Page 1

Ut i l a j en e c e s a r ep e n t r uof e r ma Des chi der eaunei f er mees t eungandcei s i f acel ocdi ncei ncemai desi nmi nt eamul t orr omani ,i ndi f er entdepr of es i ape car eoau.Mot i v at i apent r ucar emul t eper s oaneaj ungs as is chi mbedomeni uldeact i v i t at ecuz oot ehni aes t eaceeaca al i ment el edepepi at anumai pr ez i nt ai ncr eder edi npunctdev eder eal cal i t at i i ,dars i al f apt ul ui caes t eundomeni ur ent abi l di ncar es epots coat ebani f r umos i . I ns a,cai nor i ceal t aact i v i t at ef ar amul t amuncas ii nv es t i t i ibi negandi t e,es t ef oar t egr eus aat i ngis ucces ul .I nt r of er ma, i ndi f er entdes peci al i t at e( cr es t er eal egumel ors auacer eal el or ,pas t r av ar i e,f er madev aci ,f er madepor ci ,f er madepui ,f er ma pomi col aet c)ai nev oi edeut i l aj eagr i col ecar es at i us ur ez emuncas i s at i as i gur epr ofi tmai r api d. Dacai t i dor es t i s ai nt r i i ncat egor i ami ci l orf er mi er i cul t i v at or i decer eal es i cons i der andcadet i i dej aos upr af at adecel put i n cat ev ahect ar edepamantar abi l ,i at ai nl i ni i mar i unmi ni mum dedot ar et ehni caneces ar apent r udes chi der eaunei f er me. Tr act or Unpr oas pat f er mi erv at r ebui s aai bai nogr adas acel put i nunt r act or .Pr i mul as pect pecar et r ebui es al i ei i ncons i der ar ecand al egi t r act or ul es t efi abi l i t at ea.Dacaal egi unt r act ors econdhandt i necontdeus ur i nt acucar ev ei gas i pi es el edes chi mb.I n l i ni i mar i ,pr et ul unui t r act ornoucu65100CPv ar i az ai nt r e20s i 30demi i deeur o,i nt i mpcepent r uunmodel s econdhand pot ipl at ichi ars i3000deeur o.Dacav r eis acumper iunt r act ornous auunt r act ors econdhandgas es t ipemer cador . r o anunt ur i cupoz es i i nf or mat i i compl et edes pr epr odus el es coas el av anz ar e. Remor ca Es t edel as i nei nt el eas aut i l i t at eaunei r emor ci i nt r of er mas i numai ar er os t s ament i onam decees t eneces ars adet i i unas t f el deut i l aj .Cet r ebui ei ns as as t i i es t ef apt ul caex i s t amai mul t et i pur i der emor ci :r emor cabas cul abi l acuunas aumai mul t eax e, r emor ci l i f t ant ecubas cul ar e,r emor cacugol i r epr i ni mpi nger e,r emor ci t i pr as pandi t ordei ngr as amantnat ur al ,r emor ci pent r u t r ans por tbal ot i et c.Dacas copul f er mei t al ees t epr oducer eadecer eal eat unci ai nev oi ef ar ai ndoi al adeor emor cas peci al conceput apent r uaces tt i pdet r ans por t ,cus us pens i i s i cubandat r ans por t at oar epent r ucer eal e.O as t f el der emor caes t e per f ectadapt at at r ans por t ul ui s i des car car i i pr odus el oragr i col edet i pv r ac. Semanat oar e Far aos emanat oar ees t ei mpos i bi ls ai ncepipr oduct i adecer eal e.Poz i t i onati ns pat el et r act or ul ui ,aces tut i l ajagr i coles t e des t i nats emanat ul ui i nr andur i as emi nt el orpl ant el ordecul t ur a(por umb,gr au,or z ,s ecar aet c) .Ti pur i l edes emanat or i di f er a i nf unct i edecul t ur i l edepl ant e:s emanat or i pent r ucer eal epai oas e( gr au,or zs i ov az ,i er bur i l ors i cul t ur i l orf ur aj er e) ,s emanat or i pent r upl ant epr as i t oar e( por umb,s f ecl a,fl oar eas oar el ui s i s oi a)s aus emanat or i combi nat epent r us emanats i f er t i l i z atpent r u t er enur i near at e.Deex empl u,pemer cador . r o,pr et ul unei s emanat oar es econdhandpent r upai oas e,cuol ungi mede3m, adus adi nGer mani a,es t ede1800deeur o,negoci abi l . Pl ug Achi z i t i onar eaunui pl ugdecal i t at ees t ei mpor t ant apent r uobt i ner eaunorr ecol t ebogat e.I nur maar ar i i pamant ul ui cuunpl ug bunas i gur ios t r uct ur acal i t at i v aas ol ul ui ,i nf undar eas idi s t r i bui r eaefi ci ent aar es t ur i l orv eget al e.Cus copuldeai mbunat at i pr oces uldear atalpamant ul ui ,pl uguls i mpl uaf os t„ det r onat ”depl ugulr ev er s i bi l ,car epr es upuner ot i r eaaces t ui al a180 gr ade,i nz onadei nt oar cer e,pent r ui nceper eaunei br az denoi ,f ar aamai finev oi edeodepl as ar eci r cul ar aat r act or ul ui .Un pl ugnoucu3s au4t r upi t ecos t ai nj urde7000deeur o,dardacaopt ez i pent r uunpl ugr ev er s i bi l s econdhandpot i pl at i chi ar s i 1500deeur o,pemer cador . r o. Gr apa/Di sc Di s cui r eapamant ul ui es t eunpr ocedeudel ucr ar eapamant ul ui ces ef acei npr i mav ar a.Dupaar at ur adi nt oamna,pamant ul car ei ngheat apes t ei ar naar enev oi edeodi z l ocar eabul gar i l orf oar t emar i s i i mpl i ci tdeomar unt i r eaaces t or a.Dupaaces t pr ocesdeaf anar es i ni v el ar eas ol ul ui ,pamant ul es t epr egat i tpent r uapuner as adur i l enoi i r ecol t e.Undi s cnoude34met r i cos t ai nj urde40005000deeur o,i arundi s cs econdhandpoat eaj ungel a1000deeur o,i nf unct i edes t ar eadeuz ur a. Masi nadeer bi ci dat Omas i nadeer bi ci datar ecas cops t r opi r eacul t ur i l ordecampcuer bi ci del i chi de,pent r uacombat ebur ui eni l e.Aces tpr oces det er mi nacr es t er eapr oduct i eiagr i col es iobt i ner eaunorpr odus edecal i t at es uper i oar a.Dacapent r uf er mat ai t idor es t iun as t f el deechi pamentagr i col t r ebui es as cot i di nbuz unar5000deeur opent r uomas i nadeer bi ci datnoua,i ns adacanudi s pui deunbugetat atdemar e,pot iapel al av ar i ant as econdhandundev eiav eanev oi edeapr ox i mat i v1000deeur o.Pr et ur i l e di f er ai ngener al i nf unct i edecapaci t at ear ez er v or ul ui s i deput er eapompei . Pes t e6000deanunt ur i cuut i l aj eagr i col es i i ndus t r i al es i al t eanunt ur i cucer eal e,pl ant e,pomi ,ani mal edomes t i cs i pas ar i s au pr odus edepi at as i al i ment at i ebi o,gas es t i i ns ect i uneacuanunt ur i agr i col e,peMer cador . r o.

Utilaje necesare pentru o ferma  
Utilaje necesare pentru o ferma  

Deschiderea unei ferme este un gand ce isi face loc din ce in ce mai des in mintea multor romani, indiferent de profesia pe care o au. Motiv...

Advertisement