Page 1

Anul XV Num`rul 711 4 aprilie 2014 z 12 pagini z Pre]: 1 RON

S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

Investi]ii pentru buzunarele masonilor

Leg`turi oculte la Apa Serv Valea Jiului

ANUN}

|ncep<nd de miercuri 09.04.2014 p<n` joi 10.04.2014 \ntre orele 09.30 - 16.30 Organiza]ia PSD Lupeni \n parteneriat cu firma LENT OPTIK v` ofer`: CONSULTA}II GRATUITE LA OCHI [i m`surarea tensiunii arteriale pentru to]i locuitorii, efectuate de c`tre speciali[ti din Bucure[ti cu aparatur` de ultim` genera]ie. V` a[tept`m la sediul PSD Lupeni din: Aleea Plopilor nr. 1 (vis-a-vis de ANAF) tel: 0734-727315 Consulta]iile se fac \n ordinea sosirii la sediu. DE ASEMENEA SE POT ACHIZI}IONA {I OCHELARI!

Pensiile vor fi pl`tite anticipat, \nainte de Pa[te

pa g. 6

La Lupeni, proiectele europene au primit sprijin guvernamental pa g. 7

Vila din Vulcan a lui Emil Bercea, pr`dat` de ho]i

pa g. 12

T<rgul florilor la Petro[ani Aten]ie unde parca]i ma[ina!

pa g. 12

pa g. 12


2

,,

4 aprilie 2014

ROLUL {I ATRIBU}IILE CONSILIULUI ,, CONCUREN}EI |N PLAN LOCAL

Consiliul Concuren]ei, Direc]ia Teritorial` - Inspectoratul de concuren]` Hunedoara organizeaz` în parteneriat cu Mediul de afaceri [i autorit`]ile publice locale din jude]ul Hunedoara, are pl`cerea s` v` invite în data de 04 aprilie 2014, ora 10, în Sala de conferin]` Wien Events - Deva, str. Mihai Viteazu, nr. 32 - la conferin]a: "ROLUL {I ATRIBU}IILE CONSILIULUI CONCUREN}EI ÎN PLAN LOCAL " Întâlnirea are ca scop urm`toarele aspecte: - Prezentarea rolului [i atribu]iile Consiliului Concuren]ei; - Noile modific`ri în abordarea ajutorului de stat; - Ajutorul de stat ca form` de sprijin al dezvolt`rii locale.

ANUN} IMPORTANT PENSIONARI Pl`]ile drepturilor cuvenite pensionarilor din sistemul minier aferente anului 2013 (energie electric` [i termic`) se vor efectua e[alonat, dup` cum urmeaz` : |n intervalul 08.04. - 11.04.2014 - pensionarilor al c`ror nume începe cu litera de la A la F |n intervalul 15.04 - 18.04.2014 - pensionarilor al c`ror nume începe cu litera de la G la O |n intervalul 22.04 - 25.04.2014 - pensionarilor al c`ror nume începe cu litera de la P la Z Pensionarii se vor prezenta la sediul sucursalelor la care sunt aronda]i (minele Petrila, Paro[eni, Uricani). Pensionarii care nu se prezint` pentru ridicarea pl`]ilor cuvenite în intervalul stabilit, î[i vor putea ridica aceste drepturi în intervalul 28.04.2014 - 31.05.2014. Conducerea Societ`]ii Na]ionale de |nchideri Mine Valea Jiului SA

municipiului Lupeni au aprobat închirierea pe termen de cinci ani a p`[unilor comunale [i a fost constituit` comisia de negociere din care vor face parte urm`torii: viceprimarul Cornel Lungan pre[edinte, consilier local Mihai Basarab - membru, ing. Iulia Cioac` - membru, ing. Adriana Hamz - membru, ing. Nicoleta Pup`zan - membru. Se vor închiria urm`toarele p`[uni: zona Mutu-Straja-suprafa]a de 100 ha, zona Negrele suprafa]a de 203,92 ha, Z`noaga - suprafa]a de 10 ha, Kelletti - suprafa]a de 7,66 ha, Corea situat` pe teritoriul comunei Pui, în suprafa]` de 185 ha. Elena DRAGOMIR

Comunicat Prim`ria Municipiului Lupeni prin Compartimentul Protec]iei Civile va efectua \n perioada urm`toare probe la sistemul de alarmare al localit`]ii. Rug`m cet`]enii s` nu se alarmeze la semnalele transmise de sirene [i s`-[i p`streze calmul.

angella_press@yahoo.com

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Maria SZABO Liviu P|R}AC (0724-9 915933)

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR

Tehnoredactare: Dana MATEI

Andrei DUMITRU Ella SCHREIBER Angella DUMITRA{CU

2066 - 8767

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 5

www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

Dup` apari]ia OUG 34/ 2013 [i a normelor metodologice de aplicare a acesteia, toate administra]iile publice [i consiliile locale au obliga]ia de a aplica prevederile ordonan]ei privind organizarea, administrarea [i exploatarea paji[tilor permanente aflate în proprietatea unit`]ilor teritoriale locale. La Lupeni a fost reconstituit [i dreptul de proprietate al Ob[tii în Dev`lm`[ie Plaiul V`lari pe o suprafa]` de 320 de hectare. Având în vedere necesitatea scoaterii la licita]ie a suprafe]elor r`mase, consilierii locali ai

Anchete:

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA

Director: Andrei VLAD (0723-279956)

Prim`ria Lupeni scoate la licita]ie \nchirierea p`[unilor

0723 - 279956; 0720-995509

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


4 aprilie 2014

3

Investi]ii pentru buzunarele masonilor

Leg`turi oculte la Apa Serv Despre sumele investite \n infrastructura de distribu]ie a apei potabile \n Valea Jiului, drenate spre destina]ii dubioase, am scris de ni s-aa tocit tastatura. Din 1997 p<n` \n prezent, \n apa potabil`, apa meteoric` [i apa uzat` din Valea Jiului s-aau investit peste 60 de milioane de euro, o mare parte din ace[tia ajung<nd \n buzunarele masonilor. Aceste investi]ii, \n loc s` ieftineasc` pre]ul apei, l-aau adus \n topul pe ]ar` al firmelor furnizoare de atfel de servicii. Numirea lui Costel Avram \n func]ia de director la Apa Serv a adus speran]a c` practicile fra]ilor masoni Giread` [i Cioar`, care au condus destinele RAAVJ c`tre faliment vor fi istorie, r`m<n<nd consemnate doar \n paginile publica]iei "Valea Jiului". A[a s-ar fi \nt<mplat dac` nu intervenea factorul X [i anume apartenen]a noului director la Fr`]ia {or]ule]ului. Astfel, interesul public p`le[te \n fa]a jur`m<ntului masonic prin care fra]ii \[i jur` sprijin unul altuia \n orice \mprejurare. {i \mprejur`ri sunt destule, dac` de]ii func]ia potrivit` la momentul potrivit, cum ar fi aceea de director la Apa Serv tocmai c<nd \n re]elele de ap`-canal din Valea Jiului se investesc peste 80 de milioane de euro. Pentru a ajunge \n aceast` func]ie, Costel Avram a renun]at s` mai candideze la alegerile locale din 2012, lucru ciudat av<nd \n vedere c` acesta nu a ratat nici un scrutin electoral din 2000 \ncoace. Dar prietenii [tiu de ce. Solu]ia lui Avram: mai pu]in` ap` pentru consumatori, mai mul]i bani pentru masoni Imediat dup` numirea \n func]ia suprem` la Apa Serv, proasp`tul director Costel Avram a g`sit solu]ia prin care consumatorii s` pl`teasc` mai pu]in pentru serviciile de ap`-canal [i amume, dac` vrem s` pl`tim mai pu]in, s` consum`m mai pu]in` ap`. Dac` se poate [i mai pu]in s`pun sau past` de din]i. Despre promisiunea de ieftinire a apei, f`cut` de Molo] \n timpul campaniei pentru fotoliul de pre[edinte al Consiliului Jude]ean, nu mai [tie nimeni nimic. Nici m`car domnul director Avram, care la acea vreme era adjunctul lui Mircea Ioan Molo] la Consiliul Jude]ean. Dup` ce a g`sit aceast` solu]ie \n favoarea abona]ilor, domnul Costel Avram a primit sarcina de a g`si o solu]ie [i pentru fra]ii masoni abona]i la lucr`ri pe bani publici. Oportunitatea era proiectul de "Extindere [i reabilitare a infrastructurii de ap` [i ap` uzat` \n jude]ul Hunedoara, (Valea Jiului)" care a ridicat \nc` de la \nceput semne de \ntrebare cu privire la licita]ii [i atribuirea contractelor. Acest fapt a fost constatat [i de organismele care supravegheaz` modul de atribuire a proiectelor pe bani europeni, aplic<nd corec]ii de 25 la sut` din valoarea contractului. ,, ,, Contracte de asisten]` tehnic` pe sume fabuloase Pentru acest proiect a fost \ncheiat Contractul de Finan]are cu num`rul 121067/28.03.2011 [i \n conformitate cu Ordinul nr. 1133/28.03.2011, valoarea acestui contract este de 165.130.000 lei f`r` TVA, adic` peste 40 de milioane de euro. Principalele suspiciuni de la acea vreme erau \n leg`tur` cu contractele de "Asisten]` tehnic` pentru Managementul proiectului" \n valoare de 5.542.800 lei f`r` TVA, \ncheiat la data de 28.04.2011 [i de "Asisten]` Tehnic` pentru Supervizare lucr`ri" \n valoare de 4.498.251 lei f`r` TVA, adic` peste trei milioane de euro, \ncheiat la data de 09.08.2011. Din aceste contracte, ni[te firme de "asisten]` tehnic`" \ncaseaz` peste 130.000.000.000 lei vechi pentru "asisten]` tehnic`", contracte \n cadrul c`rora nu se instaleaz` nici un metru de ]eav` dar se \ncaseaz` o valiz` de bani. Dac` ]inem cont c` ace[ti 40 de milioane de euro sunt doar jum`tate din valoarea total` a proiectului, \nseamn` c` unii \ncaseaz` peste 260 de miliarde de lei vechi doar pentru "asisten]` tehnic`". Contractul a fost atribuit firmei D&D Safe SRL, apar]in<nd doamnei Daniela Marc`u, fost` angajat` a RAAVJ, care avea exact responsabilit`]i pe proiecte de investi]ii. Sarcina doamnei Marc`u este aceea de a veghea la buna desf`[urare a proiectului, \ncadrarea \n termene, calitatea lucr`rilor, subcontractan]i, etc. [i raportarea situa]iei c`tre beneficiar, adic` Apa Serv.

Subcontractan]i de partid Suspiciunile \n leg`tur` cu desf`[urarea licita]iei au fost oarecum estompate prin atribuirea contractului de execu]ie firmei SC Hidroconstruc]ia SA Bucure[ti, firm` de prestigiu care se ocup` \n general cu construc]ia barajelor [i a hidrocentralelor. Cu toat` seriozitatea Hidroconstruc]ia, s-ar p`rea c` dr`cu[orii [i-au b`gat coada [i \n acest contract, din care o parte a revenit unor apropia]i ai pre[edintelui Molo], via Costel Avram. Cum se putea face acest lucru f`r` a intra sub inciden]` legii? Simplu. Prin verificata [i \mp`m<ntenita metod` a subcontract`rii. Adic`, firma c<[tig`toare nu are posibilitatea s` execute cu mijloace proprii toate lucr`rile prev`zute \n contract [i concesioneaz` o parte din acestea altor firme. Nici Hidroconstruc]ia nu face excep]ie, chiar dac` este un colos mai trebuie din c<nd \n c<nd s` apeleze [i la alte firme specializate pe anumite domenii. Spre exemplu, \n proiectul de Extindere [i reabilitare a sistemului de ap` [i canalizare \n aglomera]ia Petro[ani-Vulcan, pentru contractul din Municipiul Vulcan este prev`zut subcontractant SC Elasco Electronic SRL cu sediul \n Boto[ani pentru lucr`ri electrice [i SCADA. At<t. Cu toate acestea, cei care trec prin zona unde se fac aceste lucr`ri, pot constata c` utilajele lui Titi Avram tureaz` la maxim motoarele pentru implementarea proiectului. Despre Titi Avram [tie toat` Valea Jiului c` este un potent om de afaceri care a prestat pentru multe administra]ii [i firme de stat dintre care, cel mai important contract l-a avut \n 2011 cu SE Paro[eni, \n care prin SC Termoplast Vulcan, \n valoare de 599.390,31 lei f`r` TVA, pentru montarea unor conducte de termoficare \n Petro[ani. Dac` pe cei de la SE Paro[eni \i credem c` nu dispun de utilajele necesare pentru a face asemenea lucr`ri, \n afacerea cu Hidroconstruc]ia pot exista suspiciuni c` \nchirierea utilajelor de la Titi Avram este doar o form` mascat` de parand`r`t pentru Ioan Molo], Costel Avram [i alte persoane cu func]ii de decizie \n atribuirea acestor contracte. Este posibil ca totul s` fie perfect legal, dar aceste suspiciuni sunt alimentate de mai mul]i factori, cum ar fi apartenen]a celor trei la partidul Liberal, \n care Molo] [i Titi Avram au state vechi, Costel Avram de[i cu carnet mai nou are func]ii \nalte tocmai prin prisma rela]iei cu Ioan Molo], al c`rui adjunct a fost patru ani de zile, renun]<nd la func]ie doar pentru a ajunge [ef la ape peste proiecte de zeci de milioane de euro. {i mai important dec<t orice rela]ie de partid, de serviciu sau de orice alt` natur`, este apartenen]a celor trei la Loja Masonic` de la Deva, unde Molo] are gradul maxim de venerabil gradul XIII. |nc` o dat`, totul poate fi perfect legal, dar exist` prea multe coinciden]e care pot genera suspiciuni. Mai ales c` avem precedentul "Modernizarea sistemului de furnizare a apei" sau "afacerea recuperatorii" instrumentate tot de fra]i masoni [i colegi de partid cu Molo] [i Avram, prin care zeci de milioane de euro au fost drena]i spre buzunarele clicii masonice transpartinice. Din aceast` cauz`, noi sufl`m \n iaurt [i tragem semnalul de alarm`. Mai mult nu putem face, treaba revenind altora care sunt pl`ti]i pentru acest lucru.(A.V.)


4

4 aprilie 2014

Premian]ii f`r` premii - edi]ia a 24-a Fiecare edi]ie a acestei campanii a adus în spa]iul public oameni care se implic` în societate, în colectivit`]ile din care fac parte pentru a schimba, îmbun`t`]i sau p`stra valori române[ti. Hunedoara a fost cunoscut` ca un puternic centru industrial, siderurgic, dar [i un loc al valorilor sportive na]ionale. Corvinul Hunedoara a r`mas în memoria românilor ca locul de unde au plecat sportive de valoare, care au reprezentat România. Acum, performan]ele de atunci stârnesc nostalgii. Unii nu au renun]at la a vedea Hunedoara pe harta performan]elor sportive [i a des tina]iilor turistice. Alin Barna este unul dintre ace[ti oameni care depune eforturi pentru ca ora[ul lui s` fie din nou în centrul aten]iei. Este pre[edintele Asocia]iei Suporterilor Corvini[ti [i se implic` în activit`]i civice, în ac]iuni de ecologizare, în campania de reînfiin]are a moc`ni]ei. Alin Barna este un om active [i vine sâmb`t`, 05 aprilie 2014, s` ne întâlnim cu el. Ave]i ocazia s`l cunoa[te]i, s`-ii spune]i o vorb` cald` [i s` fi]i parte dintre cei care îi vor mul]umi oficial printr-oo diplom` [i un buchet de flori venind sâmb`t`, la ora 11.00, în fa]a statuii lui Decebal din centrul Devei. Dup` o perioad` de stat pe g<nduri, m-am decis. Am \nceput s` scriu. Sau, mai corect spus, s` scriu "organizat". Pentru c` scrierile mele de aici sunt continuatoarele celor de pe re]elele de socializare. Am pornit, dup` caz, s` povestesc, s` comentez sau s` \mi spun p`rerea. Nu sunt scriitorul a[teptat cu sufletul la gur` de milioanele de fani dar sunt o persoan` care are harul a[ez`rii vorbelor \n fraze pl`cute intelectului. |ntr-o epoc` \n care fiecare are ceva de spus, am obosit s` tac. |ntrebarea "de ce nu scrii o carte?" mi-a fost adresat` de multe ori [i de c`tre prieteni din diverse grupuri sociale, repetarea ei fac<ndu-m` s` accept, iat`, aceast` provocare. Da, scriu [i voi scrie. A[a cum orice scar` \ncepe cu prima treapt`, [i aventura mea pe t`r<mul literar a debutat cu cel mai mic pas posibil - blogul meu - pas care nu va deranja corifeii slovelor dar \mi va oferi \ncrederea de a continua urcu[ul.

A[adar, v` invit cu drag s` \mi fi]i al`turi \n Lumea Mea, s` comunic`m, s` coment`m, s` convers`m, s` polemiz`m, s` argument`m [i s` construim \mpreun` Lumea Noastr`. Doamne ajut`! "Nu vrem s` punem be]e în roate nim`nui!" Data public`rii: 15 ianuarie 2014

Conferin]a a fost sus]inut` de vicepre[edintele partidului For]a Civic` [i pre[edintele Organizatiei Jude]ene Hunedoara a forma]iunii politice, Cristian Grigora[.

"Fotbalul e sinomin cu numele Corvinul în Hunedoara!" Pre[edintele Asocia]iei Suporterilor Corvini[ti a explicat c` reactivarea forma]iei de legend` a ora[ului de pe Cerna nu vine ca s` obstruc]ioneze activitatea celuilalt club din municipiu, FC Hunedoara, fiecare urmând s`-[i vad` de treaba lui. "Noi nu vom avea treab` cu activitatea de la FC Hunedoara. Nu dorim s` reînfiin]`m Corvinul ca s` punem "be]e în roate" cuiva. Fiecare va avea treaba lui. Dorim s` reactiv`m echipa pentru c` în Hunedoara, fotbalul e asociat cu numele de Corvinul", a mai spus Barna. DEVA, 02 APRILIE 2014

Pre[edintele Asocia]iei Suporterilor Corvini[ti, Alin Barna, a declarat c` proiectul pentru reactivarea echipei Corvinul Hunedoara din vara acestui an va continua conform planific`rii. El a ]inut s` precizeze c` reintroducerea în competi]iile oficiale a grup`rii de legend` nu va avea nicio leg`tur` cu actualul club al ora[ului, cele dou` urmând s` activeze în paralel. Alin Barna, unul din principalii ini]iatori ai reactiv`rii Corvinului Hunedoara, a precizat în cadrul emisiunii "Sport Plus" de la Hunedoara TV c` proiectul decurge conform planific`rii. Demersuri pentru gratuit`]ile pensionarilor mineri. "Suntem reali[ti. Am creionat un buget, Senatorul Haralambie [tim ce ne a[teapt` [i nu dorim s` facem Vochi]oiu a sus]inut în plenul asta doar de dragul de a o face. Nu vrem Parlamentului o declara]ie ca dup` dou` etape s` spunem pas. Ar fi politic`. Aceasta viza regleb`taie de joc la adresa numelui Corvinul. mentarea acord`rii, [i dup` Sâmb`ta aceasta, 18 ianuarie, vom avea o

Grigora[, pe listele FC la alegerile europarlamentare

Conducerea jude]ean` a partidului For]a Civic` a organizat ast`zi la Deva o conferin]` de pres` la sediul jude]ean al forma]iunii politice. Subiectele dezb`tute în cadrul conferin]ei au fost alegerile europarlamentare [i alegerile pentru colegiul 3 Ha]eg.

[edin]` important`, la care a[tept`m cât mai mul]i suporteri, [i în cadrul c`ruia se vor trasa sarcinile de urmat în continuare", a spus Alin Barna.

Al`turi de acesta a fost secretarul regional vest For]a Civic` [i secretarul general al Organiza]iei Jude]ene Hunedoara, Cristian Marius Vladu. Grigora[ a anun]at c` el va fi candidatul filialei jude]ene Hunedoara a partidului For]a Civic` la alegerile europarlamentare [i c` se afl` pe pozi]ia a 13-a pe lista candida]ilor. “Am preferat s` fie 13 pentru c` mul]i dintre colegi s-au ferit de acest num`r. Mie mia purtat noroc. Nu cred neap`rat într-o n`past` pe care s` o aduc` aces num`r”, a afirmat vicepre[edintele partidului For]a Civic` Filiala Hunedoara, CRISTIAN GRIGORA{. Colegul a ales num`rul 13 pentru c` a considerat c` dac` jude]ul Hunedoara a avut numai ghinioane, el s` aib` noroc cu num`rul acesta deoarece a mai avut situa]ii în care num`rul 13 i-a purtat noroc. S` vedem, a relatat secretarul general al partidului For]a Civic` Filiala Hunedoara, CRISTIAN VLADU. Organiza]ia jude]ean` a partidului For]a Civic` înc` nu [i-a anun]at [i candidatul pentru fotoliul de deputat în Colegiul 3 Ha]eg. Potrivit reprezentan]ilor partidului, numele acestuia va fi f`cut public abia în data de 10 aprilie. Adriana TRANC~

Demersuri pentru gratuit`]ile pensionarilor mineri

anul 2014, a bonurilor de c`rbune pentru înc`lzire [i subven]iilor la energia electric`. Peste 12.000 de pensionari mineri din Valea Jiului a[teapt` identificarea unor solu]ii legislative care s` permit` acordarea aloca]iei de c`rbune pentru uz casnic [i a tarifului redus la energia electric` pentru aceste categorii de persoane. Ajutorul de stat oferit pentru facilitarea închiderii minelor de c`rbune necompetitive, prin Decizia Consiliului Uniunii Europene, prevede suportarea unor cheltuieli pentru acordarea bonurilor de c`rbune pentru înc`lzire [i a subven]iilor la energia electric`. De[i termenul limit` pentru închiderea unit`]ilor miniere este data de de 31 decembrie 2018, cei afla]i la guvernare în anul 2011 au decis s`-i lipseasc` de drepturi pe pensionarii mineri din Valea Jiului cu patru ani mai devreme. Astfel, bonifica]iile pe care minerii ie[i]i la pensie le primeau de 100 de ani poate înceta la data de 31 decembrie 2014. "Ca senator de Valea Jiului, în numele celor peste 12.000 de pensionari mineri [i a familiilor acestora, rog responsabilii Guvernului Ponta s` depun` toate eforturile necesare pentru a repara r`ul f`cut de PDL, în sensul ca drepturile pensionarilor mineri s` fie recunoscute [i dup` anul 2014", a sus]inut Vochi]oiu în Parlament. Adriana T RANC~


4 aprilie 2014

5

Din func]ia de subsecretar de stat, Daniel Andronache va sus]ine crearea parcurilor fotovoltaice din cadrul CEH De la finele s`pt`mânii trecute, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Daniel Andronache, a fost promovat ca ministru în cadrul Departamentului pentru Energie din Ministerul Economiei. În locul acestuia a fost numit interimar la conducerea CEH, ing. Aurel Niculescu. În ceea ce prive[te situa]ia CEH, fostul director general a ]inut s` transmit`, c`, din postura sa nou`, de subsecretar de stat, va continu s` sprijine toate investi]iile demarcate pân` în prezent [i c` va sus]ine crearea parcurilor fotovoltaice. "Investi]iile în CEH vor fi continuate/ Chinezii a[teapt` finalizarea documentelor pentru a începe investi]iile la Mintia, lucr`rile de la Paro[eni continu`, iar firma din Polonia a verificat fiecare mina viabil` pentru a [ti pe ce s` mearg`. Urmeaz` s` depun` oferta tehnic`, eligibilitatea lor fiind deja demonstrat`". O alt` idee a acestuia este realizarea unor parcuri de panouri fotovoltaice, ce produc energie verde. Acestea se pot construi u[or, pe terenuri f`r` potential agricol, cum ar fi depozitele de steril ale termocentralelor ori ale exploat`rilor miniere, dup` ce aceste suprafe]e vor fi ecologizate. “Avem în plan, pe toate depozitele de steril, ce au o suprafa]` de aproximativ 160 de hectare s` mont`m panouri fotovoltaice, pentru a echilibra pia]a. Vom putea crea acest mix de energie f`r` s` mai fie nevoie de alte colabor`ri, în calculul pre]ului mediu pe MW or` putând fi preluate toate formele de produc]ie: hidro, eolian`, fotovoltaic` [i pe c`rbune, ceea ce va duce la o sc`dere a costurilor. Avem foarte multe depozite de steril minier unde se pot

a[eza aceste panouri [i nu pe terenurile agricole", a conchis fostul director general al Complexului Energetic Hunedoara, Daniel Andronache. România se afl` în plutonul ]`rilor frunta[e în ceea ce prive[te montarea de panouri fotovoltaice. Datele Asocia]iei Europene a Industriei Fotovoltaice (EPIA) arat` c` ]ara noastr` se situeaz` la 1,1 GW, dup` Italia [i Marea Britanie. Capacitatea proiectelor de energie fotovoltaic` instalate anul trecut la nivel mondial a atins cifra record de 37 de gigawati, fa]` de 29,9 GW în 2012. Acest lucru a f`cut ca la sfâr[itul anului 2013, capacitatea centralelor fotovoltaice care func]ionau la nivel mondial s` ajung` la 136,7 gigawati, în cre[tere cu 35%, ritm anual. Cu toate acestea, ritmul construirii unor centrale fotovoltaice a sc`zut în Europa. |n prezent, energia fotovoltaic` asigur` 3% din necesarul european de electricitate (6% în perioadele în care cererea atinge nivelul de vârf), iar 58% din capacit`]ile instalate la nivel mondial (79,9 GW) sunt în Europa. Angella DUMITRA{CU

Uricaniul, feuda lui Buh`escu [i a acoli]ilor acestuia firmei lui Frumoca. Se schimb` pavelele [i bordurile pe bulevard, chiar dac` au fost puse acum 3-4 ani [i sunt în stare foarte bun`, dar de... banul conteaz` [i se ,,marcheaz` ". Le spun [i le voi spune oamenilor cum îi minte c` Ordonan]a de Urgen]` nr 18/2009 a fost abrogat` [i de aceea nu izoleaz` termic blocurile, le spun cum în aceast` ordonan]`, la articolul 14, alin.1 spune clar c` "primaria la cererea asocia]iilor de proprietari va finan]a partea care revine asocia]iei, urmând ca ace[ti bani s` fie recupera]i în timp, prin a[a numit` tax` de reabilitare termic`". Vreau s` le comunic cet`]enilor, c` cine dore[te mai multe l`muriri ne pot g`si la sediul PARTIDULUI ALTERNATIVA SOCIALIST~ din URICANI, în fiecare duminic` între orele 14.00-15.00. Aceste lucruri ar trebui s` le spun` primarul, fiindc` de aceea este pl`tit cu zeci de milioane lunar. M` întreb, cu ce obraz spune la televiziuni [i pe strad` c`, aceast` ordonan]` a fost abrogat`, [i dau un exemplu aici, primarul Petrilei a primit fonduri de la guvern anul trecut [i anul acesta pentru izolarea termic` a blocurilor [i pe aceast` ordonan]`, el a izolat 70%80% din blocurile Petrilei, pe ordonan]a fostului ministru Elena Udrea [i guvern`rii Boc, pe care o

Ora[ul Uricani este singura localitate din Valea Jiului în care marea majoritate a popula]iei urbane tr`ie[te din ajutoare sociale, este ora[ul în care b`[tina[ii au fost marginaliza]i [i ignora]i de edilul local, este localitatea unde poten]ialii investitori fac cale întoars` din cauza comisioanelor [i serviciilor ce li se cer. Consiliul Local a devenit ma[ina de vot a primarului, care-ii aprob` pe band` rulant` hot`râri, unele neconforme cu legea. Uricaniul este localitatea în care, conform afirma]iilor unor recen]i politicieni, "indiferen]a fa]` de problemele comunit`]ii este la ordinea zilei, iar delapidarea banilor publici a devenit o obi[nui]`", faptele fiind confirmate de recentele controale ale Cur]ii de Conturi. Pentru c` a sc`zut în ochii popula]iei, primarul D`nu] Buh`escu a început s`-[[i atace oponen]ii politici, în ziarele sale de cas`, care-ii spal` imaginea, pe bani publici. Ora[ul Uricani a devenit feuda lui Buh`escu [i a acoli]ilor acestuia care fac legea în localitate, în interesul lor propriu sau de grup. Red: Domnule Fane B`utu, ce s-aa întâmplat mai exact? Fane B`utu - De la o vreme, primarul ora[ului Uricani, D`nu] Buh`escu, are din nou halucina]ii [i vorbe[te s` se afle în treab`. Ne atribuie, mie [i colegilor mei din Partidul Alternativa Socialist` Uricani, vorbe inventate de el, pentru a arunca praf în ochii cet`]enilor din Uricani. Nici eu, nici colegii mei de partid nu am spus vreodat` c` ar avea cabane la Câmpu lui Neag sau în Parâng. Într-adevar lumea vorbe[te c` a construit o vil` în Timi[oara [i ar fi primit una în Coste[tii Vâlcii, dar pentru asta, ar trebui s` le mul]umesc` celor care ]in la el, care vorbesc vrute [i nevrute la ,,crâ[ma lui Cârcota[u", la SKY BETS [i la Agen]ia Loto unde-[i fac serviciul zi de zi, dar încaseaz` salariul de la Prim`ria Uricani. La capitolul realiz`ri a vopsit ]iglele de pe Casa de Cultur` [i a raportat c` a schimbat acoperi[ul cu totul. Aici exist` poze, film`ri [i martori de c<nd se vopseau ]iglele. A executat lucr`rile de la Parcul Europa (lânga [coala nr.2) cu angaja]ii prim`riei în locul firmei lui Frumoca. Am fotografii cu angaja]ii prim`riei [i martori care pot depune m`rturie oricând este nevoie. S-a lucrat la parcul de joac` C4-C6 cu angaja]ii [i utilajul prim`riei în locul

tot blameaz` în [edin]ele de consiliu. Red: Prim`ria Uricani, a fost controlat` [i de reprezentan]ii Cur]ii de Conturi. Crede]i c` popula]ia [tie de aceste lucruri? Care va fi solu]ia pentru viitor? Fane B`utu - Mul]i uric`neni nu [tiu exact situa]ia din prim`ria condus` de primarul D`nu] Buh`escu. Ar fi bine de [tiut [i de aflat cum s-au ocupat unele posturi din administra]ia local`, cum unii functionari, pl`ti]i din banii publici nu-[i fac datoria [i cum unii îi trateaz` pe contribuabili. Curtea de Conturi va câ[tiga cu siguran]` procesul cu prim`ria [i-i va obliga pe ace[tia s` recupereze prejudiciul g`sit în documente. Vreau s` le reamintesc cet`]enilor din ora[ul Uricani c` reprezentan]ii Cur]ii de Conturi au hot`rât ca peste 800 de cet`]eni s` dea înapoi ajutoarele de urgen]` primite între anii 2011-2012, ca "electorale", trebuie restitui]i cei 400 milioane de lei vechi folosi]i pentru protocoale [i tip`rituri ilegale, trebuie s` dea înapoi banii încasa]i din salariu de so]ia acestuia. Sunt multe ilegalit`]i, dar toate la vremea lor. M` întreb oare, de ce nu are curajul s`-mi pronun]e numele, mie [i colegului meu. Oare i-o fi fric` de procesele de calomnie pe care, cu siguran]` le poate pierde din cauza minciunilor [i injuriilor pe care le prolifereaz`, le face în ziarele [i la televiziunile pe care le pl`te[te din banii publici, din banii contribuabilului ? {i vreau s` v` spun c` percep]ia cet`]enilor în ora[ul Uricani s-a întors la 180 de grade. Mul]i prieteni, i-au devenit "du[mani" iar acest lucru se va reg`si la viitoarele alegeri, care iat`, bat la u[`. Ora[ul Uricani are un viitor poten]ial economic str`lucit [i factorul cel mai important, exist` factorul uman, care poate crea plus valoare, ce poate aduce bun`stare ora[ului [i locuitorilor lui. Este de datoria noastr` s` fructific`m la maxim acest poten]ial. {i, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem s-o facem.

Interviu realizat de Angella DUMITRA{CU


6

4 aprilie 2014

Pensiile vor fi pl`tite anticipat, \nainte de Pa[te Premierul Victor Ponta a anun]at, miercuri, la începutul [edin]ei de Guvern, c` pensiile pe luna aprilie vor fi pl`tite anticipat. Astfel, oamenii vor avea bani înainte de S`rb`tori. Potrivit calendarului ortodox, Pa[tele va fi marcat în data de 20 aprilie. Pensiile vin, în majoritatea cazurilor, la mijlocul lunii, în data de 15, dar sunt [i cazuri când ele ajung dup` data de 20 sau 25. Astfel, ar urma ca pensionarii s` î[i primeasc` banii în perioada 14-18 aprilie. "Ministrul Muncii mi-a adus o not` [i sper ca ministrul delegat pentru Buget s` fie de acord cu plata anticipat` a pensiilor pentru aceast` lun`, înainte de Pa[te, pentru c` oamenii au nevoie de bani înainte de S`rb`tori", a anun]at Ponta. Plata anticipat` a pensiilor a fost decis` periodic în ultimii ani, înaintea S`rb`torilor de Pa[te [i Cr`ciun.

Ponta a f`cut [i câteva referiri cu privire la ziua de 2 mai, care va fi liber`. Sper ca predic]iile extrem de optimiste din partea industriei de turism s` se adevereasc` si s` fac` venituri mari, s` pl`teasc` taxe la buget, dac` fac venituri mari. M` rog, cu taxele la turism mai pu]in, dar m`car venituri s` fac`", a mai spus Ponta.(A.T.)

Actorii au defilat pe str`zile Petro[aniului

Au defilat pe str`zile Petro[aniului în costumele purtate în piesele de teatru. Ziua Mondial` a Teatrului a fost s`rb`torit` printr-oo defilare a actorilor de la Petro[ani. Astfel, oamenii au avut ocazia de a se întâlni pe strad` cu arti[tii prefera]i. Ziua Mondial` a Teatrului se aniverseaz` la data de 27 martie. Organizat` pentru prima dat` la Viena, în 1961, în timpul celui de-al nou`lea Congres

Mondial al Institutului Interna]ional de Teatru, aceast` zi a devenit, din 1962, un eveniment anual. Eveniment organizat de Centrele na]ionale ale Institutului Interna]ional de Teatru. Înfiin]at în 1948, la ini]iativa UNESCO, Institutul Interna]ional de Teatru reprezint` cea mai important` organiza]ie non-guvernamental` din domeniul artistic. Astfel, actorii Teatrului Dramatic I.D. Sîrbu au ie[it în întâmpinarea petro[`nenilor, pentru a promova actul artistic în aceast` zi aniversar`. “Am decis s` fim al`turi de spectatori, este felul nostru de a le mul]umi. Noi avem un sens, atâta timp cât ei vor fi în sala de spectacol. Doar ni[te nebuni frumo[i mai fac meseria asta. Într-o lume care nu mai are timp, într-o lume care nu [tiu dac` mai consider` actorul ceea ce a fost odat`,

Ziua p`c`lelior a venit cu un val de scumpiri 1 aprilie a adus o realitatea trist` pentru români, întrucât ne confrunt`m cu un nou val de scumpiri. Oamenii scot mai mul]i bani din buzunar pentru carburan]i, ]ig`ri, gaze, dar [i alte produse sezoniere. De la 1 aprilie, pre]urile la carburan]i au crescut, ca urmare a introducerii accizei de 7 eurocen]i pe litru. Dac` ]inem cont [i de taxa pe valoarea ad`ugat`, cre[terea medie a pre]urilor este de 50 de bani. Astfel, un litru de motorin` cost` în medie 6,5 lei, fa]` de 6 lei, cât a fost pân` acum, iar unul de benzin` standard 6,3 lei, în func]ie de furnizor sau de comerciant. Totodat`, de la 1 aprilie au crescut [i tarifele reglementate la gaze. Pentru popula]ie, majorarea este de 2%, urmând ca de la 1 iulie [i, respectiv 1 octombrie, s` mai fie operate cre[teri ale tarifelor de câte 3% fiecare. P`rerile petro[`nenilor sunt împ`r]ite în ceea ce prive[te atât valul scumpirilor, cât [i cheltuielile pentru furnizarea gazului. "M` descurc greu, eu nu am pensie, iar so]ul meu are pensie de handicap. La gaz pl`tesc cam 150 de lei, deci cu greu facem fa]`", a spus o petro[`neanc`. "Sigur c` e dificil, de 20 de ani ne ducem tot în jos. Salariile sunt mici, la fel [i puterea de cump`rare a românilor. Factura la gaz îmi vine la o valoare de 500 de lei, c` am înc`lzire centralizat`, deci v` da]i seama ce cheltuieli", a declarat un alt om. "Nu ne este nici u[or, nici foarte greu. Am

noroc cu so]ul c` are salariu mai mare [i ne descurc`m cât de cât", a fost de p`rere o doamn`. "Nu ne mai mir` nimic, am mai trecut prin scumpiri din astea, nu e prima oar`. Vom face fa]`, c` nu avem încotro, eu am pensia mai bun` c` am fost salvator minier", a afirmat un alt trec`tor. Scumpirea carburan]ilor a adus pre]uri mai mari [i în privin]a alimentelor, din cauza cheltuielilor cu transportul. Acest lucru va diminua semnificativ cump`r`turile oamenilor. Cre[terea pre]urilor, ca urmare a scumpirii carburan]ilor [i a gazelor se simte [i în bugetul fum`torilor. De la 1 aprilie, ace[tia pl`tesc, în medie, cu 0,3-0,5 lei în plus pentru un pachet de ]ig`ri. Astfel, un pachet de ]ig`ri care costa 14,5 lei, cost` acum circa 15 lei. Adriana TRANC~

dar noi mai sper`m c` îi putem readuce în sala de spectacol, fiindc` mai devreme sau mai târziu, cred c` r`mânem doar cu ceea ce am tr`it din punct de vedere sufletesc”, a spus managerul Teatrului Dramatic I.D.Sîrbu Petro[ani, Nicoleta Bolc`. Arti[tii au împ`r]it flori tinerelor care au ie[it la plimbare în ora[, precum [i flyere trec`torilor. Pe acestea era inscrip]ionat un mesaj emo]ionant: "Dragii no[tri spectatori, doar voi ne da]i un sens. Sunte]i tot ce mai avem. Ce ne-a mai r`mas. Datorit` vou` mai avem curajul s` sper`m, s` vis`m, într-o lume mai bun`. {i pentru asta v` mul]umim!" Adriana TRANC~

{ahul, materie op]ional` pentru elevi {ahul va putea fi studiat în [coli de elevii din clasa I [i a II-a, începând cu anul [colar 2014 - 2015. Ministerul Educa]iei a a aprobat, prin ordin de ministru, "Educa]ia prin [ah" ca materie op]ional`. Elevii vor avea ocazia s` se familiarizeze cu tabla de [ah, cu regulile de joc [i s` decodifice semnifica]ia semnelor conven]ionale utilizate în partida de [ah.

Exerci]iile de interpretare, observa]ia, simularea unor situa]ii de joc, calculul unor variante de joc sunt etape pe care elevii le vor parcurge în cei doi ani de studiu. "La educa]ia prin [ah se recomand` s` se fac` sub îndrumarea cadrului didactic, mai ales pentru elevii care sunt scuti]i de efort fizic, ei au prezen]` obligatorie, [i atunci fie vor înv`]a [ah, fie se vor perfec]iona în [ah, depinde de nivelul fiec`ruia. Sportul min]ii este deosebit de important, este socotit ca sport tocmai datorit` caracterului competi]ional", a declarat inspectorul [colar de Educa]ie Fizic` [i Sport din cadrul Inspectoratului {colar Jude]ean Hunedoara, Iuliu Deldegan. "Programele au fost realizate în urma consult`rilor cu speciali[tii din cadrul Federa]iei Române de {ah", se arat` într-un comunicat al Ministerului Educa]iei. Începând din Clasa Pregatitoare [i pân` în clasa a IV-a, elevii pot avea maximum o singur` disciplin` op]ional` pe an, de studiu. (A.T.)


7

4 aprilie 2014

Proiectele europene au primit sprijin guvernamental ai Programului Opera]ional Sectorial Cre[terea Competitivit`]ii Economice o sum` de 255 milioane de lei. Printre beneficiarii acestor pl`ti se vor reg`si cu siguran]` [i administra]iile publice din Valea Jiului care deruleaz` proiecte în special prin POR. “Pentru municipiul Lupeni, aceste aloc`ri bugetare sunt extreme de necesare [i binevenite deoarece 90% din proiectele care se deruleaz` în municipiul nostru sunt pe bani europeni prin programul POR. Între acestea se reg`sesc cel care vizeaz` modernizarea sta]iunii Straja, reabilitarea infrastructurii rutiere, modernizare str`zi urbane [i [osea de centur`, reabilitarea [i modernizarea Palatului Cultural. Un alt proiect major care se deruleaz` în municipiul Lupeni este cel care vizeaz` îmbun`t`]irea calit`]ii [i ridicarea la standarde europene a serviciilor medicale din cadrul Ambulatoriului spitalului lupenean, cu implica]ii majore asupra gradului de s`n`tate acordat cet`]enilor din zona de vest a V`ii Jiului. Sunt proiecte care vor avea un impact asupra comunit`]ii noastre, vreau s` le mul]umesc celor care [i-au adus aportul la realizarea lor. Împreun` cu echipa care realizeaz` proiecte europene

Guvernul Rom<niei a aprobat în [edin]a din 26 martie, un nou împrumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la dispozi]ia Autorit`]ilor de Management ale programelor opera]ionale resursele necesare pentru plata facturilor c`tre beneficiarii de fonduri europene. "Guvernul României a aprobat un nou împrumut cu o valoare de peste 900 milioane de lei, prin care asigur` resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Astfel, Guvernul României continu` angajamentul ferm de a sus]ine implementarea proiectelor finan]ate din fondurile UE [i, implicit, procesul de absorb]ie rapid` a fondurilor structurale [i de coeziune", a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. O parte din fonduri vor fi folosite pentru efectuarea de pl`]i c`tre beneficiarii proiectelor implementate în cadrul a trei programe. Astfel, pentru efectuarea de pl`]i c`tre beneficiarii Programului Opera]ional Regional au fost alocate fonduri în valoare de 360 milioane de lei, pentru achitarea facturilor c`tre beneficiarii Programului Opera]ional Sectorial Mediu o sum` de aproximativ 294 milioane de lei, iar pentru cei

Lucr`ri pentru \mbun`t`]irea infrastructurii de cale ferat`, la Lupeni Având în vedere amplele lucr`ri de modernizare care vor începe în urm`toare perioad` la E.M. Lupeni, ce presupun inclusiv m`rirea capacit`]ii de produc]ie [i virarea c`tre beneficiar a unor cantit`]i importante de c`rbune, reprezentan]ii RCCF Trans Bra[ov lucreaz` în prezent la reabilitarea [i modernizarea liniilor de cale ferat` pe o lungime de 100 metri. Grupa tehnic` din cadrul unit`]ii înlocuiau zilele trecute, por]iuni semnificative de cale ferat`, tocmai pentru eficientizarea [i cre[terea siguran]ei feroviare, cât [i pentru eliminarea unor surse legate de problematica furturilor, zona fiind una nesigur`, în care, elementele de fier [i cupru din infrastructura feroviar` au disp`rut în mod frecvent, chiar dac` unele au fost înlocuite. Aceast` reabilitare intr` în programul anual de investi]ii [i repara]ie capital` a unit`]ii. În ceea ce prive[te cele dou` g`ri ale municipiului Lupeni, aflate într-o stare jalnic`, acestea nu pot fi reabilitate, deoarece nici pân` în prezent nu se [tie care este proprietarul acestora. {i pentru c` ele nu au stâpân, administra]ia local` este pus` în situa]ia ingrat` de a asista la pr`duirea unor elemente din structura acestora [i la continua lor degradare. Iar demersurile f`cute pân` în prezent la diverse institu]ii ale statului [i pe la ministere au r`mas f`r` r`spuns, pentru c` se paseaz` responsabilitatea de la unii la al]ii. {i s` ne fereasc` Dumnezeu de evenimente nefericite, c` poate atunci cineva se va sesiza de pericolul creat de aceste dou` cl`diri abandonate [i distruse, ce pot pune în pericol siguran]a cet`]enilor, dar [i a copiilor, ori persoanelor far` ad`post, care mai nou, î[i fac veacul prin acestea. Angella DUMITRA{CU

încerc`m s` afl`m nevoile comunit`]ii, pentru a accesa [i în continuare, în perioada urm`toare, fonduri europene, pentru a transfoma municipiul Lupeni într-o localitate demn`, european`", a ]inut s` ne precizeze primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeri]`. Elena DRAGOMIR

Statele europene pe drumul integr`rii transatlantice Doamna deputat Natalia Elena Intotero a participat, în perioada 27-2 28 martie 2014, la conferin]a interna]ional` privind contribu]ia parlamentar` la procesul de extindere al NATO care a avut loc, la Vilnius, în organizarea Comisiei pentru politic` extern` [i Comisiei pentru securitate na]ional` [i ap`rare ale Parlamentului lituanian. Evenimentul a marcat, de asemenea [i celebrarea a zece ani de când Lituania a devenit membru cu drepturi depline NATO, pe 29 martie 2004. Temele conferin]ei au fost "Statele europene pe drumul integr`rii transatlantice dup` încheierea R`zboiului Rece: realiz`ri principale [i rolul parlamentelor" [i "Perspective [i implica]ii unei posibile extinderi a NATO în fa]a noilor provoc`ri de securitate". Discu]iile s-au concentrat de aceea pe examinarea eforturilor actuale [i viitoare pentru îmbun`t`]irea mediului global de securitate, precum [i pe procesul de extindere NATO. Delega]ia a fost format` din doamna deputat Natalia Intotero, vicepre[edinta Comisiei pentru politic` extern`, din domnii deputa]i Dan Bordeianu, vicepre[edintele Comisiei pentru ap`rare, ordine public` [i siguran]` na]ional` [i C`t`lin Tiuch, membru al Comisiei pentru politic` extern`, [i domnul senator Ben-Oni Ardelean, secretar al Comisiei pentru politica extern` din Senat. Evenimentul a reunit reprezentan]i ai Parlamentelor statelor membre [i aspirante la NATO, fo[ti [i actuali înal]i oficiali ai NATO, diploma]i, precum [i exper]i în probleme de securitate interna]ional`.(M.S.)

,,

Entit`]i mici, pericol mare

,,

Sub acest slogan DSP Hunedoara va organiza o campanie unde vor fi ogranizate ac]iuni în unit`]ile de înv`]`mânt hunedorene, cu ocazia "Zilei Mondiale a S`n`t`]ii". Aceast` campanie are ca tem` "bolile transmise prin vectori" [i are ca [i scop constientizarea [i sensibilizarea popula]iei cu privire la amenin]`rile pe care o reprezint` vectorii [i bolile transmise prin ace[tia, stimularea familiilor [i comunit`]ilor pentru a ac]iona [i a se proteja. Vectorii sunt acele entit`]i mici: ]ân]ari, mu[te, c`pu[e, gândaci, care por transmite de la o persoan` la alta. "Bolile transmise prin vectori sunt r`spunz`toare pentru 16 % din povara global` estimate pentru toate bolile infec]ioase. În România în anul 2011 s-au înregistrat 40 de cazuri de malaria, în 2012 am avut confirmate alte 32. Alte boli transmise sunt: infec]ia cu virusul West Nile, borrelioza Lyme, encefalita de c`pu[`, febra butunoas`, schistosomiaza, tripanosomiaz` american` [i african`, etc. Ziua Mondial` a S`n`t`]ii se celebreaz` în fiecare an în data de 7 aprilie, pentru a se marca întemeierea Organiza]iei Mondiale a S`n`t`]ii, iar în aceast` zi se ofer` oportunitatea ca comunit`]ile s` se implice în activit`]i, care pot conduce la crearea unei st`ri de s`n`tate mai bun`", a precizat purt`torul de cuvânt al DSP Hunedoara, dr. Cecilia Bir`u. Ella SCHREIBER


8

4 aprilie 2014

Mesaj pentru lider: Hercules Lupeni [i Retezatul Ha]eg, ocupantele primelor dou` locuri în Liga a IV-a Hunedoara se vor duela la finalul s`pt`mânii, la Lupeni, în ceea ce va fi marele derbi al actualului sezon în fotbalul jude]ean. Ambi]iile [i orgoliile sunt

mari, chiar dac` diferen]a de puncte este imens` în favoarea "zimbrilor", astfel c` declara]iile r`zboinice au [i început cu mult înaintea jocului. Antrenorul grup`rii din Lupeni, Dan Voicu, a afirmat c` echipa sa vrea s` pun` punct invincibilit`]ii celor de la Retezatul Ha]eg. "Chiar ne dorim s` le administr`m prima înfrângere din campionat celor de la Ha]eg [i vom preg`ti cu aten]ie meciul",

,,

V` va fi greu la Lupeni

a declarat tehnicianul echipei din Valea Jiului. Doi dintre juc`torii de baz` de la Hercules Lupeni, Andrei Moldovan [i Raul Ungurianu sunt pa[i pe fapte mari în partida derby de sâmb`t`, din Liga a IV-a, de la Lupeni. Afla]i în form` de zile mari, ocupan]ii locului doi în clasament spun c` nu au decât varianta victoriei în meciul cu Retezatul Ha]eg. "Nu am mai marcat de dou` etape, dar eu unul sper s` reu[esc s` m` revan[ez în partida cu Retezatul Ha]eg. Este o echip` foarte bun`, dar nu este de speriat", spune fostul juc`tor al echipei Jiul. "Cu toate c` noi îl trat`m ca pe un meci oarecare nu ne este indiferent rezultatul. Ne dorim mult s` câ[tig`m s` demonstr`m c` nu suntem întâmpl`tor pe locul al doilea. Am dori s` vin` cât mai mult` lume la stadion [i s` ne sus]in`", a afirmat Moldovan. La 23 de ani, Andrei Moldovan este om de baz` în echipa lui Dan Voicu, iar acesta a mai trecut prin curtea unor echipe precum: Jiul Petro[ani, liga a II-a, Minerul Lupeni, liga a II-a, Retezatul Ha]eg, liga a III-a, Unirea Dej, liga a III-a [i Minerul Aninoasa, liga a IV-a. "Îmi doresc ca pe viitor s` fac pasul cel

Trei medalii la na]ionale pentru CS{ Petro[ani Lupt`torii cade]i de la CS{ Petro[ani preg`ti]i de Cristian Popa [i Gheorghe R`ducu [i-au îndeplinit obiectivul la na]ionalele de la Ia[i de unde au venit cu trei medalii de bronz câ[tigate de: Bianca Titianu 60 kg, D`nu] Feraru 58 kg, Geandani Neac[u 54 kg. Pe locul cinci s-au situat: Petre Hereste[an, 69 kg, Diana Ocu, 56 kg. Pe locul [apte s-au clasat: Florin Hereste[an 50 kg, Ionu] Borbeli 58 kg [i Vasile Chivari, 63 kg, Alexandru Bonciulea 100 kg. "În mare sunt mul]umit de rezultate pentru c` obiectivul nostru era s` cucerim dou` medalii na]ionale", a declarat antrenorul Gheorghe R`ducu. Alexandro Macingo (ctg. 63 kg) [i Denisa Fodor (ctg. 46 kg), legitima]i la CNS "Cetate" Deva, au ob]inut medaliile de bronz la finala Campionatului Na]ional Individual de lupte libere. Cei doi sportivi antrena]i de Suraj Moravan au fost singurii lupt`tori ai clubului devean care au urcat pe podium, în contextul în care edi]ia 2014 a campionatului na]ional a fost extrem de puternic`. "Cluburile din Ia[i [i One[ti au legitimat foarte mul]i sportivi din Republica Moldova care sunt foarte puternici, iar în acest contex concuren]a la medalii a fost deosebit de acerb`", a spus Suraj Moravan.(L.J.)

Start spectaculos [i \n fotbalul mic Pofta de gol, meciurile pe muchie de cu]it sau victoriile categorice au "însorit" prima etap` a returului Ligii a V-a. În cele nou` meciuri s-au marcat 39 de goluri, media fiind de 4,33 pe meci, unele favorite au câ[tigat lejer, iar altele au fost ]inute în [ah de echipele mai slab cotate. Lidera Agrocompany B`cia [i-a p`strat prima pozi]ie dup` ce a câ[tigat cu 3-1 pe terenul ocupantei locului trei, Cetate R`chitova. Trupa din }ara Ha]egului a început promi]`tor, deschizând scorul prin Emanuel B`iconi (min. 26), dar apoi Agrocompany a întors rezultatul prin trei goluri consecutive semnate de Paul Apati (min. 33 [i 34) [i Karoly Balizs (min. 61). M`gura Pui a fost vioara întâi a debutului de joc, conducând cu 2-0 prin golurile semnate de Daniel Pau (min. 10) [i D`nu] Belei (min. 22), dar Cerna

a egalat pân` la pauz` prin dubla lui C`t`lin Stoiconi (min. 39 [i 41). În minutul 57 din repriza secund` ambele echipe au marcat câte un gol, scorul fiind 3-3, pentru ca pe final Cerna s` preia conducerea prin reu[ita lui Cosmin Scorobete (min.70), iar M`gura s` egaleze prin Daniel Pau (min.76) care [i-a trecut astfel în cont o tripl`. Mure[ul Pricaz, lidera seriei a II-a, a realizat scorul etapei, 5-0, acas`, cu Ponorul Va]a. În schimb, echipele de pe locurile doi [i trei au fost ]inute în [ah de adversare mai modeste. Berianul Beriu (locul 2) a scos doar o remiz`, scor 1-1, pe teren propriu, cu coda[a Mure[ul Br`ni[ca, în vreme ce Minerul Teliuc (locul 3) a fost învins`, scor 3-0, de Key Systems Ribi]a, astfel c` lupta pentru podium devine [i mai palpitant`. (L.J.)

,,

pu]in spre liga a doua. Eu cred c` mai am un cuvânt de spus în cariera mea", a spus juc`torul lui Hercules care a venit la Lupeni în returul de campionat, marcând pân` acum trei goluri. Hercules nu se mândre[te numai cu un atac feroce ci [i cu o ap`rare forte acolo unde Raul Ungurianu are de grij` s` nu treac` nimic de el, iar doar cele trei goluri pe care Hercules le-a luat în retur stau m`rturie în acest sens. "Suntem o echip` bine sudat` în toate compartimentele [i eu cred c` ap`rarea î[i va face bine treaba [i în meciul cu Ha]egul [i nu vom lua nici un gol", spune juc`torul de 20 de ani. Aflat în tricoul lui Hercules de doi ani, Raul Ungurianu [i-a câ[tigat treptat postul de titular [i este ambi]ios în ceea ce prive[te partida derby cu Ha]egul [i nu numai. "Sunt con[tient de faptul c` va fi un meci greu dar nu e imposibil de câ[tigat. În tur am luat b`taie cu scorul de 2-0, [i acum vrem s` ne lu`m revan[a. Suntem con[tien]i de faptul c` nu sunt peste noi, noi fiind urm`ri]i de ghinion în unele partide", a declarat fotbalistul de la Hercules. "Mi-a[ dori ca pe viitor s` fac un pas spre un nivel mai ridicat m`car la nivelul ligii a treia [i mai sper c` în meciul cu Retezatul s` nu fim urm`ri]i de ghinion", a afirmat Ungurianu care în trecut a mai jucat [i în dou` ligi inferioare din Italia. Loreda ana a JUGLEA

Vicecampion na]ional la 16 ani Lupt`torii de la Inter Petrila au participat la Campionatul Na]ional de la Ia[i, iar sportivul Cristian Ciotir a cucerit titlul de vicecampion na]ional la cade]i. Cristian are doar 16 ani [i este elev la un liceu din Petro[ani. "A fost o competi]ie reu[it` în care ne-am atins obiectivul propus. Sper ca pe viitor s` ne impunem [i la mai multe competi]ii având în vedere faptul c` urmeaz` na]ionalele pe echipe, campionatele jude]ene. Avem un program competi]ional foarte înc`rcat. Pe aceast` cale doresc s` le mul]umesc celor care ne sprijin` pentru a avea condi]ii optime de preg`tire", a spus antrenorul Marian Lukacs. S i n g u r u l lupt`tor hunedorean care s-a încoronat campion na]ional la edi]ia 2014 a fost Nicu[or Dumitra de la CSS Hunedoara. Acesta a triumfat în finala categoriei 39 de kilograme, care a fost recent înfiin]at` la nivel de cade]i. "Macingo a trecut în turul doi de fost campion na]ional, dar în semifinale a fost învins de un lupt`tor din Republica Moldova, legitimat la CSM One[ti. În finala pentru bronz, Alexandru a fost mai puternic decât un alt sportiv din Republica Moldova, legitimat la CSM Ia[i. Cluburile din Ia[i [i One[ti au legitimat foarte mul]i sportivi din Republica Moldova care sunt foarte puternici, iar în acest context concuren]a la medalii a fost deosebit de acerb`", a spus Suraj Moravan. Loredana JUGLEA


9

4 aprilie 2014

Viseaz`, din nou, la na]ional`, ,,

Barbu, revenire spectaculoas` la {tiin]a

Aflat de un an de zile în culorile echipei {tiin]a Petro[ani R`zvan Barbu a debutat cu dreptul în noul sezon competi]ional fiind un om de baz` în partida contra celor de la CS N`vodari, meci câ[tigat de petro[eneni. Barbu a marcat dou` eseuri importante în momente cheie ale meciului. Plecat la un moment dat la Dinamo, R`zvan Barbu nu regret` revenirea acas`. "M-am preg`tit trei luni cu Dinamo iarna aceasta, o preg`tire fizic` foarte bun` care pe mine m` ajut` foarte mult", spune juc`torul. Acesta a ales în cele din urm` s` revin` la Petro[ani. "Nu îmi pare r`u c` m-am întors la Petro[ani unde vreau s` demonstrez c` merit s` joc titular [i pe viitor s` ajung la o echip` titrat`", afirm` juc`torul care peste câteva zile va împlini 21 de ani.

,,

Impresionat de Valea lui Liman R`zvan Barbu poveste[te c` {tiin]a Petro[ani a f`cut înainte de începerea campionatului unul dintre cele mai reu[ite stagii de preg`tire, iar acest lucru s-a v`zut în primul de meci de campionat. "M-a impresionat foarte mult stagiul de preg`tire pe care l-am f`cut la Valea lui Liman. Echipa s-a legat mai mult decât credeam, iar noi acum suntem un grup unit care [tie ce vrea", a declarat Barbu. Visul meu r`mâne Na]ionala

Cu peste 10 selec]ii la lotul na]ional Promovarea în Superlig` R`zvan Barbu are [i în acest an ca obiectiv na]ionala. Având în vedere c` Na]ionala Under Ca to]i ceilal]i juc`tori ai {tiin]ei [i 21 s-a desfiin]at juc`torul {tiin]ei are ca obiec- R`zvan Barbu î[i dore[te promovarea în tiv na]ionala de rugby în 7. Superlig`, lucru greu dar nu imposibil. "Îmi doresc s` revin în for]` [i la lotul "În opinia mea cred c` echipa care ne va na]ional unde de-a lungul timpului am pune be]e în roate este Rulmentul Bârlad, dar nu adunat trei campionate europene în este de neglijat nici Poli Ia[i. Suntem con[tien]i Polonia, Fran]a [i Portugalia. Sunt de faptul c` ne va fi greu pentru c` nu avem înc` con[tient c` voi avea mult de munc` dar experien]a de care este nevoie în astfel de mecinu renun] pentru c` în câ]iva ani îmi uri. Dar avem de partea noastr` tinere]ea [i doresc s` joc chiar la na]ionala de dorin]a de afirmare. Ne dorim ca cei din conseniori dat fiind faptul c` rugby-ul din ducere s` fie în continuare aproape de noi [i s` Vale a dat juc`tori mari României", ne sus]in` [i moral [i financiar", spune R`zvan Fostul mare arbitru din Valea Jiului Ion Danciu, spune rugbistul din Vale. Barbu. prezent în ultima vreme la meciurile echipei Jiul în liga Loredana JUGLEA a IV-aa nu ezit` s` vorbeasc` despre situa]ia fotbalului românesc. “Jiul, to]i îl critic`, dar nimeni nu face Chiar dac` echipa din Liga a III-a FC Hunedoara a cedat, etapa trecut`, în fa]a nimic. Când Giarmatei pe teren propriu, scor 1-2, antrenorul Romulus Gabor crede înc` în [ansele eram eu forma]iei sale de a ob]ine promovarea. Tehnicianul de 52 de ani spune c` nu îl intereseaz` pre[edinte Jiul s- decât prima pozi]ie, celelalte neavând importan]`. a dus din" C" în "Sunt dezam`git de jocul din prima repriz`, în a doua am jucat mai bine [i cred "A" nu pe vorbe c` dac` nu ratam atâtea situa]ii, puteam ob]ine mai mult. Juc`m doar pentru locul 1, celeci pe fapte. lalte nu m` intereseaz`. Nu cred c` e jucat` promovarea, se poate întâmpla orice [i în Suntem în c`dere play-off. Dac` am juca cum am f`cut-o în a doua parte, cu determinare, eu cred c` nu am liber`. Pe vre- avea probleme în alte meciuri", a spus Gabor. muri nu existau antrenori cu portarii [i totu[i erau bine preg`ti]i [i acum portarii no[tri iau goluri de cascadorii râsului. Uite [i la B`lgr`dean. Dac` nu a plecat S-au marcat un total de 17 eseuri, o medie de mai pu]in de [ase încerc`ri pe meci, de la Dinamo atunci când era în vârf acum e târziu, nu în prima etap` din Divizia Na]ional` la rugby. Etapa urm`toare se anun]` cel pu]in la fel mai are forma de alt`dat`, e greoi. Din p`cate, juc`torii de interesant` ca [i precedenta. Aceasta programeaz` trei partide deosebit de disputate în români sunt prea umfla]i în pene [i vându]i pe sume fab- care CS N`vodari va primi replica celor de la RC Bârlad, RCM Gala]i va da piept cu uloase [i când ajung al echipe de top nu joac` niciunul CSM Bucovina Suceava în timp ce derby-ul rundei va fi intre Poli Agro Ia[i [i {tiin]a titular. Sunt dezam`git de nivelul la care am ajuns", a Petro[ani cele care anul trecut s-au clasat pe pozi]ia a doua respectiv a treia in Divizia afirmat Ion Danciu. Na]ional` Seniori.

Ion Danciu:

,,

To]i critic`m Jiul, dar ,, nimeni nu face nimic

,,

Nu renun]`m la primul loc

,,

Misiune grea pentru {tiin]a

Tablou simplu pentru Cetate Deva Cetate Deva a avut noroc la tragerea la sor]i a "Cupei României" la handbal feminin [i a nimerit pe partea "simpl`" a tabloului, astfel c` teoretic drumul spre final` este relativ accesibil. R`mâne de v`zut dac` gruparea clasat` pe locul opt în ierarhia Ligii Na]ionale la finalul sezonului regulat va putea s`-[i dep`[easc` condi]ia

modest` din campionat în competi]ia eliminatorie [i s` demonstreze c` merit` un loc în cupele europene. Cetate Deva va intra în competi]ie în faza optimilor de final` [i va avea o misiune relativ u[oar`

în fa]a echipei "U" {tiin]a Bucure[ti (locul 4 cu în Divizia A, Seria A, ). Meciul este programat miercuri 23 aprilie, iar adversara forma]iei devene este una dintre cele dou` echipe din e[alonul secund prezente în aceast` etap`. (L.J.)


10

4 aprilie 2014

Prim`ria Municipiului Lupeni C`tre, Becu[ Remus cu domiciliul în municipiul Vulcan, str. Mihai Viteazu, bl. 45, ap. 24, jude]ul Hunedoara

C`tre, Lovasz Renato cu domiciliul în municipiul Petro[ani, str. Maleia, nr. 145, jude]ul Hunedoara

Municipiul Lupeni cu sediul în Lupeni, str. Revolu]iei, nr. 2, Municipiul Lupeni cu sediul în Lupeni, str. Revolu]iei, nr. 2, jude]ul Hunedoara, cod po[tal 335600, cod fiscal 4375046 reprezentat de jude]ul Hunedoara, reprezentat de Primar - Cornel Resmeri]`, în calitate Primar - Cornel Resmeri]`, în calitate de creditor, formulez în conformide creditor, formulez în conformitate cu prevederile imperative ale art. 7 tate cu prevederile art. 7 alin. (1) [i (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare prezenta, alin. (1) [i (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare prezenta, PLÂNGERE PREALABIL~ PLÂNGERE PREALABIL~ Prin care v` invit`m a v` prezenta în data de 28.04.2014, între orele 8 - 10, la sediul Prim`riei municipiului Lupeni din Lupeni, str. Prin care v` invit`m a v` prezenta în data de 28.04.2014, între Revolu]iei, nr. 2, jude]ul Hunedoara, camera 7. orele 8 - 10, la sediul Prim`riei municipiului Lupeni din Lupeni, str. Prezentul înscris se realizeaz` în conformitate cu prevederile art. Revolu]iei, nr. 2, jude]ul Hunedoara, camera 7. 7 alin. (1) [i (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, Prezentul înscris se realizeaz` în conformitate cu prevederile art. fiind o procedur` prealabil` unui eventual litigiu cu dumneavoastr`. 7 alin. (1) [i (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, Scopul acestei convoc`ri îl reprezint`, faptul c`, între Becu[ cu modific`rile [i complet`rile ulterioare fiind o procedur` prealabil` Remus [i Prim`ria municipiului Lupeni s-a perfectat actul adi]ional nr. 3/ unui eventual litigiu cu dumneavoastr`. 2000 la contractul de concesiune nr. 190/ 20.06.1996; actul adi]ional la Scopul acestei convoc`ri îl reprezint`, faptul c`, între Lovasz actul adi]ional nr. 3/ 2000; actul adi]ional la contractul de concesiune nr. 190/ 1996 [i actul adi]ional nr. 4/ 2000; actul adi]ional nr. 5/ 4/ 2003 la Renato [i Prim`ria municipiului Lupeni s-a perfectat actul adi]ional nr. contractul de concesiune nr. 190/ 1996; actul adi]ional nr. 5/ 1/ 2003 la 1/ 28.08.2006 la contractul de concesiune nr. 112/ 01.07.1996, având ca contractul de concesiune nr. 190/ 1996; actul adi]ional nr. 5/ 3/ 2003 la obiect imobilul cu destina]ia de teren situat în zona de Agrement Straja contractul de concesiune nr. 190/ 1996; actul adi]ional nr. 5/ 2/ 2003 la Lupeni, în vederea edific`rii unei case de vacan]`, concesionarul obligcontractul de concesiune nr. 190/ 1996, actul adi]ional la contractul de ându-se la data perfect`rii acestuia la plata unei redeven]e anuale, conconcesiune nr. 190/ 1996 [i actul adi]ional nr. 4/ 2000, actul adi]ional nr. form dispozi]iilor art. 5 din contract, redeven]` indexat` cu rata infla]iei 5/ 2003 la contractul de concesiune nr. 190/ 01.07.1996 având ca obiect în conformitate cu prevederile art. 6 din contract. imobilul cu destina]ia de teren situat în zona de Agrement Straja Lupeni, Conform prevederilor contractuale, respectiv dispozi]iile art. 9 în vederea edific`rii unei case de vacan]`, concesionarul obligându-se la din contract, v-a]i obligat, în caz de executare cu întârziere a obliga]iei data perfect`rii acestuia la plata unei redeven]e anuale, conform de plat` a redeven]ei, la plata de penalit`]i în cuantum de 5% din suma dispozi]iilor art. 5 din contract, redeven]` indexat` cu rata infla]iei în con- datorat` pentru fiecare zi de întârziere, penalit`]i care au fost reduse la formitate cu prevederile art. 6 din contract. penalitatea legal` de 0,01% conform prevederilor H.C.L. nr. 13/ 2010 [i Conform prevederilor contractuale, respectiv dispozi]iile art. 9 care au f`cut obiectul actului adi]ional nr. 284/ 87/ 20.07.2010. din contract, v-a]i obligat, în caz de executare cu întârziere a obliga]iei de Având în vedere, faptul c`, începând cu trimestrul IV 2012 nu a]i plat` a redeven]ei, la plata de penalit`]i în cuantum de 5% din suma mai achitat redeven]a aferent` terenului concesionat, figura]i în datorat` pentru fiecare zi de întârziere. Având în vedere, faptul c`, începând cu trimestrul IV 2013 nu a]i eviden]ele noastre cu o redeven]` restant` în cuantum de 691 lei pentru mai achitat redeven]a aferent` terenului concesionat, figura]i în perioada trimestrul IV 2012 - trimestrul IV 2013 [i penalit`]i de eviden]ele noastre cu o redeven]` restant` în cuantum de 413,25 lei pen- întârziere în cuantum de 15,9 lei pentru aceea[i perioad`. În raport de tru perioada trimestrul IV 2013 [i penalit`]i de întârziere în cuantum de cele prezentate [i ]inând cont de refuzul manifestat de dumneavoastr` 1.012,46 lei pentru aceea[i perioad`. În raport de cele prezentate [i ]inând de a achita redeven]a restant` împreun` cu penalit`]ile aferente pentru cont de refuzul manifestat de dumneavoastr` de a achita redeven]a fiecare zi de întârziere datorat` de c`tre Lovasz Renato, în temeiul art. restant` împreun` cu penalit`]ile aferente pentru fiecare zi de întârziere 7 alin. (1) [i (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, datorat` de c`tre Becu[ Remus, în temeiul art. 7 alin. (1) [i (6) din Legea v` invit`m s` v` prezenta]i, pentru o rezolvare pe cale amiabil` a contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, v` invit`m s` v` prezenta]i, situa]iei datorate neachit`rii concesiunii [i a penalit`]ilor de întârziere, pentru o rezolvare pe cale amiabil` a situa]iei datorate neachit`rii redela sediul Prim`riei municipiului Lupeni din Lupeni, str. Revolu]iei, nr. ven]ei [i a penalit`]ilor de întârziere, la sediul Prim`riei municipiului 2, jude]ul Hunedoara, în data de 28.04.2014, între orele 8 - 10. Lupeni din Lupeni, str. Revolu]iei, nr. 2, jude]ul Hunedoara, în data de Solu]ia propus` de noi, în vederea rezolv`rii divergen]elor 28.04.2014, între orele 8 - 10. ap`rute, o reprezint` achitarea întregului debit restant, format din redeSolu]ia propus` de noi, în vederea rezolv`rii divergen]elor ap`rute, o reprezint` achitarea întregului debit restant, format din rede- ven]` în cuantum de 691 lei, pentru perioada trimestrul IV 2012 ven]` în cuantum de 413,25 lei, pentru perioada trimestrul IV 2013 [i trimestrul IV 2013 [i penalit`]i de întârziere în cuantum de 15,9 lei penpenalit`]i de întârziere în cuantum de 1.012,46 lei pentru aceea[i tru aceea[i perioad`. perioad`. V` rug`m s` lua]i cuno[tin]` de cele expuse, în speran]a V` rug`m s` lua]i cuno[tin]` de cele expuse, în speran]a rezolv`rii rezolv`rii amiabile a situa]iei, f`r` a fi necesar` interven]ia coercitiv` a amiabile a situa]iei, f`r` a fi necesar` interven]ia coercitiv` a instan]elor instan]elor judec`tore[ti. judec`tore[ti. Prezenta a fost întocmit` ast`zi 27.03.2014 în 2 (dou`) exemPrezenta a fost întocmit` ast`zi 27.03.2014 în 2 (dou`) exemplare plare originale - unul pentru Lovasz Renato [i unul pentru Prim`ria originale - unul pentru Becu[ Remus [i unul pentru Prim`ria municipiu- municipiului Lupeni. lui Lupeni. PRIMAR CONSILIER JURIDIC PRIMAR CONSILIER JURIDIC CORNEL RESMERI}~ FLORENTINA ELENA NAGY CORNEL RESMERI}~ FLORENTINA ELENA NAGY


11

4 aprilie 2014

VREMEA 4 - 10 aprilie 2014 Vineri, 4 aprilie

S<mb`t`, 5 aprilie

Duminic`, 6 aprilie

Luni, 7 aprilie

Mar]i, 8 aprilie

Miercuri, 9 aprilie

Joi, 10 aprilie

7°C / 20°C Mai mult noros

0°C / 10°C Ploaie

1°C / 12°C Par]ial noros

6°C / 17°C Mai mult noros

9°C / 20°C Mai mult \nsorit

6°C / 15°C Averse

5°C / 7°C Ploaie

BANCUL S~PT~M>NII Un om sta pe malul M`rii Negre [i cineva vine [i îi spune s` îi prind` ni[te pe[te, iar el îi spune c` nu, pentru c` st` pur [i simplu [i contempl` marea. Acesta insist`: - Î]i dau bani [i nu o s` mai ai barca asta pr`p`dit`, o s` î]i iei una mai bun`.

Tot nu vroia. Acesta începe s` îi arate care sunt avantajele: - Dac` prinzi pe[te mai mult cu barca cea bun` o s` po]i s` î]i iei un vapor [i dac` î]i iei un vapor o s` î]i po]i face o fabric` de conserve de pe[te [i o s` lucreze al]ii pentru tine [i tu nu o s` faci nimic, la care omul r`spunde: - {i acum ce ]i se pare c` fac?

Re]ete de post

Icre de post Ingrediente: 1 cea[c` de gris, 3 ce[ti de suc dulce de ro[ii, 2-3 cepe, 1 cea[c` de ulei, sare, piper. Preparare: Sucul de ro[ii se pune la foc mic s` clocoteasc`. Se adaug` \n ploaie grisul, se amestec` cu grij` p<n` ce grisul se umfla. Se ia de pe foc [i se las` s` se r`coreasc`. Se adaug` pu]in c<te pu]in uleiul, frec<ndu-se cu lingura de lemn sau cu mixerul p<n` se \ncorporeaz` tot uleiul. La sf<r[it se adaug`, dup` gust, ceapa fin tocat`, sarea [i piperul. Cartofi umplu]i cu ciuperci Ingrediente: 4 cartofi mai mari, 300 g ciuperci, 1 col] de p<ine de 1 zi, 2-3 fire verdea]`, 1-2 linguri f`in`, 1 ceap` mic`, 2 c`]ei de usturoi, sare, piper. Pentru sos: 1 conserv` ro[ii \n bulion 250 gr, 1 ceap` mai mare, 3 linguri amestec de legume congelate, foi de dafin, boabe de piper, pu]in oregano, 2 c`]ei de usturoi, ulei, sare sau condiment tip vegeta. Preparare: Se spal` cartofii [i se pun la fiert \ntregi, \n coaj` cam 15-20 minute (s` nu fie nici tari, nici super fier]i). Se las` la r`cit iar c<nd sunt \nc` caldu]i se scobesc cu linguri]a. |n timp ce fierb cartofii se face sosul: se toac` ceapa mare [i se c`le[te \n 2 linguri de ulei. Se adaug` legumele congelate [i o can` de apa [i se las` s` se \nmoaie bine ceapa. Se adaug` ro[iile cu tot cu suc, condimentele, usturoi tocat fin [i se mai lasa 5 minute. Umplutura: se mixeaz` toate ingredientele: ciupercile, p<inea \nmuiat` \n apa [i apoi stoars` bine, ceapa, usturoiul, verdea]a, f`ina, condimentele, sarea. Cu aceast` compozi]ie se umplu cartofii. |ntr-un vas se pune sosul, se mai adaug` o c`ni]` cu apa, se a[eaz` cartofii umplu]i, se stropesc cu pu]in ulei [i se dau la cuptor 30-40 minute. Pr`jitur` de post Ingrediente: 3 c`ni f`in`, 6 linguri mari cacao, 2 linguri]e bicarbonat, 2 c`ni zah`r, 2 vanilii, 2 c`ni ap`, 10 linguri ulei (nu de masline), 2 linguri o]et, coaja de la o portocal`. Preparare: |ntr-un bol amestec`m (ca la maionez`) coaja de portocal` cu uleiul [i apoi ad`ug`m: o]etul, vanilia, apa [i zah`rul. Amestec`m bine s` se dizolve zah`rul. |ntr-un bol amestec`m f`ina, cacaoa [i bicarbonatul, le punem \ntr-o sita [i le cernem direct \n cel`lalt bol. A[a va cre[te mai bine pr`jitura. Amestec`m (nu prea mult), ungem o tav` cu ulei [i o tapet`m cu f`ina, turn`m compozi]ia [i d`m tava la cuptor (pre\nc`lzit) la 170 grade pentru 35-40 minute. Se orneaz` cu zah`r pudr`, cacao sau cu fructe.

Curiozit`]i Mu[etelul are cele mai multe aplica]ii \n cosmetic` Datorit` azulenului din compozi]ia sa, acesta are ac]iune dezinfectant`, antiinflamatorie, emolient`, decongestiv` [i chiar anestezic` [i antialergic`. M`cri[ul con]ine Fier Macri[ul este o plant` mai pu]in folosit`, de[i are multe calit`]i, at<t culinare c<t [i medicinale. M`rarul con]ine flavonoide Folosit` mai ales pe post de condiment al m<nc`rurilor, pu]in` lume [tie c` aceast` plant` este una dintre cele mai folositoare pentru s`n`tate. Trezitul devreme scurteaz` via]a Nu va scula]i devreme! Aceasta ar fi concluzia unui studiu realizat de cercet`torii britanici [i care stabile[te c` oamenii care nu respect` orele de somn

\[i scurteaz`, de fapt, via]a. Cartoful este bun [i \n arsuri Cartoful a fost descoperit de spanioli \n Peru, fiind adus \n Europa \n anii 1500. Gre]urile matinale reduc riscul de apari]ie a cancerului Femeile \ns`rcinate care sufer` de gre]uri matinale prezint` cu 30% mai pu]ine riscuri de a dezvolta un cancer la s<n, potrivit cercet`torilor de la Universitatea din Buffalo, New York State. Sun`toarea trateaz` insomnia Sun`toarea este o plant` medicinal` care se \nt<lne[te la marginea p`durilor [i \nflore[te din iulie p<n` \n septembrie. Lipsa zincului conduce la sterilitate Cercet`torii au descoperit c` una dintre cauzele majore ale sterilit`]ii masculine este nivelul scazut de zinc din organism, deoarece acesta are un rol esen]ial \n producerea testosteronului, hormon sexual masculin.

HOROSCOP BERBEC Marte sub semnul propriu; a sosit vremea unei decizii ferme prin care sa dai alt curs vie]ii tale. C` e o Liviu P\r]ac mutare \n cas` nou`, c` e schimbarea ma[inii sau a locului de munc`, sau c` e vorba de alt look, e[ti foarte entuziasmat(`) de nout`]i. Num`r norocos : 4. TAUR Administrezi banii de care dispui cu mult` în]elepciune, f`r` a face nici un abuz. Chiar dac` ai avea nevoie de o mul]ime de lucruri, rezumi totul la strictul necesar pentru ca nu ai vrea s` faci vreo gre[eal` care s` dezechilibreze balan]a proprie de pl`]i [i cheltuieli. Num`r norocos: 9. GEMENI Rezervele te ]in blocat(`) \ntr-o pas` nu tocmai pl`cut`, de parc` nimic nu-]i convine. E[ti mai posac(`), mai t`cut(`), [i nu ai chef de nimeni. Nimic nu te convinge de argumentele pe care ]i le aduc ba unii, ba al]ii, [i ori te bazezi numai pe propriile idei, ori amâni deciziile pe alt`dat`. Num`r norocos: nu ai. RAC Helios in trigon binar cu… Selena, astrul protector; a sosit momentul unui bilan] ad-hoc, dar nu ai concluzii prea vesele, de parc` ar lipsi ceva ca s` fii c<t de c<t mul]umit. Nu \]i ies planurile a[a cum le-ai preconizat: ori nu po]i plec` \ntr-o c`l`torie, ori ni[te invita]i nu mai ajung la tine \n timp util, ca atare ai un motiv trec`tor de insatisfac]ie. Num`r norocos: 1. LEU Exista un schimb reciproc de sentimente [i de vorbe bune, care faciliteaz` comunicarea, ceea ce te apropie [i mai mult de oameni. Num`r norocos: 4. FECIOARA Mercur, planeta protectoare, sub semnul propriu; o realizare profesional` de r`sunet, un vis împlinit un document ob]inut prin for]e proprii, sunt câteva din motivele care te a[eaz` pe tine \n centrul aten]iei, iar ceilal]i te vor felicita sincer pentru ceea ce ai realizat. Laud`-te, pentru c` ceilal]i nu au de unde afla recentele tale succese, decât de la tine. Num`r norocos: 13. BALAN}A Fii foarte prudent(`) atunci când accep]i sfatul sau ajutorul unei persoane, pentru c` interesele sale nu sunt tocmai cinstite. E posibil s` încerce s` \]i câ[tige încrederea prin mijloace negative, [i dup` aceea va profita de bun`voin]a [i de credulitatea ta. Num`r norocos: nu ai. SCORPION Neptun sub semnul alb al [arpelui; dezam`girile sentimentale stau la pând`, pentru ca [i tu po]i cauza celui drag o sup`rare, dar [i el te poate r`ni profund cu un gest nelalocul lui. Încearc` s` fii mai tolerant(`), s` nu pui la suflet ceea ce auzi [i mai ales s` nu torni gaz pe foc de la o banal` contradic]ie. Num`r norocos: 6. S~GET~TOR Se da o lupt` de sentimente \n inima ta: iube[ti, dar parc` nu complet, pe cineva dar parc` [i pe altul, ca atare inima ta e rupta \n doua de tot felul de întreb`ri [i nel`muriri. Probabil iube[ti dou` persoane \n acela[i timp [i nu [tii cum s`-]i \mpar]i sentimentele. Num`r norocos: 3. CAPRICORN Este o perioada contradictorie, pentru c` ai parte [i de bucurii, dar [i de sup`r`ri \n acela[i timp. Contactul t`u cu lumea nu aduce numai motive de satisfac]ie, pentru ca pe undeva po]i da piept [i cu un rival, exact cu acea persoan` pe care nu ]i-ai dori s` o \nt<lne[ti tocmai acum. Num`r norocos: 1. V~RS~TOR Unele planuri pe care ti le-ai f`cut pentru zilele urm`toare trebuie modificate, pentru ca nu mai sunt întrunite toate condi]iile pentru a le da curs. Ceva intervine [i strica programarea ini]ial`, dar nu-i nimic, apare altceva [i mai bun \n schimb. Num`r norocos: 2. PE{TI Pluton sub semnul propriu; inten]iile tale vor fi puse la îndoial` de diverse persoane care au cu totul alte p`reri. Unii vor arata ca nu au încredere \n tine, te b`nuiesc ca ascunzi ceva sau ca nu spui adev`rul. Num`r norocos: 8. Pentru to]i nativii din zodiac În acest uimitor de frumos început de prim`var`, un sfat: fi]i mai… cump`ta]i (cump`tate) \n toate! Dar nu uita]i, totu[i, oriunde [i oricând: Iubi]i-v` cât mai mult !


12

4 aprilie 2014

T<rgul florilor, la Petro[ani

În cadrul evenimentelor derulate sub egida forumului PRO URBIS prima ac]iune "Ziua Verde" va avea loc mâine 5 aprilie. “Împreun` cu colegii din Consiliul local, cu reprezentan]i ai unit`]ilor de înv`]`mânt vom demara o serie de activit`]i de voluntariat menite s`

ecologizeze în special zonele verzi ale urbei noastre. În premier` pentru Valea Jiului va avea loc un târg al florilor, dup` o idee a societ`]ii civile, pe care am îmbr`]i[at-o [i o vom pune în practic` s<mb`t`, 5 aprilie. Se [tie c` petro[enenii [i în general cet`]enii V`ii Jiului sunt iubitori de frumos, admir` [i iubesc florile [i chiar se bucur` când le primesc [i chiar le d`ruiesc persoanelor dragi lor. Invit pe aceast` cale pe to]i cei care comercializeaz` flori s` \[i expun` marfa în spa]iul pietonal din centrul civic al municipiului nostru. Participarea va fi gratuit` [i nu se va percepe nicio taxa de utilizare a domeniului public", a ]inut s` declare primarul Tiberiu Iacob Ridzi. {i conform comunicatului manifest`rile dedicate ZILEI VERZI vor avea loc începând cu orele 10,00 în parcul de lâng` Teatrul I.D. Sîrbu. To]i cei care doresc s` participe la acest eveniment al`turi de membrii comunit`]ii, sunt a[tepta]i cu mult drag.(E.D.)

Ave]i grij` unde parca]i ma[ina! Dac` parca]i în locuri nepermise s-ar putea s` r`mâne]i f`r` ma[in`. Asta, deoarece angaja]ii serviciului public de poli]ie local` din Deva au început ac]iunile de ridicare a ma[inilor parcate necorespunz`tor. În primele trei luni ale acestui an au fost ridicate 100 de ma[ini iar altor 57 li sau blocat ro]ile. Dac` e[ti [ofer [i alegi s`-]i la[i ma[ina chiar [i pentru câteva minute într-un loc nepermis, cum ar fi: pe trecerea de pietoni, în sta]iile de autobuz [i intersec]ii ri[ti s` r`mâi f`r` ea. Iar dac` este autoturismul este parcat pe trotuare sau zone pietonale, nu se ridic`, dar se blocheaz` ro]ile. “Poli]i[tii locali de la Serviciul Circula]ie î[i desf`[oar` zilnic activitatea în municipiul Deva, verificând [i constatând înc`lc`rile regulilor de circula]ie de c`tre conduc`torii auto. Sunt [i sesiz`ri venite din partea cet`]enilor, sunt [i autosesiz`ri. În momentul în care autovehiculul blocheaz` circula]ia se ia m`sura ridic`rii, iar în momentul în care este sta]ionat neregulamentar pe trotuar sau pe zone

verzi, se ia m`sura bloc`rii”, a declarat purt`torul de cuvânt al Serviciului Public de Poli]ie Local` Deva, GABRIELA VORONCA. Dac` roata ma[inii a fost blocat`, taxa

de deblocare este de 100 de lei, iar pentru cele ridicate [i duse la parcul auto de la ie[irea din Deva, proprietarii trebuie s` scoat` din buzunare 300 de lei. Pe l<ng` aceste taxe, m`sura sanc]ion`rii contraven]ionale este de 3 puncte de penalizare [i 4 puncte de amend`. Punctul de amend` este de 85 de lei.

Adriana TRANC~

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI  Laboratorul de Produc]ie - Cofet`rie Patiserie Str. Lunca (l<ng` S.C. UPSROM [i Fabrica de Tricotaje) DADUCE |N CASELE DUMNEAVOASTR~: CELE MAI GUSTOASE {I DELICIOASE SPECIALIT~}I: Torturi de ciocolat`; Torturi cu fri[c`; Torturi cu fructe; Sortimente diversificate de pr`jituri; Fursecuri; Alune pr`jite; Alte sortimente. D PRELU~M {I ONOR~M ZILNIC COMENZILE PENTRU TOATE OCAZI ILE: Mese festive; Nun]i; Botezuri; Alte evenimente. Telefon secretariat: 0254-5 542472, 0372-7 764439; LABORATOR 315 - 0733-9 960320; DEPOZIT 342 - 0733-9 960319.

Vila din Vulcan a lui Emil Bercea, pr`dat` de ho]i Casa omului de afaceri petro[`nean Emil Bercea a fost spart` la finele s`pt`mânii trecute de persoane necunoscute care au plecat cu bani [i bijuterii în valoare de zeci de mii de euro. Persoane necunoscute l-au l`sat pe Emil Bercea f`r` sume importante de bani [i f`r` bijuterii dup` ce i-au spart vila pe care acesta o de]ine pe raza municipiului Vulcan. Potrivit poli]i[tilor hunedoreni, omul de afaceri s-a prezentat vineri la poli]ie pentru a reclama faptul c` persoane necunoscute i-au furat bunuri [i bani din cas`. "Prejudiciul este substan]ial, circa 800 de mii de euro, fiind sustrase sume de bani [i bijuterii", au declarat, reprezentan]i ai IPJ Hunedoara. Poli]i[tii spun c` omul de afaceri nu avea sisteme de supraveghere, de[i de]inea în cas` sume mari de bani [i bijuterii. Ho]ul sau ho]ii, r`ma[i deocamdat` neidentifica]i, au intrat în vila omului de afaceri dup` ce au for]at u[a de la intrare. În cursul zilei de vineri poli]i[tii au efectuat cercetarea la fa]a locului, au ridicat amprente [i spun c` au întocmit un cerc de suspec]i.

Petreci clipe de neuitat la CABANA MONTANA din STRAJA

Ne pute]i contacta la num`rul de telefon: 0722-780615

Ziar 711  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you