Page 1

Cu mmo b i l a md i n i n g u l ? Da capa naa cum,r oma ni i obi s nui a us ai ama s ai nbuca t a r i e,ex empl ul occi dent a l a l di ni ngul ui i ncepei ncet i ncet s apr i ndacont urpr i nt r epr ef er i nt el ea ces t or a .T us t i i cum s ai t i a mena j ez i di ni ngul ?I a t aca t ev as f a t ur i des pr ecum s aa mena j ez i uns pa t i upr a ct i cs i moder n.

St a b i l e s t ep r i o r i t a t i l e Chi a ra i nev oi edeundi ni ng?I npr i mul r a ndt i necontdeca tdenumer oa s aef a mi l i a ,deca tdedesci na t i a ca s a s i deca tdedesor ga ni z a t i mes ecuf a mi l i as a upr i et eni i .I nca z ul i nca r eni ci unadi nt r ea ces t ev a r i a nt enues t e v a l a bi l apent r ut i nepoa t ea rfima i bi nes aca ut i oa l t aut i l i t a t ea ces t ui s pa t i u.

Cu mi mp a r t i s p a t i u l ? I nt r oca s as a uuna pa r t a ment ,t r ebui es at i i contdefi eca r emet r upa t r a tga s i nduI ut i l i t a t eai dea l ai a ra ces tl ucr u es t ev a l a bi l s i pent r ua menj a r eadi ni ngul ui .Aces t apoa t eficr ea ti nt r oca mer as peci a l a mena j a t as a ucapa r t ea l i v i ngul ui .Cet r ebui es as t i i es t ef a pt ul canua i nev oi edef oa r t emul ts pa t i upent r ucanuv ei a v eanev oi edepr ea mul t epi es edemobi l i er .

Cu mmo b i l e z i d i n i n g u l ? I npr i mul r a nda l egemobi l i er ul i nf unct i edecul or i l es i des i gnul ca s ei t a l e.Es t edepr ef er a ts apa s t r a z iundes i gn uni f or ma l ca s ei t a l e,i nf unct i edepr ef er i nt el et a l e.Pi es ademobi l i erpr i nci pa l or epr ez i nt ama s a :a ces t apoa t efi chi a roma s adebuca t a r i eca r es ar a s pundaneces i t a t i l ort a l e. Sca unel er epr ez i nt aoa l t api es ademobi l i erf oa r t ei mpor t a nt a .Aces t eanut r ebui edoa rs as ei nca dr ez ei ndes i gn da rt r ebui es afi es i conf or t a bi l e.Ti necontdef a pt ul caoci nacupr i et eni i v adur ama i mul tdeca toci naobi s nui t a s i a t unci i t i v ei dor i cat oa t al umeas as es i mt aca tma i bi nel at i nea ca s a .L af el ,pot i a l eges ca unedebuca t a r i e nor ma l es a upot i opt apent r us ca unedel i v i ng,i nf unct i edepr ef er i nt el es i buget ul t a u. Des i cent r ul dei nt er esi l r epr ez i nt ama s as i s ca unel e,ma i pot i opt apent r uca t ev api es edemobl i ercum a rfiun dul a pi na l ti nca r es apot idepoz i t av es el as it a ca mur i l e,pr os oa pel es if et el edema s a .I npl us ,pent r uacr eao a t mos f er ai nt i mas ir el a x a nt a ,pot ia mena j aunmi ccol tcul uma na r i ,fl or is it a bl our is a us uv eni r ur ica r es av a a mi nt ea s cadez i l el er el a x a nt edev a ca nt a .

Scaune,s caunebucat ar i e,mes es is caunebucat ar i e,mobi l i erbucat ar i e,s cauneonl i ne

Cum mobilam diningul?  
Cum mobilam diningul?  

Daca pana acum, romanii obisnuiau sa ia masa in bucatarie, exemplul occidental al diningului incepe incet-incet sa prinda contur printre pre...

Advertisement