Page 1

Anul XV Num`rul 708 14 martie 2014 z 12 pagini z Pre]: 1 RON

S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

Ambulatoriul Spitalului de Urgen]` Petro[ani, o investi]ie pentru toat` Valea Jiului ,,

pa g. 3

,,

Pre[edintele juc`tor face jocuri periculoase pe spatele poporului Pre[edintele Traian B`sescu a trimis \n 26 februarie, la Curtea Constitu]ional`, o sesizare de neconstitu]ionalitate asupra Legii privind ree[alonarea acord`rii de certificate verzi c`tre produc`torii de energie regenerabil`. Sesizarea a fost f`cut` dup` ce Parlamentul a respins o cerere a pre[edintelui de reexaminare a acestei legi. Premierul Victor Ponta a declarat, s`pt`m<na aceasta, c` pre[edintele Traian B`sescu "a dezinformat" opinia public` cu privire la problema Legii energiei. Ponta a spus c` pre[edintele, prin amânarea promulg`rii legii privind certificatele verzi, va aduce câ[tiguri industriei de energie regenerabil`, dar va scumpi facturile românilor la curent electric cu 50%. Traian B`sescu fie face jocuri politice, fie are interese financiare [i materiale directe \n acest domeniu. Aceste “jocuri de putere” la care se preteaz` pre[edintele Traian B`sescu, \l afecteaz` pe fiecare rom<n prin majorarea cu 50 la sut` a facturii de curent. Pe l<ng` aceasta,

jocul lui Traian B`sescu afecteaz` direct ceilal]i produc`tori de energie, care din cauza pre]urilor de dumping practicate de firmele de “eoliene” care \[i permit s` v<nd` cu 1 leu/Mw au ajuns \n pragul falimentului. Din cauza subven]iei mascate pe care aceste firme, din care nici una nu este rom<neasc`, o primesc prin a[a zisele cerificate verzi, care p<n` anul trecut erau \n num`r de cinci, fiecare \n valoare de 50 de euro, pentru fiecare megawat, nici chiar Hidroelectrica sau Nuclearelectrica nu pot ]ine pasul, ajung<nd s` v<nd` energie sub pre]ul de produc]ie. Despre produc`torii de energie pe baz` de c`rbune, putem spune c` politicile de favorizare a firmelor str`ine care au montat ni[te mori[ti [i \[i primesc banii din umflarea facturilor rom<nilor [i subven]ii de la stat, au adus Complexul Energetic Hunedoara \n pragul falimentului.

“Dac` legea votat` de Parlament nu este promulgat` pân` la 1 aprilie, pre]urile vor cre[te cu 50 la sut`. Din acest motiv, Guvernul a sus]inut în Parlament aceast` modificare. Parlamentul a votat aceast` modificare în 17 decembrie. Dac` pre[edintele va continua s` refuze promulgarea unei legi votate de dou` ori de Parlament, evident c` va trebui s` emitem OUG pe acela[i subiect pân` la data de 1 aprilie”, a declarat premierul Victor Ponta. Din p`cate, hobbyul lui Traian B`sescu, de a pune t`lpi oric`rei ini]iative legislative a guvernului Ponta, afecteaz`, pe l<ng` normala func]ionare a rela]iilor Guvern-Pre[edin]ie, \n mod grav bugetul fiec`rui rom<n. Dac` ne amintim c` B`sescu a refuzat semnarea acordurilor cu FMI, BM [i UE pe cazul celor [apte eurocen]i la benzin`, prin tergiversarea promulg`rii Legii e[alon`rii acord`rii de certificate verzi c`tre produc`torii de energie regenerabil`, pre[edintele dovede[te c` sub masca de ap`r`tor al poporului se ascunde \n realitate un fariseu care una spune [i alta face, iar interesul lui cel mare este cu totul altul dec<t binele rom<nilor. Andrei VLAD


2 ,,

14 martie 2014

,,

Ziua maghiarilor de pretutindeni , marcat` la Petro[ani

"Ziua maghiarilor de pretutundeni" va fi marcat` [i în acest an în municipiul Petro[ani. Comunitatea maghiar` din Valea Jiului va lua parte la un program special dedicat acestei zile. În municipiul Petro[ani, maghiarii vor marca aceast` zi, începând cu ora 17:00, când vor fi depuse coroane de flori la monumentul închinat eroilor revolu]iei din curtea Bisericii romano-catolice, dup` care comunitatea maghiar` va asisista la un program special. "Dup` momentul depunerii de coroane va urma o slujb` ecumenic` la biseric`. Comunitatea maghiar` va asista [i la un discurs festiv [i va asculta un cor al copiilor", a spus consilierul primarului municipiului Petro[ani, Eduard Wersanski. Cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni va sosi la Petro[ani o delega]ie din Varpalota. "Delega]ia vine pentru semnarea documentelor privind programul comun între cele dou`

localit`]i pentru anul 2014 [i vor particpa [i la acest eveniment", a declarat consilierul primarului municipiului Petro[ani, Eduard Wersanski. Programul ac]iunilor comune ce se vor derula, în acest an în localit`]ile înfr`]ite Petro[ani [i Varpalota prevede organizarea unor tabere reciproce, un schimb de experien]` între func]ionarii publici ai celor dou` prim`rii [i desf`[urarea unor competi]ii sportive. Anca - Elena TODOR

S-a semnat proiectul privind realizarea deponeului de la B<rcea Mare La finele s`pt`mânii trecute s-a semnat la ministerul Mediului proiectul care vizeaz` "Sistemul de management integrat al de[eurilor din jude]ul Hunedoara" un proiect major finan]at din fonduri nerambursabile în valoare de 73,6 milioane de euro. Acest proiect predeve construirea unui

deponeu ecologic la Bârcea Mare, sta]ii de transfer, sta]ie de sortare la Petro[ani [i închiderea depozitelor neconforme, mai pu]in cele de la Uricani [i Vulcan care se afl` pe terenuri private, apar]in`toare unor persoane fizice. "Investi]ia realizat` cu fonduri europene va demara în acest an, iar pân` la sfâr[itul lui 2014, prima din cele dou` "celule" de stocare a de[eurilor, din deponeul de la Bârcea Mare va fi func]ional`. Ini]ial, costul investi]iei a fost estimat la 70 de milioane de euro. Vechile gropi de gunoi

vor disp`rea. Proiectul se întinde pe toat` suprafa]a jude]ului Hunedoara [i creeaz` infrastructura necesar`, astfel încât gestionarea de[eurilor s` se realizeze în conformitate cu prevederile legale, în condi]ii de protec]ie a mediului [i s`n`t`]ii popula]iei. Proiectul are în vedere realizarea urm`toarelor obiective: sta]ie de sortare, sta]ie de tratare mecanobiologic`, depozit de de[euri cu capacitatea de 4.576.800 metri cubi în localitatea B<rcea Mare, pe un teren în suprafa]a de 26,2 hectare, sta]ie de sortare de[euri Petro[ani, cu capacitatea de 15. 980 tone/an (51 tone/zi) [i suprafa]a construit` de 3.000 metri p`tra]i, sta]ie de transfer de[euri Petro[ani, cu capacitatea de 42.571 tone/an [i suprafa]a construit` de 14.000 metri p`tra]i [i închiderea depozitelor neconforme: Deva (6,74 ha), Or`[tie (5,0 ha), Ha]eg (2,0 ha), Hunedoara, (5,28 ha), C`lan (1,02 ha), Rapoltu Mare (2,92 ha), Petrila (4,0 ha), Aninoasa (0,8 ha), Lupeni (4,53 ha)", se arat` în comunicatul Consiliului Jude]ean Hunedoara. Angella D UMITRA{CU

Dosar penal pentru bran[are ilegal` Bran[`ri ilegale în Valea Jiului. Jandarmii hunedoreni au desf`[urat o ac]iune împreun` cu SC Enel Distributie Banat SA, în urma c`reia, câteva persoane s-au ales cu dosar penal. De[i se fac controale periodice în acest sens, exist` totu[i cet`]eni care prefer` s` se racordeze ilegal la re]eaua de distribu]ie a energiei electrice. În cursul zilei de miercuri, 11 martie, trei persoane din municipiul Lupeni au fost depistate cu bran[amente ilegale de jandarmi. "În cauz` jandarmii au fost nevoi]i s` întocmeasc` acte de constatare privind s`vâr[irea acestor fapte de natur` penal`, urmând ca cercet`rile s` fie continuate de poli]ia municipiului Lupeni", a declarat purt`torul de cuvânt IJJ Hunedoara, Nicolae R`ducu . Reprezentan]ii Enel [i ai Inspectoratului de Jandarmi, recomand` cet`]enilor s` nu recurg` la astfel de ac]iuni deoarece riscurile din punct de vedere legal sunt foarte mari. Controalele continu` [i în urm`toarele zile. Ac]iunea din aceast` s`pt`m<n`, a avut drept scop prevenirea [i combaterea faptelor ilegale. Anca - Elena TODOR

angella_press@yahoo.com

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Maria SZABO Liviu P|R}AC (0724-9 915933)

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR

Tehnoredactare: Dana MATEI

Andrei DUMITRU Ella SCHREIBER Angella DUMITRA{CU

2066 - 8767

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 5

www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

Graba stric` treaba. Mai multe persoane au fost sanc]ionate de agen]ii Poli]iei Rutiere Petro[ani deoarece au traversat strada prin locuri nepermise. Pietonii au fost lua]i în vizor de poli]i[tii petro[`neni în urma unei ac]iuni care a avut loc în cursul zilei de mar]i. Peste 10 persoane au fost amendate. "Dou` puncte de amend`, respectiv 170 de lei. Persoanele amendate au posibilitatea de a pl`ti doar 85 de lei dac` achit` suma în 48 de ore", a declarat agentul Liviu Rusu de la Poli]ia Rutier` a municipiului Petro[ani. Potrivit statisticilor poli]i[tilor, una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere o reprezint` traversarea neregulamentar` a str`zii. Oamenii legii recomand` pietonilor s` traverseze drumurile publice perpendicular pe axul acestora, numai prin locuri marcate [i semnalizate cu indicatoare corespunz`toare. În cazul în care acestea lipsesc, traversarea se face pe la col]ul intersec]iei dar numai dup` ce oamenii s-au asigurat c` nu exist` nici un pericol. De asemenea, poli]i[tii recomand` ca dup` coborârea din mijloacele de transport în comun, pietonii trebuie s` a[tepte plecarea acestora din sta]ie [i apoi s` traverseze respectând regulile de circula]ie. Cet`]enii trebuie s` circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora, pe poteci laterale.(A.T.)

Anchete:

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA

Director: Andrei VLAD (0723-279956)

Amenzi pentru traversarea neregulamentar`

0723 - 279956; 0720-995509

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


14 martie 2014

3

Ambulatoriul Spitalului de Urgen]` Petro[ani, o investi]ie pentru toat` Valea Jiului Unul dintre proiectele majore ale administra]iei publice locale a municipiului Petro[ani a fost inaugurat joi, 13 martie. Este vorba de proiectul "Reabilitare, modernizare [i achizi]ionare echipamente pentru Ambulatoriul Spitalului de Urgen]`”, proiect cu o valoare de 14,7 milioane de lei, destinat în special popula]iei din Valea Jiului. Prin investi]iile realizate va cre[te nivelul serviciilor medicale în cele 20 de cabinete care au fost modernizate [i dotate cu echipament de ultim` genera]ie, la standarde europene. Proiectul care s-a derulat la Petro[ani s-a realizat din mai multe surse, de la U.E., fonduri guvernamentale [i bani din bugetul local. Cel mai mare avantaj al unit`]ii medicale este achizi]ionarea unui tomograf performant, o aparatur` extrem de necesar` desf`[ur`rii actului medical, [i realizarea unui lift exterior necesar comunic`rii între etaje. “Este una dintre cele mai mari investi]ii realizate \n municipiul Petro[ani, care a \nceput \n anul 2011, a fost finalizat \n luna decembrie [i l-am inaugurat ast`zi. Cred c` trebuie s` mul]umesc colegilor mei din Prim`rie, echipei care s-a ocupat zi de zi de acest proiect, s`

mul]umesc constructorului pentru modul \n care a lucrat \n aceast` perioad` [i pentru modul \n care a r`spuns cerin]elor noastre [i celor de la spital, dar nu \n ultimul r<nd vreau s` le mul]umesc pacien]ilor care au \n]eles c` am avut nevoie de \n]elegerea lor pe perioada derul`rii lucr`rilor \n ambulatoriu. Proiectul a avut dou` componente, pentru reabilitarea total`

a acestuia [i achizi]ionarea de echipament medical. Ambulatoriul din Petro[ani arat` la cele mai bune standarde, un lucru care ne face m<ndri [i s` contribuie la oferirea de servicii mai bune pacien]ilor. Finalizarea acestui proiect important at<t pentru comunitatea petro[`nean` c<t [i pentru popula]ia din toat` Valea Jiului a fost un deziderat mai vechi al administra]iei publice locale, care, iat` a ajuns la final”, a ]inut s` precizeze primarul Tiberiu Iacob Ridzi. Administra]ia petro[`nean` are \n proiect reabilitarea \n

\ntregime a cl`dirii spitalului [i achizi]ionarea de aparatur` performant`, pentru ca \ntreaga unitate s` arate [i s` fie func]ional` la cele mai \nalte standarde. "Av<nd \n vedere c` timp de 37 de ani nu s-au mai f`cut nici un fel de repara]ie capital` nici la spital nici la ambulator, era un lucru obligatoriu, absolut necesar at<t pentru \mbun`t`]irea condi]iilor de consultare a pacien]ilor c<t [i pentru a alinia acest spital la realitatea zilelor noastre. Prin aceste repara]ii care au cuprins [i partea de dotare, ambulatoriul de specialitate are la ora actual` aparatur` medical` de nivel bun. Pentru a aduce \ntregul spital la standardele cerute se impune continuarea ac]iunii de repara]ie capital` a \ntregului spital, nu doar partea de ambulator. Este o ac]iune care se afl` \n desf`[urare, teoretic ar trebui finalizat` p<n` \n 2017 dac` fondurile de la minister vor veni cum trebuie [i aici intr<nd \n discu]ie repara]ii capitale plus dotarea", a declarat managerul spitalului, doctorul Alin Vasilescu. În prezent, al`turi de cele 20 de cabinete medicale care au fost modernizate, în cadrul Spitalului de Urgen]` Petro[ani exist` 655 de paturi, 107 medici în diferite specialit`]i medicale, medici care au competen]e medicale sporite [i o a doua specialitate, dup` specialitatea de baz` [i exist` dotare medical` conform cerin]elor: Ecograf Doppler color, Gastroscop, Mamograf, aparatur` ATI, aparatur` pentru neurochirugie, etc.(A.D.)

Dezbatere public` pentru elaborarea strategiei energetice a Rom<niei Zilele trecute, pe site-ul departamentului pentru Energie, din cadrul ministerului Economiei, a fost anun]at` începerea unei dezbareri publice în vederea elabor`rii noii strategii energetice a României. Departamentul a publicat un set de 10 întreb`ri, lansând o invita]ie c`tre to]i actorii pie]ei energetice de a r`spunde. Potrivit aceluia[i comunicat, departamentul î[i propune s` accelereze procesul de elaborare a strategiei energetice a României, astfel încât aplicabilitatea noii strategii s` aib` loc în intervalul 2014 - 2035. În cadrul acestui proces, Departamentul pentru Energie dore[te ini]ierea [i sus]inerea unui dialog cu reprezentan]ii consumatorilor, produc`torilor [i ai altor operatori din industria energetic`, precum [i cu reprezentan]ii mediului academic, ai societ`]ii civile, ai autorit`]ilor publice locale [i centrale, dar [i cu reprezentan]ii partidelor politice. La punctul 10 doritorii trebuie s` r`spund` la urm`toarea întrebare "care considera]i c` ar putea fi rolul c`rbunelui în viitorul mix energetic românesc?". R`spunsurile se pot da pân` în data de 4 aprilie la adresa de email: consultare.public`@energie. gov.ro.


4

14 martie 2014

|n curs` pentru func]ia de pre[edinte al Consiliului Jude]ean Costel Avram este interesat de pre[edin]ie. Directorul Apa Serv Valea Jiului are în plan s` intre în cursa pentru fotoliul de pre[edinte al Consiliului Jude]ean, ocupat acum de Mircea Ioan Molo]. Odat` cu apropierea primului termen de judecat` la Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie privind compatibilitatea pre[edintelui Consiliului Jude]ean, Mircea Ioan Molo], se înte]esc [i specula]iile cu privire la viitorul pre[edinte. Printre cei care doresc s` se înscrie în cursa pentru postul de pre[edinte se num`r` [i directorul Apa Serv Valea Jiului, Costel Avram. "Cel mai bun va câ[tiga pentru c` e important s` câ[tige Partidul Na]ional Liberal. Fie c` este vorba de Tiberiu Balint, fie c` este vorba de mine sau de Iov`nescu. Eu sper ca Mircea Ioan Molo] s` î[i duc` mandatul pân` la cap`t dar dac` nu va fi a[a, cel care va câ[tiga va fi PNL", a spus directorul Apa Serv Valea Jiului, Costel Avram. Incompatibilitatea pre[edintelui Consiliului Jude]ean Hunedoara, Mircea Ioan Molo] se va judeca pe data de 19 martie la Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie. Anca - Elena TODOR

Punctul de pensie ar putea fi majorat cu 4,5 la sut` \n 2015 Punctul de pensie ar putea fi majorat de anul viitor cu 4%, dar se poate ajunge [i pân` la 4,5% în func]ie de negocierile cu organismele financiare interna]ionale, a spus la întâlnirea femeilor social democrate, ministrul Muncii, Rovana Plumb, vicepre[edinte PSD. "Exist` o discu]ie cu organismele interna]ionale pentru a majora punctul de pensie. Anul acesta a fost majorat cu 3,75% [i urmeaz` pentru 2015 s` existe o majorare a punctului de pensie, undeva la 4% îl vedem noi, speciali[tii din minister, în momentul de fa]`, dar se poate ajunge la 4,4%-4,5%. Am spus undeva în jur de 4% dar, ]inând cont de faptul c` avem obiective politice ambi]ioase pe aceast` zon` [i pentru c` trebuie s` ]inem cont de faptul c` vrem într-adev`r s` îmbun`t`]im condi]iile de via]` ale fiec`rui cet`]ean, exist` [i aceast` formul` de majorare cu 0,4-0,5% la sut` în plus, dar acest lucru ]ine foarte mult de negocierile pe care le vom face cu organismele interna]ionale, cu Fondul Monetar Interna]ional, cu Comisia European` [i Banca Mondial`", a spus ministrul Muncii, Rovana Plumb. Elena DRAGOMIR

Proiectul COMENIUS aduce turcii [i polonezii \n Petro[ani Turcii [i polonezii viziteaz` municipiul Petro[ani. Este vorba despre o colaborare între o [coal` din localitate [i dou` unit`]i [colare din Polonia [i Turcia. Cele dou` delega]ii au sosit în baza unui proiect Comenius între [colile din cele dou` ]`ri [i {coala nr.6 din municipiul Petro[ani. "Scopul principal al proiectului este a-i înv`]a pe copii cum s` gestioneze banii, s` aib` mereu în minte munca cinstit`, anteprenoriatul [i s` înve]e cum s` înceap` o afacere. Un alt scop este de a dezvolta competen]ele [i performan]ele lingvistice", este de p`rere coordonatorul delega]iei din Polonia, Katarzyna Milewska. Reprezentan]ii [colii gimnaziale nr.6 din localitate au preg`tit un moment artistic pentru cadrele didactice str`ine. "Ne-am str`duit s` îi primim a[a cum se cuvine. Am încercat s` d`m dovad` c` suntem acei români ospitalieri cunoscu]i în lumea întreag` [i s` le dovedim c` desf`[ur`m un înv`]`mât de calitate", a spus directorul adjunct al [colii gimnaziale nr. 6 Petro[ani, Mariana David. Elevii le-au ar`tat profesorilor str`ini câteva dansuri tradi]ionale române[ti [i au încercat pe cât posibil s`-[i impresioneze oaspe]ii prin realizarea unor momente artistice specifice celor dou` ]`ri. "Am muncit mult pentru ziua de ast`zi. Oricum noi suntem obi[nui]i cu astfel de momente deoarece în fiecare an dans`m la balul bobocilor",

a spus o elev`. Reprezentan]ii celor dou` delega]ii au fost încânta]i de spectacolul oferit de elevi. "Am fost pl`cut impesiona]i de momentul artistic oferit de copii. Elevii au prezentat un moment polonez, unul turcesc prin acel belly dance [i am v`zut dansurile tradi]ionale române[ti care sunt extraordinar de frumoase. Am fost încânta]i [i copiii au f`cut o treaba excelent`", este de p`rere reprezentantul delega]iei din Turcia, Nilay Ates. Cele dou` delega]ii vor r`mâne în municipiul Petro[ani timp de o s`pt`mân`. Reprezentan]ii [colii gimnaziale nr.6 le-au preg`tit profesorilor str`ini un program special pentru perioada pe care o petrec în localitate. Anca - Elena TODOR

Neutralizarea de[eurilor medicale periculoase Dup` spitalul municipal Doctor Alexandru Simionescu din Hunedoara, [i Spitalul Jude]ean de Urgen]` din Deva va avea un spa]iu în care se vor neutraliza de[eurile medicale periculoase rezultate din activitatea spitaliceasc`. Un spa]iu de la Spitalul municipal "Doctor Alexandru Simionescu" va fi folosit pentru neutralizarea de[eurilor medicale periculoase. Asta în urma deciziei luate de Consiliul Local Hunedoara.

În acela[i timp, Consiliul Jude]ean Hunedoara a aprobat o hot`râre similar`, pentru implementarea aceluia[i gen de proiect la Spitalul Jude]ean de Urgen]` din Deva. “Spa]iul era dat de Consiliul Jude]ean ini]ial spitalului, nu [tiu de ce a mai trebuit dat` înc` o dat` aceast` hot`râre. Am aprobat înc` o dat`, astfel încât în spa]iul respectiv s` se ob]in` neutralizarea de[eurilor spitalice[ti. Imobilul este în incinta spitalului”, a declarat vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Hunedoara, Ioan Rus. De asemenea, [i Spitalul de Urgen]` Petro[ani va avea un incinerator de de[euri, unitatea medical` fiind inclus` în proiectul derulat de Ministerul S`n`t`]ii.(A.T.)

Competi]ie pentru un mediu curat Elevii [colii gimnaziale I.G.Duca Petro[ani sunt pro ecologizare. Aproximativ 100 de elevi de la aceast` unitate [colar` s-au înscris în concursul "{coala Zero Waste" care vizeaz` educa]ia ecologic` [i colectare selectiv`. "Astfel de activit`]i sunt foarte bine primite în [coala noastr`. La nivelul de gimnaziu chiar se face o astfel de educa]ie iar când vorbim de ecologizare, este firesc s` fim a preocupa]i", spus directorul [colii gimnziale I . G . D u c a Petro[ani, Nicoleta Demeter. Scopul acestui concurs este de a responsabiliza elevii cu privire la colectarea selectiv` [i de a-i înv`]a ce înseamn` un mediu curat. "Vom participa la colectarea de de[euri, de hârtie [i nu numai. Vom avea [i un atelier de lucru în care vom face diferite obiecte din materialele reciclabile. Copiii vor înv`]a astfel cum s` transforme de[eurile în ceva util [i frumos", este de p`rere profesorul coordonator, Ramona Asan. Perioada de desf`[urare a competi]iei este 22 Aprilie - 30 Mai [i este organizat` de Ecostuff România. Elevii înscri[i în competi]ie au [ansa s` câ[tige o tabl` interactiv` pentru [coala lor. Anul trecut "{coala Zero Waste" a reprezentat o competi]ie jude]ean` la care au participat peste 6.300 de elevi din jude]ul Timi[. Ace[tia au colectat atunci peste 64 de tone de de[euri reciclabile. (A.T.)


14 martie 2014

5

Membrii [i liderii IMPACT se reunesc \n Straja Impact din regiunea Sud-Vest, care vor lua parte la ateliere educative, cu scopul de a-[i împ`rt`[i realiz`rile, de a discuta despre provoc`rile întâmpinate în cluburile din care fac parte, se vor cunoa[te mai bine, vor descoperi noi metode care s` îi ajute în implementarea viitoarelor proiecte, [i vor s`rb`tori munca depus` pân` în prezent”, a declarat coordonatorul evenimentului, Georgiana Irimia. Din Valea Jiului vor fi prezen]i patru profesori, care, al`turi de copii, membri Impact, vor participa la atelierele preg`tite. Vineri, 14 martie, ac]iunea va începe la ora 15,30, cu o Daniel Moraru a c<[tigat \n instan]` sesiune la care sunt invitate s` participe personalit`]i care au sus]inut deprocesul intentat ora[ului Uricani a lungul timpului programele Impact. Consilierul local PRM din ora[ul Uricani, Daniel Evenimentul va continua pân` Moraru a fost [i el prezent al`turi de colegii s`i la con- duminic`, 16 martie, cu diverse activferin]a de pres`, aducând la cuno[tiin]a opiniei publice it`]i, jocuri [i workshopuri pe diferite faptele grave care se petrec în Consiliul local Uricani, acolo teme. Invita]i la manifestare vor fi: unde primarul D`nun] Buh`escu a devenit un mic despot. Directorul {colii Gimnaziale I.G.Duca Petro[ani, Nicoleta Demeter, pre[edintele Consiliului Jude]ean Hunedoara, Mircea Ioan Molo], reprezentan]i ai Inspectoratului {colar

Funda]ia Noi Orizonturi - ini]iatoarea grupului IMPACT - deruleaz` în perioada 14 - 16 martie, întâlnirea Regional` IMPACT IDEEA Sud - Vest. Acest eveniment se desf`[oar` cu implicarea Romanian American Foundation. Scopul întâlnirii programului Impact este de a aduce laolalt` lideri [i membri ai cluburilor Impact din jude]ele Hunedoara, Dolj, Mehedin]i [i Timi[. În cadrul activit`]ilor desf`[urate, participan]ii vor înv`]a împreun` [i se vor distra. “A[tept`m peste 40 de participan]i ai cluburilor

Jude]ean Hunedoara, [i omul de afaceri Emil P`r`u. Tematicile specifice din cadrul atelierelor de lucru vor consta în comunicarea [i vizibilitatea în cadrul proiectelor Impact, managementul [i descrierea programelor Impact, dar [i strângerea de resurse pentrru cluburile Impact. De asemenea, se va derula [i un atelier special de fotografie unde copiii vor înv`]a s` utilizeze fotografia ca metod` de vizibilitate în comunitate. Dar [i un atelier care va fi realizat sub forma unei vân`tori de comori prin Straja. Acesta include metode menite s` ajute la autoevaluarea competen]elor pe care tinerii le dobândesc participând la programul Impact. Adriana TRANC~

PRM Hunedoara cere aleg`torilor s` nu se mai v<nd` pe f`in`, ulei sau g`le]i

"Partidul România Mare a avut mereu o pozi]ie corect` în consiliile locale, în cele jude]ene ori atunci când a avut parlamentari. În ceea ce prive[te politica de la Uricani a[ vrea s`-mi exprim dezacordul cu privire la ultima [edin]` de consiliu [i asta pentru c`, într-o [edin]` de îndat` au fost dezb`tute opt puncte pe ordinea de zi, dintre

care, unele chiar de o importan]` deosebit` [i m` refer la proiectul privitor la închirierea p`[unilor, prin licita]ie public`. Niciun consilier local nu ar fi avut timpul fizic necesar m`car s` citeasc` acel proiect de hot`râre. Mi se pare pu]in deplasat, anun]at` cu dou` ore înainte de a avea loc [edin]a, s` fie pe ordinea de zi opt puncte. A[ dori deasemenea s` anun] c` s-a încheiat unul dintre procesele pe care le-am intentat ora[ului Uricani, reprezentat prin primarul D`nu] Buh`escu, referitor la o cerere adresat` acestuia pentru a ob]ine procesul verbal încheiat în urma controlului Cur]ii de Conturi la Prim`ria Uricani. A refuzat s` mi-l dea [i instan]a s-a pronun]at, dându-mi dreptate. Transparen]a ar trebui s` ne caracterizeze pe noi to]i, pentru c` cet`]enii din Uricani [i nu numai sunt dezinforma]i [i cred c` este o obliga]ie dat` prin statutul de ales local s` venim în întâmpinarea cet`]enilor", a spus în plenul conferin]ei de pres`, consilierul local PRM, Daniel Moraru. Anggella DU UMIT TRA{CU U

Joia trecut`, la sediul PRM Hunedoara a avut loc o întâlnire a principalilor lideri ai organiza]iilor hunedorene din teritoriu, prilej cu care, liderii au ]inut s` transmit` electoratului un mesaj ferm prin intermediul pre[edintelui PRM Hunedoara Mihai Irimie. "Este momentul ca votan]ii s` nu se mai vând` la partide care le ofer` mici [i bere, g`le]i, f`in`, ulei, ori, alte alimente". În ceea ce prive[te alegerile europarlamentare la nivelul jude]ului erau adunate 3700 de semn`turi (n.r. conferin]a a avut loc joi, 6 martie a.c.). La nivel na]ional lucrurile nu stau chiar bine, pentru c` multe jude]e nu strâng semn`turile necesare (10.000) a[a cum s-a stabilit în biroul na]ional al partidului. "Vreau s` precizez faptul c` sunt înc` discu]ii cu privire la pre[eden]ia partidului. Ast`zi este Corneliu Vadim Tudor, m<ine este domnul Funar. Pân` când va fi o sentin]` definitiv` [i irevocabil` pre[edintele PRM este Corneliu Vadim Tudor [i în momentul în care instan]a va decide c` va fi domnul Funar îl vom sus]ine pe acesta. Noi suntem [i vom fi sus]in`torii PRM. În caz c` nu vom reu[i s` adun`m cele 100.000 de semn`turi la nivel central sunt [anse foarte mari ca PRM-ul s` se destrame", a precizat pre[edintele PRM Hunedoara, Mihai Irimie. Acesta a tras [i un semnal de alarm` în ceea ce prive[te situa]ia politic` prin care trece România. "Diferen]a între clasele politice române[ti o face acum UDMR-ul. Dar, ca [i cet`]ean r`mân dezam`git de colab-

orarea între masele politice pentru a prinde ciolanul în bra]e", a completat Mihai Irimie. Rând pe rând [i-au prezentat punctual de vedere [i liderii din teritoriu,

vicepre[edintele PRM Nicolae Stoica a atacat dur parlamentarii - trasei[ti politici, care s-au plimbat de la un partid la altul. "PPDD i-a p`c`lit pe oameni [i acum parlamentarii lor au plecat acolo unde le-a fost mai bine, USL-ul s-a desfiin]at f`r` s` realizeze unul dintre obiectivele lui principale. {i România doarme, cet`]enii dorm. Eu a[ dori s` trag un semnal de alarm` [i s` spun c` de-a lungul istoriei, din anii ‘90 încoace, toate partidele au avut în rândul lor, de la ministri, la parlamentari, la primari, oameni care au fost corup]i, s-a dovedit acest lucru [i sunt în pu[c`rie în ziua de ast`zi. Exist` un singur partid pe scena politic` din România care nu a avut nici m`car o persoan` arestat` sau cercetat` pentru fapte de corup]ie. {i acest partid este PRM. Care este ra]ionamentul celor care voteaz`, când voteaz` tot cu ho]ii, corup]ii, mincino[ii", a conchis vicepe[edintele PRM, Constantin Nicolae Stoica. Angella DUMITRA{CU


6

14 martie 2014

,,

,,

Ilie P`ducel, desemnat Primarul anului 2013 la nivel na]ional

În perioada 5-7 martie, la Bucure[ti s-a reunit cea dea XXI- a Adunare General` a Asocia]iei Ora[elor din România (AOR), eveniment la care au participat peste 60 de primari din întreaga tar`. În cadrul adun`rii generale, principalii edili ai ]`rii au putut s`-[i prezinte problemele cu care se confrunt` în fa]a reprezentan]illor ministerelor [i a altor institu]ii ale administra]iei centrale. Printre temele abordate sau reg`sit: autonomia local` [i înt`rirea capacit`]ii administrative, corelarea competen]elor autorit`]ilor locale cu resursele financiare, identificarea unor

solu]ii pentru rezolvarea problemelor sociale cu care se confrunt` cet`]enii din ora[ele mici, etc. În cadrul reuniunii primarilor ace[tia s-au declarat nemul]umi]i [i de faptul c` legisla]ia este ambigu` [i mul]i dintre ei se simt sub presiune ori [antaja]i de c`tre unele institu]ii ale statului. Un avocat a oferit consultan]` primarilor [i cu privire la mult mediatizata lege ANI, primarii fiind viza]i de inspectorii de integritate pentru diferitele cazuri de incompatibilitate. "Nu se întâmpl` nic`ieri în Europa a[a ceva. Aceste institu]ii gen ANI ar trebui s` fie limitate în a semnala diferite cazuri de incompatibilitate. În situa]ia în care depisteaz` un primar ca fiind incompatibil s`-l notifice, iar primarul s` aib` un termen de 15 zile s` opteze pentru func]ia de primar sau pentru o alt` func]ie. Cred c` nu este benefic s` ne batem joc de primarii din România, s`-i ]inem prin instan]e, în loc s` se ocupe de ora[ele lor. Nu este în regul` ce se înt<mpl` în România [i trebuie s` punem lucrurile la punct, pentru c` România a devenit un stat poli]ienesc", a spus Nicolae Matei, pre[edintele AOR. Tot în cadrul întâlnirii s-a cerut o mai mare aten]ie în ceea ce prive[te derularea proiectelor cu finan]are european` ori na]ional`, primarii catalogând o frân` în implementarea proiectelor europene, dura-

Microbuze pentru elevi, bani pentru [coli [i spitale În cadrul întâlnirii "Prim`vara social democrat`" liderii PSD au anun]at primele m`suri care vor fi luate de nou guvern. Sute de microbuze pentru transportul elevilor vor ajunge la [colile din România. Ma[inile au fost

cump`rate cu ajutorul Ministerului Dezvolt`rii, iar primele vor ajunge la [coli în cursul lunii iunie. Din cele 600 de microbuze [colare, primele 40 vor ajunge la institu]iile de înv`]`mânt în luna iunie 2014, apoi urmeaz` s` se livreze alte loturi de câte 40 de microbuze. "De la începutul lunii iunie încep s` vin` primele microbuze. Necesarul estimat este în jur de 1.000 de microbuze", a declarat Liviu Dragnea, pre[edintele executiv al PSD. Oficialii au anun]at c` al]i 240 de milioane de euro din fonduri europene vor fi alocate pentru [coli [i spitale. Premierul Victor Ponta, pre[edintele PSD, a apreciat c` prin achizi]ionarea celor 600 de microbuze [colare, la care se vor mai ad`uga înc` 400 care vor fi cump`rate, vor fi stricate afacerile "transportatorilor lacomi". "În felul acesta reducem cheltuielile pentru decontarea abonamentelor pentru elevi,

probleme pe care le-am avut în special din cauza l`comiei unora dintre transportatori. Un km de decontat, în func]ie decât de lacom era transportatorul, costa de 20 de ori mai mult. Era vorba de l`comia [i de afacerile celor care transportau elevi. În felul `sta le mai stric`m afacerile [i m` bucur pentru asta", a spus premierul Victor Ponta, ar`tând c` unii transportatori aveau pre]uri pe kilometru "mai mari decât taximetri[tii din Paris". Pre[edintele PSD a precizat c` microbuzele nu vor fi distribuite pe criterii politice, ci în func]ie de necesit`]i. "Dac` sunt 600 [i v` garantez c` vor fi banii [i pentru celelalte 400, ajunge la toat` lumea. Deci to]i cei 1.000 care au solicitat microbuze, vor avea microbuze. De unde sunt primarii aceia, habar n-am [i nu m` intereseaz`. Cei care au solicitat microbuze vor primi independent de apartenen]a politic`", a declarat premierul Victor Ponta. Acesta a mai anun]at c` au fost alocate 200 milioane euro din fonduri europene pentru renovarea a 500 de [coli din întreaga ]ar`, printre aceste reg`sindu-se [i unit`]i [colare din Valea Jiului, care necesit` reabilitare capital`. "500 de [coli care au intrat în renovare în vremurile bune, când erau bani mul]i la buget, au înghe]at aceste renov`ri în perioada de înghe] a României, adic` perioada domnului B`sescu, domnului Boc, [i acum le dezghe]`m [i le [i facem. 200 milioane de euro care intr` de acum începând în infrastructura [colar` nu sunt suficien]i, dar sunt bani importan]i [i faptul c` la începutul noului an [colar, copiii care merg în 500 de [coli vor merge în [coli renovate e un lucru important", a concis primul ministru în cadrul evenimentului "Prim`vara social-democrat`". (E.D.)

,,

ta mare de evaluare a acestora precum [i faptul c` autoriza]iile primite de la autorit`]ile deconcentrate de la nivel regional, na]ional ori jude]ean sunt primite cu mare dificultate. S-a luat [i hot`r<rea încheierii unui parteneriat între toate cele patru structuri asociative ale autorit`]ilor locale pentru sus]inerea unitar` a interesului comun. Un moment important în cadrul adun`rii AOR a fost decernarea premiilor la mai multe categorii, printre cei felicita]i [i premia]i reg`sindu-se [i primarul ora[ului Petrila, Ilie P`ducel, care a fost desemnat "Primarul anului 2013". "Este o distinc]ie care m` onoreaz` [i în acela[i timp m` oblig` s` realizez [i mai multe, al`turi de cei din Consiliul local [i colectivul prim`riei ora[ului Petrila, pentru cet`]enii care ne-au ales [i [iau pus speran]a în noi. Aceast` distinc]ie îmi d` curajul de a continua proiectele începute [i cele pe care le ni le propun cet`]enii petrileni. M` bucur c` am reu[it s` schimb`m din temelii imaginea ora[ului Petrila [i avem speran]a unui viitor care s` se bazeze pe alte alternative economice. Vizat este aici turismul [i dezvoltarea unui domeniu schiabil, promovarea tradi]iilor locale, micile afaceri, etc.", a ]inut s` declare primarul ora[ului Petrila, Ilie P`ducel. Angella DUMITRA{CU

Primavara social-democrat`

,,

OFSD a covocat la ceas de mare s`rb`toare, de 8 Martie, peste 4000 de membre la Sala Palatului pentru reuniunea intitulat` "Prim`vara social democrat`", la eveniment participând europarlamentari [i parlamentari ai PSD, pre[edintele PSD Victor Ponta, pre[edintele Partidului Conservator, Daniel Constantin, al]i invita]i. Jude]ul Hunedoara a participat la acest eveniment cu un num`r impresionant de membre, în fruntea c`rora s-a aflat pre[edinta O F S D Hunedoara, deputat Natalia Intotero. Dup` discursul de bun venit al pre[edintei organiza]iei de Femei a PSD, actualul ministru al Muncii Rovana Plumb, pe scen` a urcat pre[edintele PSD Victor Ponta, care le-a urat celor prezente la eveniment un c`lduror "La mul]i ani" spunnându-le colegelor sale c` vrea ca pe "8 Martie 2015 s` ne vedem într-o ]ar` mult mai armonioas`, mai lini[tit`. Dac` o femeie se simte protejat` în casa [i în ]ara în care tr`ie[te, atunci fiecare b`rbat, tân`r sau b`trân va avea o via]` mai bun`. Eu pot s` vorbesc despre aceste lucruri pentru c` Dumnezeu [i familia mea mi-au d`ruit aceste valori". În cadrul evenimentului s-a dat citire [i Manifestului European al femeilor social democrate din România, ce prevede ca "românca în U.E. s` se bucure de protec]ie, drepturi egale [i de sprijin. Manifestul este structurat pe zece puncte distincte [i prevede un tratament echitabil pe pia]a muncii prin politici de stimulare a angaj`rii femeilor [i eliminarea discrimin`rii pe pia]a muncii, accesul la educa]ie în special pentru zonele s`race [i rurale, combaterea violen]ei domestice, reducerea segreg`rii ocupa]ionale [i combaterea degrad`rii imaginii femeii în spa]iul public. Un rol important i se va acorda femeii vârstnice prin acordarea unor pensii decente care s` o protejeze de s`r`cie, sprijin pentru femeile care lucreaz` în agricultur` [i mediul rural, sprijin pentru s`n`tatea copiilor [i a întregii familii, protectie fa]` de discriminarea pe baz` de na]ionalitate [i religie, sprijin pentru independent economic`. Un rol important îl vor avea [i femeile care pot s` accead` în pozi]ii cheie, atât în economia na]ional`, cât [i în via]a politic`. (A.D.)


14 martie 2014

7

Cinci ani de colaborare \ntre municipiul Lupeni [i ora[ul Kecel, Ungaria În luna iunie 2009 se consfin]ea în sta]iunea Straja, în prezen]a tuturor colegilor primari din Valea Jiului, înfr`]irea dintre municipiul Lupeni [i ora[ul Kecel din Ungaria. Atunci, partea maghiar` a fost reprezentat` de domnul Ferencz Haszillo, primarul localit`]ii Kecel, de consilierii locali ai acestui ora[ [i de domnul Domony Laszlo, primarul ora[ului Kiskoros [i pre[edinte al Asocia]iei Microregionale cu acela[i nume. Ora[ul Kecel este un ora[ situat în zona Nisipurilor de Aur a Câmpiei Ungare, cu o popula]ie de 10.000 de locuitori, a c`ror ocupa]ie major` este agricultura [i producerea de vinuri, care se export` în toate ]`rile lumii, de pe toate continentele. Totodat` în acela[i timp a fost parafat [i acordul de înfr`]ire între cele dou` regiuni, Valea Jiului [i Kiskoros. În timpul celor cinci ani de la parafarea înfr`]irii între cele dou` localit`]i [i microregiuni europene s-au derulat mai multe activit`]i comune, atât partea român` fiind invitat` în Ungaria, cât [i partea ungar` care a încheiat mai multe parteneriate comune cu ora[e precum Vulcan, Uricani, oameni de afaceri unguri, participând la diferite târguri cu produse tradi]ionale din Valea Jiului [i promovând produsele ungure[ti. În ceea de prive[te înfr`]irea dintre Consiliul local al municipiului Lupeni [i cei din Kecel delega]ii lupenene au vizitat de-a lungul anilor localitatea Kecel, pentru fundamentarea, înt`rirea, permanentizarea [i dezvoltarea continua a rela]iilor dintre cele dou` localit`]i. "Am stabilit în cadrul întâlnirilor s` consolid`m leg`turile între oamenii de afaceri din municipiul Lupeni [i cei din ora[ul Kecel, s-a înt`rit colaborarea dintre {coala Gimnazial` nr.1 Lupeni [i {coala General` din Kecel, colaborarea dintre Liceul Tehnologic Lupeni [i colegiul T.G, Virag de Kor. În timpul vizitei în municipiul nostru, oaspe]ii unguri au f`cut vizite

,,

la Casa de B`trâni, Biserica Baptist`, Biserica Unitarian`, Biserica Reformat` [i Catolic`. An de an am oferit informa]ii noi despre investi]iile realizate în sta]iunea Straja, iar oaspe]ii no[tri au vizitat sta]iunea [i s-au familiarizat cu poten]ialul de investi]ii realizat pân` în prezent. Vreau s` le mul]umesc reprezentan]ilor UDMR care au fost mijlocitorii acestei înfr`]iri între localit`]i [i microregiuni [i a[tept`m din nou, oaspe]i dragi nou`", a ]inut s` precizeze primarul Cornel Resmeri]`. Din informa]iile primite, pe 15 martie, cu ocazia Zilei Maghiarilor de pretutindeni, o delega]ie format` din peste 30 de persoane vor participa la festivit`]ilor comune dedicate acestei zile [i la aniversarea celor cinci ani de înfr`]ire dintre muncipiul Lupeni [i ora[ul Kecel. Acestea se vor desf`[ura la Clubul Sindicatelor în prezen]a unor europarlamentari, consilieri locali [i a altor invita]i. Consilierul local David Benedekfi este cel care a fost artizanul leg`turilor de înfr`]ire dintre cele dou` regiuni. Kecel s-a înfr`]it cu municipiul Lupeni iar ora[ul Uricani s-a înfr`]it cu ora[ul Salgotarjan.

Elena DRAGOMIR

Crin [i-a luat... ]eap`!

Declara]ie politic` Într-o perioad` în care toat` lumea lua, pentru cei dragi, de ziua sfântului Valentin [i de Dragobete, cadouri cu care s` îmbuneze inima partenerilor de drum [i de via]`, Crin Antonescu se lupta s` g`seasc` o ]eap` în care s` înfig`, cu mult` dragoste, Uniunea Social-Liberal`. Aducându-[i aminte de vechiul strig`t de lupt` electoral` al lui Traian B`sescu: "La ]epe, în Pia]a Victoriei", [eful liberalilor s-a gândit sa "ia de la B`sescu". S-a chinuit, dar a reu[it: a luat de la B`sescu o ]eap` de-o s`-1 usture tot restul vie]ii sale... L`sându-se ademenit de cântecele de siren` ale b`si[tilor, Crin Antonescu a întors armele împotriva alia]ilor s`i, ucigând totodat` [i speran]ele a peste 7,4 milioane din cet`]enii cu drept de vot ai României. Promisiunile c` el va fi unificatorul dreptei iar aceasta îl va alege pre[edinte al ]`rii au fost generatoare de vise atât de frumoase încât liberalul-[ef a cedat ispitei. Nu s-a în]eles, de fapt, de ce: oricum era preziden]iabilul USL, putând s` ajung` la Cotroceni chiar dac`, în loc s`-[i fac` propria campanie electoral`, ar fi plecat în concediu \n str`in`tate: la întoarcere era pre[edinte. Oricum, din func]ia suprem` era pre[edinte [i peste cei de dreapta, deci - ce-1 mâna pe el în lupt`, de fapt? Unificarea dreptei? Aia nu o s` se întâmple niciodat`: în majoritatea ]`rilor cu mai mult de patru partide în parlament, sunt cel pu]in dou` partide de dreapta, deci n-au reu[it asta ]`ri cu democra]ie veche. Dac` excludem posibilitatea unui [antaj, cam acestea ar fi

,,

principalele motive pentru care ambi]ia lui Crin Antonescu l-ar fi împins s` ia o astfel de ]eap` de la B`sescu! Pentru c` e clar c` ocupantul fotoliului de la Cotroceni n-are niciun gând s`-1 pun` vreodat` pe [eful liberalilor ca succesor. Dovezi în acest sens? Gârl`! S` ne amintim animozit`]ile vechi dintre cei doi [i limbajul de maidan folosit de marinar când pomenea de Crin Antonescu, pe care-1 f`cea cum îi venea la gur`. S` ne amintim cum [i Theodor Stolojan, [i Elena Udrea ziceau nu demult ba c` se poate colabora cu liberalii, dar f`r` liderul actual, ba ca liberalii s` sprijine candidatul PMP-ului. Ce s` mai zicem de faptul c` B`sescu, a[a cum a recunoscut el însu[i, se vede premier în tandem cu... Boc, nu cu Antonescu? {eful liberalilor a reu[it, ucigând USL, s` omoare [i g`ina cu ou`le de aur (politic), iar viitorul apropiat va ar`ta cât de s`rac va ajunge chiar pân` la alegerile europarlamentare. Deocamdat` se pr`bu[e[te cu sârg în sondaje, cu PNL cu tot... Depputat, Lauren]iu Nistoor Pre[edintele Orgganizza]iei PSD Hunedooara


8

14 martie 2014

23 de medalii la Na]ionalele de la Bucure[ti Sportivii de la sec]ia de karate CSM cluburi [i un num`r de 280 de sportivi. Cei mai Petro[ani, antrena]i de Radu Polifronie [i Alina medalia]i au fost: Locul I: Bogdan Parizek - 76 kg, juniori; Tinca au avut o evolu]ie foarte bun` la Robert Sebe[i - 68 kg, juniori; Diana Panaite +54 kg, cadete; Miruna M`l`u]` +50 kg, minicadete; Andreea Polifronie -40 kg, minicadete; Georgiana Bîrlea - 35 kg, minicadete. Locul II: Ionu] Ipate -67 kg, seniori; Alexandra Pop - 50 kg, senioare; Mihai Ridzi +76 kg, juniori; Claudiu Sîrbu -61kg, juniori; {tefania Hatfaladi -59 kg, juniori; Lavinia Ghiura +54 kg, cadete, M`d`lina Arghire -54 kg, cadete; M`d`lina Stan +50 kg, minicadete; Nicoleta Miclea -35 kg, minicadete. Locul III: Alina Tinca -68 de kg, senioare; Campionatul Na]ional de Shito-Ryu de la Lauren]iu Bazavan -76kg, juniori; Radu Stoi -78 Bucure[ti. Cu un lot format din 32 de sportivi, kg, juniori; Rahela Anton +59 kg, junioare; Ionu] antrenorii Radu Polifronie [i Alin Tinca au Molnar - 52 kg, cade]i; David Stark +55 kg, minim`turat cu adversarii lor la Campionatul Na]ional cade]i [i Daniel Iona[cu -55 kg, minicade]i. În proba pe echipe CSM Petro[ani a Shito- Ryu de la Bucure[ti unde au luat parte 18

ob]inut dou` medalii de aur la juniori [i junioare astfel: echipa de juniori format` din: Robert Sebe[i, Ionu] Molnar, Claudiu Sîrbu, Lauren]iu Bazavan [i Radu Stoi au f`cut spectacol în final` învingând echipa similar` a echipei Dinamo dup` un meci dramatic [i echipa de junioare format` din: [tefania Hatfaladi, Lavinia Ghiura, Diana Panaite, Rahaela Anton, M`d`lina Arghire. "Campionatul a fost unul puternic, un nivel ridicat, reprezint` o etap` de verificare util` pentru finala campionatului na]ional de juniori [i seniori din aceast` lun` tot de la Bucure[ti. Sunt mul]umit de evolu]ia sportivilor mei chiar dac` mai avem câte ceva de corectat [i sper s` o recuper`m [i pe Alina Tinca, ea participând înc` accidentat` [i neref`cut`. Alexandra Pop a fost surpriza pl`cut` pentru mine, ob]inând medalia de argint. Sunt bucuros c` dup` mult timp echipa de junioare, fete, a ie[it campioan` na]ional`", a declarat antrenorul Radu Polifronie care a ]inut s` mul]umeasc` pre[edintelui de onoare al clubului, primarului Tiberiu Iacob Ridzi. Ionu] Ipate a fost selec]ionat în lotul de tineret al României care va participa în perioada 14-16 martie în circuitul KARATE ONE PREMIERE LEAGUE, în Slovenia.

Lorredana JUGL LEA

,, ,, Cel mai \nalt record mondial

Cei mai buni dintre cei mai buni

Atletul Andrei Deliu, legitimat la SCM Deva, a stabilit un nou record na]ional al României în proba de s`ritura cu pr`jina, la nivel de tineret. Sportivul preg`tit de Florin Bucur a "zburat" peste [tacheta în`l]at` la 5,15 metri, dep`[ind cu patru centimetri vechea performan]` de 5,11 metri pe care tot el o stabilise în luna februarie, la "Cupa de Cristal". Performan]a a fost realizat` sâmb`t` în cadrul primei etape a Campionatului Na]ional de Juniori III, în care Andrei a concurat în afara concursului, special pentru a stabili un nou record.(L.J.)

Direc]ia Jude]ean` pentru Sport [i Tineret Hunedoara a organizat premierea celor mai buni sportivi în anul 2013. Ace[tia sunt recunoscu]i la nivel european [i mondial. Gala premiilor din acest an s-a derulat cu întârziere din cauza faptului c` rezultatele clasamentului au fost validate de c`tre forumul superior, mai exact Ministerului Tineretului [i Sportului, la finalul lunii ianuarie 2014.

Lupt`torii de la CS{ Petro[ani s-au calificat la Turneul Final Lupt`torii de la CS{ Petro[ani s-au calificat la Turneul Final de la Ia[i ce va avea loc la finele lunii în urma rezultatelor bune pe care le-au ob]inut în etapa cu num`rul doi a Campionatului Na]ional de la Târgu Jiu. Astfel: D`nu] Feraru, Ionu] Borbely, Bianca Titianu, Diana Ocu, Vasile Chivari, Alexandru Gonciulea, Petre Hereste[an, Florin Hereste[an [i Geandani Neac[u se vor bate pentru medaliile na]ionale de la Ia[i. De men]ionat faptul c` la întrecerea pe echipe sportivii preg`ti]i de Gheorghe R`ducu [i Cristian Popa s-au situat pe locul al doilea. (L.J.)

Juniorii de la CSM Petro[ani se preg`tesc pentru Finala Campionatului Na]ional de {ah de la C`lim`ne[ti {curhan: "Noul val de copii talenta]i din cadrul clubului atac` medaliile din anii urm`tori"

Cei mai buni copii [i juniori de la sec]ia de [ah a CSM Petro[ani se preg`tesc intensiv pentru cea mai important` competi]ie din acest an, Finala Campionatului Na]ional, la probele de [ah rapid, blitz [i dezleg`ri, care va avea loc la C`lim`ne[ti C`ciulata, în perioada 13 - 16 aprilie 2014. În acest scop, juniorii clubului î[i

vor testa aptitudinile la sfar[itul lunii martie într-o competi]ie local` închis` dotat` cu premii "Trofeul Finali[tilor". "Anul acesta ne va fi foarte greu, deoarece avem de recuperat înc` mult teren fa]` de cluburile puternice din ]ar`. În schimb, prin noul val de copii talenta]i care-l avem, ne face s` fim foarte optimi[ti la medalii pentru anii urm`tori ! A[ men]iona-o aici pe micu]a de [ase ani[ori, Daria Costic` - Stamatie, de la Gr`dini]a Nr.1 Petro[ani, care este deosebit de talentat` [i se remarc` în primul rand printro aten]ie maxim` la preg`tire, r`bdare [i o memorie foarte bun`, precum [i Robert Andrei V`t`[elu, 6 ani, Elena - Bianca Asoltanei, Andreea Cioloca, Matei - Ioan Scoar]`, Andrei - R`zvan Albescu, Bogdan - Nicolae Maier, Erik Banto [i foarte mul]i copii înc` în formare", a declarat Gheorghe {curhan, coordonator CSM Petro[ani. Loredana JUGLEA

“Ultimele rezultate pe care le-au omologat colegii din Ministerul Tineretului [i Sportului au fost în data de 26 ianuarie, deci înainte nu puteam s` facem treaba asta. În momentul în care le-am dat publicit`]ii, vine întrebarea urm`toare: Dar Gala când o face]i, cum [tie toat` lumea? De data asta am întârziat din cauza programului sportivilor no[tri [i, mai ales, sportivilor anului în jude]ul Hunedoara. Pentru c` gala e a lor, nu a noastr`. Pe ei îi s`rb`torim”, a afirmat directorul Direc]iei Jude]ene Sport [i Tineret Hunedoara, LORINCZ SZELL. Printre cluburile premiate, putem aminti: Clubul Sportiv Cetate Deva, Clubul Sportiv {colar Hunedoara, Clubul Sportiv Siderurgica Hunedora, Clubul Hardsteel, Clubul Kobra din Deva, Asocia]ia Jude]ean` de Atletism, Asocia]ia Jude]ean` de Gimnastic`, dar [i Sportul pentru to]i, care vizeaz` orientarea turistic`. Muncim în fiecare an [i e bine c` suntem recunoscu]i în jude]. E o apreciere fa]` de munca noastr`, a declarat sportivul premiat TOMA T~L~MBICI. “E o recunoa[tere a muncii depuse în sezonul competi]ional trecut, e o provocare pentru a încerca s` ob]inem acela[i trofeu [i în acest an competi]ional, am început foarte bine acest an, inclusiv cu un record mondial la s`ritura în lungime”, a spus directorul Colegiului Na]ional Sportiv "Cetate" Deva, ADRIAN LIGA. În cadrul evenimentului, au fost premia]i [i jurnali[tii sportivi [i antrenorii. Deviza sportivilor hunedoreni este misiune, viziune [i pasiune.(A.T.)


14 martie 2014

9

Premian]ii f`r` premii - edi]ia a 21-a Este o mândre]e de fat` [i la propriu [i la figurat. Când o ai în fa]a ochilor redescoperi pofta de via]` datorit` elanului tineresc, al avântului specific acestei vârste adolescentine. Munce[te de foarte mul]i ani [i o face cu abnega]ie. Spunea cu ceva timp în urm` c` dore[te s` continuie pe drumul pe care a pornit [i c` ]inte[te performan]e de excep]ie. A ajuns s` fie în top, s` fie cea mai bun`, s` reprezinte România cu cinste în competi]iile interna]ionale. Pentru sâmb`t`, 15 martie 2014, premiantul va fi domni[oara Florentina Marincu, cel mai bun sportiv al jude]ului Hunedoara. Vine s` o cunoa[tem [i s` o admir`m, iar noi mergem s`-ii mul]umim pentru c` ne face cinste prin munca [i rezultatele ei. Ea a oferit societ`]ii, acum societatea, prin o cunoa[te]i, s`-ii spune]i o dumneavoastr`, îi mul]ume[te ei. Ave]i ocazia s-o o vorb` cald` [i s` fi]i parte dintre cei care-ii vor mul]umi oficial printr-o diplom` [i un buchet de flori venind sâmb`t`, la ora 11.00, în fa]a statuii lui Decebal din centrul Devei. A muncit mai bine de [apte ani [i s-a antrenat inclusiv pe-o pist` de cauciuc improvizat` dintr-o band` veche de transport de minereu, ori pe holurile lungi ale Colegiului Na]ional Sportiv Cetate. În luna iulie a anului trecut a devenit dubl` campioan` mondial` (la cade]i) la s`ritura în lungime [i triplu salt, la Done]k, în Ucraina. A fost singura atlet` care a câ[tigat dou` medalii mondiale de aur la Campionatul Mondial de Atletism, iar la s`ritura în lungime a egalat recordul personal, na]ional [i european de la acea vreme. În [coala general` (clasa a patra) a ajuns pentru prima dat` în via]a ei pe pista unui stadion. O banal` competi]ie de atletism la startul c`reia se mai aflau [i al]i colegi de-ai ei. I-a întrecut pe to]i f`r` prea mari probleme, iar Nicolae Alexe (actualul s`u antrenor) a pus ochii pe ea. Interesant e c` p`rin]ii n-au prea fost de acord cu propunerea profesorului ca "Flori" s` fac` atletism. Începuse bine [coala, se afla printre primii din clas`, chiar dac` p`rin]ii f`ceau eforturi ca ea s` vin` zilnic la Deva, de la {oimu[. Din acel moment, Nicolae Alexe i-a devenit, ca în cazul multor altor antrenori, ca [i un tat`. S-a ocupat atent de ea, a explotat la maximum calit`]ile sale [i dup` ceva mai bine [apte ani de munc` intens` [i antrenamente zilnice s-a bucurat la titlurile mondiale. Mai ales c` ele s-au conturat pe pista de cauciuc improvizat` din curtea [colii (care a disp`rut, între timp din peisaj, administra]ia local` a reu[it s` fac` o pist` de tartan la standarde câte de cât ok), ori pe holurile [colii, acolo unde se preg`teau în sezonul rece. [i pe aleeile din parc, acolo unde [i-a îmbun`t`]it condi]ia fizic`. A luat medalii cu duiumul la întrecerile interne, fie c` a fost vorba de competi]ii Indoor sau Outdoor, a[a c` a atras repede aten]ia reprezen-

tan]ilor Federa]iei. Anul trecut, cel mai bun din carier`, a pariticipat la Mondiale, la Europene [i la Balcaniad`. Aurul a venit în por]ie dubl` în primul [i în al treilea caz. Imediat dup` aceea a venit [i recunoa[terea local`, a devenit cel de-al 97-lea "Cet`]ean de Onoare" al ora[ului [i a primit 1.000 de lei de la Prim`rie [i

1.000 de lei de la Consiliul Jude]ean. Cel mai tân`r sportiv (are doar 17 ani) [i prima atlet` care primea un astfel de titlu. Apoi [i consilierii locali de la ea de acas`, din {oimu[, au r`spl`tit-o. Iar diplomei de "Cet`]ean de Onoare" i-au ad`ugat [i 10.000 de lei! Primii bani câ[tiga]i de ea. Cu banii pe care i-a câ[tigat [i-a luat haine, un telefon performant, [i-a remobilat camera [i a cump`rat, pentru mama, o ma[in` de sp`lat. "I-am dat [i fratelui meu mai mare ceva, le-am dat [i alor mei… Am vrut s` fac ceva cu banii ace[tia, s` [tiu c` am r`mas cu ceva". Spre finalul anului a fost numit` cea mai bun` sportiv` din Balcani, a ocupat locul trei în ierarhia na]ional` organizat` de Federa]ia Român` de Atletism [i primul în topul anual întocmit de Direc]ia Jude]ean` pentru Tineret [i Sport Hunedoara.Anul acesta se preg`te[te intens pentru Mondialele din Statele Unite ale Americii. A început incredibil anul competi]ional: record na]ional [i european de Junioare I la s`ritur` în lungime [i înc` unul na]ional la 60 de metri, la tineret. Este unul din sportivii din noua genera]ie despre care se crede c` are mari [anse la o medalie olimpic` la Rio, în 2016 - deziderat al Florentinei de altfel. Informa]ii oferite de Claudiu Sav

Despre proiectul "Premian]ii f`r` premii"

E vremea s` facem ceva. A trecut sau ar fi trebuit s` apun` perioada lui "s` se fac`". Dintr-un singur [i banal motiv pentru c` se face. Societatea a mers înainte pân` acum, poate uneori destul de încet fa]` de cum ne-am fi dorit, [i merge în continuare. Proiectul social "Premian]ii f`r` premii" se vrea o modest` r`splat` din partea societ`]ii pentru valorile noastre, cele autentice. Probabil v` întreba]i cine sunt ace[ti

premian]i [i de ce nu au premii. Ei sunt oamenii de lâng` noi pe care to]i îi v`d [i nimeni nu-i "ascult`". T`cu]i duc România mai departe. Ei sunt oamenii a c`ror munc` este de folos tuturor f`r` ca ei s` fie cunoscu]i. Ei sunt cei care ne fac via]a mai frumoas` prin munca lor. Arti[ti, inventatori, me[te[ugari [i al]ii care ne arat` c` frumosul [i utilul sunt aici, lâng` noi. Nu vor premii, nu au primit, nu [tiu c` munca lor e pre]uit` de ceilal]i [i de aceea trebuie s` le spunem asta. Astfel, proiectul v` invit` s` ie[im în strad`, de data asta nu pentru a protesta, ci pentru a mul]umi necunoscu]ilor care, prin munca lor, prin ceea ce fac, prin preocup`rile lor, ne dau motive de mândrie. Propunerea este ca în fiecare sâmb`t` s` ne vedem în centrul Devei, la statuia ecvestr` a lui Decebal. Vom invita de fiecare dat` un om valoros, care prin munca lui, str`daniile lui, face ca România s` existe. Vom merge acolo s`-l cunoa[tem, s`-i mul]umim c` exist` [i s`-i strângem mâna în semn de pre]uire [i respect. V` invit`m s` fi]i parteneri ai unui proiect care dore[te s` descopere [i s` redescopere valorile României. (Ini]iatorii proiectului "Premian]ii f`r` premii")

,, ,, Dezam`giri la Gymnix Interna]ional Canada Cele patru gimnaste din Lotul Na]ional al României care au participat la "Cupa Interna]ional`" rezervat` junioarelor din cadrul "Gymnix International Canada" au avut rezultate modeste. Tricolorele au ob]inut o singur` medalie de bronz prin {tefania Orzu la bârn`, s-au clasat doar pe locul cinci din [ase la echipe [i au mai ob]inut un loc patru la s`rituri [i o clasare pe cinci la sol. Adela Popa, de la CNS "Cetate" Deva s-a clasat doar pe locul 22 la individual compus. Gimnastele Dora Vulcan, {tefania Orzu, Maria Holbur` [i Adela Florea au [ifonat blazonul României la competi]ia desf`[urat` la Montreal. În concursul pe echipe, forma]ia noastr` s-a clasat pe locul cinci, iar la individual compus clas`rile au fost [i mai modeste: {tefania Orzu - pe 14, Dora

Vulcan - pe 17, Maria Holbur` - pe 19 [i Adela Florea - pe 22 dintr-un total de 25 de competitoare. Tricolorele au [ters impresia negativ` în finalele pe aparate. Cel mai bun rezultat l-a ob]inut {tefania Orzu, la bârn`, care a ob]inut medalia de bronz, în vreme ce Dora Vulcan (s`rituri) [i Maria Holbur` (sol), au fost pe locurile patru, respectiv cinci. De[i a avut una dintre cele mai mici note de plecare (5.1), {tefania Orzu a reu[it un exerci]iu bun, cu a treia not` la execu]ie (8.275), astfel c`, având un total de 13.375, a reu[it s` urce pe podiumul unui concurs câ[tigat de Woo Rose-Kaying (Canada), cu 14.125 (D. 5.7; E. 8.425), urmat` de Anastasia Iliankova (Rusia), cu 13.875 (D. 5.4; E. 8.475). Finala de la s`rituri i-a adus Dorei Vulcan locul patru, cu un total de 13.825. Cu un total de 13.225 (D.5.3, E. 7.925). Maria Holbur` s-a clasat pe locul 5 la sol, la egalitate cu belgianca Hermans Rune, prima pozi]iei revenindu-i înving`toarei de la individual compus, Woo Rose-Kaying, cu 13.750 (5.3 / 8.450). Loredana JUGLEA


10

14 martie 2014

Consiliul Local al Municipiului Lupeni Hot`r<rea nr. 12 / 2014 privind aprobarea premierii familiilor care au s`rb`torit sau vor s`rb`tori Nunta de Aur precum [i alocarea pentru anul 2014 a sumei de 25.000 lei, din bugetul local al Municipiului Lupeni, capitolul 67.02. "Cultur`, recreere [i religie" subcapitolul 67.02.50 - "Alte servicii în domeniul culturii, recreerii [i religiei", articolul 20.30, aliniatul 20.30.30 - "Alte cheltuieli cu bunuri [i servicii" hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu una nimitate de voturi Examinând Nota de fundamentare a Primarului Municipiului Lupeni, rapoartele prezentate de compartimentele de resort din cadrul Prim`riei Municipiului Lupeni precum [i avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Lupeni; În baza prevederilor Legii nr. 273/ 2006 privind finan]ele publice locale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. "b" alin. (4) lit."a", precum [i ale art. 45 din Legea administra]iei publice locale nr.215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, HOT~R~{TE: Art. 1 - (1) Se aprob` premierea fiec`rei familii care a s`rb`torit anterior sau va s`rb`tori în acest an Nunta de Aur cu suma de 500 lei. (2) - Pentru anul 2014, se aloc` suma de 25.000 lei, din bugetul local al Municipiului Lupeni, capitolul 67.02. "Cultur`, recreere [i religie" subcapitolul 67.02.50 - "Alte servicii în domeniul culturii, recreerii [i religiei", articolul 20.30, aliniatul 20.30.30 - "Alte cheltuieli cu bunuri [i servicii". Art. 2 - Prezenta hot`râre se comunic` Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara, Primarului Municipiului Lupeni, Direc]iei Economice [i Serviciului Public de Asisten]` Social` în vederea aducerii la îndeplinire. Lupeni, 27 februarie 2014

Hot`r<rea nr. 13 / 2014 privind alocarea sumei de 5.000 lei, din bugetul local capitolul 67.02 - "Cultur`, recreere [i religie", subcapitolul 67.02.50 - Alte servicii în domeniul culturii, recreerii [i religiei, articolul 20.30, alin. 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri [i servicii, în vederea organiz`rii în Sta]iunea turistic` "Straja" Lupeni a celei de-aa XLIII a edi]ii a Cupei Veteranilor hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu una nimitate de voturi }inând cont de interesul de care s-au bucurat precedentele edi]ii ale Serb`rilor z`pezii, de inten]ia de promovare continu` a imaginii Sta]iunii Turistice "Straja" Lupeni precum [i a turismului în zon` dar mai ales pentru continuarea tradi]iilor în privin]a organiz`rii celei de-a XLIII - a edi]ii a "Cupei Veteranilor" ; Având în vedere Expunerea de motive a Primarului, Raportul Directorului Economic [i avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Lupeni; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finan]ele publice locale; În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. "b" [i "d", alin. (4) lit."a", alin. (6) lit. "a" pct. 1, 4, 5 [i 6 precum [i ale art. 45 din Legea administra]iei publice locale nr.215/ 2001, republicat` H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 - (1) În vederea organiz`rii în luna martie 2014 în Sta]iunea Turistic` "Straja" Lupeni a celei de-a XLIII - a Edi]ii a "Cupei Veteranilor" la schi se aloc` din bugetul local, capitolul 67.02 - "Cultur`, recreere [i religie", subcapitolul 67.02.50 - "Alte servicii în domeniul culturii, recreerii [i religiei", articolul 20.30, alin.

20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri [i servicii, suma de 5.000 lei. (2) Primarul Municipiului Lupeni prin personalul subordonat va organiza competi]ia de schi rezervat` veteranilor. Art. 2 - Hot`rârea se va comunica Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara în vederea exercit`rii controlului cu privire la legalitate fiind adus` la îndeplinire de c`tre Primarul Municipiului Lupeni [i Direc]ia Economic` iar la cuno[tin]` public` prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. Lupeni, 27 februarie 2014

Hot`r<rea nr. 14 / 2014 pentru modificarea [i completarea Hot`rârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 83 / 2013 privind desemnarea reprezentan]ilor Consiliului local al Municipiului Lupeni în Consiliile de Administra]ie ale unit`]ilor de înv`]`mânt din Municipiul Lupeni hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu una nimitate de voturi Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Lupeni, Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Prim`riei Municipiului Lupeni [i avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; }inând cont de prevederile art. 96 alin. (2) lit. "c" din Legea educa]iei na]ionale nr. 1/ 2011 [i cele ale art. 11 alin. (4) lit. "e" din O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calit`]ii educa]iei [i ]inând cont de prevederile Ordinului MEC nr. 5619/ 11 noiembrie 2010 privind modificarea Ordinului ministrului educa]iei [i cercet`rii nr. 4.925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare [i func]ionare a unit`]ilor de înv`]`mânt preuniversitar; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. "d", alin. (6) pct. 1, alin. (9) precum [i art.45 din Legea administra]iei publice locale nr. 215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile sale ulterioare H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 (1) Se aprob` modificarea [i completarea Hot`rârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 83/ 2013 privind desemnarea reprezentan]ilor Consiliului local al Municipiului Lupeni în Consiliile de Administra]ie ale unit`]ilor de înv`]`mânt din Municipiul Lupeni în sensul desemn`rii doamnei Prof. Maria Pestrea, consilier local, Pre[edinte al Comisiei nr. 3 pentru Înv`]`mânt, s`n`tate, familie, activit`]i social-culturale, culte din cadrul Consiliului local al Municipiului Lupeni ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Lupeni în Consiliul de Administra]ie la Gr`dini]a PN+PS "Lumea Copiilor" Lupeni. (2) Celelealte prevederi ale Hot`rârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 83 / 2013 privind desemnarea reprezentan]ilor Consiliului local al Municipiului Lupeni în Consiliile de Administra]ie ale unit`]ilor de înv`]`mânt din Municipiul Lupeni, r`mân neschimbate. Art. 2 La data constituirii consiliilor de administra]ie conform prevederilor Legii educa]iei na]ionale nr. 1/ 2011 [i a prevederilor prezentei hot`râri orice prevedere contrarie se abrog`. Art. 3 Hot`rârea se va comunica Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara fiind adus` la îndeplinire de c`tre reprezentan]ii desemna]i [i Conducerile Unit`]ilor de înv`]`mânt de pe raza Municipiului Lupeni iar la cuno[tin]` public` prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. Lupeni, 27 februarie 2014

Pre[edinte de [edin]` Prof. MARIA PESTREA

Contrasemneaz` - SECRETAR Jr. MARIUS CLAUDIU B~LOI


11

14 martie 2014

VREMEA 14 - 20 martie 2014 Vineri, 14 martie

S<mb`t`, 15 martie

Duminic`, 16 martie

Luni, 17 martie

Mar]i, 18 martie

Miercuri, 19 martie

Joi, 20 martie

0°C / 15°C Mai mult \nsorit

2°C / 17°C Mai mult \nsorit

0°C / 6°C Averse

4°C / 9°C Ploaie

1°C / 12°C Par]ial noros

5°C / 13°C Par]ial \nsorit

3°C / 15°C Averse

BANCURI

BANCURI

Dup` o vodc`, o blond` ajunge \n patul unuia. Multumi]i, dup`, fumau o mi: eu am fost primul b`rbat din via]a ]igar`: - Auzi? zice el. Uit`-tte la mine [i spune-m ta? Ea \l prive[te [i zice: - S-aar putea, ai o figur` foarte cunoscut`! Vreme de 26 de ani lungi [i lumino[i, so]ia mea [i cu mine am fost perfect ferici]i! - {i apoi ? - Apoi ne-aam \nt<lnit...

Re]ete de post Rasol de fasole galben` Ingrediente: - 1kg de fasole galben` lat`, 1 c`p`]<n` mic` de usturoi (sau mai pu]in dup` gust), ulei, sare dup` gust. Preparare: Se cur`]` [i se rup p`st`ile de fasole \n buc`]i potrivite, apoi se spal` cu ap` cald` pentru a nu se \nt`ri. Se pune o crati]` sau o tigaie mai \nalt` la \ncins, apoi se pun cca. 3-4 linguri de ulei. Imediat se pun p`st`ile de fasole scurse bine de ap`, se presar` pu]in` sare, se pune capac [i se \nabu[` la foc mic de tot cca. 20-30 de minute. Din c<nd \n c<nd se mai amestec` folosind o lingur` de lemn pentru a nu se lipi. Se cur`]` o c`p`]<n` mic` de usturoi, c`]eii se toac` (cu un blender) cu putin` sare, o linguri]` de ulei [i se mai adaug` pu]in` ap` pentru a ob]ine un sos lichid. C<nd p`st`ile de fasole sau \nmuiat, se toarn` deasupra sosul de usturoi. Cartofi ]`r`ne[ti cu ceap` Ingrediente: 1 kg cartofi, 2 cepe, 2 morcovi, 1/2 ]elin`, 1/2 lingur` vegeta, 2-3 liguri past` tomate, 1

Stia]i c`?

leg`tur` de p`trujel [i c<teva frunze de ]elin`, 2-3 linguri ulei. Preparare: Ceapa se toac` m`runt, morcovul \l punem t`iat cubule]e mai mari, iar ]elina se d` pe r`z`toarea mic`. Toate acestea se pun la calit cu ap` [i ulei. Dup` ce s-au calit bine, punem ap` [i o l`s`m s` dea \n clocot, apoi se pun cartofii t`ia]i cubule]e potrivite [i se las` la fiert cam 20 min. C<nd sunt aproape gata, se pune pasta de tomate [i vegeta [i se mai d` \n c<teva clocote la foc mic. Dup` ce oprim focul, punem verdea]a tocat` fin. Chiftelu]e de post Ingrediente: 500 g ciuperci, 2 cartofi potrivi]i, 2 linguri orez, 2 cepe mici, boia, 1 leg`tur` p`trunjel, sare, piper, ulei pentru pr`jit, 3 linguri f`in`. Preparare: Cartofii se cur`]` [i se pun la fiert. Separat, se pune la fiert orezul. Ceapa tocat` se c`le[te pu]in. Cartofii fier]i se scurg, se paseaz` [i se amestec` cu orezul fiert, ceapa c`lit`, p`trunjelul tocat [i ciupercile (fierte) date prin ma[ina de tocat. Se pune boia, sare [i piper. Din compozi]ia rezultat` se fac chiftelu]e care se dau prin f`in` [i se pr`jesc \n ulei \ncins. Se servesc calde.

* Lipiciul dateaz` din timpuri str`vechi. Arti[tii combinau culorile cu ou` crude, s<nge uscat [i seva de plante pentru a face vopseluri lipicioase pentru picturile murale. Mai t<rziu, egiptenii [i al]ii au \nv`]at s` fac` lipiciuri mai puternice fierb<nd oase de animale [i piei. * Numerotarea caselor a fost \nt<lnit` prima oar` \n Paris \n anul 1463. |n Anglia, numerot`rile nu au ap`rut p<n` \n 1708, c<nd sistemul de numerotare a fost folosit pe o strad` \n London's Whitechapel. * |n 1656, un inventator olandez numit Christian Huygens, lucr<nd independent, a construit primul ceas cu pendul. Ceasurile cu pendul au r`mas cele mai exacte mecanisme pentru m`surarea timpului p<n` \n secolul 20. * |n 1914, firma lui W.C. Coleman a introdus lanterna care a schimbat via]a rural` american` [i l-a facut pe Coleman celebru. Lanterna cu arc Coleman, cu o putere de 300 de lum<n`ri, putea lumina la 300 de metri. Fermierii americani au putut s` lucreze p<n` t<rziu \n noapte, m`rind produc]ia de m<ncare [i haine \n al doilea R`zboi Mondial. * Primul pantof din lemn provine din Olanda. |n Olanda este foarte mult` ap`, a[a c` oamenii au avut nevoie de pantofi care s` le ]in` picioarele uscate \n timpul muncii \n aer liber. Pantofii au fost numi]i "klompen" [i au fost t`ia]i dintr-o singur` bucat` de lemn. Azi, "klompen" sunt suvenirul preferat al turi[tilor care viziteaz` Olanda. * Din 11 inven]ii patentate de Nikolai Tesla, pentru industria hidroenergetica, azi sunt \n folosin]` 9 dintre ele, neschimbate. * Jocul de c`r]i a fost inventat de chinezi \n 1120. * Clipsul sau "clema" de hartie a fost inventat` de norvegianul Johan Valer \n 1899. Din cauza ca norvegienii nu au avut legea patentului la acea vreme, el a trebuit s` c`l`toreasc` \n Germania unde a primit patentul \n 1900. Americanii i l-au acordat \n 1901.

HOROSCOP PE{TI Prefera]i s` petrece]i timpul liber \n compania exclusiv` a partenerului, lucru care poate fi pu]in Liviu P\r]ac sufocant. |n a doua parte a s`pt`mânii. Ve]i suferi de o senza]ie de izolare care nu este decât o… "senza]ie". Nu ac]iona]i din impuls ! Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este POFTA. BERBEC Marte sub semnul Pe[tilor; nu prea \]i prie[te statul \n cas`, pentru c` te apuc` st`ri nepl`cute [i nevoia de a m<nca peste m`sura pentru a-]i contracara iritabilitatea. Trebuie s` te relaxezi [i s` te odihne[ti! Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este POFTA. TAUR Va trezi]i aproape zilnic cu fa]a la cear[af [i ave]i o atitudine ar]`goas`. Face]i un efort de voin]a [i ie[i]i la plimbare sau, dac` vre]i s` sc`pa]i [i de starea de nervi, duce]i-v` la o sal` de fitness sau de for]`. Menaja]i-i pe cei dragi de toanele voastre. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este TOANE. GEMENI Cu Mercur, astrul protector, sub semnul Berbecului, sunte]i pu[i \n situa]ia de a alege \n a ajuta pe cineva sau nu. Pozi]ia voastr` \ntr-o anumit` situa]ie va ofer` multe avantaje. S` nu v` mira]i dac` personaje importante din familie încep s` v` dea târcoale. P`stra]i o minte limpede! Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este OP}IUNE. RAC S-ar putea s` intra]i brusc \n gratiile celor dragi. Bucura]iv` de acest succes [i ar`ta]i-le c` ei sunt cu adev`rat cei mai importan]i pentru voi. V` pute]i bucura de lini[te spre serile de ... prim`var`. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este PACE. LEU Nimic nou pentru semnul t`u zodiacal. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este PLICTISEAL~. FECIOARA Deschide]i bine ochii Fecioarelor, deoarece Venus, micul benefic constelar, este de partea voastr` \n week-end-ul apropiat. V` poate aduce o veste bun` [i anume c` ve]i avea [ansa de a calatori \n "]ara baftei" sau de a ob]ine succese sociale mai mult sau mai pu]in r`sun`toare. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este NOROC. BALAN}A Balan]elor, gândi]i pozitiv [i face]i exact ceea ce va dicteaz` instinctul. Ve]i avea de investit ni[te bani pentru înfrumuse]area vie]ii de zi cu zi [i acest lucru va face [i bine, dar [i pl`cere. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este ACHIZI}IE. SCORPION Saturn sub semnul Gemenilor; orice vei pune la cale \n perioada imediat` va fi sortit succesului. Vei avea fonduri suficiente, idei cu nemiluita [i o persoan` de sex opus \]i va acorda sprijinul sau material [i spiritual \n aplicarea planurilor tale. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este PLANIFICARE. S~GET~TOR Jupiter, astrul protector, va promite evolu]ii pozitive, mai ales \n rela]iile cu persoane aflate \n str`in`tate. Este de asemenea posibil s` apar` oportunitatea unei deplas`ri \n interes de serviciu, care s` v` aduc` \n final câ[tiguri b`ne[ti. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este NOROC. CAPRICORN Nu este cazul sa fi]i re]inu]i si conservatori. Prietenii vor fi al`turi de voi si foarte probabil va vor propune tot felul de ie[iri si planuri de distrac]ie. Nu ezita]i s` le accepta]i! Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este DISTRAC}IE. V~RS~TOR Cu Neptun sub semnul Gemenilor, nu se întrevede nici un amor p`tima[ pentru voi, cei singuri, îns` pentru cuplurile stabile, senza]ia de intimitate va fi accentuat`, cu condi]ia s` ave]i un cuibu[or de nebunii al vostru personal. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este IUBIRE. Pentru to]i nativii din zodiac Sub un cer mai mult înnorat [i depresiv, acas`, pe strada sau la serviciu, nu uita]i: Iubi]i-v` cât mai mult …


12

14 martie 2014

Adrenalin` \n weekend \n masivul Par<ng Adrenalin` în weekend în sta]iunile Parâng [i Straja. Turi[tii [i în special copiii, sunt invita]i s` ia parte la Serb`rile Z`pezii, desf`[urate în masivul Parâng. Nici investitorii din masivul Straja nu s-au l`sat mai prejos, preg`tind derularea Cupei Veteranilor, pentru "seniorii" sporturilor de iarn`. Pentru organizarea edi]iei a unsprezecea a Serb`rilor Z`pezii, Asocia]ia de Schi [i Turism montan "Pro Parâng", Prim`ria [i Consiliul local al municipiului Petro[ani [i-au unit for]ele pentru a creiona un program pe gustul turi[tilor. În data de 15 martie, de la ora 11,30, va avea loc concursul de sanie pentru copii pân` la 18 ani, pe trei categorii de vârst`. Duminic`, 16 martie, se vor desf`[ura competi]iile de schi [i snowboard pentru copii [i adul]i, pe 6 categorii de vârst`. Acestea vor fi g`zduite, în func]ie de situa]ia stratului de z`pad`, dup` caz, pe pârtia de lâng` cabana ANEFS sau cea de sub telescaun.

“Înscrierile le facem acolo, noi am transmis invita]ii la [coli, avem cercul nostru de copii, prietenii mun]ilor. Cercul func]ioneaz` la Clubul Copiilor din Petro[ani, [i în baza invita]iilor sper`m c` se vor organiza institu]iile de înv`]`mânt [i vor veni într-un cadru organizat. Pentru c` este o problem` s` ajung` sus la telescaun, s` efectueze transportul, [i a[a mai departe”, a declarat Pre[edintele Asocia]iei Pro Parâng, Cazimir Radvanski. Primele trei locuri de la fiecare categorie de vârst` vor fi premiate cu diplome, medalii [i cupe. Copiii vor primi [i dulciuri ca [i premii, [i mai avem [i alte surprize, pe lâng` concursul propriu zis de sanie. La snowboard [i la schi ne permitem s` premiem Prim`ria Petro[ani a oferit un sprijin finannumai cel mai bun rezultat cu acea Cup` Pro ciar de 1.000 de lei pentru achizi]ionarea Parâng, respectiv Serb`rile Z`pezii, a mai spus diplomelor, cupelor [i medaliilor. Radvanski. Adriana TRANC~

Cupa Veteranilor - Straja - edi]ia 43 Stra]iunea Straja va g`zdui la finele acestei s`pt`mâni cea dea 43- a edi]ie a Cupei Veteranilor. Competi]ia va începe vineri, 14 martie, când, cei care vor dori s` participe în concurs, sunt a[tepta]i de organizatorii gazd`, cu

o petrecere de revedere [i multe surprize. Ca [i în anii trecu]i, schiori de toate vârstele se vor înscrie la start, proba de foc urmând s` fie concursul de schi pe doage de butoi, dup` modelul pe care îl foloseau momârlanii locului, pentru a cobor\ iarna de pe munte. Pentru buna desf`[urare a acestei competi]ii sportive, care va promova imaginea sta]iunii lupenene, administra]ia [i Consiliul local, au alocat din buget suma de 5000 de lei.

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI  Laboratorul de Produc]ie - Cofet`rie Patiserie Str. Lunca (l<ng` S.C. UPSROM [i Fabrica de Tricotaje) DADUCE |N CASELE DUMNEAVOASTR~: CELE MAI GUSTOASE {I DELICIOASE SPECIALIT~}I: Torturi de ciocolat`; Torturi cu fri[c`; Torturi cu fructe; Sortimente diversificate de pr`jituri; Fursecuri; Alune pr`jite; Alte sortimente. D PRELU~M {I ONOR~M ZILNIC COMENZILE PENTRU TOATE OCAZI ILE: Mese festive; Nun]i; Botezuri; Alte evenimente. Telefon secretariat: 0254-5 542472, 0372-7 764439; LABORATOR 315 - 0733-9 960320; DEPOZIT 342 - 0733-9 960319.

"Cupa Veteranilor a ajuns la cea de-a 43 -a edi]ie. Sper`m ca pân` la startul competi]iei peste 100 de schiori din toat` ]ara, [i de vârste diferite s` se înscrie la start. Dup` cum bine sti]i am avut în edi]iile anterioare competitori cu vârste onorabile, 80 [i chiar 95 de ani. Cei care vor s` se înscrie în competi]ie trebuie s` aib` peste 35 de ani [i le-am preg`tit probe de schi, schi alpin [i fond. Vom avea [i câteva concursuri surpriz` pe care dorim ca cei care vor veni, al`turi de noi, în Straja s` le descopere singuri", a precizat Emil P`r`u, unul dintre organizatorii competi]iei. Cu toate c` nu prea a fost z`pad` în acest sezon, tunurile [i-au f`cut pe deplin datoria pentru c` au suplinit cu succes lipsa z`pezii. Acestea au fost puse în func]iune câmd timpul a permis [i cu acest mic ajutor, în fiecare sfâr[it de s`pt`mân`, în sta]iunea Straja au fost este 3000 de turi[ti. "M` bucur c` putem g`zdui [i anul acesta, aceast` competi]ie sportiv` la care particip` concuren]i din toat` ]ara. A devenit deja o tradi]ie ca la Lupeni, în sta]iunea montan` Straja, s` organiz`m iat`, pentru a 43 - a oar`, aceast` lupt` între seniorii iubitorilor de schi [i a sporturilor de iarn`. Sper`m ca [i vremea s` ]in` cu noi [i v` invit pe aceast` cale s` v` distra]i pe pârtiile din Straja, în acest sfâr[it de s`pt`mân`", a ]inut s` declare primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeri]`. Concursul de schi fond va începe sâmb`t`, 15 martie, de la ora 09,30, iar cel de schi alpin la ora 10,30. La competi]ie vor participa circa 120 de concuren]i din toat` ]ara. To]i veteranii vor fi recompensa]i, din 5 în 5 ani, pe fiecare categorie de vârst`, pentru efortul pe care l-au depus pe pârtie, cu premii, respectiv cupe [i diplome. O dat` cu derularea acestui concurs, în Straja va fi sfin]it [i un monument dedicat veteranilor care nu mai sunt printre noi. Stratul de z`pad` m`soar` circa 40 de centimetri în masivul Straja. Angella DUMITRA{CU

Petreci clipe de neuitat la CABANA MONTANA din STRAJA

Ne pute]i contacta la num`rul de telefon: 0722-780615

Ziar 708  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you