Page 1

Anul XV Num`rul 709 21 martie 2014 z 12 pagini z Pre]: 1 RON

S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

|n buna tradi]ie masonic`,

Costel Avram continu` practicile fratelui Cioar`

Tirurile lui Bercea pun \n pericol circula]ia pe drumurile publice Specimenul de â&#x20AC;&#x153;[mecherâ&#x20AC;? are, probabil, cea mai mare r`sp<ndire \n \ntreg arealul rom<nesc. Exist` [mecher de Rom<nia, [mecher de Bucure[ti, de Craiova, Constan]a [i, a[a cum este [i normal, [mecher de Valea Jiului. Chiar dac` majoritatea sunt de import, [mecherii de Valea Jiului nu se deosebesc cu nimic de ceilal]i reprezentan]i ai speciei, fie c` sunt de Bucure[ti sau de oriunde altundeva. |n prima faz` ace[ti [mecheri [i-au asigurat spatele f`c<ndu-[i rela]ii \n administra]ia local` p<n` la cel mai \nalt nivel, dup` care au dat la iveal` ciocoismul dus p<n` la nesim]ire. {mecherii pot fi lesne deosebi]i de ceilal]i cet`]eni prin simplul fapt c` au ceafa groas`, [i-au l`sat chelie, se plimb` \n jeepuri de zeci de mii de euro, proveni]i de cele mai multe ori din afaceri ilicite [i, mai ales, manifest` un dispre] suveran pentru ceilal]i cet`]eni [i pentru legalitate. Nu au nici un fel de gre]uri s` parcheze unde vrea mu[chii lor, pe trotuar, pe p<rtia de schi sau s` circule pe interzis [i chiar prin parc sau alte zone destinate exclusiv pietonilor. Beneficiind de protec]ia autorit`]ilor, ace[ti [mecheri \[i fac de cap confund<nd domeniul public cu propria

feud`, construind f`r` nici un fel de autoriza]ie tot felul de cl`diri cu care se bag` p<n` \n mijlocul str`zii, un astfel de [ m e c h e r opereaz` [i la intrarea \n Petro[ani, unde a ocupat trotuarul [i carosabilul cu tot felul de materiale, cu tiruri, buldozere [i motostivuitoare. Nu este o noutate ca \n aceast` zon`, conduc`torii auto s` se trezeasc` bot \n bot cu col]ii unui motostivuitor care descarc` marf` din tiruri, fiind nevoi]i s` circule pe contrasens pentru a evita accidentul. De[i ma[inile de poli]ie trec frecvent prin zon`, singura m`sur` luat` este aceea de a instala radarul, consider<ndu-se c` astfel se pot evita accidentele. Chiar dac` TIR-urile [mecherului obtureaz` vizibilitatea semnelor de circula]ie, pun<nd astfel \n pericol circula]ia \n zona respectiv`, poli]ia [i adminis-

tra]ia local` se fac c` plou`. {mecherul de Valea Jiului a \ncercat aceea[i re]et` [i la Vulcan, parc<nd o lun` de zile un autotren \n loc nepermis, dar la sesizarea presei, autorit`]ile locale au luat m`suri urgente \ntr<ndu-se imediat \n legalitate. La Petro[ani, situa]ia este ceva mai diferit`, respectarea legii fiind facultativ` pentru [mecherii cu rela]ii la comenduire. Noi ne facem totu[i datoria [i semnal`m aceste aspecte, a[tept<ndu-ne ca organele care amendeaz` pietonii pentru traversare prin loc nepermis s`-l roage pe Emil Bercea, [mecherul care [i-a \ntabulat tot drumul de la intrarea \n Petro[ani plus trotuarele aferente, s`-[i mute TIR-urile care obstruc]ioneaz` vizibilitatea semnelor de circula]ie [i s` le parcheze \n locuri special amenajate, l`s<nd drumul public circula]iei publice.(A.V.)


2

21 martie 2014

Monica Iacob Ridzi cere ministrului Transporturilor solu]ionarea problemei privind restric]iile de circula]ie prin Defileul Jiului Comunicat de pres` Impunerea unor restric]ii de circula]ie rutier` pe DN 66A, prin Defileul Jiului, în perioada 17.03.2014-15.06.2014 de c`tre Compania Na]ional` de Autostr`zi [i Drumuri Na]ionale din România, pentru efectuarea unor lucr`ri de reabilitare a infrastructurii rutiere este, în opinia deputatului de Valea Jiului Monica Iacob Ridzi, în m`sur` s` creeze grave disfunc]ionalit`]i în activitatea economic` [i social` din Valea Jiului [i din nordul jude]ului Gorj. În dorin]a de a preîntâmpina adoptarea unei m`suri care s` conduc` la izolarea V`ii Jiului de sudul ]`rii, deputatul Monica Iacob-Ridzi a solicitat sprijin pentru g`sirea unor solu]ii la

situa]ia creat`, ministrului Transporturilor, Dan [ova. Astfel, deputatul Monica Iacob Ridzi va depune luni, 17 martie 2014, la Camera Deputa]ilor, o interpelare parlamentar` adresat` ministrului Transporturilor. În document, Monica Iacob Ridzi atrage aten]ia asupra implica]iilor dezastruase, în plan economic [i social, pe care le implic` decizia CNADNR de a bloca traficul prin Defileul Jiului 6 zile/s`pt`mân`, în urm`toarele 3 luni. "Impunerea unor astfel de restric]ii este în m`sur` s` afecteze îns`, în mod grav, activitatea agen]ilor economici din Valea Jiului [i a celor din nordul jude]ului Gorj, dar ceea ce este [i mai grav este c`, prin blocarea timp de 6 zile/s`pt`mân` a Defileului V`ii Jiului, peste 135.000 de cet`]eni ai acestei regiuni r`mân practic izola]i, având în vedere c` rutele ocolitoare propuse de CNADNR implic` un traseu de peste 200 de km, iar traseele alpine alternative, pe DN 7A Petro[ani-Voineasa

sau DN 66A Petro[ani-Uricani-B`ile Herculane, sunt blocate din cauza lipsei investi]iilor pentru reabilitare sau, dup` caz, modernizare", explic` deputatul Monica Iacob Ridzi. Aceasta a precizat, de asemenea, c` este apreciabil faptul c` Ministerul Transporturilor a aprobat finan]area unor lucr`ri de reabilitare la aceast` important` arter` rutier` na]ional` [i european`, cu atât mai mult cu cât acestea erau absolut necesare, dar atrage aten]ia în acela[i timp c` efectuarea unor astfel de lucr`ri nu trebuie s` genereze blocaje inutile, pierderi pentru al]i agen]i economici [i restric]ionarea aproape total` a circula]iei cet`]enilor V`ii Jiului pentru urm`toarele trei luni. Deputatul Monica Iacob Ridzi îi solicit`, prin demersul s`u parlamentar, ministrului Transporturilor Dan {ova s` ia m`surile necesare pentru reanalizarea oportunit`]ii impunerii restric]iilor de circula]ie prin Defileul Jiului.

Cu to]ii avem dreptul de a fi ferici]i, de a ni se oferi oportunitatea s` fim noi \n[ine De ziua lor, cei cu sindrom DOWN se simt înc` marginaliza]i de sistemul care ar trebui s`-i protejeze De ziua lor, copiii care sufer` de sindrom DOWN din Valea Jiului se vor reuni, ast`zi, la Casa Pollicino din Petro[ani, unde vor s`rb`tori al`turi de gazde, de reprezentan]i ai administra]iei publice locale [i a altor invita]i ziua de 21 martie - Ziua Mondial` a Sindromului DOWN. O problem` grav` cu care se confrunt` apar]in`torii de persoane cu sindrom DOWN este faptul c` statul, pentru a face economii la bugetele jude]ene ori locale au mic[orat num`rul angaja]ilor personali, sau ceea ce este [i mai grav, de multe ori ace[ti copii nu mai beneficiaz` de sprijinul unor înso]itori. "Ne-am confruntat cu astfel de cazuri. Mamele au stat s` aib` grij` de copii lor, iar când cei de la comisia de expertiz` au constatat c` un copil are un coeficiat de inteligen]` peste 35 se alege cu gradul de handicap modificat [i l`sat f`r` înso]itor. Cum mai poate tr`i acea mam` care tr`ie[te doar din indemiza]ia primit`", a precizat pre[edintele asocia]iei lupenene. În România, educa]ia este un drept garantat de Constitu]ie pentru to]i copiii [i tinerii, indifereant de origine etnic`, social`, de sex sau apartenen]` religioas`. Sintagma "[coal` pentru diversitate" este echivalent` sintagmei "[coal` pentru to]i" [i reprezint` dezideratul maximei toleran]e în ceea ce prive[te diferen]ele fizice, socioculturale, lingvistice [i psihologice existente între copii, elevi, misiunea fiind aceea de a le oferi tuturor posibilitatea de a înv`]a în func]ie de ritmul, capacit`]ile [i nevoile proprii [i de a se exprima conform tr`s`turilor individuale de personalitate. Acela[i pre[edinte acuz` statul [i pe reprezentan]ii acestuia c` el nu trebuie s` pun` piedic` p`rin]ilor care se lupt` s` integreze în societate copiii cu astfel de sindrom ori alte dizabilit`]i. România nu are înc` o strategie na]ional` de integrare [i recuperare [i de multe ori, apar]in`torii renun]` s`-i mai duc` mai departe, devenind dependen]i de ace[tia. P`rinte fiind de copil cu sindrom DOWN a cerut un profesor de sprijin pentru acesta [i cum aceast` categorie profesional` lipse[te cu des`vâr[ire în Valea Jiului, a fost nevoit s`-[i înscrie copilul la o [coal` normal` [i s` pl`teasc` din buzunarul propriu lec]ii de kinetoterapie [i logopedie, servicii pe care statul ar trebui s` e ofere beneficiarilor, gratuit. “Am cerut ISJ Hunedoara s`-mi comunice câ]i profesori de sprijin sau ittineratte exist` în Valea Jiului. Din p`cate, nu este nici unul, iar responsabilit`]ile sunt pasate în ograda Consiliului Jude]ean, care a afirmat c` are bani pentru ace[ti speciali[ti, dar pentru Valea Jiului ei nu exist` fiindc` nu sunt solicit`ri", a completat Liviu Corseanchi.

În replica, purt`torul de cuvânt al ISJ Hunedoara, Marta Mate, a transmis c`: "nevoia de personal calificat pentru a lucra cu ace[ti copii este mult mai mare, decât personalul de care dispunem în momentul acesta", Inspectoratul {colar al Jude]ului Hunedoara are trei surse de finan]are: Ministerul Educa]iei, Consiliul Jude]ean [i consiliile locale, iar în func]ie de banii aloca]i înv`]`mântului, întotdeauna insuficien]i, se pot face angaj`ri. În jude]ul Hunedoara exist` în prezent doar 20 de profesori de sprijin, în Hunedoara, Deva, Ha]eg, C`lan [i Or`[tie. În schimb, nici unul nu lucreaz` în Valea Jiului. În baza de date a DGASPC Hunedoara exist` peste 2900 de adul]i [i 440 de copii cu deficit mintal, încadra]i într-un grad de handicap. “Din p`cate, num`rul acestora este mult mai mare, deoarece mul]i nu sunt înregistra]i, nu sunt în eviden]a serviciului de asisten]` social` din prim`rii, nu au acte medicale [i marea majoritate sunt foarte s`raci. Aceasta este marea problem` [i de multe ori reprezentan]ii ong-rilor nici nu sunt lua]i în seam` de cei din comisia aflat` în subordinea Consiliului Jude]ean, în cazul persoanelor nedeplasabile, apar]in`torii sunt apostrofa]i [i intimida]i de cei care ar trebui s`[i fac` datoria [i s` vin` la fa]a locului s` vad` bolnavii", a spus un alt reprezentat al unui ong din Valea Jiului, care se confrunt` cu astfel de probleme [i care ni le-a semnalat de mai multe ori. Legea 448/2006 prevede dreptul persoanei cu dizabilit`]i s` aib` parte de protec]ie din partea statului. Din p`cate legea este pe hârtie, iar ea nu se aplic`!. Persoanele cu dizabilit`]i sunt înc` marginalizate de sistemul care ar trebui s`-i protejeze. Dac` cet`]eanul de rând încalc` legile, este tras la r`spundere. Pe drept cuvânt reprezentan]ii persoanelor cu dizabilit`]i se întreab` "Cine-i trage la r`spundere pe cei care nu-[i fac datoria [i nu respect` legea dat`? Ei trebuie s` plece din sistem [i s`-i lase pe cei care, vor cu adev`rat respectarea drepturilor acestor persoane, care [i a[a sunt b`tute de soart`". Angella DUMITRA{CU

Anchete:

angella_press@yahoo.com

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Maria SZABO Liviu P|R}AC (0724-9 915933)

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR

Tehnoredactare: Dana MATEI

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA

Director: Andrei VLAD (0723-279956)

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 5

www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

Andrei DUMITRU Ella SCHREIBER Angella DUMITRA{CU

2066 - 8767

0723 - 279956; 0720-995509

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


21 martie 2014

|n buna tradi]ie masonic`,

3

Costel Avram continu` practicile fratelui Cioar` La coonferin]a de pres` pe care a ]inut-oo la finele anului trecut la sediul Appa Serv, directoorul Coostel Avram, pe l<ngg` mediatizzarea succeseloor ob]inute de c<nd ocupp` aceast` func]ie, a atins [i cooarda sensibbil` a grijii pentru beneficiarii mai nevooia[i, care \nreggistreazz` restan]e la plata facturiloor. Nemul]umirea lui Coostel Avram avea legg`tur` direct` cu practicile Birooului Executoorului Judec`tooresc R`ducanu Cecilia care practic` taxe c`m`t`re[ti pentru datoornicii executa]i silit. Directoorul Avram venea [i cu un exempplu care l-aa umpplut de indiggnare, acela \n care o familie de pensioonari, cu v<rst` \naintat` [i pensie mic`, au foost taxa]i de executoorul Cecilia R`ducanu cu 1.100 de lei pentru o restan]` de 100 de lei pe care ace[tia o aveau la Appa Serv. Toat` lumea aflat` de fa]` a foost mi[cat` de sim]irea directoorului Appa Serv, mai ales c` acesta a proomis c` va schhimbba situa]ia \nfiin]<nd \n cadrul firmei un biroou care s` se ocuppe de aceast` prooblem`, a recupper`rii crean]eloor. To]i ziari[tii prezzen]i la coonferin]` au relatat \n ziare [i la televizziunile pe care le repprezzint` aceast` ini]iativ` a directoorului Appa Serv care va elimina moonoopolul executooriloor judec`toore[ti [i taxele abberante pe care ace[tia le percepp de la datoornicii Appa Serv. Toate bune [i frumooase, Coostel Avram app`r<nd c`lare pe un cal albb, ca un app`r`toor al celoor s`raci care au datoorii la Appa Serv [i sunt jecm`ni]i [i de executoorii judec`toore[ti. Cruda realitate este, \ns`, cu tootul alta, Coostel Avram nu a \nfiin]at birooul de recupper`ri, iar la Birooulu Executoorului Judec`tooresc R`ducanu Cecilia exist` \nc` 26680 de doosare de executare silit` pentru datoornicii de a c`roor grij` directoorul Coostel Avram nu poate doormi nooapptea. De fapt, practica d`rii datornicilor pe m<na recuperatorilor, indiferent de denumirea firmei sau statutul juridic al acesteia, nu este nou` la societatea care distribuie ap` de ploaie la pre]uri exorbitante, cel care a implementat metoda fiind fratele mason Gheorghe Cioar`, care prin martie 2005 d`dea crean]ele RAAVJ (\n prezent defunct`), unei firme de recuperatori cu sediul fictiv \n localitatea Aninoasa. Ca o coinciden]`, S.C. Scandinavia SRL din Aninoasa, firma c`reia masonul Cioar` i-a \ncredin]at "prin selec]ie de ofert`" peste dou` miliarde le lei, bani care nu au mai ajuns niciodat` \n conturile Regiei, avea drept coac]ionar pe un oarecare Bogdan R`ducanu, so]ul doamnei executor judec`toresc Cecilia R`ducanu. Decizia nu a fost u[oar`, pentru a se hot`r\ pe m<na cui s` dea peste dou` miliarde de lei, masonul Cioar` avea de "selectat" dintre dou` firme, respectiv S.C. Scandinavia SRL [i S.C. IFET Exploatare SRL, ambele cu sediul \n Aninoasa, ambele \nregistrate la Registrul Comer]ului \n luna ianuarie 2005, adic` cu mai pu]in de dou` luni \nainte de "selec]ie".

Avram de la PRM la PNL. Ambii au gestionat lucr`ri executate direct sau prin subcontractere de firmele fra]ilor masoni sau ale acoli]ilor din partid; Ambii au dat banii firmei pe m<na recuperatorilor; Ambii sunt purt`tori de [or]ule]; Ambii sunt sau cel pu]in au fost exponen]ii unor grupuri de interese abonate la lucr`ri pe bani publici; Ambii au ceva de \mp`r]it cu primarul P`ducel care ia flituit c<nd au \ncercat s`-l racoleze \n masonerie [i s` intre \n grupul lor de interese. {i, \nc` ceva foarte important, ambii vor fi \n cur<nd fo[ti directori la firma care distribuie ap` \n Valea Jiului, imediat ce masonul Molo] va fi ejectat de la [efia Consiliului Jude]ean iar Costel Avram nu va mai putea beneficia de protec]ia acestuia. Poate noul director va fi mai pu]in demagog [i va face mai pu]in` politic` pe banii Apa Serv [i mai mult pentru cei 50.000 de abona]i. Datul datornicilor pe m<na recu-

Tot o coinciden]`, ambele aveau ca ac]ionar pe o oarecare Trif Elena Loredana cu domiciliul \n comuna S`rule[ti, jud. C`l`ra[i. Pentru c` legea nu permite s` fii ac]ionar unic la mai multe societ`]i comerciale, la Scandinavia Trading SRL apare, coinciden]`, coac]ionar un oarecare Bogdan R`ducanu tot de pe la C`l`ra[i, iar`[i coinciden]`, so]ul doamnei Cecilia R`ducanu [i persoana care s-a ocupat efectiv de activitatea de recuperare. {i coinciden]ele nu se opresc aici. Poate [i din cauza multor lucruri pe care le au \n comun cei doi directori, Costel Avram nef`c<nd altceva dec<t s` continue opera fratelui mason Cioar`, oferind unor firme care, de[i nu se numesc de recuperatori, fac acest lucru contra unor taxe exorbitante. peratorilor este cea mai simpl` solu]ie, mai ales dac` Ambii sunt proteja]ii lui Mircea Ioan Molo], scumpe[ti apa cu 60 la sut` cum a f`cut fratele Cioar` \nc` pre[edintele Consiliului Jude]ean Hunedoara; \n 2009 c<nd era director la RAAVJ. ambii sunt traseis]i politici, Cioar` de la PD la PNL, Andrei VLAD

Apa trece... mizeriile r`m<n, la Uricani Ora[ul Uricani este traversat de un num`r important de pâraie, afluen]i ai râului Jiu, care contribuie la poluarea acestuia. Aproape 80 la sut` din pâraie sunt colmatate de gunoaie, iar vegeta]ia crescut` împiedic` ca apa s` curg` pe cursul ei normal, atrenând în drumul ei [i alte resturi de lemn [i alte materiale, putând pune în pericol oricând gospod`riile cet`]enilor, în cazul unor precipita]ii mai abundente. Dup` ce s-a efectuat ecologizarea fostei mine Valea de Brazi, constructorul vâlcean a avut ca [i sarcin` regularizarea pârâului cu acela[i nume. Lucrarea a fost efectuat` pe jum`tate, iar zidurile de sprijin care trebuiau s` fie pân` la scurgerea pâr<ului în Jiu s-au pierdut în neant, materialele de constructive necesare acestei lucr`ri fiind direc]ionate c`tre alte lucr`ri mai importante. Singurul beneficiu f`cut de constructor comunit`]ii locale a fost acoperi[ul din tabl`, care va fi schimbat anul acesta, din nou de autorit`]ile locale. Cauza? Lucr`rile au fost f`cute de mântuial` [i se impun altele, care s` acopere poate [i unele nereguli s`vâr[ite de edilii locali [i ga[ca acestora. {i unde puteau s-o fac` mai bine decât s` ajute, chipurile biserica [i enoria[ii s`i. C` doar este cel mai bun agent electoral în campanii, nu?. Dar, s` revenim la pârâul nostru… Por]iunea unde exist` zid de sprijin este foarte mic`, iar apa [i pânza freatic` au s`pat mult sub acesta, ajungând în unele por]iuni s` dizloce lucr`rile. Iar momârlanii din zon` au înt`rit malul, fiecare dup` posibilit`]i, ba cu anvelope de ma[in`, dând o not` de unicitate zonei, ba cu materiale aduse de la fost` mina Valea de Brazi, doar, doar, ca s` nu se mai surpe malul. Mul]i nu au uitat inunda]iile din 2004, din 2008 când pârâul a ie[it din matc` [i le-a inundat gospod`riile. Periodic, bunii gospodari ai ora[ului anun]` cu surle [i trâmbi]e decolmatarea [i igienizarea pâraielor din ora[ul Uricani. Iar aceste lucruri se practic` de obicei în anii electorali. Pân` atunci, oamenii stau cu frica-n sân, ca precipita]iile s` nu dep`[easc` limitele normale [i s` treac` din nou prin co[marul inunda]iilor. Latrine care se revars` direct în pâraie, resturi din gos-

pod`rii aruncate pe te miri unde. Poate c` factorii de decizie ar trebui s` ini]ieze un amplu control, pe teren, s` vad` adevarata fa]` a unora dintre noi [i s` le aplice legea în cazul în care, c` ea este înc`lcat`. Iar banii pentru lucr`rile de decolmatare [i igienizare s` se reg`seasc` în pâraiele care trebuie s` fie curate [i s` nu pun` în pericol via]a oamenilor [i gospod`riile acestora. “Autorit`]ile locale trebuie s` con[tientizeze faptul c` salubizarea cursurilor de ap` de pe raza localit`]ilor lor le revine în totalitate. Experien]a anilor trecu]i ne-a ar`tat ce urm`ri pot avea depozitarea acestor de[euri pe albiile cursurilor de ap`. Ele se pot constitui în adev`rate baraje natural în cale scrugerii apei, iar în urma verific`rilor f`cute am constatat, din p`cate, c` unii primari nu con[tientizeaz` aceast` amenin]are, punând îns`[i via]a locuitorilor în pericol. La rândul lor [i cet`]enii trebuie s` fac` un efort minim pentru a men]ine cursurile de ap` într-o stare mai bun`, asigurându-se astfel un mediu de via]` mai curat [i protejându-se singuri împotriva inunda]iilor. Iar amenzile vor fi drastice de acum încolo [i nu voi face rabat de la prevederile legii, primarii urmând s` fie sanc]iona]i f`r` a se tine cont de culoarea lor politic`", a ]inut s` transmit`, telefonic, s`pt`mânalului nostru, comisarul [ef al Garzii Na]ionale de Mediu, Florin Diaconu. Angella DUMITRA{CU


4

21 martie 2014

Realiz`rile edilului petro[enean pe 2013 La fel ca [i în anii anteriori, îmi face o deosebit` pl`cere s` v` transmit principalele repere ale activit`]ii mele [i ale aparatului executiv din Prim`ria municipiului Petro[ani, pe care am reu[it s` le realiz`m în anul 2013. În primul rând doresc s` mul]umesc înc` o dat` tuturor concitadinilor mei pentru suportul constant [i implicarea activ` în via]a comunit`]ii noastre. Am început anul 2013 cu dorin]a de a continua proiectele cuprinse în Strategia de dezvoltare a municipiului Petro[ani, dar [i cu obliga]ia de a ne preocupa, cu seriozitate, de toate aspectele care ]in de responsabilitatea administra]iei publice locale. Permite]i-m mi ca, în linii mari, s` v` prezint o parte din lucrurile pe care le-aam realizat, împreun`, în anul 2013, în diverse domenii ale activit`]ii noastre: Investi]ii în cadrul administr`rii domeniului public [i privat Am realizat lucr`ri de reabilitare a str`zilor {t. O. Iosif, G-ral Dragalina, 6 August, 22 Decembrie [i Sl`tinioara în lungime total` de 2015 m Am executat lucr`ri de reabilitare a str`zii Gociu Nicu[or [i racord strada Aviatorilor în lungime de 1809 m Am amenajat 119 locuri de parcare pe str`zile: C. Mille, Tineretului, 1 Decembrie 1918, Carpa]i, Aleea Crângului, Sl`tinioara, Independen]ei [i Gociu Nicu[or Am continuat lucr`rile pentru reabilitarea termic` a unor blocuri de locuit: bl. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 de pe strada P`cii [i bl. 92 de pe b-dul 1 Decembrie 1918 Am reabilitat re]ele termice secundare aferente PT 12 [i PT 15, am extins re]ele de termoficare secundare aferente PT 27 - strada N. Titulescu Am reabilitat re]ele de termoficare, ap` cald` de consum [i recircuitare aferente PT 1 (bl. 66A [i 64B - strada Aviatorilor) Am montat 4 echipamente de fitness [i 3 echipamente pentru locuri de joac` în Parcul Central Carol Schreter; le-am reparat [i între]inut pe cele existente Am montat mobilier urban - 70 de b`nci [i 30 de jardiniere în Centrul Civic Am executat lucr`ri de repara]ii a sc`rilor de pe domeniul public - sc`ri acces Pia]a Central` [i sc`ri care fac leg`tura între Cartierul Dimitrov [i strada Lunca Am între]inut zona verde din municipiu, am plantat pomi ornamentali [i material dendrologic, am cosmetizat peste 800 de arbori. Investi]ii din fonduri europene [i guvernamentale Am finalizat lucr`rile la bazinul de ap` de 5000 m3 [i sta]ia de pompe aferent` acestora în zona C`su]a din Pove[ti, în cadrul proiectului "Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistic` Parâng" Am realizat monitorizarea [i raportarea postimplementare pentru proiectele finan]ate din fonduri europene finalizate în anul 2012 Am finalizat proiectul "Reabilitare, modernizare [i achizi]ionare echipamente pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgen]` Petro[ani" Am finalizat documenta]iile la proiectul

"Centrul Na]ional de Informare [i Promovare a Turismului" ob]inând astfel aprobarea finan]`rii proiectului în municipiul Petro[ani. Fonduri pentru modernizarea sistemului de înv`]`mânt local Am executat, ca în fiecare an, lucr`ri de repara]ii curente [i de igienizare la toate institu]iile de înv`]`mânt din municipiul Petro[ani Am continuat lucr`rile la bazinul de înot din strada Oituz (cartierul Aeroport). Fonduri pentru cultur`, culte, sport Am derulat constant diferite evenimente cultural-artistice [i sportive pentru comunitatea local` [i pentru turi[tii care viziteaz` aceast` zon` Am organizat cea de-a XII-a edi]ie a Zilelor municipiului Petro[ani, Ziua Interna]ional` a Copilului, Ziua Interna]ional` a Persoanelor Vârstnice, Ziua Educatorului, Târgul de Produse Tradi]ionale - edi]ia a III-a, Festivalul Berii, Ziua Recoltei, Festivalul Colindelor - edi]ia a IV-a, Revelionul Pensionarilor 2014, cu participarea a peste 1500 pensionari [i Revelionul 2014 în aer liber Am organizat evenimente dedicate s`rb`toririi unor zile cu semnifica]ii deosebite: Unirea Principatelor Române, Ziua Eroilor, Ziua Europei [i a Independen]ei României, Ziua Minerului, Ziua Na]ional` a României Am derulat, sub egida Forumului Pro Urbis "Petro[ani, Ora[ul meu, Casa mea", urm`toarele evenimente: Ziua Familiei, Ziua Verde, Ziua Mondial` a Mediului Am acordat 4 titluri de Cet`]ean de Onoare [i 3 medalii Pro-Urbe Am premiat 49 de cupluri cu mariaj de peste 50 ani iar pentru prima dat` am premiat 13 cupluri cu cel pu]in 60 ani de c`s`torie În colaborare cu Asocia]ia Petro Aqua am realizat la Muzeul Mineritului o expozi]ie permanent` dedicat` lui Constantin Brâncu[i [i am aniversat 75 de ani de la sfin]irea Coloanei Infinitului Am sus]inut organizarea unor competi]ii sportive în masivul Parâng: Cupa Salvamont Petro[ani, Serb`rile Z`pezii -edi]ia a X-a, Cupa Telescaun Parâng Ski Alpin - edi]ia a XXXII-a Am sprijinit institu]iile de cultur`, organiza]iile non-guvernamentale, Universitatea din Petro[ani în organizarea unor evenimente Am sprijinit cultele [i asocia]iile sportive care au solicitat finan]are nerambursabil` în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 Am acordat o aten]ie deosebit` promov`rii [i p`str`rii tradi]iilor locale. Fonduri în domeniul social Am acordat 522 ajutoare de urgen]`, în medie 147 por]ii/lun` la cantina de ajutor social [i 329 familii au beneficiat de ajutor social pân` la finele anului 2013

Am acordat 212 ajutoare pentru înc`lzirea locuin]ei cu combustibil solid [i am preluat 561 cereri pentru înc`lzirea locuin]ei cu energie termic`, gaze naturale [i energie electric`. Am pl`tit în medie/lun` un num`r de 130 asistenti personali [i 330 indemniza]ii lunare pentru înso]itorii persoanelor cu handicap grav Am acordat 4083 de tichete sociale pentru anumite persoane defavorizate Am acordat un num`r de 350 de ghiozdane cu rechizite [colare pentru clasele preg`titoare [i 3100 pachete cu rechizite [colare pentru to]i elevii înscri[i în clasele I-VIII din municipiul Petro[ani Am alocat fonduri pentru prevenirea marginaliz`rii sociale [i un num`r de 11 burse sociale Am sprijinit filiala de Cruce Ro[ie Petro[ani [i alte organiza]ii non-guvernamentale care desf`[oar` activit`]i în domeniul social dup` cum urmeaz`: Casa Pollicino, Centrul de zi copii cu dizabilit`]i [i Centrul de zi copii provenind din familii defavorizate social, Centrul de zi Maria Stein - Organiza]ia Caritas Asisten]` social`, Centrul Social Sfânta Varvara, Centrul de îngrijire medical` [i asisten]` social` la domiciliu - Caritas Alba Iulia, precum [i alte organiza]ii non-guvernamentale care desf`[oar` activit`]i în folosul comunit`]ii. Mul]umesc tuturor celor care [i-au adus contribu]ia la realizarea acestor obiective [i activit`]i, precum [i cet`]enilor care, inclusiv prin onorarea obliga]iilor fiscale, dar [i prin efortul lor personal, [iau dovedit sus]inerea activit`]ii administra]iei locale în municipiul Petro[ani. V` asigur c` activitatea noastr` se va concentra în toate aceste direc]ii [i în noul an 2014, la fel cum sunt convins c` vom g`si solu]ii [i pentru a continua proiectele pentru dezvoltarea municipiului nostru. A[a s` ne ajute Dumnezeu! Cu prietenie, Primarul dumneavoastr`, Tiberiu Iacob-R Ridzi

,, ,, Colaborare Teatru - Salva]i Copiii : parteneriat pentru realaxare Colaborare teatru - "Salva]i Copiii" pentru relaxare [i pentru educa]ia tinerilor. Regizorul Hora]iu Ioan Apan le-a împ`rt`[it celor prezen]i în sala Teatrului Dramatic I.D. Sîrbu din Petro[ani din experien]a sa. Salva]i Copiii Filiala Hunedoara a desf`[urat cu success proiectul Grundtvig, Parteneriat pentru înv`]are. Prin acest proiect tinerii au dobândit cuno[tin]e culturale, istorice [i lingvistice despre alte ]`ri europene, prin vizionarea de filme. Partenerii organiza]iei Salva]i Copiii au fost din Italia, Spania, Germania, Croa]ia, Irlanda [i Letonia. Filmele vizionate în ]`rile respective au fost urm`rite [i în România, [i au fost comentate de tinerii din ]ara noastr`, urm`rindu-se aspecte care vizeaz` frumosul, esteticul [i educa]ia. Organiza]ia Salva]i Copiii - Filiala Hunedoara a derulat acest proiect pe fonduri europene. Pentru a-i aduce pe tineri mai aproape de lumea cinematografiei, dar [i de lumea teatrului, ace[tia au fost invita]i s` asculte câteva cuvinte din culisele profesiei de regizor. "Am hot`rât dup` anii 90 c` este timpul s` merg unde m` chema sufletul, [i am ajuns la teatru. Nu actor, ci regizor, teatrul fiind un cerc", a declarat regizorul Hora]iu Ioan Apan. Ini]iatorii proiectului sus]in c` acesta se poate numi [i proiect pentru

relaxare, deoarece a fi în sala de teatru cu colegii reprezint` o îmbog`]ire a sufletului tinerilor. "Ca un subtitlu, proiectul se intituleaz` Film. Educa]ia prin film. Prin vizual, într-un fel. În ]`rile în care am fost pân` acum, ni s-au prezentat filme, locurile unde s-au f`cut film`ri, [i am purtat discu]ii pe tema filmelor, urm`rindu-se, în bun` parte, educa]ia tinerilor", a povestit pre[edintele Organiza]iei "Salva]i Copiii" - Filiala Hunedoara, Valeria Popescu. "Mi-a p`rut bine [i cred c` a[ putea înv`]a ceva de aici. Am înv`]at cum se reprezint` un teatru, este a doua oar` când vin la teatru în Petro[ani", a afirmat unul dintre beneficiarii centrului Salva]i Copiii. În sal` au luat loc elevii de liceu din Valea Jiului, dar [i adul]i. Adriana TRANC~


21 martie 2014

5

Oaspe]i de la Kecel \n vizit` la Lupeni De Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, municipiul Lupeni [i comunitatea maghiar` a fost oaspete a delega]iei din ora[ul Kecel. Opt cadre didactice [i 30 de elevi de la II Janos Pall Alttanos Iskolo au fost prezen]i la festivit`]ile organizate de UDMR Lupeni. "15 martie, s`rb`toarea maghiarilor de pretutindeni, este ziua în care, în 1848, str`mo[ii no[tri împreun` cu na]iunile europene s-au avântat în lupt` pentru valorile universale: libertate, egalitate, fraternitate. Dintre toate acestea, pentru noi, maghiarii din Transilvania, dar [i pentru cei din Bazinul carpatic, din Europa [i din întrega lume, libertatea este cea mai scump`, este idealul pentru care am luptat, atunci când a trebuit, cu armele r`zboiului, iar acum lupt`m cu armele democra]iei [i ale dialogului. Libertatea este pentru noi un ]el pe care dorim s`-l împlinim nu împotriva altora, nu în detrimentul lib-

ert`]ii celor tr`itori cu noi, ci împreun` cu ace[tia. Libertatea maghiarilor din Bazinul carpatic se va împlini odat` cu libertatea românilor, a slovacilor, a sârbilor [i a ucrainienilor, odat` cu cl`direa unei Europe a[a cum au visat-

o p`rin]ii ei fondatori, o Europ` a regiunilor [i a comunit`]ilor. Acesta este obiectivul pe care UDMR îl urm`re[te de 25 de ani, s` slujim interesele comunit`]ii noastre [i s` împlinim libertatea fiec`ruia dintre maghiarii din România, al`turi de to]i cet`]enii acestei ]`ri. Acesta este motivul pentru care, în decembrie 1989, maghiarii din România au decis s` întemeieze o Uniune [i nu un partid politic. Doar Uniunea poate s` reprezinte în mod legit-

Lupenenii, al`turi de tinerii voluntari de la Crucea Ro[ie Ca în fiecare an, tinerii voluntari au demarat ac]iuni de colectare a dona]iilor stradale în municipiul Lupeni pentru sus]inerea proiectelelor derulate în cadrul activit`]ilor tinerilor voluntari. "Mul]umim CET~}ENILOR MUNICIPIULUI LUPENI pentru generozitatea de care au dat dovada cu ocazia colectei stradale care a avut ca scop strângerea de fonduri pen-

tru dotarea truselor de Prim-Ajutor a echipajelor - "Sanitarii Pricepu]i". Mul]umim de asemenea DONATORILOR ANONIMI care au f`cut posibil` deplasarea echipajelor de Sanitari Pricepu]i la etapa Jude]ean` a concusului - "SANITARII PRICEPU}I". Datorit` dona]iei colectat`, în sum` de 568 lei echipajele câ[tig`toare ale etapei locale se vor putea deplasa la etapa jude]ean` organizat` de FILIALA DE CRUCE ROSIE HUNEDOARA", a ]inut s` declare lidera grupei de tineret, Alexandra Cojocaru. Ella SCHREIBER

im comunitatea maghiar` la nivel local, în Parlamentul României, în Guvern, în situa]ii ca aceasta de acum în care condi]iile politice sunt îndeplinite pentru a putea participa în coali]ia de guvern`mânt, dar [i în Parlamentul European", a ]inut s` declare europarlamentarul Iuliu Winkler. "Am avut bucuria [i ocazia s`-i avem ca oaspe]ii pe cei cu care municipiul Lupeni este \nfr`]it. |mpreun` am s`rb`torit ziua de 15 martie. Oape]ii no[tri au vizitat sta]iunea Straja, am organizat \mpreun` un spectacol la Clubul Sindicatelor din municipiul Lupeni, manifest`rile au continuat la Biserica Romano Catolic` unde a avut loc ceremonialul de depuneri de coroane, s-a semnat protocolul de colaborare cu tinerii din Kecel. Dup` 25 de ani, putem s`rb`tori aceast` zi, liberi [i \mpreun` cu partenerii no[tri din Kecel”, a ]inut s` declare pre[edintele UDMR David Benedekfi. La evenimentele organizate de UDMR Lupeni au participat to]i membrii marcan]i ai UDMR Hunedoara.

Ella SCHREIBER

Record de vizitatori la T<rgul de Turism al Rom<niei Edi]ia de prim`var` a Târgului de Turism al României [ia închis recent por]ile, înregistrând din nou un num`r record de vizitatori. Desf`[urat în perioada 13-16 martie TTR a adunat sub cupola sa 280 de companii din 24 de ]`ri, care au ocupat o suprafa]` total` de peste 16.000 de mp. Touroperatorii, reprezentan]i ai hotelurilor [i pensiunilor, organiza]ii patronale [i asocia]ii profesionale, asocia]ii specializate pentru promovarea regiunilor [i sta]iunilor turistice din România, prestatori de servicii de cazare [i agrement s-au întrecut între ele în a oferi vizitatorilor [i cump`r`torilor cele mai bune pachete turistice. Din jude]ul Hunedoara au participat reprezentan]i ai Asocia]iei Pro Straja cât [i ai Agen]iei de Dezvolatre Economico-Social` Hunedoara. Hunedoara [i minun`]iile ei a promovat turismul de aventur`, istoric [i mai recent, cel religios, vizitatorii fiiind interesa]i de procesiunea care are loc an de an, în municipiul Lupeni, Drumul Crucii, cu punct final la Schitul din sta]iunea Straja. Urm`torul târg de turism va avea loc la Timi[oara, la finele acestei s`pt`mâni, sta]iunea Straja [i obiectivele turistice hunedorene urmând s` fie promovate la maxim. ANAT, ca organizator al TT "Vacan]a" vine cu un nou concept pentru viz-

itatori. Ace[tia vor fi întâmpina]i cu produse tradi]ionale din zonele care vor avea standuri, vor fi invita]i la degust`ri [i la alte tipuri de activit`]i care s` simplifice alegerea pachetului de vancan]`, vor fi organizate momente artistice, etc. "Încerc`m s` promov`m cât putem sta]iunea Straja [i zonele minunate care ni lea dat Dumnezeu, am primit sprijinul administra]iei publice lupenene [i sper`m ca [i vizitatorii [i urm`torii turi[ti s` fie încânta]i de primirea pe care le-o vom face [i de sejurul pe care-l oferim în perioada în care ace[tia vor s` ni se al`ture", a ]inut s` declare Mih`i]` Dumitra[cu, reprezentantul Asocia]iei PRO STRAJA din municipiul Lupeni. Ella SCHREIBER


6 Lucr`ri ample \n municipiul Lupeni cu finan]are european`, 21 martie 2014

La proiectele majore care se deruleaz` în municipiul Lupeni [i care se realizeaz` pe fonduri europene, se lucreaz` mult [i bine. Acestea vor schimba din temelii imaginea ora[ului, mare parte din aceste proiecte reprezentând munca asidu` a compartimentului care a c`utat necesit`]ile comunit`]ii locale [i cu ajutorul fondurilor prin POR s-a realizat accesarea unor fonduri importante, care au [i vor avea un impact deosebit asupra popula]iei. Printre proiectele care urmeaz` s` fie finalizate anul acesta se afl` [i cel care vizeaz` realizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea, modernizarea de str`zi [i poduri urbane, [osea de centur`, un proiect în valoare de 33.199, 83 lei [i care este realizat în propor]ie de 95%. Profitând de vremea excelent`, constructorii au asfaltat în luna decembrie [i strada într-unul dintre cartierele ora[ului în care nu s-au mai f`cut investi]ii de mai bine de 20 de ani [i s-au f`cut lucr`ri, respectiv pe strada Tusu [i la podul de la Tusu. Vor începe lucr`rile de pe strada Mierleasa [i alte str`zi cuprinse în proiect. Zilele trecute au fost finalizate [i lucr`rile de montare a parapetului pe [oseaua de centur`, care contribuie la asigurarea protec]iei conduc`torilor în trafic. zona de vest a V`ii Jiului. Grupul ]int` al acestui proiect de reabilitare, modernizare [i echipare cu aparatur` de specialitate al Ambulatoriului integrat Spitalului Municipal Lupeni este întreaga popula]ie a V`ii Jiului, cât [i pentru acele persoane care se afl` în tranzit prin zona noastr`, turi[ti, care, dintr-un motiv sau altul, au nevoie de servicii medicale. Valoarea total` a proiectului se ridic` la 19.715.000 lei [i a fost realizat în propor]ie de 75 la sut`. În prezent se lucreaz` în interiorul ambulatoriului, au fost montate noile geamuri termopan, se fac recompartiment`ri [i noi lucr`ri de amenaj`ri interioare, reabilitarea compartimentelor prin asigurarea unui confort sporit a[a cum prev`d actualele standarde europene. Iar pentru asigurarea energiei electrice în curtea interioar` a spitalului au fost montate panouri fotovoltaice care vor deservi ambulatoriul de specialitate.

Investi]ie în educa]ia tinerei genera]ii În imediata apropiere a spitalului lupenean un nou obiectiv major care-i va deservi în special pe tinerii cet`]eni ai municipiului Lupeni, este gr`dini]a de pe strada Parângului. Aici, constructorul va termina

Servicii medicale la standarde europene Un alt proiect major care se deruleaz` în municipiul Lupeni, este cel care vizeaz` îmbun`t`]irea calit`]ii [i ridicarea la standarde europene a serviciilor medicale din cadrul Ambulatoriului spitalului lupenean, cu implica]ii majore asupra gradului de s`n`tate acordat cet`]enilor din

pân` la finele acestei s`pt`mâni acoperirea în totalitate a acoperi[ului gr`dini]ei cu tabl` Lindab, me[terii constructori lucreaz` la izolarea termic` a cl`dirii iar al]ii, în interiorul gr`dini]ei realizeaz` lucr`ri la re]elele electrice, termice, canalizare [i ap`. De s`pt`mâna viitoare, se va trece la realizarea lucr`rilor de amenaj`ri interioare, realizarea grupurilor sanitare, etc. Lucr`rile se afl` în grafic [i pân` la finele anului, dac` [i timpul va permite, cei mici, se pot muta în cas` nou`.


21 martie 2014

7

proiecte ce vor fi finalizate \n 2014 Cultura a format [i va forma caractere Un alt proiect care va fi finalizat anul acesta îl reprezint` reabilitarea Palatului Cultural, proiect care are o valoare de 9.374.664,03 lei [i este realizat în propor]ie de 90%. Dup` ce s-a f`cut reabilitarea exterioar`, pe ultima sut` de metri a lunii decembrie, s-a reu[it montarea geamurilor din lemn stratificat, iar în prezent, constructorul lucreaz` în

de art` urm<nd s` fie întâmpinna]i într-un foaier modern unde vor avea loc diferite expozi]ii, lans`ri de carte, spa]iul disponibil fiind pretabil pentru

astfel de activit`]i culturale. Sala de spectacole va fi una la standarde europene, va dispune de aparatur` [i dot`ri de ultim` genera]ie, necesare unei asemenea loca]ii [i se are în vedere, organizarea aici a unor spectacole de teatru, revist`, spectacole sus]inute de elevii de la [colile din municipiul Lupeni [i nu numai. Administra]ia public` local` a municipiului Lupeni are deja în plan organizarea unor festivaluri sau evenimente culturale, care vor deveni emblematice pentru activitatea cultural` de pe întreg arealul V`ii Jiului [i nu numai. “Anul acesta avem în vedere finalizarea proiectelor începute, marea lor majoritate fiind realizate pe fonduri europene. Dup` cum interior la ultimele lucr`ri de reamenajare. Foaierul teatrului a c`p`tat un nou aspect, s-au finalizat lucr`rile la instala]iile electrice, canalizare [i ap`. Teatrul va beneficia [i de un sistem inedit de înc`lzire, prin pardoseal`. În sala mare de spectacol s-a lucrat pân` în prezent la tavane, se a[teapt` sosirea panourilor care vor asigura iluminatul, etc. Se vor p`stra toate elementele de identificare local`, în sensul c` stilul brâncovenesc al dot`rii acestuia, a[a cum era el în perioada interbelic`, nu va fi schimbat, iubitorii

vede]i se desf`[oar` lucr`ri ample în muncipiul nostru. M` bucur c` am reu[it s` oferim [i finan]area necesar` lucr`rilor. Avem multe investi]ii care se deruleaz`, iar cet`]enii [i cei care ne vor fi ospe]i vor vedea schimb`rile majore de care va beneficia ora[ul [i comunitatea noastr`. Sper s` finaliz`m [i construc]ia gr`dini]ei de pe strada Parângului care este extrem de necesar` pentru copiii din aceast` zon` important` a municipiului nostru. Dac` vom avea banii necesari avem în plan începerea lucr`rilor de reabilitare a Cinematografului Cultural, s` finaliz`m lucr`rile de introducerea gazului metan, repara]ii capitale la gr`dini]a de la pia]`, alimentare [i re]ea de canalizare în sta]iunea Straja, reabilitare re]ele termice exterioare aferente punctelor termice, precum [i multe alte investi]ii necesare [i utile pentru comunitatea noastr`, pe care le dorim a fi realizate, unele cu bani europeni, altele cu bani de la bugetul local, ori prin aloc`ri de la bugetul na]ional", a ]inut s` declare primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeri]`. Elena DRAGOMIR


8 ,,

21 martie 2014

Am [anse mari s` merg la Europene

,,

Karatistul Ionu] Ipate a fost pentru prima dat` în cariera sa la o etap` de cup` mondial` "Karate One Premiere League" eveniment ce a contat pentru calificarea la Campionatul European din Finlanda. Punctele acumultate la o astfel de competi]ie îl pot trimite pe sportivul din Vale direct la Europene. La etapa din Slovenia sportivul din Valea Jiului a trecut de dou` tururi spectculoase în care [i-a învins adversari redutabili printre care pe vicecampionul european favorit în competi]ie. În turul al treilea Ionu] a fost eliminat de c`tre un ungur care l-a învins la limit` pe sportivul nostru. "A fost o experien]` unic` pentru mine participarea la aceast` cup` [i cred c` am mai f`cut un pas important spre calificarea la Europene", spune sportivul de 20 de ani. Ionu] a f`cut parte [i din echipa de kumite a României cu care a avut o evolu]ie bun` având în vedere c` în primul tur a dat piept cu echipa din Bosnia care a [i ob]inut medalia de bronz a competi]iie. "Europenele vor avea loc în luna mai [i poate doar ghinionul va face s` nu fiu acolo. Sunt printre favori]i [i trebuie s` sconfirm la campionatul acesta", a ad`ugat Ipate. Din Slovenia la Bucure[ti În week-and Ionu] Ipate va participa la Campionatul Na]ional WKF la care vor lua parte cele mai bune cluburi din ]ar` [i cei mai buni juniori [i seniori. Sportivul nostru ]inte[te primul loc pentru a-[i asigura prezen]a la

lotul na]ional al României. "Vreau s` devin campion na]ional, primul titlu de acest fel la seniori pentru mine. Am participat [i anul trecut la seniori, dar nu am avut experien]a necesar`. Acum pot spune c` am experien]` [i c` pot câ[tiga primul loc", poveste[te sportivul de 20 de ani. "Vreau s` mul]umesc clubului CSM Petro[ani [i Federa]iei Române de Karate pentru c` mi-au asigurat L.J.) deplasarea la competi]ia din Slovenia", a mai punctat sportivul. (L

{tiin]a, amical cu campioana Rom<niei Echipa de rugby {tiin]a Petro[ani aflat` înplin stagiu de preg`tire la Valea lui Liman [ia aranjat un amical de lux. {i anume elevii lui Alexandru Lupu [i Emil Drumea vor sus]ine vineri un amical cu nimeni alta decât campioana României, RC Timi[oara, forma]ie sub culorile c`reia evolueaz` trei juc`tori din Valea Jiului, Gigui Militaru, Lucian Mure[an [u Marian Sab`u. "Este un amical pe care mi l-am dorit mult pentru a putea vedea cu adev`rat poten]ialul echipei mele. Sper ca totul s` fie bine", a declarat Alexandru Lupu. Doi juc`tori la Na]ional` Pe lâng` Remus Zaharescu convocat la Na]ionala Under 19 de rugby în 7 a României un alt juc`tor de la {tiin]a a fost convocat sub tricolor. Este vorba de seniorul Iulian Cuco[ care va face parte din lotul României de rugby în 7. "Este foarte important pentru noi c` avem juc`tori la Na]ional`. D` un plus echipei [i dovede[ete c` avem juc`tori valoro[i. Cu siguran]` vor i fi convoca]i [i al]i juc`tori", a declarat antrenorul Alexandru Lupu.(L.J.)

Doar bronz \n finale

Un sportiv de la Pantera Neagr`, la lotul na]ional George Bunaru de clubul de karate Pantera Neagr` Petro[ani a fost selec]ionat, în premier`, la lotul na]ional al Românei în vederea particip`rii la Campionatul European din Italia din acest` var`. Convocarea a fost una surprinz`toare, dar pl`cut` pentru antrenorul acestuia Ionu] Lasc`u. "Este pentru prima dat` când avem un sportiv la lotul na]ional [i nu m` poate decât s` m` bucure", a declarat Ionu] Lasc`u. În alt` ordine de iedi antrenorul a mai afirmat c` la sfâr[itul acestei s`pt`mâni elevii s`i vor face o zi de preg`ire cu vicepre[edintele Federa]iei Române de Taekwon-do, Ciprian Banea [i cu antrenorul de lor na]ional, Alin Lazurca, ambii cu patru dani.(L.J.)

,, ,, Atle]ii din Vale la Trofeul Hunedoarei

Devenit` deja o tradi]ie, competi]ia de orientare în alergare "Trofeul Hunedoarei" a ajuns în acest an la a treia edi]ie. Acesta se va desf`[ura la finalul acestei s`pt`mâni, între 21-23 martie, în municipiul de pe Cerna [i vor fi prezen]i [i atle]i din Valea Jiului. Concursul este organizat de Clubul Sportiv "Masters Orienteering" Hunedoara, în colaborare cu prim`ria municipiului de pe Cerna, Consiliul Jude]ean (CJ) [i Federa]ia Român` de Orientare. Vineri, 21 martie, va avea loc validarea concuren]ilor, între orele 16:00 [i 20:00. Sâmb`t`, 22 martie, de la ora 09:00 va avea loc preg`tirea pentru sosire, iar de la 10:30 va debuta etapa de Parc-Ora[. Aceasta se va desf`[ura pe traseul Colegiul "Emanoil Gojdu" - cartier OM - Parcul Corvinul - zona Teatru, finalizat` cu sosirea în fa]a Casei de Cultura. Acolo, de la ora 13:30, va avea loc festivitatea de premiere. Duminic`, de la ora 11:00, concursul se va încheia cu sus]inerea probelor de control, la Valea Seac`, deasupra Cimitirului Particular. (L.J.)

Gimnasta Andreea Munteanu, legitimat` la CNS "Cetate" Deva [i component` a Lotului Na]ional, a fost tr`dat` ic`rile concursului din Germania, iar în finale a fost cople[it` de de lipsa de experien]` în finalele etapei de emo]ii. Ca dovad`, în finala de la bârn`, gimnasta de la CNS Cup` Mondial` desf`[urate la Cottbus "Cetate", care a fost lider` în calific`rile de sâmb`t`, cu un punctaj (Germania). Unica reprezentant` a de 14,800, a fost notat` cu 13,750 puncte, dup` ce a c`zut de pe României în aceast` competi]ie, aflat` în bârn`. Românca a fost devansat` în clasament de unguroaica primul an de seniorat, a ocupat locul trei în Noemi Makra, 13,925 puncte, [i de rusoaica Maria Harenkova, finala de la bârn` [i s-a clasat pe locul 13,850 puncte. În finala de la sol, Andreea Munteanu a ocupat locul cinci la sol, de[i în calific`ri fusese lider` cinci, cu 13,150 puncte, dup` o nou` ratare, de[i [i la acest aparat la ambele aparate. La startul celei de a 38 ocupase locul întâi în calific`ri cu nota 14,000. Victoria a revenit - a edi]ii a "Turneului Mae[trilor", etap` în polonezei Marta Pihan-Kulezsa, cu 13,950 puncte, urmat` în clasa"Cupa Challenge FIG", din Germania s-au ment de Kim Bui (Germania), 13,925 puncte, [i de rusoaica Maria aflat peste 200 de gimna[ti [i 80 de gimHarenkova, 13,750 puncte. Dac` ar fi reu[it s` repete execu]iile naste din Rusia, Austria, Olanda, Elve]ia, curate din calific`ri, Andreea Munteanu ar fi triumfat în ambele Spania, Brazilia, Azerbaidjan, Canada, finale. În calific`ri, Andreea a prezentat un exerci]iu la sol apreciat Croa]ia, Cehia, Georgia, Grecia, Islanda, Polonia, Suedia, Uzbekistan, în mod deosebit, atât prin dificultate (5.8), cât [i prin execu]ie, iar la bârn` a Venezuela [.a. Andreea Munteanu a fost unica reprezentant` a României. impresionat tot prin dificultatea elementelor, cât [i prin calitatea execu]iei. Andreea Munteanu a evoluat la adev`ratul s`u poten]ial numai în califLoredana JUGLEA


21 martie 2014

9

Premian]ii f`r` premii - edi]ia a 22-a La urm`toarea edi]ie a campaniei PREMI AN}II F~R~ PREMII o s` avem ocazia de a sta de vorb` cu un om a c`rui dragoste fa]` de animale este incurabil`. Jandarmul Alin Marian a f`cut o pasiune din cre[terea [i îngrijirea câinilor din rasa ciob`nesc german. A pus atâta suflet în asta încât a ajuns s` cucereasc` titluri interna]ionale în competi]iile chi nologice. A f`cut ca România s` fie cunoscut` prin munca lui din afara orelor de program. A ob]inut titlul de campion na]ional, campion european [i vicecampion mondial cu câinele Ulk von Uferwald (Nick), iar acum, cu câinele Crom, este campion na]ional la junior. Pentru sâmb`t`, 22 martie 2014, este evident c` premiantul va fi... doi - Alin marian [i câinele Crom. Ave]i ocazia s`-ll cunoa[te]i jandarmul Alin Marian, s`-ii spune]i o vorb` cald` [i s` fi]i parte din o diplom` [i tre cei care-ii vor mul]umi oficial printr-o un buchet de flori venind sâmb`t`, la ora 11.00, în fa]a statuii lui Decebal din centrul Devei, iar pe Crom s`-ll admira]i într-o o scurt` demonstra]ie de dresaj. P.S. - îi rug`m pe doritori s` fie prezen]i la ora 10,50 pentru a beneficia de o scurt` surpriz` înainte de festivitatea de premiere. Ciob`ne[tii germani ai hunedoreanului Alin Marian au rupt gura târgului la Cluj 18 februarie 2014 Jandarmul hunedorean Alin Marian s-a \ntors acas` cu nu mai pu]in de trei titluri c<[tigate la un concurs chinologic ce s-a desf`[urat, zilele trecute, \n municipiul Cluj - Napoca, la care a participat cu trei c<ini din rasa ciob`nesc german. Cele mai frumoase exemplare din rasa ciob`nesc german "[i-au dat \ntalnire", la sf<r[itul s`pt`m<nii trecute, la Cluj - Napoca, la expozi]ia de Club Ciob`nesc German, organizat` de Asocia]ia Chinologic` Napoca Cluj. Nu mai pu]in de 55 de patrupede din rasa ciob`nesc german, at<t din ]ar`, c<t [i de peste hotare, s-au aliniat la startul competi]iei. |ntre acestea s-au num`rat [i trei dintre c<inii jandarmului hunedorean Alin Marian: Etta Von Mafi Haus, Crom Von Bienenwald [i Duffy Von Mafi Haus. Trei c<ini [i tot at<tea premii Jandarmul hunedorean [i fiica acestuia au prezentat la expozi]ie trei dintre c<inii din rasa ciob`nesc german, pe care \i de]in, [i de a c`ror preg`tire [i \ngrijire se preocup`. Dup` ce fiecare exemplar participant [i-a etalat frumuse]ea, a venit r<ndul jura]ilor s` aleag` cele mai m<ndre patru-

pede. Astfel, la finalul competi]iei, cei trei c<ini ai jandarmului Alin Marian au ocupat locurile \nt<i, doi [i patru. Etta von Mafi Haus a ocupat locul \nt<i la clasa 6-9 luni, masculul Crom Von Bienenwald pozi]ia a doua la clasa tineret, \n timp ce Daffy von Mafi Haus s-a clasat locul patru, la categoria 9-12 luni. Competi]ia a fost arbitrat` de arbitrul interna]ional Richard Brauch. Câinii jandarmului Alin Marian, din nou, pe podium 14 mai 2013 Reprezentant al Inspectoratului Jude]ean de Jandarmi "Decebal" - Hunedoara, plutonierul adjutant Alin Marian a participat, sâmb`t`, cu doi câini - rasa ciob`nesc german, la expozi]ia chinologic` na]ional` de la Pite[ti. [i de aceast` dat`, patrupedele sale au ob]inut numeroase premii. Cei doi câini preg`ti]i de jandarmul hunedorean - ciob`nescul german Crom [i femela Romano Goda - au fost câ[tig`torii mai multor titluri. La una dintre competi]ii, deschis` pentru toate rasele, masculul a ob]inut premiul "excelent I clasa junior, ciob`nesc german", "câine cu aptitudini de campion - junior", "cel mai bun mascul" [i "cel mai frumos junior", iar într-o competi]ie destinat` doar rasei ciob`nesc german, acesta a ob]inut locul II la clasa junior. Tot în cadrul acestei competi]ii, femela Romano Goda a ocupat locul I la clasa munc` [i a fost desemnat`, de arbitri, cel mai bun ciob`nesc german al competi]iei. Jandarmul hunedorean a fost ajutat, la prezentarea câinilor, de fiica sa Alina, care împ`rt`[e[te aceea[i pasiune cu tat`l ei. Distrac]ia pe petecul de verdea]` Curtea casei familiei Marian din Ilia este împ`r]it` în trei: prima por]iune este una obi[nuit`, ultima por]iune este ocupat` de ]arcul [i boxele câinilor, iar cea din mijloc, lat` de vreo [ase metri [i lung` de vreo 15, este, de fapt, spa]iul pentru antremanentele "domestice" ale celor cinci campioni patrupezi. "Iarna st`m mai mult pe lâng` cas`, îns` de cum se face vremea bun` ie[im pe stadion, aici, în Ilia, ori la baza sportiv`. Prim`ria m-a ajutat [i continu` s` m` ajute", explic` Alin Marian. De cum se apropie de ]arcul câinilor, g`l`gia cre[te. Fiecare patruped vrea s` fie primul care s` ofere [i s` primeasc` afec]iunea st`pânului. "Veteranii" Nick [i Rena sunt primii sco[i la joac`. De[i nu [i-au v`zut st`pânul de zile bune, cei doi respect` cu stricte]e comenzile. Nu-i perturb` nimic, nici m`car zgomotul repetat al aparatului foto. Nu-[i iau privirea de la st`pânul lor. Abia a[teapt` urm`toarea comand`.

,, ,, Ajut`, ca s` putem ajuta \n continuare! Cei care lucreaz` în câmpul muncii au posibilitatea de a dispune pân` la 2% din impozitul lor pe venit, direc]ionând c`tre o entitate nonprofit. Organiza]ia Caritas Alba Iulia - Filiala Petro[ani îi încurajeaz` pe cet`]eni s` doneze acel procent c`tre asocia]ie. Venind în sprijinul organiza]iei, acest lucru nu reprezint` doar un gest de solidaritate, ci [i o decizie responsabil`, respectiv participare activ` la formarea comunit`]ii în care tr`im. Asisten]a acordat` miilor de nevoia[i este afectat` serios de decizia statului de a reduce drastic subven]ia oferit` cu circa 300.000 de euro fa]` de anii preceden]i. Caritas Alba Iulia face tot posibilul s` continue mai departe deservirea serviciilor asumate, îns` are nevoie de sprijinul comunit`]ilor locale. “Caritas Petro[ani, ca în fiecare an organizeaz` aceast` campanie, împreun` cu partenerii media, încerc`m s` aducem mai aproape oamenii de noi, chiar dac` nu e o sum` foarte consistent` de bani, ea ne poate ajuta s` continu`m serviciile sociale dezvoltate de c`tre noi în comunitatea Petro[ani”, a declarat reprezentantul Caritas Petro[ani, Alexandru Kelemen. “Organiza]ia Caritas, la nivel de municipiul Petro[ani a strâns anul trecut, de exemplu, din acei 2%, aproximativ 3.700 de lei, pe care i-a investit în

"Ei, asta nu-i nimic! S` vede]i când îi antrenez pentru indiferen]a la zgomot. Po]i s` dai cu o petard` lâng` ei [i tot nu mi[c` din loc, nici nu tresar". Alin continu` "antrenamentul". Pare mai mult o joac`. Despre proiectul "Premian]ii f`r` premii" E vremea s` facem ceva. A trecut sau ar fi trebuit s` apun` perioada lui "s` se fac`". Dintr-u un singur [i banal motiv pen tru c` se face. Societatea a mers înainte pân` acum, poate uneori destul de încet fa]` de cum ne-aam fi dorit, [i merge în continuare. Proiectul social "Premian]ii f`r` premii" se vrea o modest` r`splat` din partea societ`]ii pentru valorile noastre, cele aut entice. Probabil v` întreba]i cine sunt ace[ti premi an]i [i de ce nu au premii. Ei sunt oamenii de lâng` noi pe care to]i îi v`d [i nimeni nu-ii "ascult`". T`cu]i duc România mai departe. Ei sunt oamenii a c`ror munc` este de folos tuturor f`r` ca ei s` fie cunoscu]i. Ei sunt cei care ne fac via]a mai frumoas` prin munca lor. Arti[ti, inventatori, me[te[ugari [i al]ii care ne arat` c` frumosul [i utilul sunt aici, lâng` noi. Nu vor premii, nu au primit, nu [tiu c` munca lor e pre]uit` de ceilal]i [i de aceea trebuie s` le spunem asta. Astfel, proiectul v` invit` s` ie[im în strad`, de data asta nu pentru a protesta, ci pentru a mul]umi necunoscu]ilor care, prin munca lor, prin ceea ce fac, prin preocup`rile lor, ne dau motive de mândrie. Propunerea este ca în fiecare sâmb`t` s` ne vedem în centrul Devei, la statuia ecvestr` a lui Decebal. Vom invita de fiecare dat` un om valoros, care prin munca lui, str`daniile lui, face ca România s` existe. Vom merge acolo s`-ll cunoa[tem, s`-ii mul]umim c` exist` [i s`-ii strângem mâna în semn de pre]uire [i respect. V` invit`m s` fi]i parteneri ai unui proiect care dore[te s` descopere [i s` redescopere valorile României. (Ini]iatorii proiectului "Premian]ii f`r` premii")

proiectul centrului de zi Maria Stein [i centrului de integrare social`”, a ad`gat Alexandru Kelemen. Persoanele contribuabile pot ajuta cu direc]ionarea 2% din impozitul pe venit c`tre Caritas completând un formular. Documentul poate fi desc`rcat de pe pagina de internet a organiza]iei, respectiv www.caritas-ab.ro, sau poate fi ob]inut de la toate sediile filialei. Dup` completare, formularul trebuie predat la sediul administra]iei financiare, pân` în data de 23 mai. De 24 de ani, Caritas Alba Iulia ajut` comunit`]ile locale, b`trânii r`ma[i singuri, copii proveni]i din familii cu venituri mici [i persoanele cu dizabilit`]i. Indiferent, dac` este vorba despre mediul înconjur`tor, cultur`, sport sau despre într-ajutorarea oamenilor afla]i la periferia societ`]ii, voluntarii înt`resc sentimentul de apartenen]` la comunitate, sensibilitatea social`, promovând spiritul altruist. Organiza]ia este prezent` în cinci jude]e, având 600 de angaja]i [i 500 de voluntari activi, [i reprezint` un sprijin pentru aproximativ 35.000 oameni. Adriana TRANC~


10 Consiliul Local al Municipiului Lupeni 21 martie 2014

Hot`r<rea nr. 15 / 2014 privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul local capitolul 67.02 - "Cultur`, recreere [i religie", subcapitolul 67.02.50- Alte servicii în domeniul culturii, recreerii [i religiei, alin. 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri [i servicii, în vederea Particip`rii Municipiului Lupeni împreun` cu Asocia]ia "Pro Straja" Lupeni, la târgurile de turism din anul 2014 hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu 13 voturi "PENTRU" [i 4 ab]ineri V`zând cererea nr. 161/ 07.01.2014 din Partea Asocia]iei "Pro Straja" Lupeni, prin care se solicit` implicarea [i participarea Municipiului Lupeni la târgurile de turism de la Cluj, Constan]a, Timi[oara, Bucure[ti, Chi[in`u [i Budapesta din anul 2014, în vederea promov`rii Sta]iunii Turistice Straja Lupeni [i a domeniului schiabil Wolvesland Straja-Lupeni; Având în vedere Expunerea de motive a Primarului, Raportul Direc]iei economice [i avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finan]ele publice locale; În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. "b" [i "d", alin. (4) lit."a", alin. (6) lit. "a" pct. 1, 4, 5 [i 6 precum [i ale art. 45 din Legea administra]iei publice locale nr.215/ 2001, republicat` H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 - (1) În vederea particip`rii Municipiului Lupeni, în comun cu Asocia]ia "Pro Straja" Lupeni, la târgurile de turism de la Cluj, Constan]a, Timi[oara, Bucure[ti, Chi[in`u [i Budapesta în anul 2014, se aloc` din bugetul local, capitolul 67.02 - "Cultur`, recreere [i religie", subcapitolul 67.02.50Alte servicii în domeniul culturii, recreerii [i religiei, alin. 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri [i servicii, suma de 30.000 lei. (2) Suma alocat` potrivit prevederilor aliniatului precedent va fi folosit` pentru închirierea standurilor la respectivele târguri de turism. Art. 2 - Hot`rârea se va comunicat` Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara în vederea exercit`rii controlului cu privire la legalitate, Asocia]iei "Pro Straja" Lupeni fiind adus` la îndeplinire de c`tre Primarul Municipiului Lupeni [i Direc]ia Economic` iar la cuno[tin]` public` prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. Lupen ni, 27 febrruarrie 201 14

Hot`r<rea nr. 16 / 2014 privind aprobarea organigramei [i statului de func]ii al Spitalului Municipiului Lupeni hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu una nimitate de voturi Având în vedere prevederile: - Legii nr. 95/ 2006 privind reforma în domeniul s`n`t`]ii modificat` [i completat` prin Ordonan]a de Urgen]` nr. 48/ 2010 pentru modificarea [i completarea unor acte normative din domeniul s`n`t`]ii în vederea descentraliz`rii; - Ordonan]ei de urgen]` nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribu]ii [i competen]e exercitate de Ministerul S`n`t`]ii publice c`tre autorit`]ile administra]iei publice locale, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr. 56/ 2009, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; - Normelor metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribu]ii [i competen]e exercitate de Ministerul S`n`t`]ii publice c`tre autorit`]ile administra]iei publice locale, aprobate prin Hot`rârea Guvernului nr. 56/ 2009, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; - Ordinului nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asisten]a medical` spitaliceasc`, precum [i pentru modificarea [i completarea Ordinului ministrului s`n`t`]ii publice nr. 1778/ 2006 privind aprobarea normativelor de personal; - Ordinului nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea [i organizarea unit`]ilor [i compartimentelor de primire a urgen]elor; - Ordinului nr. 1500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionarea sec]iilor [i compartimentelor de anestezie [i terapie intensiv` din unit`]ile sanitare; - Ordinului nr. 584/ 26.05.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Lupeni; }inând cont de prevederile Hot`rârii Consiliului Local al municipiului

Lupeni nr. 67/ 2010 privind aprobarea transferului managementului asisten]ei medicale al Spitalului Municipal Lupeni, de la Ministerul S`n`t`]ii la Consiliul local al Municipiului Lupeni [i Protocolul de predare - preluare nr. 4722/ 29.06.2010 încheiat între Direc]ia de S`n`tate Public` Hunedoara [i Consiliul Local al municipiului Lupeni; Având în vedere adresa nr. 4517/ 13.12.2011 înregistrat` la Prim`ria Municipiului Lupeni sub nr. 9748/ 14.12.2011 prin care conducerea Spitalului Municipal Lupeni propune spre aprobare noua organigram` [i noul stat de func]ii al Spitalului Municipal Lupeni; Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Lupeni, Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Prim`riei Municipiului Lupeni [i avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În temeiul prevederile precum [i ale art. 36 alin. (3) lit. "b" precum [i art.45 din Legea administra]iei publice locale nr. 215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 (1) Se aprob` organigrama Spitalului Municipal Lupeni potrivit anexei nr. 1 care face parte integrant` din prezenta hot`râre. (2) Se aprob` statul de func]ii - asigur`ri sociale de s`n`tate, al Spitalului Municipal Lupeni, potrivit anexei nr. 2 care face parte integrant` din prezenta hot`râre. (3) Se aprob` statul de func]ii - transferuri de la bugetul de stat, al Spitalului Municipal Lupeni, potrivit anexei nr. 3 care face parte integrant` din prezenta hot`râre. Art. 2 Hot`rârea se va comunica Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara, Spitalului Municipal Lupeni [i va fi adus` la cuno[tin]a public` prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. Lupen ni, 27 febrruarrie 201 14

Hot`r<rea nr. 17 / 2014 privind aprobarea aloc`rii sumei de 2.850 lei din buge tul local, capitolul 67.02 "Cultur`, recreere [i religie" subcapitolul 67.02.05.02 "Tineret", alin.20.30.30 - "Alte cheltuieli cu bunuri [i servicii" în vederea deplas`rii echipei de volei a Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni, la Olimpiada Sportului {colar, faza inter jude]ean` hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu una nimitate de voturi Având în vedere cererea primit` din partea domnului profesor Florescu Ovidiu, profesor de educa]ie fizic` [i sport în cadrul Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni, de alocare a unei sume de bani necesare pentru deplasarea echipei de volei la Olimpiada Sportului {colar care va avea loc la Caransebe[ în perioada 28-30 martie 2014; Examinând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Lupeni, raportul prezentat de compartimentul de resort din cadrul Prim`riei Municipiului Lupeni precum [i avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Lupeni; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finan]ele publice locale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. "b" [i "d", alin. (4) lit."a", alin. (6) lit. "a" pct. 1, 5 [i 6 precum [i ale art. 45 din Legea administra]iei publice locale nr.215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 (1) În vederea deplas`rii echipei de volei a Liceului Teoretic "Mircea Eliade" Lupeni la Olimpiada Sportului {colar, faza interjude]ean`, care se va desf`[ura la Caransebe[, în perioada 28-30 martie 2014 se aloc` din bugetul local, cap. 67.02 - "Cultur`, recreere [i religie", subcapitolul 67.02.05.02 "Tineret", alin.20.30.30 - "Alte cheltuieli cu bunuri [i servicii" suma de 2.850 lei. (2) Suma alocat` potrivit aliniatului precedent va fi predat` în mod direct domnului profesor Florescu Ovidiu care va asigura participarea elevilor la respectiva competi]ie, prezentând decontul cheltuielilor efectuate în termen de cel mult 3 zile de la reîntoarcerea elevilor. Art. 2 Hot`rârea va fi comunicat` Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara în vederea exercit`rii controlului cu privire la legalitate fiind adus` la îndeplinire de c`tre Primarul Municipiului Lupeni [i domnul profesor Florescu Ovidiu iar la cuno[tin]a cet`]enilor prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. Lupen ni, 27 febrruarrie 201 14 Prre[[edin nte de [edin n]`` Con ntrrasem mneaz`` - SECRETA AR Prrof. MA ARIA A PESTREA A Jrr. MA ARIUS CLA AUDIU B~LOI


11

21 martie 2014

VREMEA 21 - 27 martie 2014 Vineri, 21 martie

S<mb`t`, 22 martie

Duminic`, 23 martie

Luni, 24 martie

Mar]i, 25 martie

Miercuri, 26 martie

Joi, 27 martie 3°C / 16°C

4°C / 19°C |nsorit

5°C / 19°C Par]ial noros

6°C / 20°C |nsorit

7°C / 21°C Mai mult \nsorit

5°C / 19°C Mai mult noros

6°C / 16°C Averse

Par]ial \nsorit cu posibile averse

BANCUL S~PT~M>NII La banc` vine un b`tr<nel care cere un credit destul de mare. Pu]in jenat angajatul b`ncii îl întreab`: - Ce v<rst` ave]i? - 85 de ani, r`spunde senin b`tr<nelul. - {ti]i, la aceast` vârst` ave]i nevoie de cineva care s` garanteze c` ve]i achita împrumutul, îi explic` func]ionarul. - Da? Nici o problem`, vin cu tata! Blocat, func]ionarul exclam`: - Cum cu tata? Imposibil! Dar c<]i

ani are? - 110, r`spunde b`tr<nul. Haide]i, v` rog, insist` el. {ti]i, nu am fi f`cut credit, dar avem nevoie de bani pentru nunta bunicului. Din ce în ce mai uimit, angajatul b`ncii întreab`: - Dar c<]i ani are bunicul dumneavoastr`? - 140, veni r`spunsul. - 140!!!, strig` func]ionarul. {i la v<rsta asta mai vrea s` se însoare? La care b`tr<nelul r`spunse, f`c<ndu-ii cu ochiul: - Ei, nu prea vrea el, dar îl împing p`rin]ii de la spate…

Ardei umplu]i cu ciuperci Ingrediente: 10 ardei, 500g ciuperci, 100 g orez, 1 ceap`, ulei, sare, piper, cimbru, 4-5 ro[ii, 3 linguri past` de tomate, p`trunjel [i m`rar verde. Preparare: Ceapa tocat` se pune \mpreun` cu orezul sp`lat la c`lit \n ulei \ncins. C<nd ceapa devine sticloas`, se stinge cu o can` de ap` [i se las` s` fiarb` p<n` c<nd se \nmoaie orezul. Se spal` ciupercile, se toac` [i se adaug` \mpreun` cu verdea]a tocat`, pu]in cimbru uscat, sare [i piper peste orez. Cu acest amestec se umplu ardeii, se pun cap`cele de ro[ii [i se a[eaz` \ntr-o crati]` \n picioare. Se pune apa amestecat` cu ro[iile r`mase, tocate, sau cu pasta de tomate, c<t s` acopere ardeii. Crati]a se d` la cuptor pentru 45 min., sau se poate fierbe m<ncarea [i pe aragaz. Fasole cu morcovi la cuptor Ingrediente: 500 g fasole alb`, 2 morcovi, 3 cepe potrivite, 1 ardei gras ro[u, 3 c`]ei de usturoi, 2 linguri]e boia dulce, 3 linguri ulei, o leg`tur` p`trunjel tocat, sare, piper. Preparare: Fasolea se alege, se spal` [i se pune la fiert. Dup` ce a dat de mai multe ori \n clocot, se arunc` apa [i se pune fasolea \n ap` proasp`t` cu sare. Se adaug` ceapa t`iat` m`runt [i ardeiul t`iat f<[ii. Se las` pe foc p<n` se \nmoaie. Morcovii se cur`]`, se taie rondele fine [i se soteaz` \n ulei \ncins. Se adaug` usturoiul zdrobit, boiaua, sare, piper, patrunjel tocat. Se pune fasolea fiart` [i scurs` \ntr-o crati]`, se toarn` deasupra compozi]ia de morcovi [i se d` crati]a la cuptor pentru 15 minute.

Re]ete de post

HOROSCOP BERBEC Marte sub semnul Gemenilor; ar trebui s`-]i concentrezi mai mult aten]ia asupra istoriei [i asupra per- Liviu P\r]ac sonalit`]ilor din familia ta, dar mai ales asupra celor din trecutul familiei. Asta \]i poate aduce o perspectiv` nou` asupra "materialului" din care e[ti construit(`). Probabil ca \]i dore[ti s` fii diferit(`) de p`rin]ii t`i, dar genele nu se las` manipulate, nu-i a[a? Energetica organismului: normal`. TAUR Un el sau o ea \]i va face o propunere pe care nu o po]i refuza. Intui]ia - totu[i - \]i spune s` nu te pripe[ti s` \i accep]i imediat propunerea. Astrele te sf`tuiesc s` \]i la[i sentimentele s` te ghideze. Energetica organismului: acceptabil`. GEMENI Nimic nou din nefericire pentru semnul t`u zodiacal, sub soarele - \nc` "din]at" - de martie ! Aceea[i rutin` de zi cu zi care \]i "macereaz`" singur`tatea. Energetica organismului: sub limita normal`. RAC Selena sub semnul Leului; trebuie s`-]i revii dup` cheltuielile f`cute aiurea. |n momentul \n care vei primi salariul, problemele tale financiare vor fi aproape rezolvate. Ar trebui s` ai grija totu[i [i s` nu cheltuie[ti banii prea impulsiv, deoarece vei avea parte de o cheltuial` neprev`zut` c<t de curând. Energetica organismului: normal`. LEU Asigura-te c` s`pt`m<na asta, dar [i urm`toarea, vei fi preg`tit(`) pentru discu]iile legate de afaceri [i întâlniri profesionale. Energetica organismului: destul de slab`. FECIOARA Mercur sub semnul Leului; cineva din cercul t`u de prieteni sau cuno[tin]e are nevoie de tine mai mult ca oricând. |n mod normal e[ti sensibil la starea de spirit a celor din jurul t`u [i reac]ionezi \ntr-o manier` pl`cut` [i adecvat`. Ai grija totu[i, de data asta s` nu \i presezi pe ceilal]i s` \]i accepte convingerile, altfel nu vor ]ine seama de sfaturile tale. Energetica organismului: extrem de ridicat`. BALAN}A Un nativ din zodia Capricornului - [i unul din zodia Pe[tilor - te pot provoca. F`-te totu[i c` nu-i observi ! Energetica organismului: normal`. SCORPION Neptun sub semnul Pe[tilor; dac` ai un partener, poate ap`rea o ruptura \ntre voi. Nu te l`sa condus(`) de o persoan` pe care abia o cuno[ti. Tu ai tendin]a de a crede c` oamenii sunt buni, dar nu ar fi indicat s` la[i garda jos [i ar trebui s` fii cu ochii \n patru. Un el sau o ea se vor dovedi a fi ni[te lupi îmbr`ca]i \n blan` de oaie. Energetica organismului: pu]in peste limit`. S~GET~TOR Jupiter sub semnul propriu; vei fi surprins(`) de o mi[care nea[teptat` din partea unei persoane pe care o cuno[ti. Se poate s` fie vorba de un nativ din Gemeni, dar poate s` fie altcineva. Va trece o vreme p<n` s`-]i dai seama ce se întâmpl`. Pe termen scurt nici m`car nu \i vei observa efectele, dar vei afla mai târziu ce se petrece cu adev`rat. Energetica organismului: normal`. CAPRICORN Vei fi probabil suprins(`) de norocul pe care îl ai \n domeniul financiar. Po]i s` câ[tigi un premiu - chiar dac` este mic - la loterie sau chiar s` prime[ti un "cadou" de la un angajat sau… de la altcineva. Aten]ie totu[i! Energetica organismului: pu]in peste limit`. V~RS~TOR Pluton sub semnul Taurului; din punct de vedere financiar vei avea parte de o surpriz` pl`cut` \n perioada imediat`. Mai exact, po]i primi informa]ii legate de o mo[tenire nea[teptat`; asta pic` tocmai la ]anc! Ni[te bani \n plus te vor ajuta s` faci schimb`rile pe care ]i-ar pl`cea s` le faci \n cas`. Energetica organismului: pu]in peste limita. PE{TI O ofert` tentant` poate ap`rea din partea cuiva care \]i ofer` o pozi]ie la care nu te a[teptai. Aten]ie \ns`! Energetica organismului: sub limit`. Pentru to]i nativii din zodiac Cu dragoste [i energii albe \n suflete, oriunde [i oricând, nu uita]i: Iubi]i-v` c<t mai mult …


12

21 martie 2014

Distrac]ie \n Par<ng la Serb`rile Z`pezii

Distrac]ie în masivul Parâng la Serb`rile Z`pezii. Copiii s-aau întrecut la concursul de sanie desf`[urat de Asocia]ia Pro Parâng, în colaborare cu Prim`ria Petro[ani. De[i sezonul competi]ional al sporturilor de iarn` se apropie de final, distrac]ia a fost la ea acas`, iar concuren]ii s-au bucurat de vreme favorabil`. "Suntem în plin` desf`[urare, am încheiat proba de sanie pentru copii pân` la 18 ani, am avut un num`r de 24 de copii înscri[i, acum urmeaz` partea a doua în care vom face ni[te jocuri interactive cu ei. Anul acesta este cea de-a unsprezecea edi]ie. Singura problem` care se vede este z`pada, [i foarte greu am reu[it s` amenaj`m traseul", a declarat pre[edin-

tele Ascia]iei Pro Parâng, Cazimir Radvanski. Cei mici s-au str`duit s` ajung` cât mai repede la linia de sosire [i [i-au sus]inut colegii în concurs. "A fost o experien]` foarte frumoas`. 56,81 a fost punctajul pe care l-am scos, adic` men]iune. Am participat [i anul trecut la concurs, am luat locul I. M` simt foarte liber când m` dau cu sania", a spus un participant. "Mi-a pl`cut foarte mult. 48,77 am avut punctajul, respectiv locul III. Am vrut s` ma distrez cu prietenii", a relatat alt` concurent`. Concursul a fost monitorizat de echipe ale jandarmeriei montane [i al serviciului de salvamont. Doi dintre copii care au urcat la munte sau accidentat, îns` din fericire niciunul nu a p`]it nimic grav. "Au fost dou` incidente, presupunem c` sunt fracturi. Au fost imediat atela]i, li s-a acordat primul ajutor, [i au fost imediat transporta]i spre un echipaj al ambulan]ei", a afirmat reprezentantul Salvamont Petro[ani, Dana Tomu[. Participan]ii au fost recompensa]i cu diplome, medalii, cupe [i dulciuri. Competi]ia a continuat cu probele de schi [i snowboard, în cursul zilei de duminic`. Adriana TRANC~

Schimb de experien]` \ntre oamenii de afaceri Primarul de la Petro[ani, Tiberiu Iacob-R Ridzi, a semnat la sfâr[itul s`pt`mânii trecute programul comun de colaborare pentru anul în curs stabilit de ora[ele înfr`]ite Petro[ani [i Varpalota. O delega]ie din Varpalota a sosit sâmb`t` la Petro[ani, membrii participând [i la Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Programul de colaborare pentru anul 2014 a fost aprobat în [edin]a comun` a Consiliilor Locale din Petro[ani [i Varpalota. Printre ac]iunile comune care se vor desf`[ura, amintim schimbul de experien]` între func]ionarii publici din cele dou` localit`]i, continuarea taberelor [colare [i derularea unor activit`]i cultural-sportive. Dar [i participarea a cinci sportivi din Petro[ani la concursul interna]ional de semimaraton de la Varpalota. În cazul în care se va organiza maratonul [i la Petro[ani,vor fi invita]i s` participe [i atle]i din ora[ul înfr`]it Varpalota. Ca o noutate, consilierii locali de la Varpalota au venit cu propunerea efectu`rii unui schimb de experien]` între oamenii de afaceri din cele dou` ora[e. "Schimburi între oamenii de afaceri sau rela]ii comerciale cu siguran]` se vor putea face pentru c` exist` produse care sunt la noi în Petro[ani [i pe care cei de la Varpalota vor dori s` le aib` [i invers", a fost de p`rere primarul municipiului Petro[ani, Tiberiu Iacob-Ridzi. "Noi ne-am gândit s` adun`m în Varpalota

oamenii de afaceri care doresc s` colaboreze cu Petro[aniul, acest lucru s` se întâmple [i la Petro[ani, [i undeva s` se întâlneasc`, dac` se poate la Petro[ani, [i sigur c` întâlnirea lor va aduce pe plan economic [i social probabil numai avantaje pentru cele dou` ora[e", a declarat consilierul local al ora[ului Varpalota, Szilvia Galambos. Tot la sfâr[itul s`pt`mânii trecute, în

jude]ul Hunedoara, comunitatea maghiar` a comemorat eroii Revolu]iei de la 1848-1849 pe parcursul a trei zile, la Deva, Hunedoara, Petro[ani, Lupeni, Simeria, Or`[tie [i Brad. "E o important` s`rb`toare a maghiarilor de pretutindeni, o zi special` pentru comunitatea maghiar` [i implicit pentru comunitatea noastr`, pe

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI  Laboratorul de Produc]ie - Cofet`rie Patiserie Str. Lunca (l<ng` S.C. UPSROM [i Fabrica de Tricotaje) DADUCE |N CASELE DUMNEAVOASTR~: CELE MAI GUSTOASE {I DELICIOASE SPECIALIT~}I: Torturi de ciocolat`; Torturi cu fri[c`; Torturi cu fructe; Sortimente diversificate de pr`jituri; Fursecuri; Alune pr`jite; Alte sortimente. D PRELU~M {I ONOR~M ZILNIC COMENZILE PENTRU TOATE OCAZI ILE: Mese festive; Nun]i; Botezuri; Alte evenimente. Telefon secretariat: 0254-5 542472, 0372-7 764439; LABORATOR 315 - 0733-9 960320; DEPOZIT 342 - 0733-9 960319.

care o s`rb`torim a[a cum este normal", a mai spus primarul Petro[aniului. Conform programului dedicat Zilei maghiar-

ilor, liderul UDMR Hunedoara [i deputatul european Iuliu Winkler a fost prezent la Petro[ani, unde festivit`]ile dedicate zilei de 15 martie au avut loc în curtea Bisericii Romano - Catolice. "Transmit salutul meu ast`zi, de Ziua Maghiarilor, pentru deschiderea [i pentru modul natural, frumos, în care ne vorbi]i despre s`rb`tori, dar [i lucr`m împreun`", a relatat pre[edintele UDMR Hunedoara, Iuliu Winkler. 15 martie, s`rb`toarea maghiarilor de pretutindeni, este ziua în care, în 1848, str`mo[ii acestui popor împreun` cu na]iunile europene s-au avântat în lupt` pentru valorile universale, respectiv libertate, egalitate, fraternitate. Adriana TRANC~

Petreci clipe de neuitat la CABANA MONTANA din STRAJA

Ne pute]i contacta la num`rul de telefon: 0722-780615

Ziar 709  
Ziar 709  
Advertisement