Page 1

RESUM DE L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA

1914

Inici del segle XIX

La major part de la riquesa es concentra en aproximadament un 10% de la población. Intens desamortitzadors per repartir les terres, base de la riquesa.

1931

Fi de la monarquia Borbónica i proclamació II República.

1973

1936

1929

Primera Guerra Mundial

Crack del 29

Va ser una guerra iniciada al 1914 i acaba al 1918.

Va ser una profunda crisi econòmica que comença a Nova York, la qual al principi afectava a Espanya positivament, aj que era un país productor, però després Espanya no va ser capaç d’adaptar-se al sistema econòmic per l’endarreriment.

1939 Fi de la Guerra Civil Espanyola

Inici Guerra Civil Espanyola. Inici de la Segona Guerra Mundial.

1975

1945

1960

Fi de la Segona Guerra Mundial. BOOM

Primera etapa del Franquisme, autarquia-> augment probesa

1978

Augmnet de nacionalita, descens de mortalitat i augment del creixemnet económic.

Actualitat

Constitució Crisi de pretoli

Mort de Franco Desenvolupament económic fins las anys 80.

Cami cap a estructures Capitalistes i Estat Benestar ->especulació ->CRISI


SITUACIÓ ACTUAL (ESPANYA) Actualment s’estan donant moltes desigualtats econòmiques en tota la població espanyola, s’està enriquint una minoria de la població a la nostra societat alhora que disminueixen les condicions socials i econòmiques de la majoria. La riquesa s’està concentrant cada vegada més en menys mans deixant una desigualtat molt important, tant econòmica com social. La gent que des del principi ha tingut oportunitat de poder accedir a millor situació econòmica, és perquè sempre ha partit d'un nivell econòmic raonable i sempre ha volgut accedir a més i la gent que mai ha tingut eixa riquesa mai ha tingut la necessitat d'accedir a ella. L'augment de la desigualtat no es deu únicament que el capital s'apropie d'una porció major del producte social, és a dir, és causa de la crisi econòmica, però també és conseqüència de la desocupació, la precarietat i la falta de serveis públics (ALTRE PAÍS) Actualment Rússia és el país amb el nivell més alt de desigualtat econòmica segons un estudi realitzat pel banc Credit Suisse. El 35% de les riqueses de Rússia es concentren hui en les mans de 110 milionaris, segons l'Informe de Riquesa Mundial. A escala global, els milionaris controlen a penes un 1-2% de les riqueses.


COM LI AFECTA LA CRISI A ESPANYA La crisi econòmica aguditza imparablement la pèrdua del benestar social, a la fi del 2011 la meitat dels aturats portaven més de 12 mesos buscant ocupació sense resultats i la taxa de les llars amb tots els seus membres en situació de desocupació arribava fins al 9%, una dada preocupant si ho comparem amb el 2,5% anterior a la crisi de l'any 2007. Existeix un creixement imparable de la pobresa al nostre país, l'any 2011, la proporció de famílies per sota del llindar de la pobresa arribava fins al 21,8%, amb un gran creixement respecte a l'any 2009 i el percentatge de persones que no reben cap tipus d'ingressos i assistència social, es va incrementar en un 34% respecte al principi de la crisi, arribant en 2011 fins a 580.000 llars.

Una altra dada molt alarmant és l'increment de les persones que van demandar el passat any assistència en Càrites, a espera de dades oficials, durant el 2011 més de 2 milions de persones van demandar ajuda per a cobrir les necessitats primàries, com menjar , beguda i roba. Únicament es van poder atendre les peticions de pràcticament la meitat de les demandes.


DECÀLEG 1-Donar les coses no necessàries a ONGs o cooperatives d’ajudes socials 2-Comprar productes nacionals per a que fluïsca l’economia interior 3-Ser voluntari d’ONGs, menjadors socials... 4-Creació d’empreses cooperatives i d’ONGs 5-Que tothom ens conscienciem de la situació actual, que els que tenen molt ajuden als que tenen més 6-Reivindicacions en grups (manifestacions) pels seus drets 7-Reforçar la pena per corrupció en l’exercici del càrrec públic 8-Obligar als bancs a que siguen sincers i presten tot allò que hi poden oferir, no donar allò que realment no tenen 9-Crear un fons econòmic a l’Estat per a que es puga traure quant hi haja algun problema 10-Reduir els representants polítics i el seu sou

DECÁLOGO 1-Dar las cosas no necesarias a ONGs o cooperativas de ayudas sociales 2-Comprar productos nacionales para que fluya la economía interior 3-Ser voluntario de ONGs, comedores sociales… 4-Creación de empresas cooperativas y de ONGs 5-Que todo el mundo nos concienciamos de la situación actual, que los que tienen mucho ayudan a los que tienen más 6-Reivindicaciones en grupos (manifestaciones) por sus derechos 7-Reforzar la pena por corrupción en el ejercicio del cargo público 8-Obligar a los bancos a que sean sinceros y prestan todo aquello que pueden ofrecer, no dar aquello que realmente no tienen 9-Crear un fondo económico al Estado para que se pueda sacar cuánto haya algún problema 10-Reducir los representantes políticos y su sueldo


DECALOGUE 1-Give the no necessary things to ONGS and social organizations 2-Buy national products to flow the internal economy 3-Be voluntary in social organizations 4-Create social companies and ONGS 5-Be aware of the actual situation. People who has a lot of things has to help people that have nothing 6-Claims in group for they rights 7-Make strong the law about corruption in public charge 8-Banks could give all that they can offer 9-Create an economic fund that could solve problems 10-Reduce political representatives and their salary

BIBLIOGRAFIA http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/laurap/EEM/3-Desigualdad.pdf http://www.fuhem.es/ecosocial/articulos.aspx?v=9175&n=0 http://www.farodevigo.es/opinion/2013/10/16/desigualdad-social-causa-efectocrisis/896504.html http://www.tendencias21.net/Espana-es-el-pais-con-mayor-desigualdad-social-de-la-UnionEuropea_a13672.html http://www.sociologossinfronteras.org/crisis-y-fractura-social-en-europa-causas-y-efectos-enespana-2/

Zidane Liñares

Andrea Peidró

Igor Gijón

Daniel Fernández

Carla Saiz

Alex Tarazona

Elena Sánchez

Jordi Rodrigo

Paula Deustchland

Victoria Palmero

Carla Chover

Carme Sánchez

Pobresa bueno  
Pobresa bueno  
Advertisement