banii pe care i-au primit în plus la pensii. Ace[tia trebuie s` returneze mii de lei din vina unor func]ionari care le-au calculat gre[it pensiile. Ministrul de resort, Mariana Câmpeanu a spus recent c` înc` se mai g`sesc dosare care nu au fost bine calculate [i care se recalcueaz`. Sunt cazuri în care se pun bani în plus la pensii, dar în 85% dintre cazuri, pensioarii trebuie s` dea banii înapoi. "Ministrul nu o s` persiste în dosare care nu au fost calculate corect. Acolo unde pensia s-a mi[corat foarte mult nu se opresc bani mul]i, pân` la 40 de lei pe lun`. Nu cred c` este o problem`, noi nu putem s` persist`m în gre[eli [i pentru fiecare gre[eal` care se face s` dea guvernul o amnistie", a declarat ministrul Mariana Câmpeanu. Pensiile vor fi m`rite începând cu luna ianuarie a anului 2014, procentul înc` nu se cunoa[te, dar vor fi calculate în func]ie de infla]ie. (E.D.)

Elevi pu]ini, clase \n pericol de desfiin]are Repartiz`rile la liceu au trecut de cea de a doua etap`, dar sunt înc` unit`]i de înv`]`mânt la care clasele nu sunt complete. Situa]ia cea mai grav` este la liceele tehnice, îns` reprezentan]ii acestora sper` ca dup` corigen]e s` aib` clasele complete [i s` nu fie nevoi]i s` desfiin]eze clase. Locurile scoase la concurs de licee se dovedesc a fi mai multe decât num`rul absolven]ilor de clasa a VIII-a, condi]ii în care exist` posibilitatea ca unele clase s` fie desfiin]ate. Asta ar însemna un minus pentru institu]iile de înv`]`mânt în condi]iile în care profesorii sunt pl`ti]i dup` num`rul de ore, iar finan]area se face în func]ie de num`rul de elevi. Totu[i, cei de la liceele tehnice sper` ca pân` la data de 15 septembrie s` aib` completate clasele cerute pentru anul al 9-lea de studiu. "Ne facem clasele, dar le facem la final. Nu se constat` o sc`dere prea mare a num`rului de elevi care se îndreapt` spre liceul nostru. Toate liceele au astfel de probleme", a declarat joi Natalia Eleke[, secretar [ef Grup {colar Dimitrie Leonida Petro[ani. Aici, din cele cinci clase a IX-a puse la dispozi]ia absolven]ilor, pân` acum s-au completat doar trei. Reprezentan]ii liceului spun îns` c` se a[teapt` elevii repartiza]i în cea de a doua etap` (care sunt vreo 10 la num`r pe tot jude]ul) dar [i cei care în var` sus]in

examenele de corijen]`. "Mai vin din repeten]i, din cei care se transfer`. Pân` la data de 15 septembrie sper`m s` avem clasele complete", a mai spus Natalia Eleke[. La Grup {olar Dimitrie Leonida Petro[ani, din cele 145 de locuri disponibile pentru elevii care au terminat clasa a VIII-a, sunt ocupate pân` acum doar 88. La specializarea estetica [i igiena corpului omenesc au fost ocupate doar 5 din cele 29 de locuri, electromecanic`-automatoz`ri doar 18 din 29 iar la mecanic` 16 din 29. Situa]ia nu este mai fericirt` nici la Grup {colar Constantin Brâncu[i Petrila. Aici, din cele 145 de locuri disponibile, au fost ocupate doar 70. Fiecare din cele cinci specializ`ri avea câte 29 de locuri. La [tiin]e ale naturii spre exemplu, doar 4 din cele 29 de locuri sunt ocupate, iar la comer] doar 3. La Colegiul Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan oferta pentru absolven]ii clasei a VIII-a a constat în 174 de locuri, dar doar 110 dintre acestea au fost ocupate. La profilul mecanic`, din cele 58 de locuri, au fost completate doar 22, iar la electromecanic doar 10 din cele 29. În aceste condi]ii la nivelul jude]ului, peste zece clase de a IX-a în special de la liceele cu profiluri tehnice [i tehnologice risc` s` fie desfiin]ate din lips` de elevi.(M.M.)

Voluntar S`n`tos - edi]ia I În perioada 13-15 iulie 2013, Crucea Ro[ie Român`, prin subfiliala de Cruce Ro[ie Uricani a organizat o tab`r` de prim ajutor sub sloganul "Voluntar S`n`tos" - editia I, ce a avut ca obiectiv principal instruirea voluntarilor în acordarea primului ajutor de baz`. Tabara a fost organizat` pentru 15 tineri - voluntari ai subfilialei de Cruce Ro[ie Uricani [i s-a desf`[urat în Câmpul lui Neag. Programul preg`tit pentru voluntari a fost unul interactiv [i a cuprins activit`]i distractive [i educative, benefice pentru s`n`tate, pe care s` le poat` adapta cu u[urin]` în via]a de zi cu zi, dar [i ocazia s` socializeze [i s` rela]ioneze cu al]i copii, s` lucreze în echip` [i s` dezvolte prietenii. Organizatorii - voluntari ai Crucii Ro[ii Uricani - au cuprins în program urm`toarele activit`]i: ateliere de prim ajutor; jocuri de cunoa[tere, sensibilizare, energizare, înv`]are [i mult` mi[care în aer liber. Atrac]ia principal` pentru tineri a fost atelierul de prim ajutor, prin care ei au putut s`-si testeze cuno[tin]ele de prim ajutor [i s` exerseze manevre de resuscitare cardiopulmonar` pe manechinul de prim ajutor botezat "Alexandra". La [fârsitul taberei fiecare copil a primit o diplom` [i un premiu din partea organizatorilor. “Dorim pe aceast` cale s` multumim pentru sprijin [i suport voluntarilor care s-au ocupat cu organizarea si desf`[urarea taberei [i pentru sprijinul finaciar acordat de doamna deputat Eleonora Carmen H`r`u. {i ne bucur`m ca prin astfel de activit`]i putem motiva tinerii care fac voluntariat [i sper`m ca pe viitor vor exista mai multe astfel de programe destinate tinerilor din ora[ul Uricani [i nu numai'”, a ]inut s` declare directorul subfilialei Uricani, Alina Axinia.(E.D.)

Vulc`nenii, la IDEO IDEIS - Festivalul Na]ional de Teatru T<n`r În perioada 8-16 august va avea loc la Alexandria festivalul "IDEO IDEIS" destinat tinerilor liceeni care fac parte dintr-o trup` de teatru. La acest festival va participa [i trupa de teatru de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazu din municipiul Vulcan. Alexandria, a devenit punctul de întâlnire al celor care cred în dezvoltarea alternativ` prin art`, participan]ii put<nd s`-[i descopere abilit`]i noi, de care erau mai mult sau mai pu]in con[tien]i. Festivalul va cuprinde ateliere de teatru tân`r, spectacole de teatru profesionist, master classuri, Cinemateca Târzie [i Seara Povestitorilor. Edi]ia de anul acesta cuprinde, în premier`, ateliere de coregrafie, dramaturgie, muzic` [i ritm, scenografie [i art` vizual`, dedicate celor care vor s` exploreze [i alte forme de expresie artistic`. Trupa de teatru de la colegiul vulc`nean vrea s` se întoarc` de la Alexandria cu un premiu [i din discu]iile purtate cu tinerii actori, mul]i î]i vor îndrepta pa[ii în via]`, c`tre actorie [i alte activit`]i conexe ei.(E.D.)


5 Contract colectiv de munc` nou pentru minerii de la SN|MVJ 2 august 2013

Minerii de la Soocietatea Na]ioonal` de Închhideri Mine Valea Jiului au un noou coontract coolectiv de munc`. Acesta are o valabbilitate de 17 luni, pân` la 31 decembbrie 2014. Pre[edintele Sindicatului Huila, Doomookoos Laszzloo, sus]ine c` dreppturile mineriloor [i ale pensioonariloor minieri au foost p`strate, dar nooul coontract aduce [i unele moodific`ri fa]` de vechhea foorm`, cea mai impportant` fiind leggat` de banii pe care îi voor primi dispponibbilizza]ii [i care nu se voor mai da în func]ie de vechhime ci o sum` fix` în valooare de 32.500 lei brut. Contractul a fost înregistrat la ITM Hunedoara în data de 31 iulie [i intr` în vigoare începând cu data de 1 august, acesta rezultând în urma negocierilor purtate de sindicatul reprezentativ la nivelul societ`]ii - Sindicatul Huila - [i conducerea SNÎMVJ. "Contractul are o valabilitate de 17 luni, pân` la data de 31 decembrie 2014. S-a ales aceast` perioad` pentru c` în acest contract sunt prev`zute [i drepturile pensionarilor minieri [i se [tie c` aceste drepturi, cuprinse [i în notificare, au valabilitate pân` la finele anului 2014. Drepturile minerilor se p`streaz`, dar o modificare important` fa]` de vechea form` se reg`se[te la pl`]ile compensatorii acordate celor care vor fi

disponibiliza]i în urma concedierilor colective. Acum pl`]ile nu se mai fac diferen]iat în func]ie de vechime. Este o singur` sum` care nu se mai raporteaz` la salariul mediu net [i care are o valoare de 32.500 lei brut, valoarea total` a compensa]iilor acordate încadrându-se în buget [i în notficare", a declarat Domokos Laszlo, pre[edintele Sindicatului Huila. Noul contract p`streaz` drepturile minerilor prev`zute în vechiul act. Sunt prev`zute primele cu care minerii sunt obi[nui]i, îns` cuantumul acestora va fi negociat de fiecare dat` [i stabilit prin acte adi]ionale. Salaria]ii care lucreaz` în condi]ii deosebite, vor primi o cantitate de s`pun în plus [i s-a redus intervalul la care ace[tia primesc prosoape. Totodat`, noul contract define[te mai clar categoriile de personal ce lucreaz` în condi]ii nocive, în medii toxice.

SNÎMVJ a fos înfiin]at` la 1 noiembrie 2012 din minele incluse pe programul de închidere acceptat de Comisia European`. Unit`]ile miniere de la Petrila, Paro[eni [i Uricani sunt purt`toare de subven]ie, activitatea extractiv` de aici urmând a se închide, treptat, pân` la finele anului 2018. La SNÎMVJ lucreaz` aproximativ 2400 de angaja]i. M.M.

De la 1 august,

Minele viabile func]ioneaz` \n cadrul Complexului Energetic Hunedoara Fuzziunea dintre Coompplexul Energgetic [i Soocietatea Na]ioonal` a Huilei s-aa finalizzat, astfel c` de la data de 1 auggust minele viabbile sunt cupprinse în cadrul CEH. Acestea voor face parte din Divizzia Minier`, divizzie pentru care coonducerea CE Hunedooara nu a numit înc` un directoor. Fostul director al Societ`]ii Na]ionale a Huilei, Nicolae Dr`goi, a fost numit director general adjunct al CEH. Tot director general adjunct al CE Hunedoara a r`mas [i Nicolae Petroi. Daniel Andronache, directoru CE Hunedoara spune c` unul se va ocupa de energie [i cel`lalt de minerit.

În cursul zilei de miercuri la complex a avut loc o [edin]` în cadrul c`reia, potrivit lui Andronache, au fost diminuate posturile de directori. O serie de directori tehnici [i adjunc]i au fost retrograda]i pân` la pozi]ia de inginer [ef. În urma schimb`rilor, Andronache sus]ine îns` c` num`rul directorilor este mai mic [i c` astfel se va face o anumit` economie. "Am înfiin]at Divizia Minier`, iar termocentralele au devenit sucursale [i vor func]iona ca divizie. Directorii adjunc]i [i tehnici de la termocentrale au devenit ingineri [efi. Sunt mult mai pu]ini spune Daniel directori acum", Andronache. Diviza Minier`, care va coordona activitatea minelor Lonea, Livezeni, Vulcan [i Lupeni nu are la acest moment conduc`tor. Noile numiri [i men]ineri pe func]ii au, potrivit lui Andronache, o "valabilitate" de trei luni. "Dup` trei luni vom face o analiz` [i vom vedea la cine renun]`m", precizeaz` Daniel Andronache. Astfel sindicalistul-director Marcel Manga r`mâne director tehnic, Nicolae Petroi r`mâne director general adjunct la fel ca [i Nicolae Dr`goi, unul urmând a coordona energia [i cel`lat mineritul. În ceea ce prive[te procesul de restructurare, Andronache spune c` analiza pe termocentrale este finalizat`, urmând ca de ast`zi s` se fac` o analiz` [i la nivelul unit`]ilor miniere.(M.M.)

Minele neviabile nu au trecut nici \n aceast` s`pt`m<n` la Energie Soocietatea Na]ioonal` de Închhideri Mine Valea Jiului a r`mas la Ministerul Ecoonoomiei, Guvernul neapproobând nici în [edin]a din aceast` s`ppt`mân` trecerea mineloor neviabbile la Energgie, minister coondus de soocial-ddemoocratul Coonstantin Ni]`. Minele neviabile sunt în continuare la Ministerul Economiei, condus de liberalul Varujan Vosganian, de[i înc` de prin data de 23 iulie ar fi trebuit s` treac`, potrivit promisiunilor f`cute în timpul protestelor minerilor, la Energie, minister condus de social-democratul Constantin Ni]`. "Societatea Na]ional` de Închideri Mine nu a trecut la Ministerul Energiei. Nu [tiu care sunt motivele", a declarat Cosmin Nicula, senator PSD de Valea Jiului. Potrivit sursei citate trecerea minelor neviabile la acela[i minister unde se reg`se[te [i Complexul Energetic Hunedoara ar putea avea loc "s`pt`mâna viitoare sau peste dou` s`pt`mâni" pentru c` [i Guvernul are vacan]`. Trecerea SNÎMVJ de la Ministerul Economiei condus de Varujan Vosganian la Departamentul de Energie condus de Constantin Ni]`, a fost promis` minerilor de la minele neviabile la momentul în care 1.100 de ortaci erau bloca]i în subteran.(M.M.)


6 Cea mai bun` edi]ie a taberei na]ionale de preg`tire \mpotriva dezastrelor 2 august 2013

În perioada 23-26 iulie a.c., Prim`ria [i Consiliul local al municipiului Lupeni [i Subfiliala de Cruce Ro[ie Lupeni au organizat a patra edi]ie a taberei na]ionale "De preg`tire pentru Situa]ii de Urgen]`" prilej cu care, participan]ii au urmat cursurile de preg`tire în manage-

muntelui într-un timp record. De-a lungul desf`[ur`rii activit`]ilor, tab`ra a fost vizitat` de primarul Cornel Resmeri]` [i de prefectul jude]ului Sorin Vasilescu, de comandan]ii institu]iilor militare hunedorene, iar la finalul acesteia, vineri 26 iulie a.c., ceremonia de înmânare a certificatelor de participare [i absolvire a cursurilor a fost oficiat` de comandantul ISU Hunedoara Viorel Demean, care i-a felicitat pe to]i participan]ii la tab`r` [i le-a spus “Vreau s` v` felicit pentru activit`]ile desf`[urate aici [i vreau s` v` spun c` vom face tot ceea ce este posibil ca urm`toarea edi]ie a

mentul situa]iilor de urgen]`, precum [i aplica]ii practice ai c`ror lectori au fost cadrele militare de la Centrul Na]ional de Perfec]ionare al ISU de la Ciopani. La aceast` tab`r` au fost 101 participan]i, inspectori [i voluntari SVSU de la nivelul administra]iilor publice din mai multe jude]e [i ora[e din ]ar`, cadre didactice, responsabili PSI din unit`]i [colare, din unit`]ile subordonate Complexului Energetic Hunedoara, voluntari de Cruce Ro[ie din mai multe jude]e ale ]`rii, reprezentan]i ai ONG-urilor, cadre militare, printre ace[tia reg`[indu-se [i trei inspectori ai DIICOT, etc. Parteneri ai organizatorilor în aceast` tab`r` au fost Prefectura Hunedoara, Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]` "Iancu de Hunedoara", Inspectoratul de Jandarmi "Decebal" Hunedoara, Spitalul Municipal Lupeni. Salvamont Lupeni [i Jandarmeria hunedorean` au prezentat exerci]ii demonstrative participan]ilor, vedeta edi]iei, fiind câinele de salvare-c`utare, care a identificat o "victim`" a

taberei s` se desf`[oare în condi]ii mult mai bune. A]i fost prezen]i în aceast` zon` pitoreasc` a noastr`, v` urez succes în activit`]i [i mai am o rug`minte, s` transmite]i în toate localit`]ile dumneavostr` salutul nostru, al hunedorenilor". La tab`ra de preg`tire au participat ca [i lectori [i instructori: col. Ruslan Spirea, col. Emilian Iorgu, col. Paul Vlad, plt, adj. Mihai Munteanu, Florin Vass, Gheorghe Resiga, dr. Ana Maria Neagoe [i al]ii. "An de an, programul taberei se diversific` [i cre[te calitatea preg`tirii, acest lucru fiind posibil datorit` speciali[tilor care ne-au onorat invita]ia. Mul]umesc în primul rând pre[edintelui Subfilialei de Cruce Ro[ie, primarului Cornel

Resmeri]` care m-a încurajat [i m-a motivat s` am curajul s` organiz`m [i anul acesta tabara de preg`tire, edi]ia de anul acesta fiind cea mai reu[it`. Logistic am fost ajuta]i de ISU, Jandarmerie, de domnul Emil P`r`u, de mul]ii parteneri ai subfilialei de Cruce Ro[ie Lupeni. Cel mai emo]ionant moment a fost ziua în care sau înmânat certificatele de participare la aceste cursuri de instruire, pentru c`, invita]ii no[tri nu se a[teptau ca atâtea personalit`]i din lumea politic` s` vin` s` ne vad` tabara [i activit`]ile care au avut loc aici", a spus la finalul activit`]ilor taberei, directorul Subfilialei de Cruce Ro[ie Lupeni, Simona Hîriea[u. Cei peste 100 de participan]i, la tabara organizat` de cei din Lupeni veni]i de la Ciolpani, au r`mas impresiona]i de eforturile depuse de subfiliala din Lupeni, spunând c` niciodat`, o localitate preponderent muncitoreasc` [i cu buget sc`zut a reu[it s` organizeze un

asemenea eveniment de anvergur` na]ional`, catalogând tot ceea ce a avut loc în cursul s`pt`mânii, în tab`r`, un succes deosebit, fiind totodat` încânta]i de frumuse]ile zonei [i de amintirile pl`cute de care au avut parte în timpul preg`tilor, tab`ra fiind organizat` în regim semimilitarizat. Angella DUMITRA{CU

Nedeia de pe Muntele Tuli[a a fost salvat` de liberalii hunedoreni Nedeiea de pe Muntele Tuli[a care a avut loc în 20 iulie a fost salvat` de liberalii hunedoreni. Manifestarea [i-a pierdut din str`lucirea de alt`dat`, cu toate c` [i anul acesta consilierii locali uric`neni au aprobat alocarea sumei de 2000 de lei pentru desf`[urarea în cele mai bune condi]ii a evenimentului din ziua de Sfântul Ilie, când se comemoreaz` to]i eroii c`zu]i în aprigele lupte din primul r`zboi mondial. Absen]ii zilei au fost primii edili ai ora[ului, în schimb au compensat prin num`rul lor liberalii hunedoreni care au venit de partea colegilor lor din Uricani, la una dintre cele mai mari s`rb`tori locale, care a fost ini]iat` de momârlanii din Valea de Brazi, în 1993, de Ion Pavel, Ion {andru, Ioan Pavel (a lui Cioanc`), Elena Maxer, la care au subscris p`rintele Dumitru B`loi Participan]ii la nedeie nu au mai avut parte de tradi]ionalele bucate ce se împ`r]eau odinioar` pe gratis. Pomana a fost împ`r]it` de reprezentan]ii PNL Uricani care au oferit participan]ilor tradi]ionala toc`ni]` de miel [i balmo[. În afara ceremonialului religios [i depunerile de coroane evenimetul nu a mai avut nimic deosebit. Mare parte dintre cei care au participat la aceast` nedeie au r`mas dezam`gi]i de lei aloca]i pentru acest eveniment, pentru c` ru[inea a fost sp`lat`, oare pentru proasta organizare [i se întreab` pe bun` dreptate, ce s-a f`cut cu cei 2000 de a câta oar`, de liberalii hunedoreni. (E.D.)


7

2 august 2013

La Lupeni, de Ziua Minerului, evoc`ri, Z i u a M i n e r u l u i - 4 - 6 a u g u s t 2 0 1 3 Parcul Copiilor depuneri de coroane [i spectacole B`rb`teni Ca în fiecare an, Ziua Minerului va fi s`rb`torit` [i anul acesta prim ample manifest`ri care vor cuprinde evoc`ri ale revoltei de la Lupeni din anul 1929, vor avea loc depuneri de coroane în incinta E.M. Lupeni, iar minerii vor avea o zi liber`. Directorul general al SNH, Nicolae Dr`goi a declarat c` minerii vor beneficia de tichete în valoare de 350 lei, iar evenimentele vor fi centrate la E.M. Lupeni, acolo unde vor fi a[teptate oficialit`]ile locale, jude]ene [i na]ionale, reprezentan]i ai ministerului [i organiza]iilor sindicale reprezentative la nivel de ramur`. “Ziua Minerului este un prilej de a ne aduce aminte cine sunt pentru noi, to]i, aceia care coboar` în pântecele p`mântului. Doar cei ce au coborât m`car o dat` într-o galerie de min`, într-un front de lucru, pot sim]i cu adev`rat ceea ce reprezint` mina [i pot aprecia corect efortul [i sacrificiul acestor oameni. Sunt cu gândul la cei ce au plecat dintre noi, prin m`runtaiele p`mântului , dar [i la cei ce fiindu-mi contemporani continu` s` scoat` c`rbunele care d` Lumina atât V`ii Jiului cât [i ]`rii. Tuturor le doresc s` aib` încredere în ziua de mâine [i s` le dea Dumnezeu s`n`tate [i putere de munc`. La Mul]i Ani tuturor celor ce s`rb`toresc Ziua Minerului", a ]inut s` transmit` primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeri]`. Elena DRAGOMIR

Lorena Cheregi

NEK

Lucr`ri de reabilitare de cale ferat`, la Lupeni Având în vedere adresele înaintate de administra]ia public` local` a municipiului Lupeni c`tre C`ile Ferate Române [i c`tre Societatea Na]ional` a Huilei s-a luat decizia ca trecerea la nivel de cale ferat` din imediata apropiere a Palatului Cultural s` intre în reabilitare [i s` fe modernizat`.

Municipiul Lupeni are în derulare mai multe proiecte europene care vor schimba din temelii imaginea ora[ului [i se cuvenea ca [i pasajul s` fie modernizat, mai ales c` acolo s-a ref`cut [i podul peste Jiu. Cei ala]i în trafic trebuiau s` fac` adev`rate slalomuri pintre gropile de la pasaj, iar investi]ia realizat` este bine primit` de minerii care merg zilnic la serviciu, dat [i de locuitorii din zon` sau de cei care doresc s` ajung` la [trand, acum c<nd este solicitat

la maxim. “}in s` mul]umesc SNH [i CFR pentru promptitudinea de a r`spunde cerin]elor noastre în a reabilita [i moderniza acest pasaj de trecere la nivel de cale ferat`. Sunt zeci de ani când, aici nu s-au mai f`cut asemenea lucr`ri de anvergur`, în sensul c` se vor înlocui ecartamentele [i alte piese care sunt degradate. Dup` ce se vor finaliza lucr`rile la trecerea din centrul ora[ului, vom încerca s` o reablit`m cu ajutorul celor de la C`ile Ferate [i pe cea de la Vâscoza, un loc unde se opresc trenurile [i unde exist` agen]i economici importan]i pentru municipiul Lupeni. Pe lâng` asfalt`rile care vor continua [i anul acesta, vom finaliza lucr`rile la [oseaua de centur` [i în func]ie de fonduri s` începem [i alte lucr`ri extrem de importante pentru localitatea noastr`. Iar s`pt`mâna viitoare, vom inaugura un alt obiectiv pentru zona de vest a V`ii Jiului, o nou` loca]ie modern`, investi]ie a administra]iei locale, pentru pompierii hunedoreni ce deservesc aceast` zon`", a declarat primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeri]`.

4 august Arti[ti locali N EK Ana Oprean L UKE Bogdan Toma 5 august Arti[ti locali Anne Outffit Morris 6 august Arti[ti locali Ans. {oimu[ana Lorena Cheregi Ramona Ursu Bianca Danciu Ionel Stoica Mile Povan

LUKE

Bianca Danciu

Mile Povan

,,

Nu mai putem accepta ca noi s` fim slugi la ,, al]i t`tuci

Dup` ce în [edin]a de guvern s-a stabilit ca sediul Direc]iei Regionale a Finan]elor s` r`mân` la Timi[oara, cei doi copre[edin]i ai USL Hunedoara au organizat zilele trecute o conferin]` de pres` în care au expus punctul de vedere al alian]ei hunedorene subliniind faptul c` procesul de regionalizare începe cu stângul, jude]ul Hunedoara alegându-se doar cu Direc]ia Regional` Antifraud`. "Îmi men]in punctul de vedere, c` dac` regionalizarea începe cu stângul, voi fi împotriv`. Nu vreau s` schimb`m miticii de la Bucure[ti cu miticii de Banat. Guvernul a compensat, iar Direc]ia Antifraud` va fi la Deva. Financiar ne avantajeaz`. Vor fi o sut` de posturi noi înfiin]ate, iar fiecare loc de munc` este important. Dar dac` vor merge lucrurile încontinuu a[a, regionalizarea nu m` va avea în echip` politic [i administrativ, pentru c` nu cred c`, a[a cum s-a pornit, va fi o dezvoltare unitar` a tuturor jude]elor. Nu-i condamn pe timi[oreni. Eu [i Lauren]iu Nistor avem dezavantajul s` nu fim reprezenta]i la prim nivel la Guvern. Poate dac` eu eram socrul lui Ponta, alta era situa]ia.(...) Voi avea o discu]ie cu colegii mei din conducerea partidului. Le spun [i lor c` nu le voi mai fi partener dac` se mai continu` a[a. Dorim s` nu mai fie nicio institu]ie regional` la Timi[oara. Au destule", a declarat pre[edintele PNL, Mircea Ioan Molo]. {i copre[edintele USL, Lauen]iu Nistor, vrea s` existe o negociere direct`, politic` cu to]i liderii USL din zona de vest a ]`rii, pentru a se g`si un numitor comun în ceea ce prive[te regionalizarea. "Am mai spus [i repet. Nu voi fi de acord ca descentralizarea de la Bucure[ti s` se fac` prin centralizarea puterii la Timi[oara. Vreau ca s`pt`mâna viitoare s` avem o întâlnire USL cu liderii din celelalte trei jude]e, ca s` ne punem de acord asupra regionaliz`rii [i s` evit`m lobby-ul [i alte presiuni. Pentru c` dac` se mai continu` a[a, nu mai putem accepta ca noi s` fim slugi [i al]ii t`tuci. Regionalizarea trebuie s` fie în folosul tuturor. S`pt`mâna viitoare vom încerca s` avem o prim` dezbatere", a concluzionat pre[edintele PSD Hunedoara, Lauren]iu Nistor. Elena DRAGOMIR


8

2 august 2013

Daria crede \n minuni

Cot` slab` pentru Daria Vi[`nescu Cu 36 de juc`toare din Rusia, 15 din Georgia, [ase din Ucraina, patru din Armenia [i trei din Lituania la start, Campionatul European din Serbia are un grad de dificultate extrem de ridicat. Daria Vi[`nescu, cu un coeficient ELO de 2061 era cotat` a 131-aa pe lista de start a competi]iei pe care se afl` 168 de juc`toare, iar dup` cinci runde ocup` locul 114 cu dou` puncte, în contextul în care tot dou` puncte are [i juc`toare de pe locul 106. {ahista de 17 ani Daria Vi[`nescu, de la Clubul de {ah Deva, mezina delega]iei României la Campionatul European Individual de senioare, are dou` puncte dup` primele cinci runde ale turneului de la Belgrad. Sportiva din Valea Jiului a ob]inut o victorie cu o juc`toare modest`, dou` remize cu [ahiste de top [i a suferit dou` înfrângeri. Daria care e maestr` FIDE mai are nevoie de câteva rezultate bune cu adversare cu coeficient Elo ridicat, pentru a realiza norma de "maestr` interna]ional`" pe care [i-a propus-o ca obiectiv. {ahista de 17 ani care are dubl` legitimare la Clubul de {ah Deva [i CS Medicina Timi[oara a ob]inut o singur` victorie cu sârboaica Andjela Sarjanovic (coeficient Elo 1655), în runda a cincea, disputat` sâmb`t`. În plus,

Daria a remizat cu dou` [ahiste valoroase, Masha Klinova (Israle, Elo - 2322) în runda a doua [i Svetlana Shulakova (Rusia, Elo 2194) în runda a treia. {ahista noastr` a fost învins` de Maia Lomineishvili (Georgia, Elo - 2351) [i Alina Balaian (Rusia - Elo 2237). Asear`, în runda a [asea, Daria a jucat în compania ucrainiencei Elena Cherednichenko (Elo 2167). "Victoria cu sârboaica nu valoreaz` prea mult, pentru c` ea are Elo mic, îns` o ajut` s` întâlneasc` adversare valoroase. În schimb, cele dou` remize cu juc`toare de rang înalt sunt bine cotate. Daria are nevoie în ultimele [ase runde s` ob]in` cam 2,53,5 puncte în compania unor juc`toare cu Elo ridicat, pentru a îndeplini norma de Maestr` Interna]ional` pe care [i-o dore[te. Nu se poate preciza un punctaj exact necesar pentru aceasta, deoarece norma se va calcula pe baza valorii [i locului final ocupat de adversarele sale. Trebuie precizat c` majoritatea adversarelor ei de la Europene sunt mai puternice decât antrenorii din ]ar`. Nu [tiu ce inspira]ie va avea, pentru c` doar talentul ei nu e de ajuns în fa]a valorii [i experien]ei

Vlad Tudorache, salt la Dinamo II Vlad Tudorache, fiul cunoscutului antrenor Marin Tudorache a f`cut un pas important în cariera sa de juc`tor. Astfel, fotbalistul, un abonat al loturilor na]ionale de juniori a fost cooptat de Dinamo II pentru meciurile din Liga a II-a. Tudorache junior a f`cut saltul de la Liga a IV-a, Universitatea Petro[ani, fiind ultima forma]ie care talentatul juc`tor de 18 ani a evoluat ca mijloca[. "E un început pentru el chiar dac` este în probe. Are [anse s` r`mân` acolo, dar totul depinde el. Important este faptul c` echipele mari pun mare accent pe tineri. Eu sper s` reu[easc`", a declarat tat`l acestuia, Marin Tudorache.

,,

Nu avem niciun senior

adversarelor", a spus Corneliu Hot`ran, pre[edintele Clubului de {ah Deva. Nici celelalte [apte [ahiste din România nu se descurc` prea grozav la acest turneu. Cel mai bine situat` este lidera echipei Corina Peptan (Elo2439) care ocup` locul 13 cu patru puncte, la 0,5 puncte de primele trei clasate: Aleksandra Goryachkina (Rusia, Elo - 2401), Deimante (Lituania, Elo - 2363) [i Nino Khurtsidze (Georgia, Elo - 2443) care au 4,5 puncte. Celelalte juc`toare din România ocupau, înaintea rundei a [ase de ieri, urm`toarele locuri: Elena Cosma - 37, Mihaela Sandu - 51, Carmen Voicu - 66, Irina Bulma - 76, Cristian Foi[or - 101, Liliana Olea - 128. Loreda ana a JUGLEA

F`r` drept de promovare un an,

Soarta Jiului se decide pe 6 august Echipele din jude] care vor s` participe în sezonul 2013-2014 al campionatelor Ligiilor a IV-a [i a V-a Hunedoara

,,

Cât prive[te echipa Jiul Petro[ani, proasp`t afiliat` la Asocia]ia Jude]ean` de Fotbal Hunedoara, Marin Tudorache spune c` este de muncit la alc`tuirea lotului. Deocamdat` nu avem la dispozi]ie decât juniori din propria pepinier`. Nu avem la dispozi]ie nici m`car un senior. Vom vedea ce vom face. Important este s` începem sezonul în Liga a IV-a ", a declarat Marin Tudorache. Pân` pe data de 6 august Jiul va afla dac` va fi oficial sau nu în Liga a IV-a. (L.J.)

Patricia Vizitiu, prezentat` oficial la noua sa echip` de top Marea handbalist` din Valea Jiului, Patricia Vizitiu [i colega sa Talida Tolnai au ajuns de ceva timp în Slovenia. Româncele au semnat contracte cu Krim Ljubljana, echip` care a participat în semifinalele Ligii Campionilor din acest sezon. Patricia Vizitiu [i Talida Tolnai vor juca sezonul viitor în Champions League. Cele dou` handbaliste de la Uskudar BSK (Turcia) au semnat un contract cu Krim Ljubljana. La campioana Sloveniei a ajuns în aceast` var` [i "galactica" Oana Manea, astfel c` la Krim, fosta echip` a lui Lumini]a Hu]upan, vor juca trei reprezentante ale "tricolorilor". În acest sezon, Krim a ajuns pân` în semifinalele Ligii Campionilor, unde a fost învins` de Larvik. Slovenele au îns` în palmares dou` trofee europene cucerite în 2001 [i 2003 [i alte trei finale. La Krim mai evolueaz` nume importante precum Jelena Grubisic, Andrea Peneziæ sau Daniela Piedade.(L.J.)

mai au la dispozi]ie înc` o s`pt`mân` s` se înscrie. Termenul limit` pentru depunerea cererilor va expira mar]i, 6 august la ora 14:00. În zilele de 7 [i 8 august în func]ie de câte echipe se vor înscrie se va stabili programul [i datele de disputare ale meciurilor

din cele dou` campionate organizate de Asocia]ia Jude]ean` de Fotbal (AJF) Hunedoara. Pân` acum din cele 16 echipe care au încheiat campionatul precedent al Ligii a IV-a pe teren doar CS Ghelari [i-a exprimat inten]ia de a continua în Liga a Va, doar cu echipa de seniori. Locul l`sat gol nu va fi ocupat cum ar fi firesc de campioanele Ligii a V-a din sezonul 2012-2013 - Cetate R`chitova [i Keysistemsro Ribi]a care nu se pot baza pe un buget asigurat pentru a duce la bun sfâr[it sezonul viitor, îns` ar putea fi umplut de noua echip` a municipiului Deva, FC Cetate. "Pe data de 6 august se va decide dac` vom fi sau nu accepta]i în Liga a IV-a pân` atunci ne preg`tim cu juniorii la stadion. Dac` vom fi accepta]i nu vom avea drept de promovare", a declarat vicepre[edintele George Boboc.(L.J.)

Handbalistele de la CSM Cetate Deva vor juca în primele cinci etape ale Ligii Na]ionale cu trei dintre echipele de top ale primului e[alon valoric, s-a stabilit în urma tragerii la sor]i ce a avut loc la Bucure[ti. Marian Muntean, pre[edintele grup`rii devene, consider` c` programul competi]ional este infernal, dar are preten]ia ca echipa s` se ridice la nivelul investi]iilor f`cute [i s` ob]in` rezultate valoroase, conforme obiectivului propus. "Sper ca noile juc`toare [i noul tehnician s` demonstreze c` respect` condi]iile excelente - financiare [i de preg`tire - oferite de club [i s` arate un joc bun [i o atitudine de profesioniste în teren. Îmi doresc ca echipa s` se claseze pe unul dintre primele [ase locuri ale clasamentului, pentru a juca în play-off. Eu îndr`znesc chiar un pronostic [i spun c` putem câ[tiga meciul din prima etap` de la Bra[ov, cu Corona", a spus Muntean. CSM Cetate Deva î[i va începe seria meciurilor amicale în aceast` s`pt`mân`, urmând s` participe la un turneu interna]ional la Tg. Mure[, începând cu data de 2 august. Loredana JUGLEA

Program infernal


2 august 2013

9

Renega]i de {tiin]a Petro[ani,

Daniel Cojocaru, Marian Sab`u [i C`t`lin Sab`u au ajuns direct \n Superlig` Bucovina, se va desf`[ura duminic`, 11 august, începând cu ora 10.00. Etapa a XIII-a, programat` pe data de 17 august, îi va aduce fa]` în fa]` pe: RCM Gala]i - RC Bârlad - ora 13.00; CSUAV Arad - RC Stejarul Buz`u - ora 10.00. În cadrul aceleia[i etape, dar pe 18 august, se vor întâlni: {tiin]a Petro[ani - CSM Bucovina - ora 10.00; CS Poli Agro Ia[i - CS N`vodari - ora 10.00. Etapa a XIV-a, de pe 24 august, include patru meciuri conform urm`torului program: CS N`vodari - RCM Gala]i ora 13.00; CSM Bucovina - CS Poli Agro Ia[i - ora 13.00; RC Stejarul Divizia Na]ional` de Seniori revine Buz`u - {tiin]a Petro[ani - ora 10.00; RC Bârlad Divizia Na]ional` de Seniori la rugbi, acolo CSUAV Arad - ora 10.00. unde evolueaz` [i {tiin]a Petro[ani revine în centrul Revine [i Superliga aten]iei. Astfel s-au programat meciurile Play-Outulu isi Play-Off-ului. Etapa a XI-a va avea loc pe 3 Prima etap` a Play-Out-ului SuperLigii august, iar cele patru meciuri ale sale sunt: CSM CEC Bank va debuta vineri, 2 august, cu partida Bucovina - RCM Gala]i - ora 15.00; RC Stejarul dintre Dinamo [i Universitatea Cluj, meci prograBuz`u - CS N`vodari - ora 14.00; RC Bârlad - CS mat s` înceap` la ora 10:00. Pe 3 august în cadrul Poli Agro Ia[i - ora 10.00; CSUAV Arad - {tiin]a primei etape a Play-Off-ului se vor înfrunta Petro[ani - ora 10.00. O s`pt`mân` mai târziu va diminea]a la 10:00 RCM UV Timi[oara [i RCJ avea loc etapa a XII-a, pe 10 august fiind progra- Farul Constan]a, pentru ca în aceea[i zi, dup`-amimate s` joace: RCM Gala]i - CSUAV Arad - ora aza de la ora 18:00, CSM {tiin]a Baia Mare s` aib` 10.00; {tiin]a Petro[ani - RC Bârlad - ora 10.00; CS o nou` confruntare cu CSA Steaua. A doua etap` a Poli Agrovs- RC Stejarul Buz`u - ora 10.00. Cea Play-Off-ului, ce urmeaz` s` aib` loc pe 10 august, de a patra partid`, cea dintre CS N`vodari [i CSM va cuprinde partidele dintre RCM UV Timi[oara [i

Fo[tii juc`tori ai echipei de rugby {tiin]a Petro[ani, Daniel Cojocaru, C`t`lin Sab`u [i Marian Sab`u, la serviciile c`rora gruparea din Valea Jiului a renun]at, au ajuns direct la Cluj acolo unde echipa local` evolueaz` în Superlig`. "Am dat probe de joc [i am fost accepta]i. Deocamdat` vom juca în Cupa României [i în Campionatul de Rugbi în 7. Au fost foarte mul]umi]i de cum ne-am prezentata, iar pentru noi ar fi un pas înainte", a declarant fostul c`pitan al "studen]ilor", Daniel Cojocaru. Conducerea {tiin]ei s-a desp`r]it de mai mul]i juc`tori de baz` motivând c` se vrea împrosp`tarea lotului [i performan]`.

Bronz la Balcaniad` La Balcaniada din Bulgaria, România a ob]inut 10 medalii de aur, patru de argint [i [apte de bronz, clasându-se pe primul loc în clasamentul oficial feminin [i pe locul secund în ierarhia masculin`, la întreceri fiind

prezen]i sportivi din 12 ]`ri: Albania, Armenia, Bosnia-Her]egovina, Bulgaria, Croa]ia, Grecia, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia [i Turcia. Consiliul Federal al Federa]iei Române de

Atletism a ales dintre medalia]ii de la Balcaniad` lotul ce va face deplasarea la Campionatele Mondiale de seniori de la Moscova (10-18 august). Atletul hunedorean Andrei Deliu a cucerit medalia de bronz la Campionatele Balcanice ale seniorilor, de la Stara Zagora (Bulgaria), dup` ce a reu[it o s`ritur` de 4,80 metri în proba de s`ritura cu pr`jina. Sportivul antrenat de Florin Bucur a fost devansat de un grec [i un croat, ambii cu s`rituri de peste cinci metri. "Performan]a lui Andrei este foarte valoroas`, mai ales c` el are doar 20 de ani [i a fost cel mai tân`r din concurs. Este important c` atletismul hunedorean reu[e[te s` fie pe podium [i la nivel de seniori, dup` rezultatele excelente ale junioarelor", a spus antrenorul Florin Bucur, de la SCM Deva. De altfel, Delega]ia României a fost pe val la cea 66-a edi]ie a Campionatelor Balcanice - seniori, de la Stara Zagora (Bulgaria), atle]ii tricolori încheind competi]ia cu un total de 10 titluri, un sfert din cele 40 "puse la b`taie". Loredana JUGLEA

CSM {tiin]a Baia Mare (ora 10:00) [i dintre RCJ Farul Constan]a [i CSA Steaua (ora 18:00). Partida din cea de a doua etap` a Play-Out-ului îi va aduce fa]` în fa]` pe juc`torii de la Dinamo [i pe cei de la CSM Bucure[ti Olimpia în data de 11 august la ora 10:00. Ultima etap` a Play-Off-ului, ce urmeaz` s` se desf`[oare pe 7 septembrie, îi aduce împreun` pe RCM UV Timi[oara [i CSA Steaua. Play-Out-ul se va încheia cu meciul dintre CSM Bucure[ti Olimpia [i Universitatea Cluj, care va avea loc pe 8 septembrie de la ora 10:00. Spectacolul rugbystic se va continua cu semifinalele programate s` se desf`[oare pe 28 septembrie [i va cunoa[te apogeul pe 5 octombrie când se vor disputa finalele. Loredana JUGLEA

Campioana din Vale atac` Mondialele A[a dup` cum v-am informat, sportiva Laura Gavriliuc (ctg. 67 de kg) de la CS{ Petro[ani preg`tit` de Gheorghe R`ducu a ob]inut medalia de argint [i titlul de vicecampioan` na]ional` la Campionatul Na]ional de lupte libere seniori, desf`[urat la Chiajna. Laura se afl` acum în preg`tire cu lotul na]ional la Izvorani în vederea

particip`rii la Campionatul Mondial, din luna august, de la Sofia, Bulgaria, unde are ca [i obiectiv o medalie. La aceea[i competi]ie, surorile Simona [i Ramona Pricob de la CSS Hunedoara, [i ele junioare, au ob]inut medaliile de bronz în limitele categoriilor 55 [i 72 de kilograme. L.J.


10

2 august 2013

Consiliul Local al Municipiului Lupeni Hot`r<rea nr. 62 / 2013 privind aprobarea proiectului "Înfiin]are Centru de Informare [i Promovare Turistic` (CNPIT) în sta]iunea Straja, jud. Hunedoara" [i a cheltuielilor legate de proiect hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi

conexe aferente proiectului, precum [i suportarea de c`tre Consiliul local al Municipiului Lupeni a resurselor financiare necesare implement`rii optime a proiectului, în condi]iile ramburs`rii/ decont`rii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. Art. 5 - Consiliul local al Municipiului Lupeni asigur` sustenabilitatea proiectului [i proprietatea infrastructurii construite pentru o perioad` de minim 5 ani dup` finalizare/ dare în exploatare [i asigura exploatarea [i între]inerea în aceast` perioad`. Art. 6 - Se imputerniceste Primarul Municipiului Lupeni, domnul Resmerita Cornel, s` semneze în numele Consiliului Local al Municipiului Lupeni toate documentele necesare ob]inerii finan]`rii precum [i Contractul de Finan]are. Art. 7 - Prezenta hot`râre se comunic` Institu]iei Prefectului jude]ului Hunedoara în vederea exercit`rii controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Lupeni [i Compartimentului Programe, Prognoze [i Dezvoltare European` fiind adus` la cuno[tin]` public` prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. Lupeni, 18 iulie 2013

Având în vedere Programul Opera]ional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia European` [i lansat la nivel na]ional în data de 13 iulie 2007; În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritar` 5 Dezvoltarea durabil` [i promovarea turismului, Domeniul major de interven]ie 5.3. - Promovarea poten]ialului turistic [i crearea infrastructurii necesare, în scopul cre[terii atractivit`]ii României ca destina]ie turistic`, Operatiunea - Crearea Centrelor Na]ionale de Informare [i Promovare Turistic` (CNIPT) [i dotarea acestora Analizând Nota de Fundamentare a Primarului Municipiului Lupeni, Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni, precum [i de raportul comisiilor de specialitate a Consiliului local al privind alocarea sumei de 8.000 lei din bugetul local, Municipiului Lupeni; cap. 61.02. "Ordine public` [i siguran]` na]ional`" subcapitolul În temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (2) [i art. 115 alin. (1) 61.02.05. - Protec]ie civil` [i protec]ie contra incendiilor, pentru lit. "b" din Legea Administra]iei public` locale nr. 215/ 2001, repuborganizarea unei tabere de preg`tire în domeniul situa]iilor de licat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare urgen]` în perioada 22 - 27 iulie 2013 HOT~R~{TE: hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu unaArt. 1 - Se aprob` proiectul "Infiin]are Centru de Informare [i nimitate de voturi Promovare Turistic` (CNPIT) în sta]iunea Straja, jud. Hunedoara" în valoare totala de 629.999,86 lei, finantat din fonduri structurale, Programul Operational Regional, Axa prioritar` 5 - Dezvoltarea duraAvând în vedere prevederile Legii nr. 481/ 2004 privind probil` [i promovarea turismului, Domeniul major de interven]ie 5.3. - tec]ia civil`, modificat` [i completat` prin Legea nr. 212/ 2006, ale Promovarea poten]ialului turistic [i crearea infrastructurii necesare, în ordinului Ministrului Administra]iei [i Internelor nr.

Hot`r<rea nr. 63 / 2013

scopul cre[terii atractivit`]ii României ca destina]ie turistic`, Operatiunea - Crearea Centrelor Na]ionale de Informare [i Promovare Turistic` (CNIPT) [i dotarea acestora, conform anexei care face parte integranta din hotarare. Art. 2 - Se aprob` Studiul de Fezabilitate pentru proiectul "Infiin]are Centru de Informare [i Promovare Turistic` (CNPIT) în sta]iunea Straja, jud. Hunedoara". Art. 3 - Se aprob` contribu]ia proprie a Consiliului Local al Municipiului Lupeni, jud. Hunedoara, în suma de 10.186,72 lei reprezentând 2% din valoarea totala eligibil` a proiectului. Art. 4 - Se aprob` toate cheltuielile neeligibile în valoare de 0,00 lei, inclusiv TVA în valoare de 120.663,82 lei, toate cheltuielile

712/ 2005 pentru aprobarea Dispozi]iilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii [i stingerii incendiilor [i instruirea în domeniul protec]iei civile se organizeaz` în perioada 22 - 27 iulie 2013 o Tab`r` de preg`tire în domeniul situa]iilor de urgen]` în zona de agrement Br`i]a - Lupeni, în colaborare cu subfiliala de Cruce Ro[ie Lupeni; Analizând Expunerea Primarului Municipiului Lupeni [i avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. "b" [i "d", alin. (4) lit."a", alin. (6) lit. "a" pct. 1 [i 8, alin. (7) lit. "a" precum [i ale art. 45 din Legea administra]iei publice locale nr. 215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 - În vederea organiz`rii unei tabere de preg`tire în domeniul situa]iilor de urgen]` în perioada 22 - 27 iulie 2013, în zona de agrement Br`i]a Lupeni, se aloc` din bugetul local, capitolul 61.02. "Ordine public` [i siguran]` na]ional`", subcapitolul 61.02.05. - Protec]ie civil` [i protec]ie contra incendiilor, suma de 8.000 lei. Art. 2 - Hot`rârea se va comunica Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara în vederea exercit`rii controlului cu privire la legalitate fiind adus` la îndeplinire de c`tre Primar, Direc]ia Economic` [i Inspector Protec]ia Civil` din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Lupeni iar la cuno[tin]` public` prin grija Secretarului municipiului Lupeni. Lupeni, 18 iulie 2013

Pre[edinte de [edin]` REMUS MALACIA

CONTRASEMNEAZ~- SECRETAR Jr. MARIUS CLAUDIU B~LOI


11

2 august 2013

VREMEA 2- august 2013 Vineri, 2 august

S<mb`t`, 3 august

Duminic`, 4 august

Luni, 5 august

Mar]i, 6 august

Miercuri, 7 august

Joi, 8 august

14°C / 29°C Par]ial \nsorit

13°C / 30°C |nsorit

13°C / 30°C |nsorit

14°C / 31°C |nsorit

13°C / 31°C Mai mult \nsorit

13°C / 30°C Mai mult \nsorit

13°C / 30°C |nsorit

|n rai, Dumnezeu st` de vorb` cu c<]iva rom<ni: - Cum o duc moldovenii t`i {tefane? - R`u, Doamne, r`u … - Cum a[a? - P`i jum`tate sunt \n Spania, jum`tate \n Rusia. - Da ardelenii t`i, Iancule ? - Bini[or Doamne…

Re]ete de week-e end Spaghete cu carne Ingrediente: 300 g spaghete, 2 linguri de ulei, 1 ceap` t`iat` m`runt, 1 morcov mediu t`iat m`runt, 1 ardei gras t`iat felii, 1/2 ardei iute t`iat rondele, 1 ardei kapia copt, t`iat f<[ii, 400g ciuperci proaspete, 150 g c<rnat afumat, 300 g carne tocat`, 400 g ro[ii tocate (sau 4 ro[ii mari, decojite [i t`iate m`runt), sare, 1/2 linguri]` praf de usturoi (sau 1 c`]el de usturoi pisat), 1/4 linguri]` piper, 1/4 linguri]` boia iute, 1/2 linguri]` busuioc uscat, 1/2 linguri]` oregan uscat, 30 g unt, 250 g ca[caval ras. Preparare: Spaghetele se pun la fiert \n mult` ap` cu sare. |ntr-o tigaie mai mare se \ncinge uleiul [i se c`le[te ceapa cu ardeiul gras [i ardeiul iute. Se adaug` c<rnatul afumat decojit [i m`run]it [i carnea tocat`. Se adaug` ro[iile cu suc cu tot, ciupercile, morcovii [i ardeiul copt. Se presar` mirodeniile (usturoi, piper, boia iute, busuioc, oregan, sare). Se las` s` fiarb` \ncet la foc mediu-mic.

Bancul s`pt`m<nii - I-aauzi! P`i de ce ? - Jum`tate sunt \n Italia, jum`tate sunt \n Germania! - Da’ oltenii t`i, Tudore? - Foarte bine, Doamne ! - Bravo! Cum a[a ? - P`i jumatate sunt \n Timi[oara, un sfert \n Camera Deputa]ilor [i restul \n Senat. Spaghetele fierte se scurg de ap` [i se amestec` cu untul. |n caserola care merge la cuptor se a[az` spaghetele, deasupra con]inutul tig`ii [i se acoper` totul cu ca[cavalul ras. Se las` la cuptor 20 de minute la foc iute, p<n` c<nd ca[cavalul este complet topit [i un pic rumenit). Chec cu miere de albine Ingrediente: Pentru 2 checuri mari: 8 ou` mari, 1/2 kg miere de albine, 200 g. unt, 400 g nuci m`cinate, o l`m<ie, 1 praf de copt, 100 g f`in`, 5 linguri zah`r. Preparare: Untul [i mierea de albine se pun \ntr-un castron pe un vas cu ap` cald` pentru a se topi [i a se p`stra c`ldu]e. Nuca m`cinat` se amestec` cu faina, praful de copt [i coaja de l`m<ie. Albu[ul se bate spum`, se adaug` zah`rul pe r<nd c<te o lingur`, zeama de l`m<ie apoi g`lbenu[urile. |n aceast` compozi]ie se toarn` mierea de albine cu unt (pu]in c`ldu]e) apoi se amestec` [i nucile cu f`in` [i coaja de l`m<ie. Se amestec` u[or, se toarn` \n dou` t`vi unse [i tapetate, se d` la cuptor la foc potrivit aproximativ 30 minute.

HOROSCOP LEU Trigon astral \n care este implicat [i Soarele, astrul protector; \n zilele urm`toare, pe plan personal, Liviu P\r]ac va trebui s` te canalizezi mai mult spre tine, s` \]i satisfaci capriciile, ca s` po]i evita frustr`rile. |n ultimul timp, energia ta a fost orientat` mai mult \n exterior, c`tre al]ii [i acest lucru, dus la extreme, poate fi d`un`tor. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este FOCALIZARE. FECIOARA Mercur sub semnul Scorpionului; planurile voastre, Fecioarelor, \n care a]i depus atât de mult` energie, nu au dat rezultatele scontate [i v-a]i dat seama de gre[elile f`cute. Acum a sosit timpul introspec]iei, când este necesar s` v` interioriza]i, pentru a asimila acele experien]e. |nv`]a]i din trecut [i viitorul va fi unul mai bun. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este ANALIZA. BALAN}A Venus \n trigon cu Soarele [i Luna; perspectivele de câ[tig sunt promi]`toare \n aceast` perioad`, din mai multe puncte de vedere, a[a c` nu te l`sa [i comunic` cu to]i cei cu care intri \n contact, \n discu]ii referitoare la bani. Te vei mira de unde pot s` \]i vin` beneficiile… Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este BANUL. SCORPION Micul benefic Venus, patroana banilor, te ajut` \n aceast` perioad` s` \]i rotunje[ti veniturile cu mici afaceri legate de familie. Este indicat s` cheltuie[ti c<t mai pu]in [i s` te preg`te[ti cu punga plin` pentru s`rb`tori. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este REZERVA. S~GET~TOR Jupiter sub semnul direct al Balan]ei; \n perioada imediat` se va putea men]ine oportunitatea unui câ[tig rapid, iar un demers nou \n parteneriat cu o persoan` apropiat` se poate anun]a reu[it. |n via]a personal`, partenerul va avea îns` mare nevoie de tine. Fii al`turi de acesta! Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este NOROC. CAPRICORN Saturn sub semnul Pe[tilor; \n perioada imediat`, Capricornilor, va fi indicat s` v` p`stra]i discre]ia chiar [i fa]` de acele cuno[tin]e pe care \i considera]i prieteni, altfel putând da ap` la moar` celor care v` sap` \n secret. Ignoran]a este îns` arma cu care va trebui s` lupta]i. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este LINI{TE. V~RS~TOR Pluton sub semnul Lirei; \n zilele urm`toare se prev`d nori negri \n via]a ta sociala, îns` ajutorul \]i vine chiar din rela]ia de dragoste, \n care se anun]` lucruri bune, influen]ate direct de romanticul Neptun. Nu v` agita]i prea tare, unele lucruri nu-[i pot g`si rezolvarea pe loc. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este CUPLU. PE{TI Luna sub semnul Taurului; \n perioada imediat`, Pe[tilor, energia voastr` se va g`si pe o panta ascendenta, dar pe la sfâr[itul s`pt`m<nii, pot ap`rea tulbur`ri de somn. Evita]i stresul intens [i oferi]i-v` mici momente de relaxare. Nu sunt recomandate mânc`rurile grele. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este ENERGIE. BERBEC Marte, astrul protector, sub semnul Tigrului chinezesc; ce-i prea mult nu-i s`n`tos ar fi proverbul care v` va ajuta Berbecilor s` v` feri]i de excesele la care sunte]i expu[i \n zilele care urmeaz`. Ve]i avea sentimentul ca a]i f`cut lucrul cel drept. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este EXCES. TAUR Venus sub semnul Gemenilor; nu te împotrivi schimb`rii \n zilele care urmeaz`. Saturn se va ocupa direct, dup` cum \i st` \n fire, cu îndep`rtarea acelor situa]ii [i persoane din via]a ta care nu \]i mai sunt de folos, indiferent c<t de obi[nuit e[ti cu ele. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este EFICACITATE. GEMENI Helios \n coborâre astrala constelat`; aten]ie \n familie, deoarece cei mai \n vârsta detest` lucrurile neduse p<n` la cap`t [i nu \]i vor permite s` începi proiecte noi, p<n` când cele vechi nu sunt duse la bun sfâr[it. Cere ajutor dac` nu faci fa]` timpului. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este |NCREDERE. RAC Nimic nou sub nouri pentru semnul vostru zodiacal. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este PLICTISEAL~. Pentru to]i nativii din zodiac Energiile negative - specifice acestei perioade de var` - ne pot ocoli \n cazul \n care, oriunde [i oricând: Ne iubim cât mai mult …


12

2 august 2013

Ma[inile ob]inute prin partaj nu mai sunt scutite de la plata timbrului de mediu Autoovehhiculele doobândite prin partaj nu voor mai fi scutite de la plata timbbrului de mediu, autoorit`]ile descooperind c` sunt ma[ini secoondhand cumpp`rate din statele Uniunii Euroopene în cooprooprietate, dar cumpp`r`toorii fac partajul la nootariat asuppra ma[inii înainte de înmatriculare. Decizzia a foost luat` de Guvern în cadrul [edin]ei de miercuri. Autorit`]ile au descoperit c` mul]i dintre cei ce apelau la "partaj" se sustr`geau doar de la plata taxelor, pentru c` vechea formul` a legii a fost interpretat` în mod eronat. "S-a creat un mecanism de eludare a pl`]ii timbrului prin achizi]ionarea unui autovehicul second-hand din spa]iul comunitar în coproprietate, iar anterior înmatricul`rii acestuia coproprietarii fac partajul pe cale notarial`, prin buna învoial`, asupra autovehicului respectiv. Prin urmare, prin neplata timbrului de mediu de c`tre coproprietarul dobânditor, se creeaz` atât o discriminare între beneficiarii excep]iei [i cei care sunt obliga]i la plata timbrului prin achizi]ionarea

autovehicului second-hand tot din spa]iul comunitar, cât [i un prejudiciu adus bugetului general consolidat", explic` Guvernul. Executivul mai arat` c` acela[i mecanism de eludare poate fi folosit [i în cazul autovehiculelor noi, achizi]ionate în regim de coproprietate, prin partajarea pe cale notarial` a autovehiculului anterior înmatricul`rii. Un notar din municipiul Petro[ani a refuzat s` încheie acte de partaj asupra ma[inilor sus]inând c` de[i legea e bun`, interpretarea ei nu este, iar prin acest procedeu al partajului cei care aduc ma[ini din str`in`tate se eludeaz` de la plata taxelor. "Au fost foarte mul]i cei care au cerut acest lucru. M-au sunat [i noaptea, dar am refuzat, nu am încheiat niciun astfel de document. Pentru a se face partajul unui bun trebuie dou` condi]ii, atunci când doi so]i divor]eaz` sau atunci când o societate se desfiin]eaz` iar ma[ina firmei este trecut` pe unul dintre asocia]i. Orice altceva reprezint` o vânzare simulat`, o eludare

NOU!!!

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI  Laboratorul de Produc]ie - Cofet`rie Patiserie Str. Lunca (l<ng` S.C. UPSROM [i Fabrica de Tricotaje) DADUCE |N CASELE DUMNEAVOASTR~: CELE MAI GUSTOASE {I DELICIOASE SPECIALIT~}I: Torturi de ciocolat`; Torturi cu fri[c`; Torturi cu fructe; Sortimente diversifi cate de pr`jituri; Fursecuri; Alune pr`jite; Alte sortimente. D PRELU~M {I ONOR~M ZILNIC COMENZILE PENTRU TOATE OCAZIILE: Mese fes tive; Nun]i; Botezuri; Alte evenimente. Telefon secretari at: 0254-5 542472, 0372-7 764439; LABORATOR 315 0733-9 960320; DEPOZITUL 342 - 0733-9 960319.

de la plata taxelor, o evaziune fiscal`", a declarat notarul. Potrivit datelor, la nivelul Serviciului de Înmatricul`ri Auto Hunedoara, în numai trei s`pt`mâni ale lunii iulie au fost depuse aproximativ 390 de dosare care con]ineau actul notarial prin care proprietarul ma[inii era scutit de la plata taxei auto pentru c` ob]inuse autovehiculul în urma unui partaj.(M.M.)

Alexandru L`utaru [i-a dat demisia din PDL Un consilier local al PDL Petro[ani [i-aa dat, miercuri, demisia din partid, dup` ce a fost numit coordonator al Partidului Mi[carea Popular` pe jude]ul Hunedoara. Alexandru L`utaru [i-a depus, miercuri, demisia la organiza]ia PDL Petro[ani, acesta urmând a-[i pierde [i calitatea de consilier în legislativul municipiului Petro[ani. Pre[edintele PDL Petro[ani, Tiberiu Iacob-Ridzi, declara c` urm`torul pe lista partidului, pentru consiliul local, este Marius Rad. Alexandru L`utaru a fost desemnat, în weekend, coordonator al Partidului Mi[carea Popular` filiala Hunedoara. Fostul inspector [ef al I{J Hunedoara, sus]ine c` vrea s` fac` o altfel de politic` [i c` va încerca s` construiasc` în jude]ul Hunedoara o "mi[care popular` pentru popor". Alexandru L`utaru a fost inspectoul general al Inspectoratului {colar Jude]ean Hunedoara pe guvernarea PDL, iar în vara anului trecut a ajuns consilier local la Petro[ani pe lista USP (alian]a format` pentru alegerile locale din Hunedoara de PDL, UNPR [i PN}CD).(M.M.)

,, ,, {trandul COMEXIM R Lupeni

Ziar  
Ziar  

Săptămânal de informaţie, anchete şi atitune

Advertisement