Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Web servis – Kickstarter

Andrea Trbuha - 0067484125 Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Boţidar Jaković

Zagreb, studeni 2013.


Sadržaj 1.UVOD .................................................................................................................................................. 1 1.1.

Predmet i cilj rada............................................................................................................... 1

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja ........................................................................... 1

1.3.

Sadrţaj i struktura rada..................................................................................................... 1

2.KRATKI OPIS WEB SERVISA............................................................................................... 2 2.1.

Ukratko o web servisu....................................................................................................... 2

2.2.

Link na web servis ............................................................................................................. 2

2.3.

Ekranski prikaz Web poĉetne stranice ......................................................................... 2

3.

TEHNOLOŠKI OKVIR ................................................................................................................. 3

4.

KRATAK RAZVOJ ....................................................................................................................... 4

5.

OPIS PROBLEMA ....................................................................................................................... 5

6.

DETALJNA RAZRADA TEME ................................................................................................... 6 6.1.

Funkcionalnosti koje pruţa Web servis ....................................................................... 6

6.1.1.

Izrada projekata........................................................................................................... 6

6.1.2. Financiranje projekta .................................................................................................... 12 6.2.

Mogućnosti koje pruţa Web servis.............................................................................. 14

6.3.

''Desktop'' raĉunalne aplikacije .................................................................................... 15

7.

KREIRANJE PROFILA ............................................................................................................. 16

8.

POSLOVNA PRIMJENA ........................................................................................................... 18

9.

KONKURENCIJA ....................................................................................................................... 19 9.1.

Indiegogo ............................................................................................................................ 19

9.2.

Peoplefund.it ...................................................................................................................... 20

9.3.

SMALLKNOT ...................................................................................................................... 21

9.4 Gambitious .............................................................................................................................. 22 9.5

GigFunder ........................................................................................................................... 23

10.

POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE............................................................................. 24

11.

SWOT ANALIZA .................................................................................................................... 25

12.

TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST ....................................... 26

13.

MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI ................. 28

13.1.

Smjer razvoja Web servisa ............................................................................................. 28

13.2 Funkcionalnosti za poboljšanje ....................................................................................... 29


14.

ZAKLJUฤˆAK........................................................................................................................... 30

15.

LITERATURA ......................................................................................................................... 31

Popis slika: ........................................................................................................................................... 32 Popis tablica: ....................................................................................................................................... 32 16.

ลขIVOTOPIS.............................................................................................................................. 33

17.

SAลขETAK ................................................................................................................................ 34


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada

Ovaj rad obraĎuje temu Web servisa Kickstarter koji je najveći Web servis za financiranje raznovrsnih projekata. Predmet ovog rada je te definirati pojam i primjene Kickstartera kao i istraţiti mogućnosti koje nam pruţa i načine na koje moţemo ući u taj svijet poslovanja. Objasnit će se temeljne karakteristike Web servisa, kao što su način funkcioniranja i sudionike. Obradit će se potrebe zbog kojih je došlo do razvoja Kickstartera te prednosti i nedostatke. Ciljevi ovog rada su:  

Detaljan opis web servisa Kickstarter Upute za samostalno korištenje web servisa

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja U radu su korišteni izvori sekundarnih podataka. Osnovni izvori sekundarnih podataka su knjige te internetske stranice s objavljenim temama i člancima domaćih i stranih autora koje se bave tematikom koja se obraĎuje u ovome radu. Glavni izvor podataka za izradu seminarskog rada je web stranica http://www.kickstarter.com/.

1.3. Sadrţaj i struktura rada U 2.poglavlju ukratko je prikazan Web servis. U 3.poglavlju opisana je tehnologija pomoću koje je Kickstarter izraĎen. Četvrto poglavlje ukratko prikazuje povijest Kickstartera. Sljedeće poglavlje opisuje probleme koji se rješavaju upotrebom ovog Web servisa. U 6.poglavlju detaljno su prikazane funkcije i mogućnosti Kickstartera te ekranski prikazi izvršavanja odreĎenih funkcija. U 7.poglavlju ukratko je opisan proces registracije. Osmo poglavlje bavi se poslovnom primjenom, dok se u 9.poglavlju navode i ukratko opisuju konkurenti Kickstartera. U 10.poglavlju napisan je kritički osvrt na Web servis te su navedene njegove pozitivne i negativne strane, a 11.poglavlje tablično prikazuje SWOT analizu ovog Web servisa. U 12.poglavlju Kickstarter je promotren sa financijske strane. Trinaesto poglavlje usmjereno je na nekoliko ideja kojima bi se Kickstarter mogao dodatno unaprijediti. Konačno, u 14. poglavlju donesen je zaključak dok se preostala poglavlja bave prikazom literature, ţivotopisa autora i saţetkom.

1


2.KRATKI OPIS WEB SERVISA

2.1. Ukratko o web servisu Kickstarter je najveći web servis za financiranje raznovrsnih projekata. Osnovan je u travnju 2009. s misijom da pomogne kreativnim projektima da zaţive u stvarnosti. Financira se od strane šire javnosti, tkz. crowdfunding poslovanjem. Moguće je osnovati različite projekte od glazbe, filmova, hrane do novinarstva, drama, stripova. Zarada je 5% od uspješnih projekata.

2.2. Link na web servis http://www.kickstarter.com/

2.3. Ekranski prikaz Web poĉetne stranice

Slika 1. Ekranski prikaz Web stranice

Izvor: http://www.kickstarter.com/

2


3. TEHNOLOŠKI OKVIR Iako Kickstarter nije objavio koje tehnologije koristi, to je vidljivo iz dijela gdje traţe zaposlenike. Navodi se da traţe stručnjake koji znaju programski jezik Ruby on Rails.1 To je framework koji dozvoljava stvaranje stranica i aplikacija koje prikupljaju informacije sa servera i izvršava se na klijentu, tj. kod korisnika u Web pregledniku te prikazuje animacije, video.

Radni okvir koji koriste je JavaScript. To je skriptni programski jezik, koji se izvršava u web pregledniku na strani korisnika. Napravljen je da bude sličan Javi, zbog lakšega korištenja, ali nije objektno orijentiran kao Java, već se temelji na prototipu i tu prestaje svaka povezanost s programskim jezikom Java. Izvorno ga je razvila tvrtka Netscape (www.netscape.com). JavaScript je primjena ECMAScript standarda. JavaScript s AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) tehnikom omogućuje web stranicama komunikaciju sa serverskim programom, što čini web aplikaciju interaktivnijom i lakšom za korištenje.2

Kickstarter koristi Jquery bazu podataka. To je posebna vrsta JavaScript biblioteke, razvijene sa namjenom da bude nadogradnja osnovnog JavaScript-a. jQuery pojednostavljuje njegovu sintaksu i omogućava bolju interakciju izmeĎu JavaScript-a i drugih programskih jezika namjenjenih razvoju web aplikacija.3

Kickstarter nema svoj posluţitelj (server) nego koristi Amazonov i zato od svakog uspješnog projekta Amazon ubire naknadu od 3 do 5%.

14. veljače 2013. godine Kickstarter je razvio iOS aplikaciju, tj. Kickstarter za iPhone, a namijenjena je korisnicima koji stvaraju i podupiru projekte preko mobitela.

1

Kickstarter, http://www.kickstarter.com/jobs (pristupano 9.11.2013.) Wikipedia, http://hr.wikipedia.org/wiki/JavaScript (pristupano 9.11.2013.) 3 Bug.hr http://www.bug.hr/vijesti/jquery-learning-center/121907.aspx (pristupano 9.11.2013.) 2

3


4. KRATAK RAZVOJ

Kickstarter je najveći web servis za kreiranje raznovrsnih projekata vezanih za umjetnost, stripove, ples, dizajn, modu, film, video, hranu, računalne igre, glazbu, fotografiju, izdavaštvo, kazalište i tehnologiju.. Pokrenut je 28. travnja 2009. godine, a osnivači su Perry Chen, Yancey Strickler i Charles Adler. Perry Chan je tvorac Kickstartera. Yancey Strickler je suosnivač i upravlja komunikacijama u Kickstarteru. Charles Adler trenutno upravlja dizajnom Kickstartera, a vodi i nezavisni dizajn studio.4 Od početka posluju s uspjehom. Časopis Time ga je nazvao najboljim izumom 2010. godine5 i najboljom web stranicom 2011.6 Tvrtka je smještena u New Yorku na Manhattanu i trenutno ima 69 zaposlenika. Web servis je prvotno namijenjen za američko trţište, tj. podrţavao je stvaranje projekata samo američkim drţavljanima, ali se s vremenom širi i na druga područja. Od početka poslovanja korištenje je besplatno, bez ikakve naknade. 14. veljače 2013. Kickstarter je predstavio aplikaciju za iOS, tj. za korisnike koje koriste iPhone. Ta aplikacija cilja na korisnike koji osnivaju i podrţavaju projekte preko mobitela. Od 31. listopada 2012. moguće je stvarati projekte i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od 9. rujna 2013. moguće je stvarati projekte u Kanadi. Od 13. studenog 2013. moguće je stvarati projekte u Australiji i u Novom Zelandu. Od kada je Kickstarter pokrenut, 5.2 milijuna ljudi sakupili su preko 5 milijardi kuna financirajući 52 000 projekata.7 Na tisuće projekata se financiraju upravo sada.

4

Kickstarter, http://www.kickstarter.com/press (pristupano 10.11.2013.) Time, Steven James (November 11, 2010). "The 50 Best Inventions of 2010". (pristupano 10.11.2013.) 6 Time, McCracken, Harry (August 16, 2011). "The 50 Best Websites of 2011 (pristupano 10.11.2013.) 7 Kickstarter, http://www.kickstarter.com/hello (pristupano 10.11.2013.) 5

4


5. OPIS PROBLEMA Korištenjem web servisa Kickstarter moţe se: 

vidjeti iz koje kategorije i koja vrsta projekata se najviše financira

dobiti detaljne upute kako bi projekt trebao izgledati

prema ponuĎenom predlošku napraviti svoj projekt

ako se projekt svidi donatorima, kreirati proizvod koji ostaje u punom vlasništvu kreatora

vidjeti koje projekte ţelimo podrţati

biti u kontaktu sa svima kreatorima i donatorima

5


6. DETALJNA RAZRADA TEME 6.1. Funkcionalnosti koje pruţa Web servis Kickstarter ima 2 osnovne funkcionalnosti, a to su izrada projekata te njihovo financiranje. Potrebno je detaljno poznavati temeljne funkcije web servisa da bi se on mogao pravilno koristiti.

6.1.1. Izrada projekata Kao i na drugima Web stranicama, potrebno je registrirati se i napraviti svoj korisnički račun. Nakon toga, za izradu novog projekta kliknemo na ''Start a projekt''.

Slika 2. Početak izrade projekta

Izvor: http://www.kickstarter.com/

6


Nakon toga, potrebno je odabrati zemlju u kojoj radimo projekt. Slika 3. Odabir zemlje

Izvor: http://www.kickstarter.com/

U sljedećem koraku trebamo upisati najvaţnije podatke o projektu, a to su: ime projekta, naziv, kategorija u koju pripada, kratak opis i lokaciju.

Slika 4. Najvaţniji podaci vezani za projekt

Izvor: http://www.kickstarter.com/

7


Nadalje, trebamo upisati koliko dana ĹŁelimo da se naĹĄ projekt financira (od jednog do 60 dana) i koliko ĹŁelimo sakupiti.

Slika 5. Trajanje i iznos sredstava

Izvor: http://www.kickstarter.com/

8


Slijedeće što trebamo upisati je je nagrada koju ćemo dati donatorima ako podrţe naš projekt i ako se uspije financirati u cijelosti. Slika 6. Nagrada donatorima

Izvor: http://www.kickstarter.com/

9


Ako ţelimo da naš projekt bude što konkurentniji, potrebno je snimiti i dodati video kao i deteljan opis.

Slika 7. Video i detaljan opis

Izvor: http://www.kickstarter.com/

Sljedeće što trebamo je upisati na koje rizike i izazove naš projekt nailazi i kako bi ih riješili.

Slika 8. Rizici i izazovi

Izvor: http://www.kickstarter.com/

10


Posljednji korak je biranje profilne fotografije, upisivanje imena i prezimena, biografije i lokacije, a moguće se je povezati i s Facebook profilom. To je vaţan dio kako bi donatori imali uvid u naš profesionalan ţivot te na temelju njega odlučili financirati projekt

Slika 9. Osobni podaci i biografija

Izvor: http://www.kickstarter.com/

11


6.1.2. Financiranje projekta

Druga funkcionalnost koju Web servis nudi je financiranje projekata. Za to trebamo kliknuti na opciju ''Discover great projects''.

Slika

10.

Otkrivanje

projekata

Izvor: http://www.kickstarter.com/

12


Kada smo kliknuli na prethodnu opciju, pojavi nam se pregled nekih projekata. S desne strane moţemo odabrati kako ţelimo pretraţivati projekte (prema izboru urednika, popularnim, nedavno objavljenim, malim, projektima koji uskoro završavaju, po kategorijama ili to ''tagovima''.

Slika 11. Pretraţivanje projekata

Izvor: http://www.kickstarter.com/

13


6.2. Mogućnosti koje pruţa Web servis Osim navedenih funkcionalnosti, Kickstarter nudi i mogućnosti za lakše i jednostavnije snalaţenje pa tako moţemo brzo pretraţivati projekte putem ključnih riječi, kliknuti na opciju ''Help'' i dobiti odgovore na često postavljana pitanja. TakoĎer moţemo slati i primati poruke od svih korisnika Web servisa, a i pregledavati nedavnu aktivnost.

Slika 12. Mogućnosti Kickstartera

Izvor: http://www.kickstarter.com/

14


Sljedeće mogućnosti su vezane za naš račun, a to su: pregledavanje profila, pregled pokrenutih i financiranih projekata, mijenjanje postavki i pronalaţenje prijatelja. Zadnja mogućnost je odjava iz Web servisa.

Slika 13. Mogućnosti vezane za račun

Izvor: http://www.kickstarter.com/

6.3. ''Desktop'' raĉunalne aplikacije Ideja Kickstartera je financiranje projekata putem Interneta, tako da je logično da se većina poslovanje odvija na njihovoj sluţbenoj stranici. U veljači 2013. Kickstarter je predstavio javnosti mobilnu aplikaciju za iPhone ureĎaje kojoj je cilj da korisnici budu uvijek u toku s novim projektima i financiraju ideje koje im se sviĎaju. Unatoč tome, postoje ''desktop'' računalne aplikacije koje omogućavaju lakše stvaranje projekata. Najpoznatije su:

1. ActiveCollab – omogućuje planiranje projekata, unošenje naziva i opisa pojedinačnih faza te rokova u kojima u kojima bi te faze trebale biti završene 2. DotProject – pridaje najveću pozornost komunikaciji izmeĎu osnivača projekata. Omogućuje stvaranje liste kontakata i zadatke koje bi svaki član tima trebao obaviti kako bi projekt bio uspješan 3. Redmine – aplikacija nudi na izbor nekoliko predloţaka prema kojima su napravljeni najuspješniji projekti.

15


7. KREIRANJE PROFILA Da bi se koristio Kickstarter potrebno se najprije registrirati. Registracija se vrši posjetom na stranicu http://www.kickstarter.com/ te odabere opcija ''Sign up''.

Slika 14. Sign up

Izvor: http://www.kickstarter.com/

Sljedeći korak je upisivanje imena i prezimena, e-maila, lozinke te potvrĎivanje. Moţemo odabrati dali ţelimo primati tjedne obavijesti na mail i kliknuti ''Sign me up!'' Slika 15. Registracija

16


Izvor: http://www.kickstarter.com/

Kad smo kliknuli na ''Sign me up'', automatski smo registrirani, dakle registracija je vrlo kratka i jednostavna te nije potrebna potvrda preko e-maila. ÄŒlanstvo je u potpunosti besplatno. Slika 16. Rezultat registracije

Izvor: http://www.kickstarter.com/

17


8. POSLOVNA PRIMJENA Poslovna primjena Kickstartera je jako široka. Sudionici ovakvog elektroničkog poslovanja su pojedinci tj. fizičke osobe. Kickstarter je najveći Web servis na kojem se financiraju projekti zbog više razloga. Jedan od njih je jednostavna i brza registracija koja omogućava osobama da postanu korisnici za svega par sekundi. Najveća prednost je lako pokretanje projekta. Potrebna je samo dobra ideja da bi projekt bio uspješan, tj. kreator ne mora imati nikakav početni kapital. Kickstarter privlači puno autora jer nudi širok spektar kategorija, čak 13 njih, a to su: umjetnost, stripovi, ples, dizajn, moda, film i video, hrana, računalne igre, glazba, fotografija, izdavaštvo, kazalište i tehnologija. Od kada je Kickstarter pokrenut, 5.2 milijuna ljudi sakupili su preko 5 milijardi kuna financirajući 52 000 projekata. Na tisuće projekata se financiraju upravo sada. Polovicu toga iznosa čine projekti u području glazbe, filma i računalnih igra, dok su projekti iz područja mode najmanje uspješni (30%).8 U poslovnoj praksi Kickstartera neuspješni projekti ostvare oko 20% financijskih sredstava, tj. 80% projekata proĎu 20% uspješnosti.9 Pozitivno je i to što kreatori u svakom trenutku mogu vidjeti koji su projekti najviše financirani i što se najviše potraţuje. U slučaju osnivanja projekta uvijek mogu vidjeti koliko su sredstava prikupili i mogu dobiti savjete kako napraviti što bolji projekt te kontaktirati druge osnivače i donatore. Kreatore takoĎer privlači to što ako projekt bude uspješan, konačni proizvod ili usluga ostaje samo u njihovom vlasništu, dakle Kickstarter i donatori nemaju nikakav udio.

Od ostvarenih projekata, Kickstarter uzima 5% naknade, a njihov partner Amazon dodatnih 3-5%.

8

Kickstarter, http://www.kickstarter.com/help/stats (pristupano 12.11.2013.) Mollick, Ethan (July 15, 2012). "The Dynamics of Crowdfunding: Determinants of Success and Failure". Social Science Research Network. 9

18


9. KONKURENCIJA

9.1. Indiegogo Osnovan je 2007. godine, i najveći je konkurent Kickstarteru. Osnovali su ga Danae Ringelmann, Eric Schell i Slava Rubin pod imenom “Project Keiyaku”. Web servis je bio predstavljen javnosti u siječnju 2008., a u fokusu je bio film. Do sada su proširili svoje djelovanje i na druge kategorije. Razlikuju se od Kickstartera po tome što posluje i u Francuskoj i Njemačkoj, a uzimaju 4% naknade za uspješne projekte, a ako su neuspješni kreatori mogu birati dali ţele vratiti novac donatorima ili zadrţati financirani iznos uz naknadu od 9%.10

Link Web servisa: http://www.indiegogo.com/

Slika 17. Indiegogo

Izvor: http://www.indiegogo.com/

10

Indiegogo, http://www.indiegogo.com/how-pricing-works-on-indiegogo (pristupano 12.11.2013.)

19


9.2. Peoplefund.it Web servis je osnovao Hugh Fearnley 2011. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu i namijenjeno je tom trţištu. Razlika izmeĎu njega i Kickstartera je što oba Web servisa uzimaju naknadu od 5% dok Peoplefund.it uzima i dodatnih 3% na uspješnije projekte.11

Link Web servisa: http://www.peoplefund.it/

Slika 18. Peoplefund.it

Izvor: http://www.peoplefund.it/

11

Peoplefund.it http://www.peoplefund.it/help/how-it-works/ (pristupano 12.11.2013.)

20


9.3. SMALLKNOT

Smallknot je osnovan u ljetu 2012. godine, a pristup mu je drugaÄ?iji od ostalih ''crowdfunding'' Web servisa. Glavni mu je cilj financiranje i povezivanje s lokalnim tvrtkama. Uglavnom se financiraju manji iznosi nego na Kickstarteru, a i namijenjen je malim i srednjim poduzećima.12

Link na Web servis: http://smallknot.com/

Slika 19. SMALLKNOT

Izvor: http://smallknot.com/

12

SMALLKNOT, http://smallknot.com/about (pristupano 12.11.2013.)

21


9.4 Gambitious

Gambitious je nizozemski Web servis koji nudi javno financiranje računalnih igara. Funkcionira na način da članovi kupuju virtualni novac kojeg onda ulaţu u projekte igara. Razlikuje se od Kickstartera po tome što donatori ulaţu novac u zamjenu za udjele u budućem profitu.13

Link Web servisa: https://gambitious.com/

Slika 20. Gambitious

Izvor: https://gambitious.com/

13

Gambitious, https://gambitious.com/pages/howitworks (pristupano 12.11.2013.)

22


9.5

GigFunder

GigFunder je Web servis kojemu su ciljani segment glazbenici i njihovi fanovi. Fanovi imaju mogućnost izrade kampanje kako bi na njoj zaraditi i doveli omiljenog glazbenika u odreĎeno mjesto koje ţele. GigFunder naplaćuje 7% od uspješnih kampanja.14

Link Web servis: http://gigfunder.com/welcome

Slika 21.GigFunder

Izvor: http://gigfunder.com/welcome

14

GigFunder, http://gigfunder.com/faqs/general (pristupano 12.11.2013.)

23


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE

Tablica 1. Pozitivne i negativne strane Kickstartera

Pozitivne strane

Negativne strane

jednostavna registracija

podrţava samo engleski jezik

lako pokretanje projekta

SAD, UK, Kanada, Australija, Novi Zeland

daje feedback o realizaciji ideje •

velika konkurencija

nema sigurnosti da će projekt uspjeti

mogućnost malih ulaganja, nema minimalnih uloga

nije regulirano zakonima

velika baza korisnika

strogo je odreĎen rok do kad se skupljaju donacije

demokratsko ulaganje

nagrada ulagačima

mali troškovi menadţmenta

nema dijeljenja iskustva i napravljenih pogrešaka za buduća poduzeća i ulagače

„‟mali‟‟ osnivači konkurentniji prema poduzećima

nije transparentno, ne vidi se tok sakupljenog novca

nema savjetovanja, marketinške, PR pomoći

u slučaju profitabilnosti projekta,

proizvod ostaje vlasništvu autora

u

punom

postaju velikim

pravne,

osnivač moţe iskoristiti stečena znanja i napraviti isti proizvod te ga prodavati pod drugim imenom

24


11. SWOT ANALIZA Tablica 2. SWOT analiza

Strengths (snage)

Weaknesses (slabosti)

Besplatna registracija

Zaštita podataka

Opportunities (prilike)

Threats (prijetnje)

osobnih Moguć ulazak na Velika konkurencija nova trţišta

Lako pokretanje Podrţava samo Suradnja projekta engleski jezik Amazonom Proizvod ostaje u SAD, UK, Kanada, Diferencijacija punom vlasništvu Australija, Novi konkurencije autora Zeland

s Podrţava samo

Nije regulirano zakonima

Nagrada ulagačima Nema sigurnosti da Imidţ najvećeg Nije transparentno, će projekt uspjeti crowdfunding ne vidi se tok servisa sakupljenog novca Velika baza Orijentacija samo Bolje marketinško Nema korisnika na uspješne oglašavanje savjetovanja, projekte pravne, marketinške, PR pomoći

25


12. TROŠKOVI, USPJEŠNOST

POKAZATELJI

POSLOVANJA,

Ukupni troškovi za pokretanje Web servisa Kickstarter nisam mogla pronaći. Pristup ovom servisu je u potpunosti besplatan i korisnik ne snosi nikakve troškove prilikom njegovog korištenja. Od početka poslovanja (2009.), Kickstarter posluje s uspjehom. Trenutno je najuspješniji web servis namijenjen za financiranje projekata. Iz godine u godinu biljeţi porast članova a i konstantno se povećava broj uspješnih projekata kao i iznos prikupljnih sredstava što je vidljivo iz tablica.

Tablica 3. Uspješni projekti po godinama

Godina

Uspješni projekti

2010.

3910

2011.

11 836

2012.

18 109

26


Tablica 4. Prikupljena sredstva (u mil.kn.)

Godina

Prikupljeno sredstva (u mil. kn.)

2010.

156

2011.

561

2012.

1.805

27


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

13.1. Smjer razvoja Web servisa

Kickstarter ima svijetlu budućnost. Pošto je usmjeren na relativno noviju tehnologiju koja je još u razvoju te ne mora brinuti za buduće poslovanje. Podaci o uspješnosti poslovanja pokazuju da konstantno napreduje i da se u budućnosti očekuje još veći napredak. Web servis pruţa razne mogućnosti kako privatnim, tako i poslovnim korisnicima. U tom pogledu očekuju se buduća poboljšanja. Privatnim korisnicima kroz bolju tehnologiju, bolji vizualni dojam i pristupačnost. Poslovnim korisnicima u budućnosti Kickstarter bi mogao predstavljati veoma bitan faktor u poslovanju. Web servis to im moţe pruţiti na način da sami kreiraju vlastite projekte pomoću kojih će olakšati svoje poslovanje i povezati zaposlenike. Iako je Kickstarter najveći i najuspješniji crowdfunding Web servisi i ima puno prednosti, u budućnosti bi se trebao orijentirati na rješavanje i unapreĎivanje nedostataka. Najveći nedostatak Kickstartera je definitivno geografska ograničenost. Naime, da bi stvorili projekt, potrebno je biti drţavljanin jedne od zemlje gdje posluje, a to su SAD, Kanada, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija i Novi Zeland. Njihov najveći konkurent Indiegogo je prepoznao tu potrebu te posluje i u Njemačkoj i u Francuskoj. Kickstarter se proširio u Australiju i Novi Zeland, ali je potrebno da omogući stvaranje projekata zemljama u Europskoj Uniji jer bi vrijeme ulaska na trţište moglo biti ključno.

28


13.2 Funkcionalnosti za poboljšanje

Kickstarter bi privukao više donatora kad bi bili sigurni da će projekt koji financiraju biti ostvaren. Problem je što se nakon isplate ne vidi tijek sakupljenog novca, tj. osnivač ga moţe potrošiti na što ţeli. To bi mogli postići tako da je osnivač duţan dostaviti povratne informacije o izradi projekta, eventualnim problemima i svim troškovima. Nadalje, moguća je nadogradnja vezana za osnivače projekata. Kickstarter je poznat po tome što svatko moţe biti osnivač što je ujedno i pozitivno i negativno. Negativno je zato što se donatori moraju osloniti samo na napisane osobne podatke i biografiju osnivača. Potrebno je uvesti sustav ocjenjivanja osnivača projekata po prije stvorenim projektima i po sposobnostima, a dobro bi bilo i da se osnivači mogu komentirati te na taj način olakšati budućim investitorima ulaganje u projekt.

29


14. ZAKLJUĈAK Seminarskim radom ukratko je predstavljen Web servis Kickstarter, s naglaskom na njegovim konkurentnim prednostima te uslugama koje nudi svojim korisnicima. Kako elektroničko poslovanje danas predstavlja rastući trend u svijetu, uopće ne čudi tako velika popularnost Kickstartera. Posebno je zanimljivo napomenuti kako je taj servis omogućen svima. Takav način financiranje je revolucionarno, potrebna je samo dobra ideja da bi projekt bio uspješan, tj. kreator ne mora imati nikakav početni kapital. Nakon pisanja ovog seminara, zaključujem da je u području crowdfundinga Kickstarter dominantan Web servis. Od kada je pokrenut, 5.2 milijuna ljudi sakupili su preko 5 milijardi kuna financirajući 52 000 projekata i takvom se statistikom ne moţe pohvaliti niti jedan konkurentski Web servis. Kroz nadogradnje i proširivanje mogućnosti koje nudi bi te mogao još više diferencirati od konkurencije. Jasno je da posjeduje veliku bazu podataka koja mu osigurava velike financijske prednosti. Iako je registracija besplatna, profitabilno poslovanje mu omogućuju naknade na financirane projekte. Prema pokazateljima uspješnosti koji su iz godine u godinu sve veći, mislim da će se taj trend nastaviti, tj. da će se povećati broj ostvarenih projekata i iznos prikupljenih sredstava. To znači da se povećavaju i Kickstarterovi prihodi.

30


15. LITERATURA

1. Kickstarter, http://www.kickstarter.com/ (pristupano 12.11.2013.) 2. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter (pristupano 12.11.2013.) 3. Bug.hr http://www.bug.hr/vijesti/kickstarter-sest-puta-uspjesniji-indiegogoa/126272.aspx (prisupano 12.11.2013.)

4. Mollick, Ethan (July 15, 2012). "The Dynamics of Crowdfunding: Determinants of Success and Failure". Social Science Research Network 5. Alexa.com http://www.alexa.com/siteinfo/kickstarter.com (pristupano 12.11.2013.) 6. Snyder, Steven James (November 11, 2010). "The 50 Best Inventions of 2010"-TIME 7. McCracken, Harry (August 16, 2011). "The 50 Best Websites of 2011".-TIME. 8. netokracija.com

http://www.netokracija.com/kickstarter-rekord-58493

(prisupano

12.11.2013.)

9. Poslovni.hr

http://www.poslovni.hr/tag/kickstarter-platforma-za-prikupljanje-novaca-za-

kreativne-projekte-17977 (pristupano 12.11.2013.)

31


Popis slika:

Slika 1. Ekranski prikaz Web stranice Slika 2. Početak izrade projekta Slika 3. Odabir zemlje Slika 4. Najvaţniji podaci vezani za projekt

Slika 5. Trajanje i iznos sredstava Slika 6. Nagrada donatorima Slika 7. Video i detaljan opis Slika 8. Rizici i izazovi Slika 9. Osobni podaci i biografija Slika 10. Otkrivanje projekata Slika 11. Pretraţivanje projekata Slika 12. Mogućnosti Kickstartera Slika 13. Mogućnosti vezane za račun Slika 14. Sign up Slika 15. Registracija Slika 16. Rezultat registracije Slika 17. Indiegogo Slika 18. Peoplefund.it Slika 19. SMALLKNOT Slika 20. Gambitious

Slika 21.GigFunder

Popis tablica: Tablica 1. Pozitivne i negativne strane Kickstartera Tablica 2. SWOT analiza Tablica 3. Uspješni projekti po godinama Tablica 4. Prikupljena sredstva (u mil.kn

32


16. ŢIVOTOPIS Andrea Trbuha

OSOBNE INFORMACIJE

Franje Markovića 80, Križevci, 48260 38548712410

385953970323

andrea.trbuha@gmail.com

Spol Ţenski | Datum roĎenja 07/01/1993 | Drţavljanstvo Hrvatsko

RADNO ISKUSTVO

KnjigovoĎa

15/06/2013-01/09/2013.

EXPLORER knjigovodstvene i računovodstvene usluge, Kriţevci

OBRAZOVANJE OSPOSOBLJAVANJE 01/09/2005-30/06/2009

I

Ekonomski tehničar Srednja ekonomska škola Koprivnica, Trg slobode 7, Koprivnica

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

Engleski

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

C2

C1

B2

B2

B2

Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo.

Računalne vještine

▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™

Vozačka dozvola

▪B

33


17. SAŢETAK Predmet ovog rada je Web servis Kickstarter. Kickstarter je najveći web servis za financiranje raznovrsnih projekata. Osnovan je u travnju 2009. s misijom da pomogne kreativnim projektima da zaţive u stvarnosti. Financira se od strane šire javnosti, tkz. crowdfunding poslovanjem. Moguće je osnovati različite projekte od glazbe, filmova, hrane do novinarstva, drama, stripova. Zarada je 5% od uspješnih projekata. Iako Kickstarter nije objavio koje tehnologije koristi, to je vidljivo iz dijela gdje traţe zaposlenike. Navodi se da traţe stručnjake koji znaju programski jezik Ruby on Rails. To je framework koji dozvoljava stvaranje stranica i aplikacija koje prikupljaju informacije sa servera i izvršava se na klijentu, tj. kod korisnika u Web pregledniku te prikazuje animacije, video. Radni okvir koji koriste je JavaScript, a baza podataka je Jquery. Kickstarter nema svoj posluţitelj (server) nego koristi Amazonov i zato od svakog uspješnog projekta Amazon ubire naknadu od 3 do 5%. Pokrenut je 28. travnja 2009. godine, a osnivači su Perry Chen, Yancey Strickler i Charles Adler. Perry Chan je tvorac Kickstartera. Od početka poslovanja korištenje je besplatno, bez ikakve naknade.Od 31. listopada 2012. moguće je stvarati projekte i u Ujedinjenom Kraljevstvu. Od 9. rujna 2013. moguće je stvarati projekte u Kanadi. Od 13. studenog 2013. moguće je stvarati projekte u Australiji i u Novom Zelandu. Od kada je Kickstarter pokrenut, 5.2 milijuna ljudi sakupili su preko 5 milijardi kuna financirajući 52 000 projekata. Na tisuće projekata se financiraju upravo sada. Korištenjem web servisa Kickstarter moţe se vidjeti iz koje kategorije i koja vrsta projekata se najviše financira, dobiti detaljne upute kako bi projekt trebao izgledati, prema ponuĎenom predlošku napraviti svoj projekt,ako se projekt svidi donatorima, kreirati proizvod koji ostaje u punom vlasništvu kreatora, vidjeti koje projekte ţelimo podrţati i biti u kontaktu sa svima kreatorima i donatorima. Osnovne funkcionalnosti koje Web servis nudi su izrada i financiranje projekata. Registracija je brza i jednostavna, potrebno je upisati ime i prezime, e-mail, lozinku i potvrditi te podatke. Poslovna primjena Kickstartera je jako široka. Potrebna je samo dobra ideja da bi projekt bio uspješan, tj. kreator ne mora imati nikakav početni kapital. Kickstarter ima 34


veliku konkurenciju, a meĎu najpoznatijima su Indiegogo (poslovanje u Francuskoj i Njemačkoj), Peoplefund.it (Velika Britanija), SMALLKNOT (orijentiran na lokalnu zajednicu), Gambitious (za računalne igre) i GigFunder (za glazbenike i fanove). Najveće prednosti su: jednostavna registracija, lako pokretanje projekata i to što proizvod ostaje u punom vlasništvu autora. Negativne strane su ti što je ograničen na neka geografska područja, to što podrţava samo engleski jezik i nema sigurnosti da će projekt uspjeti. Od početka poslovanja (2009.), Kickstarter posluje s uspjehom. Konstantno se povećava broj uspješnih projekata kao i iznos sredstava. Vaţan pokazatelj poslovanja prikazuje se i SWOT analizom, a ona se sastoji od snaga, slabosti, prilika te opasnosti koje prijete tome poduzeću.S obzirom da je korištenje Kickstartera potpuno besplatno, njegova zarada leţi u naplaćivanju naknada za financiranje projekata. Iako je Kickstarter najveći i najuspješniji crowdfunding Web servisi i ima puno prednosti, u budućnosti bi se trebao orijentirati na rješavanje i unapreĎivanje nedostataka (geografska ograničenost, mogućnost ocjenjivanja i komentiranja osnivača).

35


36


37


38


39

08 trbuha www kickstarter com  
08 trbuha www kickstarter com  
Advertisement