Page 1

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Anul XIV Num`rul 683

6 septembrie 2013 z 12 pagini z Pre]: 1 RON S`pt`m<nal de informa]ie, anchete [i atitudine

www.valeajiuluipress.com

Zilele ora[ului Uricani cu evaziune fiscal` [i playback Na[terea Maicii Domnului - Sf<nt` M`rie Mic` Pe 8 septembrie se s`rb`tore[te Na[terea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mic`, cea care a fost f`r` de p`cat [i a n`scut din trupul sau pe Fiul lui Dumnezeu, fiind preacinstit` de ortodoc[i ca cea dintâi [i cea mai mare dintre sfin]i. Sfânta Fecioar` Maria s-a n`scut în Nazaretul Galileii din p`rin]ii Ioachim [i Ana, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, deoarece ace[tia erau sterpi [i la o vârst` înaintat`. Cu toate c` se tr`geau din neam ales, erau înst`ri]i [i îl iubeau pe Dumnezeu, cei doi erau batjocori]i de oamenii care îi considerau blestema]i datorit` faptului c` nu aveau copii, de aceea cei doi hot`r`sc s` se retrag` în post [i rug`ciune, sperând ca Domnul le va d`rui [i lor un prunc. Nu a trecut mult timp [i rug`ciunile lor au fost ascultate, na[terea Fecioarei Maria fiind vestit` de îngerul Gavriil care li se arat`, pe rând, celor doi so]i. |n continuare, ace[tia î[i ]in promisiunea de a-[i închina pruncul Domnului, astfel c` la vârsta de trei ani Fecioara Maria este dus` la Templu, unde va r`mâne pân` la vârsta de nou` ani. A[a cum Duhul Sfânt s-a pogorât asupra Anei pentru a da na[tere Sfintei Fecioare Maria, tot a[a s-a pogor<t [i asupra Mariei, din a c`rei pantece s-a n`scut Mântuitorul nostru Iisus. S`rb`toarea Na[terii Maicii Domnului marcheaz` hotarul astronomic dintre var` [i toamn`. B`trânii spun c` în aceast` zi rândunelele pleac` spre zonele calde, insectele încep s` se ascund` în p`mânt, iar frigul î[i face sim]it` prezen]a. De aici [i spusa: "O trecut Sânt`m`rie, leapad` [i p`l`rie!" Este vremea în care se desf`[oar` diferite târguri [i iarmaroace. Din aceast` zi se încep unele activit`]i practice specifice: culegerea unor fructe [i plante medicinale, b`tutul nucilor, recoltarea ogoarelor, culesul viilor, sem`natul cerealelor de toamn`. Fecioara Maria este cea mai îndr`git` divinitate feminin` a Panteonului românesc, invocat` [i ast`zi de fete pentru gr`birea cas`toriei, de femei pentru u[urarea na[terii, de p`gubi]i pentru prinderea ho]ilor, de descânta`toare pentru vindecarea bolilor etc. Ea are tras`turile N`scatoarei, a Marii Zei]e neolitice, invocat` în momentele de grea

cumpan` ale omului. În basme ajuta eroinele s` ias` din impas, dar le pedepse[te cu asprime când îi încalc` ordinele, vindec` boli grele, red` vederea fiicei orbite de mama vitreg`, înzestreaz` fecioara vrednic` [i ascult`toare [i o c`s`toreste cu fiul de împ`rat etc. În unele tradi]ii, Maica Domnului, adesea identificat` cu astrul nop]ii, Luna, sau cu P`mântul, se roag` de Dumnezeu s` nu pr`p`deasc` lumea, s` nu izgoneasc` vânturile cu avantajele care le aduc acestea oamenilor.


2

6 septembrie 2013

|n aten]ia popula]iei, se schimb` din nou contoarele

|ncepe din nou distribu]ia de ajutoare primite de la UE

|n urm`toarea perioad` de timp, echipe de electricieni vor schimba toate aparatele de m`sur` din apartamente. Aceste noi contoare vor ar`ta consumul de curent în timp real sau la cât se ridic` valoarea facturii, dar [i dac` s-au dep`[it de exemplu, limitele de tensiune. Conform reglemet`rilor europene, to]i consumatorii de energie din ]ar` vor trebui s` aib` montate astfel de contoare inteligente. Se va monitoriza în timp real consumul [i costurile, precum [i transmiterea acestor date c`tre furnizor. Utilizatorii vor putea s` [tie care este valoarea facturii [i când este mai ieftin s` foloseasc` un anumit echipament electrocasnic. Un astfel de contor inteligent cost` în jur de 140 de euro, bani ce vor fi recupera]i ulterior prin tariful de distribu]ie.(E.D.)

{i anul acesta, Uniunea European` va oferi ajutoare alimentare hunedorenilor afla]i în categoriile defavorizate. Distribu]ia acestora va începe din luna septembrie [i vor fi distribuite prin intermediul Consiliului Jude]ean Hunedoara, prim`riilor din jude]. Conform statisticii, în Valea Jiului exist` deja aproximativ 15.000 de beneficiari, dar num`rul acestora s-ar putea s` creasc`, având în vedere varia]ia num`rului de [omeri. Fiecare beneficiar de ajutoare europene va primi anul acesta câte 17 kg de f`in`, 9 kilograme de m`lai, cinci litri de ulei, patru kilograme de zah`r, 0,8 kg de ro[ii în suc propriu, 0,4 kg de zacusc`, 0,250 kg de miere, 0,300 carne de porc conservat`. APIA Hunedoara este institu]ia public` reponsabil` de implementarea programului PEAD. În cadrul planului anual de distribu]ie pentru 2013, potrivit regulamentului U.E. 1020/2013 de adoptare a planului de repartizare c`tre statele membre a resusrelor imputabile exerci]iului bugetar 2013 pentru furnizarea de alimente din stocurile de interven]ie pentru persoanele cele mai defavorizate din U.E. [i de derogare de la anumite dispozi]ii din Regulamentul U.E. 807/2011, cunatumul total al resurselor financiare alocate statului român este de 55.880.716 euro. |n categoria persoanelor defavorizate, întrept`]ite s` primeasc` acest ajutor european se reg`sesc persoanele singure care un venit minim garantat stabilit [i primesc ajutor social, [omerii, pensionarii din sistemul public ale c`ror venituri sunt sub 400 de lei pe lun`, persoanele cu handicap grav [i accentuat, neinstitu]ionalizate, atât adul]i cât [i copii, veteranii [i v`duvele de r`zboi, persecuta]ii politic, eroii martiri ai Revolu]iei. (E.D.)

Cardul de s`n`tate nu va mai fi distribuit de medicii de familie Având în vedere scandalul iscat de medicii de familie, Eugen Nicol`escu, ministrul S`n`t`]ii a declarat c` "distribuirea cardurilor na]ionale de s`n`tate prin intermediul medicilor de familie este cea mai proast` solu]ie". Acesta a precizat c`, pân` în data de 15 septembrie va abroga aceast` prevederie [i împreun` cu speciali[tii din minister trebuie s` gândeasc` o nou` modalitate de distribuire a acestora. Conform noilor variante, românii s-ar putea s`-[i primeasc` cardurile de s`n`tate prin intermediul prim`riilor, a serviciilor de eviden]` a persoanei, a caselor de asigur`ri ori prin po[t`.(E.D.)

Vor avea modele unice de acte

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, toate certificatele de na[tere, cele de c`s`torie, de deces ori cazierele judiciare vor avea acela[i format pe tot teritoriul Uniunii Europene. Actele vor fi disponibile [i pe internet pentru a fi accesate de orice institu]ie care are nevoie de ele. Vor disp`rea astfel confuziile [i nu se vor mai putea face mân`rii nici la alegerile viitoare, mor]ii disp`rând de pe listele electorale. "Ca s` elimin`m costurile traducerilor legalizate vom oferi formulare europene op]ionale pentru cele mai utilizate documente cum sunt certificatele de na[tere, deces, c`s`torie sau statut legal. Ele vor fi deja traduse în toate limbile Uniunii, iar cet`]enii [i companiile sunt liberi s` le cear` de la autorit`]ile locale", a precizat Viviane Reding, vicepre[edintele Uniunii Europene. (E.D.)

Poli]ia, la datorie pentru protec]ia elevilor Ministrul de Interne a solicitat în cadrul unei videoconferin]e tuturor inspectoratelor jude]ene de poli]ie s` ia m`surile necesare pentru ca noul an [colar s` se desf`[oare în siguran]`. În contextul începerii anului [colar la data de 16 septembrie, s-a solicitat luarea m`surilor specifice care s` conduc` la îmbun`t`]irea climatului de siguran]` în incinta [i zona adiacent` unit`]ilor de înv`]`mânt preuniversitar. În acest sens, a dispus ca patrulele de poli]ie s` fie prezente în zona [colilor. Fiecare unitate de înv`]`mânt va fi inclus` în itinerariile de patrulare auto [i pedestre ale poli]iei. De asemenea, la fiecare [coal` vor fi afi[ate datele de contact ale poli]istului de proximitate, pentru o mai bun` comunicare. Echipajele de poli]ie vor fi prezente, zilnic, în zona intr`rilor

în [coli, în intervalele orare în care se efectueaz` intrarea [i ie[irea de la cursuri a elevilor. De asemenea, a solicitat supravegherea în permanen]` a traseelor de deplasare a elevilor. Întrucât multe unit`]i [colare de]in terenuri de sport care sunt frecventate de un num`r mare de copii, se vor efectua patrul`ri în zona [colilor [i când elevii nu au cursuri. {eful Poli]iei Române a solicitat identificarea [i controlarea tuturor unit`]ilor economice din zona adiacent` unit`]ilor de înv`]`mânt cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994 privind unele m`suri pentru asigurarea condi]iilor de dezvoltare fizic` [i moral` a elevilor [i studen]ilor.

Publica]ie editat` de ARIVA MEDIA Director: Andrei VLAD (0723-279956)

Anchete:

Investiga]ii, monden: Elena DRAGOMIR

Tehnoredactare: Dana MATEI

Andrei DUMITRU Ella SCHREIBER Angella DUMITRA{CU

2066 - 8767

Adresa redac]iei: Petro[ani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, et. 2, cam. 5

www.valeajiuluipress.com E-mail: valeajiului@yahoo.com

Telefoanele redac]iei:

valeajiului@yahoo.com

Sport - Cultur` Loredana JUGLEA Maria SZABO Liviu P|R}AC (0724-9 915933)

0723 - 279956; 0720-995509

Tiparul executat la tipografia SC GARAMOND SA


6 septembrie 2013

3

Zilele ora[ului Uricani cu evaziune fiscal` [i playback În lumea afacerilor pe banii publici func]ioneaz` cutume care asociaz` "tunurile" date banului public [i prin organizarea a[a ziselor "zile ale ora[elor", prilej cu care se spal` banii negri, evaziunea fiscal` fiind la ordinea zilei, mare parte din bani întorcându-se în buzunarul organizatorilor. Pentru organizarea Zilelor Ora[ului Uricani s-au alocat din bugetul local peste un miliard de lei, cea mai parte din ace[ti bani fiind folosi]i pentru plata arti[tilor. |n ce prive[te presta]ia acestora, cei care au fost prezen]i la cele trei zile de spectacol au spus c` aceasta nu s-a ridicat la nivelul edi]iilor anterioare, 80% dintre ei f`când playback, din cauza sonoriz`rii proaste puse la dispozi]ie de organizatori, ace[tia fiind r`spl`ti]i cu huiduieli [i fluier`turi la scena deschis`. Din informa]iile primite chiar de la comercian]i, ace[tia au trebuit s` cotizeze cu sume între 300, 1000 [i pân` la 2500 lei, în func]ie de activitatea comercial` desf`[urat`. Foarte pu]ini dintre ei au primit chitan]e fiscale, iar pre]urile oferite cump`r`torilor au fost [i ele pe m`sura cotiza]iilor, acestea fluctu<nd \n func]ie de afluxul de cump`r`tori. "Am pl`tit 6 lei pe 100 de grame de frig`rui [i pân` la patru lei pe o bere. Au avut pre]uri exorbitante", au declarat mai mul]i cump`r`tori. Al]ii au spus c` o parte din produse li s-au p`rut vechi [i chiar cu gusturi dubioase. Pân` [i banalul porumb fiert s-a vândut la pre]uri destul de mari, marea majoritate a comercian]ilor apar]inând unei minorit`]i na]ionale care, în cele trei zile cât au durat Zilele Ora[ului Uricani nu au eliberat nicio chitan]` fiscal`. S-a vândut orice, de la banala turt` dulce pân` la produse alimentare care, dac` erau supuse unor controale mai riguroase, cu siguran]` erau retrase de pe pia]`. Se pare c` nici comercian]ii care desf`[oar` activit`]i economice în ora[ul Uricani nu au sc`pat de vizita unora care au ob]inut dona]ii pentru plata unor arti[ti, câ[tig`torilor de la competi]iile sportive sau pentru premierea copiilor care au urcat pe scen`. Petric` Mâ]u Stoian l-a ridicat în sl`vi pe primarul D`nu] Buh`escu, iar Rodica Pascal Cojoc`ri]a s-a enervat pe scen` din cauza condi]iilor tehnice proaste. Membrii forma]iei "Semnal M" au afirmat c`, din cauza organizatorilor presta]ia lor nu s-a ridicat la nivelul pe care [i l-au dorit. Toate nemul]umirile au fost compensate de mesele îmbel[ugate la care au participat to]i acoli]ii primarului.Competi]iile sportive, organizate de-a lungul desf`[ur`rii zilelor ora[ului au salvat imaginea administra]iei locale, dar [i aici au ap`rut incidente care ar trebui s` dea de gândit oamenilor legii, dar din p`cate au închis ochii pentru a nu se isca un nou scandal mediatic. La competi]ia de [ah, pensionarii s-au retras rând pe rând pentru a face loc apropia]ilor celor care conduc administra]ia public` local`, ace[tia spunând c` s-a ajuns pân` la a se arunca cu piesele pe jos [i de a se arunca cu apelative demne de u[a cortului din cauz` c` mul]i erau euforici. De-a lungul celor trei zile, poate din cauza oboselii mi s-a p`rut c` aud vorbindu-se în alte limbi la Uricani [i credeam c` sunt la vreo serbare din India. Nu am v`zut niciun organ de

Re]et` de succes Cum s` devii superbogat la rom<nica? Mul]i petro[eneni cu bun sim] se \ntreab` cum este posibil ca \ntr-un interval de timp relativ scurt, s` devii unul dintre cei mai boga]i cet`]eni ai zonei, cu terenuri f`r` num`r [i loca]ii de succes \n buricele t<rgului. Pe Google sunt postate mai multe re]ete, dar reporterii no[tri au descoperit una original`, made in Valea Jiului. Ingredientele de baz` ar fi, s` te cheme Siminel Iordache, s` fi f`cut facultatea \naintea bacalaurealului, s` te pricepi la “comas`ri” de terenuri sau, cel pu]in s` cuno[ti pe cineva care se pricepe [i, mai ales, s` ai pile la Ierusalim. Dac` toate acestea sunt asezonate [i cu niscai sustragere de ap` din re]eaua public` [i evaziune fiscal` prin neeliberarea bonurilor de cas` pentru clien]ii stabilimentelor pe care le de]ii, succesul este garantat. Un exemplu concludent este faptul c` la barul pe care firma lui Siminel Iordache \l de]ine la parterul magazinului Jiul nu se elibereaz` bonuri fiscale, nici m`car la cererea clientului. Dup` lungi insisten]e, redactorul nostru a primit ni[te h<rtii care nu seam`n` deloc a bonuri fiscale. Motivul, este stricat` casa de

control [i fiecare dintre comercian]i [i-au f`cut de cap a[a cum au vrut, pre]urile modificându-se de la o zi la alta. Se [tie c` la finalul manifest`rilor se trage linie [i se împarte pinca r`mas` între organizatori [i edilii ora[ului, care, cu siguran]`, trebuie s`-[i pun` bani de buzunar pentru deplasarea peste ocean, deja anun]at` [i pe care o a[teapt` cu interes deosebit. Cert este c` popula]ia orasului Uricani precum [i cei care au dorit s` participe la Zilele ora[ului Uricani le-au catalogat ca nereu[ite, fiind cea mai proast` edi]ie orga-

nizat` pân` în prezent. “S-au aruncat banii pe apa sâmbetei, arti[tii au fost sub orice critic`, nu s-a auzit nimic pe scen` [i mul]i dintre arti[tii care au participat în spectacole s-au declarat nemul]umi]i de condi]iile tehnice oferite. Calitatea nu a mai primat ca anii trecu]i, iar ceea ce s-a colectat de la comercian]i cu siguran]` s-au întors în buzunarul ale[ilor locali", au ]inut s` declare consilierii locali care sunt incomozi primarului D`nu] Buh`escu. Dac` bila neagr` trebuie acordat` administra]iei publice locale pentru cea mai proast` dintre edi]iile Zilelor Ora[ului organizate pân` în prezent, bila alb` trebuie s` o primeasc` organele care au asigurat lini[tea [i siguran]a public`, ce [i-au f`cut pe deplin datoria, micilor arti[ti din Uricani, care au atras deliciul publicului, ori sportivilor care [i-au meritat premiile [i pentru care au muncit din plin, chiar dac` ele au constat în diplome sau sume derizorii de bani. Anggella DU UMIT TRA{CU U marcat. Se p o a t e \nt<mpla [i asta, dar la barul lui Siminel casa este tot timpul stricat`. Iat` cum arat` a[azisele “bonuri de cas`” eliberate de chelneri]` \n zilele de 4 [i 5 septembrie a.c., dup` \ndelungi parlament`ri. Cu siguran]` domnii de la Gard` sau Poli]ia economic` au alt` p`rere dar nu au “cojones” s` se bage \n must`ria lui Siminel Iordache. Chiar dac` re]eta este verificat`, pe cei care nu au rude la Ierusalim i-am sf`tui s` nu \ncerce pentru c` s-ar putea arde.


4

6 septembrie 2013

Simota [i Litera r`m<n \n arest

Alin Simota r`mâne în arest preventiv, Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie respingând recursul formulat de omul de afaceri petro[`nean la sentin]a pronun]at` de Curtea de Apel Alba. Tot în arest preventiv au r`mas [i ceilal]i trei b`rba]i aresta]i de instan]` în lotul Simota, adic` Ioan Moldovan, Florin Muntean [i Mircea Varodi. Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins ca nefondate recursurile celor patru persoane acuzate de infrac]iuni cu violen]`. Cristian Litera nu a atacat cu recurs sentin]a de la Alba. Cei cinci membri ai grup`rii infrac]ionale Litera-Simota r`mân astfel în arest preventiv, printre ace[tia num`rându-se [i petro[`neanul Alin Simota [i fostul bodyguard al acestuia, Cristian Litera. Cei cinci sunt cerceta]i în stare de arest preventiv, fiind acuza]i de procurorii DIICOT c` au f`cut parte dintr-o grupare specializat` în comiterea de [antaje asupra unor oameni de afaceri locali, c`m`t`rie [i în[el`ciune. Gruparea ac]iona în principal pe raza jude]ului Hunedoara. Alin Simota, este considerat de procurorii DIICOT liderul unei grup`ri infrac]ionale deosebit de violent`, specializat` în [antaj, c`m`t`rie [i în[el`ciune ce a activat în perioada 2007-începutul anului 2011, iar procurorii DIICOT spuneau c` Simota era cel care trasa ordinele, iar Litera executa. Printre victimele lui Simota se num`r` [i fostul consilier PDL de la Petro[ani, Paul

Gherasim, cel care a fost b`tut cu bestialitate la finele anului 2008. Litera este [i el considerat liderul unei grup`ri infrac]ionale, acesta fiind arestat cu aproximativ o lun` înaintea lui Alin Simota, pentru infrac]iuni de c`m`t`rie, [antaj, în[el`ciune cu concesin]e deosebit de grave [i trafic de persoane comise în cursul anului 2011. Procurorii au extins urm`rirea penal` pentru Simota [i alte persoane ulterior arest`rii so]ilor Litera. M.M.

Comitet de Dezvoltare Socio-Economic la Uricani În cadrul ultimei [edinte de consiliu, consilierii locali ai ora[ului Uricani au aprobat componen]a Comitetului de Dezvoltare Socio Economic` a ora[ului Uricani, care vor participa la elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare a ora[ului pentru perioada anilor 2014-2020. Din comisie fac parte: D`nu] Buh`escu, Corneliu Braia, Florina Markus, Viorel Mih`ilescu, Cristian Fren], Silvia Urloiu, Alenka Gal, Zita Nagy, D`nu] Mocanu, Daniel B`escu, Ariuka F`ga[, Daniela Laz`r, Cristian Dinea, Clipici Gheorghe, Vasile P`tr`[coiu, Liliana Cure[, Petrache Cre]u, Ionel N`drag, Claudiu Nedelcu, Nicolae Sanda, Sorin Fedele[ [i Violeta Asavinei. Unii consilieri locali au reclamat faptul c` din comisie fac parte doar apropia]ii primarului spunând c` "sper` ca noua strategie pentru perioada anilor care urmeaz` s` cuprind` toate problemele stringente ale ora[ului, iar proiectele care urmeaz` a se derula s` vizeze întreaga popula]ie [i nu doar apropia]ii primarului [i echipei sale". Aceast` comisie va avea ca [i obiective ini]ierea [i dezvoltarea unor rela]ii permanente cu cet`]eni, organizarea de focus grupuri cu cet`]enii, discu]ii individuale [i colective cu ace[tia pentru a se afla care sunt priorit`]ile acestora. Totodat`, membrii comisiei au obliga]ia de a promova viitorul plan, atât la nivel local, jude]ean [i na]ional, în vederea integr`rii lui în planurile de dezvoltare jude]ene [i regionale. "Planul strategic pentru perioada anilor 2014-2020 se va elabora în urma discu]iilor care vor avea în cadrul CIL-urilor de pe zonele ora[ului Uricani [i împreun` vom încerca s` facem tot ceea ce este mai bun pentru locuitorii no[tri", a spus primarul ora[ului în cadrul [edin]ei de consiliu. Au urmat discu]ii contradictorii pe marginea noului plan strategic de dezvoltare, ajungânduse din nou la apelative injurioase de o parte [i de alta, taberele aflate în conflict nerenun]ând la orgolii. Ar fi fost bine ca popula]ia s` fi fost interesat` de soarta localit`]ii [i s` participe la [edin]a de consiliu pentru a afla în ce morcirl` se D.) scald` ale[ii locali în care [i-au pus atâta încredere, la alegerile locale. (E.D

F`r` venit \n completare pentru disponibiliza]ii din minerit Venittului lunar de complettare acorddatt disponibiliza]ilor va fi primitt doar de angaja]ii disponibiliza]i din anumitte societt`]i. Orddonan]a guvernului se aplic` societt`]ilor care, cel pu]in în Valea Jiului, se afl` în lichiddare [i nu mai au niciun salariatt, iar cei care vor fi da]i afar` din mineritt nu vor beneficia de venittul în complettare. Legea se aplic` CNH H-uului, Cittaddinului, Goscomlocului sau Eddil Therma. În acestte conddi]ii, Guvernul spune c` d`, dar de faptt nu d`, penttru c` nu are cui. Statul va pl`ti venitul lunar de completare doar pentru disponibiliza]ii din anumite companii "din cadrul operatorilor economici reclasifica]i în sectorul administra]iei publice", conform listei publicate de c`tre Institutul Na]ional de Statistic` (INS). A[a arat` ultimul act normativ aprobat în [edin]a de Guvern de s`pt`mâna trecut`. Ceea ce nu [tie mult` lume este îns` c` lista INS cuprinde societ`]i care nu mai au niciun angajat. Adic` se afl` în faliment, isolven]`, lichidare, cum e cazul operatorilor economici din Valea Jiului stipula]i în aceast` list`. În proiectul de ordonan]` lansat de în dezbatere public` de Ministerul Finan]elor era propus ca aceast` m`sur` de protec]ie social` s` fie acordat` persoanelor disponibilizate din companii de stat al c`ror plan de disponibilizare prevede concedierea colectiv` a unui num`r mai mare de 1.000 salaria]i, dar Guvernul a decis s` introduc` un alt criteriu [i anume lista INS a operatorilor economici reclasifica]i în sectorul administra]iei publice. Pe aceast` list` nu figureaz` îns` toate companiile de stat, ci doar o parte dintre acestea. Astfel, pe lista companiilor din administra]ia public` central` figureaz` doar Compania Na]ional` a Huilei (CNH), Compania Na]ional` de Autostr`zi [i Drumuri Na]ionale (CNADNR), Radionav Constan]a, Metrorex, Administra]ia Fluvial` a Dun`rii de Jos Gala]i, Aeroportul Mihail Kog`lniceanu Constan]a,

Membru CA la Complexul Energetic Hunedoara:

Aproape 13.000 de lei \n c<teva luni Calitatea de membru în Consiliile de Administra]ie [i Adun`rile Generale ale Ac]ionarilor în companiile de stat se dovede[te a fi o afacere mult mai bun` decât serviciul propriu-zis. O dovede[te Angelica Bobe, reprezentant al Ministerului Economiei în CA al Complexului Energetic Hunedoara. Consilierul superior din cadrul MEC a ob]inut, potrivit declara]iei de avere, care se bate cap în cap cu cea de interese, doar de la CEH 12.993 lei. De men]ionat c` structura energetic` hunedorean` func]ioneaz` numai din toamna anului trecut [i c` reprezentantul ministerului mai este membru în AGA, CA sau comisii de negociere constituite la nivelul altor societ`]i cu capital majoritar de stat. Cartea de munc` este la Ministerul Economiei, îns` în majoritatea timpului, dup` num`rul de consilii [i comisii din care face parte, Angelica Bobe, pare a fi numai pe drumuri. Doar de la Complexul Energetic Hunedoara unde este membru în Consiliul de Adminsitra]ie [i în comisia de negociere, aceasta a încasat 12.993 lei, în condi]iile în care de la locul oficial de munc` a ob]inut doar 19.841 lei. De la Regia Autonom` pentru activit`]i Nucleare unde este membru CA, Bobe a încasat 282 lei, de la Termoelectrica Bucure[ti - unde este membru AGA [i reprezentantul ministerului în comisia de negociere GBF Br`ila- consilierul a mai luat 11.749 lei. Ca [i reprezentant al Ministerului Economiei în CA al Electrica Distribu]ie Nord, Angelica Bobe a mai primit 53.165 lei, de la SMART SA ca [i reprezentant AGA -235 lei, iar de la CA al Hidroserv Slatina alte 564 lei. Datele din declara]ia de avere se bat îns` cap în cap cu cele trecute în declara]ia de interese. Potrivit ultimului act men]ionat, din postura de membru CA la Hidroserv Slatina, Bobe a primit 47 lei la fel ca [i membru AGA la Termoelectrica Bucure[ti, în timp ce, ca [i membru CA la CEH, a încasat 2715 lei.

Societatea Na]ional` a C`rbunelui, CFR C`l`tori, CFR SA, Interven]ii Feroviare, CFR Ferry-Boat, Termoelectrica, Terom, Nicolina, Sanevit, Petromin, Romarm, Uzina Mecanic` Cugir, Uzina Mecanic` Or`[tie, Uzina Automecanic` Moreni, Construc]ii Aeronautice Ghimbav, Avioane Craiova, [antierul Naval Mangalia, Electrificare CFR, Societatea Feroviar` de Turism, Administra]ia Canalelor Navigabile, Plafar. Din categoria companiilor din administra]ia public` local` fac parte, printre alte societ`]i de gospod`rire local` din ]ar`, Acvacalor Brad, Citadin Aninoasa, Edil Therma Vulcan, Goscomloc Uricani, Universal Edil Lupeni, Termoficare Petro[ani, Prim Hunedoara, Transcom Hunedoara. Citadin Aninoasa nu mai func]ioneaz`, potrivit reprezentan]ilor prim`riei, "cel pu]in din 2010". "Dac` nu mai func]ioneaz`, nu are nici angaja]i. Prim`ria Aninoasa e asociat` cu Pregotermul (societatea de salubrizare a municipiului Vulcan-n.r.)", spun reprezentan]ii Prim`riei Aninoasa. {i la Edil Therma Vulcan situa]ia este asem`n`torare, în locul defunctei societ`]ii fiind înfiin]at` o alta nou`. {i, pe acela[i calapod se deruleaz` lucrurile [i la Compania Na]ional` a Huilei. Aceasta a intrat în lichidare dup` ce din ve[nicul datornic la bugetul de stat s-au desprins prima dat` minele neviabile (cu tot cu angaja]i) [i mai apoi cele viabile, formându-se dou` societ`]i noi. De la momentul în care a r`mas f`r` active [i f`r` angaja]i, CNH a ie[it [i de sub administrare special`, acum fiind în procedura de lichidare. În ultimii zece ani, înc` din 2003, angaja]ii disponibiliza]i din companiile de stat au beneficiat de un venit de completare acordat pân` la doi ani, în func]ie de vechimea în munc`, având astfel din partea statului un sprijin financiar pân` la g`sirea unui nou loc de munc`.(M.M.)


6 septembrie 2013

5

Imaginea s`r`ciei: Colonia de la Iscroni nu va fi mutat` prea cur<nd O alt` iarn` va trece în acela[i looc peste roomii care loocuiesc în Aninooasa, la margginea DN 66A. Printre c`ppi]e de fân, coote]e, WC-uuri [i animale au loocuin]ele mai multe familii de roomi. Casele de cooloonie mai au pu]in [i se d`r`m`, dar repprezzentan]ii Prim`riei Aninooasa au spperan]e c` bloocul în care ar trebbui s` fie mutate aceste familii va primi finan]are [i va fi realizzat. De prin 2008 [i pân` în 2013, primarii [i cei care au condus Aninoasa s-au rezumat numai la vorbe, pentru c` nu au reu[it s` conving` Guvernul s` acorde banii necesari pentru construc]ia blocului în care s` fie muta]i romii de la Iscroni. Viceprimarul ora[ului Aninoasa, Adrian Albescu, sus]ine c` proiectul blocului este înc` "în plan". "Avem proiect pentru un bloc social cu 60 de unit`]i locative. Se a[teapt` finan]area. În principiu eu cred c` acest bloc poate fi realizat. Avem proiectul, avem tot ce ne trebuie pentru el, ne mai trebuie doar banii. Asta depinde de situa]ia economic` a ]`rii", a spus viceprimarul. Blocul are studiu de fezabilitate, dar [i proiect tehnic. Numai bani nu sunt, de[i despre acest bloc se vorbe[te de mai bine de cinci ani. Reprezentan]ii administra]iei locale de la Aninoasa declarau, de-a lungul timpului, ba c` s-au primit 5.000 de lei pentru organizarea licita]iei, ba c` se vor aloca 11 milioane de lei pentru începerea lucr`rilor. În ciuda declara]iilor, la Aninoasa nu a început înc` nici m`car procedura de licita]ie pentru desemnarea unui constructor. Investi]ia nu a început nici în parteneriat public-privat, nici pe fonduri europene, nici pe fonduri rambursabile. De o investi]ie a prim`riei nici nu poate fi vorba, întrucât administra]ia local` este singura din ]ar` care a declarat insolven]a. În pofida declara]iilor celor care au condus prim`ria, situa]ia romilor a r`mas îns` aceea[i. Beneficiari de ajutoare sociale, oamenii locuiesc în case de colonie ce stau s` se d`râme [i împart cele câtea sute de metri

p`tra]i pe care sunt amplasate pavilioanele cu animalele. Totu[i, pentru blocul de locuin]e social statul a pl`tit pe pu]in 20 de mii de euro pentru evaluarea proiectului "Construc]ie bloc de locuin]e sociale Aninoasa". Banii au fost aloca]i în 2007, iar studiul care a costat 19.450 euro, f`r` TVA, a fost finalizat în anul 2008. Proiectul prevedea construc]ia unui imobil de locuin]e sociale. Blocul urma s` aib` 60 de apartamente cu dou` camere [i trei pavilioane, urmând ca pe fiecare scar` s` fie câte 20 de apartamente. Cei de la Metro ar fi dorit s`-[i deschid` un magazin pe terenul pe care e amplasat` colonia. Îns` cum Prim`ria Aninoasa nu are unde s`-i mute pe romi, se pierde o investi]ie de zeci de mii de euro [i generatoare de locuri de munc`. Nu de alta, dar la Aninoasa oricum investitorii sunt o "specie" rar`.(M.M.)

Masoni, dar s` [tim [i noi Fra]ii se sprijin` necondi]ionat \ntre ei. Aceasta este stipulat` \n statutul masoneriei [i niciun frate nu se poate abate f`r` riscul de a fi "ars \ntre coloane". Nu de multe ori, simplii muritori au r`mas nedumeri]i cum se poate ca \ntr-un proces \n care toate dovezile erau de partea lor, c<[tiga oponentul. Simplu. De multe ori, "oponentul" era frate de [or]ule] cu procurorul sau judec`torul, iar \n timpul procesului sau la audieri \ncepea s`-l str<ng` cravata. Fratele judec`tor sau procuror pricepea imediat cu cine are de-a face [i se comporta adecvat, \n spiritul directivei "fra]ii se sprijin` necondi]ionat \ntre ei". Magistra]i masoni? Da, dar cu declararea apartenen]ei |n [edin]a din 20 august, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a discutat din nou problema magistra]ilor masoni. CSM are de furc` tot mai intens cu acest subiect, dup` ce \n 2006 Inspec]ia Judiciar` a aceluia[i organism a stabilit ca apartenen]a la o organiza]ie masonic` nu este incompatibil` cu calitatea de judecator sau procuror. La acea dat`, punctul de vedere a venit \n urma solicit`rii unui jurnalist. Spre deosebire de acel punct de vedere, anul acesta s-au f`cut c<teva precizari privind o posibil` apartenen]` de acest gen, ca urmare a unei solicit`ri venite din partea pre[edintelui Comitetului de conducere interimar` a

Partidului Na]ional }`r`nesc Cre[tin Democrat. |n aprilie anul acesta, Comisia nr.2 Eficientizarea activit`]ii CSM [i a institu]iilor coordonate, parteneriatul cu institu]iile interne [i societatea civil`, a discutat nota Direc]iei legislatie, documentare [i contencios privind posibilitatea magistra]ilor de a fi masoni. |n u r m a discu]iilor de la acea dat`, s-a stabilit cu majoritate de voturi c` func]ia de procuror sau judec`tor nu

are cum s` fie \n discordan]` cu apartenen]a la masonerie. - un magistrat nu poate face parte din asocia]ii secrete, interzise de art 40 alin 4 din Constitu]ie. Dac` o asocia]ie \nregistrat` legal cu un scop, func]ioneaz` \n fapt ca o asocia]ie secret`, av<nd alte scopuri dec<t cel declarat, acest fapt trebuie dovedit \n fiecare caz \n parte, neput<nd fi prezumat. - judec`torii [i procurorii au obliga]ia de a completa \n cadrul declara]iei de interese calitatea de membru \n asocia]ii, funda]ii sau alte organiza]ii neguvernamentale, inclusiv cele masonice". Dac` \n ceea ce prive[te alte declara]ii privind apartenen]a la anumite organiza]ii sau asocia]ii lucrurile sunt mai simple, \n ceea ce prive[te masoneria va fi greu de stabilit cine minte [i cine nu. Aceasta pentru c`, de[i masonii \[i pot divulga propria apartenen]`, nu au voie sub nici o form` s` \[i desconspire "fra]ii". Din fericire, pentru Judec`toria [i Parchetul Petro[ani de]inem suficiente informa]ii pentru a-i prinde cu ocaua mic` pe cei care au [or]ule] dar nu declar`. Normal ar fi ca to]i cei care de]in func]ii publice s` fie obliga]i s`[i declare apartenen]a la asemenea societ`]i secrete s` [tie [i poporanu de unde i se trage. S` nu se mai mire c` unii sunt trata]i ‘fr`]e[te” iar al]ii ca ni[te boschetari. Spre exemplu, primarul Ile care are colan [i [or]ule] dar la Declara]ia de Interese scrie doar c` este membru la ADIS, V<n`tori [i pescari etc., dar nu men]ioneaz` nimic despre masonerie.


6

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

6 septembrie 2013

Serb`rile na]ionale de la }ebea

Duminic`, 15 septembrie, la }ebea vor avea loc serb`rile na]ionale dedicate Cr`i[orului Mun]ilor, Avram Iancu. Ceremonialul public va avea loc la complexul istoric din }ebea dup` urm`torul program: de la 11.00 - la orele 13.00 va avea loc ceremonia de depuneri de coroane [i slujba religioas` de pomenire, de la orele 13.00 se vor tramsmite mesajele autorit`]ilor, evoc`ri istorice, etc. Manifest`rile vor continua cu un spectacol folcloric sus]inut de forma]ii [i interpre]i de muzic` popular`, ce se va desf`[ura pân` târziu, în noapte. Eroul românilor ardeleni s-a n`scut în 1824, într-o familie de mo]i înst`ri]i din comuna Vidra de Sus. De profesie avocat, la Revolu]ia de la 1848, Avram Iancu f`cea parte dintre frunta[ii intelectualit`]ii române[ti transilv`nene care lupta pentru emancipare social` [i na]ional`. A fost unul dintre ini]iatorii [i organizatorii adun`rilor publice de la Blaj, din 30 aprilie, 15-17 mai [i 15-23 septembrie 1848, [i conduc`torul cetelor înarmate de ]`rani [i mineri din Mun]ii Apuseni, în rândurile c`rora se bucura de o mare popularitate. Atrocit`]ile antiromâne[ti, punerea greoaie în practic` a legii privitoare la desfiin]area iob`giei în Transilvania, refuzul guvernului revolu]ionar ungar de a acorda libert`]i na]ionale românilor [i votarea unirii Transilvaniei cu Ungaria la Dieta din Cluj, au dus la dezbinarea for]elor revolu]ionare române [i ungare [i la ridicarea ]`r`nimii la lupt` pentru rezolvarea problemei sociale [i a celei na]ionale. Avram Iancu, la numai 25 de ani, a devenit astfel

conduc`torul o[tii ] ` r ` n e [ t i antirevolu]ionare. În fruntea acestei o[ti [i în colaborare cu autorit`]ile militare imperiale austriece a organizat ap`rarea în Mun]ii Apuseni [i a respins numeroasele atacuri ale trupelor maghiare, superioare ca num`r [i ca armament, câ[tigându-[i renumele de "Crai al Mun]ilor". Avram Iancu s-a stins din via]` la 10 septembrie 1872, în comuna Baia de Cri[, [i a fost înmormântat în cimitirul de la }ebea, la umbra Gorunului lui Horea, conduc`torul r`scoalei ]`r`ne[ti din 1784. Totodat`, în perioada 9-14 septembrie va vea loc Mar[ul Na]ional Avram Iancu, care va porni de la Casa Cr`i[orului din Apuseni, luni diminea]a de la orele 8.00. Va fi organizat` o slujb` de pomenire pentru sufletul eroului na]ional, Avram Iancu [i vor avea loc alocu]iuni despre via]a [i lupta dus` de acesta pentru fericirea na]iunii sale. Punctele de oprire ale mar[ului sunt: Cîmpeni - 9 septembrie, Abrud - 10 septembrie, Mih`ileni -11 septembrie, Cr`scior - 12 septembrie, Brad - 12 septembrie.

La fiecare oprire dintre locurile men]ionate [i la monumentele eroului nostru na]ional vor fi organizate slujbe de pomenire ini]iate de reprezentan]ii BOR cu binecuvântarea Înalt st`t`torului bisericii, Patriarhul Daniel. Se vor aprinde lumân`ri [i cei prezen]i vor evoca via]a [i faptele Cr`i[orului Mun]ilor, timp în care vor r`suna clopotele. La }ebea se va face de gard` morm<ntului eroului na]ional pân` în diminea]a zilei de 15 septembrie. La manifest`ri sunt a[tepta]i s` participle politicieni, mii de oameni, reprezentan]i ai partidelor precum [i români de peste Prut.

Sta]iunea montan` din Petrila, inclus` de Guvern \n programul Schi \n Rom<nia Guvernul a aprobat, miercuri, 4 septembrie, modificarea [i completarea Anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului na]ional de dezvoltare a turismului "Schi în România" Prin hot`rârea adoptat` se extinde domeniul schiabil {ureanu Petrila pe teritoriul administrativ al jude]ului Hunedoara. Investitorii din {ureanuAlba vor s` se extind` pe raza jude]ului Hunedoara, contruind pârtii [i un telescaun. Telescaunul este cump`rat deja, îns` Prim`ria Petrila nu a terminat cu actele necesare pentru a scoate din fondul na]ional cele 30 de hectare de p`dure necesare pentru construc]ia telescaunului [i a pârtiilor. Reprezentan]ii Prim`riei Petrila spuneau c` e nevoie de hot`rârea pe care Guvernul a aprobat-o miercuri pentru ca terenul pe care se vor construi pârtiile, telescaunul [i unitatea de cazare s` fie scos din fondul forestier na]ional.


CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

7 Lupeniul, preg`tit pentru \nceperea noului an [colar 6 septembrie 2013

Preg`tirile în unit`]ile de înv`]`mânt pentru începerea anului [colar se apropie de final în municipiul Lupeni. Înc` din aceast` var`, în func]ie de posibilit`]ile materiale de care au dispus, în [coli au avut loc o serie de repara]ii [i activit`]i de cur`]enie, atât în s`lile de clas`, cât [i în s`lile de sport sau atelierele unde se vor înv`]a diferite meserii. Toate clasele sunt preg`tite [i î[i a[teapt` elevii, care, vor p`[i în 16 septembrie, cu emo]ie, în noul an [colar. Clasele preg`titoare au fost amenajate cu mobilier corespun`tor, iar pere]ii vor fi decora]i cu imagini care vor da senza]ia copiilor c` înc` sunt la gr`dini]`. Anul [colar care va debuta luni, 16 septembrie, va fi sub auspicii bune. Trebuie s` facem precizarea c` toate unit`]ile de înv`]`mânt din municipiul Lupeni au asigurat` înc`lzirea pe perioada sezonului rece, deoarece unit`]ile de înv`t`mânt dispun de centrale pe gaz [i nu au existat probleme, Lupeniul fiind singura localitate din Valea Jiului care are astfel de înc`lzire. La Grupul {colar Minier Lupeni func]ioneaz` o central` pe lemne [i se fac eforturi sus]inute pentru asigurarea combustibilului pentru perioada iernii. "Dup` cum se [tie [colile î[i vor redeschide por]ile în data de 16 septembrie. {colile din localitatea noastr` nu au probleme foarte mari, dispun de autoriza]ii sanitare de func]ionare. Prim`ria, în momentul de fa]` este legat` de mâini [i de picioare ca s` ajute [colile, fiindc` [tim foarte bine ce s-a înt<mplat înc` din guvernele trecute, când au centralizat totul [i au luat tot sub aripa lor [i au f`cut în a[a fel încât [colile s` aib` datorii foarte mari. De aceea, prim`ria a trebuit s` fac` un imprumut de 8 milioane de lei pentru [coli, s` pl`teasc` pur si simplu datoriile [colilor. Asta înseamn` o gre[eal` a guvern`rii trecute, cu centralizarea a tot ceea ce a însemnat [coli, dar cum bine [ti]i centralizarea s-a f`cut pe teme politice. Dar, s-a constat odat` cu trecerea timpului c` este o mare gre[eal` [i [colile ajunseser` la o datorie imens`, de aproape 8 milioane de lei. Am pl`tit tot ceea ce a însemnat datorie [i în momentul de fa]` [colile din municipiul Lupeni nu mai au niciun fel de datorie. Din p`cate, a[a cum este stipulat prin lege, prim`ria nu poate s` angajeze niciun fel de investi]ie, ci lucr`ri în continuarea proiectelor începute. Nu s-au început lucr`ri noi cu toate c`, la unele [coli acestea erau extrem de necesare,

cu o sum` pe care ne puteam încadra pe achizi]ii directe [i puteam rezolva toate cerin]ele. Dar legea este a[a cum este, în defavoarea noastr`, nu este de vin` nimeni [i noi suntem obliga]i s` respect`m legea pentru c`, altfel r`spundem pentru ceea ce facem", a ]inut s` declare primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeri]`. Dac` în alte localit`]i ale V`ii Jiului unii directori ai unit`]ilor de înv`]`mânt au fost schimba]i, la Lupeni, echipele de conducere sunt acelea[i. Dac` la nivel local înc` se mai fac preg`tiri [i ultimele retu[uri, conducerea MAI a solicitat autorit`]ilor locale o maxim` pruden]` pe linia asigur`rii ordinii publice în preajma unit`]ilor de înv`]`mânt, în ziua deschiderii noului an [colar. Totodat`, în perioada 18-27 septembrie elevii vor fi controla]i din punct de vedere medical, reprezentan]ii Ministerului S`n`t`]ii vrând s` se asigure [i dac` sunt îndeplinite condi]iile igenico-sanitare în unit`]ile de înv`]`mânt, cum func]ioneaz` cabinete medicale [colare, iar pentru deficien]ele depistate se vor acorda termene de remediere sau se vor aplica sanc]iuni contraven]ionale în cazul în care se vor constata înc`lc`ri ale legii. Unit`]ile [colare sunt finan]ate conform Legii Educa]iei, aceste având ca surse bugetul de stat pentru finan]area de baz` (din cote defalcate de TVA), bugetul local pentru finan]area complementar`, iar pentru finan]area suplimentar` de MECTS, Consiliul Jude]ean ori local prin sponsoriz`ri [i dona]ii. (E.D.)

|ncepe sterilizarea c<inilor comunitari

Funda]ia Noi Orizonturi prin Clubul de Initia]iv` Comunitar` IMPACT Nihil Sine Deo Lupeni a demarat un proiect în folosul comunit`]ii intitulat "Campania PRO Sterilizarea Câinilor Comunitari" care are ca scop rezolvarea problemei câinilor vagabonzi din municipiul Lupeni. "Tinerii voluntari din cadrul Clubul IMPACT Nihil Sine Deo au identificat problema câinilor comunitari ca fiind o problem` urgent` [i real` care trebuie rezolvat` cât mai urgent; astfel sa luat leg`tura cu Serviciul Jude]ean pentru ocrotirea animalelor f`r` ad`post [i cu Prim`ria Municipiului Lupeni cât [i cu alte firme [i organiza]ii locale [i au cerut sprijin în rezolvarea acestei probleme. Pentru c` momentan nu exist` un ad`post func]ional la nivelul municipiului Lupeni, voluntarii s-au g<ndit c` metoda cea mai potrivit` [i de durat` ar fi sterilizarea acestor câini. Tinerii au promisiuni de la aceste dou` institu]ii c` împreun` vom rezolva problema câinilor voluntari. Pentru ca aceast` campanie s` poat` fi dus` pân` la cap`t

avem nevoie de spijinul comunit`]ii. Cu aceast` ocazie facem apel la to]i cei care doresc s` traiasc` decent [i care doresc c` num`rul câinilor comunitari s` scad` semnificativ în urm`toarea perioad` de timp. To]i cei care doresc s` doneze bani pentru realizarea acestei campanii sunt ruga]i s` doneze în contul Funda]iei Noi Orizonturi: RO92 BPOS 22202689 044RO L01 (cont RON), BancPost Petro[ani, CUI RO 13705208 Partenerii [i sponsorii acestui proiect sunt: Consiliul Jude]ean - "Serviciul jude]ean pentru ocrotirea animalelor f`r` adapost", Prim`ria Municipiului Lupeni, SC Comexim SRL, HACC University - USA. Parte a acestui proiect complex a fost [i realizarea unui sondaj de opinie realizat în perioada 01 mai - 15 iunie 2013, pe un num`r de 364 de subiec]i din municipiul Lupeni. Din aceste sondaje de opinie au reie[it urm`toarele: un procent de aproximativ 49% din locuitorii ora[ului Lupeni au fost agresa]i de câinii f`r` st`pân, problema câinilor o problem` care trebuie rezolvat` cât mai urgent (89%) [i un procent de 65 % sunt pentru ster-

ilizarea câinilor comunitari. Miercuri, la sediul funda]iei s-a desf`[urat o mas` rotund` pe tema campaniei de sterilizare care urmeaz` a se derula în municipiul Lupeni. La acest eveniment au fost prezen]i primarul municipiului Lupeni, Cornel Resmeri]`, sus]in`torul campaniei dl. Emil P`r`u, dr. Ciprian Hodor din partea serviciului jude]ean pentru ocrotirea animalelor f`r` st`pân, reprezentan]i ai Poli]iei, etc. În cadrul discu]iilor purtate, Consiliul Jude]ean prin serviciul creat se va ocupa de sterilizarea [i strângerea câinilor comunitari [i returnarea acestora în teritoriu, Prim`ria municipiului Lupeni va contribui cu un ad`post care s` fie folosit pe toat` durata steriliz`rii câinilor. Masa rotund` a continuat pe teren pentru a vedea ad`postul în care vom începe ac]iunea de sterilizare a câinilor comunitari", a ]inut a ]inut s` declare coordonatorul local al Funda]iei NOI ORIZONTURI, Gra]iela Miu. Angella DUMITRA{CU

NOU!!!


8

6 septembrie 2013

Lider surpriz` \n Liga a IV-a Echipa Hercules Lupeni are cel mai bun start în campionatul Ligii a IV-a [i se men]ine în fruntea clasamentului [i dup` runda a doua, în schimb, Aurul Brad, revela]ia verii în fotbalul hunedorean, a suferit primul e[ec dup` patru succese consecutive ob]inute în Cupa României [i campionat. Lider` dup` prima etap` gra]ie golaverajului, Hercules Lupeni [i-a încordat mu[chii [i în runda secund`, câ[tigând cu 1-0 [i meciul din deplasare cu Dacia Or`[tie. Trupa din Lupeni are astfel maximum de puncte dup` dou` runde [i se men]ine pe primul loc în clasament tot datorit` golaverajului (+4). Punctaj perfect are [i CS Vulcan care a trecut greu, scor 1-0, acas` de Jiul Petro[ani, îns` golaverajul ei (+3) este mai slab ca al liderei. Dup` aceste dou` echipe cu punctaj maxim, în clasament urmeaz` patru echipe cu patru puncte, între ele fiind [i principalele favorite la promovare: Universitatea Petro[ani, Retezatul Ha]eg [i Minerul Uricani. Dintre acestea cel mai bine se prezint` Retezatul Ha]eg care are un golaveraj foarte bun

(+5), dup` ce a avut poft` de gol [i a realizat scorul etapei secunde, 5-0 cu Inter Petrila. Marea surpriz` a rundei secunde a furnizat-o Aurul Brad, echipa revela]ie a verii în fotbalul hunedorean. Trupa antrenat` de Alin Gomoi a pus punct [irului de patru succese consecutive în Cupa României [i campionat [i a pierdut nea[teptat, scor 2-3, meciul disputat ieri, acas` cu {oimul B`i]a. Br`denii au egalat la doi, dup` ce au fost condu[i cu 2-0, [i au încasat golul trei în ultimul minut de joc la un contraatac. "Le-am f`cut cadou adversarilor dou` goluri în prima repriz`, în urma unor neîn]elegeri între funda[ii centrali [i portarul Robciuc, a[a c` am început meciul de la 0-2. Polvrea (min. 45) din 11 metri [i Miclean în repriza secund` au adus egalarea, iar pe final am for]at victoria. Din p`cate, în ultimul minut, adversarii au sc`pat pe contraatac [i au dat lovitura, câ[tigând meciul cu 3-2. M` a[teptam s` vin` [i o astfel de sincop`, pentru c` în

UTA [i FCM Tg. Mure[, posibile adversare pentru Aurul Brad Echipa revela]ie a verii în fotbalul hunedorean, Aurul Brad (Liga a IV-a), care s-a calificat pân` în turul cinci al Cupei României, faza na]ional`, edi]ia 20132014, î[i va afla zilele acestea adversara. Cele mai probabile adversare ale grup`rii antrenate de Alin Gomoi sunt echipele UTA Arad [i FCM Tg Mure[, întrucât tragerea la sor]i care va avea loc la sediul FRF este "dirijat`" [i ]ine cont de criteriile geografice. Un meci cu UTA Arad ar reprezenta împlinirea visului juc`torilor br`deni de a reedita un derbi de tradi]ie de pe vremea când Aurul evolua în Divizia B sau C. În primele patru tururi ale competi]iei, Aurul Brad a eliminat echipele: Vulturii Lugoj, FC Hunedoara, FC Caransebe[ (toate din Liga a III-a) [i Minerul Motru (Liga a II-a). Meciurile fazei a V-a a Cupei României, la care vor participa cele 19 echipe calificate din faza a IVa [i celelalte nou` echipe (cel mai bine clasate din Liga a 2-a), sunt programate s` aib` loc mar]i/miercuri, 10/11 septembrie 2013, de la ora 16.30.(L.J.)

Meciuri interesante \n Cupa Rom<niei Comisia de Competi]ii a Asocia]iei Jude]ene de Fotbal Hunedoara a stabilit, programul complet al turului II al Cupei României, faza jude]ean`, edi]ia 20132014 în care intr` în curs` [i echipele din Liga a IV-a. Meciurile se vor disputa miercuri, 18 septembrie, de la ora 16.30, dup` urm`torul program: Berianul Beriu - Dacia Or`[tie 2010; Ponorul Va]a - CSA Aurul Brad; Unirea General Berthelot - Universitatea Petro[ani; Inter Petrila - Minerul Uricani; Dacia Bo[orod - Hercules Lupeni; Minerul Teliuc - CS Ghelari; AS Sânt`m`ria Orlea - CS Vulcan; Agrocompany B`cia - CFR Simeria. Primele echipe sunt considerate echipe gazd`. Dac` dup` 90 de minute scorul se men]ine egal, se vor juca dou` reprize de prelungiri de câte 15 minute fiecare, iar dac` egalitatea persist` se vor executa lovituri de departajare.(L.J.)

fotbal e greu s` ai continuitate la nivel de amatori. Cred c` înfrângerea a fost provocat` de superioritatea cu care au tratat b`ie]ii meciul, de oboseal` [i lipsa de inspira]ie", a spus antrenorul Aurului, Alin Gomoi. Alte dou` surprize ale rundei au fost semnate de CNS Cetate Deva [i Victoria C`lan. Noua echip` a Devei antrenat` de Marius Sîrbu s-a impus cu 3-1 la Geoagiu în fa]a Gloriei, iar Victoria C`lan a smuls un punct, în urma remizei, 2-2, din deplasare cu Aurul Certej. Loreda ana a JUGLEA

Cai putere [i adrenalin` Cursele de raliuri au devenit mai mult decât o pasiune pentru pilo]ii din Valea Jiului, care de când au intrat în circuitul de V.T.M sunt nelipsi]i ba mai mult adun` diplom` dup` diplom`. Cristi Zaharia, Mihai Frando[, Cosmin

Negril`, Paul Br`ni[teanu, Marius H`bian [i Florin Dasc`lu sunt reprezentan]ii V`ii la competi]iile de raliuri. Mihai Frando[, unul dintre pilo]ii de curse din Valea Jiului s-a situat pe un onorant loc doi la Cupa V.T.M Râu[or. De doar câteva luni în Campionatul Jude]ean de raliu, Mihai Frando[ a reu[it s` se claseze de dou` ori pe locul al doilea la dou` competi]ii jude]ene la care au participat cei mai buni pilo]i din jude] [i nu numai. "Pân` în prezent sunt mul]umit de rezultatele ob]inute ceea ce m` ambi]ioneaz` pentru viitor s` ajung în circuitul profesionist", spune Mihai Frando[, pasionat de caii putere înc` de mic copil. Mai mult decât atât, tân`rul de 25 ani a participat la mai multe curse de accelerare (liniu]e) organizate legal în marile ora[e ale ]`rii unde a ob]inut locul trei din 36 de participan]i la grup` de 250 300 de cai putere [i un loc doi din 65 de participan]i, la Cluj, la o grup` de peste 250 de cai putere. "Sunt pasionat de sporturile cu mult` adrenalin`, chiar dac` sunt costisitoare. Am avut particip`ri chiar [i la concursurile de enduro (motociclism) ce au contat pentru Campionatul Na]ional de Enduro. Pasiunea este

una mai veche, iar c` sunt acum la concursuri de raliuri se datoreaz` bunului meu prieten Cosmin Negril`, care m-a înnebunit cu frumuse]ea acestui sport", spune Frando[. Neavând o ma[in` personal` de raliu ci una împrumutat`, Mihai Frando[ spune c` orice sponsor ar fi binevenit având în vedere faptul c` acest sport este unul costisitor. "Anul acesta voi mai participa la cel pu]in dou` concursuri jude]ene, prima fiind marele premiu al Hunedoarei din luna octombrie [i la Cupa Cet`]ii Deva din luna noiembrie , unde sper s` ob]in rezultate cel pu]in la fel de bune". Cristi Zaharia, un alt reprezentant al V`ii în cursele de raliuri jude]ene este proasp`tul castigator al etapei V.T.M Râu[or, clasa I. "A fost prima mea cup` din palmaresul

meu [i vreau s` o ]in tot a[a. Îmi doresc s` ajung în Campionatul Na]ional. Ma[ina mea este o ma[in` recondi]ionat` total cu ajutorul sponsorului principal GTS Company [i cu acest prilej vreau s`-i mul]umesc. {i pentru anul viitor promit tuturor celor care m` sus]in spectacol total cum nu au mai v`zut demult cu aceast` ma[in` care va fi îmbun`t`]it` total. Nu în ultimul rând vreau s` le mul]umesc p`rin]ilor mei care m-au sus]inut necondi]ionat într-un sport a[a de riscant.", a declarat Cristi Zaharia. Loredana JUGLEA


6 septembrie 2013

9

Revela]ia jude]ului ]inte[te spre un adversar din Liga I Aurul Brad va da piept cu o forma]ie ce are sider` c` Metalul este cel mai dificil adversar de Sper`m s` elimin`m gre[elile individuale care neîn componen]a sa juc`tori ce au evoluat în Valea pân` acum. au costat în meciul de campionat cu {oimul B`i]a [i Jiului "Am eliminat pân` în aceast` etap` trei s` reu[im un joc bun [i poate chiar o nou` califiAurul Brad (Liga a IV-a), echipa revela]ie a echipe din Liga a III-a [i o nou-promovat` în Liga care", a afirmat Alin Gmoi. a II-a, iar acum vom întâlni o Metalul Re[i]a este antrenat` de Alexandru forma]ie frunta[` a e[alonului Pelici, iar în lotul grup`rii b`n`]ene se reg`sesc secund. CSM Rm. Vâlcea echipa fo[ti juc`tori ai FC Hunedoara, Robert Cristian, pe scheletul c`reia s-a format fost [i la Minerul Lupeni [i Andrei F`g`r`[anu, preMetalul Re[i]a s-a situat în prima cum [i portarul Adrian Pascal, crescut de Corvinul parte a clasamentului în sezonul Hunedoara [i nu în ultimul rând juc`torul din Valea trecut, fiind una dintre cele mai Jiului, Darius Ursachi. Construit` pe scheletul fosbune echipe din seria vest. tei CSM Râmnicu Vâlcea, forma]ia din Valea Mutarea la Re[i]a a însemnat o Domanului este una din dintre echipele cu cel mai mai bun` organizare, un plus de solid buget din seria de vest a ligii secunde. Loredana JUGLEA sus]inere financiar` [i o campanie de achizi]ii s`n`toas`", a spus Gomoi. Tân`rul tehnician br`dean a preverii în fotbalul hunedorean, î[i va m`sura experien]a cu divizionara secund` Metalul Re[i]a în cizat c` echipa sa va încerca s` fie din nou turul V al Cupei României. Echipa care se va cali- în rolul buturugii mici, deoarece în fotbal fica mai departe are [ansa de a întâlni o grupare de orice e posibil. Sportivii preg`ti]i de antrenorii Radu Polifronie [i calibru a fotbalului românesc, întrucât din turul "În amicalele din aceast` var`, Alin Tinca au performan]e nu numai în competi]iile urm`tor vor intra în competi]ie [i echipele din Liga Metalul a avut rezultate excelente, dar [i 1. Partida dintre Aurul Brad [i Metalul Re[i]a va unele rateuri. În meciul de prezentare a na]ionale [i interna]ionale. Mai nou ace[tia au ie[it în eviavea loc, miercuri, 11 septembrie, cu începere de la lotului s-au impus cu 2-0 în fa]a grup`rii den]` [i la cunoscuta emisiune tv "Românii au talent". ora 16.30. Cele 14 înving`toare din etapa a V-a a de Liga I ACS Timi[oara, iar în alte dou` Campionii din Valea Jiului au impresionat juriul cu talentul Cupei României se vor califica în "[aisprezecimi", jocuri test au învins de dou` ori pe FC lor nativ [i au reu[it s` treac` în etapa urm`toare. faz` din care vor intra în competi]ie [i echipele din Hunedoara. Totu[i, au fost învin[i de Liga 1. Tragerea la sor]i a "[aisprezecimilor" va echipa din Liga a V-a Ripensia Timi[oara, avea loc pe 16 septembrie, de la ora 16:00, iar într-un dintre duelurile cu FC informeaz` site-ul oficial al FRF. Meciurile vor Hunedoara au fost condu[i pân` aproape avea loc pe 24 [i 25 septembrie. de final. Astfel, noi vom încerca s` juc`m Alin Gomoi, antrenorul de la Aurul Brad, cu curaj, ambi]ie [i încredere ca [i în este con[tient de valoarea viitoarei oponente [i con- precedentele partide din Cupa României.

Karati[tii din Vale au fost la ,, ,, Rom<nii au talent

Boxeaz` la Mondiale Pugilistul hunedorean Sorin Dobondi, a plecat în Ucraina cu Lotul Na]ional de Juniori al României, pentru a boxa la Campionatele Europene de la Kiev. Sportivul antrenat de Ilie Captari va concura în limitele categoriei 57 de kilograme [i î[i dore[te câ[tigarea unei medalii mondiale. "Sorin a fost înc` din prim`var` în preg`tire cu Lotul Na]ional în localitatea Cornu, din jude]ul Prahova, sub comanda antrenorului Titi Tudor. Sportivul mi-a spus c` se simte bine, c` e bine preg`tit [i c` î[i dore[te s` fie pe podium, ba chiar s` devin` campion mondial. Din câte îl cunosc, Sorin are poten]ial [i talent pentru a ob]ine rezultate de calibru [i este foarte ambi]ios [i motivat în preg`tire", a spus antrenorul Ilie Captari. Campionatele Europene de la Kiev vor începe sâmb`t`, 7 septembrie, [i sunt rezervate pugili[tilor juniori (15-16 ani).(L.J.)

Handbalistele de la CSM Cetate Deva se v`d la Digisport Înt`rit` cu juc`toare de top [i având doi antrenori de Liga Campionilor pe banca tehnic`, CSM Cetate Deva porne[te cu gânduri mari în noul sezon al Ligii Na]ionale de handbal feminin. Investi]iile pentru achizi]iile de juc`toare [i aducerea unor antrenori de calibru precum Eden Hairi [i Gigi Ionescu impun respect adversarelor [i asigur` la Cetate condi]ii optime pentru performan]`. În aceste condi]ii Marian Muntean, pre[edintele grup`rii devene, a fixat ca obiectiv minim pentru actualul sezon calificarea în play-off, respectiv clasarea pe locurile 1-6. Meciurile Ligii Na]ionale de handbal feminin vor fi transmise în direct de postul Digisport.(L.J.)

"Este ceva extraordinar s` participi la un astfel de eveniment. M` bucur c` elevii mei au reu[it s` treac` în etapa urm`toare [i sper s` nu ne oprim aici a declarat antrenorul Radu Polifronie. A fost o altfel de experien]` pentru noi pentru c` noi suntem obi[nui]i cu sportivi cu competi]iile. Aici au fost foarte mul]i cânt`re]i, magicieni. Noi ne-am prezentat pe scen` cu un num`r de 14 sportivi, copii de la 10 la 18 ani, care au f`cut o demonstra]ie de karate în dou` minute. Am f`cut demonstra]ie de kata cu baston, demonstra]ie de kumite regizat ca [i în filmele cu b`t`i. Am avut o coregrafie pe muzic`. Foarte frumos. Pot spune c` a fost o experien]` unic`", a declarat Radu L.J.) Polifronie.(L

Ipate, sezon de excep]ie Ionu] Ipate, sportivul de la CSM Petro[ani multiplu campion na]ional este una dintre speran]ele lotului na]ional la Campionatul Mondial din Spania. Medaliat la numeroase competi]ii din anul acesta, Ipate este pariul antrenorului Radu Polifronie. "Cu toate c` are doar 19 ani anul acesta, Ionu] a devenit vicecampion na]ional la seniori, campion na]ional universitar. A participat la Campionatul European Universitar. Va ajunge departe pentru c` este un b`iat serios [i muncitor ", a declarat Radu Polifronie.(L L.J.)


10

6 septembrie 2013

Consiliul Local al Municipiului Lupeni Hot`r<rea nr. 71 / 2013

adunarea general`." ART. 3 Aprob` modificarea anexelor 1 [i 2 la HCL 49/ 2013 (Act constitutiv al Asocia]iei [i, respectiv, Statutul Asocia]iei) prin introducpentru modificarea [i completarea Hot`rârii erea complet`rilor [i modific`rilor aduse prin prezenta hot`râre, respecConsiliului local al Municipiului Lupeni nr. 49/ 2013 privind tiv, sediul asocia]iei, componen]a Primei Adun`ri Generale, componen]a aprobarea asocierii Municipiului Lupeni cu Municipiile Petro[ani [i Primului Consiliu Director, identitatea [i atribu]iile cenzorului. Vulcan [i ora[ul Aninoasa în vederea constituirii Asocia]iei de ART. 4 Se împuternice[te Viceprimarul Municipiului Lupeni, Dezvoltare Intercomunitar`, A.D.I. TERMOFICARE VALEA dl.Cornel Damon Lungan, s` semneze Actul Constitutiv [i Statutul JIULUI Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar` TERMOFICARE VALEA hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu unanimi- JIULUI în forma modificat` conform prezentei hot`râri. tate de voturi ART. 5 Restul articolelor din HCL 49/ 2013 r`mân neschimbate. ART. 6 Prezenta hot`râre se comunic` Institu]iei Prefectului Având în vedere Nota de fundamentare întocmit` prin care se Jude]ul Hunedoara, Primarului Municipiului Lupeni, Prim`riilor propune modificarea Hot`rârii Consiliului local al Municipiului Lupeni municipiilor Petro[ani [i Vulcan, ora[ului Aninoasa, Direc]iei Tehnice, nr. 49/ 2013, în acord cu prevederile Legii 161/ 2003; Direc]iei Economice [i se aduce la cuno[tin]` public`. V`zând raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Lupeni, 14 august 2013 Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Lupeni, precum [i avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Lupeni, precum [i propunerile celorla]i membri asocia]i; În conformitate cu prevederile OG 26/ 2000 cu privire la asocia]ii pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2013 apro [i funda]ii, prevederile Legii 161/ 2003 privind unele m`suri pentru asigbat potrivit prevederilor Hot`rârii Consiliului local al Municipiului urarea transparen]ei în exercitarea demnit`]ilor publice, a func]iilor pubLupeni nr. 33/ 27.04.2013 lice [i în mediul de afaceri, prevenirea [i sanc]ionarea corup]iei Legii hot`rârea a fost aprobat` prin vot liber exprimat cu unanr.51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilit`]i publice, ale Legii nr.325/ nimitate de voturi 2006 privind serviciul de alimentare cu energie termic` [i ale H.G. nr.855/ 2008, pentru aprobarea actului constitutiv-cadru [i a statutuluicadru ale asocia]iilor de dezvoltare intercomunitar` cu obiect de activi}inând cont de necesitatea efectur`ii pl`]ilor în cadrul proiectului tate serviciile de utilit`]i publice; "Reabilitare [i modernizare str`zi urbane, poduri [i [osea de centur` în În temeiul art.11, art.36, alin.(2) , lit.,,e'' , [i alin.7, lit.,,c'', pre- municipiul Lupeni, jude]ul Hunedoara"; cum [i art.45, alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administra]iei publice Având în vedere - avizarea Cererii de plat` nr. 4 aferent` proieclocale, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare tului "Reabilitare [i modernizare str`zi urbane, poduri [i [osea de centur` HOT~R~{TE: în municipiul Lupeni, jude]ul Hunedoara" [i virarea de c`tre Ministerul ART. 1 Se aprob` modificarea art. 3 din HCL 49/ 2013, care va Dezvolt`rii Regionale [i Administra]iei Publice a sumei aprobat` în conavea urm`torul con]inut: "Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar` TER- tul distinct de disponibil pentru mecanismul decont`rii cererilor de plat`; MOFICARE VALEA JIULUI va avea sediul în România, Municipiul - avizarea Cererii de rambursare nr. 5 aferent` proiectului Petro[ani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, camera 23 din cl`direa Prim`riei "Reabilitare [i modernizare str`zi urbane, poduri [i [osea de centur` în Petro[ani, conform contractului de comodat încheiat între proprietar [i municipiul Lupeni, jude]ul Hunedoara" [i virarea de c`tre Ministerul reprezentantul Asocia]iei." Dezvolt`rii Regionale [i Administra]iei Publice a sumei aprobat` în conART.2 Se aprob` completarea HCL 49/ 2013, având articole de tul distinct de disponibil pentru mecanismul decont`rii cererilor de plat`; la 1 la 9, cu urm`toarele articole: - încasarea unor venituri în sec]iunea de dezvoltare a bugetului "Art. 10 Se aprob` membrii Primei Adun`ri Generale, a[a cum local; au stabilit organele deliberative ale fiec`rui membru asociat, astfel: Examinând Expunerea de motive a Primarului Municipiului - Dl. Toma Ion, numit de Consiliul Local al municipiului Petro[ani; Lupeni [i Rapoartele Direc]iei Economice din cadrul aparatului de spe- Dl. Fara Nicolae, numit de Consiliul Local al municipiului Vulcan; cialitate al Primarului Municipiului Lupeni [i ]inând cont de avizul - Dl. Mogo[ Gheorghe, numit de Consiliul Local al municipiului Comisiilor de specialitate a Consiliului Local; Lupeni; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind - Dl. Per]a Octavian, numit de Consiliul Local al ora[ului Aninoasa."; finan]ele publice locale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare; Art. 11 Se aprob` componen]a Primului Consiliu director al În temeiul art. 36 alin. (1) [i alin. (2) lit. "b" [i art. 45 din Legea asocia]iei, care se va men]iona în Actul cosntitutiv [i în Statutul administra]iei publice locale nr. 215/ 2001, republicat`, cu modific`rile [i Asocia]iei, având ca membri: complet`rile sale ulterioare - Dl. Muntean Ovidiu, cet`]ean român, având CNP 1651019205035 - H O T ~ R ~ { T E: din partea asociatului Municipiul Petro[ani; Art. 1 (1) Se aprob` rectificarea bugetului local al Municipiului - Dl. Condoiu Cristofor Alin, cet`]ean român, având CNP Lupeni pe anul 2013, conform anexei nr. 1 care face parte integrant` din 1740910204098 - din partea asociatului Municipiul Lupeni; prezenta hot`râre. - Dl. Giurgiulescu Vasile, cet`]ean român, având CNP 1531008205747 (2) În urma rectific`rii Bugetul local anual al Municipiului Lupeni pe - din partea asociatului Municipiul Vulcan; anul 2013 va fi în sum` de 38.191,00 mii lei la venituri [i 38.768,98 mii - Dl. Albescu Adrian, cet`]ean român, având CNP 1660820205745 - din lei la cheltuieli. partea asociatului Ora[ul Aninoasa; Art. 2 Se aprob` modificarea programului de investi]ii publice pe Art. 12 Se aprob` ca cenzorul care va asigura controlul financiar anul 2013 al municipiului Lupeni conform prevederilor anexei nr. 2 care intern al asocia]ei s` fie doamna contabil autorizat POPA EMILIA- face parte integrant` din prezenta hot`râre. DORINA, cet`]ean român, având CNP 2630103205023. Art. 3 Prezenta hot`râre va fi comunicat` Institu]iei Prefectului Art. 13 Se aprob` înscrierea, în Statutul Asocia]iei, a atribu]iilor Jude]ului Hunedoara în vederea exercit`rii controlului cu privire la legalcenzorului, conform legii. Astfel , se modific` art. 28 al. (2) din Statut, itate, fiind adus` la îndeplinire de c`tre Primarul Municipiului Lupeni [i care va avea urm`torul cuprins: " (2) Cenzorul are atribu]iile prev`zute Direc]ia Economic` iar la cuno[tin]` public` prin grija Secretarului de lege, respectiv: Municipiului Lupeni. a) verific` modul în care este administrat patrimoniul asocia]iei; Lupeni, 20 august 2013 b) întocme[te rapoarte [i le prezint` adun`rii generale; c) poate participa la [edin]ele consiliului director, f`r` drept de vot; Pre[edinte de [edin]` Contrasemneaz`- SECRETAR d) îndepline[te orice alte atribu]ii prev`zute în statut sau stabilite de Iacob Viorel MESARO{ Jr. MARIUS CLAUDIU B~LOI

Hot`r<rea nr. 72/ 2013


11

6 septembrie 2013

VREMEA 6 - 12 septembrie 2013 Vineri, 6 septembrie

S<mb`t`, 7 septembrie

Duminic`, 8 septembrie

Luni, 9 septembrie

Mar]i, 10 septembrie

Miercuri, 11 septembrie

Joi, 12 septembrie

7°C / 23°C Mai mult \nsorit

8°C / 22°C Mai mult \nsorit

8°C / 24°C |nsorit

9°C / 25°C |nsorit

6°C / 26°C |nsorit

9°C / 23°C |nsorit

12°C / 23°C Par]ial noros

Bancul s`pt`m<nii Angajatul dornic s`-[[i ia câteva zile de concediu coace un plan pentru a p`rea stresat. Se leag` cu picioarele de lustr` [i a[teapt` intrarea [efului. Acesta din urm` se sperie de el: - Gigele, ce naiba faci acolo sus? - Sunt un bec, îi r`spunde angajatul.

HOROSCOP

- Auzi, [tii ce? Ia pleac` tu câteva zile în concediu c` ai luat-oo razna! îi spune [eful. FECIOARA În vreme ce angajatul pleac` Planeta Mercur - protectoarea dumneavoastr` gr`bit [i fericit, secretara îl urmeaz`. stelara - \[i va face [i pe mai departe datoria, aducân- Tu unde pleci? o întreab` [eful du-v` noroc [i dragoste. Dar [i ceva bani, bineîn]eles ! Liviu P\r]ac nedumerit. Nu prea mul]i, ce-i drept, dar mai bine mai pu]ini decât nimic. Profita]i - Da' ce? Vre]i s` lucrez pe din plin de aceast` conjunctur` astral`! Ziua norocoas`: miercurea. BALAN}A întuneric???

Re]ete de week-e end Ciorb` de fasole cu piept afumat Ingrediente: 1/4 kg piept de porc afumat, 100 g fasole alb`, 1 morcov, 1 p`st<rnac mic, 1 r`d`cin` p`trunjel, 1 ceap`,1 foaie de dafin, 1/4 bor[, 1 r`muric` tarhon, 2-3 fire leu[tean, 5-6 boabe de piper, sare. Preparare: Se taie [ira de porc, se spal` [i se fierbe timp de 5 minute. Se scurge, se spal` din nou [i se pune la fiert \ntr-o oal` cu 1 litru de ap`. Se alege fasolea, se spal` [i se pune la fiert 15 minute. Se scurge [i se pune la fiert \ntr-o alt` ap` fierbinte, cu pu]in` sare. Se cur`]` zarzavaturile, se spal` [i se taie cubule]e. C<nd afumatura este fiart`, se adaug` \n oal` fasolea [i legumele [i se las` s` fiarb` \mpreun`, acoperit, 20 de minute. Separat, se fierbe bor[ul \mpreun` cu leu[teanul, crengu]a de tarhon, boabele de piper [i foaia de dafin. Se strecoar` [i se

toarn` \n ciorb` dup` ce au fiert legumele. Se s`reaz` ciorba dup` gust [i se mai las` pe foc pentru c<teva clocote. Chiftelu]e cu sos de m`rar Ingrediente: 200 g carne de porc, 300 g carne de vit`,1 ou, 100 g franzel`, o ceap`, sare, piper, dup` gust. Untdelemn pentru pr`jit. Sosul: 2 linguri ulei, 1 lingur` f`in`, 1 cea[c` mare sm<nt<n`, m`rar. Preparare: Carnea tocat` se amestec` cu ceapa t`iat` [i pr`jit` \n ulei, oul crud, franzela \nmuiat` \n lapte [i stoars`, sare, piper, verdea]` [i se formeaz` chiftelele, care se pr`jesc, la foc potrivit, pe am<ndou` p`r]ile. |ntre timp se prepar` sosul. |n untura fierbinte se pune f`ina [i c<nd a \nceput a se \ng`lbeni se adaug` dou` linguri de m`rar t`iat m`runt. Se las` pu]in [i se stinge cu ap` rece l`s<nduse s` fiarb` 5-10 minute. Se adaug` sare dup` gust, sm<nt<n` [i chiftelele.

Refugiul din citadin se va reduce la o înc`pere plin` de c`ldur` \n domiciliul conjugal. Stresul de zi cu zi va putea determina o stare de semi-agorafobie care v` reîmpinge \ntre… sânii familiei. Profita]i din plin, c<t mai ave]i ocazia! Ziua norocoasa: vinerea. SCORPION Astrul vostru protector - planeta Pluton - se afla \ntro perioad` de dec`dere astral` c`tre margini constelare, ceea ce va aduce \n via]a voastr` un duium de necazuri de toate felurile, atât pe plan material, c<t [i sentimental, atât la serviciu, c<t [i… acas` ! Ziua norocoas`: mar]ea. S~GET~TOR O persoan` din anturajul propriu v` poate face o surpriz` de propor]ii. Sextilul lui Pluton cu Terra \n tranzit simplu v` poate aduce [i un câ[tig substan]ial, mult a[teptat. Ziua norocoas`: joia. CAPRICORN Cu cinci planete aferente aflate sub semnul de ap`, nativul va da dovad` în perioada imediat` de foarte mult` diploma]ie, mil`, intui]ie, energie maxim` [i altruism. Planetele din semnul de p`mânt îl vor ajuta s` dep`[easc` orice obstacol printr-o profund` tenacitate. Ziua norocoasa: duminica. V~RS~TOR Neptun sub semnul Pe[telui. O perioada lipsit` de griji pe mai toate planurile. Nu exagera]i \ns` \n cheltuieli, mai ales \n cele care privesc cadouri pentru cei apropia]i. Limita]i-v` la un nivel s` nu v` fac` o gaura \n contul personal. Altfel, nici m`car planetele nu v` vor mai ajuta, cu influen]ele lor astrale. Ziua norocoas`: miercurea. PE{TI Suntem \ntr-o conjunctur` deloc favorabil` nativului pe[te. Trigonul Marte-Uranus-Jupiter coordoneaz` energiile benefice c`tre alte semne zodiacale, ocolindu-l pe "pisces". Deci, o perioad` \n care cel pl`m`dit sub acest semn va trebui s` se protejeze mai mult decât a f`cut-o p<n` acum. Ziua norocoas`: duminica. BERBEC Planeta Marte - astrul protector - situat \n Casa Dragostei. O perioad` extrem de benefic` rela]iilor sentimentale de orice tip. Nu exagera]i totu[i cu cele… extraconjugale mai ales. Ve]i regreta! Ziua norocoas`: mar]ea. TAUR Nimeni [i nimic nu va poate opri - mai ales \n week-end-ul apropiat - din drumul sigur c`tre reu[ite. Trebuie doar s` v` feri]i organismul de oboseli prelungite, deoarece sunte]i predispu[i la boli de stomac, de ficat [i splin`. Ziua norocoas`: vinerea. GEMENI Ve]i avea parte de o perioad` destul de proast` din mai din toate punctele de vedere. Este clar, nu v` prie[te aceast` perioad` zodiacal`. Ziua norocoas`: miercurea. RAC Cu Selena - astrul protector - aflat \n declin stelar, zilele care urmeaz` vor fi pline de ghinioane [i de… boli posibile, chiar inevitabile sau ireversibile. Ziua norocoas`: lunea. LEU Soarele în Pe[ti [i cu [apte planete în semne de ap`; fa]` de perioadele anterioare v` a[teapt` zile negre din mai toate punctele de vedere. Nu dispera]i ! Vor urma [i altele mai u[urate … de nevoi personale. Ziua norocoas`: duminica. Pentru to]i nativii din zodiac Cuvântul "astrologie" provine din doi termeni grece[ti: "astra" (stea) si "logos" (logica sau ra]iune). Studiul astrologiei recurge la logica sau ra]iune pentru a în]elege sau a se raporta la universul înconjur`tor. Odinioar` nu se f`cea distinc]ie \ntre astronomie [i astrologie - to]i cei care se ocupau de acest subiect se numeau astrologi. De aceea, oriunde [i oricând :

Iubi]i-v` c<t mai mult…


CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

12

6 septembrie 2013

La Petro[ani c<inii vor fi steriliza]i Petro[ani unde vor fi castra]i [i steriliza]i, iar dup` aceea vor fi elibera]i din nou pe str`zi, conform prevederilor

Ast`zi, 6 septembrie, va avea loc \n Petro[ani o ac]iune de prindere a c<inilor comunitari. Ac]iunea este organizat` de Serviciul Jude]ean pentru Ocrotirea c<inilor f`r` st`p<n, \n colaborare cu Prim`ria municipiului Petro[ani. Serviciul jude]ean va pune la dispozi]ie doi oameni [i o ma[in`, iar Prim`ria Petro[ani va participa cu trei oameni [i o ma[in`. C<inii care vor fi str<n[i vor fi du[i la ad`postul L`bu[ din

conform normelor care interzic eutanasierea c<inilor f`r` st`p<n. Ac]iunea va fi urmat` de altele de acest fel, p<n` c<nd to]i maidanezii vor fi l`sa]i f`r` scule de procreere. C<t prive[te sculele de sf<[iere, legiuitorul nu permite nici o

legale. Ad`postul are o capacitate de 75 de cu[ti cu dou` locuri de cazare fiecare, conform normativelor. |n total 150 de c<ini vor fi lua]i de pe str`zi, trata]i [i returna]i iubitorilor de animale care \i hr`nesc pe m`sur` punitiv`, maidanezii fiind liberi \n conla sc`rile de blocuri sau containerele de gunoi tinuare s` mu[te [i s` sf<[ie copii nevinova]i.

T<rg de produse tradi]ionale Se [tie c` în România pia]a produselor bio câ[tig` tot mai mul]i adep]i, mul]i dintre români c`utând în pie]e ori în târguri de produse tradi]ionale, produse naturale, fabricate pe plan local. În fiecare an ministerul Ecomomiei a alocat anul acesta aproximativ un milion de lei prin campaniile de promovare, inclusiv participarea la târguri [i expozi]ii interna]ionale sub pavilion na]ional [i misiuni economice. Potrivit datelor primite de la Ministerul Agriculturii pân` la 31 august au fost certifica]i pân` în prezent 15.000 de produc`tori bio, valoarea pie]ei externe dep`[ind peste 250 milioane de euro. Cele mai bine vândute produse eco la export sunt cerealele, mierea de albine [i fructele de p`dure. Se fac eforturi sus]inute [i pentru exportul altor produse. În Valea Jiului sunt recunoscute ca [i produse tradi]ionale [i bio Pita Bunicii fabricat` la Lupeni, cârna]ii afuma]i din carne de oaie, p`satul momârl`nesc, sloiul de oaie, brânza Burebista fabricat` de S.C.Comexim R, cozonacul Parâng, pl`cinta jie]ean` fabricat` de M`riu]a Dr`gu]a din Petrila, produsele tradi]ionale produse de Edy Ursu, etc. {i pentru a veni în sprijinul locuitorilor din municipiul Petro[ani, cei care doresc s` achizi]ioneze produse tradi]ionale [i bio, la începutul lunii octombrie se va organiza tradi]ionalul târg de toamn`, care va fi amenajat în centrul ora[ului, eveniment la care [i-au anun]at participarea produc`tori din Maramure[, Sibiu, Bra[ov, Tg. Jiu, S`laj, Mure[, Vâlcea. La acela[i eveniment momârlanii vor preg`ti tradi]ionala mâncare, ce este preg`tit` de b`rba]i [i care se serve[te la nedei ori pomeni: p`sat cu tocan` de oaie, balmo[ [i varz` c`lit`. Surpriza zilei va fi un balmo[ care va fi realizat într-o oal` de 500 litri, care va fi oferit` în peste 1000 de por]ii, degust`torilor.

S.C. REALCOM S.A. PETRO{ANI  Laboratorul de Produc]ie - Cofet`rie Patiserie Str. Lunca (l<ng` S.C. UPSROM [i Fabrica de Tricotaje) DADUCE |N CASELE DUMNEAVOASTR~: CELE MAI GUSTOASE {I DELICIOASE SPECIALIT~}I: Torturi de ciocolat`; Torturi cu fri[c`; Torturi cu fructe; Sortimente diversifi cate de pr`jituri; Fursecuri; Alune pr`jite; Alte sortimente. D PRELU~M {I ONOR~M ZILNIC COMENZILE PENTRU TOATE OCAZIILE: Mese fes tive; Nun]i; Botezuri; Alte evenimente. Telefon secretari at: 0254-5 542472, 0372-7 764439; LABORATOR 315 0733-9 960320; DEPOZITUL 342 - 0733-9 960319.

Petreci clipe de neuitat la CABANA MONTANA din STRAJA

Ne pute]i contacta la num`rul de telefon: 0722-780615

Ziar 683 net  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you