Page 1

Anul XV Num`rul 704

14 februarie 2014 z 12 pagini z Pre]: 1 RON S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

La Avram asfalt - la Lonea mocirl` Num`rul de certificate verzi pentru marii consumatori din energie poate fi redus cu 85 la sut` Ridicat` pentru prima oar` cu ocazzia vizzitei la Petroo[ani a ministrului Energgiei, Coonstantin Ni]`, prooblema certificateloor verzzi care \mppov`reazz` facturile coonsumatooriloor [i buggetul repprezzent<nd tootoodat` o cooncuren]` nelooial` pentru ceilal]i prooduc`toori de energgie, \n sppecial cea proodus` pe c`rbbune, a r`mas \n aten]ia guvernului. Ministrul Ni]`, a sus]inut \ntr-o declara]ie dat` dup` ce premierul Victor Ponta a ar`tat c` Parlamentul a readoptat Legea privind subven]iile pentru energia verde, retrimis` de c`tre pre[edintele Traian B`sescu. “Parlamentul a readoptat Legea privind subven]iile pentru energia verde, o lege care ne permite s` p`str`m pre]urile în limite normale. Domnul, nu mai dau nume, [ti]i cine, cel cu piatra (premierul referindu-se anterior cu aceast` sintagm` la pre[edintele B`sescu -n.r.), ne-a retrimis legea înapoi la Parlament, ca s` creasc` pre]urile la oameni [i, eventual, nu [tiu, s` îi scoat` în strad`. Parlamentul a revotat o lege european`, o lege bun`, o lege în folosul consumatorilor din România [i, în maxim 10 zile, deci, ave]i legea [i putem s` p`str`m pre]urile la energie competitive”, i-a spus Ponta ministrului Ni]`. Ministrul i-a r`spuns c`, în baza acestei legi, poate fi redus cu 85% num`rul de certificate verzi pentru marii consumatori din energie, conform ultimelor aprob`ri ale Comisiei Europene de la sfâr[itul anului. Certificatele veerzi sunt acordate de stat produc`torilor de energie regenerabil` pentru fiecare MWh produs [i livrat consumatorilor.

O nou` alian]` politic` s-aa creat \n Rom<nia, Uniunea Social Democrat`

pa g. 4

O nou` gr`dini]` \n ora[ul Petrila

pa g. 5

S-aa redeschis Clubul FEMINA din Vulcan ,, Palatul Cultural este o mo[tenire [i o emb,,lem` a istoriei Lupeniului pa g. 6

pa g. 12


2

14 februarie 2014

Excedentul bugetar alocat pentru proiecte importante

Consilierii locali ai municipiului Lupeni au aprobat, într-o [edin]` de îndat`, alocarea excedentului bugetar aflat în vederea achit`rii contribu]iei municipiului în sum` de 230.940 lei pentru asigurarea cofinan]`rii în cadrul proiectului "Reabilitare [i modernizare str`zi urbane, poduri [i [osea de centur` în municipiul Lupeni". În anul 2013 din excendentul bugetar aflat în bugetul local a fost folosit` suma de 577.982,12 lei, având obliga]ia ca la finele anului, acest fond s` fie întregit, astfel încât bugetul local a prezentat un deficit în sum` de 387,48 mii lei. În conformitate cu prevederile art.58 alin (1) litera a, din legea 273/2006 privind finan]ele publice locale, în anul bugetat 2014 sumele din contul în care erau eviden]iate fondurile din anii preceden]i, pot fi utilizate pentru acoperirea unor pl`]i necesare unor lucr`ri de investi]ii, în continuare. Astfel c` suma de 230.949 lei a fost folosit` pentru

obiectivul de investi]ii men]ionat mai sus. Mai mul]i consilieri au întrebat în plenul [edin]ei dac` banii se pot folosi [i pentru alte str`zi, pentru reabilitarea lor, dar viceprimarul Cornel Damon Lungan le-a precizat c` "sumele alocate sunt doar pentru str`zile cuprinse în proiect", care vizeaz` cre[terea calit`]ii infrastructurii de transport în municipiul Lupeni, fluidizarea traficului în zon` [i reducerea cheltuielilor de între]inere. Valoarea total` a proiectului este de 33.199.199, 83 lei din care valoarea finan]`rii nerambursabile este de 26.184.942,55 lei. "Anul acesta avem în vedere finalizarea proiectelor începute în anii anteriori. M` bucur c` am reu[it s` oferim [i finan]area necesar` lucr`rilor, în luna decembrie a anului trecut

f`cându-se deconturi c`tre beneficiarii care execut` aceste lucr`ri. În func]ie de aloc`rile bugetare de care vom mai dispune vom încerca s` finaliz`m la timp, ori poate chiar mai devreme, investi]iile la proiectele europene pe care le derul`m în prezent", a declarat primarul lupenean.(E.D.)

ANUN} IMPORTANT PENSIONARI

Ve[ti bune pentru fermierii care primesc bani de la APIA

Rug`m to]i pensionarii din sistemul minier, beneficiari de gratuit`]i, ca cel târziu pân` în data de 28.02.2014, s` prezinte serviciilor financiar - contabile ale sucursalelor la care sunt aronda]i (minele Petrila, Paro[eni, Uricani) facturile ENEL [i TERMOFICARE aferente consumurilor pân` la data de 31.12.2013. Facem precizarea c` dup` expirarea termenului men]ionat nu mai putem accepta documente pentru decontare [i eliberare de bonuri de c`rbune (SOBE). Conducerea Societ`]ii Na]ionale de |nchideri Mine Valea Jiului SA

Senatorii au aprobat proiectul de lege prin care, fermierii cresc`tori de animale care au fost notifica]i s` restituie sumele primate de la APIA în perioada anilor 2007-2010, pentru c` au avut datorii la plata impozitelor [i taxelor, nu vor mai fi obliga]i s` le restituie, iar cei care i-au restituit, vor primi banii înapoi. Iar celora c`rora nu li s-a achitat subven]ia pentru c` aveau datorii la stat vor primi [i ei sumele cuvenite. Conform prevederilor Comisiei Europene, din 2011 nu mai este obligatoriu ca beneficiarii de subven]ii s` nu aib` datorii c`tre autorit`]ile publice, întrucât m`sura era considerat` abuziv` [i fusese impus` de guvernarea trecut`. Adoptarea legii a fost extrem de necesar`, deoarece nu se mai recupereaz` penalit`]ile de întârziere pe care fermierii ar fi trebuit s` le pl`teasc` în urma titlurilor de crean]` emise de centrele jude]ene APIA, [i tot prin lege se anulaz` [i aceste titluri de crean]`, iar sumele recuperate se restituie. Trebuie men]ionat faptul c` [i fermierii care au respectat condi]iile cu privire la pl`]ile na]ionale directe complementare în sectorul zootehnic, dar care nu au încasat sumele cuvenite acestor pl`]i urmare a depunerii cererilor aferente vor beneficia de acestea. Votul final pe lege urmeaz` s` fie dat în Camera Deputa]ilor, care este camera decizional`.

Anchete:

angella_press@yahoo.com

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Maria SZABO Liviu P|R}AC (0724-9 915933)

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR

Tehnoredactare: Dana MATEI

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA

Director: Andrei VLAD (0723-279956) www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

Andrei DUMITRU Ella SCHREIBER Angella DUMITRA{CU

2066 - 8767

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 5

0723 - 279956; 0720-995509

A.D.

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


3

14 februarie 2014

La Avram asfalt - la Lonea mocirl` Circul` cu cizme de cauciuc

Locuitorii de pe str`zile Horia, Clo[ca [i Cri[an din ora[ul Petrila sunt nevoi]i s` înfrunte zi de zi noroaiele de pe str`zile de acces [i asta dup` ce, în toamna anului trecut în aceste zone sau derulat ample lucr`ri de introducere a canaliz`rii. Muncitorii au venit, au lucrat [i au plecat. Noroiul îns` a r`mas tot acolo. De[i aveau obliga]ia de a aduce drumul pe care s-au demarat lucr`ri la starea ini]ial`, reprezentan]ii Apa Serv nu au ]inut cont nici o secund` de aceste norme importante. Mai mult, oamenii sus]in c` le sunt stropite geamurile de noroi, ori de câte ori trece câte o ma[in` pe strad`. "Se umple geamurile de noroi, c` dac` ei merg cu vitez` s` urce...nu? [i când împroa[c` acolo...ce s` fac? trebuie s` stau o bab` b`trân` cu cârpa-n mân`, hai s` [tergem geamurile c` ni le murd`re[te" , a precizat revoltat` o b`trânic`. Dac` sunt nevoi]i s` plece la ora[, fie î[i iau papuci de schimb în plas`, fie toate cele necesare pentru a-[i cur`]a înc`l]`mintea atunci când ajung la asfalt, deoarece risc` s` fie da]i jos [i din mijloacele de transport în comun. "Mergem cu o pereche de papuci p<na la asfalt, dup` ce trecem linia, iar apoi ne lu`m al]i papuci ca s` ne primeasc` în mijloacele de transport, c` nu te prime[te c`-i murd`re[ti la om ma[ina". "S`pt`mâna trecut` am fost dat` jos din maxitaxi, mi-a spus s` cobor c` sunt murdar` pe papuci [i a[a nu se poate", sus]ine o femeie ce a fost dat` jos din mijlocul de transport.

Grav este faptul c` nici apa de la robinet Se pare c` directorul general al Apa Serv, nu mai poate fi consumat`. Cu lacrimi în ochi, Costel Avram nu pune pre] pe calitatea servicioamenii cer ca problema lor s` fie remediat`. ilor pe care le presteaz` [i în acest fel nu face "Eu cum s`-i dau ap` s` bea? c` nu [tiu ce s` m` mai fac, \mi vine s` înebunesc. Eu pân` acum am avut ap` curat`, acum nici s` speli nu po]i", sus]ine printre lacrimi o alt` femeie. Femeia sus]ine c` are grij` de so]ul s`u, care este paralizat iar în aceste condi]ii nu-l poate îngriji. "Când îi facem baie, toat` ApaServ - asfalt pielea i se înro[e[te de la ap`, nu se poate a[a ceva...", a mai spus femeia. Reprezentan]ii administra]iei locale sus]in c` au trimis adrese scrise c`tre reprezentan]ii Apa Serv în vederea remedierii acestei situa]ii. "Am luat leg`tura cu reprezentan]ii de la Apa Serv, i-am rugat s` ia m`suri pentru refacerea drumurilor acolo unde a fost Lonea - mocirl` introdus` canalizarea. Am trimis adrese scrise pentru c` am fost sesiza]i de cet`]eni. Noi am mai dus [i piatr` în locurile cu probleme. decât s` loveasc` în locuitorii V`ii Jiului. Pentru Îl rog pe directorul Avram s` în]eleag`, c` trebuia Costel Avram, conteaz` doar c` în fa]a institu]iei din toamna trecut` s` refac` traseele pe unde a pe care o conduce troneaz` asfaltul [i nu este lucrat, pentru c` trebuiau l`sate cum le-a preluat. nevoit s`-[i înlocuiasc` înc`l]`mintea scump` cu S` în]eleag` c` nu ne putem bate joc de oameni [i cizme de cauciuc, a[a cum fac cei din zonele trebuie ref`cute aceste str`zi!, a precizat primarul afectate. ora[ului Petrila, Ilie P`ducel. Drept dovad`, primarul municipiului Cu o situa]ie similar` s-au confruntat [i Petro[ani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a luat primul atilocuitorii din cartierul D`r`ne[ti al municipiului tudine, amendând institu]ia pe care Avram o conPetro[ani, unde dup` ce firmele contractate de duce cu suma de 25.000. {i asta pentru nefiApa Serv au derulat lucr`ri de introducere a nalizarea proiectelor de infrastructur` din zonele canaliz`rii, noroaile au triumflat înving`toare ca în care Apa Serv, a efectuat lucr`ri. Andreea BU UGA dup` lupta cu turcii.

,,

,,

Elevii din Vulcan, \ndoctrina]i cu Cultura PNL \n sala de nun]i a vicepre[edintelui PNL Vulcan |ndooctrinarea tineriloor \n diferite "culturi"" politice nu este o nooutate \n soocietatea room<neasc`, pe vremea lui "Cea[c`"" aceasta \ncepp<nd \nc` de la gr`dini]` c<nd micu]ii erau f`cu]i {ooimi ai Patriei. S-aar p`rea c` unii dasc`li au r`mas cu oarece reminiscen]` din acele vremuri, coontinu<nd practicile hitleristoo-sstaliniste de spp`lare a creierului [i \ndooctrinarea tineriloor care \nc` nu au cappacitatea de a discerne [i a-[[i alegge singguri orientarea sau neoorientarea politic`, care coonsider` c` \i repprezzint`. Astfel, \n luna decembrie a anului 2013, {coala Gimnazial` nr.5 din Vulcan, jude]ul Hunedoara (structur` a Colegiului Tehnic Mihai Viteazu Vulcan) a organizat un eveniment, concurs jude]ean de muzic` folk [i rock, \n care au fost angrenate [coli din mai multe localit`]i din jude]. Doamna Maria Per], director adjunct al Colegiului Tehnic Mihai Viteazu [i responsabil al {colii Gimnaziale nr.5, "a sugerat" profesorilor organizatori ca evenimentul s` se desf`[oare \ntr-o sal` de nun]i al c`rui proprietar este vicepre[edintele organiza]iei PNL Vulcan, organiza]ie din care face parte [i doamna Maria Per]. La acest eveniment au fost invita]i conducerea Colegiului Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan, primarul, viceprimarul [i membri ai Consiliului local cu care s-a \ncercat [i un parteneriat de sus]inere a acestui eveniment, consider<ndu-se c` este o manifestare important` pentru tinerii din localitate, cu men]iunea c` loca]ia trebuie schimbat`, \n cadrul Colegiului Tehnic Mihai

Viteazu, exist<nd o sal` de festivit`]i recent renovat`, cu o capacitate suficient` pentru astfel de evenimente. De altfel, chiar {coala Gimnazial` nr.5 Vulcan mai organizase evenimente asem`n`toare \n aceast` sal` de festivit`]i, cu o larg` participare a elevilor din Vulcan. Cu toate c` se subordoneaz` directorului Colegiului Tehnic Mihai Viteazu [i Consiliului Local, doamna directoare Per] i-a tratat cu sictir, amintindu-le tuturor de "sus]inerea necondi]ionat` pe care o are \n PNL", evenimentul av<nd loc \n sala de nun]i proprietatea vicepre[edintelui PNL Vulcan, f`r` participarea autorit`]ilor locale, locurile libere fiind ocupate cu membrii PNLVulcan. Acest fapt a dat o tent` politic` evenimentului [i a creat condi]ii clare pentru imixtiunea politicului \n [coal`, fapt pentru care deputatul Cristian Resmeri]` a \naintat o interpelare ministrului |nv`]`m<ntului solicit<nd luarea m`surilor care se impun, merg<nd p<n` la demiterea din func]ie a doamnei Per] Maria, director adjunct al Colegiului Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan.


4

14 februarie 2014

O nou` alian]` politic` s-a creat \n Rom<nia, Uniunea Social Democrat` Luni, 10 februarie 2014, a fost lansat` Uniunea Social-Democrat`, având în componen]` PSD, PC [i UNPR. Alian]a electoral` este realizat` în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European. Primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, a girat coali]ia din care PNL nu face parte. Pre[edintele PSD, Victor Ponta, declara la sfâr[itul s`pt`mânii trecute c` nu a respins niciodat` ideea de a candida cu USL la alegerile pentru Parlamentul European, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat din cauza unor probleme de negociere intern`. “Vom merge la alegerile europarlamentare al`turi de UNPR [i PC care vor avea [i ele locuri eligibile. {eful campaniei va fi Liviu Dragnea. Salut to]i membrii PSD, UNPR [i PC care de ast`zi vor fi membri ai USD, o alian]` electoral`, care î[i propune s` câ[tige primul loc în încrederea electoratului român în confruntarea din 25 mai [i s` dovedeasc` capacitatea de a lucra împreun`, atât în structurile europene, cât [i în cele parlamentare, guvernamentale [i locale. Avem o alian]` electoral` fomat` din trei din cele patru partide componenete ale USL, care are dou` dintre cele trei litere ale USL, dar care î]i propune s` aib` sut` la sut` din ac]iunea [i obiectivele cu care din 2011 ne-am prezentat în fa]a electoratului. USD trebuie s` reprezinte o str<ngere a rândurilor [i a unor idei, s` arate c` ne intereseaz` ce se întâmpl` în ]ar` [i

în Europa. Sunt convins c` cei care vor intra în Parlamentul European ne pot reprezenta în fa]a Europei. Îmi doresc foarte mult ca împreun` s` putem guverna România, s` reprezent`m oamenii în structurile locale [i s` ne prezent`m în Parlamentul European ca o ]ar` demn` [i ca partid capabil s` l`s`m deoparte ceea ce ne poate desp`r]i. Vreau s` îi rog pe cei care vor s` devin` europarlamentarii nostri s` în]eleag` c` România trebuie s` fie mai bine reprezentat`, c` România este o ]ar`

strângem to]i oamenii de valoare [i de care sunt convins c` ne vor ajuta s` câ[tig`m toate b`t`liile viitoare”, a spus pre[edintele PSD, Victor Ponta. Pe lista de europarlamentari se reg`sesc Corina Cre]u, Ecaterina Andronescu, Daciana Sârbu, Maria Grapini, Dan Nica, Damian Dr`ghici, Ioan Mircea Pa[cu [i alte valori din USD. În urma alegerilor care vor avea loc pe 25 mai, ]ara noastr` va avea 32 de europarlamentari, cu unul mai pu]in decât în actuala legislatur`. Sigla USD va cuprinde trei trandafiri deasupra acronimului alian]ei, încadra]i întrun p`trat. Diferen]a este c` sigla care se confrunt` cu prea multe prejudec`]i. Vom PSD are scris alb pe fond ro[u, în timp ce sigla fi împreun` în Parlamentul European [i în anii USD este scris` cu ro[u pe fond alb. (E.D.) care vor veni. Sunt mândru c` am reu[it s`

Spa]ii de \nchiriat pentru comercian]ii de prim`var` Au fost depuse primele cereri pentru ocuparea unui loc pe domeniul public. Este vorba despre comercian]ii petro[`neni care vor s` vând` obiecte dedicate Zilei Îndr`gosti]ilor, 1 [i 8 martie. Momentan au fost depuse 5 cereri la Prim`ria municipiului Petro[ani din partea comercian]ilor. Chiar dac` nu sunt multe, reprezentan]ii prim`riei se a[teapt` la un num`r mare de cereri din partea petro[`nenilor pân` la finalul lunii. Locurile pentru amplasarea acestor standuri au fost deja stabilite. "Au fost stabilite locurile în care ace[tia î[i vor desf`[ura activitatea. Este vorba despre zona din fa]a [colii sportive [i în fa]a fostului sediu al po[tei. De asemenea, comercian]ii vor putea s` î[i desfac` marfa [i în pia]a Dacia [i în zona Aeroportului", a declarat purt`torul de cuvânt al prim`riei municipiului Petro[ani. În acest an, tariful perceput pentru fiecare mas` ocupat` este de de 25 de lei pe zi. În aceste condi]ii, petro[`nenii care vor s` î[i arate dragostea prin daruri f`cute persoanei iubite, vor avea de unde alege în aceste zile. Iar dac` se gândesc deja la zilele 1 martie sau 8 martie, trebuie s` [tie c` standurile cu m`r]i[oare [i flori vor fi pline. Anca - Elena TODOR

Sprijin pentru cei bolnavi Al`turi de cei bolnavi. Cu ocazia "Zilei Mondiale a Bolnavului", Reprezentan]ii Organiza]iei Caritas împreun` cu Biserica Romano - Catolic` din municipiul Petro[ani au organizat mar]i o ac]iune destinat` persoanelor vârstnice. Începând cu ora 09:00, preo]ii Bisericii Roman- Catolice "Sfânta Varvara", au ]inut o slujb` în dou` limbi, eveniment la care au luat parte sute de credincio[i. Dup` participarea la slujb`, bolnavii, în special persoanele vârsnice, au fost condu[i la sediul Caritas. Ac]iunea derulat` de Caritas s-a adresat în special beneficiarilor din cadrul proiectului "Îngrijire la domiciliu". "Li se m`soar` tensiunea [i glicemia în mod gratuit [i pentru orice sfat sau îndrumare, noi st`m la dispozi]ia lor", a spus coordonatorul proiectului "Îngrijire la domiciliu",

Adina Roman. Reprezentan]ii Bisericii Romano Catolice sunt de p`rere c` astfel de ac]iuni sunt benefice deoarece nu trebuie s` r`mânem nep`s`tori la nevoile celor din jur. "Grija fa]` de vârstnici [i bolnavi este foarte important`. O comunitate care nu are grij` de cei bolnavi, vârstnici [i s`raci nu are viitor", este de p`rere preotul paroh al bisericii Romano - Catolice "Sfânta Varvara", Szász János. Pentru persoanele vârsnice, astfel de ac]iuni reprezint` un motiv de mare bucurie. "Vin s` îmi iau tensiunea de câte ori pot. Mai vin [i fetele de aici la mine acas`. La vârsta asta mai avem nevoie", a spus alt` pensionar` din municipiul Petro[ani La finalul evenimentului, cei prezen]i au fost invita]i de c`tre reprezentan]ii Caritas la un ceai cald [i o gustare. (A.T.)

Au primit ajutor social [i acum trebuie s` returneze banii Mai multe persoane din jude]ul Hunedoara care beneficiaz` de ajutor social trebuie s` returneze suma de bani primit` de la stat. Motivul acestei situa]ii este faptul c` nu [i-au declarat veniturile. Agen]ia pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social` Hunedoara a identificat în timpul unei campanii, 18 beneficiari care nu [i-au declarat veniturile pe care le-au avut în perioada în care au beneficiat de ajutorul social. Pân` în prezent, o parte din suma datorat` a fost recuperat`. Procedura de recuperare a banilor se realizeaz` în func]ie de veniturile pe care le are persoana în cauz`. Astfel, dac` veniturile nu sunt foarte mari, atunci se diminueaz` ajutorul social dar dac` acestea dep`[esc cuantumul stabilit, ajutorul social se anuleaz`. "Persoana respectiv` dac` de exemplu mai beneficiaz` în continuare de orice tip de ajutor, poate s` încheie un contract cu agen]ia noastr` în baza c`ruia, din suma pe care o va primi ulterior, lunar i se va re]ine o parte din ea pân` când i se va stinge acel debit. Dac` nu mai prime[te ajutor, poate s` vin` s`-[i pl`teasc` datoria iar dac` nu o va face, în termen de 30 de zile, noi transmitem c`tre ANAF toate aceste debite, pentru executare", a declarat directorul Agen]iei pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social` Hunedoara, Octavian B`gescu În afara campaniilor na]ionale, reprezentan]ii Agen]iei pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social` Hunedoara, au mai identificat un num`r destul de mare de astfel de cazuri. "Aproximativ 269 de persoane sunt suspecte. S-au verificat 130 pân` în acest moment [i s-au confirmat 21. Pentru restul mai trebuie s` primim informa]ii de la prim`rii deoarece pentru acest tip de beneficiu, dosarul r`mâne la prim`rie", a spus directorul Agen]iei pentru Pl`]i [i Inspec]ie Social` Hunedoara, Octavian B`gescu. Persoanele care solicit` ajutor social fac o declara]ie pe proprie r`spundere privind veniturile de care beneficiaz` iar institu]iile verific` veridicitatea acestor acte dup` un an de zile dup` ce persoana a încasat ajutorul social. Anca - Elena TODOR


14 februarie 2014

5

Prin alocarea banilor pe programul na]ional, UAMS Uricani poate s` func]ioneze La începutul lunii februarie 2014, au ap`rut normele metodologice de aplicare ale programului na]ional ce prive[te "Dezvoltarea re]elei na]ionale de c`mine pentru personae vârstnice". Prin acest program se poate da drumul [i la Unitatea de Asisten]` Medico Social` de la Uricani, asigurându-se în sfâr[it cadrul necesar func]ion`rii acesteia, cu 30 de paturi a[a cum a cerut de multe ori directorul acesteia, dr. Ana Maria Neagoe. Acest program na]ional, ini]iat de Ministerul Muncii, a fost elaborat în scopul facilit`rii accesului la servicii de asisten]` [i îngrijire în regim residen]ial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot s`-[i realizeze singure nevoile vie]ii cotidiene [i a c`ror familii nu au posibiliatatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu. Programul de interes na]ional "Dezvoltarea re]elei na]ionale de c`mine pentru persoanele vârstnice" aprobat prin HG 212/ 2011, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, a fost ini]iat pornind de la situa]ia unit`]ilor sanitare cu paturi aflate în administra]ia autorit`]ilor administa]iei publice locale ce nu mai îndeplinesc indicatorii de performan]` necesari men]inerii lor în sistem [i care pot fi desfiin]ate, iar prin organizarea lor se pot înfiin]a c`mine pentru persoane vârstnice. De prevederile acestei legi va beneficia [i C`minul de îngrijiri paleative de la Petrila. Prin HG 1027/ 2013 privind modificarea HG212/2012 s-a stabilit [i perioada de implementare a programului, pân` la data de 31 octombrie 2013, solicit`rile putând fi depuse [i pentru alte c`mine, precum [i pentru finan]area altor tipuri de cheltuieli, decât cele de func]ionare. Sumele alocate prin program se ridic` la peste 100.000 mii lei, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului Muncii. A[a cum am precizat [i UAMS din Uricani poate beneficia de aceste fonduri pentru c` legea specific` clar, “c` beneficiarii direc]i sunt autorit`]ile administra]iei publice locale care administreaz` c`mine pentru personae vârstnice ce au beneficiar de cofinan]are de la bugerul de stat destinat lucr`rilor de construc]ii, reabilitare de cl`diri [i dot`ri [i care, pân` la data depunerii solicit`rii de finan]are prin program, nu au fost date în func]iune”. În cursul anului trecut, consilierii locali Daniel Moraru [i Constatin Stancu au ini]iat un proiect de hot`râre prin care se cere revocarea unei hor`râri de consiliu dat` în anul 2010 [i care nu a fost pus` în aplicare de primarul D`nu] Buh`escu, care viza transfomarea Unit`]ii de Asisten]` MedicoSocial` în Spital Social. Acest demers rezult` din faptul c`, de mai bine de [ase ani aceast` unitate nu a f`cut decât s` înghit` miliarde, s` se pl`teasc` salarii

consistente pentru patru proteja]i ai primarului, [i s` devin` prilej de dispute aprige în [edin]ele de consiliu trecute. “Având în vedere func]ionarea formal` a Unit`]ii de Asisten]` Medico-Social` din Uricani de la înfiin]are [i pân` în prezent, f`r` acordarea de servicii medicale [i de îngrijire precum [i servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale, precum [i existen]a persoanelor care se încadreaz` în grila de evaluare medico-social` a persoanelor care se interneaz` în unit`]i medico-sociale, am început s` fac o analiz` a actelor normative referitoare la UAMS Uricani aprobate de Consiliul local al ora[ului Uricani, cu inten]ia de a veni în sprijinul începerii efective a activit`]ii în aceast` unitate. Inten]ia este de a pune în ordine actele normative în ceea ce prive[te implicarea consiliului local în func]ionarea UAMS. Astfel, am constatat c`, de[i au trecut aproape patru ani de la adoptarea HCL 4/ din 2010 privind împuternicirea Primarului Ora[ului Uricani, dl. Buh`escu D`nu] pentru efectuarea demersurilor necesare transform`rii Unit`]ii de Asisten]` Medico-Social` în Spital Social (Unitate cu activitate medical` pentru afec]iuni cronice [i ingrijiri paleative) aceasta nu a avut nici o finalitate, la întrebarea în scris adresat` primarului ora[ului Uricani primind un r`spuns ambiguu, f`r` eviden]ierea unor demersuri clare, în scris, pentru transformarea Unit`]ii de Asisten]` Medico-Social` în Spital Social. De altfel, a[a cum am ar`tat [i la momentul adopt`rii susnumitei hot`râri, no]iunea de "Spital social" nu exist` în legisla]ia româneasc` [i nici nu a fost reglementat`, a[a cum [i-a exprimat speran]a în acel moment primarul ora[ului Uricani. Am cerut revocarea HCL/4/ 2010", a ]inut s` declare consilierul Daniel Moraru. “Este u[or s` arunci vina pe vechea guvernare, pe premierul "Boc" c` nu a mai acordat finan]area unit`]ii medico sociale. Perioada de atunci era când se închideau spitalele. A]i v`zut c` aceast` unitate nu este decât un prilej de ceart` în [edin]ele de consiliu, am alocat fonduri, pentru care vor pl`ti în bloc, cei care le-au aprobat”, spunea consilierul Daniel Moraru. Iar proiectul ini]iat de ceri doi consilieri locali, nu a trecut la vremea aceea, deoarece ma[ina de vot a primarului a func]ionat la capacitate maxim`.

“De ce s-au f`cut pl`]i [i investi]ii pentru o unitate care nu func]ioneaz` [i care nu ofer` servicii medico-sociale? Ne-am gândim chiar [i la un parteneriat public privat, dac` este cineva interesat s` investeasc` în aceast` unitate, cereri sunt, iar num`rul

de paturi poate fi acela[i [i chiar mai mare, dac` se fac toate eforturile necesare acces`rii fondurilor de func]ionare a unit`]ii. Investi]ia este realizat` în propor]ie de 70%, mai sunt necesare doar ob]inerea avizelor. Cred c` nu se vrea func]ionarea acestei unit`]i”, spunea [i directorul, dr. Ana Maria Neagoe. Istoricul UAMS a început în urm` cu 11 ani, când a fost adoptat` HCL 35/2003, atunci când s-a decis înfiin]area acesteia, în subordinea Consiliului local. Tot în 2003 a fost probat` [i structura organizatoric`, iar din 2003 acesta a înghi]it miliarde (22 în 2003) de lei, ilegalit`]ile fiind eviden]iate [i în rapoartele Cur]ii de Conturi aferente anilor 2010 [i 2012, în ultimul eviden]iindu-se faptul c` “au fost efectuate chetuieli de personal în sum` de 101 mii lei la o entitate care nu a func]ionat în perioada auditat`". Cum mare parte din consilierii locali nu au [tiut de apari]ia noilor prevederi legale, r`mâne de v`zut ce demersuri vor face autorit`]ile locale în a accesa ace[ti bani pe care îi aloc` ministerul de resort [i când va fi supus` dezbaterii Consiliului local suma necesar` ce trebuie repartizat` pentru deschiderea UAMS [i func]ion`rii cu succes a acestuia. Popula]ia din vestul V`ii Jiului are nevoie de un astfel de serviciu, deoarece sunt multe persoane vârstnice în imposibilitatea de a se între]ine singure [i nici nu au apar]in`tori, iar cele 30 de paturi vor fi ocupate, cu siguran]`. Angella DUMITRA{CU

O nou` gr`dini]` \n ora[ul Petrila O nou` institu]ie [colar` în Petrila. Reprezentan]ii, prim`riei ora[ului Petrila au inaugurat luni, o nou` gr`dini]` pentru pre[colarii din ora[. Aceasta are loca]ia lâng` {coala gimnazial` nr. 6 din localitate. Momentan a fost finalizat doar etajul I al gr`dini]ei urmând ca în toamn` la parter s` fie inaugurat` [i gr`dini]a cu program prelungit. "Am f`cut un memoriu c`tre Inspectoratul Jude]ean [i c`tre Ministerul Educa]iei s` ne ajute cu echiparea gr`dini]ei cu mobilier corespunz`tor [i cu utilarea buc`t`riei pentru gr`dini]a cu program prelungit", a declarat primarul ora[ului Petrila, Ilie P`ducel Aceast` construc]ie a reprezentat un proiect pe termen lung, iar dup` 5 ani a fost finalizat`. La inaugurare a participat [i inspectorul [colar jude]ean

pentru înv`]`mântul pre[colar, Gabriela Berbeceanu. "Sper s` devin` o adev`rat` lume de basm pentru pre[colari, iar pe coridoarele acestei gr`dini]e [i în s`lile de grup`, în scurt timp sper s` putem observa [i lucr`rile copiilor, adic` amprenta lor personal`", este de p`rere inspectorul [colar jude]ean pentru înv`]`mântul pre[colar, Gabriela Berbeceanu. Copiii au fost încânta]i de noile s`li de clas`. "Mie mi se pare frumoas`. Abia a[tept s` m` joc de-a v-a]i ascunselea", a spus o feti]` "E frumos aici. Avem [i lego, o s` ne juc`m [i o s` ascult`m pove[ti", este p`rerea unuia dintre pre[colari Momentan, la gr`dini]` sunt înscri[i 115 de copii, iar pentru gr`dini]a cu program prelungit care î[i va deschide por]ile în toamn` exist` deja aproximativ 30 de solicit`ri. Anca - Elena TODOR


6

14 februarie 2014

S-a redeschis Clubul FEMINA din Vulcan Sala Dinc` din municipiul Vulcan a fost neînc`p`toare odat` cu redeschiderea Clubului Femina din Vulcan. La eveniment au participat parlamentarii social democra]i hunedoreni, invita]i din organiza]iile similare din jude]ul Hunedoara, coordonatorul zonal Tania Vasile, directori de institu]ii din Valea Jiului [i simpatizante ale PSD. Amfitrionii evenimentului au fost primarul Gheorghe Ile [i Cristina Baleia, pre[edinta organiza]iei de femei a PSD Vulcan. Femeile prezente la eveniment au r`mas impresionate [i de expozi]ia cu lucr`rile doamnelor care fac parte din “Cercul Mâinilor Îndemânatice”: Lenica Hamz, Adela Petculescu, Marian Deaconu, Florica Bolosin, Veronica Agape, Dana Stoi Carmen Iascu, Etelca Laposi, Irina Pung`, etc. "Odat` cu câ[tigarea mandatului în fruntea OFSD una dintre dorin]ele mele a fost reluarea activit`]ii Cluburilor Femina, care ofer` femeilor posibilitatea de a dezvolta subiecte [i ac]iuni din domenii diferite. }in s` le mul]umesc colegelor din PSD Bra[ov pentru cursul de comunicare, tuturor femeilor social democrate. În sal` au fost un num`r important de femei care nu sunt membre ale PSD [i pentru acestea avem tot respectul [i trebuie s` le l`ud`m pentru c` au îndr`znit s` vin` la un evemeniment politic(…) Vreau s` mul]umesc colegilor, tuturor primarilor [i viceprimarilor din Valea Jiului, coordonatorilor [i conduc`torilor de diferite institu]ii, tuturor consilierilor care se afl` ast`zi aici, în sal` c` a]i fost al`turi

Nistor [i colegului meu de banc`. Beneficia]i de foarte mult` încredere [i vreau s` v` spun c` încrederea pe care v-o transmite pre[edintele, eu [i ceilala]i colegi, trebuie s` fie r`spl`tit` prin munca pe care o face]i [i de loialitatea de care trebuie s` da]i dovad`, nu fa]` de noi pân` la urm`, nu fa]` de partid pân` la urm`, ci fa]` de posibilitatea ca cei mai tineri, cei care ne sunt copii, cei care ne sunt nepo]i s` aib` o via]` mai bun`. Chiar dac` PSD-ul este la putere, via]a noastr` nu s-a schimbat atât de mult, îns`, cu to]ii avem o datorie, s` facem în a[a fel încât dac` nu noi, copii no[tri s` beneficieze de o via]a normal`, de o via]` mai bun`, într-o ]ar` european`. {i aici o spun mai cu emo]ie pentru c` am [i eu o feti]` care a împlinit patru s`pt`mâni [i încerc s` lupt [i pentru ea [i pentru copiii pe care i-am v`zut ast`zi aici, pentru copiii [i nepo]ii dumneavoastr`. Felicit pe to]i cei prezen]i aici [i o fac în calitate de gazd` pentru c`, Vulcanul face parte din colegiul pe care-l reprezint. Sunt mândru de toate doamnele, s` v` spun c` sunt fericit în mijlocul dumneavostr` [i v` asigur de tot sprijinul meu în toate actitit`]ile pe care le ve]i avea în perioada urm`toare” a ]inut s` declare deputatul Cristian Resmeri]`. Clubul FEMINA î[i va desf`[ura activit`]ile sub sloganul "Prietenie, solidaritate, încredere" [i va cuprinde activit`]i diverse. În afara "Cercului Mâinilor Îndemânatice" [i "Cafeneaua Literar`" femeile social democratice [i-au propus a organiza o serie de evenimente cu palet` larg`: sociale, culturale, religioase, seminarii despre s`n`tate, lec]ii de democra]ie [i drepturile omului, etc. Clubul va func]iona sub coordonarea Mariei Roman [i orice idee este binevenit`, beneficiarii direc]i ai evenimentelor fiind membrii comunit`]ii vulc`nene. de noi", a ]inut s` declare pre[edinta OFSD Hunedoara, deputatul Natalia Clubul Femina a fost deschis ini]ial, în anul 2003 de Adela Petculescu Intotero. În caliatatea sa de coordonator zonal, o mai veche cuno[tin]` a [i echipa sa de femei, care au dus greul în campaniile electorale, mai ales c` s-au aflat în opozi]ie în perioada anilor 2004-2012, când la Vulcan, puterea femeilor social democrate din Valea Jiulu, Tania Vasile, le-a spus celor prezen]i “Lupt`m de mai mult` vreme pentru reactivarea "Clubului Femina", avem o istorie veche [i încerc`m prin ceea ce se întâmpl` acum la dumneavoastr` [i în celelalte comunit`]i din jude], s` dezvolt`m spiritul de solidaritate între femei, ac]iunile pentru comunitate [i tot ceea ce poate duce bun, în rela]iile noastre de comunicare". În calitate de gazd`, deputatul de Valea Jiului din Colegiul de Vest, Cristian Resmeri]` a ]inut înc` de la început s` mul]umeas` celor prezen]i la un eveminet atât de important pentru comunitatea vulc`nean` [i le-a l`udat pe doamne pentru rezultatele ob]inute, eviden]iind munca [i abnega]ia acestora în toate campaniile electorale [i din activit`]ile organizate de PSD atât la nivel local cât [i jude]ean, ori na]ional. “Vreau s` v` spun c`, de ceva vreme s-a observat o schimbare în organiza]ia jude]ean` de femei, activitatea dumneavoastr` este mult mai intens` [i vreau s` v` felicit pe toate, pentru munca pe care o face]i, sunte]i deosebite [i vreau s` v` spun c` sunt cel care a beneficiat cel mai mult de aceasta. Trebuie s` recunosc [i o recunosc de fiecare dat`, de pe urma muncii dumneavoastr`, a femeilor. {i aici m` uit în primul rând la doamnele de la Lupeni, de la Vulcan [i de la Uricani, care sunt din colegiul pe care îl reprezint. Vreau s` v` spun multumesc foarte mult. Vreau s` v` spun tuturor c` m-au ajutat enorm s` ob]in al doilea mandate de deputat, vreau s` v` spun c` f`r` dânsele nu a[ fi reu[it s` fac absolut nimic, cei mai puternici sus]in`tori ai mei au fost organiza]iile de local` era de]inut` de Gheorghe Ile ce activa în cadrul PDL. {i cum barca PDL femei [i de tineret [i întotdeauna trebuie s` punem pre] pe dumneavoastr`, c` a \nceput s` ia ap`, \n pragul alegerilor locale din 2012, Gheorghe Ile [i echipa sunte]i cei mai puternici [i mai loiali parteneri, pe care oricare dintre noi, sa de consileri PDL au trecut la PSD pentru a-[i men]ine continuitatea la putem s`-i avem. Vreau s` multumesc [i pre[edintelului nostru, dlui Lauren]iu conducerea destinelor municipiului Vulcan. Angella DUMITRA{CU


14 februarie 2014

7

Echipa de fotbal Jiul va face parte dintr-o sec]ie a CSM Petro[ani Numeroasele articole ap`rute în paginile publica]iilor din Valea Jiului cu privire la echipa de fotbal Jiul Petro[ani, dar [i implicarea suporterilor de la gruparea "Noi din Vale", al`turi de actualii oficiali ai Jiului nu a r`mas f`r` ecou. De ast`zi (miercuri, 12 februarie) Jiul are o nou` cas`, chiar dac` oficial mai r`mâne s` primeasc` girul Consiliului Local Petro[ani [i anume echipa s` fie luat` în custodie de c`tre CSM Petro[ani. Jiul [i-a g`sit o cas` În cadrul unei conferin]e de pres` ce a avut loc, miercuri diminea]a, la Prim`ria Petro[ani [i la care au luat parte primarul Petro[aniului, Tiberiu Iacob Ridzi, managerul Jiului Marin Tudorache, edilul ora[ului a anun]at c` echipa de fotbal Jiul Petro[ani va face parte din CSM Petro[ani al`turi [i de o sec]ie nou` de atletism. “Vom transfera juc`tori de la Jiul Petro[ani pe CSM Petro[ani împreun` cu juniorii I ai clubului. Vom suporta tot ceea ce înseamn` cheltuieli de organizare unui meci, plata arbitrilor, al transportului la meciurile din deplas`ri. Prim`ria nu va putea suporta cheltuieli legate de salariile [i primele de joc ale fotbali[tilor, care dup` cum se [tie au jucat neremunera]i [i în turul de campionat", a declarat primarul Tiberiu Iacob Ridzi. Marin Tudorache a punctat la rândul s`u faptul c` Jiul nu î[i va pierde culorile [i palmaresul [i va încerca s` g`seasc` eventuali sponsori pentru ca juc`torii s` fie pl`ti]i. "Probabil c` într-o alt` etap` pe care o vom parcurge ne vom numi CSM Jiul Petro[ani [i atunci nu se pune probleme s` pierdem culorile sau palmaresul. Cel mai mult m` bucur` faptul c` în sfâr[it strig`tele noastre de ajutor au avut ecou. Jiul î[i va putea continua activitatea [i ne vom baza doar pe copiii n`scu]i [i crescu]i în Valea Jiului. Din var` încerc`m s` g`sim o strategie s` putem atrage [i câ]iva sponsori la echip`. Poate de la var` vom putea vorbi [i de o eventual` promovare în Divizia C. ", a declarat cunoscutul tehnician.

4.500 de lei cheltuieli lunare pentru fotbal Aceasta este suma pe care Prim`ria Petro[ani o va cheltui, lunar, pentru nevoile echipei de fotbal ce va începe returul de campionat în luna martie. "Cum am spus, juc`torii vor fi legitima]i la CSM Petro[ani, dar nu le vom putea suporta cheltuielile. Cât despre repara]iile de la baza sportiv`, care se afl` într-o situa]ie îngrijor`toare vom face o expertiz` tehnic` la copertina metalic` a stadionului pen-

tru a putea începe repara]iile", a concluzionat primarul Tiberiu Iacob Ridzi. A[adar dup` câteva luni în care existen]a Jiului st` sub semnul întreb`rii fanii celei mai iubite echipe din jude] pot s` stea lini[ti]i, Jiul respir`. L.J.

Vochi]oiu, prim-vicepre[edinte UNPR Hunedoara Senatorul Haralambie Vochi]oiu proasp`t intrat în UNPR s-a [i ales cu o func]ie de conducere. Începând de sâmb`t`, Vochi]oiu este noul prim - vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene UNPR Hunedoara. Într-o declara]ie din cadrul conferin]ei de pres` sus]inut` la finalul s`pt`mânii trecute, senatorul Haralambie Vochi]oiu a declarat c` se a[teapt` s` fi numit într-o pozi]ie care s` îl responsabilieze. "Sper s` g`sim solu]ii mai concrete pentru problemele oamenilor din Valea Jiului [i din jude]ul Hunedoara. Împreun` cu domnul pre[edinte, Mihail Rudeanu vom face o echip` foarte bun` [i vom g`si solu]ii. A fost o dovad` de mare încredere din partea colegilor c`rora le mul]umesc. Eu n-am avut o activitate foarte mare în UNPR [i totu[i au mers pe încredere. Eu cred c` au mers [i pe încrederea pe care domnul pre[edinte Oprea mi-a acordat-o", a declarat prim vicepre[edinte UNPR Hunedoara, Haralambie Vochi]oiu . Senatorul are în plan s` î[i continue proiectele [i sper` ca pân` la finalul mandatului s`u, s` reu[easc` s` î[i respecte promisiunile f`cute în campania electoral` oamenilor din Valea Jiului. Anca - Elena TODOR

Ministrul Agriculturii: Daciana S<rbu a contribuit la dezvoltarea agriculturii rom<ne[ti ca europarlamentar! Este cunoscut faptul c`, din postura de eurodeputat`, Daciana S<rbu s-a implicat la Bruxelles \n probleme de agricultur`, sus]in<nd intens cauza Rom<niei. Acum, confirmarea vine [i pe cale oficial`, din partea ministrului care coordoneaz` acest domeniu \n guvernul Rom<niei: Daniel Constantin a numit-o pe eurodeputat` drept una din marile sus]in`toare ale agriculturii romane[ti, datorit` activit`]ii sale \n Parlamentul European. Pe aceea[i list` a sus]in`torilor fermierilor rom<ni se afl`, potrivit aceluia[i Daniel Constantin, [i Sorin Moisa, [eful de cabinet al comisarului European pentru Agricultur`, care a fost anun]at recent pe lista de eurocandida]i a PSD (\n formula USD) pentru alegerile din 25 mai. Ministrul Agriculturii a subliniat c` agricultura e unul dintre domeniile unde Rom<nia are mare poten]ial, fapt dovedit [i de evolu]ia excelent` din ultimul an. "Avem capacitatea s` ap`r`m interesele Rom<niei

\n Europa cu mai mult` fermitate", a spus el, referindu-se la dezbaterile care au loc la Bruxelles cu privire la \mp`r]irea banilor europeni destina]i acestui domeniu. El a nominalizat mai mul]i candida]i de pe lista USD, printre care [i Daciana S<rbu, care au contribuit la dezvoltarea agriculturii [i o vor face cu siguran]` \n continuare. Ca europarlamentar, Daciana S<rbu activeaz` \n Comisia de Agricultur` [i Dezvoltare Rural` [i s-a implicat extrem de intens \n negocierile privind viitorul politicii agricole comune a Uniunii Europene. Astfel, eurodeputata a cerut subven]ii mai mari pentru agricultorii rom<ni, astfel \ncat ace[tia s` nu mai fie dezavantaja]i pe pia]a agricol` \n competi]ia cu fermieri din state mai puternice precum Fran]a sau Germania. Cu g<ndul la num`rul foarte mare de ferme de subzisten]` din ]ara noastr`, Daciana S<rbu a pledat [i pentru cre[terea finan]`rii pentru exploata]iile mici, fapt care va deveni realitate \n anii urm`tori. Fiind [i cea mai cunoscut` sus]in`toare a agriculturii ecologice de la noi, eurodeputata PSD este prezent`, din nou, anul acesta al`turi de produc`torii bio din Rom<nia la Biofach Nurnberg (Germania), cel mai mare t<rg interna]ional de agricultur` ecologic`. Anul trecut, Rom<nia a fost reprezentat` \n pavilionul na]ional de peste 55 de firme din sectorul agriculturii ecologice.


8

14 februarie 2014

{tiin]a [i-a prezentat, oficial, lotul S`ptam<na aceasta, în Sala Senatului Universit`]ii din Petro[ani a avut loc festivitatea de prezentare a lotului de rugby al clubului {tiin]a Petro[ani în vederea începerii noului sezon competi]ional. Au fost prezen]i to]i juc`torii dar [i nume importante care promit s` fie în jurul echipei nu numai cu vorbe ci [i cu fapte. Astfel, de la prezentarea echipei nu au lipsit: pre[edintele sec]iei, Dacian Ciodaru, pre[edintele Senatului Universit`]ii, Ilie R`scolean, rectorul Aron Poant`, primarul Vulcanului, Gheorghe Ile, dar [i surpriz` primarul Simeriei, Emil Rî[teiu, fost absolvent al facult`]ii din Petro[ani, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Hunedoara, Tiberiu Balint, directorul tehnic al echipei, Emil Drumea, Marius Cuc`il`, membru în Consiliu de Administra]ie, decanul Ioel Vere, prorectorul Codru]a Dura [i evident antrenorul echipei, Alexandru Lupu. Lume mult` [i bun` la prezentarea echipei de rugby {tiin]a Petro[ani, forma]ie ce va debuta în Divizia Na]ional` pe data de 5 aprilie. Pân` atunci oficialii au anun]at lotul de juc`tori precum [i noile achizi]ii cu care "studen]ii" vor porni la drum. "Pot spune c` {tiin]a a pierdut în aceast` iarn` un singur juc`tor de valoare [i anume pe Lucian Mure[an, plecat la Timi[oara. Eu unul sper s` începem cu dreptul nou sezon [i s` fim într-o continu` urcare. Noi avem fa]` de alte echipe de partea noastr` tinere]ea", a spus Alexandru Lupu. Pre[edintele sec]iei Dacian Ciodaru a reamintit faptul c` echipa are nevoie de spectatori. "{i pentru acest lucru vreau s` le mul]umesc liderilor studen]ilor care ne-au fost al`turi de câte ori am avut nevoie. Tradi]ia ne oblig` s` avem rezultate în continuare pentru a accede în Superlig`", a declarat Dacian Ciodaru. Tiberiu Balint s-a aflat printre invita]ii de onoare din partea Consiliului Jude]ean, iar

vicepre[edintele forului de la jude] a punctat scurt [i la obiect implicarea institu]iei pe care o reprezint`. "Eu unul vreau s`-i felicit pe juc`tori pentru performan]a din sezonul trecut când s-au situat pe locul al treilea chiar dac` au avut condi]ii vitrege, iar în ceea ce prive[te sprijinul financiar oferit de Consiliul Jude]ean acesta va fi la fel ca [i anul trecut 50.000 de lei", a declarat oficialul Rectorul Aron Poant` nu a uitat s` aminteasc` c` {tiin]a p`[e[te în cel de-al 66-lea an de existen]`. “Prezentul [i viitorul vor p`stra emblema clubului. Cu toate c` au existat [i sincope s-a trecut [i peste ele. Noi vom încerca s` acord`m tot sprijinul nostru", a declarat rectorul. Ilie R`scolean, fost pre[edinte al echipei a punctat la rândul s`u faptul c` {tiin]a este o echip` tân`r` care continu` s` aib` rezultate. "Avem nevoie de metode moderne de preg`tire, iar {tiin]a are antrenorul cel mai bun [i cel mai potrivit pentru a face asta. Vom face toate demersurile pentru ca echipa s` fie sprijinit`", a declarat pre[edintele Senatului Universit`]ii. Directorul tehnic Emil Drumea i-a îndrumat pe juc`tori s` fie într-o continu` urcare, iar veteranul {tiin]ei, Ivan Daniel a ]inut s` precizeze c` "Sunt la {tiin]a de 16 ani [i am g`sit, aici, o familie pentru mine. Ne bucur`m s` [tim c` suntem sprijini]i [i nu ne r`mâne decât s` reu[im s` ajungem în prima divizie". {tiin]a, pus` pe fapte mari Dup` trei sezoane în care a ratat promovarea în SuperLiga CEC Bank, mai mult din motive financiare pentru c` promovarea a existat practic, echipa de rugby {tiin]a Petro[ani este mai decis` ca oricând sa

Weekend dedicat distrac]iei \n Straja Sta]iunea Straja a fost în weekend-ul trecut gazda a dou` evenimente: aniversarea ursului Baloo, mascota sta]iunii [i o nou` edi]ie a "Serb`rilor Z`pezii". Baloo, este unul dintre cei mai b`trâni ur[i carpatini crescu]i în captivitate în Europa. La petrecerea acestuia au participat

sute de turi[ti. Acest an a fost al [aptelea an când ursul Baloo este s`rb`torit a[a cum se cuvine în Straja. Puiul de urs neajutorat care a fost g`sit de un p`durar, a devenit un urs în toata firea. "La vârsta de 3 luni, Baloo a fost g`sit incon[tient de un p`durat la Polati[te. A fost dus la spitalul municipal Petro[ani unde i s-au f`cut perfuzii. Dup` ce [i-a revenit a fost adus în Straja [i de atunci a devenit mascota noastr`. A avut [i o mul]ime de peripe]ii înainte s` fie închis în ]arc, intra prin cabane, a mâncat [i torturi la zile onomastice. Evident a venit neanun]at", a spus investitorul din Straja, Emil P`r`u. Zeci de oameni s-au adunat în jurul

]arcului în care se afla ursul, iar unii dintre ei l-au hr`nit cu fructe, dulciuri, chiar [i vin. Odat` cu s`rb`torirea lui Baloo, în sta]iunea Straja au început Serb`rile Z`pezii. Zeci de turi[ti au participat la activit`]ile organizate, printre care probele de [tafet` cu g`leata, alergatul în saci, transportul oului pe lingur` sau vân`toarea de comori. "Avem preg`tit pentru copii o vân`toare de comori. O s` merg` în zona asta cu Baloo [i o s` caute tot felul de comori. O s` dureze undeva la dou` ore [i jum`tate dup` care o s` avem festivitatea de premiere" a declarat coordonatorul clubului "Impact", Gra]iela Min. Copiii au fost cei mai încânta]i de acest eveniment. "Abia a[tept s` v`d unde sunt ascunse comorile [i sper s` câ[tig. Am participat [i alt`dat` la astfel de competi]ii dar nu am câ[tigat decât experien]`", a spus încântat` o feti]`. În acela[i timp, zeci de turi[ti erau pe pârtie bucurându-se din plin de z`pad`. "E frumos. Mai de diminea]` era [i mai frumos, acum e mai moale z`pada dar merge. Trebuie s` ai foarte mult` voin]` [i în plus mi[carea e s`n`toas`", a declarat un schior Sâmb`t` seara, reprezentan]ii Salvamont au oferit un spectacol turi[tilor. Ace[tia au coborât pe schiuri cu tor]e aprinse. Anca - Elena TODOR

revin` în elita rugby-ului românesc. În 2011 [i 2012 "florile de col]" au ratat [ansa de a urca în primul e[alon datorit` imposibilit`]ii financiare de a îndeplini standardele impuse pentru a evolua in SuperLiga CEC Bank, anul trecut reu[ind gratie unui punctaveraj mai bun sa ocupe pozi]ia a treia, devansând pe RC Bârlad. Sezonul trecut a avut dou` p`r]i distincte pentru studen]ii din Valea Jiului, cu o prim` parte în care practic s-a asigurat prezen]a în Play-Off-ul Diviziei Na]ionale Seniori [i o a doua în care renun]ându-se la unii juc`tori, antrenorul Alexandru Lupu a fost nevoit sa recl`deasc` echipa din juc`tori tineri, nou veni]i în Dealul Institutului. Trei nume noi figureaz`, deocamdat`, în trupa preg`tit` de Alexandru Lupu [i anume: Alin Sofian, Remus Zaharescu [i Florin }andea. În prima faz` {tiin]a Petro[ani va urma un program de acomodare, for]`, rezisten]` [i agilitate care va fi urmat de un stagiu montan si desigur de partide de preg`tire [i mai apoi un obiectiv îndr`zne]: promovarea în Superlig`. Baft` b`ie]i!

Loredana JUGLEA

Accidente \n sta]iunile Straja [i Par<ng Reprezentan]ii Salvamont solicita]i în weekend sta]iunile din Valea Jiului. În condi]iile în care afluen]a turistic` a fost foarte mare, au ap`rut inevitabil [i accidentele. În sta]iunea montan` Straja, salvamonti[tii au avut câteva interven]ii. Chiar dac` nu au fost accidente grave, le-au dat totu[i de furc` oamenilor muntelui. Este cazul unui b`rbat care a suferit o c`dere de calciu [i a fost necesar` transportarea acestuia la spitalul municipal Lupeni. "Au existat [ase accidente dintre care dou` pe evacuare, unul dintre ele fiind ceva mai grav, fiind nevoi]i s` chem`m [i SMURDul pentru a putea stabiliza o persoan` cu anumite afec]iuni [i pentru a asigura evacuarea lui în condi]ii de siguran]` de pe pârtie", a spus [eful serviciului Salvamont Lupeni, George Resiga Înainte de a fi transportat` la spital, reprezentan]ii Salvamont au stabilizat persoana în cauz`, iar acum acesta se afl` în afara oric`rui pericol. {i în sta]iunea Parâng au avut loc câteva accident`ri pe pârtie. "Au fost o como]ie [i câteva accidente cu u[oare leziuni la membrele inferioare [i superioare. Au fost vreo [ase", a declarat [eful servciului Salvamont Parâng, Dumitru Bârlida. În condi]iile în care afluen]a turistic` a fost foarte mare în weekend, reprezentan]ii Salvamont din cele dou` sta]iuni montane din Valea Jiului sunt de p`rere c` astfel de incidente nu pot fi evitate. Anca - Elena TODOR


9

14 februarie 2014

Ne pleac` marii campioni Patru spportivi hunedooreni, trei luppt`tooare [i un înoot`toor, too]i multippli campiooni na]ioonali [i medalia]i pe plan interna]ioonal, voor cooncura din acest an pentru alte clubburi din ]ar`. Cei patru au foost obligga]i s` se transfere deooarece clubburile spportive [coolare din Hunedooara [i Petroo[ani, care i-aau foormat [i i-aau adus pe drumul perfoorman]ei, nu au sec]ii de senioori. Exilul acestoor camppiooni nu a adus nici un leu în coonturile clubburiloor hunedoorene care i-aau crescut [i care au chheltuit bani cu ei pentru a-ii transfoorma în perfoormeri. Din p`cate, la nivelul jude]ului Hunedooara exist` fooarte pu]ine sec]ii pentru spportivii senioori. Astfel, SCM Deva are sec]ii de atletism, judoo, handbbal, tenis, tir cu arcul [i skeletoon, iar la SCM Petroo[ani se practic` tenisul de câmpp, [ahhul [i karatele [i mai noou atletismul [i footbbalul. Jude]ul mai are seniooare la gimnastic`, deooarece la acest spport seniooratul începpe la 166 ani, iar fetele de la CNS Cetate Deva ajungg uneoori s`-[[i închheie cariera la 18-119 ani, fiind leggitimate la clubbul de la poalele Cet`]ii. La Hunedooara nu exist` un clubb municippal, astfel c` too]i spportivii sunt obligga]i s`-[[i caute alte clubburi, când ajungg la vârsta seniooratului. }inând coont de realit`]ile ecoonoomice [i de slabbul interes al autoorit`]iloor pentru spport e posibbil ca situa]ia s` se aggravezze în urm`toorii ani. Surorile Simona [i Ramona Pricob, de la CSS Hunedoara, sunt în discu]ii pentru a se transfera la SCM Timi[oara, clubul din Banat care a câ[tigat în 2013 locul I în competi]ia feminin` pe echipe. Simona este campioan` na]ional`, medaliat` cu bronz la Campionatul European în 2013 [i clasat` pe locul 11 la Campionatul Mondial, în vreme ce Ramona este vicecampioan` a României. "Toate trei au intrat la facultate la Timi[oara [i ai primit oferte atractive de la SCM Timi[oara. Ele [i-ar fi dorit s` continue la Hunedoara, dar noi nu le putem oferi nimic pentru a-[i asigura un viitor performant în acest sport. Le-am crescut vreme de 18-19 ani [i acum, când sunt propuse pentru Lotului Olimpic care va merge la Rio în 2016 pleac` la alt club. Noi am avut ini]iativa înfiin]`ri unui club sportiv municipal pentru campionii din sporturile individuale precum luptele, înotul [i boxul, dar politicienii c`rora li s-a cerut sprijin au întrebat câte voturi aduce un astfel

Revedere dup` 30 de ani Laz`r Dumitru, fost schior de performan]` la C S{ Petro[ani a participat, pe Transalpina, la un concurs de schi care s-a bucurat de un mare succes. Competi]ia a reu[it s` aduc` la start, la proba de slalom uria[, aproape 200 de concuren]i [i un total de 4000 de turi[tii, concursul fiind sponsorizat de Allianz }iriac [i Auto Scunn. Proba de slalom a avut un mare succes, adunând to]i fo[tii schiori de la CS{ Petro{ani. “Bucuria a fost enorm de mare pentru to]i, având în vedere faptul c` ne-am reîntâlnit dup` 30 de ani”, a declarat Dumitru Laz`r. În mod deosebit s-au remarcat la feminin, locul 1, Iudit Kacso Banacu, iar la b`rba]i s-a remarcat Dumitru Lazar. “Dup` absen]a îndelungat` de aproape 30 de ani am ar`tat m`iestria [i arta schiului pe care am înv`]at-o de la domnul profesor Gunter Ghedeon, fie iertat, [i am dorit s` îl aducem în aten]ia tuturor schiorilor care au trecut prin mâna acestui excep]ional profesor”, a încheiat schiorul Dumitru Laz`r. L.J.

de club?", a spus cu am`r`ciune antrenorul Emil Nicoar` de la CSS Hunedoara. L a u r a Gavriliuc, tripla c a m p i o a n ` na]ional` de la CS{ Petro[ani, preg`tit` de antrenorul Gheorghe R`ducu, s-a transferat la SCM Timi[oara. "Este o mare pierdere pentru noi. To]i cei mai valoro[i sportivi ai no[tri din ultimii cinci ani au fost obliga]i s` plece pentru c` avem o sec]ie de seniori. CSS Petro[ani nu îi poate oferi nimic acum Laurei, în vreme ce clubul din Timi[oara îi asigur` un salariu decent [i condi]ii pentru a face performan]`", a declarat antrenorul Gheorghe R`ducu. Laura Gavriliuc este multipl` campioan` a României, ocupant` unui loc cinci la Campionatele Mondiale de anul trecut [i medaliat` cu bronz la europene. Ea se afl` pe locul cinci în topul celor mai buni sportivi din jude]ul Hunedoara pe anul 2013. Înot`torul hunedorean Alexandru Ancu]a, în vârst` de 19 ani va evolua, din acest an pentru CSM Drobeta Turnu Severin. Curtat [i de Steaua deoarece este unul dintre cei mai valoro[i, talenta]i [i promi]`tori înot`tori ai genera]iei sale, Alexandru

,,

Ancu]a a semnat cu clubul de la Dun`re. Hunedoreanul care a fost preg`tit de Anca B`jan se va num`ra printre cele 13 achizi]ii ale CSM Drobeta, care avea pân` acum doar doi înot`tori. "Plecarea lui Alexandru Ancu]a era [i logic`, având în vedere c` noi nu avem posibilitatea de a re]ine seniorii, nefiind club municipal. E o problem` pe care am expus-o în nenum`rate rânduri [i care din nefericire a r`mas neschimbat`. Am pierdut de-a lungul anilor o serie de sportivi valoro[i, pentru c` la noi nu s-a înfiin]at un club pentru seniori", a spus B`jan, care a mai precizat [i c` se va mai ocupa de preg`tirea lui Ancu]a o scurt` perioad`. Alexandru Ancu]a este unul dintre cei mai medalia]i sportivi hunedoreni. În 2010, a cucerit prima medalie interna]ional` de dup` Revolu]ie, pentru sec]ia de nata]ie a CSS Hunedoara, clasându-se pe locul trei cu [tafeta de 4×100 metri mixt a României la Campionatul }`rilor Central Europene, desf`[urat în Serbia. Un an mai târziu a reu[it performan]a de a aduna 12 medalii, dintre care 7 de aur, la Campionatele Na]ionale de Nata]ie în bazin scurt (25 de metri), pentru ca anul trecut s` ob]in` prima medalie na]ional` în calitate de senior la CS{ Hunedoara, dup` o pauz` de 24 de ani, bronz în proba de 100 de metri. Loredana JUGLEA

|mi doresc s` joc titular

Marian Filip noua achizi]ie a echipei din Liga a IV-a Hercules Lupeni este pus pe fapte mari la revela]ia turului de campionat. La 22 de ani, Filip a mai trecut pe la echipele Jiul Petro[ani [i AFCM Re[i]a 2012. Mijloca[ de meserie, acesta poate fi asul din mâneca antrenorului Dan Voicu. Hercules Lupeni, revela]ia turului în Divizia Jude]ean` se va baza în returul de campionat [i pe serviciile noului venit, Marian Filip, un juc`tor talentat care a evoluat sub culorile Jiului Petro[ani mai bine de 7 ani. Juc`torul [i-a început cariera la vârsta de 7 ani la juniorii Jiului, club pentru care a evoluat în sute de meciuri în care a marcat zeci de goluri. Chiar dac` a venit la Liga a IV-a juc`torul consider` c` nu este un pas înapoi ci dimpotriv` îl va ajuta pe viitor. "Mul]i cred c` Liga a IV-a este un e[alon care te trage în jos dar dimpotriv` eu cred c` va fi benefic` pentru mine venirea la Lupeni. În Liga a IV-a se joac` mai liber, mai b`rb`te[te [i po]i ie[i u[or în eviden]`. Am g`sit la Lupeni un colectiv în care cred eu c` m` voi adapta foarte repede", a declarat juc`torul care poate evolua pe mai multe posturi. Jiul, un capitol închis Juc`torul poveste[te c` în ciuda faptului c` a început fotbalul de performan]` la Jiul, echipa petro[enean` este un capitol închis cel pu]in deocamdat`. "Jiul m-a dezam`git într-un moment important al vie]ii mele. Când am avut [ansa s` plec într-un e[alon superior mi s-au pus be]e în roate. Acum faptul este consumat, dar eu cred c` altul ar fi fost destinul meu. Nu îmi e ru[ine s` o iau de cap`t chiar [i într-un e[alon

,,

inferior, dare eu cred c` prin munc`, ambi]ie [i ajutat de noii mei colegi voi ajunge acolo unde îmi doresc", poveste[te juc`torul. Îmi doresc s` promovez cu Hercules Noua achizi]ie a echipei care se bazeaz` doar pe juc`tori autohtoni spune c` î[i dore[te foarte mult o promovare chiar anul acesta cu revela]ia turului. "Mi-a[ dori foarte mult s` putem promova anul acesta chiar dac` [ansele sunt mici având în vedere c` liderul, Retezatul Ha]eg are 11 puncte având fa]` de noi. Pentru noi speran]a moare ultima. Mi-a[ dori s` îmi fac cât mai bine treaba la Lupeni [i s` devin liderul echipei", spune juc`torul pus pe fapte mari.(L.J.)

Ultima or`!!! AJF Hunedoara nu permite echipei de fotbal Jiul Petro[ani s` treac` în custodia CSM Petro[ani, asta dup` ce, cu câteva zile în urm` un oficial al forului jude]ean a declarat c` acest lucru este posibil. Pre[edintele Asocia]iei Jude]ene de Fotbal Hunedoara, Mircea Sîrbu a declarat c` trecerea echipei de fotbal Jiul Petro[ani în custodia CSM Petro[ani este una ilegal` [i nu poate fi f`cut` în timpul sezonului. Pe de alt` parte, oficialii forului jude]ean cer Prim`riei Petro[ani s` sus]in` financiar echipa de fotbal Jiul pân` la finele returului de campionat dar, sub o alt` form`. (vom reveni)


10

14 februarie 2014

Consiliul Local al Municipiului Lupeni Hot`r<rea nr. 5 / 2013 pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2013 apro bat potrivit prevederilor Hot`rârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 33/ 27.04.2013 prin validarea dispozi]iilor de rectificare a bugetului local emise de Primarul Municipiului Lupeni în luna decembrie 2013

hot`rrârreaa a fosst aprrobaat` prrin vot liberr exprrimaat cu unaanimitaate de voturri Având în vedere Dispozi]ia Primarului Municipiului Lupeni nr. 1272/ 2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2013 emis` în baza Deciziei nr. 5/21.11.2013 a Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Hunedoara prin care se aprob` alocarea sumei de 1.301.993 lei pentru Municipiul Lupeni; Având în vedere Dispozi]ia Primarului Municipiului Lupeni nr. 1294/ 2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2013 emis` ca urmare a aviz`rii cererii de plat` nr. 4 aferent` proiectului "Reabilitare Palat Cultural Lupeni" [i virarea de c`tre Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i Administra]iei Publice a sumei de 604586.27 lei în contul distinct de disponibil pentru mecanismul decont`rii cererilor de plat` precum [i necesitatea asigur`rii creditelor bugetare pân` la sfâr[itul anului pe subdiviziunile clasifica]iei bugetare; Având în vedere Dispozi]ia Primarului Municipiului Lupeni nr. 1318/ 2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2013 emis` potrivit Deciziei nr. 22/ 19.12.2013 a [efului Administra]iei Jude]ene a Finan]elor Publice Hunedoara prin care se aprob` alocarea sumei de 102253 lei pentru Municipiul Lupeni în baza art. 37, alin. (6) din O.U.G. nr. 99/2013 modificat` prin art. IV din O.U.G. nr. 107/2013 [i a veniturilor bugetare încasate pe structura clasifica]iei bugetare în perioada respectiv`; Analizând raportul Direc]iei Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni; Examinând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Lupeni [i Raportul Direc]iei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni [i ]inând cont de avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finan]ele publice locale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; În temeiul art. 36 alin. (1) [i alin. (2) lit. "b" [i art. 45 din Legea administra]iei publice locale nr. 215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile sale ulterioare H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 (1) Se valideaz` Dispozi]ia Primarului Municipiului Lupeni nr. 1272/ 2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2013. (2) Se aprob` rectificarea Bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2013, conform anexei nr. 1a care face parte integrant` din prezenta hot`râre; în urma rectific`rii Bugetul local anual al Municipiului Lupeni pe anul 2013 va fi în sum` de 70505.79 mii lei la venituri [i în sum` de 71083.77 mii lei la cheltuieli. (3) Se aprob` rectificarea bugetului institu]iilor publice [i activit`]ilor finan]ate integral sau par]ial din venituri proprii pe anul 2013 conform anexei nr. 1b care face parte integrant` din prezenta hot`râre. (4) În urma rectific`rii bugetul institu]iilor publice [i activit`]ilor finan]ate integral sau par]ial din venituri proprii pe anul 2013, va fi în sum` de 50548.29 mii lei la venituri si 51063.75 mii lei la cheltuieli. (5) Se aprob` modificarea programului de investi]ii publice pe anul 2013 al municipiului Lupeni conform prevederilor anexei nr. 1c care face parte integrant` din prezenta hot`râre. Art. 2 (1) Se valideaz` Dispozi]ia Primarului Municipiului Lupeni nr. 1294/ 2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2013 conform anexei nr. 2a care face parte integrant` din prezenta hot`râre. (2) În urma rectific`rii bugetul anual va fi în sum` de 71110,38 mii lei la venituri [i în sum` de 71688,36 mii lei la cheltuieli. (3) Se aprob` modificarea programului de investi]ii publice pe anul 2013 al municipiului Lupeni conform prevederilor anexei nr. 2b care face parte integrant` din prezenta hot`râre. Art. 3 (1) Se valideaz` Dispozi]ia Primarului Municipiului Lupeni nr. 1318/ 2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2013. (2) Se aprob` rectificarea bugetului local al Municipiului Lupeni pe anul 2013, conform anexei nr. 3a care face parte integrant` din prezenta hot`râre. (3) În urma rectific`rii bugetul anual va fi în sum` de 71282.24 mii lei

la venituri [i în sum` de 71860.22 mii lei la cheltuieli. (4) Se aprob` modificarea programului de investi]ii publice pe anul 2013 al municipiului Lupeni conform prevederilor anexei nr. 3b care face parte integrant` din prezenta hot`râre. Art. 4 Prezenta hot`râre va fi comunicat` Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara în vederea exercit`rii controlului cu privire la legalitate, adus` la îndeplinire de c`tre Primarul Municipiului Lupeni [i Direc]ia Economic` iar la cuno[tin]` public` prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. Lupeni, 28.01.2014 4

Hot`r<rea nr. 4 / 2013 privind aprobarea programului de ac]iuni [i lucr`ri publice de interes local executate cu beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001 hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi Având în vedere necesitatea stabilirii programului ac]iunilor [i a lucr`rilor publice de interes comunitar executate de beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001; V`zând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Lupeni, Raportul întocmit [i prezentat de compartimentul de specialitate din cadrul Prim`riei Municipiului Lupeni precum [i avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Lupeni; }inând cont de prevederile art. 6 alin. (7) al Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare dar [i ale art. 28 alin. (3) din Normele Metodologice din 2011 aprobate prin H.G. nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) [i alin. (9) precum [i ale art. 45 din Legea Administra]iei publice locale nr. 215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 Se aprob` programul de ac]iuni [i lucr`ri publice de interes local ca vor fi executate în anul 2014 cu beneficiarii de venit minim garantat stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/ 2001, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hot`râre. Art. 2 Programul de lucr`ri publice prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrant` din prezenta hot`râre va putea fi adaptat de c`tre Primarul Municipiului Lupeni în func]ie de necesit`]ile [i situa]iile concrete cu care se va confrunta Municipiul Lupeni. Art. 3 Pentru derularea în condi]ii optime a programului de ac]iuni [i lucr`ri publice de interes local f`r` a se putea dep`[i regimul normal de lucru (8 ore/ zi de munc`) [i cu respectarea normelor de securitate [i igien` a muncii. Art. 4 Hot`rârea se va comunica Prefecturii Hunedoara în vederea exercit`rii controlului cu privire la legalitate, AJPIS - Deva [i Serviciului Public de Asisten]` Social` Lupeni fiind adus` la cuno[tin]` public` prin grija Secretarului Prim`riei Municipiului Lupeni. Lupeni, 28.01.2014 4

Anexa nr. 1 la Hot`rârea nr. 4/2014 PROGRAMUL DE AC}IUNI {I LUCR~RI PUBLICE DE INTERES LOCAL EXECUTATE ÎN ANUL 2014 CU BENEFICIARII DE VENIT MINIM GARANTAT I. Prim`var` - toamn`: - între]inerea [i asigurarea cur`]eniei în cartierele Municipiului Lupeni; - între]ineri [i ecologiz`ri în Sta]iunea Turistic` "Straja" Lupeni precum [i efectuarea unor lucr`ri de amenajare care nu presupun munc` calificat`; - între]ineri [i cur`]iri de cimitire; - cur`]ire rigole str`zi; - decolmat`ri de pâraie [i canale; - cur`]iri de subsoluri; - zugr`virea unor imobile; - între]inerea [i asigurarea cur`]eniei în zonele verzi; - v`ruirea pomilor de pe domeniul public [i privat al Municipiului Lupeni; - amenajarea unor alei pietonale; II. Iarn`: - desz`peziri pe drumurile din Municipiul Lupeni; - desz`pezirea trotuarelor; - desz`peziri pentru asigurarea accesului în zone greu accesibile din municipiul Lupeni; Lupeni, 28.01.2014 4

Pre[[edinte de [edin]` Prof. MARIA PESTREA

Contrasemneaz` - SECRETAR Jr. MARIUS CLAUDIU B~LOI


2°C / 11°C

Mar]i, 18 februarie

Miercuri, 19 februarie

Joi, 20 februarie

Par]ial \nsorit cu posibile averse

1°C / 10°C Par]ial \nsorit

-7°C / 7°C Noros

-7°C / 6°C |nsorit

Vineri, 14 februarie

S<mb`t`, 15 februarie

Duminic`, 16 februarie

Luni, 17 februarie

-1°C / 9°C Mai mult noros

-2°C / 7°C Mai mult \nsorit

2°C / 12°C Mai mult \nsorit

BANCUL S~PT~M>NII

- A, de fapt foarte simplu: eu am hot`r<t ce trebuia s` fac` so]ul meu, iar O familie s`rb`tore[te Nunta el a f`cut! Dac` nu, \l pocneam peste de Fier: c`s`tori]i fiind de 65 de ani! dovleac! EA: bine f`cut` - {i dumneavoastr`? - EL: pipernicit |l \ntreab` el pe so], - care au fost Printre invita]i se afla [i un reprezen- cei mai frumo[i ani ai dumneavoastr` din tant de pres`. timpul c`sniciei? - Ia spune]i-m mi, o \ntreab` el pe - Cei 10 anni de prizoonierat \nn s`rb`torit`, cum a]i f`cut to]i ace[ti ani? Rusia.

Re]ete de week-end Ciorb` de ardei [i varz` Ingrediente: O jum`tate de kg de varz`, 4 ardei mari, 4 frunze de ]elin`, 200 g de carne cu os (mai mult os), m`rar proasp`t sau uscat t`iat m`runt, cimbru (praf), sare, piper, 3-4 ro[ii mari. Preparare: Carnea sp`lat` se pune la fiert cu ap`. Între timp se taie varza fidelu]`, se presar` cu sare [i se fr`mânt`. Ardeii se taie cubule]e, ]elina se taie m`runt. Când carnea a fiert vreo 15-20 de minute se adaug` varza, ardeii [i ]elina [i se mai las` la fiert înc` vreo 20 de minute, timp în care cur`]`m ro[iile de pieli]` [i le t`iem felii. Acestea se adaug` la ciorb` cu piper, m`rar [i cimbru. Mai l`s`m s` dea un clocot [i servim cu smântân`. Ghiveci cu carne Ingrediente: 600g de carne macr`, 150g de ceap`, 300g de morcovi, 400g de cartofi, o r`d`cin` de ]elin`, 2-3 ardei gra[i, câteva ro[ii, 200g de p`st`i de fasole verde, 200g de fasole boabe fiart`, un sfert de varz` (eventual [i alte legume, dup` preferin]`), sare, 50 g de orez. Preparare: Carnea se taie buc`]ele [i se pune într-o crati]`. Se cur`]` [i se spal` legumele iar apoi se taie dup` cum urmeaz`: ceapa m`runt, morcovii, cartofii, ]elina [i ardeii cubule]e, fasolea se rupe buc`]i iar varza se taie fidelu]`. În crati]`, cu carnea, se pun mor-

11

14 februarie 2014

VREMEA 14 - 20 februarie 2014

covii, ceapa [i ]elina [i se în`bu[` cu o can` cu ap`. Se s`reaz` [i se adaug` ardeii, fasolea verde, cartofii [i varza. Mai punem pu]in` ap`, dac` e necesar. Se las` la fiert 15 minute. Se pun ro[iile t`iate felii [i orezul [i se mai las` 10 minute, dup` care punem fasolea boabe fiart` [i mai l`s`m 5 minute. Mâncarea trebuie s` fie sc`zut`. Se serve[te pres`rat` cu p`trunjel verde tocat. Pr`jitur` cu miere Ingrediente: Foi: 30 g de unt, un ou, 3 linguri de lapte, 3 linguri]e de miere, 100 g de zah`r, o linguri]` ras` cu bicarbonat, vanilie sau l`mâie, 350 g de f`in`. Preparare: Se fierb în baie de abur untul, laptele, mierea, vanilia (l`mâia-zeama) [i zah`rul, pân` se îngroa[`. Se iau de pe abur [i se adaug` f`ina. Aluatul rezultat se bate pe plan[et`, se împarte în 4 [i se coc foile pe dosul t`vii unse. Crem`: 100 g de unt, 100 g de zah`r pudr`, 150 g de lapte, 2 linguri de calciu gri[, esen]` de zmeur`, marmelad`. Untul se freac` cu zah`rul pudr`. Calciu gri[ul se fierbe în lapte. Când s-a r`cit, se amestec` cu untul spum`. Jum`tate din crem` se coloreaz` cu esen]` de zmeur`. Între primele dou` foi se pune crema alb`; între foile 2 [i 3 marmelad` [i între foile 3 [i 4 crema colorat` cu esen]` de zmeur`.

|mpreun` o putem ajuta pe Andreea În cadrul oficial, de redeschidere a Clubului Femina din Vulcan, deputatul hunedorean Natalia Intotero a adus la cuno[tin]a opiniei publice un caz grav, cel al unei adolescente din Petro[ani, care are nevoie de noi, de to]i. Andreea Matei, o tân`r` adolescent` de 14 ani a fost diagnosticat` cu leucemie acut` limfoblastic` [i este internat` în prezent în sec]ia de Terapie Intensiv` la Spitalul de Copii" Louis }urcanu" din Timi[oara. Urmeaz` un tratament cu citostatice [i din p`cate, au ap`rut unele complica]ii grave, printre care [i un cheag de sânge la inim`, complica]ie cu care medicii din Timi[oara nu s-au mai confruntat. Singura ei speran]` de via]` este o interven]ie chirurgical` pe cord, dar acest tip de interven]ii nu se pot face la noi în ]ar`. “Am luat leg`tura cu o clinic` din Austria, la AKH, ]inem leg`tura cu familia, dar costurile interven]iei sunt peste puterile familiei. Am luat leg`tura [i cu cei de la CAS s` vedem ce se poate face. Putem, împreun` s-o ajut`m pe Andreea s`-i d`m o mân` de ajutor", a spus deputatul Natalia Intotero. Costurile interven]ie cost` 40.000 euro, iar cei care pot [i doresc s` o ajute pe Andreea pot suna pe membrii familiei la num`rul de telefon: 0722-122885. Sumele de bani pot fi donate în contul deschis în lei pe numele Ana Matei la Banca Transilvania RO64BTRLRONCRT02301147301. Alt` organiza]ie guvernamental`, care a dorit s` p`streze anonimatul a mediatizat cazul pe cele mai importante canale de [tiri [i a lansat o campanie de mediatizare a cazului pe re]elele de socializare cât [i în rândul altor ong-uri din ]ar` [i de peste hotare, pentru a o putea ajuta pe tânara petro[eneanc`.

HOROSCOP V~RS~TOR Acela[i Neptun, \n trigon cu Helios [i Selena; perioada imediat` trebuie dedicat` relax`rii. Te vei bucura de c`ldur`, de stabilitate [i ar fi bine s` la[i deocamdat` deop- Liviu P\r]ac arte ambi]iile [i proiectele pe termen lung. Micile bucurii ale vie]ii trebuie tr`ite intens mai ales spre sfâr[itul s`pt`m<nii. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este CONCENTRARE. PE{TI Luna sub semnul Racului; vei avea noroc la bani \n perioada imediat`. Vistieria ta se va umple cu un minim efort, pentru orice târg f`cut \n prima parte a s`pt`m<nii urm`toare. Este posibil s` prime[ti un cadou din partea unei persoane dragi sau s` \]i rezolvi o problem` financiar` de mult uitat`. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este BANUL. BERBEC Marte, astrul protector, sub semnul Pleiadelor; berbecilor, bucura]i-v` din plin de prima parte a s`pt`m<nii viitoare, când echilibrul vostru interior va fi reflectat de evenimentele care se petrec \n via]a voastr` \n aceasta perioad`. Spre sfâr[itul s`pt`m<nii \ns`, anumite tulbur`ri s-ar putea s` v` dea planurile peste cap. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este ECHILIBRU. TAUR Acela[i Marte, \n sextil cu gigan]ii sistemului; \n perioada imediat`, taurilor, v` ve]i bucura de c`ldura [i stabilitate [i ar fi bine s` l`sa]i deoparte ambi]iile [i proiectele pe termen lung. Concentra]i-v` asupra familiei deoarece vor avea nevoie de sfaturile voastre. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este FAMILIE. GEMENI Venus sub semnul S`get`torului; Gemenilor, \n perioada imediat` Saturn nu va permite s` v` orienta]i energia \n exterior, c`tre proiecte practice. Lua]i asta ca pe un semn c` ar trebui s` trece]i printr-un proces de introspec]ie. Ave]i nevoie s` rezolva]i anumite probleme cu voi \n[iv`. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este CUGETARE. RAC Selena, astrul protector, \n ascensiune astral`; nativule rac, las` prietenii, ie[irile [i pune-]i la cale obiectivele pe s`pt`m<nile ce urmeaz`. Este un interval cum nu se poate mai potrivit pentru a face o e[alonare a ]elurilor tale importante. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este PLANIFICARE. LEU Nimic nou sub soarele cu din]i de februarie pentru semnul vostru zodiacal. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este RUTINA. FECIOARA Mercur, astrul protector, sub semnul Racului; astrele nu vor fi darnice cu voi, fecioarelor, \n perioada imediat` [i pute]i fi expu[i la riscuri ridicate de accidentare. Este de preferat s` sta]i lini[ti]i [i s` c`uta]i s` v` odihni]i c<t mai mult. Nu sunt recomandate c`l`toriile [i activit`]ile sportive. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este RISC. BALAN}A Acela[i Mercur \n coborâre astrala c`tre margini constelare; astfel, \n perioada imediat` vei putea în]elege cu adev`rat ce înseamn` s` te implici cu totul \ntr-o rela]ie [i s` te bucuri de reac]ii pe m`sur` din partea persoanei iubite. Lucrurile decurg cum nu se poate mai bine \n cuplu. Bucur`-te de fiecare moment. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este IUBIRE. SCORPION Uranus sub semnul Taurului; evita discu]iile cu anumi]i membrii ai familiei care par s` fie mai cert`re]i \n perioad` imediat`. Lini[tea \n propria cas` este mult mai benefic` pentru tine. Ar fi p`cat s` transformi aceste momente de excep]ie \ntr-un joc al puterii. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`m<na este LINI{TE. S~GET~TOR Jupiter, astrul protector, \n declin astral; s`n`tatea scâr]âie r`u \n aceasta perioad` pentru voi, s`get`torilor! Trebuie s` face]i tot posibilul s` v` ]ine]i tensiunea sub control, s` preveni]i durerile de cap, de ochi [i s` v` feri]i de accidente. Relaxarea este recomandat` mai ales spre sfâr[itul s`pt`mânii. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este SANATATE. CAPRICORN Neptun sub semnul Gemenilor; vei sta [i vei c`uta solu]ii la problemele tale din ultima vreme. Obstacolele pe care le-ai întâlnit p<n` acum sunt un semn c` ar fi bine s` te opre[ti, s` examinezi motiva]iile [i mecanismele psihologice care ti-au guvernat via]a p<n` \n prezent. Cuvântul care \]i guverneaz` s`pt`mâna este REZOLVARE. Pentru to]i nativii din zodiac Energiile pozitive ale unei frontiere invizibile dintre fostul an zodiacal chinezesc [i cel nou, cel al Calului de Lemn, v` pot înv`lui \ntr-un halo protector oriunde v` ve]i afla, dar numai dac` gândirea voastr` va fi net pozitiv`. De aceea, oriunde [i oricând, nu uita]i : Iubi]i-v` cât mai mult ….


12 ,,

14 februarie 2014

Palatul Cultural este o mo[tenire [i ,, o emblem` a istoriei Lupeniului

Fostul Teatru Minier, o construc]ie impozant`, inaugurat` în 1927, ca [i cadou oferit de Casa Regal` a României comunit`]ii miniere din Lupeni, este readus la str`lucirea lui de alt`dat`. Conform declara]iilor constructorului, lucr`rile de reabilitare ale Palatului Cultural au intrat în faza final` a reabilit`rii acestuia, urmând s` fie dat în folosin]` în cursul lunii mai a.c. Ace[tia [i-au onorat promisiunea [i au finalizat lucr`rile la acoperi[ anul trecut, iar în prezent se lucreaz` la finalizarea tavanului în sala de spectacole, se fac amenaj`ri interioare la b`ile care vor deservi palatul, etc. Acesta a fost consolidat anul trecut, s-au executat lucr`ri de amenj`ri interioare, tencuieli exterioare, s-a montat tâmpl`ria din lemn stratificat cu gemuri termoizolante. S-a montat instala]ia de înc`lzire prin pardoseal`, la subsolul cl`dirii urmând s` func]ioneze centrala termic`. Elementele de decor s-au p`strat a[a cum existau, în faza ini]ial`, pentru respectarea stilului specific neoromânesc. În foaierul principal al palatului urmeaz` a se organiza diferite evenimente culturale, vernisaje, expozi]ii, deoarece suprafa]a generoas` a acestuia permite acest lucru. Toate capitelurile au fost recondi]ionate, pardoseala din sala de spectacole va fi mochetat`, scaunele vor fi tapisate. Acestea vor ajunge în cursul lunii martie [i va începe efectiv montarea lor. Cei 20 de me[teri constructori, cu meserii diferite sunt un furnicar [i au recondi]ionat

cu succes aceast` bijuterie arhitectonic`, un simbol al municipiului Lupeni. Palatul Cultural va beneficia [i de alte dot`ri moderne, care vor rivaliza cu marile s`li de spectacole din ]ar`, în zona de foaier [i în sala de spectacole a fost prev`zut un sistem de înc`lzire prin radia]ie de pardoseal` care va utiliza energia termic` provenit` din centrala termic` proprie. Iluminatul în sala de spectacole [i foaier se va realiza cu corpuri de iluminat cu l`mpi de incandescen]` montate suspendat, iar pentru iluminatul scenic se prevede un sistem de comand`, având la baz` tehnologia digital` integral`, un calculator dedicat ce va asigura programarea, stocarea [i modificarea diferitelor configura]ii de iluminare. Proiectul Integrat de Dezvoltare Urban` ce cuprinde reabilitarea [i modernizarea Palatului Cultural, [i un alt proiect deja finalizat [i care a fost dat folosin]`, sistemul de supraveghere video urban`, are o valoare de 9.374.664,03 lei. Palatul va deveni un centru al multiculturalit`]ii, deoarece aici vor fi organizate evenimentele majore ale comunit`]ii lupenene, iar la inaugurarea lui administra]ia local` vrea s` organizeze o festivitate impun`toare la care s` fie invitate personalit`]i politice ale lumii culturale hunedorene [i na]ionale, precum [i reprezentan]i ai Casei Regale. "Aveam nevoie de aceast` bijuterie arhitectural`, pentru c` lupenenii sunt mari iubitori de cultur`. Se [tie c` aici au ajuns nume mari ale lumii artistice na]ionale, Contantin T`nase [i trupa "C`r`bu[", corul MADRI-

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI  Laboratorul de Produc]ie - Cofet`rie Patiserie Str. Lunca (l<ng` S.C. UPSROM [i Fabrica de Tricotaje) DADUCE |N CASELE DUMNEAVOASTR~: CELE MAI GUSTOASE {I DELICIOASE SPECIALIT~}I: Torturi de ciocolat`; Torturi cu fri[c`; Torturi cu fructe; Sortimente diversificate de pr`jituri; Fursecuri; Alune pr`jite; Alte sortimente. D PRELU~M {I ONOR~M ZILNIC COMENZILE PENTRU TOATE OCAZI ILE: Mese festive; Nun]i; Botezuri; Alte evenimente. Telefon secretariat: 0254-5 542472, 0372-7 764439; LABORATOR 315 - 0733-9 960320; DEPOZIT 342 - 0733-9 960319.

GAL, au fost organizate spectacole de teatru [i film [i peste 60 de ani a fost Pantheonul culturii din vestul V`ii Jiului. Dac` Petro[aniul avea teatrul [i deservea zona de est a V`ii Jiului, aici la noi la Lupeni, Teatrul Minier deservea zona de vest a V`ii Jiului. Vreau s` mul]umesc constructorului care a reabilitat aceast` bijuterie arhitectonic`. Avem cu ce ne mândri [i cu siguran]`, via]a cultural` a localit`]ii noastre [i nu numai, se va revigora. Avem copii talenta]i care, iat`, acum pot evolua pe scena palatului, dup` mai bine de 30 de ani de inactivitate. Am f`cut totodat` [i o repara]ie moral`, deoarece Palatul Cultural este o mo[tenire [i o emblem` a istoriei Lupeniului [i m` bucur c` am reu[it s`-l readucem la str`lucirea de alt`dat`", a ]inut s` declare primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeri]`. Palatul Cultural (Teatrul Minier) a fost construit la ini]iativa Regelui Ferdinand I de c`tre Societatea Anonim` Lupeni, dup` modelul S`lii de Aur a Filarmonicii din Viena. Elena DRAGOMIR

Petreci clipe de neuitat la CABANA MONTANA din STRAJA

Ne pute]i contacta la num`rul de telefon: 0722-780615

Ziar 704  
Ziar 704  
Advertisement