Page 1

18

3. Sarabande de la Suite n. 2 en la menor BWV 1067 per a quartet de bec

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

««ˆ« «« «« «« «« «« œ ««ˆ« «« œ»» . Jœ»» œ» ¬ • 3 Ó œ»» œ»»» œ»»» ««ˆ« œ»» œ»» » œ » œ » œ » »» l » » » » ˆ« #ˆ« ˆ« l #ˆ« ˆ« »»» «ˆ« l » » » “=========================== l& 4 l » » l l» “l l l l l l l _ œ » » œ _ œ » _ œ » _ » œ _ _ » »» “l 3 lÓ l »» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» l œ»»» œ»» œ»» œ»» œ» l œ» œ»» #œ»»» l »» »» »» #œ»»» l ∑ » » » » » » » l »» “=========================== l& 4 l l l l l “l l l l l l l “l 3 lÓ l »»œ œ» ««˙« l ««ˆ« œ» œ»» œ»» l œ»» «« œ»»» l ««ˆ« «« œ»»» l œ»» ∑ 4 » #ˆ » » » « » » » » “=========================== l& l l » l l l #ˆ« l “l l l l l l l « « œ»» “l 3 lÓ l œ»» . œJ»»» œ»»» l œ» œ»»» œ»» l œ»» œ»» œ» «««ˆ «ˆ« l ««ˆ« «ˆ« œ»» . «« l ∑ » 4 » » » » ˆ« l j l? L“=========================== l l l» l » » »» l arr. Josep Gustems per a "Els Ministrils"

S

«

Jœ»

«

»

«

»

ˆ« j

»

Jœ» »

J»œ

»

C

T

B

»

»

» »

Ÿ ¬ • # œ» œ»» œ»» Œ ‰ _»»»œ œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»» #œ»»» œ»»» œ»» œ»»» œ»»» _œ»»» _»œ»» #œ»»» #œ»»» œ»»» _œ»»» œ»»» œ»»» œ»» œ»» œ» œ» œ» ˙»» » » »» l »» »» » =l » l » » »»l l & »» » » l l “=========================== l _»œ l _»œ l l l “l œ»»» ___œ»»» _œ» l __»˙» # _ » œ _ # _ œ » » œ ˙ . œ » » » » _ » œ _ _ » _ _ _ _ ˙ _ _ _ ˙ _ œ » _ œ _ » » » » » » #œ » » » » » »» » » » » »» l » »» l » »» l» » l »» l »» »» »» » l “l =l l l& l l l l “=========================== l l l l l l “l _ œ » œ»» œ»»» œ»»» #œ»» l œ»»» œ»» »» l œ»» ˙»» œ»» #œ»»» l l œ»» Ÿœ»» œ»» œ»» œ»» l œ»» ««ˆ« œ»» œ»»» l ˙»»» “l » » » =l » » » » » l l» » l& l» » » » »l l “=========================== l »œ l Ÿ l l _œ» œ» l »œ l “l _ _ œ _ œ » _ » œ _ » » _ _ œ » _ » œ _ _ » œ J œ œ œ . bœ » » » œ » » œ » » œ » » œ » » » œ » » œ » » » œ » » œ » » » » œ »» »œ»» l œ»» œ»»» »» Œ l ‰ » » »» » »» l »» œ»»» »» »»» »» »»» l » » » »» » l » » »» »» #œ»»» #œ»» l “l »» » l l = l? l l» l l L“=========================== 13 ««« _««ˆ« . • _ œ » 1. 2. _ ˙ » œ»» œ»»» #œ»» » ¬ ˙»» œ J ˙ . œ » » » »»» œ»» ˆ«««« œ œ»» #œ»» œ»»» œ»»» œ»» »» » » » » » œ»» » » » » » » » » » » l& l l l l {” » “=========================== » =l l l l l __»»œ _œ» l ” “l ___»œ» # œ » _ œ » » J » œ œ » œ » ˙ » ˙ » _ _ _ ˙ _ œ » _ _ » œ _ » _ » _ _ _ _ »»» »» »» »»» l »» »» »» œ»»» #œ»» »»œ l #œ»» . l l » » »» »» l »» Œ ” »» “l Œ » » » =l {” l& l l l l “=========================== l l »œ l l ” “l __»œ»» J»œ» l _œ»» #œ» . #œJ» _ _ #˙ #˙ #œ » » » » œ»»» œ»» #œ»» œ» l #œ» #œ»» » »» » l œ»»» »» »» »» l» l l »» Œ ” »» “l . Œ » œ » » » » » » » l» » =l {” l& l l l “=========================== l l # »œ . l l l ” “l n œ » _ _ » œ _ œ » » » l »œ»» #œ»» œ»»» œ»»» œ»» l » l ˙»» Œ ” ˙»» “l #œJ»» œ»» »»» l »» œ»»» »» ««ˆ œ»» #œ»»» »˙»» Œ l » » « » » l? » =l l l l l» {” » L“=========================== 7

Jœ» »

Jœ» »

» »

Jœ» »

» »

» »

_J»œ » » »

J»œ » » »

©Joan Vives me fecit, octubre 2005 www.becweb.es.vg


19

««« «« ˙» ¬• œ»» . «« œ»»» Œ «« . ««j » œ J » œ » œ » œ » œ » œ œ œ « » » » œ » » » œ » » œ » œ ˆ » » » ˆ » « ˆ « » » » »» l «ˆ« » l » »» » » » l » »» » » »» l ˆ« “=========================== l & “ { #ˆ« l» =l “l “ l l l l œ» l l _ œ » _ œ » . » b œ » #œ»» “l “ l _»œ»» œ»»» _»œ»» #œ»» l ˙»»» . l œ»»» _»» _»» _»» _»œ»» #œ»»» l _»˙»» l œ»»» œ»» œ»»» _œ»»» _»» l » Ó » “=========================== l l & “{ l l l l » =l “l “ l l l l l l “l “ l œ» œ»» œ» œ» «« «« l l œ»» œ»» œ»» œ» œ» l «« « œ»» l ˙» . œ»» «« l . œ » ˆ » » » « Ó » » » œ » œ » » » » » ˆ « ˆ » « » » «ˆ« ˆ« l j » » »» l “=========================== l & “{ l» l» » » l l »» » = “l “ l l l l l l “l “ l « œ»» . l «« Jœ»» l #œ»» œ» œ»» œ»» œ» œ» l ˙»» œ»»» l œ»»» œ»» œ»» œ»»» œ»» l œ œ»» » » » œ J Ó . ˆ » » » » « » « » » » » » » » l » » = » “L=========================== l ? “{ l » l l » l » » l «ˆ 19

« « «

j «ˆ

œ»» œ»»» œ»» œ»» œ»» _œ»»» œ»» _œ»»» ««Ÿ «« « _»œ»» _»œ»» #œ»»» _œ»»» _œ»»» œ»»» œ»» _»œ»» ¬ • ‰ Jœ»»» œ»» œ»»» œ»»» œ» bœ» » » » » » » »» »» l ˆ« ˆ« «ˆ« » = l& l l» l l “=========================== l _»œ» _œ» »œ »œ l l l œ» _œ» l “l _ œ » _ » œ » _ _ » _ _ » œ _ # _ œ » _ _ œ » » » » œ » » » » œ » œ œ _ _ _ œ » » _ » œ _ » » _ ˙ » _ _ _ » _ _ » _ _ _ _ _ » _ _ »» œ»»» » »» »» œ»»» l œ»» l »» » »» » »» »» l #œ»»» »» »» »» »» l » »» » »» l “l œ»»» œ»» » » l& l l l l “=========================== =l l l l l l “l ˙»» l ˙» l l œ»» œ» #œ» œ» l “l œ»» ˙»» œ»» œ»»» œ»» l œ»» œ»» »»»œ œ»»» œ»»» » » œ » » » » » » » » » » » l& l» l» l “=========================== » =l » l» » l l l l l “l _ œ » » œ œ œ œ » » » _ œ » _ » œ # _ » œ _ _ » _ » œ _ _ œ » _ _ »» l ‰ bœJ»»» œ»» œ»»» »» œ» œ» l «« «« « »» l »» l “l «« »» »» »» » »» l œ»»» »» Œ » » « ˆ « ˆ » « ˆ « » » l ˆ« l? l l l =l L“=========================== 25

b œJ» » » »

««« «« «« «««ˆ «« « œ» 1. 2.« «« œ» ¬ • ˙»» ««ˆ« ««ˆ« œ»Ÿ. ««j ˆ «« «« ˆ« «ˆ« »» œ»»» œ»» œ»» ««ˆ« #ˆ««« ««ˆ« ˆ« l ˙« »» {” «˙« Œ =l »» ˆ« l ˆ« l& » l» » l “=========================== l l l l l ” “l » œ _ » œ œ » œ » » _œ»»» _»» #œ»» _œ»» _»» l _»»» »»œ œ»» œ» _»» l œ»» “l «« ««ˆ« œ» œ»» l œ»» œ»»» œ»» œ»» l ˙»» Œ ” ˙»» Œ l » » » » » » ˆ« »» » l » » » l» l& l l» ”{ » “=========================== =l l l l l l ” “l l l œ» œ» « « l ˙» ” ˙» “l ˙»»» œ»»» œ»» l œ» «« l ««ˆ« ««ˆ« œ»» œ»» œ»» » œ » œ » » Œ « « Œ » » » » » l »» » » #ˆ« l » » » l& l » » #ˆ« ˆ« l » “=========================== =l {” » l l l l l ” “l » œ » œ « « _œ»»» œ»» œ»» œ»» _»» œ»» _»» l #˙» l ««« ««ˆ «ˆ« ««ˆ« œ»» œ»» l œ» “l œ»»» œ»» l ««˙ Œ ” ««˙ Œ l » » » » »» œ » » » » » œ » « » œ » » » »» »» l «ˆ l? l l » » » l« ”{ « =l “L=========================== 30

Sarabande - 2

Sarabande