Page 1

Cu ma l e g i ma s as i s c a u n e l ed eb u c a t a r i e

Fi ecai t i mobi l ez i ca s as i ngur ,fi ecacer i a j ut or ul unui s peci a l i s ti ncel edi nur mat r ebui es as t i i cadeci z i av afidoa r at a .Mobi l a r eabuca t a r i ei es t eunpr ocescompl exi nca r ev at r ebui s aa cor z i a t ent i ea t a t ut i l i t a t i l orca t s i mobi l i er ul ui s i det a l i i l orcet i ndedes i gn.T oa t ea ces t eaf a cdi nbuca t a r i eunl occa r es ar a s pundanev oi l orf a mi l i ei t a l e.

Cu ma l e g i mo b i l ad eb u c a t a r i e

Pot i i ncepecuma s a .St a bi l es t eca r es untnev oi l er ea l epent r ut i nes a uf a mi l i at a :ca tdemul tga t es t i a ca s a ,da ca v ei ci nas a unui nbuca t a r i e,da cai t i dor es t i cabuca t a r i as afi enudoa runs pa t i upr a ct i cci s i unl ocpr i mi t ori nca r e pot i s t aa t unci ca nda i pr i et eni i i nv i z i t a . I ndi f er entdebuget ul a l oca t ,a s i gur a t ecamas adebucat ar i ees t edur a bi l as i cadi ncol odeundes i gnca r es ai t i pl a cas i s as epot r i v ea s cacur es t ul mobi l i er ul ui ,a cea s t apoa t ef a cecer i nt el ort a l e.Faunt es ts i mpl u:a pa s acu podul pa l mei a s t f el i nca ts apot i obs er v ada caa cea s t ai t i poa t es us t i negr eut a t eacor pul ui .Fa r ai ndoi a l a ,es t ecel ma i s i mpl umodpr i nca r epot i es t i madur a bi l i t a t eames ei di nnouat abuca t a r i e.

Sc a u n e l ed eb u c a t a r i e : d e s i g n , c o n f o r ts i d u r a b i l i t a t e

Aces t eas unt cel et r ei cr i t er i i es ent i a l edeca r ev at r ebui s at i cont a t unci ca nda l egi s ca unel edebuca t a r i e.Pr et ur i l e s ca unel orpot v a r i ai ns anui nt ot dea unat r ebui es as cot i di nbuz una roa v er epent r uat ebucur adeunmobi l i erca r e s acor es pundanev oi l ort a l e. I na i nt edeacumpa r as caunel edebucat ar i e,nuui t as aca l cul ez i s pa t i ul peca r ei l pot i a cor daa ces t or a .Sca unel e a rt r ebui s aocupeca tma i put i ns pa t i uda rs afi eca tma i conf or t a bi l ema i a l esda cabuca t a r i anues t edoa runl oc pent r uapr ega t i ci na .Deex empl u,l aoma s acuoi na l t i mecupr i ns ai nt r e7880cm,es t er ecoma nda tcas ez ut ul s afi el aoi na l t i medea pr ox i ma t i v4550cm.

Sp a t i ul i mi t a t ?

Ni ci o pr obl ema .Pot ia l eget a bur et el e.Aces t eav i ni ndi v er s ef or me,ma r i mis ima t er i a l e,pota v eaoi na l t i me r egl a bi l a ,di nmet a ls a ul emn.Di f er ent adi nt r ecel edouama t er i a l eor epr ez i nt adur a bi l i t a t ea :a ces t es ca unedi n l emns untmul tma ir ez i s t ent ei nt i mp compa r a t i vcel orcus t r uct ur amet a l i ca .Av a nt a j ula ces t ors caunede buca t a r i ees t ea cel acapotfia s ez a t es ubma s a ,a s t f el i nca ts apot i ges t i onaefi ci ents pa t i udi nbuca t a r i e.

Scaune,s caunebucat ar i e,mes es is caunebucat ar i e,mobi l i erbucat ar i e,s cauneonl i ne

Cum alegi masa si scaunele de bucatarie  

Fie ca iti mobilezi casa singur, fie ca ceri ajutorul unui specialist in cele din urma trebuie sa stii ca decizia va fi doar a ta. Mobilarea...