Page 1

Anul XIV Num`rul 698

20 decembrie 2013 z 12 pagini z Pre]: 1 RON S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

Le[ii preg`tesc \nc` un tun marca KOPEX

Cr`ciun fericit!

Bradul rachet` din Uricani

Festival de colinde la Petro[ani

pa g. 2

pa g. 4

Investi]ii [i \ncas`ri mai mari \n 2013, la Apa Serv

pa g. 9

Colind`torii au ajuns [i la Prim`ria Lupeni pa g. 12

Hunedorenii au colindat la Parlament [i pe Patriarhul Daniel

pa g. 12


2

20 decembrie 2013

Bradul rachet` din Uricani ,,

Cad brazii pe noi [i în parc s-a pus de Cr`ciun din parcul ora[ului Uricani nu mai ,, este unul tradi]ional a[a cum au spus ale[ii o hido[enie locali, ci unul în trend, pe schelet metalic [i care Dac` în anii trecu]i administra]ia public` este împodobit cu mii de leduri. “Este cel mai urât brad posibil care se local` din Uricani era l`udat` pentru modul în care [tia s` împodobeasc` ora[ul într-un mod face în ora[ul Uricani în cei 24 de ani de libertate. feeric, anul acesta, datorit` ideilor n`stru[nice ale E o b`taie de joc c` se arunc` bani publici pe primarului D`nu] Buh`escu, în parcul în care se asemenea hido[enii [i cred c` suntem o ru[ine în organiza an de an Revelionul [i spectacolul de toat` ]ara cu acest brad, când cad brazii pe noi. colinde troneaz` acum o hido[enie de brad, care Unde mai este spiritul Cr`ciunului? Ru[ine [i iar a atras oprobiul comunit`]ii [i care este denumit ru[ine”, au ]inut s` declare mai mul]i cet`]eni din pe re]elele de socializare "bradul rachet`". Mul]i ora[ul Uricani. Reac]iile negative asupra primarului reies dintre cei care doreau s`-[i duc` copiii în parc [i s` fac` poze cu bradul [i Mo[ Cr`ciun vor [i din post`rile de pe facebook… "Buh`escu [irenun]a acum, iar reac]iile sunt din ce în ce mai a mai b`tut un cui în talp`"…" cort de indieni" negative la adresa primarului uric`nean, care a …" adio Uricani".. O fi racheta cu care-[i va lua închiriat aceast` hido[enie de brad pe bani mul]i, zborul din Prim`ria Uricani actualul primar pendin care, cu siguran]`, o parte, ar putea fi tru neregulile f`cute? R`mâne de v`zut. parand`r`t pentru buzunarele primarului. Bradul Anggella DU UMIT TRA{CU U

O m<n` \ntins` pensionarilor \n preajma s`rb`torilor În ajunul s`rb`torilor de iarn`, a Cr`ciunului [i a Anului Nou, pentru a îndulci via]a [i a aduce un strop de fericire [i bucurie în familiile membrilor, Consiliul Director a hot`rât s` acorde un ajutor material pentru membri care au un venit brut pân` la suma de 600 lei/lunar. Ajutorul material fiind în valoare de 30,00 lei de persoan` [i const` într-un pachet ce con]ine: 2 kg de f`in`, 1 kg zah`r, 1kg orez, 1kg ulei ,1/2 kg gris, 1 pung` de t`i]ei, 1 borcan bulion, 1 pung` cu

De asemenea, Consiliul Director al C.A.R.P. "ARMONIA", a hot`rât acordarea unor diplome de fidelitate [i a unor ajutoare nerambursabile în valoare de 100 lei, fiec`rui membru care a realizat peste 50 de ani de c`snicie. Am constatat cu bucurie c` printre membri exist` trei astfel de familii [i anume: familia Emma [i Mihail MOLDOVAN - familia Maria [i Gheorghe TIRON - familia Frusina [i {tefan VRABIE Consiliului Director are pentru viitor în aten]ie [i alte forme de ajutor nerambursabil care se vor acorda membrilor s`i, celor care sufer` interven]ii chirurgicale, proteze de diferite tipuri, subven]ionarea biletelor de tratament etc. Legat de activitatea Consiliului Director acord`m [i ajutoare de deces membrilor [i famililor greu încercate. Asocia]ia noastr` este într-o continu` c`utare de solu]ii în vederea îmbun`t`]irii condi]iilor sociale [i economice privind persoanele de vârsta a treia [i nu numai, din comunitatea local`. Consiliul Director caut` de la an la an s` îmbun`t`]easc` [i s` ofere membrilor atât servicii sociale cât [i medicale de calitate, gratuite sau la pre]uri modice, în func]ie de bugetul asocia]iei. Acum, la vremea colindelor, cand un an nou se preg`te[te s` coboare din cerurile înstelate în alai vesel de s`rb`toare, care aduce na[terea Lui Isus Hristos dorim din ad<ncul inimilor ca în Noul An norocul s` v` sprijine fiecare pas, iar fericirea, speran]a, bucuria împlinirii s` v` lumineze fiecare zi, dumneavoastr` [i membrilor C.A.R.P. Armonia Petro[ani. S`rb`tori Fericite [i La multi ani! bomboane de pom, o sticlu]` esen]` de vanilie, 6 plicule]e zahar vanilinat, 1 praf de copt,1pachet drojdie. De aceste pachete beneficiaz` PRESEDINT TE, urm`toarele persoane Andruk Adina, Cirstea Mariana, Dascal Elena, Ing g . POPEANGA ALEXANDRU U Popa Eugen Claudiu, Popeanga Elena, Tiron Maria [i Vrabie Frusina.

Anchete:

valeajiului@yahoo.com

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Maria SZABO Liviu P|R}AC (0724-9 915933)

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR

Tehnoredactare: Dana MATEI

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA

Director: Andrei VLAD (0723-279956)

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 5

www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

Andrei DUMITRU Ella SCHREIBER Angella DUMITRA{CU

2066 - 8767

0723 - 279956; 0720-995509

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


20 decembrie 2013

3

Le[ii preg`tesc \nc` un tun marca KOPEX Mirosul banilor i-aa adus pe Panii le[i \n Valea Jiului. Probabil le-aau mai r`mas ni[te [tifturi prin magazii [i s-aau g<ndit s` le valorifice. Unde anume, \n lumea a treia, adic` \n Rom<nia. Nu de mult` vreme, semnalam prezen]a \n Valea Jiului a unor indivizi dubio[i, care b<ntuiau pe la minele din Valea Jiului \mbarca]i \n ma[ini japoneze \nmatriculate \n Polonia, \nso]i]i de un agent polonez care activeaz` sub acoperirea de angajat al CEH. |n acel articol solicitam serviciilor secrete rom<ne[ti s` se implice \n aceast` chestiune pentru a nu se mai repeta istoria cu Kopex care a dat, prin 2007, un tun de zece milioane de euro, prin furnizarea unui complex mecanizat uzat fizic [i moral celor de la Mina Lupeni care nu a func]ionat niciodat` la capacitatea pentru care a fost achizi]ionat. Prin aceasta, polonezii [i-au asigurat monopolul asupra pieselor de schimb, numai în toamna acestui an, Kopex [i-a adjudecat contracte de circa 800 de mii de lei, pentru st<lpi hidraulici portan]i dublu telescopici pentru sec]ii mecanizate tip TAGOR [i pentru piese de schimb pentru combina de abataj tip KSW 460NE sau echivalent`. Adic` tot de produc]ie polonez`. Nu mai revenim acum asupra afacerii Kopex, acest lucru urm<nd a-l face \n primele edi]ii din anul viitor. Deocamdat`, preciz`m c` am avut dreptate, polonezii nu au pierdut vremea degeaba pe la Onix ci [i-au preg`tit lovitura, care de data aceasta ar putea fi mult mai consistent`. Dezv`luirile f`cute \n publica]ia "Valea Jiului" cu privire la tunul de zece milioane de euro, pe care polonezii de la Kopex l-au dat statului rom<n prin livrarea c`tre CNH a unui complex mecanizat uzat fizic [i moral, au \mpiedicat reeditarea scenariului [i \n Republica Kosovo. |n urma lectur`rii materialelor publicate \n ziarul nostru, KEK din Kosovo (un fel de Ministerul Economiei, Comer]ului [i Mediului de Afaceri) a verificat mult mai atent

oferta polonezilor, resping<nd-o f`r` a se mai obosi m`car s` o motiveze, ciordeala fiind evident`, la fel ca [i \n cazul complexului de la mina Lupeni. Probabil, polonezii nu au la Pristina pe cineva infiltrat acolo unde trebuie, a[a cum au avut la CNH, iar oficialii kosovari au re]inere \n a-[i jefui propria ]ar`. Astfel, cele 50 de milioane de euro, c<t estimeaz` chiar polonezii de la Kopex c` ar fi fost valoarea contractului, au r`mas \n ]ara de origine la firma NPT "ECO TRADE" cu sediul \n Pristina pe str. Ilir Konushevci. Aceste informa]ii le avem chiar de Ianusz Primula, director la Kopex [i spion polonez cu inter-

dic]ie pe vremea lui Ceau[escu de a intra \n Rom<nia. Oricum, interdic]ia nu l-a oprit s`-[i fac` treaba, omologul s`u din CNH, "translatorul" Valeriu Butulescu fiind deosebit de activ, furniz<ndu-i \n exclusivitate informa]iile de care avea nevoie pentru a controla CNH-ul [i a influen]a deciziile importante \n domeniul achizi]iei de utilaje miniere. |nte timp, CNH s-a divizat devenind SNH, iar dup` unificarea cu termocentralele a devenit parte component` a CEH. Chiar a[a, prea multe nu s-au schimbat, polonezii r`m<n<nd bine \nfip]i la ]<]a la care au supt at<]ia zeci de ani. Miza actual` o reprezint` cele 349.017.487 lei, f`r` TVA adic` un total de 432.781.682 lei, aproape o sut` de milioane de euro pe care \n ianuarie anul viitor, Complexul Energetic Hunedoara le pune la b`taie pentru retehnologizarea mineritului din Valea Jiului. La fel ca \n afacerea Kopex, termenul de depunere a ofertelor este foarte scurt [i extrem de restrictiv, adic` cu dedica]ie pentru firma polonez`, elimin<ndu-se din start firmele rom<ne[ti produc`toare de echipament minier. Contractul, care vizeaz` echipament minier, în total "312 buc`]i echipamente tehnologice miniere", nu poate fi împ`r]it în mai multe loturi. Probabil, oferta c<[tig`toare va veni de la o alt` firm`, tot polonez`, dar aceasta conteaz` mai pu]in, fiind vorba despre firme care au o \n]elegere \ntre ele, unele paticip<nd ca paravan pentru firma care urmeaz` s` c<[tige. Este foarte bine c` se fac investi]ii \n minele din Valea Jiului, acestea fiind mai mult dec<t necesare, cu banii aloca]i put<ndu-se achizi]iona echipamente performante, de ultim` genera]ie, care se preteaz` la condi]iile de z`c`m<nt din Valea Jiului [i nu [tifturi poloneze, \n care s` bagi dup` aia o c`ru]` de bani ca s` le men]ii \n func]iune, a[a cum se \nt<mpl` la Lupeni. Facem din nou apel la patriotismul [i profesionalismul celor din serviciile secrete, pentru a fi cu ochii pe protagoni[tii afacerii. Mai ales c`, a[a cum unii de la Kopex au fost dovedi]i ca agen]i ai serviciilor secrete poloneze, av<nd chiar interdic]ie de a intra \n Rom<nia, exis` reale posibilit`]i ca [i \n aceast` afacere s` fie implicate persoane cu epole]i [i petli]e de alt` culoare dec<t cele rom<ne[ti. Andrei VLAD


4 Festival de Colinde la Petro[ani 20 decembrie 2013

Mar]i sear`, Sala de Marmur` a Prim`riei Petro[ani a g`zduit cea de-aa IV - a edi]ie a Festivalului de Colinde dedicat Na[terii Domnului. Amfitrionul manifest`rii a fost primarul municipiului Petro[ani , ce a ]inut s` mul]umeasc` celor care s-aau înscris în program [i care nu au uitat niciodat` tradi]iile noastre str`mo[e[ti de a p`stra vie datina colindatului. "Este un festival pe care noi îl organiz`m în fiecare an cu un singur scop, acela de a ne bucura împreun` de aceast` mare s`rb`toare cre[tin` care este, Na[terea Domnului [i sigur c`, toat` luna decembrie este marcat` de astfel de evenimente, dar cea mai important` este Na[terea lui Iisus Cristos. Faptul c` suntem atât de mul]i [i în acest an împreun` nu poate decât s` ne încurajeze [i pe viitor s` continu`m cu aceast` tradi]ie [i cred c`, pentru fiecare dintre noi, este nevoie cel pu]in atunci când sunt s`rb`torile de iarn` s` fim împreun`, s` ne bucur`m împreun` [i s` avem ocazia de a împ`rt`[i unii cu ceilal]i asfel de momente importante din via]a oric`rui om. Vreau s` mul]umesc fiec`ruia dintre cei care a]i fost implica]i [i pentru c`, colinda]i atât de frumos, mul]umesc copiilor, profesorilor [i celor mari, pentru faptul c`, reu[im de

Pachete atractive de s`rb`tori \n sta]iunea Straja Sta]iunea Straja are ocupate 80% din locurile de cazare rezervate pentru s`rb`torile de iarn` [i conform ultimelor informa]ii primite se pare c` procentul va ajunge în finalul anului la 90%. Beneficiind de cea mai mare p<rtie din ]ar`, de p<rtii moderne ce dispun de nocturn` [i alte dot`ri la standarde europene, turi[ti din toat` ]ara [i-au îndreptat aten]ia c`tre sta]iunea Straja. “Avem preg`tite pentru ace[tia pachete attractive. Tarifele pentru cinci nop]i de cazare, cu pensiune complet` au fost v<ndute la pre]uri între 1200-1500 de lei. În ceea ce prive[te Cr`ciunul, pachetele au o valoare medie de 500 de lei pentru trei nop]i de cazare [i mas` complet`. Toate pîrtiile din sta]iune sunt func]ionabile, iar în caz de necesitate administratorii folosesc [i tunuri de z`pad` artificial`. Tariful pentru telegondol` este un pic mai piperat, de 20 de lei pentru o urcare la care se adaug` 10 lei contravaloarea cartelei. {i cu toate acestea, administra]ia local` cât [i reprezentan]ii Consiliului Jude]ean care are în administrare drumul care duce c`tre sta]iune vor încerca s` fluidizeze traficul, pentru c` doar posesorii de cabane vor avea acces în sta]iune în limita locurilor de parcare declarate. Cei care vor înc`lca regulile adoptate vor fi aspru sanc]iona]i”. (E.D.)

Tichete cadou de s`rb`tori pentru angaja]ii CEH [i SN|MVJ Sindicali[tii [i conducerile celor dou` socet`]i miniere din jude]ul Hunedoara au stabilit, mar]i, la o întâlnire comun` care este valoarea adaosurilor salariale pentru angaja]i [i pentru copiii acestora, cu ocazia s`rb`torilor de iarn`. Vor fi acordate tichetele cadou minerilor de la unit`]ile viabile, respectiv angaja]ilor Complexului Energetic Hunedoara, dar [i celor de la unit`]ile miniere neviabile, [i care apar]in de Societatea Na]ional` de Închideri Mine Valea Jiului. Minerii din Complexul Energetic Hunedoara vor primi tichete cadou în valoare de 350 de lei, iar copiii acestora vor primi câte 50 de lei. {i minerii de la Societatea Na]ional` de Închideri Mine Valea Jiului vor primi tichete cadou în valoare de câte 350 de lei, iar copiii acestora vor beneficia de tichete de 60 de lei fiecare. În Valea Jiului mai lucreaz` în prezent în minerit 6.892 de mineri, 4.948 dintre ace[tia fiind angaja]i la Complexul Energetic Hunedoara, diferen]a fiind activ` la Societatea Na]ional` de Închideri Mine Valea Jiului.(E.D.)

fiecare dat` s` ne strângem în astfel de momente [i s` ne bucur`m împreun` [i s` celebr`m a[a cum se cuvine s`rb`toarea Na[terii Domnului", a ]inut s` spun` celor prezen]i, primarul municipiului Petro[ani, Tiberiu Iacob Ridzi. Au evoluat în program Corul Bisericii Ortodoxe "Sfânta Varvara", Grupul vocal de la Colegiul Economic "Hermes "preg`tit de prof. George Dumitra[cu, Grupul vocal de la {coala Gimnazial` nr. 7 preg`tit de prof. Laura Haiduc, Grupul vocal de la Colegiul Na]ional de Informatic` "Carmen Sylva" coordonat de prof. David Mariana, Grupul vocal de la Colegiul Na]ional "Mihai Eminescu" coordonat de prof. Izabela Vodil`, Grupul vocal de la {coala Gimnazial` "I. G. Duca" coordonat de prof. Gheorghe Câl]ea, Grupul vocal al Deta[ementului de Pompieri Petro[ani, Grupul coral al Bisericii Catolice "Sfânta Barbara" Petro[ani, Corul Bisericii "Filadelfia" [i Corul Bisericii Golgota. La final, to]i colind`torii au primit din partea administra]iei publice locale, pachete cu dulciuri. Angella DUMITRA{CU

,,

{coala Civic` s-a n`scut la Petro[ani

,,

La finele s`pt`mânii trecute, liderii tinerilor social democra]i din jude]ul Hunedoara au organizat, la Petro[ani, o întâlnire cu liderii organiza]iilor de tineret ale partidelor parlamentare [i cu reprezentan]i ai ong-urilor reprezentative la nivel jude]ean în care s-au pus bazele primei "{coli Civice" care va avea ca [i scop "dezvoltarea [i sus]inerea legii voluntariatului, a problemelor cu care se confrunt` tinerii la nivelul comunit`]ilor locale, lipsa locurilor de munc` [i s-a lucrat la elaborarea unei strategii comune pentru tineret la nivel jude]ean". S-a stabilit ca prima întâlnire a {colii Civice s` aib` loc în luna februarie [i fiecare organiza]ie de partid ori organiza]ie nonguvernamental` s` desemneze opt reprezentan]i care s` fac` parte din aceast` structur`, proiectul putând fi unul viabil [i la nivel na]ional.(E.D.)

,,

Azi po]i fi tu Mo[ Cr`ciun

,,

Ghida]i de citatul lui Camil Petrescu ,,Bun`tatea adev`rat` cere neap`rat inteligen]` [i imagina]ie", elevii claselor a XII-a D [i F din cadrul Liceului Tehnologic Lupeni, în cursul lunii noiembrie 2013, au confec]ionat felicit`ri, au cro[etat c`ciuli [i fulare, pe care le-au vândut întro expozi]ie cu vânzare organizat`, în cadrul campaniei umanitatare de întrajutoare. Din banii aduna]i, ei au achizi]ionat alimente [i îmbr`c`minte pentru colegii lor care provin din familii defavorizate, dorind astfel s` aduc` o mic` bucurie în sufletul lor, în ajunul s`rb`torilor de iarn`. Elevii mul]umesc pe aceast` cale tuturor colegilor, profesorilor [i conducerii liceului, care au contribuit la derularea proiectului umanitar ,,Azi po]i fi [i tu Mo[ Cr`ciun" care a început în urm` cu patru ani, iar coordonatorii proiectului sunt profesorii: Gabriela Robu, Adriana R`ducu [i Kato Bakk. E.D.)


20 decembrie 2013

5

Prim`ria Lupeni nu mai are restan]e la plata Repara]ie a[teptat` [i aprobat` indemniza]iilor persoanelor cu dizabilit`]i Camera Deputa]ilor a adoptat, mar]i, un proiect de lege Indemniza]iile persoanelor cu dizabilit`]i [i salariile \nso]itorilor acestora au fost pl`tite în aceste zile de administra]ia local` a municipiului Lupeni. Beneficiarii nu-[i mai încasaser` salariile restante de dou` luni de zile [i la insisten]ele primarului municipiului Lupeni s-au g`sit [i banii necesari pl`]ii acestor restan]e. “Solicitarea noastr` a fost acceptat` [i m` bucur c` nu mai avem nicio datorie c`tre ace[ti beneficiari. Am f`cut tot ceea ce ne-a stat în putin]` în a achita de datoriile pe care le avem. Vestea aceasta i-a bucurat pe mul]i dintre beneficiarii acestor drepturi, deoarece unii tr`iau doar din salarii [i acum pot s`-[i pl`teasc` datoriile pe care le-au f`cut de-a lungul lunilor în care nu s-au f`cut pl`]i. Pân` la finele anului nu vor mai fi probleme de acest gen, alocarea bugetar` asigur<nd banii necesari, a precizat primarul ora[ului Lupeni, Cornel Resmeri]`. (E.D.)

S-au achitat o parte din lucr`rile realizate pe proiectele europene Tot la finele acestui an, Prim`ria municipiului Lupeni a reu[it s` achite o parte din valoarea lucr`rilor la proiectele realizate pe fonduri europene. Astfel, în [edin]a de consiliu s-a aprobat rectificarea bugetului local al municipiului Lupeni conform aviz`rii de c`tre MDRAP a cererii de plat` nr. 6,7 [i 8 aferente proiectului "Reabilitare [i modernizare str`zi urbane, poduri [i [osea de centur` în municipiul Lupeni" prin care se aprob` alocarea sumei de 3.384.707, 22 lei în contul distinct decont`rii cererilor de plat`. Totodat`, s-a aprobat [i cererea de plat` nr.4 aferent` proiectului "Modernizare, reabilitare [i dotarea cu echipament de specialitate a Ambulatoriului Spitalului Municipal Lupeni” de c`tre MDRAP prin care se aprob` alocarea sumei de 46.519, 63 lei din contul dinstinct de disponibil pentru mecanismul decont`rii cererilor de plat`. “Cine a avut proiecte bine documentate [i depuse la timp a avut câ[tig de cauz`. În municipiul Lupeni s-au derulat [i se deruleaz` mai multe proiecte europene cu un impact major asupra comunit`]ii noastre. Prin POR am reu[it s` acces`m bani pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, pentru dezvoltarea [i modernizarea serviciilor medicale oferite de spitalul nostru, reabilit`m una dintre cele mai importante monumente ale culturii din Valea Jiului "Teatrul Minier" am modernizat Centrul Vechi [.a.m.d.", a ]inut s` declare primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeri]`.(E.D.)

care modific` legea privind sistemul unitar de pensii publice [i introduce recunoa[terea grupei I de munc`. Mai exact, cei care au lucrat \n condi]ii grele, se încadreaz` în grupa I de munc` [i au stagiu complet de cotizare, se pot pensiona mai devreme. Camera Deputa]ilor este forul decizional [i legea merge la promulgare. "Ini]iativa legislativ` pentru persoanele care au stagiu complet de cotizare [i care au lucrat \n grupa I de munca minim 6 ani, pentru fiecare an lucrat se pot pensiona cu [ase luni mai devreme. De exemplu, pentru cineva care are stagiul complet de cotizare de 35 de ani [i a lucrat 10 ani \n grupa I de munc` se poate pensiona cu cinci ani mai devreme. Din datele care exist` acum la Ministerul Muncii vor beneficia de prevederile legii aproximativ 55.000-57.000 de persoane, printre care [i minerii din Valea Jiului", a ]inut s` declare deputatul Cristian Resmeri]`. De noua lege vor beneficia persoanele care au lucrat în condi]ii grele de munc`, majoritatea fiind muncitori care au lucrat în minerit, siderurgie sau c`i ferate. (E.D.)

Copiii de la sec]ia maghiar` l-au a[teptat pe Mo[ Cr`ciun La final de an, elevii de la sec]ia maghiar` aferent` Structurii {colii Generale nr. 1 Lupeni au organizat tradi]ionala serbare unde, al`turi de cadrele didactice, de p`rin]i [i bunici l-au a[teptat pe Mo[ Cr`ciun [i pe ajutoarele acestuia. Fiind singura sec]ie din vestul V`ii Jiului în care se pred` limba maghiar`, directoarea {oac`

Erika a ]inut s` mul]umeasc` în mod expres p`rin]ilor [i tuturor celor care au fost ast`zi prezen]i la serbare spunându-le c` "Tradi]iile trebuie respectate indiferent de etnie [i religie. M` bucur c` de fiecare dat`, la sfâr[it de an putem s` ne adun`m [i s` vestim împreun` cu copiii no[tri Na[terea Domnului. Vreau s` mul]umesc invita]ilor, celor de la Caritas Petro[ani care ne-au oferit darurile de Cr`ciun [i pre[edintelui UDMR David Benedekfi [i celor din comitetul local c` au ]inut s` fie ast`zi al`turi de noi. Vreau s` v`

urez s`rb`tori fericite [i La mul]i ani". Rând pe rând, copiii de la gr`dini]` [i elevii de la clasele mai mari, preg`ti]i de cadrele didactice elisabeta Orosz, Irin Madaras, Eva Farcas [i Ildiko Marton, au preg`tit un program artistic dedicat Adventului [i s`rb`torii Cr`ciunului au cântat colinde [i leau urat celor prezen]i atât în limba maghiar` cât [i în român` [i englez` s`rb`tori fericite [i un an mai bun. "Am participat ast`zi la serbarea copiilor înainte de Cr`ciun [i vreau s` mul]umesc tuturor celor care au participat la aceasta, profesorilor care i-au preg`tit pe copiii nostri. Noi, comunitatea maghiar` din Lupeni încerc`m s` ducem mai departe tradi]iile [i s` le men]inem. Din p`care, avem din ce în ce mai pu]in copii (56) dar a fost foarte frumos, toat` lumea a fost surprins` pl`cut de programul deosebit preg`tit de noi. Tuturor maghiarilor, concet`]enilor mei [i tuturor celor care fac parte din cele 16 etnii ale municipiului Lupeni le urez Cr`ciun fericit, La mul]i ani [i s` fim împreun` [i la anul", a ]inut s` ureze pre[edintele UDMR Lupeni, David Benedekfi. Angella DUMITRA{CU


6

20 decembrie 2013

Cr`ciun fericit!

An de an, Sfintele S`rb`tori ale Cr`ciunului [i Anului Nou aduc \n fiecare cas` lini[te, \mp`care sufleteasc` [i ne bucur` pe to]i oriunde ne-a am afla. Folosind acest prilej v` doresc dumneavoastr`, locuitori ai V`ii Jiului, din toat` inima, mult` s`n`tate, fericire [i \mplinirea tuturor dorin]elor. Cr` `ciu un Fericit [i La a mu ul]i ani! Crisstia an RE ESM MERI}~ Depu uta at PSD Hunedoa ara a

|n pragul celor mai frumoase s`rb`tori de peste an doresc s` v` aduc ur`rile mele de s`n`tate, prosperitate [i numai bucurii. Fie ca Na[terea M<ntuitorului s` v` lumineze casele [i sufletele, iar noul an 2014 s` v` fie unul pe m`sura dorin]elor [i a[tept`rilor dumneavoastr`. Monica a IACOB B RIDZI Depu uta at de Va alea a Jiu ulu ui

toate planurile. Noul an s` v` g`seasc` cu s`n`tate [i bucurie al`turi de cei dragi! S` `rb` `tori fericite! Cossmin NICULA Sena ator PSD Hunedoa ara a _______________________________ ,,

E CUMP~NA DINTRE ANI! S` privim înapoi cu iertare, înainte cu speran]`, în jos cu în]elegere, [i în sus cu recuno[tin]`! S`rb`toarea Cr`ciunului s` v` deschid` al`turi de cei dragi! La Mul]i Ani! poarta spre un An Nou plin de bucurii [i Dr. Alin VASILESCU împliniri! M anager Spitalul de Urgen]` Petro[ani ,, __________________________________ La mul]i ani! Conducerea S.C. REALCOM S.A. Hara ala ambie VOCH HI}OIU ureaz` cu ocazia s`rb`torilor de iarn`, Sena ator PP-D DD tuturor angaja]ilor, clien]ilor [i colaborato________________________________ a mu ul]i ani! rilor, un sincer [i c`lduros La Gheorghe TOM MA Cu ocazia S`rb`torilor de iarn`, conDirector S.C. RE EALCOM M S.A. ducerea Complexului Energetic Hunedoara __________________________________ transmite angaja]ilor, colaboratorilor [i tuturor hunedorenilor mult` s`n`tate, feriCu ocazia Sfintelor S`rb`tori ale cire si împlinirea tuturor dorin]elor. Na[terii Domnului urez tuturor membrilor CR~CIUN FERICIT [i LA MULTI ANI! Director general no[tri de sindicat mult` s`n`tate, fericire, Daniel Costel ANDRONACHE lini[te sufleteasc`, iar Anul Nou s` le aduc` mult` s`n`tate, putere de munc` [i prospe-rritate \n tot ceea ce vor \ntreprinde. S` `rb` `tori fericite, La a mu ul]i ani! Adria an JURCA Pre[edintele Sindica atu ulu ui E.M M. Livezeni

_____________________________

____________________________

Cr`ciunul este o perioad` a anului \n care s` ne amintim de cei la care ]inem! Fie ca zilele [i inimile voastre s` fie luminoase! Fie ca aceast` zi a Na[terii M<ntuitorului, s` fie plin` de speran]` [i pace pe P`m<nt! Cr`ciun Fericit! Lauren]iu NISTOR Deputat PSD Hunedoara

___________________________

Adresez tuturor locuitorilor V`ii Jiului, cu S`rb`toarea Cr`ciunului s` v` umple ocazia Cr`ciunului [i Anului Nou, cele mai sincere ur`ri de s`n`tate, de bine, [i fie ca inimile [i casele de bucurie, lini[te [i anul care vine s` ne aduc` tuturor mai s`n`tate. S` primim Noul An cu încredere [i mult` bucurie, \n]elepciune [i succese pe cu credin]a c` visele de azi au puterea s` devin` realitate iar speran]ele împliniri. Gândul bun [i fericirea s` v` înso]easc` mereu. Cr` `ciu un fericit [i La a mu ul]i ani! Ing. Aurel ANGHEL Director general SN|MVJ

___________________________

Acum, la vremea colindelor, c<nd un an nou se preg`te[te s` coboare din cerurile \nstelate \n alai vesel de s`rb`toare, le doresc cet`]enilor din Valea Jiului s` aib` zile senine [i o via]` plin` de bucurii, realiz`ri, g<nduri bune [i mult` s`n`tate,

S`rb`toarea Cr`ciunului s` v` umple inimile [i casele de bucurie, lini[te [i s`n`tate. S` primim Noul An cu încredere [i cu credin]a c` visele de azi au puterea s` devin` realitate iar speran]ele împliniri. Gândul bun [i fericirea s` v` înso]easc` mereu. Cr` `ciu un fericit [i La a mu ul]i ani! Ing. Nicola ae DR~GOI Director genera al adj. CE EH _______________________________ Sf<nta noapte a Na[terii Domnului ne ofer` prilejul s` ur`m clien]ilor fideli, cola-b boratorilor [i personalului INSEMEX, s`rb`tori fericite [i un nou an \nc`rcat de s`n`tate, fericire [i \mplinirea tuturor `ciu un fericit! dorin]elor. Cr` Conssta antin LUPU Director IN NSE EMEX Petro[a ani

_____________________________ Fie ca S`rb`torile de Cr`ciun [i Noul An s` v` umple inima [i casa cu bucurie, s`n`tate, noroc, prosperitate [i progres, s` v` aduc` realizarea celor mai dragi dorin]e... La mul]i ani! Dr. C`lin ROMEO


20 decembrie 2013

La mul]i ani, 2014! |n prag de s`rb`tori, cu pace, lumin` [i c`ldur` în suflet, v` doresc s` ave]i parte de un Mo[ Cr`ciun darnic [i bun, s` v` bucura]i [i s` a[tepta]i cu ner`bdare anul care vine, un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspira]ii [i plin de succese. S` `rb` `tori fericite [i La a mu ul]i ani! Cornel RE ESM MERI}~ Prima aru ul Municipiu ulu ui Lu upeni _____________________________ V` doresc ca Sf<nta S`rb`toare a Cr`ciunului s` v` g`seasc` \n bel[ug, s`n`tate [i armonie, iar Na[terea M<ntuitorului nostru s` v` fie pav`z` [i c`l`uz` \n tot ceea ce \ntreprinde]i. De asemeni, sper ca noul an 2014 s` v` aduc` \ndeplinirea tuturor n`zuin]elor [i numai momente de bucurii [i satisfac]ii, dumneavoastr`, familiei dumneavoastr` [i tuturor celor dragi. V` doresc s` ave]i parte de un Cr`ciun [i un An Nou fericit! Cu sinceritate, Prima aru ul du umnea avoa astr` `, Tiberiu u Ia acob RIDZI _____________________________

7

iar Anul Nou s` v` aduc` s`n`tate [i mult` fericire al`turi de cei dragi.

Cr`ciun Fericit [i La mul]i ani! Prof. univ. dr. ing. Ra adu u SORIN N _____________________________

|n prag de s`rb`toare, Asocia]ia Na]ional` a Cadrelor Militare \n Rezerv` [i \n Retragere, Filiala Valea Jiului, v` dore[te ca anul ce urmeaz` s` v` aduc` pace [i prosperitate, s` ave]i calea luminat` [i via]` \mbel[ugat`. S`rb`tori Fericite [i La mul]i ani! Pre[edinte, Col. (r) ing. Constantin FULGA

Sf<nta s`rb`toare a Na[terii Domnului nostru Iisus Hristos \mi ofer` pl`cuta ocazie de a transmite, \n primul r<nd, colegilor mei liberali, dar [i tuturor cet`]enilor din jude]ul Hunedoara, cele mai bune g<nduri. Noul an s` v` g`seasc` s`n`to[i [i s` v` aduc` \mpliniri [i satisfac]ii \n tot ceea ce ve]i face. Cr` `ciu un fericit [i La a mu ul]i ani! Costel AVRAM Pre[edinte PNL Petrila Coordonator organiza]ii PNL Valea Jiului _______________________________

Acum, la vremea colindelor, c<nd un an nou se preg`te[te s` coboare din cerurile \nstelate \n alai vesel de s`rb`toare, le doresc cet`]enilor ora[ului Aninoasa s` aib` zile senine [i o via]` plin` de bucurii, realiz`ri, g<nduri bune [i mult` s`n`tate, al`turi de cei dragi! La Mul]i Ani! Nicolae DUNCA S`rb`toarea Na[terii Domnului s` v` Primarul ora[ului Aninoasa g`seasc` al`turi de cei dragi, \n bucurie, ______________________________ s`n`tate [i pace \n suflet, iar noul an 2014 s` v` aduc` \mpliniri, bun`stare [i mult` Sfintele s`rb`tori ce prilejuiesc fericire. Na[terea Domnului nostru Iisus Hristos s` S`rb`tori fericite [i La mul]i ani! aduc` mult` lumin`, speran]`, toleran]`, Ilea ana a BODE EA iubire [i s`n`tate, colegilor [i membrilor de {ef serviciu u SSM M Petro[a ani sindicat. Iar anul nou s` fie încununat de ______________________________ izbând` [i multe realiz`ri pe plan profesional [i familial. Fie ca sfintele s`rb`tori de iarn` s` v` La a Mul]i Ani! lumineze sufletele cu bucuria \mplinirilor, Ionu u] CIUB BOTARU Depa arta amentu ul Sindica atu ulu ui Muntele E.M M.Vu ulca an _____________________________ Sindicatul Muncitorilor [i TESA E.M. Lupeni ureaz` tuturor minerilor un an mai bun, iar Sfintele S`rb`tori ale Cr`ciunului [i Anului Nou s` v` aduc` pace \n suflete, bel[ug \n case, mult` s`n`tate, fericire a mu ul]i ani!" precum [i tradi]ionalul "La Pre[edinte, Adria an MISARO{I

S`rb`torile Cr`ciunului [i Anului Nou s` v` aduc` bucurie în suflete, s`n`tate, fericire al`turi de cei dragi [i speran]a unui an 2014 pe m`sura tuturor dorin]elor [i a[tept`rilor dumneavoastr`. S`rb`tori fericite [i La mul]i ani! Dr. Doru u NEAM M}U Mana ager Spita alu ul Municipa al Lu upeni _________________________________ Deschide]i u[a [i l`sa]i spiritul Cr`ciunului s` v` intre \n cas`! Deschide]i inimile [i l`sa]i Bucuria [i |mplinirea s` v` intre \n suflet! Deschide]i larg bra]ele [i \mbr`]i[area noastr` cald`, vorba bun` [i g<ndul curat, s` fie cel mai de pre] cadou pentru cei dragi! La a mu ul]i ani! Da aniel R~DUCAN NU Prima ar comu una a BARU _________________________________ Cu ocazia Na[terii M<ntuitorului [i a Anului Nou, doresc din tot sufletul de cre[tin, b`ni]enilor, colaboratorilor, priete nilor [i aparatului administrativ s` se bucure \n tihn` de S`rb`tori. La mul]i ani! Primarul comunei B`ni]a, Ionel BURLEC _________________________________ Cu ocazia Sfintei S`rb`tori a Cr`ciunului [i trecerii \n Noul An urez cet`]enilor ora[ului Lupeni, colaboratorilor [i clien]ilor fideli, mult` s`n`tate, fericire [i bucurii, al`turi de tradi]ionalele ur`ri "Cr` `ciu un fericit" [i ,,La a mu ul]i ani!" Emil P~R~U, S.C. Comexim "R" Lu upeni _________________________________

|nv`lui]i de magia Cr`ciunului, cu speran]` [i bucurie \n suflet s` d`ruim aproapelui, iubire, compasiune [i sprijin! Noul An s` v` aduc` s`n`tate [i prosperitate, iar g<ndul bun s` v` \nso]easc` mereu! Cr`ciun fericit, plin de lumin`! La mul]i ani!

Constantin Zaharia Pre[edinte PNL Uricani


8

20 decembrie 2013

Au Europa la picioare La un pas e desfiin]are sportivii de la sec]ia de fotbal tenis de la Comexim R Lupeni au f`cut senza]ie la Europene unde au participat peste 150 de sportivi din 12 ]`ri de pe B`trânul Continent. To]i sau întrecut pe sine la competi]ie desf`[urat` pe malul Bosforului. Cei [apte componen]i ai clubului Comexim Lupeni au dat lovitura la Campionatul European de fotbal tenis de la Istanbul. Sportivii antrena]i de Dima Druncea au fost vedetele întrecerii cucerind 17 medalii de aur (11 la seniori [i [ase la juniori) [i una de argint (la juniori). "Regina" campionatului a fost Ana Maria Gherghel, câ[tig`toare a cinci medalii, toate de aur. Antrenorul Dima Druncea consider` c` rezultatul este unul extraordinar, dar c` putea fi chiar mai bun. "Plutesc de fericire, întrucât rezultatele ob]inute de sportivii mei sunt extraordinare, fiind cu mult peste obiectivul stabilit acas`. Chiar [i a[a putea fi mai bine, dac` Marius Stoienic` era mai inspirat \n finala de simplu seniori. Cred c` am demonstrat înc` o dat` c` avem valoare [i sper ca acest sport s` reziste în fa]a vremurilor grele pe care le travers`m", a spus antrenorul Dima Druncea. N`scu]i [i crescu]i în Valea Jiului, ]ara c`rbunelui, sportivii de la Comexim Lupeni au avut pe alocuri sclipiri de diamant la Campionatele Europene de fotbal-tenis. Lupenenii [i-au trecut în cont o colec]ie record de 17 medalii de aur [i una de argint. Anamaria Gherghel a câ[tigat cinci medalii de aur, ea triumfând în probele de simplu, dublu [i triplu senioare [i la dublu [i triplu mixt seniori. Colec]ia de medalii a fost completat` de Lucian Szel Purice care a ob]inut aur în probele de dublu seniori, dublu [i triplu mixt seniori. Dou` medalii a "bifat" [i Ana Maria Rizescu, care a devenit campioan` european` în probele de dublu [i triplu senioare, iar Leti]ia Bivolaru [i-a adjudecat medalia de aur [i titlul de campioan` european` în proba de triplu senioare. La juniori, Marius Stoenic` a ob]inut medalii de aur la dublu [i triplu, dar [i argint în proba de simplu. El a f`cut echip` cu Daniel Popovici [i Razvan Vornicu, dar [i cu David Kelemen [i

Gal` de cinci stele la PRO Fotbal Steli[tii Mihai Pintilii [i Nicu[or Stanciu, invita]i de onoare la aniversarea a cinci ani de PRO Fotbal în Valea Jiului {coala privat` de fotbal PRO Fotbal Petro[ani, coproprietari Marin Tudorache [i Viorel Stancu aniverseaz` anul acest cinci ani de existen]`. Printre pu]inele [coli private de fotbal din jude], {coala din Petro[ani s-a impus în competi]iile jude]ene, iar fotbali[tii de aici de[i foarte tineri au f`cut chiar pasul spre seniorii Jiului. Marin Tudorache dore[te s` marcheze cum se cuvine acest eveniment astfel c` printre invita]i se num`r` nimeni al]ii decât consacra]ii juc`tori ai Stelei, Mihai Pintilii [i Nicu[or Stanciu. "Pintilii ne-a promis c` va veni dac` programul îi va permite [i c` îl va aduce [i pe Nicu[or Stanciu. Cred c` va fi un eveniment reu[it. Copiii vor fi premia]i pentru munca lor", a declarat Marin Tudorache. Mihai Pintilii a plecat în fotbalul de preforman]` din Valea Jiului, iar cel care l-a descoperit a fost nimeni altul decât Marin Tudorache. L.J.

Krisztian Csosz din Salonta pentru medaliile de aur la dublu [i triplu juniori. Desemnat` drept cel mai bun sportiv la discipline neolimpice în 2012, de c`tre Direc]ia Jude]ean` pentru Sport [i Tineret, Anamaria are mari [anse s` fie prima [i în acest an, dup` presta]ia de senza]ie din Turcia. To]i cei 18 componen]i ai loturilor na]ionale au participat la dou` stagii de preg`tire centralizat` înaintea plec`rii în Turcia. Primul cantonament a avut loc la Straja, în perioada 16-22 noiembrie, pentru c` o treime din componen]ii lotului sunt hunedoreni, iar al doilea cantonament s-a derulat la Bu[teni între 7 [i 10 decembrie. Rezultatele competi]iei din Turcia îi pot propulsa pe sportivii de la Comexim în topul celor mai buni sportivi hunedoreni la sec]iunea sporturi neolimpice. "Am revenit de la Istanbul cu o colec]ie record de medalii de la campionatele europene de fotbal-tenis. Sportivii de la COMEXIM R LUPENI au câ[tigat 17 medalii de aur [i una de argint! Anamaria Gherghel a c<[tigat 5 medalii de aur, simplu, dublu, triplu senioare [i dublu, triplu mixt seniori. Felicit`ri tuturor campionilor, felicit`ri [i celorlal]i componen]i ai echipelor României, în special Florinei Chiar, Paula Paraschiv din Alexandria, Florin Purice, R`zvan P`una, Alin B`lan [i Gianina Bra[oveanu din Cluj, Adrian Seler, din Ploie[ti [i Lorin Petrescu, Drago[ Bizdrigheanu din Târgovi[te. S`rb`tori fericite tuturor dar [i staff-ului tehnic asigurat de Dorina P`una, Ionu] Dina [i pre[edintelui Federa]iei de Fotbal-Tenis Frederico da Luz Tavares", a fost mesajul postat de antrenorul Dima Druncea pe un site de L.J.) socializare.(L

Sportivii din Vale, dar [i din jude], sparg topurile na]ionale Atleta Florentina Marincu, gimnasta Florentina St`nil`, sportiva de la fotbal tenis Ana Maria Gherghe, pugilistul Bogdan Juratoni sunt câ]iva dintre sportivii no[tri din Vale [i din jude] care au fost desemna]i în topurile de specialitate de c`tare federa]ii, ace[tia aflânduse în primii 10 sportivi, fiecare în ramura lui sportiv`. Ultimul care a spart topul [i a luat cirea[a de pe tort a fost nimeni altul decât Bogdan Juratoni , sportivul hunedorean a fost desemnat cel mai bun boxer român al anului 2013 de c`tre Federa]ia Român` de Box, el fiind liderul boxului românesc de amatori pentru al treilea an consecutiv. În plus, cadetul Sorin Dobondi de la CSS Hunedoara ocup` locul trei în ierarhia intern` a boxului amator, iar Eugenia Jurc` (CSS Hunedoara) este pe pozi]ia a opta .Atleta Florentina Marincu s-a situat pe locul trei, iar sportiva [tefania St`nil` pe locul opt. Cu siguran]` Ana Maria Gherghe va fi prima în topul Federa]iei dup` numeroasele medalii de aur cucerite la Europene. Bogdan Juratoni este liderul boxului românesc de amatori pentru al treilea an consecutiv. Juratoni este legitimat la Dinamo [i are în palmaresul pe 2013 titlul de vicecampion european la categoria 75 kilograme [i o prezen]` în sferturile de final` la Campionatele Mondiale din Kazakstan. Anterior, cele mai bune performan]e ale lui Bogdan au fost câ[tigarea medaliei de bronz la Campionatul Mondial din 2011 [i participarea la Jocurile Olimpice Londra 2012. Pe lista celor mai buni pugili[ti ai anului, Juratoni este urmat de Mihai Nistor (SCM Bac`u), câ[tig`torul Centurii de Aur 2013, la categoria +91 kilograme. Ultima treapt` a podiumului na]ional pe 2013 în boxul românesc este ocupat` de cadetul Sorin Dobondi de

la CSS Hunedoara care poate fi catalogat ca noua speran]` a boxului românesc. Sportivul antrenat de Ilie Captari este medaliat cu bronz la Campionatele Mondialele, în limitele categoriei 57 kilograme. Dobondi a fost învins, la limit`, scor 1-2, de rusul Gusein Magomedov, în semifinalele Campionatului Mondial rezervat juniorilor [i r`mas doar cu medalia de bronz a categoriei 57 kilograme. Pugilistul nostru a fost singurul dintre cei opt boxeri ai României prezen]i la turneul final care a reu[it s` urce pe podium. Pân` în semifinale, Dobondi a ob]inut trei victorii. În top zece na]ional pe locul opt se afl` [i o reprezentant` a boxului feminin hunedorean, respectiv Eugenia Jurc` de la CSS Hunedoara. Antrenorul Ilie Captari spune c` sportiva sa care este campioan` na]ional` [i sfert-finalist` la Campionatul Mondial de tineret [i junioare din Bulgaria are talent cu carul. Din p`cate lipsa de experien]` a costat-o în sferturile de final` ale Campionatelor Mondiale de box feminin pentru junioare [i tineret de la Albena (Bulgaria), hunedoreanca fiind învins`, scor 0-3, de Ekaterina Paltceva (Rusia) [i ratând astfel [ansa de a câ[tiga o medalie. Clasamentul complet al celor mai buni pugili[ti români din 2013: 1. Bogdan Juratoni (CS Dinamo); 2. Mihai Nistor (CSM Bac`u); 3. Sorin Claudiu Dobondi (CSS Hunedoara); 4. Nicu[or Ciobanu (SCM Bac`u), 4. Marian Vi[an (CSM Br`ila); 5. Dana Maria Borzei (CSM Bistri]a); 5. Patricia Martinconi (CSM Timi[oara); 6. Melinda Panti[ (CSO Voluntari-CSA Steaua); 6. Florina Radu (CSM Slatina); 7. Robert Jitaru (CSM Br`ila); 7. Marin Ion (CSM C`l`ra[i); 8. Elena Timofte (CSM Danubiu Tulcea; 8. Eugenia Jurc` (CSS Hunedoara); 8. Cristina Cosma (CSM Bistri]a); 8. Paraschiva Pascu (CSA Steaua); 8. Raluca Bota (CSM Bistri]a).

Looredana JU UGLEA


9

20 decembrie 2013

Bilan] pozitiv la Apa Serv. Investi]ii [i \ncas`ri mai mari \n anul 2013 SC AppaServ Valea Jiului SA, furnizzorul de servicii de app` [i canal din Valea Jiului închheie anul 2013 cu rezzultate fooarte bune. La coonferin]a de pres`, orgganizzat` la finalul anului, directoorul general Coostel Avram a f`cut un bilan] al acestui an punct<nd gradul ridicat al \ncas`riloor, investi]iile efectuate din surse prooprii dar [i prooblemele cu care soocietatea s-aa coonfruntat \n anul 2013. Potrivit directorului general al societ`]ii, cel mai important este faptul c`, de c<nd a preluat conducerea Apa Serv s-au f`cut pa[i importan]i pentru apropierea de

prompt pe sistemele de alimentare cu ap` [i cele de ap` uzat`. Pierderile de ap` au sc`zut. În anul 2013 s-a intervenit de 1.650 de ori, iar lucr`rile de interven]ii la re]elele de ap` au fost în valoare de aproape 1.100.000 de lei. La re]elele de canalizare au fost 1.600 de interven]ii pe Valea Jiului, în valoare de peste 730.000 de lei", a declarat Costel Avram. Una peste alta, vorbim despre un an bun, în care, de[i popula]ia din Valea Jiului este s`rac` ApaServ a reu[it s` recupereze din crean]e, f`c<nd numeroase investi]ii din resurse proprii reu[ind chiar performan]a de a deveni independent` din punct de vedere energetic. În anul 2013 s-a intervenit la re]elele de ap` [i canalizare [i au fost reabilita]i 14,2 kilometri de re]ea. În 2012 au fost reabilita]i 13,8 kilometri, iar în 2011 - de 7,8. Este vorba despre, 2,7 kilometri de re]ea reabilita]i la Petrila, 3,8 km în Petro[ani, 1,1 km la Aninoasa, 2,4 km la Vulcan, 2,7 km cet`]eni. Reclama]iile au fost solu]ionate cu mult mai mult` operativitate [i la Lupeni [i 1,1 km la Uricani. asta în condi]iile în care vorbim despre mii de interven]ii la re]elele de ap` |n ce prive[te produc]ia de energie electric`, Apa Serv [i-a asigurat [i canalizare. \n 2013 energia necesar` din surse proprii, excedentul fiind v<ndut pe "Timpul de solu]ionare s-a redus cu peste 30%. S-a intervenit burs`. (A.D.)

,,

E atributul nostru s` investim \n s`n`tate

Prezent la ultima conferin]` de pres` din anul 2013, vicepre[edintele Consiliului Jude]ean, Tiberiu Balint a f`cut o retrospectiv` a investi]iilor realizate anul acesta în jude]ul Hunedoara. În preambulul conferin]ei a fost semnalat acordul de

parteneriat cu pre[edintele Dorin Chiri]` din partea Asocia]iei Straja din municipiul Lupeni, un proiect important pentru Valea Jiului. "Am dorit s` fie un moment oficial pentru noi, marc`m un început care este deosebit de important pentru dezvoltarea turismului în Valea Jiului. Doamne ajut` [i sta]iunea s` se dezvolte prin acest parteneriat".

Pentru c` s`pt`mânalul nostru a atras aten]ia despre investi]ia realizat` de Consiliul Jude]ean Arad, într-un domeniu deosebit de important care se ocup` de s`n`tatea oamenilor, vicepre[edintele Tiberiu Balint a venit cu contraargumente viabile despre investi]iile în s`n`tate, realizate în Spitalul Jude]ean Deva [i Sanatoriu de la Geoagiu. "Consiliul Jude]ean Hunedoara a investit anul acesta peste 115 miliarde de lei. Cred c` lucrurile stau altfel, decât au fost prezentate [i este de datoria mea

,,

s` v` prezint investi]iile f`cute [i trebuie s` v` anun] c` mai avem lucr`ri în derulare [i vom finaliza sec]ia de boli infec]ioase, dar vreau s` v` spun c` s-a modernizat Ambulatoriu, s-a extins blocul operator cu 15 paturi [i ultima investi]ie deosebit de important`, realizat` la spitalul din Deva, este un computer tomograf în valoare de peste 15 miliarde de lei vechi, a[adar informa]iile nu au fost cele mai bune. Trebuie men]ionat faptul c` de când spitalul jude]eana fost preluat de Consiliul Jude]ean am avut o aplecare asupra nevoilor pe care acest spital le are [i asupra sanatoriului de la Geoagiu, în care pe parcursul anilor 2011 [i 2012 am investit peste 11 miliarde de lei. E atributul nostru s` investim în s`n`tate [i am f`cut acest lucru, miliardele f`r` num`r au mers într-o gr`mad` de aparatur`, lista-i lung` [i nu am cheltuit f`r` folos [i f`r` a vedea intersul pacien]ilor în aceste sume”, a precizat vicepre[edintele Consiliului Jude]ean, Tiberiu Balint. To]i participan]ii la conferin]a de pres` au fost colinda]i de grupul "Datina" din Iscroni. Angella DUM MITRA{CU


10

20 decembrie 2013

Consiliul Local al Municipiului Lupeni Hot`r<rea nr. 98 / 2013 privind aprobarea documenta]iei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr. P 21/ 2013 în vederea realiz`rii obiectivului "Garaj" - Mun. Lupeni, Aleea Plopilor, F.N., jud. Hunedoara pre cum [i concesionarea prin licita]ie public` a terenului în suprafa]` de 27,40 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni înscris în CF nr. 2088, nr . topo 1374/2/30/16/c/7/i/2/2/2/2/2/73 hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu una nimitate de voturi Având în vedere solicitarea primit` din partea doamnei Cucu Marta Mihaela, domiciliat` în Municipiul Lupeni, Aleea Gorunului, bl. 3 ap. 24, jud. Hunedoara, pentru aprobarea documenta]iei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr. PP 21/ 2010 în vederea realiz`rii obiectivului "Garaj" - Mun. Lupeni, Aleea Plopilor, F.N., jud. Hunedoara precum [i concesionarea prin licita]ie public` a terenului în suprafa]` de 27,40 m2 aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni înscris în CF nr. 2088, nr . topo 1374/2/30/16/c/7/i/2/2/2/2/2/73 ; V`zând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Lupeni, Raportul întocmit de [ef Birou S.U.M. din cadrul Prim`riei Municipiului Lupeni precum [i avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Lupeni; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. "c" , alin. (5) lit. "c", alin. (9), precum [i ale art. 45 din Legea Administra]iei publice locale nr. 215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile sale ulterioare H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 Se aprob` documenta]ia Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr. P 21/ 2013 în vederea realiz`rii obiectivului "Garaj" - Mun. Lupeni, Aleea Plopilor, F.N., jud. Hunedoara prezentat în anexa nr. 1 la hot`râre. Art. 2 Se aprob` concesionarea prin licita]iei public`, pe termen de 49 de ani, a terenului în suprafa]` de 27,40 m2, aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni înscris în CF nr. 2088, nr . topo 1374/2/30/16/c/7/i/2/2/2/2/2/73 în vederea construirii unui garaj. Art. 2 Se aprob` studiul de fundamentare prezentat de Serviciul Urbanism [i Mediu din cadrul Prim`riei Municipiului Lupeni prezentat în anexa nr. 2 la hot`râre. Art. 3 Redeven]a anual` pl`tibil` de concesionar va fi stabilit` în urma licita]iei organizate în vederea concesion`rii pornindu-se de la suma minim` de 3,5 lei/ m2/ an. Art. 4 (1) Primarul Municipiului Lupeni este abilitat s` organizeze licita]ia de concesionare conform prevederilor documenta]iei de atribuire pentru licita]ie public` privind concesionarea spa]iilor comerciale [i a terenurilor aprobat` potrivit prevederilor Hot`rârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 2/ 2011 privind aprobarea documenta]iei cadru de atribuire pentru licita]ie deschis` privind concesionarea unui bun din domeniul privat al Municipiului Lupeni. (2) Contractul de concesiune va cuprinde obligatoriu urm`toarele clauze [i condi]ii: a) cesiunea total` sau par]ial` a imobilelor concesionate este interzis` f`r` acordul prealabil [i explicit al proprietarului, excep]ie f`când situa]ia în care se transfer` dreptul de proprietate asupra obiectivului realizat în obiectivul concesionat; b) concesionarul va avea obliga]ia achit`rii redeven]ei anuale în patru rate trimestriale; neachitarea la termenele stabilite va conduce la plata unor penalit`]i de întârziere în procent de 0,2 % / zi de întârziere; c) în cazul neachit`rii redeven]ei pe o perioad` mai mare de 6 luni (2 rate trimestriale) în cursul unui an poate conduce la retragerea unilateral` a concesiunii; d) nedemararea lucr`rilor în termen de 1 an de la semnarea contractului permite Consiliului Local sau Prim`riei Municipiului Lupeni s` ini]ieze procedura de reziliere unilateral` a concesiunii indiferent dac` redeven]a este achitat` la zi;

e) concesionarul va suporta costul îndeplinirii tuturor formalit`]ilor în vederea concesion`rii precum [i a celorlalte demersuri necesare; Art. 5 Prezenta hot`râre poate fi atacat` la instan]a de contencios administrativ competent`. Art. 6 Hot`rârea va fi comunicat` Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara în vederea verific`rii legalit`]ii, Primarului Municipiului Lupeni [i doamnei Cucu Marta Mihaela fiind adus` la cuno[tin]` public` prin Secretarul Municipiului Lupeni. Lupeni, 28 noiembrie 2013

Hot`r<rea nr. 99 / 2013 privind modificarea [i completarea anexei nr. 1 la Hot`rârea Consiliului Local al municipiului Lupeni nr. 55/2013 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Lupeni

hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi V`zând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Lupeni, Raportul întocmit de Biroul de specialitate din cadrul Prim`riei Municipiului Lupeni precum [i avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Lupeni; }inând cont de adresa nr. 3.867.631/2013 a Biroului Jude]ean de Administrare a Bazelor de date privind Eviden]a Persoanelor Hunedoara prin care ni se comunic` depistarea unor neconcordan]e între aplica]ia RJEP [i Nomenclatorul stradal aprobat de c`tre Consiliul Local al municipiului Lupeni; În baza prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea cadastrului [i publicit`]ii imobiliare nr. 7/1996, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit."c", alin.(5) lit. "d", ale art. 39 alin. (1), art. 45 alin.(2)lit. "e" [i ale art. 115 alin.1 lit.(b) din Legea Administra]iei publice locale nr. 215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare H O T ~ R ~ { T E: Art. 1 Se aprob` modificarea anexei nr. 1 la Hot`rârea Consiliului Local al municipiului Lupeni nr. 55/2013 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al municipiului Lupeni, dup` cum urmeaz`:

Art. 2 Hot`rârea se va comunica Institu]iei Prefectului Jude]ului Hunedoara în vederea exercit`rii controlului cu privire la legalitate fiind adus` la îndeplinire de c`tre Primarul Municipiului Lupeni [i Biroul Cadastru, Agricultur` iar la cuno[tin]` public` prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. Lupeni, 28 noiembrie 2013 Pre[edinte de [edin]` Contrasemneaz` - SECRETAR ADRIAN - OVIDIU MISARO{I Jr. MARIUS CLAUDIU B~LOI


11

20 decembrie 2013

VREMEA 20 - 26 decembrie 2013 Vineri, 20 decembrie

S<mb`t`, 21 decembrie

Duminic`, 22 decembrie

Luni, 23 decembrie

Mar]i, 24 decembrie

Miercuri, 25 decembrie

Joi, 26 decembrie

-3°C / 9°C |nsorit

-3°C / 6°C Partial \nsorit

-3°C / 7°C |nsorit

0°C / 8°C Mai mult \nsorit

0°C / 7°C |nsorit

-1°C / 8°C Mai mult noros

0°C / 7°C Par]ial noros

Bancul s`pt`m<nii Spre sfâr[itul slujbei de Duminic` preotul întreb`: - Câ]i dintre dumneavoastr` [i-aau iertat du[manii? 80 la sut` au ridicat mâna. Preotul insist` cu întrebarea. To]i r`spund de data asta, cu excep]ia unei b`trânele. - Doamna Nelly…. dvs nu sunte]i dispus` s` v` ierta]i du[manii ? - Eu nu am du[mani, r`spunse

blând. - Doamn` Nelly, asta este foarte ciudat. Câ]i ani ave]i dvs ? - 99 r`spunse. Parohia se ridic` [i aplaud`. - Oh Doamnã Nelly, pute]i veni aici în fa]` s` ne spune]i cum se poate ajunge la 99 de ani f`r` s` ai nici un du[man ? Dulcea Doamn` Nelly veni în fa]`, se îndrept` c`tre enoria[i [i spuse: - Pentru c` au murit deja, to]i nenoroci]ii `ia.

Re]ete de Cr`ciun Rulad` de carne Ingrediente: 750 g carne, 100 g sl`nin`, 1 felie de p<ine, 2 cepe, 2 ou`, 1 linguri]` verdea]`, sare, piper, 1 linguri]` de ulei, ½ lingur` de f`in`, 1 lingur` de untur`. Preparare: Se d` prin ma[in` de tocat, carnea de porc sau de vi]el, \mpreun` cu sl`nina [i o felie groas` de p<ine, \nmuiat` \n lapte [i stoars`. Se adaug` cepele t`iate m`runt [i pr`jite \n untur`, un ou \ntreg [i un g`lbenu[, verdea]` t`iat` m`runt, sare [i un praf de piper. Din aceast` toc`tur` se face un sul gros [i se d` prin f`in`. Albu[ul r`mas se amestec`, f`r` s` fie b`tut spum`, cu o linguri]` de ulei [i un praf de sare. Se unge rulada de carne cu albu[ul [i se d` la cuptor \ntr-o tav` cu untur` fierbinte. Se face un sos de ciuperci [i c<nd rulada este aproape gata se toarn` deasupra [i se las` s` mai dea un clocot \mpreun`. |nainte de a servi, se taie felii. Curcan la cuptor Ingrediente: un curcan, 4 mere, 7 g piper, 20 g boia dulce, 100 g untur`, 50 g sare, 150 ml vin alb, 200 ml ap`. Preparare: Curcanul se cur`]`, se spal`, se freac` cu sare [i boia, se presar` cu piper. |n interiorul curcanului se introduc merele \ntregi, cur`]ate de coaj`.

Untura se tope[te [i c`ldu]` se amestec` cu vin [i ap`. Curcanul se aranjeaz` pe o tav`, o parte din amestecul apa, vinul [i untura se toarn` peste el, restul se p`streaz` [i din 15 \n 15 min se unge curcanul cu acest amestec. Se ]ine la cuptor circa 60-70 min. Se serve[te cu piure de cartofi [i salat`. Cozonac Moldovenesc Ingrediente: ALUAT: 2 kg f`in`, 250g ulei, 350g zah`r, 100g drojdie, 8 g`lbenu[uri, 2 vanilii, 3 linguri]e l`m<ie ras`, 2 linguri]e sare, 500 ml lapte dulce, 500 ml lapte b`tut,1 lingur` margarin`, 1 sticlu]` esen]` rom. UMPLUTURA: 8 albu[uri, zah`r, nuc` m`cinat`, cacao, 1 sticlu]` esen]` rom. Preparare: Se op`re[te f`ina cu pu]in lapte fiert [i se las` s` se r`coreasc`. Se pune un g`lbenu[ de ou, pu]in zah`r apoi drojdia dizolvat` \n lapte c`ldu]. Se las` la crescut maiaua. Maiaua, f`ina, zah`rul dizolvat \n laptele r`mas, sarea dizolvat` \n restul g`lbenu[urilor, laptele b`tut, mirodeniile, uleiul [i margarin`, se fram<nt` foarte bine. Se las` la dospit. Se \ntind foi care se ung cu umplutura ob]inut` astfel: albu[urile b`tute spum` se amestec` cu zah`r, nuc` m`cinat`, cacao, esen]a de rom. Se ruleaz` cozonacii, se ung deasupra cu galbenu[ de ou [i se coc la foc moderat. Se servesc dup` ce s-au r`cit.

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI  Laboratorul de Produc]ie - Cofet`rie Patiserie Str. Lunca (l<ng` S.C. UPSROM [i Fabrica de Tricotaje) DADUCE |N CASELE DUMNEAVOASTR~: CELE MAI GUSTOASE {I DELICIOASE SPECIALIT~}I: Torturi de ciocolat`; Torturi cu fri[c`; Torturi cu fructe; Sortimente diversificate de pr`jituri; Fursecuri; Alune pr`jite; Alte sortimente. D PRELU~M {I ONOR~M ZILNIC COMENZILE PENTRU TOATE OCAZI ILE: Mese festive; Nun]i; Botezuri; Alte evenimente. Telefon secretariat: 0254-5 542472, 0372-7 764439; LABORATOR 315 - 0733-9 960320; DEPOZIT 342 - 0733-9 960319.

HOROSCOP CAPRICORN PLUTON SUB SEMNUL S~GET~TORULUI; \n ansamblu, perioada poate fi caracterizat` ca una nor- Liviu P\r]ac mal`, chiar spre… foarte benefic`. Zi b`ftoas`: vineri. V~RS~TOR SELENA ÎN TRIGON CU CEI TREI GIGAN}I AI SISTEMULUI; traversezi o perioad` \n care intui]ia [i visarea te vor "arunca" din Rai \n Iad! Rela]iile pe care Luna diurn` le realizeaz` cu Neptun (planeta care \]i poate "rav`[i" gândurile, se afla \n semnul t`u) au menirea de a induce atât piste de presentimente benefice (miercuri), c<t [i malefice (sâmb`t`). Zi b`ftoas`: miercuri. PE{TI VENUS SUB SEMNUL {ARPELUI; de[i tu e[ti genul sentimental care analizeaz` totul prin prisma senza]iilor pe care o anumita situa]ie le provoac`, de data aceasta pui in balan]a lucrurile palpabile: faptele, declara]iile, gesturile concrete. Zi b`ftoas`: duminica. BERBEC PLANETA MARTE SUB SEMNUL BERRBECULUI; bucuria ta înseamn` stresul altuia, ceea ce arat` c` nu toata lumea te simpatizeaz`. Nu te l`sa influen]at(`) de criticile sau r`ut`]ile vreunui coleg, pentru ca modul lui de a vorbi este un semn al frustr`rilor sale. Zi b`ftoas`: mar]i. TAUR MERCUR SUB SEMNUL LUI HERACLES; p`rin]ii sau bunicii sunt \n centrul aten]iei, pentru ca au nevoie de prezen]a ta aproape. E[ti mult mai preocupat de soarta lor, de s`n`tatea lor, de confortul lor de zi cu zi, [i fiu sau nepot iubitor cum e[ti, cau]i s` le sari \n ajutor cu tot ce-]i st` ]n putin]`. Zi b`ftoas`: vineri. GEMENI VENUS SUB SEMNUL GEMENILOR; a[teptai altceva de la finalul ac]iunii care se afla acum \n desf`[urare, iar ceea ce se prefigureaz` deja la orizont este motiv de dezam`gire profund` pentru tine. Zi b`ftoas`: miercuri. RAC JUPITER ÎN SEXTIL CU PLANETELE MARTE {I URANUS; ai ajuns la cap`tul unei etape, dar ceea ce r`mâne \n urma este un regret profund. |]i va fi dor de tot ce s-a întâmplat p<n` acum [i faptul c` trebuie s`-]i iei r`mas bun de ceva important pentru confortul t`u psihic, na[te o senza]ie de gol interior. Zi b`ftoas`: luni. LEU HELIOS ÎN TRIGON CU NEPTUN {I SELENA; [eful se îndoie[te de tine, ceea ce poate fi frustrant pentru o fire orgolioas` ca tine, dar trebuie s` recuno[ti c` nu întotdeauna te prezin]i \n cea mai bun` form`. Zi b`ftoas`: sâmb`t`. FECIOARA MERCUR SUB SEMNUL LUI HERACLES; tot timpul e[ti pe drumuri, cu sarcini de rezolvat \n mai multe loca]ii din zon`. Pierzi mult timp cu mijloacele de transport pe care le ai la dispozi]ie, de aceea trebuie s`-]i organizezi foarte bine timpul, ca s` apuci s` treci prin toate aceste locuri conform planului. Zi b`ftoas`: miercuri. BALAN}A PLUTON SUB SEMNUL LIREI; norocul t`u ]ine de talentul t`u \n rela]ionarea cu lumea, pentru c` dac` nu te-ai pricepe atât de bine s` comunici, s` intri \n contact cu oricine [i s`-]i exprimi ideile clar [i concis, nu ai avea acelea[i rezultate. Zi b`ftoas`: vineri. SCORPION MARTE SUB SEMNULPLEIADELOR; traversezi o perioad` cu adev`rat fast`. Exceptând "sincopa" fatidic` de vineri (cuadratura Luna - Luna Neagr`), intervalul va fi unul caracterizat prin seriozitate, metoda, con[tiinciozitate, voin]a canalizat` spre scopuri constructive, autocontrol [i r`bdare \n toate ac]iunile întreprinse. Zi b`ftoas`: duminica. S~GET~TOR NICI UN SEMN ASTRAL FAVORABIL; faza Ultimului P`trar are menirea de a te tensiona excesiv \n ultima zi a s`pt`mânii [i \]i va induce o stare de irascibilitate, mai ales \n dialogurile pe care le vei purta cu persoanele de sex opus. Zi b`ftoas`: joi. Pentru to]i nativii din zodiac |n cuplu, nu vei fi chiar mul]umit(`) de cum decurg lucrurile [i vei avea impresia c` partenerul nu \]i ofer` atât c<t ai merita. Dar, din fericire, este numai o … impresie ! {i înc` ceva: anul 2014 se va afla sub semnul planetei Jupiter. Deci, aten]ie S`get`tori ! Este anul vostru cel bun. Totu[i, oriunde {i oricând, nu uita]i :

Iubi]i-v` c<t mai mult ! …


12

20 decembrie 2013

Colind`torii au ajuns [i la Prim`ria Lupeni Devenit` deja tradi]ie, cu ocazia s`rb`torilor de iarn` în municipiul Lupeni a început în aceast` s`pt`mân` acordarea de pachete cu dulciuri, unde sute de colind`tori de la toate institu]iile de înv`]`mânt, Crucea Ro[ie, brându[i [i pi]`r`ii trec pragul prim`riei pentru a-i colinda pe cei care asigur` destinele municipiului Lupeni. Ca [i în anii trecu]i, pachetele vor con]ine dulciuri [i alte produse alimentare. "Avem datoria de a veni în întâmpinarea copiilor no[tri, acum în prag de s`rb`tori.

Nici cei mici nu s-au l`sat mai prejos [i le-au urat la finalul vizitei: "{i-am venit la prim`rie / Cu o mare bucurie / Cu sorcova din b`trâni / C` noi suntem români buni / Iar la anul când venim, s`n`to[i s` v` g`sim / S-ave]i pace,

s`n`tate / {i podul plin de bucate / R`mâi gazd` s`n`toas` / C-ai primit colinda noastr` / La mul]i ani cu s`n`tate, bucurie, spor în toate / În]elegere,

Continu`m tradi]ia [i ace[tia trebuie s` [tie c` sunt importan]i pentru autoritatea local`. Dac` în timpul anului ne str`duim s` le îmbun`t`]im condi]iile din unit`]ile în care înva]` [i-[i desf`[oar` activit`]ile, acum în preajma s`rb`torilor de iarn` venim în fa]a lor cu aceste daruri, pentru a le aduce un zâmbet pe fe]e [i bucurie în suflete, atât lor cât [i familiilor acestora. Vreau s` mul]umesc doamnelor educatoare [i tuturor cadrelor didactice c` au grij` de dumneavoastr` tot timpul, p`rin]ilor [i bunicilor care v` îmbrac` a[a de frumos [i c` reu[esc s` v` aduc` la gr`dini]`, pentru c` este unul dintre lucrurile cele mai importante din via]`, s` merge]i la gr`dini]` [i apoi la [coal`, pentru c` doamnele educatoare, chinuindu-se cu dumneavoastr`, v` înva]` lucruri frumoase [i ve]i fi cei mai de[tep]i în viitor. {i pentru c` a]i fost cumin]i, Mo[ Cr`ciun a trecut [i pe la prim`rie [i va adus câte un pache]el. V` ur`m un c`lduros La mul]i ani, un sfâr[it de an cât mai frumos, s` ave]i mult` r`bdare [i s`n`tate mult` celor dragi", a transmis colind`torilor primarul municipiului Lu[peni, Cornel Resmeri]`

iubire / Mult noroc [i fericire!". Pre[colarii au fost înso]i]i la prim`rie [i de p`rin]i ori bunici, bli]urile [i camerele de filmat imortalizând un moment unic din via]a acestora, ce are loc doar o dat` pe an, colindatul celor care conduc destinele municipiului Lupeni. Primarul Cornel Resmeri]` a fost asaltat de copii pentru adevar`te [edin]e foto, satisfac]ia c` aduce o raz` de bucurie în inimile celor mici fiind

vizibil` [i pe fa]a primarului lupenean. Colindele (sau colindurile) sunt ni[te cântece tradi]ionale române[ti, anume felicit`ri (ur`ri) de tip epico-liric, având în general între 20 [i 60 de versuri. Colindele sunt legate de obiceiul colindatului, datin` perpetuat` din perioada precre[tin`. Colindele nu trebuie confundate cu cântecele de stea, specifice s`rb`torilor cre[tine de iarn`, [i nici colindatul cu umblatul cu steaua. Colindele se cânt` doar în preajma Cr`ciunului. Unele dintre ele au o sumedenie de variante [i versiuni, potrivit diferitelor regiuni [i graiuri. Ini]ial, colindele aveau o func]iune ritual`, anume aceea de urare pentru fertilitate, rodire [i bel[ug. Acest obicei era legat fie de începutul anului agrar (adic` de venirea prim`verii), fie de sfâr[itul s`u (toamna, la culegerea recoltei). Pe de alt` parte, un scop des întâlnit al colindelor era acela de alungare a spiritelor rele [i de reîntâlnire cu cei pleca]i pe t`râmul cel`lalt. Peste timp, din semnifica]ia ini]ial` a colindelor s-a p`strat doar atmosfera s`rb`toreasc`, de ceremonie, petreceri [i ur`ri. Elena a DRAGOM MIR

Hunedorenii au colindat la Parlament [i pe Patriarhul Daniel În zilele de 16-17 decembrie, Grupul de C`lu[eri din Comun` Romos, Gimnaziale "Dr. Aurel Vlad" Or`[tie, MARIA {TEF~NIE - inspector [colar al`turi de elevii olimpici din municipiul Or`[tie [i de cadrele didactice care general adjunct al Jude]ului Hunedoara, OVIDIU B~LAN - primarul i-au preg`tit, împreun` cu RODICA DIMULESCU - directorul [colii Municipiului Or`[tie, s-au aflat în vizit` la Bucure[ti, într-o excursie care s-a dorit s` fie în acela[i timp folositoare, dar [i o recompens` meritat` pentru efort [i performan]` [colar`. Cu aceast` ocazie, arti[tii din Romos [i elevii au vizitat Palatul Parlamentului României [i au putut admira în cadrul turului prin s`lile impresionantului edificiu, sculpturile monumentale, pardoselile decorative din marmur` [i tavanele dantelate. La Parlament , grupul de hunedoreni a fost întâmpinat de domnul deputat Lauren]iu Nistor [i de doamna deputat Natalia Intotero. De la Palatul Parlamentului, grupul s-a îndreptat spre Patriarhia Român`, unde hunedorenii au avut privilegiul cu totul special de a fi primi]i de Preafericitul P`rinte Daniel, Patriarhul României. Fiind [i ziua de cinstire a Sfântului Proroc Daniel, C`lu[erii din Romos au ]inut s` îl ureze pe Preafericitul P`rinte Daniel din partea tuturor hunedorenilor în pas de dans cump`nit [i cu strig`turi, ca în Ardeal. Ultima oprire a fost la Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii unde elevii olimpici au fost primi]i de c`tre Gigel Paraschiv, secretar de stat, care i-a felicitat [i le-a înmânat mici cadouri de s`rb`tori din partea institu]iei, mul]umindu-le elevilor olimpici pentru rezultatele deosebite ob]inute la înv`]`tur` [i purtare.(M.S.)

Ziar 698  
Ziar 698  
Advertisement