Issuu on Google+

Cu ma l e g i ma s as i s c a u n e l ed eb u c a t a r i e

Fi ecai t i mobi l ez i ca s as i ngur ,fi ecacer i a j ut or ul unui s peci a l i s ti ncel edi nur mat r ebui es as t i i cadeci z i av afidoa r at a .Mobi l a r eabuca t a r i ei es t eunpr ocescompl exi nca r ev at r ebui s aa cor z i a t ent i ea t a t ut i l i t a t i l orca t s i mobi l i er ul ui s i det a l i i l orcet i ndedes i gn.T oa t ea ces t eaf a cdi nbuca t a r i eunl occa r es ar a s pundanev oi l orf a mi l i ei t a l e.

Cu ma l e g i mo b i l ad eb u c a t a r i e

Pot i i ncepecuma s a .St a bi l es t eca r es untnev oi l er ea l epent r ut i nes a uf a mi l i at a :ca tdemul tga t es t i a ca s a ,da ca v ei ci nas a unui nbuca t a r i e,da cai t i dor es t i cabuca t a r i as afi enudoa runs pa t i upr a ct i cci s i unl ocpr i mi t ori nca r e pot i s t aa t unci ca nda i pr i et eni i i nv i z i t a . I ndi f er entdebuget ul a l oca t ,a s i gur a t ecamas adebucat ar i ees t edur a bi l as i cadi ncol odeundes i gnca r es ai t i pl a cas i s as epot r i v ea s cacur es t ul mobi l i er ul ui ,a cea s t apoa t ef a cecer i nt el ort a l e.Faunt es ts i mpl u:a pa s acu podul pa l mei a s t f el i nca ts apot i obs er v ada caa cea s t ai t i poa t es us t i negr eut a t eacor pul ui .Fa r ai ndoi a l a ,es t ecel ma i s i mpl umodpr i nca r epot i es t i madur a bi l i t a t eames ei di nnouat abuca t a r i e.

Sc a u n e l ed eb u c a t a r i e : d e s i g n , c o n f o r ts i d u r a b i l i t a t e

Aces t eas unt cel et r ei cr i t er i i es ent i a l edeca r ev at r ebui s at i cont a t unci ca nda l egi s ca unel edebuca t a r i e.Pr et ur i l e s ca unel orpot v a r i ai ns anui nt ot dea unat r ebui es as cot i di nbuz una roa v er epent r uat ebucur adeunmobi l i erca r e s acor es pundanev oi l ort a l e. I na i nt edeacumpa r as caunel edebucat ar i e,nuui t as aca l cul ez i s pa t i ul peca r ei l pot i a cor daa ces t or a .Sca unel e a rt r ebui s aocupeca tma i put i ns pa t i uda rs afi eca tma i conf or t a bi l ema i a l esda cabuca t a r i anues t edoa runl oc pent r uapr ega t i ci na .Deex empl u,l aoma s acuoi na l t i mecupr i ns ai nt r e7880cm,es t er ecoma nda tcas ez ut ul s afi el aoi na l t i medea pr ox i ma t i v4550cm.

Sp a t i ul i mi t a t ?

Ni ci o pr obl ema .Pot ia l eget a bur et el e.Aces t eav i ni ndi v er s ef or me,ma r i mis ima t er i a l e,pota v eaoi na l t i me r egl a bi l a ,di nmet a ls a ul emn.Di f er ent adi nt r ecel edouama t er i a l eor epr ez i nt adur a bi l i t a t ea :a ces t es ca unedi n l emns untmul tma ir ez i s t ent ei nt i mp compa r a t i vcel orcus t r uct ur amet a l i ca .Av a nt a j ula ces t ors caunede buca t a r i ees t ea cel acapotfia s ez a t es ubma s a ,a s t f el i nca ts apot i ges t i onaefi ci ents pa t i udi nbuca t a r i e.

Scaune,s caunebucat ar i e,mes es is caunebucat ar i e,mobi l i erbucat ar i e,s cauneonl i ne


Cum alegi masa si scaunele de bucatarie